מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מפרט אחיד רשותי של עיריית אילת (בהתאם לסעיף 7ג3 לחוק רישוי עסקים,התשכ"ח-1968 )

לדרישות כלליות להפעלת בית העסק, ראה סעיף 7 |  לדרישות פרטניות ראה סעיף 8

 • חוק רישוי עסקים  שנחקק בכנסת בשנת 1968 ותקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000, הינן הסמכות העיקרית המסדירה את פעילותם של העסקים במדינת ישראל. חוק זה והתקנות נועדו להבטיח מספר מטרות לטובת הציבור הרחב, כאשר על כל מטרה מופקד המשרד הממשלתי האחראי בנושא.

  להלן רשימת מטרות חוק רישוי עסקים והמשרדים האחראים על כל אחת ממטרות החוק:

  1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים – באחריות המשרד להגנת הסביבה;
  2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות – באחריות המשרד לביטחון הפנים  (משטרה);
  3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו – באחריות משרד העבודה והרווחה;
  4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות – באחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
  5. בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים – באחריות משרד הבריאות;
  6. קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה – באחריות אגף ההנדסה ברשות המקומית/הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
  7. קיום הדינים הנוגעים לכבאות – באחריות המשרד לביטחון הפנים (כבאות).

  מתוך רצון להקל את הנטל המוטל על בעל עסק  ומתוך אמון מלא, כי בעל העסק הינו אדם  אחראי ובעל משמעת עצמית היכול ומסוגל למלא אחר הוראות התקנות בדבר התקנת ציוד כיבוי אש, יצרה הרשות הארצית לכבאות מסלול קצר ונוח, הנקרא מסלול בתצהיר.
  במסלול זה נכללים 115 פרטי רישוי.
  במסלול זה, בעל העסק פונה לרשות המקומית ומבקש בקשה לרישיון עסק או חידוש בקשה. רשות הרישוי תסביר לבעל העסק  אם העסק שלו נמצא במסלול בתצהיר ואם כן, שעליו לפעול על פי מסמכים המצורפים: חוברת הסבר והדרכה, מפרט אחיד עם הדרישות בנושא כיבוי וטופס תצהיר.
  בעל העסק מבצע את הדרישות בהתאם למפרט האחיד ומגיש לרשות המקומית את טופס התצהיר מאומת ע"י עורך דין.  הרשות תנפיק רישיון עסק (במידה ונעשו יתר הדרישות של הגורמים המאשרים הנוספים), ללא צורך בסיור מקדים של גורמי הכבאות.
  רשות הכבאות תבצע במשך תקופת הרישיון בדיקות מדגמיות בעסקים בכדי לבחון את עמידות בעל העסק בתנאי התצהיר.
  כל ההנחיות ליישום מסלול בתצהיר והפנייה לחוברת הדרכה על מסלול בתצהיר נמצאים בקישור זה.

 • חוק רישוי עסקים הסמיך את שר הפנים לפרסם בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג – 2013 את כל סוגי העסקים החייבים ברישיון עסק, זאת בהתייעצות עם יתר השרים האחראים על מטרות חוק רישוי עסקים.

  סוגי העסקים שאינם נכללים בצו – אינם חייבים ברישיון עסק, כך לדוגמא חנות בגדים, משרד עורכי דין, מרפאה ועוד.

  כ-200 סוגי עסקים נקבעו בצו כמי שחייבים ברישיון עסק והם נקראים "פריטי רישוי". לכל אחד מהם מספר נפרד בצו.

  פריטי הרישוי מסווגים תחת 10 קבוצות משנה:

   

  קבוצה 1 – בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.

  קבוצה 2 – דלק ואנרגיה.

  קבוצה 3 – חקלאות ובעלי חיים.

  קבוצה 4 – מזון.

  קבוצה 5 – מים ופסולת.

  קבוצה 6 – מסחר ושונות.

  קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט.

  קבוצה 8 – רכב ותעבורה.
  קבוצה 9 – שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת

  קבוצה 10 – תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים

 • מדינת ישראל מקדמת ומיישמת בשנים האחרונות רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר וליעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל הניתן על בעלי עסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים. זאת, תוך כדי הקפדה על המשך הפיקוח על העסקים על-מנת להבטיח את מטרות חוק רישוי עסקים.
  להלן עיקרי הרפורמה:

  1. יצירתמפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה נותני האישור, אשר יפורסם באינטרנט. המפרט האחיד יאפשר למעוניינים להקים עסק לדעת מראש מה נדרש מהם וימנע מצב של חוסר אחידות בדרישות או של סתירות בדרישות של נותני אישור שונים – מפרט אחיד ארצי.
  2. העלאת המסמכים, התנאים, המדיניות והדרישות של רשויות הרישויהמקומיות (עיריות, מועצות אזוריות, מועצות מקומיות) מסוגי עסקים מסוימים לאתר האינטרנט של הרשות, כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואילו מגבלות מטילה רשות הרישוי על עסקים מסוגו – מפרט אחיד רשותי.
  3. אפשרות להגישהשגה לגורם הנוגע בעניין (הן נותני אישור והן רשות רישוי) על סירוב לתת לו רישיון או שלילת רישיון ועל תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון עסק (לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק)
   על מנגנון ההשגה לאחד או יותר מנותני האישור ניתן ללמוד מעיון באתר האינטרנט של כל אחד מנותני האישור (על פי הקישור שמופיע בתחילת מסמך זה).
   מנגנון ההשגה באילת הוא כדלקמן:
   תוך 30 יום, מיום שקיבל בעל עסק, הודעת סירוב או דרישה לעמידה בתנאי הרישוי (להלן: "ההודעה") שלגביה רשאי להגיש השגה ולמעט במצב בו גורם מוסמך ארצי החליט בהחלטה מנומקת ובנסיבות מיוחדות להאריך את מועד הגשת ההשגה ב- 15 ימים נוספים ובלבד שסך כולל של מניין הימים להגשת השגה כולל הארכה נוספת לא יעלה על 45 ימים מיום קבלת ההודעה, על בעל העסק או גורם מוסמך מטעמו להגיש את השגתו בכתב באמצעות "טופס הגשת השגה" (טופס 9 בתקנות רישוי עסקים), וזאת לאחר תשלום אגרה כפי שנקבעה בתקנות. הבקשה תוגש לאגף תברואה ורישוי עסקים ובצרוף לטופס הגשת השגה יצרף בנוסף את כל המסמכים הנדרשים: רישיון, היתר הזמני, היתר מזורז או בקשה שסורבה או כל דרישה והחלטה אחרת וכן כל מסמך נוסף הנוגע לעניין ו/או כל מסמך אשר נדרש.
   ההשגה תדון על ידי הגורם שהוסמך לכך בעירייה בהתאם להוראות הדין, תוך התייעצות עם הגורם המקצועי הרלוונטי בעירייה  ובהתייעצות עם הלשכה המשפטית מעת לעת ובהתאם לצורך. החלטה תימסר למשיג תוך 30 יום, מיום קבלת טופס ההשגה ברשות.
  4. הליך רישוי מזורזלעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן, במסגרתו מבקש הרישיון מגיש מראש את המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים  ויכול להתחיל לפעול תוך כחודש מהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי.
   את כל ההסברים על מסלול הרישוי המקוצר ניתן למצוא באתר של משרד הפנים.
  5. אפשרותלהטיל קנסות על עסקים שאינם מקיימים תנאי מתנאי רישיון העסק.
  6. עודכן הצו (צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי -2013) הקובע את העסקים טעוני הרישוי, כך שלסוגי עסקים רביםהוארכה תקופת הרישוי  (ולאחרים קוצרה במקרים בהם מאפייני העסק מחייבים זאת),
   בוטל הצורך ברישיון עסק לחלק מהעסקים, ובוטל הצורך באישור של חלק מנותני האישור, הכול במידת האפשר.

   

 • מטרת המפרט האחיד  

  מטרתו של המפרט האחיד היא לפרט את התנאים והמסמכים הנדרשים על ידי משרדי הממשלה נותני האישור ועל ידי רשות הרישוי (עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית) לגבי כל סוג עסק טעון רישוי.

  במסגרת המפרט האחיד מפורטים גם תנאים ומסמכים הנדרשים מבעל עסק לפי דברי חקיקה שונים (המכונים הוראות לצד המפרט האחיד), אשר חשוב לציין שהם מחייבים אף אם לא פורטו. ישנם סוגי עסקים, מורכבים במיוחד, להם אחד או יותר מנותני האישור רשאים שלא לפרסם מפרט אחיד ארצי או לפרסם מפרט אחיד ארצי חלקי בלבד, ולדרוש תנאים ומסמכים שאינם מפורטים במפרט האחיד.

  תנאים חדשים שנקבעו לעסק, במפרט אחיד ארצי, יחולו לגבי עסק קיים, שלוש שנים לאחר מועד פרסום המפרט או החל ממועד חידוש הרישיון, לפי המוקדם מביניהם , אלא אם נקבע אחרת במפרט. לגבי עסק שבמועד פרסום המפרט טרם קיבל רישיון יחולו כל תנאי המפרט.

  את המפרטים האחידים הארציים של נותני האישור, שאושרו ופורסמו,  ניתן למצוא באתר ממשל זמין – משרד הפנים.

  המפרט האחיד הרשותי של עיריית אילת מפורסם בזאת כחלק ממרכיבי הרפורמה הארצית ברישוי עסקים, ועל מנת לשפר ולהקל ככל שניתן על בעלי עסקים/ יזמים, תוך פיתוח סביבה עסקית תומכת וחיובית לבעלי העסקים / יזמים ומתן שירות הטוב ביותר במסגרת הליך רישוי העסק.

 • במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת רשות הרישוי של עיריית אילת  (להלן "עיריית אילת" או "העירייה") את ה"מפרט האחיד הרשותי" המאחד את המסמכים והתנאים אותם דורשת העירייה, לשם קבלת רישיון עסק או חידושו, מ"מבקש רישיון" או "בעל עסק" בהתאמה (להלן "מבקש הרישיון).

  המפרט האחיד הרשותי מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים").

  המסמכים הנדרשים מטעם רשות רישוי לפי סעיף 6ד, התנאים הנדרשים מטעמה לפי סעיף 7 וכל החלטה או הוראה אחרת מטעמה לפי חוק זה לעניין סוג מסוים של עסקים, לרבות החלטות לפי סעיפים 2א, 8 ו-8א, וחוקי עזר לפי סעיף 11ג, בכל הנוגע לעסקים הכלולים במפרט האחיד, יפורסמו באתר האינטרנט של רשות הרישוי. רשות הרישוי לא תדרוש מסמכים ותנאים כאמור בסעיף קטן (א) שאין פרסום לגביהם באתר האינטרנט.

 • מסמך זה מיועד ליזם, למבקש רישיון עסק או לבעל עסק שמבקש לחדש רישיון עסק קיים.
  על כל עסק חלות דרישות כל דין, הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור"  הרלבנטיים (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות), מפורסמות באתר ממשל זמין (להלן: "המפרט האחיד הארצי") וגם הדרישות של "רשות הרישוי"  – מפרט אחיד רשותי -עיריית אילת.

  המפרט האחיד הרשותי של עיריית אילת  מורכב משני חלקים כדלקמן:
  1.  חלק ראשון: "דרישות כלליות מעסקים"  – לתשומת ליבכם, כל הדרישות הכלליות הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.

  1. חלק שני: "דרישות פרטניות מעסקים" – באחריות מבקש הרישיון לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.

  ** בנוסף לאמור לעיל, על מבקש הרישיון  לקיים את כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעים במפרטים הארציים המפורסמים באתר ממשל זמין.

  ** לתשומת ליבכם- הואיל וקיימת חשיבות מכרעת בסדר הדרישות המפורטות להלן, על מבקש הרישיון לקיים צעד אחר צעד את כל האמור להלן.

 • יובהר בזאת, כי כל הדרישות הכלליות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט הרשותי  ועל מבקש הרישיון לעמוד בהן, ככל שהינן רלוונטיות לעסקו (וזאת בנוסף לאמור בחלק שני: "דרישות פרטניות מעסקים").
  אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של מבקש הרישיון לעמוד ולבצע באופן מלא, את כל הדרישות החוקיות האחרות החלות עליו, גם אם לא פורטו במסגרת הדרישות הכלליות שלהלן.

  1. כללי
   • אין בדרישות המפורטות להלן, כדי לגרוע מחובתו של מבקש הרישיון למלא אחר כלל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לאותו פריט עיסוק, וכל דרישות חוק רלוונטיות אחרות.
   • אין באמור במסמך זה כדי לפטור את מבקש הרישיון מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך זה.
   • מבקש הרישיון בתחומי העיר אילת, יעמוד גם בכל חוקי העזר העירוניים הרלוונטיים לפעילות עסקו.
   • אין באמור במסמך זה כדי לפטור את מבקש הרישיון מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי חוק רישוי עסקים ולפי כל דין.
   • מובן למבקש הרישיון, כי מילוי אחר האמור במסמך זה אינו מהווה רישיון עסק, וכי כל מי שמנהל עסק ללא רישיון כדין עובר על החוק, ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
   • היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (למשל – בריכת שחייה בבית מלון), בנוסף לכל תנאי שחל על העסק, יחולו על העיסוקים הנוספים גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד או בדין לעסקים מסוגם.
   • בנוסף לאמור בדרישות אלו, כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים, גם אם לא/טרם פורט במסמך זה.
   • בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק כאמור לעיל לבין האמור במסמך זה, יגברו הוראות החוק.
   • אין באמור להלן כדי לבוא במקום הוראות חוק העזר אלא כדי להוות תמצית לצורך מפרט מיוחד זה. ניתן לעיין בחוק העזר המצוי באתר האינטרנט של העירייה ו/או

  משרד הפנים.

  1. פסולת

  ההגדרות בפרק זה הן בהתאם לקבוע בחוק עזר לאילת (איסוף ופינוי אשפה, זבל ופסולת) התשס"ב 2002 או כל חוק אחר שיבוא במקומו.

