מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

הנחות ארנונה בקליק אחד

תושבים הזכאים להנחות שונות בארנונה יוכלו לברר את כל הנדרש לקבלת ההנחה באגף ההכנסות של עיריית אילת.

הגשת טפסי בקשה

הנחות בארנונה ניתנות למחזיק בנכס על פי הוראות הדין ועל פי החלטת מועצת עיריית אילת. מועצת העיר עושה את מירב המאמצים לספק לתושביה את שיעור ההנחות המרבי הניתן על פי חוק. טפסי הבקשה להנחה בארנונה מופיעים בטבלה המפורטת מטה.

מי הוא מחזיק בנכס הזכאי להנחה בארנונה?

כל אדם המחזיק בפועל נכס והוא, או בעל הנכס, או שוכר אותו או מחזיק בו בכל אופן אחר, נחשב מחזיק בנכס והוא זה החייב בתשלום הארנונה ואף זכאי להנחה במידה וקיימת לו זכאות כזו עפ"י החוק. מי שאינו נחשב מחזיק בנכס הוא אדם הגר בבית מלון או פנסיון, או דייר משנה הגר בחדר או חלק מחדר של בניין שאדם אחר מחזיק בו ומשלם למחזיק דמי שכירות הכוללים תשלום מיסי ארנונה.

סוגי ההנחות הקיימים

הנחות ופטורים בתשלום הארנונה נחלקים לשלושה סוגים:

  1. הנחות אישיות:הנחות הניתנות לתושבי העיר ולבעלי העסקים בעיר בהתאם לקריטריונים הקשורים למחזיק בנכס ואשר נקבעו בחוק.
  2. הנחות ופטורים לנכסים:הנחות הניתנות לתושבי העיר ולבעלי העסקים בעיר בהתאם לקריטריונים הקשורים לנכס. הנחות אלה כוללות הנחה עבור נכס ריק שאין עושים בו שימוש, פטור עבור נכס שאינו ראוי לשימוש והנחה עבור בניין חדש וריק שאין עושים בו שימוש.
  3. פטורים נוספים:פטורים מתשלום ארנונה, מלאים או חלקיים למחזיקי נכסים שונים הניתנים לפי חוק. הנחות ופטורים על תשלומי ארנונה למגורים, נקבעו בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג – 1993 ונקבעים או משתנים מפעם בפעם בתקנות מחייבות שמתקין שר הפנים, תקנות אלו אומצו ואושרו ע"י מועצת העיר.

שימו לב, בחיובי הארנונה לשנה השוטפת נכללות כבר ההנחות והפטורים לאותם מחזיקי נכסים במגורים, שלגביהם היה מידע מוקדם בידי העירייה על זכאותם להנחה, בעת הכנת החיובים השנתיים.

תנאים כלליים למתן הנחה בארנונה

מבקש הבקשה חייב להיות רשום כ-"מחזיק" בנכס בספרי העירייה.

מבקש הבקשה יהיה רשום במרשם האוכלוסין בתחום העיר אילת. במידה וימצא כי התגורר בעבר בעיר אחרת, ימציא מהרשות אישור על אי קבלת הנחה בעיר אחרת, למעט הנחות לחיילים בשירות סדיר וסטודנטים.

הזכאי ליותר מהנחה אחת יקבל הנחה אחת בלבד, הגבוהה מבניהן.

מי שמחזיק בשני נכסים יקבל הנחה עבור נכס אחד לפי הגבוה מבניהם. בעל דירה לא יכול לקבל הנחה בגין דירה שבבעלותו בה מתגורר אדם אחר.

המחזיק בנכס בחלק משנת הכספים, יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס כבעלים או כשוכר (בכפוף להמצאת חוזה שכירות שעל פיו נרשם כמחזיק בתוקף ל 12 חודשים לפחות).

לכל בקשה להנחה חובה לצרף צילום תעודת זהות וספח. במקרה בו מגיש הבקשה הינו מיופה כוח, יש לצרף גם אישור ייפוי כוח מבעל הזכאות להנחה.

אולי יעניין אותך גם