מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי 1/2022 בדבר מתן שירותי ניהול לתוכנית הזירה עבור עיריית אילת – מועד אחרון להגשה 10.1.2022

פרטי מכרז

עיריית אילת מזמינה מציעים להציע הצעה למתן שירותי ניהול בתחום כמפורט במסמכי הזמנה זו על נספחיה.

 1. רשאי להגיש הצעה רק מי שעומד בכל תנאי הסף הבאים במצטבר:
 • א. המציע הינו  בעל ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח בניהול עובדים (לפחות 3 עובדים בכפיפות ישירה) במשך שלוש שנים לפחות ובמהלך שבע השנים האחרונות (משנת 2015 ואילך).
 • ב. המציע הינו בעל ניסיון מקצועי  מוכח ומוצלח בניהול פרויקטים ציבוריים (לפחות פרויקט אחד) במשך שלוש שנים לפחות ובמהלך שבע השנים האחרונות.
 • ג. המציע בעל ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח של ארבע שנים לפחות באחד מן התחומים הבאים: תכנון אסטרטגי ו/       או יעוץ ופיתוח ארגוני ו/ או  פיתוח קהילתי ו/ או מחקר מעשי.
 • ד. המציע הינו בעל ניסיון בעבודה מול גורמי שלטון מרכזי ו\או שלטון מקומי והיכרות עם סביבת הפעילות הציבורית בישראל.
 • ה. המציע הינו בעל שליטה מלאה בעברית ברמת שפת אם ושליטה מצוינת באנגלית.
 • ו. המציע בעל שליטה בתוכנות office – Excel, Word, Power Point
 • ז. המציע יהיה לפחות בעל תואר ראשון שהתקבל במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
 • ח. מציע שלא הורשע בעבירת מין בעשר השנים האחרונות ויש בידו אישור משטרה בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2001 על תקנותיו.

אי עמידה באחד או יותר מהתנאים המפורטים  בסעיף 1 לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

  • תואר שני – יתרון
  • יכולות אנליטיות ובפרט שליטה בכלי ניתוח והצגת נתונים.
  • ידע וניסיון בשיווק ומדיה חברתית.
  • ידע וניסיון בתהליכי אפיון חווית משתמש \ עיצוב שירות.
  • ידע וניסיון ביישום עקרונות מתחום הכלכלה התנהגותית.
  • יכולת חשיבה ותכנון אסטרטגי.
  • כושר ניהול, ארגון ותיאום.
  • יכולת הצגה, התבטאות ועמידה מול קהל.
  • ניסיון מחקרי וכושר בעיבוד וניתוח נתונים שונים.
  • יכולת ביטוי בכתב ברמה גבוהה מאוד.
  • יכולת וניסיון בהנעת תהליכים בצוות ובקרב שותפים לעשייה.
  • יכולת ליזום, לפתח, לנהל וללוות תכניות ופרויקטים מורכבים.
  • יכולת ליווי תהליכי עומק.

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: ____________

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:
  • א. יש לצרף תעודות המעידות על השכלה, אישורים ממעסיקים קודמים המעידים על תחום העיסוק והיקפו, כולל תחום העיסוק וניהול עובדים. ת.ז כולל ספח בסריקה ברורה.
  • ב. מציעים שיעברו לשלב הראיון, ידרשו להציג אישור מביטוח לאומי על תקופות וביטוח מעסיקים (ניתן להנפיק בסניף ביטוח לאומי או באתר ביטוח לאומי).
  • ג. יש למלא את כל מסמכי ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).
  • ד. יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים והנספחים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.
  • ה. יש למלא את השאלון המצורף ולצרף קורות חיים מפורטים.
  • ו. יש להגיש את כל חוברת ההצעה כשהיא חתומה בהתאם להוראות.
  • ז. המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה.
  • ח. יש לצרף אסמכתאות מתאימות לרבות המלצות ככל שנדרש ולהגישן בחוברת נפרדת אשר תצורף למסמכי ההצעה המוגשים על ידי המציע.
  • ט. ניתן לצרף מסמכים נוספים שאינם נדרשים במסמכי ההזמנה ככל שהמציע סבור שיש בהם צורך והם יכולים להעיד על ניסיון ו/או וותק ו/או הישגים משמעותיים.
  • י. לצורך הנפקת אישור כאמור בסעיף 2- ח', יש לפנות אל מחלקת המכרזים של עיריית אילת ולקבל הפנייה אל משטרת ישראל להנפקת האישור כנדרש. את האישור שניתן ממשטרת ישראל על שם מגיש ההצעה יש לצרף       להצעה. (אישה פטורה מלהמציא אישור כאמור).
  • יא. אין לבצע שינויים, תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי ההצעה. במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא או דברים נוספים אותם הוא מבקש לציין בפני הרשות המקומית ושלא נתבקשו במסמכי       ההצעה – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת ההצעה. אין  לפרק את חוברת המכרז/ ההצעה.
  1. את מסמכי ההצעה ניתן להזמין ממחלקת המכרזים של עיריית אילת. באחריות המציע להדפיס את כל מסמכי ההצעה. על המציע למלא בדיו את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי ההזמנה. על המציע למלא כל הדרוש ולחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל כנדרש וכמפורט בהצעת המציע המצורפת למסמכי ההזמנה.

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 1-3 שלעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור לעיל וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.

   

  1. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית כנגד המציע (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

   

  1. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת.

   

  1. מצאה ועדת המכרזים כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

   

  1. מציע רשאי להגיש הצעה גם אם במועד האחרון להגשת הצעות הוא אינו עוסק מורשה. במקרה זה של הצעה ללא מסמכים נדרשים לעוסק מורשה במועד הגשת ההצעה- לא תפסל.

  חתימה על ההצעה ועל מסמך הבהרות זה, כמוה כהתחייבות להסדיר את מעמד המציע לאחר הזכייה (להפוך לעוסק מורשה) ולהמציא לעירייה את המסמכים הדרושים כגון תעודת עוסק מורשה תוך 14 יום מיום ההודעה על הזכייה ולכל המאוחר קודם למועד תחילת ההתקשרות.

  יובהר, כי אין באמור בכדי לבטל את האפשרות של מציע הרשום כעוסק מורשה להגיש הצעה למכרז.

   

  חתימת המציע: ____________

  1. שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה

   

  • לשם בחירת הזוכה במכרז, תשקול ועדת המכרזים בין היתר את הנתונים הבאים:
  • העירייה תשקול את ניסיונו המוכח של המציע בניהול פרויקטים ציבורים דומים ואת כישוריו להפעיל את מערך השירותים האמור לרבות הכשרתו ו/או כישוריו.
  • העירייה תשקול את ההוכחות ו/או ההמלצות שצרף המציע להצעתו בדבר כושרו ורשימת הגופים עמם הוא קשור ושהיה קשור בעבר בנושא השירותים הנדרשים במכרז זה.
  • כל הצעה שתמצא עומדת בתנאי הסף, תדורג על ידי ועדת המכרזים בהתאם לקריטריונים המופיעים בטבלת הניקוד המצורפת למסמכי מכרז זה.
  • ההצעות הכשרות ידורגו כך שההצעה הזוכה הינה ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר.
  • לאור אופיו ומהותו של מכרז זה, לשם ביצוע הדרוג, רשאית ועדת המכרזים למנות "מומחה" כאמור בתקנה 18 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח 1987. לאור אופיו ומהותו של מכרז זה, לשם ביצוע הדרוג, ועדת המכרזים תמנה צוות "מומחה" כאמור בתקנה 18 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח 1987. צוות "המומחה" יורכב מוועדה שחבריה מנכ"ל העירייה, ראש מינהל משאבי אנוש ומינהלה, נציג משרד הפנים ונציג תכנית "הזירה", וזאת לשם בחינת ההצעות ודירוגן המקצועי בהתאם למסמכים שהוגשו על ידי המציעים. צוות "המומחה" יקיים גם את הראיונות האישים.
  • ככל שימונה "מומחה" כאמור, עם גיבוש המלצותיו, יועברו אלה לעיון והחלטת ועדת המכרזים וגיבוש המלצה על זוכה בהתאם.
   • במכלול שיקוליה רשאית העירייה לבחור את המציע הזוכה בין היתר בהסתמך על המלצות בדבר ניסיון קודם במתן השירותים לרבות ניסיון קודם עם העירייה.
  1. בשל אופי המכרז אין העירייה מתחייבת לקבל כל הצעה ואף לבטל את המכרז.