  • מבקש הרישיון יקיים את כל האמור בחוק עזר לאילת )איסוף ופינוי אשפה, זבל ופסולת(, התשס"ב- 2002, לרבות האמור להלן – אך לא רק:
   • בעל עסק יתקין בעסק כלי אשפה וכלים נפרדים לפסולת עסק (להלן – כלי פסולת), ישמור על תקינותם, ניקיונם וניקיון סביבתם וינקוט אמצעים סבירים לבל יגרמו לכלוך, ריח ו/או מטרד ו/או כל מפגע תברואתי /סביבתי אחר.
   • בעל עסק יפנה את האשפה ופסולת המפעל, המוזכרת בסעיף 2.1.1 לכלי אשפה מרכזיים או לכלי פסולת מפעל מרכזיים, בהתאמה.
   • העירייה רשאית, מזמן ולזמן, להסדיר פינוי אשפה ופסולת מפעל מעסק, באמצעות כלי קיבול שיקבע, וכן רשאית היא לקבוע את אופן הפינוי, מועדי הפינוי וכל הוראה אחרת הדרושה להסדרת הפינוי כאמור.
   • בעד פינוי פסולת של מפעל, ישלם בעל מפעל/עסק לעירייה, נוסף על אגרת פינוי אשפה, אגרה בשיעור הקבוע בפרטים 1 ו-2 בחלק ד' לתוספת של חוק העזר האמור בסעיף 2.1.
  • לא ישליך אדם לתוך כלי פסולת חומרי אריזה, לרבות קרטון, בעלי נפח גדול שניתן להקטין את נפחם על ידי פירוק, קיפול, קריעה או דחיסה, אלא לאחר שקופלו, פורקו, נקרעו או נדחסו. העיריה רשאית לחייב בעל עסק להתקין בעסק מיתקן מיוחד לדחיסת חומרי אריזה או לאצירת חומרי אריזה, לרבות קרטון.
  • פסולת נייר, זכוכית, ו/או כל זרם אחר שהוא בר מיחזור, יפונו על ידי מבקש הרישיון לפחים ייעודיים שיוצבו על ידי הרשות.
  • פסולת אלקטרונית תפונה על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול בסוג פסולת זה.
  • בעל עסק המייצר פסולת, המחויבת בפינוי לאתרים מיוחדים על פי חוק/הוראות נוהל, כמו שמן משומש, צמיגים, פסולת רפואית, פסולת תעשייתית המכילה חומרים מסוכנים וכדומה, יפנה פסולת זאת על פי הנדרש בחוק, בעצמו ועל חשבונו.
  • ככל שיותקן חוק עזר ייעודי לנושא, לפיו מבקש רישיון יידרש בהפרדה וטיפול בפסולת הנוצרת בעסקו לרבות "פסולת בסיסית" ו"פסולת עודפת", יקיים מבקש הרישיון את הוראות חוק עזר זה.

  אין באמור לעיל כדי לבוא במקום הוראות חוק העזר אלא כדי להוות תמצית לצורך מפרט מיוחד זה. ניתן לעיין בחוק העזר המצוי באתר האינטרנט של העירייה ו/או משרד הפנים.

   

  1. מים ושפכים
   • מים – מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח)
    • כל עסק, כהגדרתו בתוספת המופיעה בסוף "תקנות  בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב – 1992, למעט עסק שקבל פטור מהתקנה כאמור על ידי משרד הבריאות, יתקין, באמצעות מתקין מוסמך-כהגדרתו בתקנות, מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מתאגיד המים עין נטפים, כאמור בתקנות.
    • מבקש הרישיון ישלח לאגף תברואה ורישוי עסקים ולתאגיד, עותק מאישור ההתקנה של המז"ח (לעין נטפים בכתובת דוא”לsahar@ein-netafim.co.il  ו למשרד הבריאות על גבי טופס מכוון).
    • מבקש הרישיון יחזיק את  המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות .
     • תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו לאגף תברואה ורישוי עסקים ולתאגיד המים עין נטפים על ידי מבקש הרישיון/הבודק המוסמך ובמקביל יישמרו בעסק ל-3 שנים לפחות.
     • מבקש הרישיון יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית על מנת לעמוד בחובת תקינות המז"ח בכל עת.

   

  • שפכים
   • כל עסק בתחומי העיר אילת יהיה מחובר למערכת הביוב של תאגיד המים עין נטפים.
   • כל עסק המייצר שפכים תעשייתיים (שפכים שאינם סניטריים) יעמוד בכל האמור כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 התקפים (להלן "הכללים").
   • עסק לא יזרים, במישרין או בעקיפין, שפכים שהינם "שפכים אסורים להזרמה", כהגדרתם בכללים, למערכת הביוב של תאגיד המים עין נטפים.
   • עסק לא יזרים למערכת הביוב "שפכים חריגים", כהגדרתם בכללים, אלא בכפוף לקבלת אישור מתאים מתאגיד המים עין נטפים והמשרד להגנת הסביבה, לפי המקרה, וזאת לפי סעיף 10 לכללים.
   • סוגי העסקים המוזכרים בתוספת השלישית של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014, שתהליכי הייצור בהם מעוררים חשש להזרמת שפכים למערכת הביוב בניגוד לכללי השפכים, וכן, לנוכח תוצאות דיגומים קודמים שנערכו בעסק, ייכנס לתוכנית ניטור ובקרה דו-שנתית של תאגיד המים עין נטפים.
   • בעל העסק יממן את עלות ביצוע הדיגומים שיתבצעו אצלו, בהתאם לתעריפים שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א-2009.
   • ככל שיימצא בדיגום ובבדיקות שיבוצעו על ידי התאגיד, כי עסק מזרים שפכים חריגים ו/או שפכים אסורים להזרמה, יחויב העסק לפי התעריפים המיוחדים שנקבעו לשפכים אלו בכללי התעריפים.
   • במידה ויש חשש שהעסק יחרוג מערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של הכללים (למשל הגברת ייצור, השבתת תחזוקה של מתקני קדם וכדומה), יודיע על כך העסק, מראש ובכתב, לתאגיד המים עין נטפים .
   • בכל תקלה בפועל הגורמת  לחריגה בפועל מערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת  הראשונה של הכללים ידווח מבקש הרישיון לתאגיד המים עין נטפים,  באופן מיידי על התקלה ויבצע את כל הנחיות התאגיד והמשרד להגנת הסביבה לתיקון התקלה.
   • חריגה מאיכות השפכים מהמותר בתקנות תגרור חיוב לבית העסק על פי הקבוע בחוק.
  • תמלחות כהגדרתם בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים)תשנ"ח-1998, לא יוזרמו למערכת הביוב הציבורי, אלא יוזרמו למקום שמאושר על פי כל דין לקליטת התמלחות האמורות ו/או למקום שיאושר על ידי תאגיד המים עין נטפים.
  • התאגיד רשאי לדרוש מעסקים מסוימים התקנת מד מוליכות רציף המותקן בבור הרטוב של תחנת השאיבה לביוב ו/או לפני המוצא למערכת הביוב העירונית. יותקן מד מוליכות, בקר ובקר תקשורת לצורך שידור נתונים רציפים למערכת הבקרה בתאגיד. בעל העסק מחויב לתחזוקת המערכת ולאפשר לתאגיד לבדוק את המערכת ותקינותה. בעת תקלה באחד ממרכיבי המערכת, בעל עסק מחויב תוך פרק זמן של 48 שעות להסדיר את התקלה ולהחזיר את המדידה והשידור לסדרם.

  אין באמור לעיל כדי לבוא במקום הוראות חוק העזר אלא כדי להוות תמצית לצורך מפרט מיוחד זה. ניתן לעיין בחוק העזר המצוי באתר האינטרנט של העירייה ו/או משרד הפנים.

  1. איכות סביבה
   • רעש
    • מבקש רישיון יקיים את כל האמור בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן- 1990  וחוק עזר לאילת (מניעת רעש), התשמ"ח-1987 לרבות עדכוניהם, ככל שיהיו מעת לעת והוראות כל דין בעניין זה.
    • מבקש רישיון ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע גרימת רעש בלתי סביר, בהתאם לקבוע בחוקים כמפורט בסעיף 4.1 לעיל, מעבר לכותלי העסק.
    • עסק שנמצא כגורם אפשרי לרעש בלתי סביר יידרש עשוי להידרש בנקיטת פעולות להפחתת רמות הרעש לרמות הנדרשות בחוק. לאחר נקיטת הפעולות האמורות רשאית העירייה לדרוש הגשת חוות דעת אקוסטית, שמטרתה להוכיח שהעסק ופעילותו עומדים בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן- 1990.
    • במרכז תיירות (בסמוך לצומת הרחובות דרך מצריים ודרך יותם) אין להוציא רמקולים מחוץ לבית העסק ויש להפנותם כלפי פנים בית העסק. עוצמת הרעש הנמדדת במרחק 2 מטר מחזית בית העסק לא תעלה על 62 דציבל.
   • ריח
    • מבקש רישיון לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, (כהגדרתם  ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה(, כתוצאה מפעילות עסקו.
    • עסק שנמצא כגורם לריח חזק או בלתי סביר עשוי להידרש בנקיטת פעולות להפחתת רמות הריח לרמות הנדרשות בחוק.
    • בעסק שיש בו מתקנים למניעת או הפחתת ריחות, עשן ורעש, מבקש הרישיון יתחזק את המקנים האמורים על פי הוראות היצרן, ישמור את המסמכים הקשורים להפעלת המערכות ותחזוקתן השוטפת בעסק ויציגם לעירייה על פי דרישה.

  4.3 מוצרים חד פעמיים

  4.3.1 בעל עסק, של  עסק הנמצא באזור שפת הים (כהגדרתו בחוק העזר לאילת (רחצה על שפת הים),התש"ם- 1980), לא יאחסן ו/או ימכור ו/או יגיש

  ו/או יבצע    כל שימוש אחר, במוצר חד פעמי ו/או שקית נשיאה חד פעמית (כהגדרתם בחוק העזר לאילת (רחצה על שפת הים),(תיקון) התשפ״א-   2020), למעט בקבוקי משקה שאינם מזכוכית.
  אין באמור לעיל כדי לבוא במקום הוראות חוק העזר אלא כדי להוות תמצית לצורך מפרט מיוחד זה. ניתן לעיין בחוק העזר המצוי באתר האינטרנט של העירייה ו/או משרד הפנים.

   

  1. עסק שיש בו טיפול אחסון ומכירה של מוצרי בשר

   מוצרי בשר – כהגדרתם בחוק להגנה על בריאות הציבור (מזון) – 2015  

   • בעל העסק יעמוד בכל דרישות משרד הבריאות ובכללן כל האמור בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג – 1983 ולרבות הדרישות הנוספות לתקנות אלו .
   • רכישה ומשלוח מוצרי בשר יעמדו בכל האמור בתנאים שנקבעו בחוק להגנה על בריאות הציבור (מזון) – 2015 .
   • אין להכניס לעסק מוצרי בשר שאין לו תעודה משלוח ו/או תעודה וטרינרית (במידה ונדרש ) שהונפקה במהלך 24 השעות שקדמו להגעת המשלוח ויש התאמה בין המוצרים שבמשלוח ובין תעודת המשלוח ואם צורפה תעודה וטרינרית – יש התאמה בין התעודה הווטרינרית ובין תעודת המשלוח.
   • תעודת המשלוח תכיל את כל הנתונים המפורטים בחוק להגנה על בריאות הציבור (מזון) – 2015.
    • בעל העסק ישמור בעסק את תעודת המשלוח, לפי הנדרש בחוק ולא פחות מ- 6 חודשים לפחות ויציגה לווטרינר הרשות על פי דרישה.
   • אין לרכוש בשר ממפעלים ללא רישיון יצרן ורישיון עסק.
   • אין להכניס לעסק מוצרי בשר שלא נשמרו בקירור, בטמפרטורות הנדרשות בחוק לסוג המוצר המדובר, לכל אורך דרכו – מהיציאה מהמפעל המייצר, לכל אורך זמן ההובלה ועד הכניסה לעסק ואחסונו במקרר המתאים.
   • בעל העסק יחזיק בעסקו מקררים ומקפיאים שיש בהם תאורה תקינה בכל עת ושנפח קיבולם מספיק כדי להכיל את כל מוצרי בשר הנמצאים בתוך העסק, בכל זמן נתון, בטמפרטורות הנדרשות בחוק.
   • אין להחזיק/ לאחסן/ למכור בעסק מוצרי בשר שהתאריך האחרון לשיווקם פג או שנפגמו ועשויים להוות סכנה לבריאות הציבור.
   • בנוסף לכל האמור לעיל, מבקש הרישיון יחזיק, יאחסן, יטפל וימכור מוצרי בשר על פי האמור בחוק עזר לאילת (פיקוח על מכירת בשר ומוצרי בשר), התשס"ט-2009.
   • פסולת בשר/מזון רגיש תישמר בקירור ובנפרד עד לפינויה, במכלים /פחים הכוללים מכסים ומסומנים באותיות בולטות לעין "לא ראוי  למאכל אדם". במקביל בעל העסק יחזיק יומן השמדות.
   • סילוק פסולת מזון רגיש תעשה מיד לאחר הצטברותה ותושמד באמצעות כלי דחס לאצירת דחס (דחסנית) לאצירת פסולת או לחילופין

  ניתן לפנות לאגף שירות הווטרינרי  לצורך הבהרות נוספות.

  אין באמור לעיל כדי לבוא במקום הוראות חוק העזר אלא כדי להוות תמצית לצורך מפרט מיוחד זה. ניתן לעיין בחוק העזר המצוי באתר האינטרנט של העירייה ו/או משרד הפנים.

   

  1. שילוט
   • מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בחוק עזר לאילת (שילוט), התש"ף-2019 או חוק עזר אחר במידה שיותקן בעתיד במקומו של חוק עזר זה .
   • מבקש הרישיון יקיים את כל האמור במסמך "שילוט בתי עסק – הנחיות להצבת שלט אלקטרוני".
   • בנוסף לעמידה בהוראות חוק העזר האמור, מבקש רישיון יעמוד בהוראות מיוחדות לנושא שילוט, המתייחסים לאזורים ספציפיים בעיר במידה וכאשר יפורסמו על ידי העירייה.

  אין באמור לעיל כדי לבוא במקום הוראות חוק העזר אלא כדי להוות תמצית לצורך מפרט מיוחד זה. ניתן לעיין בחוק העזר המצוי באתר האינטרנט של העירייה ו/או משרד הפנים.

   

  1. נגישות
   • עסק שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי כהגדרתם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998, יקיים במלואן את הוראות הנגישות לפי פרק ה'1 לחוק האמור את הוראות הנגישות המופיעות בחוק האמור וכן את האמור בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968 – כולל תיקון 34 (פרק 8 ב' ו-ג', ביום פרסום מסמך זה).
   • מבקש הרישיון יגיש לאגף תברואה ורישוי עסקים, חוות דעת אשר הוכנה על ידי מורשה לנגישות השירות ולנגישות מתו"ס, על גבי הטופס המופיע באתר האינטרנט של משרד המשפטים, לפיהן מתקיימות בעסק הוראות הנגישות.

  אין באמור לעיל כדי לבוא במקום הוראות חוק העזר אלא כדי להוות תמצית לצורך מפרט מיוחד זה. ניתן לעיין בחוק העזר המצוי באתר האינטרנט של העירייה ו/או משרד הפנים.

   

  1. רוכלות

   

  אין באמור לעיל כדי לבוא במקום הוראות חוק העזר אלא כדי להוות תמצית לצורך מפרט מיוחד זה. ניתן לעיין בחוק העזר המצוי באתר האינטרנט של העירייה ו/או משרד הפנים.

