מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

דו"ח הביקורת בעניין הקצאת מקום חניה לנכה סמוך למקום מגוריו

 • חוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993

   

  1. חוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993, ( להלן – החוק או חוק חניה לנכים) מסדיר, בין היתר, את הליך הקצאת מקום חניה לנכה, בסמוך למקום מגוריו.

   

  1. להלן הוראות הרלוונטיות בחוק, לעניין הקצאת מקום החנייה:

   

  • "תג נכה" – תג שנתנה רשות הרישוי לנכה, הנושא את שם הנכה, את מספר זהותו ואת מספרי הרישוי של עד שני כלי רכב מזכים; (סעיף 1א' לחוק)

   

  • "נכה" – עיוור, אדם אשר רופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין אישר לגביו בכתב אחת מאלה, או אדם שניתן לגביו אישור בכתב כאמור בסעיף 1א; (תיקון מס' 7, תוקן בחודש יולי, שנת 2017)
  • שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו. (תיקון מס' 7, תוקן בחודש יולי, שנת 2017, ל-90%.)
  • שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.
  • שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות

   

  • רשות מקומית תקצה לרכב מזכה אחד של נכה המתגורר בתחומה, הנושא תג נכה, מקום חניה אחד המתאים לצרכיו של הנכה, שמידותיו ייקבעו בהתחשב בתקן ישראלי, סמוך ככל האפשר למקום מגוריו של הנכה, ובמרחק שאינו על 200 מטרים ממנו; לעניין זה, "תקן ישראלי" – כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953. (סעיף 4ד (א) לחוק)

   

  • מצאה הרשות המקומית כאמור בסעיף קטן (א) כי אין מקומות חניה המוסדרים על ידה במרחק שאינו עולה על 200 מטר ממקום מגוריו של הנכה, תקצה לרכבו המזכה כאמור בסעיף קטן (א), ככל האפשר, חניה כאמור באותו סעיף קטן במרחק שאינו עולה על 400 מטרים מקום מגוריו. (סעיף 4ד (ב) לחוק)

   

  • הרשות המקומית תקצה מקום חניה לפי סעיף זה בתוך 60 ימים מיום שהוגשה לה הבקשה לכך. (סעיף 4ד (ג) לחוק)

   

   

   

   

  • רשות התימרור המקומית תציב במקום החניה שהוקצה לפי סעיף זה, על חשבונה, תמרור המייחד את מקום החניה לרכב כאמור בסעיף קטן (א), אשר פרטיו מסר לה הנכה, והם יצוינו על גבי התמרור. (סעיף 4ד (ד) לחוק)

   

  • נכה או אדם המתלווה אל הנכה והנוהג בעבורו ברכב רשאי להחנות את הרכב המזכה שפרטיו צוינו על גבי התמרור כאמור בסעיף קטן (ד) במקום החניה שהוקצה כאמור בסעיף זה, בלא תשלום; לא תהייה לנכה כל זכות אחרת או נוספת במקום החניה שהוקצה לפי סעיף זה. (סעיף 4ד (ה) לחוק)

   

  • הוראות סעיף זה לא יחולו אם לנכה חניה הנמצאת בשימושו הבלעדי באופן קבוע, ובכלל זה חניה הצמודה לדירת מגוריו, ובלבד שהיא מותאמת לצרכיו. (סעיף 4ד (ו) לחוק)

   

  • לעניין סעיף זה יקראו את ההגדרה "נכה" שבסעיף 1, כך:
  • ברישה, במקום "עיוור", יבוא "עיוור או" והמילים "או אדם שניתן לגביו אישור בכתב כאמור בסעיף 1א – לא ייקראו;
  • בפסקה (1), במקום "ל-60%" יבוא "ל- 90%". (סעיף 4ד (ז)(2) לחוק)**

   

  • רשות מקומית תקצה מקום חניה לפי הוראות סעיף 4ד גם לנכה שאותו סעיף לא חל לגביו, בשל הוראות סעיף קטן (ז) שבו, אם מצאה כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, בהתחשב בדרגת הנכות של הנכה ובמידת השפעתה על ניידותו. (סעיף 4ה לחוק)**
  1. באתר האינטרנט "כל זכות", שהוקם בסיוע משרד המשפטים, ומטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, ניתן למצוא, בין היתר, את המידע הנוגע להוצאת תעודת נכה, קבלת תג חניה לנכה והקצאת חניה לנכה סמוך לביתו.

   

  1. בישיבות מועצה שהתקיימו בתאריכים 09/01/2019 ו-06/02/2019, אושרו מינויי חברי וועדת תחבורה.