   

  1. יובהר כי ההתקשרות עם הזוכה מותנית בקבלת כל האישורים התקציבים וההשתתפות של משרד הפנים לממן את ביצוע השירותים. במקרה בו לא יתקבלו הכספים ממשרדי הממשלה הרלוונטים, תהיה רשאית העירייה      להפסיק כליל את מתן השירותים או לצמצם את היקפם ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

   

  1. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו.

   

  1. שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת sami@eilat.muni.il עד תאריך       26/12/2021, תשובות  יפורסמו באתר האינטרנט של עיריית אילת.

  השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד נושא סעיף פרוט ההבהרה

   

  1. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה.

   

  1. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ב' 10/01/2022 בשעה 12:00 במסירה אישית במשרד מחלקת מכרזים בעיריית אילת בבית התמר קומה ב' אילת. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור לא תבוא לדיון.

  לשאלות, הבהרות ומידע נוסף 08.6367004

   

  1. בחתימתו של המציע על הסכם זה ונספחיו, נותן המציע הסכמתו אישורו לאמור לעיל. במקרה של מציע שאינו עוסק מורשה, חתימה ללא חותמת – מספיקה.

   

   

  _________________

                                                                                                  חתימת המציע

   

  בדבר מתן שירותי ניהול לפרויקט חדשנות והובלת צוות חדשנות עבור עיריית אילת

   

  טבלת ניקוד ההצעות- מרכיבי ציון איכות

   

  קריטריונים נדרשים הערות ניקוד הצעות ציון
  ניהול רב תחומי של עובדים

   

   

  הניקוד המרבי יינתן למציע שיש לו יותר מחמש שנות ניסיון בניהול רב תחומי.

  (חמש שנות ניסיון לפחות, עד 10%

  בין שלוש שנות ניסיון לחמש שנות ניסיון עד  5%)

  מקסימום  10% יש לצרף אסמכתאות מתאימות.
  ניסיון בעבודה ב או מול המגזר הציבורי/מוניציפאלי. הניקוד המרבי, עד 10% ינתן למציע שיש לו מעל שלוש שנות ניסיון במגזר ציבורי כולל בצה"ל.

  שלוש שנות ניסיון עד 5%

   

  מקסימום  10% יש לצרף אסמכתאות מתאימות.
  ניסיון מקצועי באחד מן התחומים הבאים: תכנון אסטרטגי ו/ או יעוץ ופיתוח ארגוני ו/ או  פיתוח קהילתי ו/ או מחקר מעשי.    הניקוד המרבי יינתן למציע בעל יותר משש שנות ניסיון באחד מהתחומים לפחות – 15%

  5 שנות ניסיון – 10%, 4 שנות ניסיון 5%

  מקסימום 15%

  יש לצרף אסמכתאות מתאימות

  ניסיון בניהול פרויקטים במהלך 7 השנים האחרונות מעבר לנדרש בדרישות הסף

  (משנת 2015 ואילך)

  בין 2 ל- 5 פרויקטים – 5%

  בין 5 ל- 7 פרויקטים – 10%

  7 פרויקטים ויותר- 15%

   

  מקסימום 15%

  יש לצרף אסמכתאות מתאימות

  התרשמות מקצועית של חברי  צוות "המומחה" מהמציע, הצעתו והמסמכים שצורפו לה לרבות במסגרת הראיון האישי ומידת העמידה בדרישות הנוספות הרצויות והכישורים האישיים 50%
  סיכום 100%

   

   

                                                                                                               _________________

                                                                                                  חתימה וחותמת המציע

   

   

 • הסכם למתן שירותי ניהול לפרויקט חדשנות

  שנערך ונחתם באילת ביום ______ לחודש ____ 2022

   

  ב י ן

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העירייה וגזבר העירייה

  (להלן – הרשות המקומית)

  מצד אחד;

  ל ב י ן

   

  הספק __________________ ח.פ./ מס' שותפות/ מס' עוסק מורשה _________________

  כתובת _________________________________________________________________

  טלפון _____________ פקס _____________ E-MAIL ______________________

  (להלן – הזוכה או הספק בהתאמה)

  מצד שני;

  הואיל  ובהתבסס על ההצלחה של תכנית 'צוותי החדשנות' (i-teams) של קרן בלומברג, הקים משרד הפנים בשיתוף עם קרן בלומברג ומרכז פרס לחדשנות, את תכנית "הזירה" שמטרתה לבנות, להכשיר וללוות צוותי חדשנות אשר יסייעו לשלטון המקומי בישראל בהתמודדותו עם אתגרים מורכבים.

   

  והואיל: התכנית פועלת זו שנתה השנייה בישראל ועיריית אילת נבחרה מבין רשויות נוספות לקחת בה חלק.

   

  והואיל: ומטרת הפעלת התוכנית באילת על הצוות שיוקם בעיריית אילת לפעול בשיטות העבודה החדשניות שפותחו במהלך השנים האחרונות בעבודת הקרן ברחבי העולם, ובמקביל יוכשרו חברי הצוות וירכשו כלים ויכולות שיאפשרו להם להטמיע את המודל בעבודתם השוטפת בעירייה ולהמשיך לפתח פתרונות חדשניים גם לאחר סיום המימון במסגרת התכנית.

   

  והואיל: ולצורך קידום התוכנית וניהולה נדרשה הרשות המקומית לפרסם הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניהול במיקור חוץ לפרויקט חדשנות והובלת צוות החדשנות כפי שיוקם בעירייה וכן לביצוע כל פעולה אחרת הנדרשת לשם ביצוע השירותים האמורים והכל כאמור בהסכם זה על נספחיו (להלן – השירותים);

   

  והואיל והמציע הוכרז כזוכה וזכאי לתת השירותים בתחום עבור הרשות המקומית;

  והואיל והצדדים מעוניינים כי הספק יספק את השירותים הניהוליים המפורטים בהסכם זה, בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה ;

  והואיל והספק מודע לכך, כי לאור מהות התוכנית ומימונה על ידי משרד הפנים לעירייה שיקול דעת מוחלט באשר להיקף השירות אשר יועבר לו והיא רשאית לבצע את השירות בעצמה, להגדיל היקפו להקטינו או לבטלו באופן מוחלט, ולספק לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין חלוקת השירות כאמור.

  והואיל והספק מצהיר, כי הוא עומד בכל תנאי הסף שפורטו בהזמנה, ואשר על התקיימותם הצהיר בהצעתו; כי הוא כשיר על פי כל דין לספק את השירותים הניהוליים ולקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה; כי מתן השירותים הניהוליים על ידו בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו; וכי הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות, הכישורים והאמצעים הדרושים לביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, ומסוגל ומסכים לספק את השירותים הניהוליים באופן, בתנאים ובמועדים המפורטים בהסכם זה;

  והואיל וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים ולהחילם על הצדדים בנוגע לכל השירותים הניהוליים של פרויקט חדשנות והובלת צוות חדשנות והכל כמפורט בהסכם זה;

   

   

  חתימת המציע: ______________

   

   

  לפיכך מוסכם, מוצהר ומותנה בזה בין הצדדים כדלהלן:

   

  מבוא

  1. המבוא להסכם וכן מסמכי ההזמנה להציע הצעות על נספחיה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
  2. כותרות הסעיפים נועדו לנוחות הקורא בלבד ולא ישמשו בפרשנותו של הסכם זה.
  3. המזמינה מוסרת לספק והספק מקבל על עצמו עבור התמורה הנקובה בהסכם זה, לבצע על חשבונו ואחריותו הבלעדיים ובאופן המקצועי המיטבי ולשביעות רצונה המלאה של המזמינה את השירותים המפורטים בהסכם על נספחיו וכן בהתאם להנחיות מנכ"ל העירייה האחראי על ביצוע הסכם זה וכל הוראה שתתקבל בהסכם זה ממשרד הפנים ובכפוף לקיומה של הזמנה תקציבית מאושרת וחתומה ע"י גזבר העירייה.
  4. הסכם זה לא יכנס לתוקפו אלא לאחר אישור משרד הפנים.

