מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

להלן פרטי הטופס לצרכי נגישות

כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים /רווקים/גרושים/פרודים/יחידניים

לצרכי רישום/ העברה/ביטול רישום במוסדות החינוך

  1. אני הח"מ  גב'/מר  ת.ז.                                         מצב משפחתי

עורך/ת כתב הצהרה והתחייבות זו בתמיכה לבקשתי לרישום/ ביטול רישום/ העברת קטין/ קטינים.

הקטינ/ה                                    מס' ת.ז.                       (להלן הקטין/ה)

הקטינ/ה                                   מס' ת.ז.                        (להלן הקטין/ה)

הקטינ/ה                                   מס' ת.ז.                        (להלן הקטין/ה)

אני מצהיר/ה כי כתובת מגורי הינה:

כתובת ההורה הנוסף הינה:

באותה כתובת/ לא ידוע/ בכתובת:

(יש לצרף ספחי תעודת ת.ז עדכניים של שני ההורים(.

  1. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי (יש לסמן X בריבוע המתאים).
  • מצהיר/ה כי הרישום/ביטול/העברה נעשה/ית בהסכמת האחראי הנוסף ועל דעתו (לצרף מכתב האחראי הנוסף(.
  • ניסיתי ללא הצלחה לאתר את האחראי הנוסף וליידעו בדבר הרישום/ביטול הרישום/ההעברה .
  • הנני האפוטרופוס/ית החוקי/ת של הקטין ואחראי/ת הבלעדי/ית על חינוכו .

(חובה לצרף פסק דין המאשר ביטול אפוטרופסות של ההורה האחר(.

הנני מצהיר כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זו נכון. ידוע לי, כי אם ימצא שהמידע שנמסר איננו אמת , רשאית העיריה לבטל/לשנות את הרישום/ביטול רישום/העברה.

  1. הנני מתחייב/ת להודיע למחלקה לרישום גני ילדים / בתי ספר על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה זו לאלתר. אם ימצא שהמידע לא עודכן תוך 14 ימים מיום השינוי, רשאית העיריה לבטל/לשנות את הרישום/העברה.
  2. ע"פ חוזר מנכ"ל סב/7 (א) – רישום כוזב מהווה עבירה פלילית כך גם אי מסירת פרטים מדויקים של הנרשם לרבות מקום מגוריו הקבוע.

תאריך:                         שם ומשפחה:                             חתימת האם:

כתובת דואר אלקטרוני:                                                  נייד:

תאריך:                         שם ומשפחה:                             חתימה האב:

כתובת דואר אלקטרוני:                                                  נייד:

את הטופס המלא יש להציג במקום הרישום

הח"מ יישא בכל האחריות בגין נזקים שיגרמו, היה והמידע שנמסר לא היה נכון

ת.ד.14 אילת 88100 / טל' גני ילדים: 08-6367834/6 / aliza@eilat.muni.il / efrat@eilat.muni.il טל' בתי ספר: 08-6367828 /   rishum@eilat.muni.il