   

  1. סגירות עונתיות
   • בעל עסק של בית אוכל (פריטים 4.2א' ו-4.2ב'), המבקש סגירה עונתית, ימלא את כל האמור במסמך המפרט את הדרישות "להגשת בקשות עבור סגירה עונתית", במסמך "תקציר הנחיות להקמת סוככים עונתיים ברחבי העיר – לבעלי אוכל – תדריך לבעל העסק" ובתוכנית שמספרה 275/02/2 – הנחיות להקמת סגירות עונתיות לבתי אוכל אילת.
   • בטרם תובא בקשה לסגירה עונתית בפני ועדת שילוט ושימור רחובות, היא תיבדק על ידי הגורמים הרלוונטיים במינהל הנדסה על פי הוראות תוכנית 275/02/2. ככל ויש עמידה מליאה בתנאי התוכנית, תיחתם תוכנית ההגשה על ידי הגורם הרלוונטי במינהל הנדסה בצרוף מכתב מתאים לפיו מתקיימת עמידה מלאה של הבקשה בתנאי התוכנית. רק לאחר מכן תובא התוכנית יחד עם האישור של מינהל הנדסה לדיון בוועדת שילוט ושימור רחובות.
   • יובהר כי אין באמור באישור של מינהל הנדסה כדי להוות אישור להקמת סגירה עונתית וזו תחשב מאושרת רק לאחר דיון בוועדת שילוט ושימור רחובות ואישור ראש העירייה את המלצותיה.
   • עוד יובהר כי בקשה נוספת לסגירה עונתית תהיה בכפוף לעמידה בתנאי האישור של הסגירה העונתית הקודמת כפי שניתנה לרבות פרוק במועד שנקבע. הועדה רשאית שלא לאשר בקשה נוספת כלל ולא הייתה עמידה בתנאים שנקבעו בבקשה הקודמת שהוגשה ואושרה.

  אין באמור לעיל כדי לבוא במקום הוראות חוק העזר אלא כדי להוות תמצית לצורך מפרט מיוחד זה. ניתן לעיין בחוק העזר המצוי באתר האינטרנט של העירייה ו/או משרד הפנים.

   

   

  1. הצבת כסאות ושולחנות בתחום המדרכה הסמוכה לעסק
   • הוצאת שולחנות וכסאות וחפצים אחרים תעשה על פי האמור בחוק עזר לאילת (שימור רחובות), התש"ם-1979.
   • ראש העיריה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב כיסאות ושולחנות, פרגודים, סוככי שמש, שמשיות, אדניות, מעמדים, מקררים, מכונות לייצור גלידה או למכירת מיצים או כל מכונה אחרת או מכשיר אחר וכיוצא באלה, להתנותו, להתלותו או לבטלו והכל בתחום כפי שיאושר ויסומן על ידו או בהוראתו ובכפוף לכל דין.
   • ראש העיריה רשאי להיוועץ בוועדה המקצועית לשימור רחובות אשר תבדוק אם ההיתר המבוקש תואם את הוראות חוקי עזר והוראות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 ,אם אין בו כדי לפגוע באיכות הסביבה, חזות פני העיר, שיקולים תכנוניים ובטיחותיים והיא תהא מוסמכת להמליץ לפני ראש העיריה על מתן היתר או על סירוב לתתו הכול בתנאים שיקבעו ובכפוף לכל דין
   • היתר לפי סעיף זה רשאי ראש העיריה לתתו, לסרב לתתו, להתלותו, לבטלו וכן לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.
   • בעד היתר כאמור בסעיף 10.2  תשולם אגרה כמפורט בתוספת לחוק העזר האמור בסעיף 10.1.
   • היתר שניתן לפי סעיף 10.2 יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו, אלא אם בוטל לפי סעיף 10.4.
   • יובהר כי היתר לשימור רחובות אינו חלופה לרישיון עסק, אינו עומד בפני עצמו ולא יכול להתקיים במנותק מהעסק שלגביו מתבקשת הבקשה להצבת מתקנים. כמו כן על המתקנים המבוקשים להצבה להיות בעלי מהות דומה לעסק שממנו הם מוצאים למרחב הציבורי, כגון שולחנות וכסאות בגלידריה, מכונות משקה במזנון, עגלות הנושאות בקבוקי מים מחוץ למכולת/סופרמרקט וכיוצא בזה. לא יתאפשר להגיש בקשות לעסק אחר העומד בפני עצמו, בין אם הוא טעון רישיון עסק ובין אם לאו, שאינו שייך למהות העסק העיקרי המגיש את הבקשה לפי שימור רחובות.

  אין באמור לעיל כדי לבוא במקום הוראות חוק העזר אלא כדי להוות תמצית לצורך מפרט מיוחד זה. ניתן לעיין בחוק העזר המצוי באתר האינטרנט של העירייה ו/או משרד הפנים.

   

  1. הוצאת סחורה למרחב הציבורי
   • כללי:
    • לכל עסק, למעט חנויות לממכר פירות וירקות, פרחים, קיוסקים ופיצוציות, תותר הצבת סחורה על גבי עד שני מתקנים בלבד.
    • "מתקן" הינו אחד מהבאים – מעמד להצגת סחורה הנמכרת בבית העסק או מתקן קירור.
    • מידת היטל חזית המתקן (גובהXאורך) לא תעלה על 1.8 מ"ר.
    • רוחב המתקן לא יעלה על 80 ס"מ.
    • המתקן יהיה מחומרים עמידים לפגעי הזמן ומזג האוויר.
    • לא יוצבו מתקנים מזכוכית או כל חומר אחר היכול לפגוע בעוברי אורח.
   • קיוסקים ופיצוציות, חנויות לממכר פירות וירקות וחנויות לממכר פרחים:
    • עבור בתי עסק שרוחב חזית בית העסק הינה עד 6 מ', תותר הצבה של עד שני מתקנים.
    • עבור בתי עסק שרוחב חזית בית העסק עולה על 6 מ', תותר הצבה של עד ארבעה מתקנים.
    • רוחב חזית בית עסק פינתי יחושב כסכום שתי החזיתות.
   • בתי עסק בטיילת:
    • על אף האמור לעיל, לא תותר הצגת סחורה מחוץ לבתי העסק הפועלים בטיילת.
    • "טיילת" לעניין זה – טיילת פעמי השלום במקטע שבין מלון מרידיאן למלון הרודס.
   • בתי עסק הפועלים במבנה קולונדות:
    • תותר הצבת סחורה שלא בצמידות לבית העסק בין עמודי הקולונדות – על גבי מתקן יחיד בין כל עמוד, או על גבי שני מתקנים צמודים וזהים בין כל עמוד.
    • הצבת המתקן תבוצע באופן שאינו עובר את קו חזית הבניין, כאשר נשמרים לפחות 1.3 מ' של מעבר חופשי בין חזית החנות לעמודי הקולונדות, ובין המתקן לשפת הכביש.
    • בכל מקרה, לא תותר צביעת השטח, ריצופו באמצעים אחרים, או עריכת כל שינוי בו.
    • הצבת סחורה בצמוד לחזית העסק:
    • הסחורה לא תעבור את רוחב חזית בית העסק.
    • הוצאת הסחורה עד 80 ס"מ מחזית העסק.
    • תתאפשר הצבת הסחורה על מתקנים בצמוד לקיר החיצון של החנות בחזית בית העסק בלבד.
    • בכל מקרה, יישאר מעבר חופשי במדרכה ברוחב 1.3 מ' לפחות, ללא מכשולים (כגון עמוד תאורה, תחנת אוטובוס וכיו"ב) ומעקפים.
    • לא תותר הצבת ציוד בחזית בית עסק שכן, או מחוץ לקו חזית בית העסק.
    • הסחורות המוצבות על המדרכה לא יפריעו לגישה לכניסות הבתים, חצרות וחניות.
    • הציוד לא יחסום פתחים כלשהם ולא יסתיר מתקנים טכניים.
    • הציוד יהיה נייד וניתן להזזה בכל עת.
    • למרות זאת, הציוד יהיה ניתן לקיבוע במקום, למניעת החלקה ותנועה לא מכוונת.
    • מכונות אוטומטיות (לרבות מכשירי כספומט), ייחשבו כמתקן להצגת סחורה לעניין הספירה.
   • הצבת סחורה במרחב הציבורי:
   • לא תותר הצבת סחורה מחוץ לשעות הפעילות.
   • לא תותר הוצאתם והעמדתם על המדרכה של הדברים הבאים:
   • ארגזי בקבוקים מלאים/ריקים, אריזות ריקות.
   • רשתות ברזל המשמשות לסגירת חזית החנות.
   • לא יותר חיבור הציוד למקור הזנה (חשמל, מים, או אחר) מחוץ לבית העסק.
   • השילוט על הציוד לסוגיו ייכלל בשטחי השילוט של העסק ויהיה כפוף להנחיות השילוט.
   • אסורה הוצאת סחורה והצבתה על מדרגות וספי מפתן החנויות.
   • אסורה הצבת סחורה מצידי המתקן באופן שהסחורה תבלוט ו/או תחרוג מגבולות המתקן.
   • חיבורי מתקנים לתשתיות יהיו נסתרים, בטיחותיים ולא נגישים לציבור:
   • יש לצמצם את הכבלים ככל שניתן ולאגדם יחד.
   • רצוי למצוא פתרון פנימי להעברת הכבילה.
   • אם אין פתרון פנימי, יש למצוא ״מסלול״ מוסתר, ככל שניתן, להעברת הכבילה.
   • הצבת סחורה במרכזים מסחריים:
    • על בתי עסק הפועלים במרכזים מסחריים הפועלים בשטח פתוח מקורה ותחום בתיחום בנוי מצדיו, יחולו ההנחיות לעיל, למעט ההגבלה בקשר עם כמות המתקנים.
    • בנוסף, עבור בתי עסק אלה תותר הצגת סחורה, שלא על גבי מתקנים, בצמוד לקיר החיצון של החנות בחזית בית העסק בלבד. מובהר כי הוצאת הסחורה כאמור עד 80 ס"מ מחזית העסק.
   • הצבת סחורה בשטח תחום:
    • על בתי עסק הכוללים שטח פרטי פתוח, המקורה ותחום בתיחום בנוי מצידו, לא יחולו ההנחיות לעיל.
    • עבור בתי עסק אלה לא תותר חריגת סחורה מעבר לקו חזית בית העסק.
   • תחזוקה שוטפת:
    • בעל העסק מחויב בתחזוקת המתקן ושמירתו במצב נקי, שלם ותקין ובאופן שלא יהווה בדרך כלשהי סכנה או מטרד לציבור.
    • כל ליקוי יתוקן על ידי בעל העסק מיידית עם גילויו.
    • תחזוקה לקויה תוביל למניעת ההיתר להוצאת סחורה ולשימוש במרחב הציבורי, ולפירוקו המיידי של המתקן.
    • בכל מקרה יובהר כי כל מקרה יישקל לגופו ואין באמור בהנחיות אלה כדי למנוע מועדת שילוט ושימור רחובות שלא לאשר בקשה אף אם היא עומדת באמור לעיל ומנימוקים שירשמו ואין באמור בהן כדי להוות אישור להצבה טרם דיון בוועדת שילוט ושימור רחובות וקבלת אישור כדין.

  אין באמור לעיל כדי לבוא במקום הוראות חוק העזר אלא כדי להוות תמצית לצורך מפרט מיוחד זה. ניתן לעיין בחוק העזר המצוי באתר האינטרנט של העירייה ו/או משרד הפנים.

   

  1. איסור עישון

  אחר שבין עיסוקיו הגשת מזון או משקאות אחר, חל איסור לעשן גם באזור הנמצא מחוץ למבנה בית אוכל ומשמש אותו (להלן:"שטח

  הישיבה הפתוח") יחד עם זאת, ניתן להקצות בשטח הישיבה הפתוח אזור לעישון,ובלבד ששטח זה אינו מקורה בדרך כלשהי,

  ומתקיים בו אחד מאלה:

  א) שטח הישיבה הפתוח המוקצה לעישון אינו עולה על 15 מ"ר.

  ב) אם היקף השטח הפתוח המוקצה לעישון עולה על 15 מ"ר יחולו ההוראות הבאות: שטח הישיבה הפתוח רציף ואיננו עולה על רבע

  משטח הישיבה הפתוח הכולל מחוץ למבנה ושאר האזור שמור ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון בו אסור.

  הכול כמפורט בלשון החוק שצוין בסעיף 12.1 לעיל.

  אין באמור לעיל כדי לבוא במקום הוראות חוק העזר אלא כדי להוות תמצית לצורך מפרט מיוחד זה. ניתן לעיין בחוק העזר המצוי באתר האינטרנט של העירייה ו/או משרד הפנים.

 • מחובתו של מבקש הרישיון לקיים את מלא דרישות רשות הרישוי, הייחודיות לכל סוג עסק, כפי שמופיעות בחלק הדרישות הפרטניות – להלן. יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות. זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים". הדרישות הפרטניות מופיעות בטבלה המצורפת בהמשך המסמך.

  הגדרות אזורי העיר אילת  לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתוכנית המתאר החדשה 270/02/2 הנמצאת בתהליכי אישור אחרונים)
  מובהר כי האמור בעמודה "מדיניות תכנונית של העירייה" שלהלן,  מפורט לנוחות המשתמש וכי חלה חובה על כל אדם המעוניין להקים עסק, לבדוק אצל מהנדס העירייה ובאתרי המידע השונים האם ניתן להקים את העסק המבוקש במקום המיועד בהתאם לשימושים המותרים בתוכניות החלות על המקרקעין, ומהם התנאים לכך.

  אזור פרטים תוכניות רלבנטיות הערות
  בנין מגורים עם חזית מסחרית בניין מגורים עם מסחר בקומתו הראשונה
  מרכז מסחרי שכונתי מקבץ עסקים בתוך שכונת מגורים

   

     
  אזור תעשייה ישן מחולק למספר אזורי משנה:
  דיור מיוחד ומסחראחסנהמסחר תעשייה קלה ומלאכהתעשייה קלה ומלאכה
  תוכנית 250/03/2 כל האמור בטבלה הינו בכפוף למגבלות ולתנאים המופיעים בהוראות התוכנית, לכל  מתחם ולכל תא שטח
  אזור תעשייה שחורת מחולק למספר אזורי משנה:
  אזור תעשייה א',אזור תעשייה מיוחדאזור תעשייה ב'אזור תעשייה עם אפשרות למסחר
  תוכנית 196/03/2 כל האמור בטבלה הינו בכפוף למגבלות ולתנאים המופיעים בהוראות התוכנית, לכל  מתחם ולכל תא שטח
  מע"ר אזור מרכז העיר כל האמור בטבלה הינו בכפוף למגבלות ולתנאים המופיעים בהוראות התוכנית, לכל  מתחם ולכל תא שטח
  קו החוף   אין עדיין תוכנית מאושרת כל האמור בטבלה הינו בכפוף למגבלות ולתנאים המופיעים בהוראות התוכנית, לכל  מתחם ולכל תא שטח
  אזור המשתלות שטח המיועד לחקלאות – צפונה מקבוץ אילות ומזרחה מכביש 90 תכנית 31/101/02/2 כל האמור בטבלה הינו בכפוף למגבלות ולתנאים המופיעים בהוראות התוכנית, לכל  מתחם ולכל תא שטח

  הגדרות האזורים האמורות לעיל יחולו על כל הטבלה שבהמשך – בעמודה השמאלית "עמדה תכנונית"

  למען הסר ספק יובהר בזאת כי מפרט זה כפוף להוראות התוכניות המפורטות החלות על שטח שבתחומו פועל העסק ואין בהגדרות הכלליות שלעיל כדי לגרוע מכל תכנית או היתר החל על העסק.