  תקופת ההסכם

  1. ההתקשרות תהיה לתקופה של 24 חודשים המתחילים ביום חתימת ההסכם (להלן: "תקופת ההסכם"). ההתקשרות ניתנת להארכה לתקופה של עד 12 חודשים נוספים בכפוף לאישור משרד הפנים.
  2. מובהר כי בתום תקופת ההסכם או בתום תוקפו של ההסכם מכל סיבה אחרת ימשיך ההסכם ויעמוד בתוקפו לגבי פעולות ודוחות שטרם הסתיים הטיפול בהם, כל עוד הרשות המקומית חפצה בכך.  שיקול הדעת בדבר החלטה לגבי סיום סופי של מתן השירותים שמורה לרשות המקומית בלבד.
  3. מוסכם בזאת כי הרשות המקומית תהיה רשאית לסיים תוקף הסכם זה, מבלי שתידרש לנמק את החלטתה, בהודעה של 30 יום מראש שתינתן לספק. במקרה כזה יבוא ההסכם לסיומו בתום 30 יום ממתן ההודעה כאמור. הרשות המקומית תשלם לספק, את התשלומים המתייחסים לביצוע השירותים שביצע בפועל עד לתאריך הביטול. במקרה כזה הרשות המקומית לא תהיה חייבת בכל פיצוי או תשלום כלשהו בשל ביטול ההסכם כאמור בסעיף זה.
  4. מוסכם ומותנה בזה כי אי תשלום תמורה במועד לא יהווה עילה להפסקת השירותים הניתנים על ידי הספק. הפסקה בביצוע של השירותים כאמור בהסכם זה לתקופה העולה על שבועיים, מכל סיבה שהיא, ללא הסכמת מנכ"ל הרשות המקומית או על דעתו, תזכה את הרשות המקומית בביטול הסכם זה והפסקת ביצוע התשלומים על פי סעיף התמורה להלן.
  5. הספק לא יוכל לבקש הפסקת ההתקשרות בהסכם אלא בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

  9.1 הגשת בקשה מוקדמת מראש ובכתב של שלושה חודשים לפחות.

  9.2 בכל מקרה, תנאי להפסקת מתן השירותים הניהוליים יהא העברת חפיפה בצורה מסודרת

  ובשיתוף פעולה מלא, למי שתורה עליו הרשות המקומית.

  1. הרשות המקומית תשלם רק את התשלומים המתייחסים לביצוע השירותים שביצע הספק בפועל בהתאם לדוח שהוגש על ידו, עד ליום הפסקת ההתקשרות.

   

   

   

   

  חתימת המציע: ______________

   

   

   

   

  1. מהות השירותים ואופן ביצועם פיקוח ובקרה

  הספק  יבצע עבור הרשות המקומית את השירותים כמפורט להלן:

  • ניהול של צוות חדשנות ואחריות לביצוע משימות צוות רב תחומי (מולטידיסיפלינארי) של לכל הפחות 5 עובדים מתוך עובדי עיריית אילת אשר ייקחו חלק בעבודת צוות החדשנות בהיקף של לפחות 8 שעות שבועיות, ובתוך כך אחריות לבניית תכנית העבודה של הצוות; הנחיית חברי הצוות בעבודתם במסגרת צוות החדשנות; אחריות מעקב על ביצועה של תכנית העבודה; ניהול תקציב הצוות;
  • לימוד המתודולוגיה ושיטות העבודה נעשה בליווי הצוות מטעם תוכנית "הזירה" הארצית, תוך כדי עבודה על אתגר מורכב כפי שיבחר על ידי העירייה. העבודה כוללת את ניהול תהליך העבודה משלב קבלת האתגר ועד לליווי יישום פתרונות בשטח בהתאם לתכנית העבודה הנגזרת מתכנית צוות הזירה: הגדרת האתגר;  בניית תכנית מחקר במגוון תחומים; הובלת תהליכי פיתוח רעיונות וגיבושים ליוזמות; הכנת תוכניות יישום מפורטות וליווי הוצאתם לפועל;
  • מדידת ביצועים והשפעה; עבודה משותפת עם בעלי התפקידים הבכירים ברשות המקומית כחלק מתהליך העבודה ; עבודה כחלק מרשת עמיתים המורכבת מצוותי חדשנות מקומיים בכל רחבי הארץ;
  • העבודה הינה על פי תכנית סדורה של צוותי החדשנות בליווי צמוד והנחיה של צוות תכנית "הזירה" לפיכך על מנהל צוות החדשנות יהיה להגיש תכנית עבודה הכוללת לוחות זמנים ותוצרים, אשר תיבנה בליווי והנחייה של הצוות הארצי ותעמוד במטרות התכנית. עם גיבוש התוכנית המקומית עליה לקבל את אישור העירייה מראש ובכתב לרבות על ידי וועדת ההיגוי של השותפים לתוכנית זו וזאת טרם יישומה בפועל
  • אחריות כוללת על תהליכי פיתוח מדיניות ויוזמות להתמודדות עם אתגרים עירוניים מורכבים אשר יוטלו על הצוות, ככל שיוטלו, על ידי ראש העירייה או מי מטעמו מעת לעת.
  • תכנון והובלה של תהליך עבודה צוותי בשותפות צמודה עם גורמים שונים כגון בעלי תפקיד עירוניים, תושבים, עמותות, מגזר פרטי, ממשלה, אקדמיה וכו'.
  • הובלת הצגה ודיונים אסטרטגיים מול דרג ניהולי רשותי. השתתפות בישיבות עם גורמי הרשות המקומית ו/או עם גורמים מחוץ לרשות ככל שהן נוגעות לעניינים שבטיפול ככל שיידרש.
  • דיווח ישיר ושוטף בכתב לראש הרשות, למנכ"ל ולשותפי תכנית "הזירה" ולכל גורם נוסף כפי שיידרש.
  • הצגה והנגשה של תוצרי התכנית ושיתוף בעלי העניין. מענה על תכתובות שונות מול גורמים שונים ככל שיידרש.
  • ייצוג הרשות במפגשי התוכנית הארצית.
  • ביצוע כל פעולה אחרת הנדרשת לשם ביצוע השירותים האמורים ברמה מקצועית גבוהה בהתאם להוראות הסכם זה אף אם אינה נזכרת במפורש ובלבד והיא עולה בקנה אחד עם תחום פרויקט החדשנות נשוא מסמכי הזמנה זו.

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: ______________

   

   

   

  1. תשלום התמורה ותנאי התשלום

   

  • א. עבור השירותים כאמור בהסכם זה על נספחיו תשלם העירייה סך של 300,000 ₪ בשנה (כולל מע"מ). השירות יינתן בהיקף  שלא יפחת מ- 168 שעות לחודש והתמורה בגין כל שעת עבודה תעמוד על סך של 148 ₪ כולל מע"מ. במקרים בהם ניתנו על ידי הספק פחות שעות מהמכסה בחודש, יתאפשר לספק להשלים שעות חסרות כאמור וזאת באישור העירייה מראש ובכתב בחודשים העוקבים.

   

  • ב. תשלום התמורה כאמור בסעיף א שלעיל כפוף לדיווח מפורט ואישור האחראי מטעם המזמינה של שעות העבודה שביצע הספק בהתאם לדוח שהוגש. הספק יגיש דיווח וחשבון אחת לחודש והתמורה המרבית היא 24,864 ₪ לחודש ובסך הכל התמורה השנתית הכוללת הנה 300 אלף ₪ ל- 12 חודשים.

  הספק יגיש למנכ"ל העירייה או מי מטעמו דו"ח פעולות חודשי בצירוף חשבונית מס "מקור" לתשלום עבור החודש בו ניתן השירות, וזאת עד ל- 10 לחודש שלאחר אספקת השירות. המנכ"ל יבדוק את החשבונית ואת דו"ח הפעולות החודשי ויאשרם בחתימתו, בחלקם או במלואם, לאחר שיבדוק את נכונותם. החשבונית תשולם בתוך 30 יום מתום החודש שבמהלכו הומצאה לעירייה.

  • ג. מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי נותן השירות לא יהיה זכאי לקבלת תוספת תמורה בגין שעות שבוצעו ביתר/מעבר למכסה של168   שעות חודשיות.
  • ד. התמורה הינה סופית וכוללת את כלל הוצאות המציע, ובין השאר,  אלו הכרוכות בהשתתפותו במכרז,  בביצוע השירותים,  השתתפות המציע בפגישות במשרדי העירייה ומחוצה לה,  נסיעות, ביטול זמן, הוצאות אישיות, שירותי  משרד וכיו"ב.
  • ה. יודגש כי לא ישולם לספק תשלום עבור נסיעות באילת במסגרת העבודה וכן עבור ביטול זמן במסגרת נסיעות באילת ומחוצה לה. הספק המועסק על פי הסכם זה, יהיה זכאי להחזר הוצאות בנסיעות מחוץ לאילת כנגד קבלות דלק ו/או תחבורה ציבורית. טיסות במסגרת התפקיד יוזמנו וישולמו על ידי העירייה.
  • ו. הסכומים המצוינים לעיל יהוו את סך התמורה עבור השירותים נשוא הסכם זה ולא ישולם כל תשלום נוסף לספק ) להלן ביחד – התמורה(.
  • ז. יובהר ויודגש כי הואיל והתמורה מועברת ממשרד הפנים לעירייה, לא תעלה כל טענה ו/או דרישה כנגד העירייה בגין עיכוב בתשלום הנובע מעיכוב בהעברת המימון החיצוני ממשרד הפנים. על אף האמור בסעיף זה מובהר בזאת כי בכל מקרה התשלום ישולם לא יאוחר מ- 45 ימים ממועד אישור החשבון / קבלת החשבונית המאוחר מביניהם, גם אם לא התקבל המימון החיצוני. עם זאת וככל שיתברר כי מופסק המימון יבוא גם הסכם זה לכדי סיום.
  • ח. הספק מצהיר ומתחייב בזאת,  כי התמורה המפורטת לעיל הינה מלאה סופית וכוללת את מלוא התשלומים להם הוא זכאי ללא יוצא מן הכלל בגין הפעילות השוטפת, כי התשלומים המפורטים בסעיף זה הינם התשלומים להם הוא זכאי בגין מילוי מלא ומושלם של ביצוע כל התחייבויותיו המוטלות עליו על פי חוזה זה וכי העירייה אינה חייבת  בתשלומים נוספים כלשהם בגין ביצוע השירותים על פי חוזה זה

  על הספק להודיע לרשות המקומית, לאלתר ובכתב, על כל עניין אשר עלול להעמידו במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, ולפעול על פי הוראותיה של הרשות המקומית.

