מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת חורף: ימים א-ה: 8:30-16:00 | יום  שישי ושבת 9:00-16:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

הוועדה לענייני גבייה של עיריית אילת

כללים לגביית חובות (סעיף 330ב לפקודת העיריות)

בהתאם לסמכותה לפי סעיף 330ב לפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן – "הפקודה"), שהוסף בתיקון מס' 151 לפקודה, קובעת הועדה לענייני גביה של עיריית אילת את כללי הגבייה על פיהם תפעל העירייה כפי שיפורט להלן. הליכי הגבייה והאכיפה יבוצעו דרך קבע עפ"י הוראות החוק, פקודת המיסים גבייה, והנחיות היועץ המשפטי לממשלה.

להלן הכללים לגביית חובות (סעיף 330ב לפקודת העיריות)

להלן התוכן באופן נגיש

  1. העירייה תפעל במסלול גביה מנהלי ובמסלול גביה אזרחי לגביית חובות כהגדרתם בסעיף 330א לפקודה המגיעים לה לפי כל דין (תשלומי חובה שלא שולמו במועד, לרבות תשלומי הפיגורים החלים עליהם, וכן קנסות שלא שולמו במועד לרבות תוספת הפיגור עליהם, וכן הוצאות גבית חובות אלה) (להלן: "החובות המגיעים לעירייה") הכל לפי הכללים שלהלן.

   

  1. לגבי חובות המגיעים לעירייה שלא סולקו בתוך 3 שנים מיום היווצרותם, בכפוף להמלצת הממונה על הגבייה, ניתן לבקש מחיקתם מספרי העירייה.

   

  1. מחיקת חובות המגיעים לעירייה תתבצע בהתאם לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2012, ולפי הכללים למיצוי הליכי גביה המצורפים כנספח א' שאושרו ע"י מועצת העיר בישיבתה מיום 11.2.2014 (ישיבה מן המניין מס' 7/13 (1008) או כללים שיאושרו במקומם.

   

  1. למען הסר ספק, כל פעולה הנוגעת לגביה והמחייבת הפעלת שיקול דעת שניתן לעירייה או לבעל תפקיד בה לפי דין, לא תבוצע ע"י חברת הגבייה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ניתן יהיה להסתייע בחברות גביה בהתאם להנחיות בעל התפקיד הרלוונטי בעירייה.
  1. ככלל, חובות המגיעים לעירייה ייגבו בהליכים מינהליים לאור ניסיון העבר לפיו נקיטת הליכים מינהליים יעילה יותר כהליך גביה.

   

  אם כן, ראשית יינקט כנגד החייב הליך גבייה מנהלי. הליכי הגבייה המנהליים ימוצו עד תום, ובסיומם תעבור הגבייה למסלול גבייה אזרחי.

   

  1. כחריג לכלל האמור, במסלול גביה אזרחי ייגבו:

   

  • חובות לגביהם בית המשפט הפנה את העירייה למסלול גביה אזרחי.
  • שיקים חוזרים שבגינם כבר נפתחו תיקי הוצל"פ.
  • חובות של תאגידים לגביהם סבור הממונה על הגביה ו/או גזבר העירייה, כי מתקיימות נסיבות המצדיקות לפעול בהליך אזרחי כנגד התאגיד ו/או בעלי השליטה ו/או בעלי תפקיד בתאגיד במסגרת הטלת אחריות אישית על בעלי מניות וכיוצ"ב.
  • כל חוב של אדם פרטי ו/א תאגיד אשר הממונה על הגביה ו/או גזבר העירייה סבור, כי מתקיימות לגביו נסיבות אשר ישפרו את סיכויי הגבייה אם יינקט הליך אזרחי ולא מנהלי, ו/או מנימוקים מיוחדים אחרים שירשמו.
  • חובות שחלפו 3 שנים מאז הפכו לחלוטים, מבלי שהעירייה החלה לנקוט בעניינם אמצעי אכיפה, אלא אם אישרה הוועדה לענייני גביה כי מתקיימות נסיבות חריגות המצדיקות את גבייתם בהליכים מנהליים.
  • חובות שמועד ההתיישנות האזרחית לגביהם קרוב, גם אם ננקטו בעניינם אמצעי אכיפה מינהליים.
 • יתאפשר מעבר בין מסלולי הגביה לפי שיקול דעתו של הממונה על הגביה ו/או גזבר העירייה בהתאם לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה

 • חובות המגיעים לעירייה, למעט קנסות ודוחות

   

  1. לנכסי מגורים :

   

   

   

  גביית חוב במסלול גביה מינהלי לנכסי מגורים
   

  מסלול גבייה                                אופן ביצוע/שליחה *                              סכום חוב מינימלי להפעלת מסלול הגביה

   

  תאריך אחרון לתשלום
                   30 יום (לאחר הפיכת החוב לחלוט)

   

