מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 • הועדה לתכנון ובנייה מופקדת על הסדרת תכנון העיר, בנייה, שימוש במבנים ובקרקעות.
  בתחום הביצוע: הועדה רשאית לקבוע תנאים להיתרי בניה ולאחר פירסום ברשומות על הכנת תוכנית ועד להפקתה.
  הועדה המקומית אחראית לקידום ענייני תכנון. היא אוחזת בתפקידים מרכזיים בהתרת שימושים חורגים ומתן הקלות בתנאים שנקבעו בחוק והיא שמחליטה בהתנגדויות לתוכניות לאישור שימוש חורג או למתן הקלה.
  לועדה תפקידים בקשר לפיצויים לבעלים של מקרקעין שנפגעו על ידי תוכנית שלא בדרך הפקעה. בתחום העונשין לועדה תפקידים בביצוע פס"ד של בית משפט לגבי חריגות בניה, צווי הריסה וכיו"ב.

 • מועצת הרשות המקומית תשמש כועדה מקומית לתכנון ובניה (מליאה). ועדה מקומית רשאית להקים ועדת משנה לתכנון ובניה.

  כל התפקידים והסמכויות של ועדה מקומית מוקנים לועדת המשנה ודין החלטתה, בכפוף לאמור להלן, כדין החלטת הועדה המקומית.

 • יו"ר – ראש העיר או אחד מסגניו.

  במועצה שמספר חבריה גבוה מ-21 חברים, לא יותר מעשרה חברי מועצה. (ייצוג יחסי של סיעות המועצה)

  לדיוני הועדה המקומית וועדת המשנה יזומנו דרך קבע נציגי שר הפנים, שר הבינוי והשיכון, השר לאיכות הסביבה שר הבריאות שר המשטרה שר התחבורה מנהל מקרקעי ישראל ונציג הבקיע בענייני תכנון ובניה שתהה להם דעה מייעצת לועדה וכן נציגי שירותי הכבאות.

  מהנדס הרשות המקומית משמש כמהנדס הועדה וכמזכיר הועדה.
  יועץ משפטי של הרשות המקומית, יהיה נוכח בדיונים ותינתן לו אפשרות לחוות דעתו לפני קבלת החלטות.