  • ניגוד עניינים
   • הספק ו/או כל מי שמועסק על ידו או מטעמו, בכל דרך שהיא, מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה, אין הוא יודע על כל מניעה חוקית, שיש בה כדי להפריע למתן השירותים על פי הסכם זה, וכי אין הוא קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח הסכם זה.
   • הספק, מצהיר ומתחייב להימנע מכל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, בקשר לפעילותו המקצועית במתן השירותים עבור הרשות המקומית במסגרת הסכם זה, ולהימנע במשך כל תקופת ההסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל דבר ו/או עניין שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה.
   • הספק מתחייב להביא לידיעת הרשות המקומית בכתב אם קיים מצב של ניגוד עניינים כאמור או חשש לניגוד עניינים כאמור לגביו ו/או מי מטעמו, מיד עם קרות מצבים אלו, תוך פירוט הענינים שבטיפולו אשר בגינם נמצא או עלול להימצא במצב כאמור.

   

  חתימת המציע: ______________

  • היועצת המשפטית של הרשות המקומית או מי מטעמה ייבחן את מכלול נסיבות העניין ויודיע לספק כיצד לנהוג על מנת שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים. הספק יפעל בהתאם להוראות אלה.
  • הספק, אינו מנוע מלעסוק בעניינים אחרים מעבר לשירותים הניתנים לפי הסכם זה, ובלבד שהדבר לא יפגע במחויבויותיו על פי הוראות ההסכם לרבות באשר לשעות מתן השירותים כנדרש.
  • למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין בהתחייבויות אלה כדי לגרוע מהתחייבות הספק, וכל המועסקים על ידו, להימנע ממצב של ניגוד עניינים קונקרטי באשר לכל עניין בהם הם מטפלים או שהועבר לטיפולם במהלך תקופת ההסכם.
  • מיד עם החתימה ימלא הספק "שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים" המצ"ב כחלק בלתי נפרד מההסכם ומהווה תנאי מהותי להעסקתו של הספק. הפרת תנאי זה תהיה הפרה מהותית של ההסכם על כל הנובע מכך. הסכם זה לא יכנס לתוקף בטרם המציא הספק את השאלון בדבר ניגוד עניינים המצורף.
  • בחתימתו מאשר הספק כי הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011 ברורות וידועות לו.
  • יובהר ויודגש כי במהלך כל תקופת ההסכם האחריות להימנע ממצב של ניגוד עניינים מוטלת על הספק. כמו כן מוטלת עליו החובה להיוועץ ביועץ משפטי בכל מקרה של ספק בדבר יישום הוראות הסדר למניעת ניגוד ענינים ככל שנעשה כזה או בסוגיות שלא נצפו מראש העשויות להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים, ולפעול לפי הנחיותיו.
  • הספק מוזהר בזאת, כי אם יחול שינוי בתוכן הצהרותיו בשאלון, במהלך תקופת ההסכם מחובתו של היועץ לפנות כאמור אל נציג העירייה ברשות המקומית, ולמסור לו בכתב את מלוא המידע הרלבנטי ולפעול על פי הנחיותיו.

   

  הפרת מגבלת ניגוד העניינים כמפורט לעיל, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

  • שמירת סודיות
  • א. כל המסמכים ו/או הנתונים ו/או כל חומר אחר בכל צורה שהיא שימסרו לספק במסגרת הסכם זה על ידי העירייה לצורך הסכם זה וכל חומר אחר שייאסף על ידו או יוכן על ידו לצורך מתן השירותים ובמסגרתם לרבות הממצאים ו/או המסקנות ו/או התוכניות ו/או הפרויקטים שיגובשו, הינם רכוש העירייה ויימסרו לעירייה בתום תקופת הסכם זה כאמור בלוח הזמנים שנקבע בין הצדדים כאמור. למען הסר ספק יובהר כי הספק לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת עבור מסמכים ו/או נתונים ו/או ממצאים ו/או תוכניות ו/או כל חומר אחר מכל סוג שהוא שיוכן על ידו למעט כמפורט בהסכם זה.
  • ב. הספק מצהיר כי ידוע לו שהמידע, החומר והמסמכים אשר יגיעו לידיו ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו, במסגרת ביצוע הסכם זה, או בקשר עם ביצוע ההסכם, הינם סודיים, וכי הוא אחראי כלפי הרשות המקומית לקיום חובת שמירת הסודיות.
  • ג. הספק וכל המועסקים מטעמו, ישמרו בסוד כל פרט מפרטי המידע המגיעים אליהם במסגרת ביצוע הסכם זה, או בקשר אליו, וכן לא יעבירו, לא יודיעו ולא ימסרו, לכל גורם אחר שאינו קשור לביצוע ההסכם או מתן השירותים המשפטיים על פי הסכם זה, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתון, חפץ, או מסמך מכל סוג שהוא, אשר יגיעו אליהם במסגרת ביצוע הסכם זה, או בקשר להסכם או עקב ביצועו, וזאת בין בתקופת ההסכם ובין לאחריו, אלא אם הדבר הותר על פי הסכם זה או על ידי נציגה הרשמי של הרשות המקומית מראש ובכתב.
  • ד. הספק אינו רשאי לפרסם, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, כל מידע, מסמך או חומר שהגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה או אגב ביצועו, אלא בכפוף לאישור בכתב של נציג מוסמך מטעם הרשות המקומית.
  • ה. הספק מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהפרת חובת שמירת סודיות מהווה עבירה לפי סעיפים 91 -118 לחוק העונשין, תשל"ז-1977. כמו כן מצהיר הספק כי הוראות חוק הגנת הפרטיות על תקנותיו ידועות לו היטב והוא מתחייב לפעול על פיהן.

      

   חתימת המציע: ______________

  • ו. הספק מתחייב להחזיר עם סיום תקופת ההסכם או לפני כן על פי בקשת הרשות המקומית, כל חומר ו/או מסמכים ו/או תוכנית שקיבל או ערך לצורך או במהלך מתן השירותים. האמור אינו חל לגבי מסמכים בהם יש לספק זכויות יוצרים עוד טרם תחילת מתן השירותים על פי חוזה זה.
  • ז. הספק וכל הפועלים מטעמו, לא ישתמשו במידע שנצבר אצלו במהלך תקופת ההסכם למטרה כלשהי, מלבד לצורך ביצוע הסכם זה. עם סיום מתן השירותים, או מיד עם דרישת הרשות המקומית, ימסור ללשכה המשפטית או של כל גורם מוסמך אחר על פי הסכם זה ברשות המקומית את כל המסמכים שנאספו במהלך מתן השירותים.
  • ח. עיכוב בתשלום התמורה לא יהווה עילה לעיכוב מסירת המסמכים שנאספו או נצברו אצל הספק במהלך השירותים והשייכים לרשות המקומית.

   

  • איסור הסבת ההסכם

  א. ההספק אינו רשאי להמחות, או להסב, או להעביר, או למשכן, או לשעבד את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או חלקן, לאחר.

  ב.                       כל העברה, או המחאה, או שיעבוד, או משכון שתעשה בניגוד להוראות סעיף זה, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה, ותהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

   

  • וויתור על סודיות

  16.1        הספק מצהיר ומתחייב כי ידווח לנציגי הרשות המקומית מיד עם קרות אחד או יותר מהאירועים הבאים:

  א.                       נפתחו בעניינו הליכי חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום.

  ב.                       נפתחה כנגד הספק חקירה פלילית ו/או הורשע בעבירה פלילית למעט עבירת תעבורה.

