מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת חורף: ימים א-ה: 8:30-16:00 | יום  שישי ושבת 9:00-16:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

הודעה בדבר בחירות מיוחדות לראשות העיר אילת והגשת הצעות מועמדים

נספח א'

לכבוד: תושבי העיר אילת

הודעה בדבר בחירות מיוחדות – לראשות העיר אילת והגשת הצעות מועמדים

 • א. בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן- חוק הבחירות) וחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975 (להלן- חוק הבחירה הישירה) קובעים כי לצורך התמודדות לראשות הרשות המקומית במסגרת הבחירות הנערכות ברשות המקומית, יש להגיש מועמדות במועד הקבוע בחוק ובטופס ייעודי שנקבע לכך.
 • ב. בהתאם לסעיף 24 א(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975 (להלן- החוק), ביום ג', ב' באלול התשפ"א (10.08.2021) תתקיימנה בחירות מיוחדות לראשות העיר אילת.
 • ג. המועד ומקום הגשת הצעות מועמד

הצעות מועמדים לראשות העיר יוגשו למנהל הבחירות במועדים כלהלן:

 • ביום ד', כז' בתמוז התשפ"א (07.07.2021),[1] בין השעות 9:00-11:00 לפני הצהריים.
 • ביום ה', כח' בתמוז התשפ"א (08.07.2021),[2] בין השעות 15:00-21:00 אחר הצהריים.

הצעת מועמד שתוגש באיחור לא תתקבל.

את ההצעות ניתן להגיש במשרדי העירייה בכתובת:

בית התמר בחדר ישיבות – קומה ב'

כתובת: הפתן 1, אילת

 

 • ד. רשאים להגיש הצעות מועמדים לראשות העיר כל אחד מהמפורטים להלן:

כל קבוצת בוחרים הכוללת לפחות 750 אנשים הזכאים לבחור בבחירות לראשות הרשות המקומית.

חמישית מחברי המועצה, כלומר כל קבוצה של חברי מועצה המונה לפחות  3 חברי מועצה

 

הזכות להיבחר

סעיף 7 ו-7א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה – 1965 (להלן- חוק הבחירות)  וסעיף 4 לחוק  הרשויות המקומיות  (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה – 1975 (להלן- חוק הבחירה הישירה) מפרטים את התנאים בדבר הזכות להיבחר כחבר המועצה וכראש הרשות המקומית.

 • א. חוברות הגשת מועמדות

הצעת מועמדים יש להגיש אך ורק על גבי חוברות מיוחדות כפי שנקבעו בצו.

חוברות אלה ניתן להשיג במקומות הבאים:

במזכירות  העירייה בבניין בית התמר קומה א'

הפתן 1, אילת

הוראות בנוגע להגשת הצעות מועמדים מפורטות בחוברת הצעת המועמד. בנוסף יינתן הסבר מסודר למעוניינים על ידי מנהל הבחירות בתאריכים הבאים:

ביום ראשון ה- 04.07.21 וביום שני ה- 05.07.21 בין השעות: 09:00-12:00 בבוקר , במזכירות העירייה

 

הצעת מועמד הכוללת חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי (למשל 1/2, 2/2). כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח ההצעה המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת. כמו כן, שם המועמד חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת.

 

 

 • ב. עירבון

בהתאם לסעיף 38א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965, קבוצת בוחרים המגישה הצעת מועמד חייבת להפקיד בידי מנהל הבחירות עירבון כספי.

על העירבון חלות ההוראות הבאות:

 1. סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד עבור הצעת מועמד לכהונת ראש העיר הוא 21,000 ש"ח בהתאם לאמור בסעיף 8 לחוק הבחירה הישירה.
 2. העירבון יימסר למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה-30 שלפני יום הבחירות, דהיינו 07.2021
 3. העירבון יינתן בשיק בנקאי בלבד משורטט ועשוי לפקודת משרד הפנים.
 4. יש למלא את פרטי חשבון הבנק שאליו יוחזר העירבון, בהתאם להוראות הדין. הטופס מצורף לחוברת ההגשה.
 5. קבוצת בוחרים שלא תפקיד עירבון כאמור לעיל, תחשב הצעת המועמד שהגישה אותה קבוצה כאילו לא הוגשה כלל.
 6. יש למלא את פרטי חשבון הבנק שאליו יוחזר העירבון, בהתאם להוראות הדין. הטופס מצורף לחוברת ההגשה.

תאריך 30.07.2021                 איציק חי מנהל הבחירות של אילת                עיריית אילת

אולי יעניין אותך גם