  יובהר בזאת, כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות "דרישות מקצועיות" ו- "עמדה תכנונית" שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חקיקה ראשית ותקנות שהותקנו מכוחה וחוקי עזר עירוניים), בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים" ובכל האמור במפרטים הארציים לפריט הרלבנטי .

  בעל עסק – במקביל לכך שהינך קורא את הדרישות המקצועיות של עיריית אילת, הינך נדרש להיכנס לאתר ממשל זמין – משרד הפנים
  ולהתעדכן במפרטים הארציים המאושרים שפורסמו בו ולבדוק האם פורסם כבר מפרט אחיד – לפריט הרלוונטי אליך. באתר יש כרגע כ-75 מפרטים מאושרים והוא יתעדכן מדי פעם במפרטים נוספים. הינך נדרש לעמוד בכל האמור במפרט הארצי המאושר המתאים לעסקך.
  ניתן למצוא דרישות של נותני אישור, בפריטים בהם טרם פורסם מפרט אחיד, באתרי האינטרנט של נותני האישור: המשרד להגנת הסביבה; המשרד לביטחון הפנים  (משטרה); משרד העבודה והרווחה;  משרד החקלאות ופיתוח הכפר; משרד הבריאות; משרד לביטחון הפנים (כבאות)

  אין באמור במפרט זה כדי להוות מסמך המחייב את הרשות המקומית ו/או מי מטעמה לרבות בתהליך קבלת ההחלטות והרשות רשאית לשקול שיקולים נוספים ו/או אחרים בהתאם לנדרש ממנה על פי דין ובהתאם לצורך. כמו כן הרשות המקומית ו/או מי מטעמה יהיה רשאים לשנות את המפרט מעת לעת ובהתאם לצורכי הרשות ו/או להוראות הדין. שינויים במפרט ככל שיהיו יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה ויובאו לידיעת הציבור.

  כמו כן יובהר כי אין די בהסתמכות על מסמך זה כדי לוודא עמידה בהוראות הדין והאחריות למעקב ולבדיקה של הוראות הדין השונות הנוגעות לעסקו מוטלת על מבקש הרישיון.

  פרטים על מחלקת רישוי עסקים, בעלי תפקידים בה ודרכי התקשרות אליהם, שעות פעילות המחלקה, ניתן למצוא באתר האינטרנט של עירייה – עמוד הבית – לעשות עסקים באילת – תברואה, הדברה ורישוי עסקיםאודות האגף
  נהלי המחלקה לרבות תהליך קבלת רישיון עסק והטפסים הנדרשים לכך ומידע שימושי נוסף בנושא רישוי עסקים, ניתן למצוא באתר האינטרנט של עירייה – עמוד הבית – לעשות עסקים באילת – תברואה הדברה  ורישוי עסקים

   

  פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות מקצועיות עמדה תכנונית
  1.1 בית מרקחת

   

   

  מבקש הרישיון יחזיר  פסולת תרופות פגי תוקף ופסולת חומרים מסוכנים,  לספק/יצרן או יפנה אותם באמצעות קבלן  מורשה  לאתר מאושר על פי חוק. מבקש הרישיון ישמור את אישורי פינוי ואישורי קליטה תעודות קבלה בעסק למשך תקופה של 3 שנים ויציגם לעירייה על פי דרישה. מחוץ לבית המרקחת יוצב שלט בדבר שעות הפתיחה והסגירה של העסק ושם וטלפון של הרוקח התורן. מותר במע"ר, בבניין מגורים עם חזית מסחרית, במרכז מסחרי שכונתי ובאזורי משנה המיועדים למסחר באזור התעשייה הישן
  1.2 א תמרוקים –

  ייצורם

   

  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת
  1.2 ב תמרוקים – אחסונם – שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום. שפך של תמרוקים לא יועבר למערכת הביוב או הניקוז העירונית.

   

   

  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת  ובאזור משנה אחסנה באזור תעשייה ישן
  1.3 א תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי –
  ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי
  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת
  1.3 ב תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי –
  אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום
  פסולת המוגדרת כפסולת חומרים מסוכנים, על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990, לרבות שפך של תכשירים ותכשירים שפג תוקפם, יטופלו על פי האמור בתקנות האמורות  ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.
  שפך של תכשירים לא יועבר למערכת הביוב או הניקוז העירונית.
  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת ובאזור משנה אחסנה באזור תעשייה ישן
  1.3 ג תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי –
  מכירתם או חלוקתם
  1.3 ד הרכבת ציוד רפואי

   

   

  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת
  1.4 א טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף מותר בחדר בבית מגורים, בכפוף לקבלת היתר לשימוש חורג, במע"ר, בבניין מגורים עם חזית מסחרית, במרכז מסחרי שכונתי, ובאזורי משנה המיועדים למסחר באזור התעשייה הישן
  1.4 ב מספרה

   

   

  מותר בחדר בבית מגורים, בכפוף לקבלת היתר לשימוש חורג, במע"ר, בבניין מגורים עם חזית מסחרית, במרכז מסחרי שכונתי, ובאזורי משנה המיועדים למסחר באזור התעשייה הישן
  1.4 ג כתובות קעקע – מקום לעשייתן

   

  מותר במע"ר, בבניין מגורים עם חזית מסחרית, במרכז מסחרי שכונתי, ובאזורי משנה המיועדים למסחר באזור התעשייה הישן
  1.4 ו ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים

   

  מותר במע"ר, בבניין מגורים עם חזית מסחרית, במרכז מסחרי שכונתי, ובאזורי משנה המיועדים למסחר באזור התעשייה הישן
  1.5 א מעבדות לא רפואיות-
  מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות ללא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5ב, 1.5ג ו-1.6
  מבקש הרישיון יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
  במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בדרישות הבאות:חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה.
  חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום.
  חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
  שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים,  יאספו ויאוחסנו  בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם ומבקש הרישיון יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק  בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990.
  אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לעירייה על פי דרישה.
  במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי המעבדה וגופי חירום והצלה.
  במעבדה יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.
  מבקש הרישיון יתקין מערכות לטיפול בפליטות מוונטות , על פי דרישת העירייה.
  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת
  1.5 ב מעבדות לא רפואיות-
  מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי
  מבקש הרישיון יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
  במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בדרישות הבאות:חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה.
  חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום.
  חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
  שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים,  יאספו ויאוחסנו  בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם ומבקש הרישיון יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק  בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990.
  אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לעירייה על פי דרישה.
  במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי המעבדה וגופי חירום והצלה.
  במעבדה יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.
  מבקש הרישיון יתקין מערכות לטיפול בפליטות מוונטות , על פי דרישת העירייה.
  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת
  1.6 מעבדה רפואית – מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977, למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, בבית חולים או בקופת חולים

   

  מבקש הרישיון יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
  במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בדרישות הבאות:חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה.
  חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום.
  חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
  שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים,  יאספו ויאוחסנו  בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם ומבקש הרישיון יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק  בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990. אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לעירייה על פי דרישה.
  במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי המעבדה וגופי חירום והצלה.
  במעבדה יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.
  מבקש הרישיון יתקין מערכות לטיפול בפליטות מוונטות , על פי דרישת העירייה.
  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת
  1.7 מעבדת שיניים

   

   

  כל פסולת המכילה כספית או מרכיבים אחרים המוגדרים כחומר או פסולת מסוכנים, תפונה בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990.

  אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לעירייה על פי דרישה.

  מותר בחדר בבית מגורים, בכפוף לקבלת היתר לשימוש חורג, במע"ר, בבניין מגורים עם חזית מסחרית, במרכז מסחרי שכונתי, ובאזורי משנה המיועדים למסחר באזור התעשייה הישן
  1.8 חדר מתים למעט בבית-חולים

   

   

  2.1 א גז –
  מילוי מכלים ומכליות
    רק על פי תב"ע ייעודית
  2.1 ב גז –
  אחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז
  מותר באזור משנה תעשייה א' ו-ב'- שחורת
  2.1 ג גז –
  מכירתו, חלוקתו
    מותר באזור משנה תעשייה א' ו-ב'- שחורת
  2.1 ד גז –
  שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו
  חניית רכבים לחלוקת גז בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תהיה רק במקום  שיאושר על ידי העירייה.

  תותר רק חניית רכבים ריקים לגמרי מגז.

  2.1 ה גז –
  תיקון מכלים
  מותר רק באזור משנה תעשייה ב'- שחורת
  2.1 ו גז  –
  חניון למכליות
  חניית רכבים לחלוקת גז בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תהיה רק במקום  שיאושר על ידי העירייה.

  תותר רק חניית רכבים ריקים לגמרי מגז.

  2.1 ז תחנת תדלוק בגז

   

  ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 4/18, בהתייחס לסוג התחנה ולמדיניות העירייה, כפי שתתפרסם מעת לעת.
  2.2 א דלק לסוגיו –

  תחנת דלק ותדלוק

   

   

  ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 4/18, בהתייחס לסוג התחנה ולמדיניות העירייה, כפי שתתפרסם מעת לעת.
  2.2 ב דלק לסוגיו –

  בית זיקוק

  2.2 ג דלק לסוגיו –

  שינועו בצנרת

  על פי תת"ל 95
  2.2 ד דלק לסוגיו –
  אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976
  מותר רק לצרכי שימוש עצמי של עסק, בתוך גבולות העסק.
  2.2 ה דלק לסוגיו –

  מסופי דלק

  מותר רק באזור משנה תעשייה ב'- שחורת בשטח חוות המיכלים של קצ"א ובשטח שדה התעופה רמון
  2.2 ז דלק לסוגיו –

  חניון למכליות דלק

  חניית רכבים לחלוקת דלק בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תהיה רק במקום שיאושר על ידי העירייה.

  תותר רק חניית רכבים ריקים לגמרי מדלק.

  2.2 ח דלק לסוגיו –

  שינועו במכליות

   

   

  חניית רכבים לחלוקת דלק בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תהיה רק במקום  שיאושר על ידי העירייה.

  תותר רק חניית רכבים ריקים לגמרי מדלק.

  2.3 פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון

   

   

  פחם אבן – הכנה ועיבוד אסור בתחום העיר אילת

  אחסון ומכירה של פחם עץ לצרכי שימוש ביתיים באריזות אטומות בלבד –  מותר בכל מקום בו מותר מסחר.
  עיבוד פחם עץ –  אסור בתחום העיר אילת

  2.4 תחנת כוח

   

   

  רק על פי תב"ע ייעודית
  3.1 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

   

  מותר רק באזור משנה תעשייה ב'- שחורת
  3.2 א בעלי חיים לרבות ימיים, למעט עופות-
  גידולם, אחזקתם, טיפול בהם
  גידול בקר לסוגיו – אסור בתחום העיר אילת .

  גידול דגים בבריכות – מותר באזור המשתלות

  גידול סוסים – מותר בחוות הרודד

  3.2 ב בעלי חיים, לרבות ימיים –
  הצגתם לרבות לצורך מכירתם
  מבקש הרישיון יבצע את כל הנדרש בתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009

   

  חנות למכירת חיות מחמד – מותר בכל מקום בו מותר מסחר
  3.2 ו מספרה לבעלי חיים

   

   

  הפעילות תתבצע רק על ידי אנשים שעברו הכשרה ספציפית לסיפור בעלי חיים.
  המשטח, אמבטיית הרחצה וכלי העבודה המשמים לסיפור בעלי חיים יעברו חיטוי בחומר מאושר בסוף כל טיפול בבעל חיים, ייובשו ויישמרו יבשים עד לטיפול הבא.
  שטיפת בעל חיים תתבצע במים שעברו חימום ובאופן שלא יהווה סטרס לבעל החיים.
  מותר במע"ר, בבניין מגורים עם חזית מסחרית, במרכז מסחרי שכונתי, ובאזורי משנה  המיועדים למסחר באזור התעשייה הישן
  3.2 ח בעלי חיים, לרבות ימיים  –
  עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם
  אסור בתחום העיר אילת
  3.3 ב הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקויים

   

   

   

   

  על פי דרישה – בעל העסק יבצע סקר לבחינת מרחקי הפרדה ממקורות סיכון נייחים, לחומרי ההדברה המאוחסנים בעסק וימלא את כל הנחיות העירייה בהתייחס לתוצאות סקר זה.

  הדברה חקלאית  בכלי טיס – אסור בתחום העיר אילת

  הדברה חקלאית בכלים אחרים וניקויים – מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה – שחורת

   

  3.4 א חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי –
  ייצורם, אריזתם, אחסונם
  אסור בתחום העיר אילת

   

  3.4 ג חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי  – מכירתם

   

  בחלק המסחרי של אזור תעשייה שחורת – על פי דרישה – בעל העסק יבצע סקר לבחינת מרחקי הפרדה ממקורות סיכון נייחים, לחומרי ההדברה המאוחסנים בעסק וימלא את כל הנחיות העירייה בהתייחס לתוצאות סקר זה. מותר באזורי משנה – מסחר תעשייה קלה ומלאכה ותעשייה קלה ומלאכה שבאזור תעשייה ישן ובאזורי משנה המיועדים לתעשייה – שחורת.

   

  3.5 א מזון לבעלי חיים  ייצורו, עיבודו, אריזתו

   

   

  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת
  3.5 ב מזון לבעלי חיים  –
  אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו
  אחסון ומכירה של מזון לבעלי חיים – במסגרת חנות למכירת חיות מחמד –    מותר בכל מקום בו מותר מסחר
  3.6 א פסדים – איסופם מכירתם

   

  אסור בתחום העיר אילת

   

  3.6 ב פסדים – עיבודם

   

   

  אסור בתחום העיר אילת

   

  3.7 א תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות –
  ייצורם
  מותר ב אזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת
  3.7 ב תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות –
  אחסונם
  פסולת המוגדרת כפסולת חומרים מסוכנים, על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990, לרבות שפך של תכשירים ותכשירים שפג תוקפם, יטופלו על פי האמור בתקנות האמורות  ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.
  שפך של תכשירים לא יועבר למערכת הביוב או הניקוז העירונית.
  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת ובאזור משנה אחסנה באזור תעשייה ישן

   

   

  4.1 א ביצים –
  ריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מיון
  4.1 ג מדגרה

   

   

  4.1 ד ביצים –
  הובלתןלתחנת מיון
  4.2 א בית אוכל – מקום להכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 – לרבות משלוח מזון.

  מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום כאמור בפריט 4.8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  מבקש רישיון שפעילותו כוללת טיגון, צלייה, בישול ואפייה, למעט מבקש רישיון שקבל פטור לכך מהעירייה, יתקין בעסק אמצעים לטיפול בפליטות עשן מזהמים  וריחות לאוויר לסביבה.
  במידה ואמצעים כאמור כוללים התקנת ארובה, יש לקבל לכך היתר בנייה כנדרש בחוק.
  מבקש הרישיון יתקין בעסק, אלא אם כן קבל לכך פטור ממשרד הבריאות או מתאגיד המים עין נטפים, מפריד שומן שיהיה בנפח ובטכנולוגיה כאלו אשר יאפשרו לעסק  לעמוד בערכי ההזרמה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
  מבקש הרישיון יתחזק את מפריד השמן  על פי הוראות היצרן הוראות תאגיד המים והביוב עין נטפים.
  פינוי תכולת המפריד ותחזוקתו יעשו בתדירות הנדרשת בנוהל ואשר תאפשר לעסק  לעמוד בערכי ההזרמה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 התקפים.
  תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לפי דין בלבד.
  מבקש הרישיון מחויב להעביר לתאגיד המים והביוב עין נטפים את הפרטים הבאים לגבי פינוי המפריד השמן : תאריך פינוי, כמות פינוי, קבלן מפנה, יעד פינוי. כל הפרטים יופיעו על גבי אסמכתאות המאשרות זאת. כל פינוי ידווח לתאגיד באמצעות המידע לעיל.
  שמן מאכל משומש, ייאגר באחריות מבקש הרישיון במיכל ייעודי ומשולט שיאוחסן בתוך מאצרה, בתחומי העסק או במקום אחר שאושר על ידי העירייה ויפונה על חשבון מבקש הרישיון לחברה למחזור שמן, שפעילותה מאושרת על פי כל דין.
  מבקש הרישיון ישמור את הקבלות והאישורים על הפינוי בעסקו  למשך 2 שנים מיום הפינוי ויציגם לביקורת על פי דרישה.
  בעסק שיש בו אחסון, עיבוד והגשה של בשר – מבקש הרישיון יקיים את כל האמור בסעיף  5 של פרק "דרישות כלליות לעסקים".
  מותר במע"ר, בבניין מגורים עם חזית מסחרית, במרכז מסחרי שכונתי, בחלק המיועד למסחר באזור תעשייה עם אפשרות למסחר- שחורת, באזורי משנה המיועדים למסחר באזור התעשייה הישן ובקו החוף
  4.2 ב בית אוכל – מקום להכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 לרבות משלוח מזון-

  בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום כאמור בפריט 4.8

  .

  מבקש רישיון שפעילותו כוללת טיגון, צלייה, בישול ואפייה, למעט מבקש רישיון שקבל פטור לכך מהעירייה, יתקין בעסק אמצעים לטיפול בפליטות עשן מזהמים  וריחות לאוויר לסביבה.
  במידה ואמצעים כאמור כוללים התקנת ארובה, יש לקבל לכך היתר בנייה כנדרש בחוק.
  מבקש הרישיון יתקין בעסק, אלא אם כן קבל לכך פטור ממשרד הבריאות או מתאגיד המים עין נטפים, מפריד שומן שיהיה בנפח ובטכנולוגיה כאלו אשר יאפשרו לעסק  לעמוד בערכי ההזרמה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
  מבקש הרישיון יתחזק את מפריד השמן  על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד  בתדירות אשר תאפשר לעסק  לעמוד בערכי ההזרמה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 התקפים.
  תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לפי דין בלבד.
  מבקש הרישיון מחויב להעביר לתאגיד המים והביוב עין נטפים את הפרטים הבאים לגבי פינוי המפריד השמן : תאריך פינוי, כמות פינוי, קבלן מפנה, יעד פינוי. כל הפרטים יופיעו על גבי אסמכתאות המאשרות זאת. כל פינוי ידווח לתאגיד באמצעות המידע לעיל.
  שמן מאכל משומש, ייאגר באחריות מבקש הרישיון במיכל ייעודי ומשולט שיאוחסן בתוך מאצרה, בתחומי העסק או במקום אחר שאושר על ידי העירייה ויפונה על חשבון מבקש הרישיון לחברה למחזור שמן, שפעילותה מאושרת על פי כל דין.
  מבקש הרישיון ישמור את הקבלות והאישורים על הפינוי בעסקו  למשך 2 שנים מיום הפינוי ויציגם לביקורת על פי דרישה.
  בעסק שיש בו אחסון, עיבוד והגשה של בשר – מבקש הרישיון יקיים את כל האמור בסעיף  5 של פרק "דרישות כלליות לעסקים".
  מותר במע"ר, בבניין מגורים עם חזית מסחרית, במרכז מסחרי שכונתי, בחלק המיועד למסחר באזור תעשייה עם אפשרות למסחר- שחורת, באזורי משנה המיועדים למסחר באזור התעשייה הישן ובקו החוף

   

   

   

   

  4.2 ג בית אוכל – מקום להכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 –

  הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה

   

  מבקש רישיון שפעילותו כוללת טיגון, צלייה, בישול ואפייה, למעט מבקש רישיון שקבל פטור לכך מהעירייה, יתקין בעסק אמצעים לטיפול בפליטות עשן מזהמים  וריחות לאוויר לסביבה.
  במידה ואמצעים כאמור כוללים התקנת ארובה, יש לקבל לכך היתר בנייה כנדרש בחוק.
  מבקש הרישיון יתקין בעסק, אלא אם כן קבל לכך פטור ממשרד הבריאות או מתאגיד המים עין נטפים, מפריד שומן שיהיה בנפח ובטכנולוגיה כאלו אשר יאפשרו לעסק  לעמוד בערכי ההזרמה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
  מבקש הרישיון יתחזק את מפריד השמן  על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד  בתדירות אשר תאפשר לעסק  לעמוד בערכי ההזרמה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 התקפים.
  תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לפי דין בלבד.
  מבקש הרישיון מחויב להעביר לתאגיד המים והביוב עין נטפים את הפרטים הבאים לגבי פינוי המפריד השמן : תאריך פינוי, כמות פינוי, קבלן מפנה, יעד פינוי. כל הפרטים יופיעו על גבי אסמכתאות המאשרות זאת. כל פינוי ידווח לתאגיד באמצעות המידע לעיל.
  שמן מאכל משומש, ייאגר באחריות מבקש הרישיון במיכל ייעודי ומשולט שיאוחסן בתוך מאצרה, בתחומי העסק או במקום אחר שאושר על ידי העירייה ויפונה על חשבון מבקש הרישיון לחברה למחזור שמן, שפעילותה מאושרת על פי כל דין.
  מבקש הרישיון ישמור את הקבלות והאישורים על הפינוי בעסקו  למשך 2 שנים מיום הפינוי ויציגם לביקורת על פי דרישה.
  בעסק שיש בו אחסון, עיבוד והגשה של בשר – מבקש הרישיון יקיים את כל האמור בסעיף  5 של פרק "דרישות כלליות לעסקים".
  מותר במע"ר, בבניין מגורים עם חזית מסחרית, במרכז מסחרי שכונתי, בחלק המיועד למסחר באזור תעשייה עם אפשרות למסחר- שחורת, באזורי משנה  המיועדים למסחר באזור התעשייה הישן ובקו החוף
  4.3 א בית קירור –
  לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם
  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת ובאזורי משנה – מסחר תעשייה קלה ומלאכה ותעשייה קלה ומלאכה שבאזור תעשייה ישן

   

  4.3 ב בית קירור –
  למזון אחר ומרכיביו
  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת ובאזורי משנה – מסחר תעשייה קלה ומלאכה ותעשייה קלה ומלאכה שבאזור תעשייה ישן

   

  4.4 ב בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם –
  טיפול בבשר גולמי, ביכולת ייצור  העולה על 5 טונות ליום
  פסולת בשר/מזון רגיש תישמר בקירור ובנפרד עד לפינויה, במכלים /פחים הכוללים מכסים ומסומנים  באותיות בולטות לעין "לא ראוי  למאכל אדם". במקביל בעל העסק יחזיק יומן השמדות.

  סילוק פסולת מזון רגיש תעשה מיד לאחר הצטברותה ותושמד באמצעות כלי דחס לאצירת דחס (דחסנית) לאצירת פסולת או לחילופין

  ניתן לפנות לאגף שירות הווטרינרי  לצורך הבהרות נוספות.

  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת
  4.4 ז בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם –
  טיפול בבשר גולמי, ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום
  פסולת בשר/מזון רגיש תישמר בקירור ובנפרד עד לפינויה, במכלים /פחים הכוללים מכסים ומסומנים  באותיות בולטות לעין "לא ראוי  למאכל אדם". במקביל בעל העסק יחזיק יומן השמדות.

  סילוק פסולת מזון רגיש תעשה מיד לאחר הצטברותה ותושמד באמצעות כלי דחס לאצירת דחס (דחסנית) לאצירת פסולת או לחילופין

  ניתן לפנות לאגף שירות הווטרינרי  לצורך הבהרות נוספות.

  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת ובאזורי משנה – מסחר תעשייה קלה ומלאכה ותעשייה קלה ומלאכה שבאזור תעשייה ישן

   

  4.5 ב חלב גולמי –
  הובלתו
  4.6 א מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם-
  ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליוםייצורו, עיבודו אריזתו, מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום
  פסולת בשר/מזון רגיש תישמר בקירור ובנפרד עד לפינויה, במכלים /פחים הכוללים מכסים ומסומנים  באותיות בולטות לעין "לא ראוי  למאכל אדם". במקביל בעל העסק יחזיק יומן השמדות.

  סילוק פסולת מזון רגיש תעשה מיד לאחר הצטברותה ותושמד באמצעות כלי דחס לאצירת דחס (דחסנית) לאצירת פסולת או לחילופין

  ניתן לפנות לאגף שירות הווטרינרי  לצורך הבהרות נוספות.

  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת
  4.6 ג מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם -אחסונו

   

  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת ובאזור משנה אחסנה באזור תעשייה ישן
  4.6 ד מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם -הובלתו, הפצתו או חלוקתו

   

   

  4.6 ה הסעדה (קייטרינג) – כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל"ב-1972

   

  מבקש רישיון שפעילותו כוללת טיגון, צלייה, בישול ואפייה, למעט מבקש רישיון שקבל פטור לכך מהעירייה, יתקין בעסק אמצעים לטיפול בפליטות עשן מזהמים  וריחות לאוויר לסביבה.
  במידה ואמצעים כאמור כוללים התקנת ארובה, יש לקבל לכך היתר בנייה כנדרש בחוק.
  מבקש הרישיון יתקין בעסק, אלא אם כן קבל לכך פטור ממשרד הבריאות או מתאגיד המים עין נטפים, מפריד שומן שיהיה בנפח ובטכנולוגיה כאלו אשר יאפשרו לעסק  לעמוד בערכי ההזרמה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
  מבקש הרישיון יתחזק את מפריד השמן  על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד  בתדירות אשר תאפשר לעסק  לעמוד בערכי ההזרמה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 התקפים.
  תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לפי דין בלבד.
  מבקש הרישיון מחויב להעביר לתאגיד המים והביוב עין נטפים את הפרטים הבאים לגבי פינוי המפריד השמן : תאריך פינוי, כמות פינוי, קבלן מפנה, יעד פינוי. כל הפרטים יופיעו על גבי אסמכתאות המאשרות זאת. כל פינוי ידווח לתאגיד באמצעות המידע לעיל.
  שמן מאכל משומש, ייאגר באחריות מבקש הרישיון במיכל ייעודי ומשולט שיאוחסן בתוך מאצרה, בתחומי העסק או במקום אחר שאושר על ידי העירייה ויפונה על חשבון מבקש הרישיון לחברה למחזור שמן, שפעילותה מאושרת על פי כל דין.
  מבקש הרישיון ישמור את הקבלות והאישורים על הפינוי בעסקו  למשך 2 שנים מיום הפינוי ויציגם לביקורת על פי דרישה.
  בעסק שיש בו אחסון, עיבוד והגשה של בשר – מבקש הרישיון יקיים את כל האמור בסעיף  5 של פרק "דרישות כלליות לעסקים".
  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת ובאזורי משנה – מסחר תעשייה קלה ומלאכה ותעשייה קלה ומלאכה שבאזור תעשייה ישן

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4.6 ו מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי

  גלם –

  ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום;

  ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טונות ליום

   

  פסולת בשר/מזון רגיש תישמר בקירור ובנפרד עד לפינויה, במכלים /פחים הכוללים מכסים ומסומנים  באותיות בולטות לעין "לא ראוי  למאכל אדם". במקביל בעל העסק יחזיק יומן השמדות.

  סילוק פסולת מזון רגיש תעשה מיד לאחר הצטברותה ותושמד באמצעות כלי דחס לאצירת דחס (דחסנית) לאצירת פסולת או לחילופין

  ניתן לפנות לאגף שירות הווטרינרי  לצורך הבהרות נוספות.