  ג.                        הזוכה חלה או מסיבה אחרת רופא תעסוקתי קבע שאינו כשיר למתן השירותים.

  16.2        בקרות האירועים המנויים לעיל, תהיה הרשות המקומית רשאית לבטל הסכם זה או להתלותו, הכל כפי שתמצא לנכון, בהתאם לחומרת ההליכים, נסיבותיהם, ולאחר שיתאפשר לזוכה להשמיע דברו בעניין. על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו ההחלטה הסופית תהא בשיקול דעתה הבלעדי של הרשות המקומית.

   

  • הספק – קבלן עצמאי
   • הספק מצהיר ומאשר כי בחתימתו על חוזה זה הוא מבצע את החוזה כקבלן עצמאי וכל זכות הניתנת לעירייה ו/או מי מטעמה להורות, לפקח או להדריך את הספק ו/או מי מטעמו לא תראה כבאה ליצור יחסי עובד ומעביד, אלא כדי לגרום לקיום מלא של התחייבויות הספק כמפורט בחוזה זה על נספחיו ועל פי כל דין.
   • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם בזאת בין הצדדים כי הרשות המקומית אינה נושאת באחריות כלשהי לגבי הספק בגין מחלה, תאונת עבודה או כל נזק העלול להיגרם לו תוך כדי מתן השירותים לפי הסכם זה או כתוצאה מביצועו.
   • למען הסר ספק, יובהר כי הרשות המקומית לא תהיה חייבת בתשלום ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, מס הכנסה ויתר הזכויות הסוציאליות של הספק והוא אחראי בלעדית לכל תשלום וניכוי הכרוך בזכויות אלה.

   

  • היה ותתבע העירייה ו/או מי מטעמה על ידי הספק ו/או מי מטעמו, ישפה ו/או יפצה הספק את העירייה, מיד עם דרישה, בגין כל סכום שזו תשלם או תחויב לשלם עקב כל חיוב שיוטל על העירייה לרבות הוצאותיה המשפטיות גם לאחר סיום ההתקשרות שבין הצדדים. כל סכום כאמור יחשב בבחינת חוב של הספק לעירייה על פי חוזה זה על נספחיו.

   

  חתימת המציע: ______________

   

  • הפרות ותרופות

   

  • הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית כהגדרתה להלן, ובכלל זאת אי ביצוע השירותים או חלק מהם לשביעות רצונה המלא של הרשות המקומית, תהא הרשות המקומית זכאית לבטל את ההסכם, לאחר שנתנה לספק התראה בכתב של 14 יום מראש והספק לא תיקן את ההפרה. במקרה זה תהא הרשות המקומית זכאית לכל סעד מכוח הוראות הסכם זה ועל פי כל דין.

  "הפרה יסודית" משמעה הפרת הוראות כל אחד מן הסעיפים הבאים: 11,13,14,15,16,17,19,20

  • מבלי לפגוע באמור לעיל, במקרה שהחליט הספק להפסיק את מתן השירותים לרשות המקומית, שלא בהתאם לקבוע בסעיף 8 לעיל ולא מחמת עיכובים בתשלומי שכר טרחה  יודיע הספק 30 יום מראש על כך בכתב למנכ"ל העירייה.
  • ההודעה מראש לא תשחרר את הספק מחובותיו על פי הסכם זה במידה שלא בוטל על ידי הרשות המקומית.
  • אין באמור בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים לפי כל דין, ובכלל זה הוראות חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973 וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם), התשל"א – 1970.

   

  • נזיקין
   • הספק יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן, שייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו תוך כדי ביצוע השירות ובקשר אליה, במישרין או בעקיפין, לגופו או לרכושו של אדם/ גוף כלשהו לרבות לעירייה ו/או ליועץ ו/או לעובדיהם ו/או לשלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו, ובכלל זה יהיה הספק אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל חוק אחר, ויהיה חייב לפצות ולשפות את העירייה ו/או הניזוק)ים(, לפי המקרה, על חשבונו והוצאותיו בגין כל דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה בקשר לכך, ובכל דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיע לו(להם).  הספק משחרר לחלוטין ומראש את העירייה, עובדיה, שלוחיה, ואת מי שבא מטעמה, מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל, שאירעו כתוצאה מהאמור בסעיף זה, לכל אדם ו/או גוף אחר, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא, לרבות עקב שגיאה מקצועית.
   • הספק מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של הספק כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כדי ביצוע ההסכם ו/או בקשר איתו ו/או ממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין. היועץ יפצה וישפה את העירייה בגין כל תשלום שתחוייב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמור.
   • אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הספק הנובעת ממהות ההסכם ומחובת היועץ לערוך את כל הביטוחים הנדרשים על פי דין.
  • ביטוח
   • במהלך כל תקופת ההתקשרות וכל עוד קיימת אחריותו על פי דין מתחייב הספק לערוך על שמו, למשך תוקפו של הסכם זה ולמשך כל תקופה נוספת בו עשוי להימצא אחראי על פי דין את הביטוחים המתחייבים מאופי ההתקשרות והיקפה לרבות ביטוח אחריות מקצועית הכל כאמור בנספח הביטוח המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.

   

  • עריכת ביטוחים ע"י הספק או העדרם לא יגרע בדרך כלשהי מחבותו של הספק על פי הסכם זה ו/או כל דין.

   

  • הספק מצהיר בזאת כי הוא פוטר את העירייה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא לרבות נזקי רכוש (כולל גם רכוש המשמש את הספק במתן השירותים) .

   

  • המציע הזוכה מתחייב להמציא אישור קיום ביטוח בנוסח המפורט בנספח ד'-1 מיד לאחר משלוח הודעה על זכייה במכרז.

  חתימת המציע: ______________

   

   

  • קיזוז

  לרשות המקומית  הזכות להפחית, לרבות בדרך של קיזוז, מכל תמורה כספית המגיעה לספק על פי הסכם זה ו/או מכל מקור אחר, כל חוב, הוצאה, או תשלום שבוצעו על ידי הרשות המקומית, או שהיא נדרשת לבצעם, והם מוטלים על הספק על פי הסכם זה; או כל סכום המגיע לרשות המקומית על פי הסכם זה או הסכם אחר; וכן כל נזק שגרם הספק לרשות המקומית, או כל פיצוי המגיע לה על פי הסכם זה או כל הסכם אחר.

   

  • סמכות שיפוט מקומית

  הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה בהסכם זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך באילת או לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפי העניין.

   

  • הודעות

  30.1                כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה שתישלח בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו, תחשב כהודעה שנמסרה ליעדה עם תום 72 שעות מעת שנמסרה לשיגור בית הדואר, ואם נמסרה ביד – בעת מסירתה.

  30.2                כל הודעה שתשלח בפקסימיליה תיחשב כאילו נמסרה במועד שיגורה ובתנאי כי קיים אישור קבלה לרבות תרשומת של שעת קבלת הפקס ומקבל הפקס.

  30.3                כל הודעה שתשלח באמצעות הדואר האלקטרוני תחשב כאילו נמסרה במועד הנקוב בה ובתנאי כי קיים אישור קבלה על מסירת המייל (בנוסף לאישור המכני) לרבות תרשומת של שעת הקבלה ושם המקבל.

  • כללי

  31.4    כל שינוי בתנאי הסכם זה, יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

  31.6    נציגי הרשות המקומית לצורך ביצוע הסכם זה הוא מנכ"ל העירייה או מי מטעמו.

   

  ולראייה באו הצדדים על החתום

   

   

   

  _________________________                                             __________________________

  המנהל                                                                                          עיריית אילת

  לחתימת יועמ"ש הרשות המקומית

  אני הח"מ המשמש/ת  כיועץ/ת המשפטי/ת של הרשות המקומית מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ___________

  ו-____________ת.ז. מס'___________ ו____________ ת.ז. מס' אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

  _________________

                                                                                                 

   

   

   

 • טופס זה ימולא על ידי  המציע.

  הנחיות למילוי הטופס:

  1. יש למלא את הטופס בכתב יד ברור וקריא.
  2. נא להקפיד במתן תשובות מלאות לכל השאלות.
  3. יש לציין את כל הפרטים המבוקשים במקומות המיועדים לכך, ולא להפנות, תחת המילוי הנדרש, לאחד מהמסמכים המצורפים לטופס זה.

   

  שאלון למציע

   

  על המציע למלא שאלון זה. השאלון ייבדק על ידי העירייה לאחר בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף, עבור ההצעות שיעמדו בתנאי הסף בלבד. יש לצרף פירוט קורות חיים.