  הודעת דרישה ראשונה

  לתשלום חוב                                   דואר רגיל                                                      מעל 100 ₪

                   25 יום

   

  דרישה לתשלום באופן מידי

  (הודעת דרישה שניה)                    דואר רשום עם אישור מסירה/                       מעל 300 ₪

  מסירה אישית

                  5 ימים

   

  **עיקולים אלקטרוניים –

  **עיקול בנקים/צד ג'  +

  **עיקול רכבים במשרד הרישוי       מחלקת הגביה                                                   מעל 500 ₪

  טופס 3 ((התראה לפני עיקול)       דואר רשום עם אישור מסירה/

  מסירה אישית                                                 מעל 500 ₪

               5 ימים מעדכון מסירה

   

  **עיקול ברישום מטלטלין              מחלקת הגביה או נותן שירותים       מעל 1000 ₪
               48 שעות

   

  **עיקול בפועל מטלטלין                 מחלקת הגביה או נותן שירותים        מעל 5000 ₪
  העברה למסלול גביה אזרחי (גביה משפטית)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. לנכסים שאינם מגורים :
  גביית חוב במסלול גביה מינהלי לנכסי שאינם למגורים
   

  מסלול גבייה                                אופן ביצוע/שליחה*                               סכום חוב מינימלי להפעלת מסלול הגביה

   

  תאריך אחרון לתשלום
                   30 יום (לאחר הפיכת החוב לחלוט)

   

  הודעת דרישה ראשונה

  לתשלום חוב                                   דואר רגיל                                                      מעל 100 ₪ ***

                   25 יום

   

  דרישה לתשלום באופן מידי

  (הודעת דרישה שניה)                    דואר רשום עם אישור מסירה/                       מעל 300 ₪ ***

  מסירה אישית

                  5 ימים

   

  **עיקולים אלקטרוניים –

  **עיקול בנקים/צד ג' +

  **עיקול רכבים במשרד הרישוי        מחלקת גביה                                                  מעל 500 ₪

  **עיקולים אלקטרונים –

  **עיקול כרטיסי אשראי                  מחלקת גביה                                                   מעל 500 ₪

  טופס 3 (התראה לפני עיקול)       דואר רשום עם אישור מסירה/

  מסירה אישית                                                 מעל 500 ₪

               5 ימים מעדכון מסירה

   

  **עיקול ברישום מטלטלין              מחלקת הגביה או נותן שירותים                    מעל 1000 ₪
               48 שעות

   

  **עיקול בפועל מטלטלין                 מחלקת הגביה או נותן שירותים              מעל 5000 ₪
  העברה למסלול גביה אזרחי (גביה משפטית)

   

   

 • גביית חובות מסוג של קנסות-

  הוועדה קובעת את הכללים הבאים לצורך ביצוע הליכי גביה במסלול גביה מנהלי בהתייחס לקנס חלוט וזאת לאחר בדיקה מקדימה במסגרתה נבדק שאכן מדובר בקנס חלוט (שלא הוגשה בקשה לביטול או בקשה להישפט בגינו):

   

  • משלוח דרישה ראשונה לתשלום תוך 90 יום (בלבד שעברו 15 יום מהמועד האחרון לתשלום )

  הודעת דרישה ראשונה לחייב בדואר רשום

  ההודעה הראשונה תישלח למען החייב כמפורט להלן:

  יחיד– מענו הרשום במרשם האוכלוסין, ואם אינו רשום במרשם האוכלוסין מענו הרשום בספרי הרשות המקומית. ככל ויש סתירה יש לשתי הכתובות.

  תאגיד– מענו הרשום על פי דין או בספרי הרשות המקומית.

   

  • משלוח דרישת תשלום שניה:

  הודעת דרישה שניה לחייב בדואר רשום ואישור מסירה ו/ או מסירה אישית

  לאחר (ולא פחות) מ- 25 ימים ממועד משלוח ההודעה הראשונה, תשלח הודעת דרישה שניה לתשלום בדואר רשום עם אישור מסירה או במסירה אישית. הודעות אלו ישלחו לכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין או בספרי העירייה במידה של סתירה ישלח לשתיהן. במידה ואין כתובת יבוצע איתור כתובת ומסירה אישית לנמען.

  • עיקול חשבונות בנק:

  עם אישור מסירת הודעת הדרישה השנייה ולא פחות מ-15 ימים לאחר קבלתה, יוטל עיקול בנק על חשבון החייב בגין החוב. סכום חוב מינימלי לעיקול בנק – 300 ש"ח.

  לגזבר העירייה נתונה סמכות להחליט, מנימוקים שירשמו, לשוב על הליך זה של עיקול בנק עד לשלוש פעמים בטרם מעבר לשלב הגביה הבא.

  • לא ניתן יהיה לעכב הליכי גביה או לבטל הליכי גביה אלא מנימוקים מיוחדים בהתאם להוראות החוק – ובאישור הוועדה.