  בהתחשב בגודל העסק יותר הקמת עסק קטן כמו יקב בוטיק, מאפיה קטנה וכדומה באזורים הבאים:
  בניין מגורים עם חזית מסחרית, מרכז מסחרי שכונתי, אזורי משנה המיועדים למסחר באזור התעשייה הישן, במע"ר ובקו החוף.כמו כן מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת
  4.7 א קיוסק

   

  מותר במע"ר, בבניין מגורים עם חזית מסחרית, במרכז מסחרי שכונתי, בחלק המיועד למסחר באזור תעשייה עם אפשרות למסחר- שחורת, באזורי משנה המיועדים למסחר באזור התעשייה הישן ובקו החוף

   

  4.7 ב מרכול –
  מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון;
  מותר במע"ר, בבניין מגורים עם חזית מסחרית, במרכז מסחרי שכונתי, באזורי משנה המיועדים למסחר באזור התעשייה הישן

   

  4.7 ג אטליז –
  מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים
  מבקש הרישיון יקיים את כל האמור במסמך "הנחיות לטיפול וייצור למכירה במקום, של בשר ובשר בעלי כנף, באטליזים או מחלקות אטליז במרכולים"
  על פי הנחיות משרד הבריאות, על אטליז שאינו בעל רישיון יצרן קטגוריה ג', חל איסור מוחלט לקבל הזמנות באופן מקוון, שלא לעיני הלקוח, למשלוח בשר טחון  מבשר בעלי כנף, צאן , בקר ודגים.פסולת בשר/מזון רגיש תישמר בקירור ובנפרד עד לפינויה, במכלים /פחים הכוללים מכסים ומסומנים  באותיות בולטות לעין "לא ראוי  למאכל אדם". במקביל בעל העסק יחזיק יומן השמדות.סילוק פסולת מזון רגיש תעשה מיד לאחר הצטברותה ותושמד באמצעות כלי דחס לאצירת דחס (דחסנית) לאצירת פסולת או לחילופיןניתן לפנות לאגף שירות הווטרינרי  לצורך הבהרות נוספות.
  מותר במע"ר, בבניין מגורים עם חזית מסחרית, במרכז מסחרי שכונתי, באזורי משנה המיועדים למסחר באזור התעשייה הישן

   

  4.7 ד מרכול –
  כמשמעותו בפרט 4.7 ב, שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  בעל העסק יקיים את כל האמור במסמך "הנחיות לטיפול וייצור למכירה במקום, של בשר ובשר בעלי כנף, באטליזים או מחלקות אטליז במרכולים"
  מבקש הרישיון לא יעבד בשר אלא אם כן יש לו היתר לכך ברישיון העסק.
  במרכול שיש בו טיפול במזון ובמידה והאמור למטה רלבנטי:
  מבקש רישיון שפעילותו כוללת טיגון, צלייה, בישול ואפייה, למעט מבקש רישיון שקבל פטור לכך מהעירייה, יתקין בעסק אמצעים לטיפול בפליטות עשן מזהמים  וריחות לאוויר לסביבה.
  במידה ואמצעים כאמור כוללים התקנת ארובה, יש לקבל לכך היתר בנייה כנדרש בחוק.
  מבקש הרישיון יתקין בעסק, אלא אם כן קבל לכך פטור ממשרד הבריאות או מתאגיד המים עין נטפים, מפריד שומן שיהיה בנפח ובטכנולוגיה כאלו אשר יאפשרו לעסק  לעמוד בערכי ההזרמה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
  מבקש הרישיון יתחזק את מפריד השמן  על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד  בתדירות אשר תאפשר לעסק  לעמוד בערכי ההזרמה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 התקפים.
  תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לפי דין בלבד.
  מבקש הרישיון מחויב להעביר לתאגיד המים והביוב עין נטפים את הפרטים הבאים לגבי פינוי המפריד השמן : תאריך פינוי, כמות פינוי, קבלן מפנה, יעד פינוי. כל הפרטים יופיעו על גבי אסמכתאות המאשרות זאת. כל פינוי ידווח לתאגיד באמצעות המידע לעיל.
  שמן מאכל משומש, ייאגר באחריות מבקש הרישיון במיכל ייעודי ומשולט שיאוחסן בתוך מאצרה, בתחומי העסק או במקום אחר שאושר על ידי העירייה ויפונה על חשבון מבקש הרישיון לחברה למחזור שמן, שפעילותה מאושרת על פי כל דין.
  מבקש הרישיון ישמור את הקבלות והאישורים על הפינוי בעסקו  למשך 2 שנים מיום הפינוי ויציגם לביקורת על פי דרישה.
  בעסק שיש בו אחסון, עיבוד והגשה של בשר – מבקש הרישיון יקיים את כל האמור בסעיף  5 של פרק "דרישות כלליות לעסקים".
  פסולת בשר/מזון רגיש תישמר בקירור ובנפרד עד לפינויה, במכלים /פחים הכוללים מכסים ומסומנים  באותיות בולטות לעין "לא ראוי  למאכל אדם". במקביל בעל העסק יחזיק יומן השמדות.סילוק פסולת מזון רגיש תעשה מיד לאחר הצטברותה ותושמד באמצעות כלי דחס לאצירת דחס (דחסנית) לאצירת פסולת או לחילופיןניתן לפנות לאגף שירות הווטרינרי  לצורך הבהרות נוספות.
  מותר במע"ר, בבניין מגורים עם חזית מסחרית, במרכז מסחרי שכונתי ובאזור תעשייה ישן באזורי משנה המיועדים למסחר ובאזור משנה תעשייה קלה ומלאכה
  4.8 משקאות משכרים -פאב, בר, מסבאה וכל  עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה מותר במע"ר במרכזים מסחריים, בקו החוף ובאזור תעשייה ישן באזור משנה מסחר תעשייה קלה ומלאכה במגרשים המצוינים בתב"ע

   

  5.1 א אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים –  תחנת מעבר ומיון

   

   

  רק על פי תב"ע ייעודית
  5.1 ב אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים –  איסופה, הובלתה

   

   

  בעל עסק יעמוד בכל האמור במסמך הנחיות:
  מפרט רשותי לפריט רישוי מספר  5.1 ב – אשפה ופסולת – אסופה, הובלתה בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג-2013  לעשות קישור למסמך. צריך להכניס אותו לאתר האינטרנט.תותר רק חניית רכבים ריקים לגמרי מאשפה ושטופים – כאשר השטיפה בוצעה אך ורק במקום המאושר על פי חוק ועל ידי המשרד להגנת הסביבה.
  5.1 ג אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים –  טיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה, לרבות פסולת אלקטרונית

   

  תותר רק פעילות מיון פסולת בניין באזור תעשייה שחורת
  5.1 ד אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים –  אתר לסילוק פסולת יבשה
  5.1 ה אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים –  אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים
  5.2 א מתקן התפלת מים

   

   

  על פי תב"ע ייעודית
  5.2 ב מי שתייה – מתקן לטיפול בהם, למעט מתקן להתפלתם

   

  5.3 א שפכים וקולחין –
  עיבודם, טיהורם, אחסונם
  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה –  שחורת ועל פי תב"ע ייעודית
  5.3 ג שפכים וקולחין –
  הובלתם במכליות
  ביוביות יוכלו לפנות שפכים סניטרים בלבד, לאתרים מאושרים על פי חוק.
  חניית ביוביות  בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תהיה רק במקום שיאושר  על ידי העירייה
  תותר רק חניית ביוביות ריקות לגמרי משפכים ושטופות – כאשר השטיפה בוצעה אך ורק במקום המאושר על פי חוק ועל ידי המשרד להגנת הסביבה.
  6.1 אחסנה – מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה

   

  תנאים יינתנו בהתאם למהות העסק הספציפי.
  6.2 חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות

   

  תנאים יינתנו בהתאם למהות העסק הספציפי.
  6.4 מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים בנוסף על דרישות המשרד להגנת הסביבה ממכבסות, מבקש רישיון יתקין בעסק אמצעים לטיפול בפליטות מזהמים וריחות לאוויר לסביבה בפרט בבניינים בהם יש שימוש מעורב.

  במידה ואמצעים כאמור כוללים התקנת ארובה, יש לקבל לכך היתר בנייה כנדרש בחוק.

  מכבסה שאינה מסחרית – מותר בכל מקום שמותר בו מסחר

  מכבסה גדולה ומסחרית מותר באזור משנה תעשייה קלה ומלאכה באזור תעשייה ישן ובאזורי משנה המיועדים לתעשייה – שחורת

  6.5 מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם –  ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם מותר באזור משנה תעשייה קלה ומלאכה  ובאזור משנה מסחר תעשייה קלה ומלאכה -באזור תעשייה ישן ובאזורי משנה המיועדים לתעשייה – שחורת
  6.7 פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים  – מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר

   

  מבקש הרישיון ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התרבות נמלת האש והפצתה.

  מבקש הרישיון ימנע הצטברות מים עומדים בעסק בכל עת.

  הדברה תתבצע על פי כל חוק ועל ידי מדביר מורשה.

  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה שחורת ובאזור משנה תעשייה קלה ומלאכה – באזור תעשייה ישן
  6.8 א ניהול קניון

   

   

  מבקש הרישיון יקים ויאפשר התחברות, של כל אחד מבתי האוכל, ועסקים אחרים הנמצאים בקניון, לתשתיות שיאפשרו לעסק לעמוד בתנאי הרישיון שלו, לרבות תשתיות לטיפול בשפכים, תשתיות לטיפול במזהמי אוויר וריחות וכל דרישה אחרת שתידרש מהעסק .

  בעל העסק יחזיק את כל התשתיות האמורות לעיל תקינות בכל עת.
  בנקודת חיבור לביוב העירוני של קניון, שיש בו בתי אוכל, יותקן מפריד שומן כך שהעסק יעמוד בערכים המצוינים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .
  מבקש הרישיון  יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לכל העסקים שבו  לעמוד בערכי ההזרמה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014 .

  מבקש הרישיון יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי ההזרמה לביוב הנדרשים כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014 .
  תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין ועל ידי מוביל המאושר מבקש הרישיון מחויב להעביר לתאגיד המים והביוב עין נטפים את הפרטים הבאים לגבי פינוי המפריד השמן : תאריך פינוי, כמות פינוי, קבלן מפנה, יעד פינוי. כל הפרטים יופיעו על גבי אסמכתאות המאשרות זאת. כל פינוי ידווח לתאגיד באמצעות המידע לעיל.

  על פי תב"ע ייעודית
  6.8 ב עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

   

  תנאים יינתנו בהתאם למהות העסק הספציפי.
  6.9 א רוכלות מזון

   

   

  על פי האמור בסעיף 8 בפרק דרישות כלליות לעסקים
  6.9 ב רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו על פי האמור בסעיף 8 בפרק דרישות כלליות לעסקים
  6.9 ג רוכלות אחרת

   

   

  על פי האמור בסעיף 8 בפרק דרישות כלליות לעסקים
  6.12 עסק של אבזרי מין – מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני אסור במרחק הקטן מ-500 מטר ממוסדות ציבור ומוסדות חינוך
  6.13 אולפן הקלטות אודיו

   

   

  6.14 מוצרי עישון לסוגיהם – מקום למכירה קמעונאית

   

   
  7.1 א בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב

   

   

  מבקש הרישיון יקים ויאפשר התחברות, של כל אחד מבתי האוכל, ועסקים אחרים הנמצאים במלון לתשתיות שיאפשרו לעסק לעמוד בתנאי הרישיון שלו, לרבות תשתיות לטיפול בשפכים, תשתיות לטיפול במזהמי אוויר וריחות וכל דרישה אחרת שתידרש מהעסק .

  בעל העסק יחזיק את כל התשתיות האמורות לעיל תקינות בכל עת.
  בנקודת חיבור לביוב העירוני של המלון, שיש בו בתי אוכל, יותקן מפריד שומן כך שהעסק יעמוד בערכים המצוינים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .
  מבקש הרישיון  יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לו לעמוד בערכי ההזרמה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014 .

  מבקש הרישיון יתחזק את מפריד השמן  על פי הוראות היצרן וגם על פי נוהל המשרד להגנת הסביבה. פינוי תכולת המפריד ותחזוקתו יעשו בתדירות הנדרשת בנוהל ואשר תאפשר לעסק  לעמוד בערכי ההזרמה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 התקפים.
  תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לפי דין בלבד.
  מבקש הרישיון מחויב להעביר לתאגיד המים והביוב עין נטפים  את הפרטים הבאים : תאריך פינוי, כמות פינוי, קבלן מפנה, יעד פינוי. כל הפרטים יופיעו על גבי אסמכתאות המאשרות זאת. כל פינוי ידווח לתאגיד באמצעות המידע לכל הפחות אחת לחציון..
  בית מלון הממוקם בקרבת החוף ובו מרתף הכולל תחנת שאיבה לביוב, מחויב בהתקנת מד מוליכות רציף המותקן בבור הרטוב של התחנה. בכל אחת מהתחנות במלון יותקן מד מוליכות, בקר ובקר תקשורת לצורך שידור נתונים רציפים למערכת הבקרה בתאגיד. בית המלון מחויב לתחזוקת  המערכת ולאפשר לתאגיד לבדוק את המערכת ותקינותה. בעת תקלה באחד ממרכיבי המערכת, בעל עסק מחויב תוך פרק זמן של 48 שעות להסדיר את התקלה ולהחזיר את המדידה והשידור לסדרן.

  מבקש הרישיון יידרש להציג לתאגיד פתרון למניעת ריקון מהיר ומיידי של הבריכה למערכת הביוב העירונית. בריכה תרוקן למערכת הביוב העירוני באופן בו הריקון לא יגרום לאי יכולת ספיקת הקווים העירוניים. האמצעים ההנדסיים לפתרון הבעיה יוצגו לתאגיד.

  על פי תב"ע ייעודית
  7.1 ב השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע  

   

  7.1 ג בית אבות – כמפורט בצו

   

  7.1 ה שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום

   

  בעל עסק יעביר לאגף תברואה ורישוי עסקים אישור של ממונה בטיחות בעבודה או בעל מקצוע מוסמך שהעסק עומד בתנאי הבטיחות הנדרשים לפריט עיסוק זה מותר בקו החוף
  7.2 גן חיות, ספארי, פינת חי מבקש הרישיון יבצע את כל הנדרש בתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009

  מבקש הרישיון יוודא קיום פקוח ווטרינרי על בעלי החיים הנמצאים בפינת חי ויחסן את בעלי החיים בכל החיסונים הנדרשים על פי חוק.
  בעל העסק יקיים את כל הוראות העירייה בנוגע לטיפול בשפכים ובפסולת.

   

  על פי תב"ע ייעודית
  7.4 א בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש מחזיק הבריכה ימציא לאגף תברואה ורישוי עסקים אישור יועץ בטיחות לעניין תקנות 24 (א), 27 לתקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), התשס"ד- 2004.   

  מבקש הרישיון יידרש להציג לתאגיד המים עין נטפים פתרון למניעת ריקון מהיר ומיידי של הבריכה למערכת הביוב העירונית. בריכה תרוקן למערכת הביוב העירוני באופן בו הריקון לא יגרום לאי יכולת ספיקת הקווים העירוניים. האמצעים ההנדסיים לפתרון הבעיה יוצגו לתאגיד.

  7.4 ב פארק מים, מגלשות מים

   

  מחזיק הבריכה ימציא לאגף תברואה ורישוי עסקים אישור יועץ בטיחות לעניין תקנות 24 (א), 27, 35 לתקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), התשס"ד- 2004   ואישור מכון תקנים למגלשות תקן ישראלי 1605.

  מבקש הרישיון יידרש להציג לתאגיד המים עין נטפים פתרון למניעת ריקון מהיר ומיידי של הבריכה למערכת הביוב העירונית. בריכה תרוקן למערכת הביוב העירוני באופן בו הריקון לא יגרום לאי יכולת ספיקת הקווים העירוניים. האמצעים ההנדסיים לפתרון הבעיה יוצגו לתאגיד.

  מותר על פי תב"ע ייעודית, בקו החוף וכחלק ממתחם של בית מלון
  7.4 ג בריכת זרמים (ג'קוזי)

   

  7.4 ד מקווה

   

   

  מותר בשב"צ
  7.4 ה מרחצאות

   

   

  7.5 מכון כושר – כמפורט בצו

   

   

   

   

  מותר במע"ר, בבניין מגורים עם חזית מסחרית, במרכז מסחרי שכונתי, באזור תעשייה ישן באזור משנה דיור מיוחד ומסחר ואזור משנה דיור מיוחד ומשרדים
  7.6 משחקים, כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק – מקום לעריכתם

   

   

  חל איסור על משחקים בהם מעורבים הימורים בלתי חוקיים והפעלת מכונות מזל.