   

  1. מהי מידת זמינותך? (מיידי, תוך חודש וכיוצ"ב): עד שלוש שורות.

  _______________________________________________

              _______________________________________________

              _______________________________________________

   

   

   

  1. פירוט ניסיון מקצועי/השכלה :

   

  • א. הנני בעל ניסיון מקצועי בניהול עובדים ו/או ניהול פרויקטים במשך שלוש שנים לפחות במהלך שבע השנים האחרונות כמפורט להלן:

   

  תקופה אופי הניהול/ניהול פרויקט הגוף עבורו ניתן השירות איש קשר אצל מקבל השירות או המעסיק (כולל פרטי התקשרות)

   

   

  • ב. הנני בעל נסיון מקצועי של ארבע שנים לפחות באחד מן התחומים הבאים לפחות: תכנון אסטרטגי, יעוץ ופיתוח ארגוני, פיתוח קהילתי, או מחקר מעשי והכל כמפורט בטבלה:

   

   

  התחום שנות הניסיון תאור הפרויקט איש קשר אצל מקבל השירות (כולל פרטי התקשרות)

   

  הנך מתבקש לציין, בכל אחד מהסעיפים מעלה, שם ופרטי התקשרות (מייל וטלפון) של גורם שהיה מעורב בפרויקט הרלוונטי – מקרב מנהליך והגורם הכי מעורב מקרב מי שהיו כפופים אליך באותו פרויקט.

  • ג. הנני בעל שליטה מלאה בעברית ברמת שפת אם ושליטה מצוינת באנגלית.

   

  • ד. הנני שולט בתוכנות office: powerpoint, word, excel.

   

  • ה. הנני בעל תואר אקדמי ראשון שנתקבל במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. פירוט התואר והמוסד אשר העניק אותו: ______________________________________ (יש לצרף את תעודת התואר).

   

  • ו. מצ"ב קורות חיים לפירוט ניסיוני המקצועי (יש לצרף קורות חיים).

   

   

   

   

   

   

  1. הליכים פליליים/משמעתיים :

  אני מצהיר שלא כי קיימות הרשעות פליליות או משמעתיות, הליכים פליליים או משמעתיים תלויים ועומדים, לרבות הליכי חקירה, נגדי  כן/לא (יש לסמן במקום המתאים)

  אם כן פרט:

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

   

  אני הח"מ מצהיר, כי קראתי בעיון את כל מסמכי ההצעה, וכי הבנתי אותם. עוד הנני מצהיר, כי תנאי ההצעה והשירות, ידועים וברורים לי וכי  לאחר שקראתי בעיון את תנאי ההזמנה, מציע לספק שירותי ניהול לפרויקט חדשנות והובלת צוות חדשנות עבור עיריית אילת, הכל כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

   

  1. ניגוד עניינים

  המציע יצרף "שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים" המצ"ב כחלק בלתי נפרד מההסכם ומהווה תנאי מהותי להעסקתו של הספק.  הפרת תנאי זה תהיה הפרה מהותית של ההסכם על כל הנובע מכך. הסכם זה לא יכנס לתוקף בטרם המציא הספק את השאלון בדבר ניגוד עניינים המצורף.

   

   

   

   

  ____________                                       ________________

  תאריך                                                             שם וחתימה

   

   

  1. אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז על נספחיו וכי הדרישות המקצועיות ברורות וידועות לי לרבות העבודה המוצעת והיקפה ברורים ונהירים לי.

   

  1. הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ומחייבים כמותו.

   

  1. ברור וידוע לי כי לא יתקיימו יחסי עובד מעביד ביני ובין עיריית אילת ומתן השירותים ינתן במסגרת מיקור חוץ כקבלן עצמאי.

   

  1. הנני מתחייב בזה להתחיל בביצוע מתן השירותים במועד קרוב (לא יעלה על 30 יום) עם קבלת הודעה על זכייה במכרז ועל פי לו"ז שיתואם עם המנהל.

   

  1. ידוע לי, כי מתן השירותים, על פי מסמכי המכרז, מחייב שמירת סודיות, בכל הנוגע למידע שיגיע לרשותי או מי מטעמי וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואני מתחייב למלא אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותיי כאמור בנספח שמירת סודיות, במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין הנוגע להגנת הפרטיות. ידוע לי, כי בביצוע השירותים, על פי מסמכי המכרז. הנני מתחייב כי ככל ואקבל הודעה על זכייה, אמלא אחר כל הנהלים הקיימים בין בעירייה ובין של גופים ממשלתיים אחרים על אף שאיני עובד הרשות המקומית אלא קבלן עצמאי.

   

  1. אני מכיר היטב את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011 וכן את הוראות חוק הגנת הפרטיות על תקנותיו ומתחייב למלא אחריהן.

   

  1. הנני מצהיר כי אשמור על סודיות בכל הנוגע לקיום התחייבויותיי החוזיות כולן על פי מסמכי מכרז זה על נספחיו.

   

  1. הנני עומד בכל התנאים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה.

   

  1. הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לשם אספקת השירות נשוא פנייה זו והנני מסוגל לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות הפנייה.

   

  1. ידוע לי, כי עיריית אילת רשאית שלא להשתמש בשירותיי כלל או להקטין את היקף השירות והכל עפ"י החלטתה הבלעדית. במקרה בו יוקטן היקף השרות, הנני מתחייב לספק את היקף השרות המבוקש בתמורה לסכומים הנקובים במסמכי הפניה למעט במקרים בהם תשלח לי דרישה בכתב ע"י העירייה להגדלת השירות בצירוף הזמנה תקציבית חתומה.

   

  1. ידוע לי כי תנאי מתלה לכניסתו של ההסכם לתוקף הוא אישור משרד הפנים ואין לי ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

   

  1. אני מצהיר בזאת כי האמור לעיל הינו אמת וכי לא הושמט כל מידע רלוונטי.
  2. אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים להצעתי זו וחתומים על ידי מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שיחתם באם אזכה במכרז, ויש לראותם כמשלימים אותו;
  3. בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו המופיע במסמכים האמורים, המצורפים להצעה זו, ובין תנאי כלשהו המופיע בהסכם, תהיה עדיפות לתנאי המופיע בהסכם.
  4. אני מצהיר בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תאום עם משתתפים או מציעים אחרים.

   

  חתימת המציע :

   

  1. שם פרטי: ____________שם משפחה: ________________ת.ז.: _____________

   

  חתימה:______________ חותמת: _____________ תאריך:___________________

   

  דוא"ל:  __________________________________

 • אני הח"מ מתחייב כלפי המזמין, ככל שיחתם ביננו הסכם התקשרות למתן שירותים ניהוליים כי:

   

  1. לא אעסוק או אתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם מתן השירותים כאמור לעיל, בין במישרין, בין בעקיפין.
  2. לא אספק שירותים לכל גורם אחר בתקופת ההסכם ללא אישור מראש בכתב ממנכ"ל עיריית אילת והיועמ"ש של העירייה.
  3. אודיע לרשות המקומית, לאלתר, על כל עניין אשר עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, ולפעול על פי הוראותיה של הרשות המקומית.
  4. ניגוד עניינים בהתחייבות זו מתייחס:

  לענייני; עניינו של קרוב משפחתי מדרגה ראשונה; לענייניהם האישיים של כל מי שעובדים/ פועלים במשרד; לעניינו של לקוח שאני, מעסיקי, שותפי או עובדי מייצגים או מייעצים; לעניינו של תאגיד אשר לי או לקרוב משפחה של מדרגה ראשונה, או למי מהעובדים/ פועלים במשרד או בחברה/ שותפות המציעה יש קשר עימו – חבר בו, מנהל אותו או עובד בו, או יש לו חלק בו או בהון מניותיו, או זכות לקבל רווחים, או שהוא בעל שליטה בו, כהגדרתו בחוק ניירות ערך.

  בן משפחה מדרגה ראשונה משמעותו: בן זוג, הורה, אח, צאצא, ובני זוגם של כל אחד מאלה.

   

  1. ככל שלמציע שותפים בעסק שבבעלותו – למען הסר ספק, אין בהתחייבות כללית זו כדי לגרוע מהתחייבויותיי, וכל המועסקים על ידי ו/או הפועלים מטעמי, להימנע ממצב של ניגוד עניינים קונקרטי באשר לכל שירות שינתן על ידי העסק.

   

   

  ולראייה באתי על החתום:

   

  חתימת המציע:

   

  שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________ ת.ז.: ______________

   

  תאריך: _____________ חתימה: _______________ חותמת: ________________

   

   

 • אני הח"מ ______________________ ת.ז. _________________ מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:

   

   

  לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות ו/או פרטים (להלן: "החומר") אשר הגיעו אליי במסגרת מתן השירותים הניתנים על ידי לעיריית אילת ולצרכיו בלבד בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת לרבות לאחר סיום מתן השירותים כאמור.