   

  1. להלן סקירה מתומצת של הזכאות לתעודת נכה, קבלת תג חניה, ולהקצאת וסימון אזור חניה לנכה בסמוך לביתו:

   

   

   

  **הוסף לחוק, בתיקון מס' 7, מחודש יולי, שנת 2017

   

   

  תעודת נכה *

   

  • תעודת נכה ניתנת למקבלי קצבאות נכות (החל מ-2017, גם במקרים מסוימים כאשר לא יתנה קצבה בפועל).

   

  מי זכאי*

  • מי שאושרה להם אחת מהקצבאות הבאות:
  • קצבת נכות כללית (מי שקיבלו את הקצבה ומקבלים כעת קצבת זיקנה לנכה ימשיכו להיות זכאים לתעודת נכה).
  • קצבת שירותים מיוחדים.
  • גמלת ילד נכה.
  • קצבה במסגרת גמלת ניידות.
  • קצבה חודשית לנפגעי גזזת.
  • קצבה חודשית לנפגעי פוליו.

   

  • מי שלא מקבלים קצבה בפועל, במקרים הבאים:
  • נקבעה להם נכות רפואית בשיעור 90% לפחות (כולל קביעה על ידי ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה).
  • נקבעה להם דרגת אי כושר בשיעור 60% ומעלה, והם אינם מקבלים קצבה בגלל הכנסות מעבודה, דמי מחלה, פיגור בתשלום דמי ביטוח, או שהם מקבלים קצבה אחרת השוללת את זכרותם לקצבת נכות.
  • הם ילדים שאינם מקבלים גמלת ילד נכה מפני שנם נמצאים במשפחות אומנה.

   

  תג חניה לנכה*

   

  • תג חניה לנכה מאפשר להחנות את הרכב במקומות המיועדים לנכים ובמקומות שהחניה אינה מותרת בהם, בהתקיים תנקים מסוימים הקבועים בחוק חניה לנכים, שעיקרם אי הפרעה לתנועה.
  • ניתן לקבל תג חניה אחד עבור שני כלי רכב, אם שניהם משמשים להסעת הנכה, כולל שני כלי רכב שלא בבעלות הנכה, המשמשים את הנכה דרך קבע.
  • במקרים רבים, ניתן להחנות רכב הנושא את התג בחניה המסומנת בכחול לבן – ללא תשלום. היות שלא מדובר בתקנה ארצית, יש לוודא את קיום הזכאות מול הרשות המקומית שבתחומה חונים. (לדוגמא, במוקדי המידע של הערים חיפה, ת"א וב"ש נמסר כי הזכאות תקפה בערים אלו).

   

   

  *אתר "כל זכות"

   

   

   

   

   

  • החוק קובע כי בעל תג חניה לנכה פטור מתשלום על חניה במקום ציבורי, שהגישה הנגישה היחידה אליו לנכה היא דרך חניה ציבורית בתשלום.
  • תג החניה מונפק במבנה של כרטיס קשיח. בעת החניה, יש להצמיד את התג לחלון הקדמי מצד שמאל של הרכב או בחלון הצדדי בצד הנהג, באופן שיאפשר לראותו בבירור.
  • תוקפו של תג החניה לנכה הניתן לצמיתות – 8 שנים. מספר שבועות לפני תום התקופה יחודש התג אוטומטית על ידי אגף הרישוי ויישלח לביתו של הנכה, ללא כל צורך בפנייה למשרד הרישוי.

   

  מי זכאי*

  • את הבקשה לקבלת תג חניה לנכה יכול להגיש מי שסובל ממחלה או מספר מחלות שבגינן מתקשה בהליכה, תנועותיו מסוכנות לבריאותו או שהוא מרותק לביתו, בהתאם לדוחות רפואיים עדכניים.
  • על פי סעיף 1 לחוק חניה לנכים, זכאי לתג נכה:

  עיוור (בעל תעודת עיוור/לקוי ראיה), או מי שרופא שהוסמך לכך אישר כי הוא עונה על אחד מאלה:

  • נכותו הרפואית היא בשיעור 90% לפחות ותנועתו ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.
  • הוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.
  • הוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.

   

  הקצאה וסימון אזור חניה לנכה בסמוך לביתו*

   

  • אנשים בעלי תג חניה לנכה יכולים לפנות לרשות המקומית בבקשה להקצות עבורם אזור חניה בלעדי לרכבם בסמוך לביתם.