  מבקש הרישיון יחזיק אישור בר תוקף מאת מכון תקנים על פי תקנים למתקן משחקים למתנפחים – 5378, או רב מרחב 1498 .

   

  7.7 א מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, ללא מזון בעל עסק יעביר לאגף תברואה ורישוי עסקים אישור של ממונה בטיחות בעבודה או בעל מקצוע מוסמך שהעסק עומד בתנאי הבטיחות הנדרשים לפריט עיסוק זה מותר בשב"צ, במלונות ובמקומות המאושרים בתב"ע ייעודית עתידית – מרכז קונגרסים

   

   

  7.7 ב קולנוע, תיאטרון

   

  בעל עסק יעביר לאגף תברואה ורישוי עסקים אישור של ממונה בטיחות בעבודה או בעל מקצוע מוסמך שהעסק עומד בתנאי הבטיחות הנדרשים לפריט עיסוק זה מותר באזור משנה מסחר – באזור תעשייה ישן, בקו החוף , במע"ר ובמקומות המאושרים בתב"ע ייעודית – אטרקציות

   

  7.7 ג קרקס

   

   

  מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות העירייה בנוגע לאיסוף וטיפול בפסולת וטיפול בשפכים.

  מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (מופעים של בעלי חיים), תשס"א-2001
  מבקש הרישיון יעביר לאגף תברואה ורישוי עסקים אישור של ממונה בטיחות בעבודה או בעל מקצוע מוסמך שהעסק עומד בתנאי הבטיחות הנדרשים לפריט עיסוק זה

  בכפוף לקבלת אישור פרטני ממהנדס העיר.

   

   

   

   

   

  7.7 ד אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות העירייה בנוגע לאיסוף וטיפול בפסולת וטיפול בשפכים.

   

  על פי תב"ע ייעודית
  7.7 ה אמפיתיאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות העירייה בנוגע לאיסוף וטיפול בפסולת וטיפול בשפכים.
  מבקש הרישיון יעביר לאגף תברואה ורישוי עסקים אישור של ממונה בטיחות בעבודה או בעל מקצוע מוסמך שהעסק עומד בתנאי הבטיחות הנדרשים לפריט עיסוק זה
  אמפיתיאטרון – על פי תב"ע ייעודית
  7.7 ו דיסקוטק

   

   

   

  חל איסור על גרימת רעש מחוץ לכותלי העסק.
  המרחב להשמעת מוסיקה כולל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה-כולל התקנת מבואה אקוסטית.בדיסקוטק פתוח (שאינו בתוך מבנה סגור) המבקש ימציא לאגף איכות הסביבה, חוות דעת אקוסטית הכוללת פתרונות למפגעי רעש צפויים. עמידה בתקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש בדיסקוטק), תשע"ד-2014בעל עסק יעביר לאגף תברואה ורישוי עסקים אישור של ממונה בטיחות בעבודה או בעל מקצוע מוסמך שהעסק עומד בתנאי הבטיחות הנדרשים לפריט עיסוק זה.
  מותר במע"ר (רק דיסקוטק במבנה סגור)  במרכזים מסחריים, בקו החוף ובאזור תעשייה ישן באזור משנה מסחר תעשייה קלה ומלאכה במגרשים המצוינים בתב"ע

   

  7.7 ז יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע

   

   

  מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות העירייה בנוגע לאיסוף וטיפול בפסולת וטיפול בשפכים.
  מבקש רישיון יעביר לאגף תברואה ורישוי עסקים אישור של ממונה בטיחות בעבודה או בעל מקצוע מוסמך שהעסק עומד בתנאי הבטיחות הנדרשים לפריט עיסוק זה
  7.7 ח כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי

   

   

   

  1.      בהפלגות הכוללות הגשת מזון מבושל, המזון יתקבל מבית עסק בעל רישיון ניהול עסק תקף לעסוק ב"הסעדה" (קייטרינג).

   

  2.      מזון יתקבל בכלים מבודדים וסגורים, תוך הפרדה מוחלטת בין מזון שמסופק חם למזון שמסופק קר.

   

  3. מזון שמסופק קר יתקבל בטמפ' שאינה עולה על 4 מעלות צלזיוס.

   

  4. מזון שמסופק חם יתקבל בטמפ' שאינה עולה על 72 מעלות צלזיוס.

   

  5. מוצרי בשר המיועדים לצלייה יתקבלו בכלי מבודד נפרד תוך שמירה על

  טמפרטורה שלא תעלה על  4 מעלות צלזיוס.

   

  6. במטבח ימצאו מקררים נפרדים בעלי נפח קירור מתאים, לאחזקת המזון    שלהלן:

  6.1 מזון מוכן קר- 4 מעלות צלזיוס.

  6.2 מוצרי בשר המיועדים לצלייה- 4 מעלות צלזיוס.

  6.3 ירקות גולמיים וביצים- עד 10 מעלות צלזיוס.

   

  7. במטבח יימצאו מתקנים להגשת מזון חם/קר. מזון חם יוגש ממתקן חשמלי (בשים לב לתנודות כלי שייט בשימוש במתקן חימום המכיל מים) בטמפ' 72 מעלות צלזיוס ומזון קר יוגש ממתקן חשמלי בטמפ' 4 מעלות צלזיוס.

   

  8. מבנה המטבח, הציוד, חדר האוכל יהיו תקינים ונקיים מכל הצטברות שומן.

   

  9. במטבח תהיה נגישות לכיור שטיפת ידיים במים זורמים.

   

  10. השירותים יהיו תקינים ונקיים.

   

  11. אספקת מי שתייה תהיה באיכות מי שתייה, וסילוק מי ביוב  תעשה על פי הנחיות  רספ"ן ומנהל מעגנה.

   

  12.   בניקוי משטחי עבודה וציוד יש להשתמש בכימיקלים לניקוי וחיטוי.

   

   

  13.   יש לאצור פסולת אשפה ולדאוג לפינויה לכלי אצירה עירוני.

   

  14.   מיד בתום ההפלגה יש לבצע פולות לניקוי וחיטוי המטבח ולפנות פסולת ופסולת נוזלית מכלי השייט למקום מאושר.

   

   

  מותר במרינה של אילת
  7.7 ט מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים

   

  מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (מופעים של בעלי חיים), תשס"א-2001
  המופע/יריד יתקיים רק בכפוף לקבלת אישור הווטרינר העירוני ועל פי הנחיותיו.מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות העירייה בנוגע לאיסוף וטיפול בפסולת וטיפול בשפכים.
  7.7 י יריד מזון

   

   

  בעל עסק יעביר לאגף תברואה ורישוי עסקים אישור של ממונה בטיחות בעבודה או בעל מקצוע מוסמך שהעסק עומד בתנאי הבטיחות הנדרשים לפריט עיסוק זה

   

  7.7 יא אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט ללא קהל

   

  בעל עסק יעביר לאגף תברואה ורישוי עסקים אישור של ממונה בטיחות בעבודה או בעל מקצוע מוסמך שהעסק עומד בתנאי הבטיחות הנדרשים לפריט עיסוק זה על פי תב"ע ייעודית
  7.8 א קייטנה

   

   

  מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות העירייה בנוגע לאיסוף וטיפול בפסולת וטיפול בשפכים.

   

  7.8 ב מחנה נוער

   

   

  מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות העירייה בנוגע לאיסוף וטיפול בפסולת וטיפול בשפכים.
  7.9 אולם או גן לשמחות ולאירועים, שעיקר עיסוקו הוא קיום אירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשה

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  §         מבקש רישיון שפעילותו כוללת טיגון, צלייה, בישול ואפייה, למעט מבקש רישיון שקבל פטור לכך מהעירייה, יתקין בעסק אמצעים לטיפול בפליטות עשן מזהמים  וריחות לאוויר לסביבה.
  במידה ואמצעים כאמור כוללים התקנת ארובה, יש לקבל לכך היתר בנייה כנדרש בחוק.
  מבקש הרישיון יתקין בעסק, אלא אם כן קבל לכך פטור ממשרד הבריאות או מתאגיד המים עין נטפים, מפריד שומן שיהיה בנפח ובטכנולוגיה כאלו אשר יאפשרו לעסק  לעמוד בערכי ההזרמה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
  מבקש הרישיון יתחזק את מפריד השמן  על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד  בתדירות אשר תאפשר לעסק  לעמוד בערכי ההזרמה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 התקפים.
  תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לפי דין בלבד.
  מבקש הרישיון מחויב להעביר לתאגיד המים והביוב עין נטפים את הפרטים הבאים לגבי פינוי המפריד השמן : תאריך פינוי, כמות פינוי, קבלן מפנה, יעד פינוי. כל הפרטים יופיעו על גבי אסמכתאות המאשרות זאת. כל פינוי ידווח לתאגיד באמצעות המידע לעיל.
  שמן מאכל משומש, ייאגר באחריות מבקש הרישיון במיכל ייעודי ומשולט שיאוחסן בתוך מאצרה, בתחומי העסק או במקום אחר שאושר על ידי העירייה ויפונה על חשבון מבקש הרישיון לחברה למחזור שמן, שפעילותה מאושרת על פי כל דין.
  מבקש הרישיון ישמור את הקבלות והאישורים על הפינוי בעסקו  למשך 2 שנים מיום הפינוי ויציגם לביקורת על פי דרישה.
  בעסק שיש בו אחסון, עיבוד והגשה של בשר – מבקש הרישיון יקיים את כל האמור בסעיף  5 של פרק "דרישות כלליות לעסקים".
  מבקש הרישיון יתקין, במקום קבוע ונגיש, התקן מד-רעש כמפורט בתקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), תשס"ו – 2006 .
  בגן אירועים מבקש הרישיון יעביר לאגף איכות הסביבה, על פי דרישה,  חוות דעת אקוסטית הכוללת פתרונות למפגעי רעש צפויים.§         מבקש רישיון יעביר לאגף תברואה ורישוי עסקים אישור של ממונה בטיחות בעבודה או בעל מקצוע מוסמך שהעסק עומד בתנאי הבטיחות הנדרשים לפריט עיסוק זה
  אולם – מותר באזור תעשייה ישן באזור משנה מסחר תעשייה קלה ומלאכה במגרשים המצוינים בתב"ע

  אסור במע"ר – למעט אם אושר בתב"ע פרטנית

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7.10 א מתקני שעשועים מבקש הרישיון יחזיק אישור בר תוקף מאת מכון תקנים לפי תקן מתקני שעשוע מכנים ומבנים – 1604 חלק 1,.

  מתקני מטבע מכנים לשעשוע בהם רוכבים עד שני ילדים לא טעונים רישוי עסק.

  ירי כדורי צבע (פיינטבול) טעון רישוי באתר קבע.

  על פי תב"ע ייעודית
  7.10 ב לונה פארק

   

   

  מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות העירייה בנוגע לאיסוף וטיפול בפסולת וטיפול בשפכים.

  מבקש הרישיון יחזיק אישור בר תוקף מאת מכון תקנים על פי תקנים מתנפחים – 5378, מתקני שעשוע מכנים ומבנים – 1604 חלק 1, מתקן משחקים או רב מרחב 1498 .

  מתקני מטבע מכנים לשעשוע בהם רוכבים עד שני ילדים לא טעונים רישוי עסק.

   

   

  מבקש רישיון יעביר לאגף תברואה ורישוי עסקים אישור של ממונה בטיחות בעבודה או בעל מקצוע מוסמך שהעסק עומד בתנאי הבטיחות הנדרשים לפריט עיסוק זה

  בכפוף לקבלת אישור פרטני של מהנדס העיר
  8.2 העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

   

  8.3 א הובלת כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים

   

  8.3 ב הובלה אחרת (ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

   

  8.4 א הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו

   

  חניית אוטובוסים להסעת נוסעים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תהיה רק בחניונים פרטיים. על פי תב"ע ייעודית
  8.4 ב תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

   

   

  על פי תב"ע ייעודית
  8.4 ד תחנת רכבת תת-קרקעית

   

  על פי תב"ע ייעודית
  8.5 כלי טיס לסוגיהם – יצורם, תיקונם, שיפוצם מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת
  8.6 א כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה),למעט חלקים משומשים

   

  מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים

   

  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת ובאזורי משנה  מסחר תעשייה קלה ומלאכה ותעשייה קלה ומלאכה -שבאזור תעשייה ישן

   

   

  8.6 ב חניון בתשלום,

  או חניון המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, ששטחם מעל 500 מ"ר, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז

  8.6 ג כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים -רחיצתם על העסק לעמוד בתקנות המים(כללים לרחיצת רכב ולשטיפת משטחים מרוצפים במים,( התשס"א 2001-.
  לא תהיה  גלישת שפכים ו/או תשטיפים מחוץ למשטחי השטיפה, לרבות  לקרקע.
  מותר באזורי משנה מסחר תעשייה קלה ומלאכה ותעשייה קלה ומלאכה – שבאזור תעשייה ישן וכחלק ממתחם תחנת דלק

   

  8.6 ו כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים -ייצורם, שיפוצם מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת
  8.6 ז חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר
  8.7 א חלקים משומשים של כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) –
  מכירתם, אחסונם
  חלקים יאוחסנו רק על משטח אטום לחלחול שמנים /דלקים.

  שמן משומש יטופל על פי האמור ב- תקנות מניעת מפגעים

  (שמן משומש ,(  התשנ"ג1993 .

  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת ובאזורי משנה  מסחר תעשייה קלה ומלאכה, תעשייה קלה ומלאכה ואחסנה – שבאזור תעשייה ישן

   

   

  8.7 ב חלקים משומשים של כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) – פירוקם מהרכב

   

  חלקים יאוחסנו רק על משטח אטום לחלחול שמנים /דלקים.

  שמן משומש יטופל על פי האמור ב- תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש)  התשנ"ג1993 .

  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה – שחורת

   

   

  8.8 א כלי שיט –
  השכרתם, אחסונם
  א.      תנאי בטיחות בעיסוק בהשכרת כלי שיט:

  1.      בעל העסק ירשום את פרטי שוכר כלי השייט.

  2.       רישום זה יכלול תאריך, שם פרטי/משפחה, תעודת זהות, כתובת, טלפון, שעת יציאה לים, משך הזמן המושכר, שעת חזרה מהים, סוג כלי השיט המושכר ומספרו.

  3.      חובת בעל העסק  לתדרך כל שוכר כלי שיט באשר לנוהלי הבטיחות, התנהגות נאותה בשימוש בכלי שיט ואזורי השיט המותרים טרם יציאתו לים ולתת לו עלון נהלי בטיחות. העלון יכלול נהלי בטיחות ומפת אזור השיט המותר.

  4.      בכניסה למזח במקום בולט לעין יש להציב שילוט בנוסח "הרחצה אסורה! המזח מיועד לפעילות כלי שייט בלבד. עישון וצריכת אלכוהול בכלי השיט אסורה!"

