מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

עיריית אילת שאחראית על המוסד החינוכי, בו לומד התלמיד עם המוגבלות, מיידעת את ההורה/אפוטרופוס התלמיד על זכותו להגיש בקשה לביצוע התאמות נגישות טכנולוגית עבורו או עבור

בנו/ בתו. הורה לתלמיד עם מוגבלות, המבקש התאמות הנגשה ,ימלא את טופס הבקשה המצורף בצירוף המסמכים הנדרשים המעידים על המוגבלות ועל הצרכים הנובעים ממנה ככל שאלו נוגעים לתפקודו במוסד החינוכי, ויעבירם לרשות המקומית/בעלות בה לומד התלמיד.

התאמות הנגשה פיזיות יטופלו על ידי עיריית אילת עם אנשי המקצוע שברשות  )מורשי נגישות שירות ומתו"ס, יועץ אקוסטי(  ובשיתוף מומחה תחום נגישות במתי"א. ובמתי"א המתמחה לעיוורים. העירייה  תזמן סיור במסגרת החינוכית בה לומד התלמיד לצורך קביעת ההתאמות ותמשיך את התהליך בהתאם לנוהל המופיע באתר מינהל הפיתוח.  תאמות הנגשה פיזיות עבור תלמידים הלומדים במסגרות השייכות לבעלויות יועברו לטיפול הרשות המקומית על ידי הבעלות.

העירייה תשלח עותק של הבקשה למנהל המוסד החינוכי בו לומד או ילמד התלמיד לצורך המשך הטיפול בהתאמות ריהוט מותאם, בהתאמות פדגוגיות וטכנולוגיות ופעילויות חוץ ופנים בית ספריות.

מנהל המוסד החינוכי יזמן בהקדם האפשרי ישיבה רב מקצועית לצורך קביעת התאמות ההנגשה הנדרשות לתלמיד המתייחסות לכלל הצרכים של התלמיד בהתייחס למוגבלות, ולרמת התפקוד.

לכל המידע והפרטים בחוברת הסבר לביצוע הליך הנגשה פרטנית