   

  • למי שנמצא זכאי לכך, הרשות תקצה מקום חניה אחד המתאים לצרכיו קרוב לביתו ככל הניתן, ולא יותר מ-200 מטר מהבית. אם אין באפשרות הרשות להקצות חניה במרחק זה, היא רשאית להקצות ולסמן את החניה עד 400 מטר מהבית.

   

   

   

   

  *אתר "כל זכות"

   

   

   

  מי זכאי*

  • בעל תג חניה לנכה, שרופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין אישר בכתב כי מתקיים לגביו אחד מאלה:
  • הוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.
  • דרגת נכותו מגיעה ל-90% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו (מי שנקבעה לו פחות מ-90% נכות עשוי להיות זכאי בהתאם להחלטת הרשות המקומית).
  • אדם שמתלווה אל הנכה ונוהג עבורו ברכב שהקצה לו מקום החניה רשאי להחנות את הרכב באותו מקום חניה.
  • הזכאות אינה תקפה לנכה שיש לו חניה המותאמת לצרכיו ונמצאת בשימושו באופן קבוע ובלעדי, כולל חניה פרטית לדירה.
 • כללי

   

  1. בתאריך 11/02/2019 נפגשה הביקורת עם סגן מנהל מחלקת תחבורה ועם רכזת הוועדה, לקבלת סקירת התנהלות, והלן עיקרי הממצאים:
  • נכה הזכאי לקבל חניית נכה סמוך למקום מגוריו, אמור להגיש לרכזת וועדת תחבורה עירונית את המסמכים הבאים: אישור מביטוח לאומי על אחוזי נכות בשיעור של 90%, העתק דו-צדדי של "תג נכה" שהונפק על ידי משרד הרישוי, העתק ת.ז. לרבות ספח הכתובת והעתק רישיון רכב מזכה המופיע ב"תג נכה".
  • במקרה שאין לנכה רכב בבעלותו יש להציג, בנוסף למסמכים הדרושים, את רישיון הנהיגה עם מספר הרכב של האדם המעמיד את רכבו לטובת הנכה.
  • רכזת וועדת תחבורה עירונית מרכזת את הבקשות לוועדת תחבורה.
  • כעקרון, כל חמש שנים, לאחר הבחירות לרשות, ממנה מועצת העירייה חברים לוועדת תחבורה, והם: חברי הסיעות הנבחרות, יועץ תחבורה, קצין תנועה מרחב אילת, מנהל מחלקת תחבורה ותנועה ויועצים.
  • הוועדה מתכנסת אחת לחודש וחצי-חודשים, ישנם מקרים בהם מתקיימת תת וועדה שמאושרת בוועדה השוטפת על מנת לקבל תוקף להחלטות. על הוועדות חותמים ראש העירייה, ראש מתנ"א ויו"ר הוועדה.
  • רכזת וועדת תחבורה עירונית מקלידה את כל הפרוטוקולים, (מסמכים נלווים מתויקים בקלסר וועדות).
  • חניית הנכה מוסדרת תוך 60 ימים מקבלת האישור בוועדה וזאת לאחר בדיקת מנהל המחלקה בשטח.
  • לא מאושרת חניה לנכה באם יש לו חניה פרטית. מתבצעת בדיקה בשטח ובדיקת בתוכנת מפות.

   

   

   

   

   

