מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מינהל משאבי אנוש בעיריית אילת עוסק בניהל המשאב האנושי בעיריית אילת

המינהל עוסק במתן מכלול המענים הפנים ארגוניים
לכלל העובדים ולמנהלים ובתוך כך מספק כלים ויכולות למתן שירות מיטבי לתושב.

צוות המנהלים במינהל משאבי אנוש מחויב לדרך פורייה של פיתוח ההון האנושי
וחיזוק השירות הפנים ארגוני.
האחריות הכוללת על ההון האנושי בעירייה, מחייבת שותפות תכנונית בביצוע מדיניות הנהלת
העירייה, ניהול מבנה ארגוני מותאם, מתן מענה לראשי מינהלים הכולל תכלול משימות, ליווי
והדרכת מנהלים, אחריות כוללת לנושאי גיוס ומיון דרך מכרזים פנימיים וחיצוניים. ניוד
עובדים ושיבוצם, ליווי תהליכי משמעת, ליווי תהליכי הערכת עובדים, כתיבת נהלים, אישורם
מול ההנהלה והטמעתם.

בתוך המינהל פועלים" אגף משאבי אנוש | אגף מינהלה | אגף או"ש ומערכות מידע | מחלקת הדרכה ורווחת העובד

 

 • בלטינסקי ליאורה- ראש מינהל משאבי אנוש בית התמר קומה א'  086367135
  ריקה מור יוסף -מנהלת אגף משאבי אנוש בית התמר קומה א'  086367134
  יוסי מלול -מנהל אגף מינהלה בית העירייה הישן   086367186
  יוסי אבו -מנהל מחלקת בטיחות וגהות בית העירייה הישן   086367599
  אבינועם נהרי -מנהל אגף או"ש ומערכות מידע בית העירייה הישן   086367500
  שרה אטיאס- מנהלת מחלקת נוכחות בית התמר קומה א'  086367134
  אסת נתן-מנהלת לשכת ראש מינהל משאבי אנוש בית התמר קומה א'  086367135
  שירן בן חמו – רכזת משאבי אנוש בית התמר קומה א'  086367133
  אורית חגג – רכזת משאבי אנוש בית התמר קומה א'  086367295
 • אוקטובר 2023

   

  תכנית שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות

  בעיריית אילת לשנת 2024

  התכנית כוללת הוראות ופעולות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בעיריית אילת בשנת העבודה הבאה (ינואר-דצמבר 2024)  התכנית השנתית הוכנה בהתחשב בגורמים לאי עמידה מלאה ביעד הייצוג בשנת 2022.

  א.    פרטים מנהליים

  שרה אטיאס, מנהלת מחלקת נוכחות, אגף משאבי אנוש.

  מייל: saraa@eilat.muni.il     טלפון: 08-6367134

   

  ב.    סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנת 2023

  נתוני שנת 2021 היו עמידה מלאה. נתוני שנת 2022 פורסמו רק  בחציון השני בשנת 2023 ולכן לא נדרשנו לבצע תכנית לקידום העסקתם של עובדים עם מוגבלות משמעותית.

   

  ג.       תכנית שנתית מפורטת לשנת 2024 התכנית כוללת ייעוד משרות בארגון ואופן יישום העדפה מתקנת.

  (1) ייעוד משרות במגוון תפקידים ודרגות

  מספר המשרות הכולל המתוכננות להתפרסם בשנת 2024: כ- 32 משרות לא כולל סייעות.

  מספר המשרות הייעודיות (רק למועמדים עם מוגבלות משמעותית) המתוכננות: 8

  היקפן מסך המשרות המתוכננות להתפרסם: 25%

  פירוט סוג המשרות הייעודיות:

  מוקדן במשל"ט- 2 תקנים בהיקף שעות מקביל לחצי משרה.

  מוקדן במוקד העירוני- 2 תקנים

  2 תקנים: מזכירות

  ובנוסף 2 משרות נוספות כפי שיעלו בהתאם למועמדים המקבלים ליווי במסגרת התכנית "אילת לא עוצרת במוגבלות" המקודמת במרכז הזדמנות בעירייה, מתוך מקבלי ליווי בתעסוקה הנתמכים על ידי "אלווין" – המלווה אנשים עם מוגבלות משמעותית ועמותת אנוש המלווה מתמודדי נפש בקהילה.

  הכל בכפוף לנתונים שיתקבלו בנוגע לעמידה ביעד בשנת 2023 (הנתונים טרם פורסמו).

