מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מודעה‭ ‬בדבר‭ ‬קולות‭ ‬פסולים

מודעה בדבר קולות פסולים

בהתאם לסעיף 54 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה – 1965, מובא להלן לידיעת הציבור ההוראות בדבר קולות פסולים  לפי סעיף 63 לחוק האמור ולפי סעיפים 7(ג)ו-(ד) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975 (להלן- חוק הבחירה הישירה):

אלה הם קולות פסולים:

 1. 1. פתק הצבעה שאינו מתאים להוראות סעיף 7(ג) לחוק הבחירה הישירה
 2. 2. פתק הצבעה שסומן בצורה כלשהי העלולה לזהות את המצביע.
 3. 3. פתק הצבעה אשר הוצא מתוך מעטפת הצבעה שנמצא בה דבר מה בנוסף לפתק.
 4. 4. פתק הצבעה בסעיף 7(ג)(7) לחוק הבחירה הישירה אשר הרשום בו בכתב יד איננו ברור דיו ואיננו מאפשר זיהוי ודאי של שם המועמד או שלא נרשם בו דבר.
 5. 5. מעטפת הצבעה שנמצאו בה שני פתקי הצבעה שונים או שנמצאו בה יותר משלושה פתקים, לא יובא אף אחד מהפתקים האמורים במניין הקולות; נמצאו במעטפה שלושה פתקי הצבעה זהים, יובא אחד מהפתקים במניין הקולות; אך הפתקים הנוספים לא יובאו בחשבון.
 6. 6. מעטפת הצבעה שאינה נושאת סימון כאמור בסעיף 7(ד)(3) לחוק הבחירה הישירה; במעטפה שלא נחתמה בהתאם להוראות לפי חוק זה או במעטפה שלא סופקה בידי מנהל הבחירות. (כל מעטפת הצבעה חייבת לשאת כסימן את חותמת המפקח הארצי הבחירות שתוטבע על המעטפה.)
 7. 7. מעטפת הצבעה שהוסף עליה סימן העלול לזהות את המצביע.
 8. 8. נמצאו בכלל פתקי ההצבעה של מועמד אחד, מספר פתקי הצבעה בכתב יד אשר לא נפל בהם פסול מהפסילות האמורות בסעיף זה, ואולם הוכח כי יותר מפתק הצבעה אחד כאמור נכתב בכתב ידו של אדם  אחד, ייחשב רק אחד מהפתקים האמורים ככשר, והיתרה תיפסל.

הערה:   פתקי הצבעה מודפסים, חייבים להיות בהתאם לדוגמא שאושרה על ידי מנהל הבחירות. פתק הצבעה מודפס שאינו לפי הדוגמה הוא פתק פסול. דוגמאות פתקי ההצבעה שאושרו מתפרסמות בזה בהודעה נפרדת.

 1. 9. פתק שאין עליו שם של מועמד/ת כפי שאישר מנהל הבחירות.
 2. 10. פתק ריק שאין עליו ולא כלום.

פתק בכתב יד שעליו שם מועמד בשפה שאינה עברית או ערבית – הקול פסול;

 1. 11. פתק בכתב יד שלא ניתן להבין ממנו את שם המועמד או שלא ניתן להבין לאיזה מועמד ניתן הפתק – הקול פסול;

בהתאם לסעיף 7(ג)(4)  לחוק הבחירה הישירה במקום הפתק המודפס יכול לשמש להצבעה גם פתק ריק שעליו מסומן בכתב ידו של הבוחר את שמו של המועמד ותו לא;

כל בוחר רשאי לקבל מוועדת הקלפי פתק ריק.

יצחק חי

מנהל הבחירות – אילת

2021

תאריך: אוגוסט 2021

אולי יעניין אותך גם