  • רכזת וועדת תחבורה עירונית עוקבת אחר ביצוע החלטות הוועדה על ידי תוכנת מוקד. התוכנה מחולקת לשתי קטגוריות אחת לוועדת תחבורה לבדיקת המקום והשנייה לתחזוקה לביצוע. אפשר לראות את התקדמות ביצוע העבודה לפי הסטטוס בו הוא נמצא. לפני טיפול/ בטיפול/ בוצע. ברגע שמותקן העמוד ומסומנת החניה עובר לסטטוס בוצע ונמחק מהמערכת.
  • האישור הניתן לחניית הנכה הינה לצמיתות, אין הגבלת תוקף, גם אם רשום על תעודת הנכה תוקף, לא מתקיים מעקב לחידוש. לדעת סגן מנהל מחלקת תחבורה יש לתחום את האישור שניתן לשנה אחת בלבד ובתום השנה לקיים וועדה חדשה עם האישורים הנדרשים. בנוסף, לבקש להוסיף למסמכים, פלט ארנונה בה רשומה כתובת מגוריו.
  • לטענת סגן מנהל מחלקת תחבורה, עד לכניסתו לתפקיד, לא התקיים הליך של בקרה ופיקוח לכל מקבלי חניות הנכים. כרגע נמצאים בתהליך של בקרה ופיקוח. בנוסף, בכוונתו להכין דו"ח אקסל עם כל הנתונים של החניות ולהתקין תוכנה בה יוכלו להקליד את כל הפרטים ולצרף מסמכים של מקבל החניה וכך בכל רגע נתון יוכל לבצע מעקב. מסמכים והחלטות מוועדות בשנים 2017-2018 מתויקים בקלסר.
  • במקרה של מכירת רכב, העתקת מקום מגורים או חלילה פטירה לא יכול להתקיים המשך בדיקת זכאות הנכה מאחר ולא מתקיים תהליך של בקרה ופיקוח.
  • רק במקרה והנכה מגיע למחלקה בעקבות רכישת רכב חדש ומבקש לשנות את מספרו על העמוד ו/או להעתיקו למקום מגוריו החדש, רק בהצגת המסמכים אפשר לבדוק באם עדיין זכאי לחניה.
  • בכוונת סגן מנהל המחלקה לפנות ליועצת המשפטית בבקשה להכנת מסמך עם אזהרה, המחייב את הנכה להצהיר על כל שינוי בסטטוס כמו הורדת אחוזי נכות, שינוי כתובת או כל החלטה שלא מזכה חנית נכה ויוגש עם המסמכים לוועדה.
  • בעבר נרכשה תוכנת מחשב ייעודית לניהול וועדות תחבורה. לדברי רכזת הוועדה, התוכנה אינה ידידותית ולא נתנה מענה לצרכי המחלקה. כמו כן, לא היה מי שילווה את הטמעת המערכת במחלקה, לאורך זמן. קיימת תוכנת GIS לניהול תמרורים, שהתעדכנה, בפעם האחרונה לפני שנתיים, ואיתה עובדים כיום.
  • בעיר אילת יש כ-1,000 חניות נכה פרטיות ועוד שתי חניות ליד מקום העבודה.
  • הנכה לא משלם בעבור החניה ו/או התמרור

   

   

   

   

   

   

  1. בתאריכים 10/12/2013 ו-09/01/2019, התכנסה מועצת העירייה ובחרה, בין היתר, חברים לוועדת התחבורה (וועדת רשות). נבחרו מעל 15 חברים לפי חלוקה של סיעות שנבחרו למעצה, בבחירות שקדמו לכל תאריך בהתאמה.

   

  1. בנוסף לחברי הוועדה שנבחרו, משתתפים בישיבות הוועדה: יועץ תחבורה, נציגי משטרה ממרחב אילת ונציגי עירייה.

   

  ליקויים בהליך הקצאה אזורי החניה

   

  1. לבקשת הביקורת המציאה רכזת הוועדה פרוטוקולים, ממועדים שונים בשנים 2017-2019, של וועדת תחבורה, שעסקו בהקצאת אזור חניה לנכים סמוך למקום מגוריהם.

   

  1. נבחנו הפרוטוקולים הבאים:

   

  פרוטוקול וועדת תחבורה מספר 1/17, מיום 24/05/2017.

  פרוטוקול וועדת תחבורה מספר 1/18, מיום 20/02/2018.

  פרוטוקול וועדת תחבורה מספר 1/19, מיום 03/02/2019.

   

  1. הביקורת בדקה באופן אקראי (הבדיקה אינה מייצגת שיטות סטטיסטיות מקובלות) בקשות להקצאת מקום חניה לנכה סמוך למקום מגוריו, שהוועדה דנה בהן.

   

  1. כאמור, בעל תג חניה לנכה המעוניין לקבל חניה סמוך למקום מגוריו נדרש להגיש בקשה לוועדת תחבורה ולצרף, בין היתר, בקשה בכתב לגוף האחראי ברשות המקומית על חניה והצבת תמרורים, צילום תעודת זהות עם פרטי הפונה כולל הספח עם הכתובת, צילום רישיון הרכב שעבורו מבוקשת הקצאת מקום החניה, אישור על אחוזי הנכות מגורם מוסמך (כגון המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון), אישור על אחוזי מוגבלות בניידות ממשרד הבריאות (אם קיים), צילום של תג החניה לרכב נכה (משני צדדיו), שהונפק עבור אותו רכב וצרוף תצהיר בדבר העדר מקום חניה צמודה למקום מגוריו.