  (2) בנוסף לייעוד משרות, מעסיק מחויב למתן העדפה מתקנת בקבלה ו/או בקידום של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד.

  הפעולות שיעשו הן:

  הדרכת ריענון לוועדות המכרזים, לאחר הבחירות לרשות המקומית יגוייסו נציגי ציבור חדשים וכחלק מהכשרתם יהיה מפגש בנושא החוק והמשמעויות.

  בכל המכרזים שיתפרסמו יתפרסם בהתאם לחוק (תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים) ההתייחסות הנוגעת להעדפה מתקנת (העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים).

   

   (3) פירוט הגופים שיסייעו בשילוב בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית

   

  התכנית העירונית "אילת לא עוצרת במוגבלות" מטעם עיריית אילת פועלת בשיתוף עם כלל הגורמים בתחום תעסוקת אנשים עם מוגבלות,  תסייע לקידום הנושא עם הגופים הרלוונטיים.

   

  כחלק מהתכנית העתידית ולאור כניסת "תעסוקה שווה" לעיר אילת עם רכזת פרט שנקלטה לראשונה בחודש ספטמבר 2023 – יוקצו משרות מותאמות לצורך העדפה מתקנת לאנשים עם מוגבלות.

   

  כמו כן, בכלל המשרות המתפרסמות ברשות ניתנת עדיפות לאנשים עם מוגבלות.

   

  תינתן עדיפות לקליטת עובדים המלווים בתעסוקה נתמכת על ידי "אלווין" – המלווה אנשים עם מוגבלות משמעותית ועמותת אנוש המלווה מתמודדי נפש בקהילה.

   

  (4) פירוט פעולות מתוכננות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון

  קבלת הפניות על ידי מרכזי תעסוקה שווה לאיתור מועמדים מתאימים

  העלאת המודעות בקרב מנהלי מחלקות במסגרת יום סדנא

  ייעוץ וליווי אישי למנהלים שקולטים עובדים עם מוגבלות (ניתן על ידי "תעסוקה שווה" ).

  ריענון צוות משא"ן בעניין התאמות

  • התוכנית תוצג מייד לאחר הבחירות לרשות המקומית במסגרת ועדת הנהלה.

   

  חתימת מנכל
  חתימת מנכל

   

  נספח – סעיף 9ג' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית (תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

  9ג.       (א)  בלי לגרוע מהוראות לפי סעיף 9(ג)(2), לא עמד מעסיק ציבורי גדול עמידה מלאה ביעד הייצוג על פי הודעה כאמור בסעיף 9ד(ד) בשנה מסוימת, יפרסם באתר האינטרנט שלו, עד 31 באוקטובר באותה שנה, תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית שאישרה הנהלת המעסיק הציבורי הגדול.

  (ב)  תכנית שנתית תוכן בהתחשב בלקחים שהופקו מתכניות שנתיות קודמות ובגורמים לאי-עמידה או לעמידה חלקית ביעד הייצוג בשנה הקודמת.

  (ג)   תכנית שנתית תכלול הוראות בעניינים כמפורט להלן לעניין משרות פנויות ולעניין משרות שיתפנו בשנה הקרובה:

  (1)   העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים, לתפקיד, למשרה או לקבוצת משרות או לדרגה או לקבוצת דרגות שיפורטו בתכנית השנתית, ולתקופה שתיקבע בה;

  (2)   ייעוד משרות במגוון תפקידים ודרגות שיועסקו בהן, ככל האפשר, רק מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, תוך פירוט היקפן מכלל המשרות הפנויות או שצפוי שיתפנו ופירוט סוג המשרות שייועדו כאמור;

  (3)   פנייה לרשימת גורמים העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שתפרסם הנציבות באתר האינטרנט שלה, לשם איתור מועמדים כאמור;

  (4)   תיעוד של יישום התכנית השנתית, ובכלל זה של הנימוקים לעניין בחירת מועמדים למשרות פנויות.

  (ד)  שר הכלכלה והתעשייה רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין תכנית שנתית, תוכנה, צורתה ופרטיה.

 • ראשי מנהלים:

  7 גברים | 4 נשים

  מנהלי/ות אגפים:

  15 גברים | 10 נשים

  ס.מנהלי/ות אגפים:

  7 גברים | 5 נשים

  מנהלי/ות מחלקות ומנהלי/ות לשכה וצווערים/ות:

  22 גברים | 44 נשים