  הנני מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לנהליי הגישה והרשאות הגישה למאגרי המידע ולמערכת המחשב, לשם קבלה, עדכון והפצה של מידע בעירייה. הנני מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע חסוי הנוגע גם לענייניו הפרטיים של כל אדם, המצוי או שיהיה מצוי במאגר המידע, וכן כל מידע חסוי אחר המצוי ברשותי או שיהיה ברשותי ואשר מקורו במאגרי המידע בעירייה.

   

  לא אעתיק ו/או אבצע שיכפול ו/או העתקה ו/או צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת למעט לצורכי מתן השירותים הניתנים על ידי, ככל שיש צורך בכך, ולצורך זה בלבד. על כל עותק שהוכן לצורכי מתן השירותים יחולו הוראות התחייבות זו.

  הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם שמירה על החומר שנמסר ו/או הגיע לידי במסגרת מתן השירותים לרבות לשם מניעת אובדן ו/או הרס ו/או העברה לידי צד ג'.

  למעט לצורכי מתן השירותים כאמור לא אעשה כל שימוש בחומר בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא אעביר ו/או אמסור כל מידע לצד ג' לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

  בחתימתי על התחייבות זו הנני מתחייב להביא תוכנו של כתב התחייבות זו לכל עובד מטעמי וכן לדאוג להחתימו על טופס התחייבות כאמור. על אף האמור לעיל, ברור וידוע לי כי כלפי העירייה הנני ממשיך להיות אחראי כלפי מחויבויותיהם של עובדי לשמירה על סודיות החומר שהועבר לידיהם במסגרת הסכם זה.

  הנני מצהיר כי אין בעצם מסירת החומר לידי ו/או לידי מי מטעמי כדי להעניק לי ו/או למי מטעמי זכות בעלות ו/או רשות למעט כמפורט בהסכם זה.

  הח"מ מכיר את המגבלות החוקיות המוטלות על העירייה לרבות האמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 על תקנותיו וכן מודע לנזק שעלול להיגרם לעירייה ע"י העברת החומר כולו או חלקו ומקבל עלי אחריות מוחלטת בעניין זה. הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה על כל נזק שעלול להיגרם לה על ידי הפרת התחייבותי זו וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה.

  התחייבותי זו תמשיך ותעמוד בעינה גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים.

  עם סיום ההסכם הנני מתחייב להשיב לידי העירייה כל חומר שהגיע אליי במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.

   

  אין בכתב התחייבות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות המוקנית לכם על פי דין או על פי הסכם.

   

  שום פעולה או מחדל מצדכם, בשום זמן שהוא, לא יחשבו כוויתור על זכות מזכותכם על פי כתב התחייבות זה, אלא אם נעשו בכתב חתום.

   

  אני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי וכי כל תוכן התחייבות כתב זה ידוע, ברור ומקובל עלי.

   

   

   

  חתימת המציע:

   

  שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________ ת.ז.: ______________

   

  תאריך: _____________ חתימה: _______________ חותמת: ________________

   

   

   

 •  

  1. מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הספק כי לפני תחילת ביצוע עבודתו ובמשך כל תקופת ההסכם תהיה בידיו פוליסת ביטוח אחריות מקצועית (להלן: "הפוליסה") תקפה שהוצאה על שמו ועל חשבונו, הכל כמפורט להלן וכן באישור עריכת ביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כנספח ד'-1 (להלן: "אישור עריכת הביטוח").
   בנוסף, מתחייב הקבלן כי פוליסת הביטוח שתוצא על ידו תכלול:
   א. כיסוי רטרואקטיבי שאינו מאוחר מיום תחילת הסכם זה;
   ב. סעיף לפיו הפרה בתום של תנאי מתנאי הפוליסות ע"י הספק ו/או מי מטעמו לא יגרעו מזכויות העירייה על-פיה;
   ג. ביטול סייג "רשלנות רבתי" (ככל וקיים). למען הסר ספק, אין בביטול הסייג בכדי לגרוע מאחריות המבוטח ו/או מזכויות המבטח על-פי דין;
   ד. סעיף לפיו הספק הינו האחראי הבלעדי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות וההשתתפיות העצמיות וכי למבטח לא תהא כל טענה כלפי העירייה בקשר עם תשלום או אי תשלום של הפרמיות ו/או ההשתתפויות העצמיות כאמור.
  2. ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב הספק להמציא לידי העירייה, לפני תחילת עבודתו את אישור עריכת הביטוח, נספח ד'-1,  כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מורשית לפעול בישראל.
  3. הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת ביצוע עבודתו והעירייה תהיה זכאית למנוע ממנו להתחיל בביצוע ההסכם כל עוד האישור האמור לא הומצא לה לפני מועד תחילת ביצוע העבודה.
  4. אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד, כאמור בסעיף 2 לעיל, לא תפגע בהתחייבויות הספק על-פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.
  5. העירייה רשאית לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא ע"י הספק כאמור בסעיף 2 לעיל והספק מתחייב לפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויותיו. הספק מצהיר כי זכות הביקורת של העירייה ביחס לאישור הביטוח כאמור וזכותה של העירייה להורות על תיקון ביטוחי הספק כמפורט לעיל, אינה מטילה על העירייה או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור הביטוח כאמור, טיבו, היקפו ותוקפו ואין בה לגרוע מכל חבות המוטלת על הספק על פי הסכם זה.
  6. הספק מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם.

  למרות האמור לעיל, הספק מתחייב שהפוליסה לביטוח אחריות מקצועית תחודש ברצף לכל התקופה בה הספק עלול להימצא אחראי עפ"י חוק ולא פחות מ-3 שנים.

  1. לא יאוחר ממועד תום כל תקופת ביטוח מתחייב הספק להפקיד בידי העירייה אישור ביטוח חדש כאמור בסעיפים 1 ו-2 לעיל בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת.

  הספק מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור הביטוח במועדים הנקובים, מדי כל תקופת ביטוח כל עוד הסכם זה תקף וזאת אף אם תוקפו הפורמאלי פג אולם הוא ממשיך להתקיים בפועל.

  בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהיא והספק לא המציא אישור ביטוח אחר, או לא חידש ביטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם זה, תהיה העירייה רשאית, אך לא חייבת, לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח אם לא ישלמם לדרישתה. העירייה תהיה רשאית לנכות תשלומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה להספק בכל זמן שהוא או לגבותם מהספק בכל דרך אחרת.

  1. הספק פוטר את העירייה, עובדיה, מנהליה ואת כל הפועלים מטעמה, מכל חבות בגין כל אבדן ו/או נזק (ישיר או עקיף) ו/או הפסד ו/או הוצאה שתגרם לו לרבות במפורש לרכוש המובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לחצרי העירייה ו/או המשמש אותו בקשר עם מתן השירותים והוא ישפה את העירייה וכל הנ"ל בגין כל תביעה שתתקבל אצלם בקשר עם אבדן ו/או נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה בקשר לרכוש כנ"ל.
  2. למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט בסעיפי נספח הביטוח ד'-1, הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על הספק לבחון את החשיפה לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור.
  3. מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ועל פי כל דין, הספק מתחייב לבחון את חשיפתו לחבות ולרכוש ביטוחים בהתאם. אם לדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי הספק המפורטים באישור הביטוח, רשאי הספק לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. בכל ביטוח נוסף או משלים לביטוחי הספק כאמור, יכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העירייה, עובדיה והבאים מטעמה (לעניין ביטוחי רכוש) והפוליסה תורחב לשפות את העירייה, עובדיה והבאים מטעמה למקרה ויטען כי מי מהם נושא באחריות הנובעת ממעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו (לעניין ביטוחי חבויות).
   הויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.
   ביטוחי הספק יכללו סעיף לפיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי העירייה והמבטח מוותר על כל דרישה לשיתוף ביטוחי העירייה.

                הפרת סעיף  זה על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

   

  נספח ד'-1

  אישור עריכת ביטוח

  הזוכה ימציא האישור חתום על ידי המבטח מיד לאחר הודעת זכייה במכרז

   

  אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור המבוטח אופי העסקה מעמד מבקש האישור
  שם

  עיריית אילת ו/או
  גופים עירוניים

  שם ☐נדל"ן

  ☒שירותים

  ☐אספקת מוצרים

  ☐אחר: _______

   

  ☐משכיר

  ☐שוכר

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☒מזמין שירותים

  ☐מזמין מוצרים

  ☐אחר:

   

  ת.ז./ח.פ.