  5.        על בעל העסק לפקח על שוכרי הסירות הנמצאים בים בהתאם
  להנחיות רשות הספנות והנמלים בכל הקשור לבטיחות השיט.

  6.      על בעל העסק להציב שילוט בטיחות בסירה במקום גלוי לעין בשפה העברית אנגלית וערבית הכולל :

  א.      ציון שם התחנה המשכירה.

  ב.      מס' טלפון בחירום.

  ג.       מקסימום אנשים בסירה.

  ד.      איסור ישיבה על דופן/ חרטום הסירה.

  ה.      איסור קפיצה למים.

   

  7.         בעל העסק יעביר  לאגף רישוי עסקים, אישור מהנדס ימי לגבי תקינות המזח. אין באמור כדי לגרוע מכל חובה אחרת על פי חוק התכנון והבנייה.

  8.        על בעל העסק לרכוש ולהפעיל אמצעי קשר סביר ותקין לעזרה בין סירת החילוץ לתחנה.

  9.         בתחנת ההשכרה ימצא בכל עת ובאופן תקין בהתאמה כדלקמן:

  א.      מכשיר קשר להזעקת עזרה בחירום.

  ב.      מגיש עזרה ראשונה 20 שעות הדרכה.

  ג.       ערכת עזרה ראשונה בסיסית.

  10.      לכלי השיט המושכרים יהיו רישיונות שיט תקפים ממנהל הספנות והנמלים במשרד התחבורה.

  11.         על בעל העסק  להחזיק בפוליסת ביטוח מתאימה ותקפה במהלך כל תקופת הרישיון/היתר זמני.

  12.         על בעל העסק  לסמן את כלי השיט המחלץ בסימן מזהה בולט למרחוק.

  13.         על בעל העסק  לוודא  בתחילת כל יום עבודה כי כלי השיט כשירים לשימוש.

  14.         רישיון זה כפוף לכל חיקוק אחר הבא לקדם את הסדרת העיסוק בהשכרת כלי שיט.

   

  ב. תנאי רישוי לגבי מפגעים בחוף ים:

     

  14. בעל עסק ידאג לכך שפעילות העסק לא תגרום להיווצרות מפגעים כאמור בחוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961.

  15. רישיון/היתר זמני זה כפוף לחוק למניעת מפגעים, תשכ"א- 1961.

  16. בעל העסק ידאג באופן תדיר למניעת זיהום הים באמצעות בצוע פעולות ניקיון קרקעית הים בסביבה הקרובה לנקודת גישה (מז"ח או אמצעי אחר) לכלי השייט המושכרים.

   

   

  מותר בקו החוף
  8.8 ג מעגנה

   

   

  על פי תב"ע ייעודית – מעגנה עירונית
  8.8 ד כלי שיט –
  ייצורם, תיקונם, שיפוצם
  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה – שחורת ובשטח נמל אילת

   

  8.9 א מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי  –

  מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

   

   

  חל איסור על איחסון חלקי חילוף מפורקים וגרוטאות רכב או חלקיהן, מחוץ למבנה העסק.

  מפריד שמן –
  מבקש הרישיון יתחזק את מפריד השמן  על פי הוראות היצרן וגם על פי נוהל המשרד להגנת הסביבה. פינוי תכולת המפריד ותחזוקתו יעשו בתדירות הנדרשת בנוהל ואשר תאפשר לעסק  לעמוד בערכי ההזרמה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 התקפים.
  תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לפי דין בלבד.
  מבקש הרישיון מחויב להעביר לתאגיד המים והביוב עין נטפים את הפרטים הבאים : תאריך פינוי, כמות פינוי, קבלן מפנה, יעד פינוי. כל הפרטים יופיעו על גבי אסמכתאות המאשרות זאת. כל פינוי ידווח לתאגיד באמצעות המידע לעיל.

  מותר באזור משנה תעשייה א'-שחורת ובאזור תעשייה ישן – באזורי משנה על פי המפורט בתב"ע
  8.9 ב מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי  –

  חשמלאות

   

  מותר באזור משנה תעשייה א'-שחורת ובאזור תעשייה ישן – באזורי משנה על פי המפורט בתב"ע
  8.9 ד מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי  –

  תיקון תקרים

   

   

  צמיגים משומשים מבית העסק יפונו בהתאם לדרישות חוק לסילוק ומחזור צמיגים, התשס"ז-2007.

  צמיגים משומשים יאוחסנו באופן שיימנע הצטברות מים בהם.

  אחסון צמיגים משומשים  בשטח ציבורי יתבצע באופן שאינו גורם למפגע חזותי

  מותר באזור משנה תעשייה א'-שחורת ובאזור תעשייה ישן – באזורי משנה על פי המפורט בתב"ע
  8.9 ו מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי  –

  טיפול אחר ברכב

   

  מותר באזור משנה תעשייה א'-שחורת ובאזור תעשייה ישן – באזורי משנה על פי המפורט בתב"ע
  8.11 רכבל

   

   

  על פי תב"ע ייעודית
  8.12 מרכז תחזוקה לרכבות

   

  על פי תב"ע ייעודית
  9.1 א כלי נשק ותחמושת מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה)

   

  9.1 ב מטווח ירי

   

   

  פסולת כדורי עופרת תפונה לאתר מורשה על פי חוק בלבד.
  חל איסור על הזרמת פסולת שמן וממיסים מתהליך ניקוי נשקים למערכת הביוב.  הפסולת תפונה לאתר מאושר לפי כל דין.
  מותר מטווח פתוח ו/או סגור רק באזור תעשייה שחורת על פי תב"ע ייעודית

   

   

  9.1 ג כלי נשק ותחמושת -ייצורם

   

  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת
  9.4 שרותי שמירה או איתור – מוקד בקרה אלקטרוני

   

  10.1 אבני חן, יהלומים – ליטושם, עיבודם

   

  מותר באזור תעשייה ישן באזורי משנה: מסחר תעשייה קלה ומלאכה ותעשייה קלה ומלאכה
  10.2 אבנים, מחצבים, מינרלים –
  חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי
   

  מגרסה ניידת תותר רק באתרי בנייה בעיר, לצורך שימוש באתר הבנייה בלבד ורק למשך תקופת הבנייה.

  חציבה מותרת על פי תב"ע ייעודית למחצבות ועל פי תמ"א רלבנטית
  10.3 בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה

   

   

  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת ובאזורי משנה  מסחר תעשייה קלה ומלאכה, תעשייה קלה ומלאכה ואחסנה – שבאזור תעשייה ישן

   

  10.4 א טקסטיל, דברי
  הלבשה –
  ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה
  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת ובאזורי משנה  מסחר תעשייה קלה ומלאכה, תעשייה קלה ומלאכה ואחסנה – שבאזור תעשייה ישן

   

  10.4 ב טקסטיל, דברי
  הלבשה –
  גזירה, תפירה
  מותר בחדר בבית מגורים, בכפוף לקבלת היתר לשימוש חורג, במע"ר, בבניין מגורים עם חזית מסחרית, במרכז מסחרי שכונתי, ובאזורי משנה המיועדים למסחר באזור התעשייה הישן
  10.5 דברי הנעלה – ייצורם

   

   

  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת
  10.6 א דשנים –
  ייצורם, עיבודם, אריזתם
  אסור בתחום העיר אילת
  10.6 ב דשנים –
  אחסונם
  על פי דרישה – בעל העסק יבצע סקר לבחינת מרחקי הפרדה ממקורות סיכון נייחים, לחומרי הדשן המאוחסנים בעסק וימלא את כל הנחיות העירייה בהתייחס לתוצאות סקר זה. מותר רק באזור משנה תעשייה ב' -שחורת

   

  10.7 א חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, ומוצריהם –
  הכנתם, ייצורם, עיבודם
  עסק חדש – מותר רק באזור משנה תעשייה ב' -שחורת.

  עסק קיים מותר באזור משנה תעשייה קלה ומלאכה – באזור תעשייה ישן

   

  10.7 ב חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם –
  אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי
  אחסון פתוח (שלא באריזות סגורות כמו שקים וביג – בג)   של חומרי גלם לבנייה,  יהיה על פי האמור במפרט האחיד הארצי של פריט 10.7 א – פרק הגנת הסביבה

   

   

   

  מותר רק באזור משנה תעשייה ב' -שחורת ובאזור משנה תעשייה קלה ומלאכה – באזור תעשייה ישן

   

   

  10.7 ג הכנתם, ייצורם, עיבודם של  אבן ושיש

   

   

   

  מותר רק באזור תעשייה ב' -שחורת
  10.7 ד הכנתם, ייצורם, עיבודם של  בלוקים

   

  מותר רק באזור תעשייה ב' -שחורת
  10.8 א חומרי חיטוי או ניקוי – ייצורם, עיבודם, אריזתם

   

  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת
  10.8 ב חומרי חיטוי או ניקוי – אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

   

   

  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת  ובאזור משנה אחסנה באזור תעשייה ישן
  10.9 חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו – ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו

   

  תנאים ספציפיים יינתנו בהתאם למהות העיסוק והקף הפעילות בעסק
  10.10 א חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים –
  ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם
  אסור בתחום העיר אילת
  10.10 ב חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים  –
  אחסונם
  מותר רק כחלק מפעילות העסק ולשימושו של העסק בלבד ובכפוף להחזקת היתר רעלים תקף מאת המשרד להגנת הסביבה

   

  אסור בתחום העיר אילת
  10.10 ג חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים  –
  מכירתם
  אסור בתחום העיר אילת
  10.10 ד חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים  –
  איסופם, שינועם
  אסור בתחום העיר אילת
  10.10 ה חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים –

  טיפול באריזות משומשות

  אסור בתחום העיר אילת
  10.10 ו חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים –

  טיפול בפסולת

   

  אסור בתחום העיר אילת
  10.10 ז תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים אסור בתחום העיר אילת
  10.11 א חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור – ייצורם, עיבודם, פיתוחם

   

  אסור בתחום העיר אילת
  10.11 ב חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור – מכירה, אחסונם, אריזתם

   

  אסור בתחום העיר אילת
  10.11 ג חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור –
  שינועם, הובלתם, איסופם
  אסור בתחום העיר אילת
  10.11 ד חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור –
  מחזורם, הנצלתם
  אסור בתחום העיר אילת
  10.11 ה חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור – השמדתם, אתר להשמדתם אסור בתחום העיר אילת
  10.11 ו חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור –
  בחינתם, אתר לבחינתם
  אסור בתחום העיר אילת
  10.13 מרפדייה

   

   

  מותר באזור תעשייה ישן באזורי משנה: מסחר תעשייה קלה ומלאכה ותעשייה קלה ומלאכה
  10.14 א מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפויים, ניקויים, צביעתם אסור בתחום העיר אילת
  10.14 ב פחחות, למעט פחחות רכב

   

   

  עודפי מתכת יישלחו למיחזור.
  במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל העסק יעמוד בדרישות הרלבנטיות של המשרד להגנת הסביבה המופיעות בסעיף 3.6 של המפרט הארצי לפריט 10.16 ב
  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת ובאזור תעשייה ישן באזורי משנה: מסחר תעשייה קלה ומלאכה ותעשייה קלה ומלאכה
  10.14 ג מסגריה

   

   

  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת ובאזור תעשייה ישן באזורי משנה: מסחר תעשייה קלה ומלאכה ותעשייה קלה ומלאכה
  10.14ד ייצור שלטים

   

   

  עודפי מתכת יישלחו למיחזור.
  במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל העסק יעמוד בדרישות הרלבנטיות של המשרד להגנת הסביבה המופיעות בסעיף 3.6 של המפרט הארצי לפריט 10.16 ב
  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת ובאזור תעשייה ישן באזורי משנה: מסחר תעשייה קלה ומלאכה ותעשייה קלה ומלאכה
  10.14 ה מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – אחסונם, מיונם סחר בהם כל פעילות העלולה לגרום לזיהום קרקע, לרבות אחסון ומיון וסחר במתכת, מוצריה ומוצרים בעלי מרכיב מתכתי,  תתבצע על גבי משטחי תפעול מקורים. מותר רק באזורי משנה המיועדים לתעשייה – שחורת
  10.14 ו מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – הרכבתם

   

  כל פעילות העלולה לגרום לזיהום קרקע, לרבות הרכבת מתכת, מוצריה ומוצרים בעלי מרכיב מתכתי,  תתבצע על גבי משטחי תפעול מקורים. מותר רק באזורי משנה המיועדים לתעשייה – שחורת
  10.14 ז מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – גריטתם

   

  מותר רק באזורי משנה המיועדים לתעשייה – שחורת
  10.16 א עץ ומוצריו –
  עיבוד, ייצור,  צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי
  10.16 ב ייצור רהיטים

   

   

  מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה -שחורת ובאזור תעשייה ישן באזורי משנה: מסחר תעשייה קלה ומלאכה ותעשייה קלה ומלאכה
  10.16 ג עץ ומוצריו –
  אחסונו ומכירתו
  במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל העסק יעמוד בדרישות הרלבנטיות של המשרד להגנת הסביבה המופיעות בסעיף 3.6 של המפרט הארצי לפריט 10.16 ב מותר באזורי משנה המיועדים לתעשייה – שחורת ובאזור תעשייה ישן באזורי משנה: תעשייה קלה ומלאכה
  10.20 פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור

   

  מותר רק באזורי משנה המיועדים לתעשייה – שחורת
  10.21 נייר ומוצריו: ייצור

   

  מותר רק באזורי משנה המיועדים לתעשייה – שחורת
  אין באמור במפרט זה כדי להוות מסמך המחייב את הרשות המקומית ו/או מי מטעמה לרבות בתהליך קבלת ההחלטות והרשות רשאית לשקול שיקולים נוספים ו/או אחרים בהתאם לנדרש ממנה על פי דין ובהתאם לצורך. כמו כן הרשות המקומית ו/או מי מטעמה יהיה רשאים לשנות את המפרט מעת לעת ובהתאם לצורכי הרשות ו/או להוראות הדין. שינויים במפרט ככל שיהיו יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה ויובאו לידיעת הציבור.

  כמו כן יובהר כי אין די בהסתמכות על מסמך זה כדי לוודא עמידה בהוראות הדין והאחריות למעקב ולבדיקה של הוראות הדין השונות הנוגעות לעסקו מוטלת על מבקש הרישיון.

  פרטים על מחלקת רישוי עסקים, בעלי תפקידים בה ודרכי התקשרות אליהם, שעות פעילות המחלקה, ניתן למצוא באתר האינטרנט של עירייה – עמוד הבית – לעשות עסקים באילת – תברואה, הדברה ורישוי עסקיםאודות האגף
  נהלי המחלקה לרבות תהליך קבלת רישיון עסק והטפסים הנדרשים לכך ומידע שימושי נוסף בנושא רישוי עסקים, ניתן למצוא באתר האינטרנט של עירייה – עמוד הבית – לעשות עסקים באילת – תברואה הדברה  ורישוי עסקים