   

  • עם קבלת אישור מסירה של הודעת הדרישה השנייה ובמידה והנישום טרם הסדיר את חובו, רשאית הרשות להמשיך לנקוט בהליכי אכיפה מנהלית, כולם או חלקם, בהתאם לעניין ולשיקול דעתה, ובכלל זאת את ההליכים ו /או הפעולות שיפורטו להלן:

  עיקול בנק אלקטרוני ,לרבות הפעלת הליכי עיקולי כספים בחשבון/ות הבנק של הנישום .

  עיקול זכויות ו/או נכסים של הנישום בחברות האשראי ו/או חברות הביטוח, לרבות עיקולי כספי פנסיה ו/או קרנות השתלמות וכיו"ב.

  עיקולים על זכויות ו/או כספי הנישום אצל צדדי ג' אחרים- ובכללם עיקולי כספי שכירות המגיעים לנישום, משכורת הנישום וכיו"ב.

  רישום עיקול ו/או הערת שיעבוד ,לפי העניין, על זכויות הנישום במקרקעין, ובהמשך נקיטת הליכי כינוס נכסים על זכויות אלו.

  עיקול ברישום על זכויות הנישום ברכב/ים במשרד התחבורה, ותפיסת הרכב/ים בהמשך.

  עיקול מיטלטלין ברישום

  עיקול מיטלטלין בפועל (הוצאת מעוקלים)

   

  מובהר , כי בגין הליכי אכיפה מנהליים, לרבות הודעות  הדרישה  מתווספות הוצאות אכיפה כדין שיש לשלם לרשות

  במקרים בהם יוגשו השגות ו/או עררים יש לשלם את הסכומים שאינם שנויים במחלוקת, וככל שלא שולמו – יינקטו לגביהם ולגבי תשלומי הפיגורים בגינם הליכי גבייה בהתאם לנוהל זה. היתרה השנויה במחלוקת – כל עוד לא תיפרע – תמשיך ותישא הפרשי הצמדה וריבית פיגורים לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם-1980, עד התשלום המלא בפועל.

   

  • אכיפה מבצעית:

  ניתן להתחיל באכיפה, עיקול מטלטלין ברישום ועיקול בפועל, בכפוף לאישור גזבר העירייה ו/או מי שהוסמך כדין מטעמו.

  1. ההחלטה אם לאפשר את פריסת החוב לתשלומים ומספר התשלומים תיקבע ע"י הממונה על הגביה או מי מטעמו (ובאישור גזבר העירייה), בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ובכללן: סכום החוב; מועד היווצרותו של החוב; מצבו הכלכלי של החייב; הערכת יכולת הפירעון של החייב; מוסר התשלומים של החייב בעבר ועמידתו בהסדרים קודמים; וכן כל פרט מהותי רלוונטי אחר – והכל בגבולות ובמסגרת הדין.

   

  1. הסדר לתשלום קנסות חניה ותנועה וכן קנסות נוספים בנושאים אחרים המצויים בתחום סמכויותיה של העירייה והוצאות גביה בגינם בתשלומים, יעשה בצירוף תוספות הפיגורים על פי דין לגבי הקנס, הסמכות לביטול ו/או להפחתת תוספת הפיגורים לקנסות ככלל הינה בסמכות עו"ד בלשכה המשפטית המוסמך על ידי היועץ המשפטי לממשלה לשמש כתובע .

   

   

  1. בכל הנוגע לקנסות פריסת התשלומים תתאפשר בכרטיס אשראי בתשלומי קרדיט. באישור מיוחד של גזבר העירייה תינתן האפשרות לתשלום בהמחאה אולם ככלל ההמחאות ימסרו מראש במועד ההסדר, וזאת כאמור עפ"י הוראות הדין והנחיות משרד הפנים. כל ההסדרים יישאו הפרשי ריבית והצמדה לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) תש"ם 1980.

   

  הצמדה למדד

   

  הסכומים הנקובים לעיל יעודכנו אחת לשנה ב-1/1 החל משנת 2024 בהתאם למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס יהיה מדד חודש נובמבר 2022.

   

   

  הערות סיום:

   

  1. האמור בכללים אלו בא להוסיף על האמור בתיקון מס' 151 לפקודת העיריות (נוסח חדש), ולא בא לגרוע ממנו.
  2. חובות אשר העירייה החלה לנקוט אכיפה מנהלית לגבייתם ולא עלה בידי העירייה לגבותם (באופן חלקי או מלא) בחלוף שלוש שנים, יועברו לטיפול אכיפה משפטית (מסלול גביה אזרחי) עפ"י נסיבות העניין, ובכל מקרה לפני תום תקופות השיהוי ו/או ההתיישנות האזרחית של החובות האמורים, למעט אם נקבע אחרת ע"י הוועדה .

   

  1. כללים אלו, לאחר אישורם ע"י ראש העירייה, יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה וזאת כמצוות הוראת סעיף 330ב(ג) לפקודה.