  500226006

  ת.ז./ח.פ.
  מען

  בית התמר, ת"ד 14, אילת

  מען
  כיסויים
  סוג הביטוח

   

  חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  רכוש

   

   
  צד ג'  
  אחריות מעבידים  
  אחריות מקצועית 500,000 ש"ח 301, 309, 321, 327, 328, 332 (6 חודשים)
  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
  082 (שירותי ניהול)
  ביטול/שינוי הפוליסה *
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
  חתימת האישור
  המבטח:

   

   

   

   

 • מועמד/ת לתפקיד

   

  חלק א':  תפקידים וכהונות

   

  1. פרטים אישיים:
  מספר זהות (9 ספרות) תאריך לידה
  שם משפחה שם פרטי
  כתובת פרטית
  מספר טלפון מספר טלפון נייד

   

  1. תפקידים ועיסוקים:

  פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים ב-4 השנים האחרונות (לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד').

  יש להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג (חברה, שותפות, עמותה וכיו"ב) וכן לתפקידים בשכר או בהתנדבות (ציין במפורש לגבי תפקידים בהתנדבות).

   

  שם המעסיק/ה וכתובת תחומי הפעילות של המעסיק/ה תאריכי העסקה התפקיד ותחומי האחריות
   

   

       
   

   

       
   

   

       
   

   

       
   

   

       

   

  1. תפקידים ציבוריים:

  פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בסעיף 2 לעיל.

  יש להתייחס לפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים ב-4 השנים האחרונות.

   

  שם הגוף התפקיד תאריכי מילוי התפקיד

   

   

  1. חברות בדירקטוריון או בגופים מקבילים:

  פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין      ציבוריים ובין שאינם ציבוריים. יש להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות ב-4 השנים האחרונות.

   

      תאריך    
  שם התאגיד / רשות / גוף תחום העיסוק תחילת הכהונה סיום הכהונה סוג הכהונה[1] פעילות מיוחדת בדירקטוריון[2]

   

   

   

  1. קשר לפעילות עיריית אילת:

  האם יש או היו לך או לגוף שאת/ה בעל/ת עניין בו זיקה או קשר, שלא כאזרח/ית המקבל/ת שרות, לפעילות עיריית אילת או לגופים הקשורים אליה (ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים או גופים אחרים שעיריית אילת קשורה אליהם)?

   

  יש להתייחס לזיקות וקשרים נוכחיים ולזיקות וקשרים ב-4 השנים האחרונות, ולציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.

   

  "בעל עניין/ת" בגוף – לרבות מי שיש לו/ה אחזקות בגוף ו/או מכהן/ת כדירקטור/ית או בגופים מקבילים בו ו/או עובד/ת בו ו/או מייצג/ת אותו ו/או יועץ/ת חיצוני/ת לו. (אין לפרט אחזקה שלא כבעל/ת עניין בתאגיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -1968 , בתאגידים הנסחרים בבורסה[3]).

   

   

  כן                  לא

   

  אם כן, פרט/י

   

  1. פירוט תפקידים כאמור בסעיפים 2-5 לעיל לגבי קרובים (יש להתייחס לתפקידים בהווה בלבד):

  יש לפרט שם הקרוב/ה, סוג הקרבה המשפחתית ואת הפרטים הרלוונטיים שנדרשו בשאלות לעיל (כגון: כאשר בן זוגך חבר בדירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה, סוג הכהונה ופעילות מיוחדת שלו בדירקטוריון).

  "קרוב" – בן/בת זוג, הורה, צאצא/ית ומי שסמוך על שולחנך.

   

   

  1. זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד

  האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים/ות עליך (במישרין או בעקיפין) או כפופים/ות לך בתפקיד אליו את/ה מועמד/ת מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים?

  האם מתקיימים בינכם יחסי כפיפות אחרות, קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרת?

   

   

  כן                  לא

   

  אם כן, פרט/י

   

  1. תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים

   

  האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל, שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו את/ה מועמד/ת?

  "קרוב" – בן / בת זוג, הורה, צאצא/ית ומי שסמוך על שולחנך.

   

   

  כן                  לא

   

  אם כן, פרט/י

   

  1. תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים

   

  האם ידוע לך על תפקידים ועיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, אליהם לא התבקשת להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך (בכלל זה חברים/ות קרובים/ות ושותפים/ות עסקיים/ות), שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו את/ה מועמד/ת?

  יש להתייחס גם לאחים/ות ובני/בנות זוגם/ן ולקרובים/ות שאינם מדרגה ראשונה.

  יש להתייחס במיוחד לנושאים עליהם נשאלת בסעיפים 1-8 (לדוגמא תפקידים ועיסוקים של קרובים/ות אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים וקשר שיש להם לפעילות העירייה).

   

   

  כן                 לא

   

  אם כן, פרט/י

  1. פירוט קורות חיים ועיסוקים

   

  יש לצרף בנפרד קורות חיים בעברית, מעודכנים ליום מילוי השאלון הכוללים השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה, כולל תאריכים.

   

   

  חלק ב':  נכסים ואחזקות

   

  1. אחזקות במניות:

  פירוט אחזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של קרוביך. (אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 בתאגידים הנסחרים בבורסה[4] .

  "קרוב" – בן / בת זוג, הורה, צאצא/ית ומי שסמוך על שולחנך.

   

  שם התאגיד/הגוף שם המחזיק/ה

   (ככל שהמחזיק/ה אינו המועמד)

  % החזקות תחום עיסוק התאגיד/הגוף

   

   

  1. נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים

  האם קיימים נכסים אחרים שבבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו את/ה מועמד/ת?

  "קרוב" – בן / בת זוג, הורה, צאצא/ית ומי שסמוך על שולחנך.

   

   

  כן                 לא

   

  אם כן, פרט/י

   

   

   

  1. חבות כספית בהיקף משמעותי

  האם את/ה, קרוביך או מי משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב/ת כספים או ערב/ה לחובות או להתחייבויות כלשהם?

  "קרוב" – בן / בת זוג, הורה, צאצא/ית ומי שסמוך על שולחנך.

   

   

  כן                 לא

   

  אם כן, פרט/י

   

  1. נכסים אחרים שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים

  האם ידוע לך על נכסים אחרים שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו את/ה מועמד/ת בעיריית אילת ? יש להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך (ובכלל זה חברים/ות קרובים/ות ושותפים/ות עסקיים/ות), של גופים שאת/ה בעל/ת עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך בעלי/ות עניין בהם.

  יש להתייחס גם לאחים ובני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

  "בעל/ת עניין" בגוף – לרבות מי שיש לו/ה אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין בעקיפין, ו/או מכהן/ת בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד/ת בו ו/או מייצג/ת אותו ו/או יועץ/ת חיצוני/ת לו.

   

   

  כן                 לא

   

  אם כן, פרט/י

   

  חלק ג':  הצהרה

   

  אני הח"מ מצהיר/ה בזאת כי:

   

  1. כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מלאים, נכונים ואמיתיים;

   

  1. כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי הם מידיעה אישית, אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה בו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית;

   

  1. מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון זה, לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד;

   

  1. אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של עיריית אילת בנושא;

   

  1. אני מתחייב ת כי אם יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון זה או יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועצת המשפטית לעיריית אילת, אמסור לה את המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיה;

   

  1. הובהר לי כי על ההסדר למניעת ניגוד עניינים שייערך לי, במידת הצורך, יחול חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998.

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                                                                                 

                       תאריך                                   שם                                מספר זהות                   חתימה

   

   

   

   

   

   

  [1] דירקטור חיצוני או מטעם בעל מניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני – יש לפרט גם שמות בעלי המניות אשר  מונית על ידם.

  [2] כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים

  [3] חוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968,

     "בעל עניין" בתאגיד –         

  (1)     מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק שערים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו, לעניין פסקה זו –

  (א)  יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן.

  (ב)    החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים;

  לעניין זה "נאמן" למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן       להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א) (2) (ו) או כנאמן. להקצאת מניות לעובדים בהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

  (2)   חברה בת של תאגיד למעט חברת רישומים.

  [4]  חוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968

     "בעל עניין", בתאגיד –

  (1)         מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק שערים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו, לעניין פסקה זו –

  (א)  יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן.

  (ב)    החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים;

  לעניין זה "נאמן" למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן       להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א) (2) (ו) או כנאמן. להקצאת מניות לעובדים בהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

  (2)        חברה בת של תאגיד למעט חברת רישומים.