   

  1. מבדיקת הפרוטוקולים והחומר המצורף אליהם, עולה התמונה הבאה:
  • אין בקשה כתובה, כלל.
  • בחלק מהבקשות חסרים מסמכים. כך למשל, צילום ת.ז. חלק אחד בלב (ללא ספח). חסרים אישורים בדבר אחוזי הנכות, חסר צילום רישיון הנהיגה של הפונה. תעודת נכה מצולמת, בחלק מהמקרים, מצד אחד בלבד.
  • פונים לא נדרשו להצהיר על העדר מקום חניה צמודה למקום מגוריו (סעיף 4ד(ו) לחוק).
  • בפרוטוקולי וועדת תחבורה, שאישרו את הקצאת מקום החניה לנכים ליד בית מגוריהם, מופיעים רשימות של עשרות כתובות, שבסיומם שורה ובה אישור מקומות החניה. כך למשל:

  "הוועדה החליטה: לאשר סימוני נכים מסעיף א' מ- 1 עד 54"

  • הפרוטוקול לא כולל פירוט הדיון שנערך, אם נערך, בכל בקשה ובקשה.

   

 •  

  1. סגן מנהל מחלקת תחבורה הודה ביושר כי לאורך תקופה ארוכה לא התקיים תהליך של בקרה ופיקוח בכל מה שנוגע לסטטוס מקום החנייה שהוקצה לנכה, ובכוונתו לקדם עניין זה לעתיד לבוא.

   

  1. אישור הקצאת מקום חניה בסמוך לבית הנכה, ניתן למעשה לצמיתות (אינו מוגבל בזמן).

  במקרה של מכירת רכב, העתקת מקום מגורים או חלילה פטירה, בהעדר תהליך של בקרה ופיקוח, העירייה אינה יודעת על כך.

   

  1. רק במקרים בהם מחליף הנכה את רכבו ו/או משנה את מקום מגוריו בעיר. נעשית פנייה חדשה למחלקת תחבורה.

   

  1. בעבר נרכשה תוכנת מחשב ייעודית לניהול וועדות תחבורה. לדברי רכזת הוועדה, התוכנה אינה "ידידותית" ולא נתנה מענה לצרכי המחלקה. כמו כן, לא היה מי שילווה את הטמעת המערכת במחלקה, לאורך זמן. קיימת תוכנת GIS לניהול תמרורים, שהתעדכנה, בפעם האחרונה לפני שנתיים, ואיתה עובדים כיום.

   

  1. בברור שערכה הביקורת עם מנהל אגף ארגון שיטות ומערכות מידע, מסר האחרון כי אכן, לפני כשלוש שנים נרכשה תוכנה ייעודית לניהול וועדות תחבורה, הוטמעה במחלקה, ועובדיה עברו הדרכה פרטנית לעבודה עם התוכנה.

   

  1. לדבריו, אם יש צורך, ידאג להדרכה וליווי נוספים של תהליך הדרכת עובדי המחלקה, ככל שיידרש.
  1. בתאריך 15/09/2019, נשלחה טיוטת הדו"ח לסגן מנהל מחלקת תחבורה ולרכזת וועדת תחבורה, שהתבקשו להגיב על טיוטת הדו"ח, לא יאוחר מיום 06/10/2019.

   

  1. העתקים מטיוטת הדו"ח נשלחו לס. ראש העירייה ומחזיק תיק תחבורה, יו"ר וועדה תחבורה, יו"ר (לשעבר) וועדת תחבורה, חבר וועדת תחבורה, מנכ"ל העירייה, היוהמ"ש לעירייה, מנהל אגף תיירות ואכיפה, מנהל ארגון שיטות ומערכות מידע ויועץ לוועדת תחבורה.

   

  1. נכון למועד הפצת הדו"ח, לא התקבלו תגובות סגן מנהל מחלקת תחבורה ורכזת וועדת תחבורה.
 • חוק חניה לנכים

   

  1. חוק חניה לנכים, מסדיר את הליך הקצאת מקום חניה לנכה בסמוך למקום מגוריו.

   

  1. החוק מגדיר מיהו נכה הזכאי לתג נכה לצורך הסדרת זכויותיו.
  • עיוור.
  • שדרגת נכותו מגיע ל-90% (תיקון מתאריך 07/17).
  • מוגבל בהליכה הזקוק לכיסא גלגלים.
  • זקוק לרכב כאמצעי תנועה עקב רגליו הנכות.

   

  1. מחובתה של הרשות המקומית להקצות מקום חניה המתאים לצרכיו של הנכה.

   

  1. ההקצאה אמורה להתבצע תוך 60 ימים מיום הגשת הבקשה ומקומה (של ההקצאה) יותאם להסדרי החניה במקום מגוריו.

   

  הליך הקצאה וסימון לנכה בסמוך לביתו

   

  1. להלן, בקצרה, ההליך הנדרש למימוש הזכות:

   

  • הגשת בקשה עם פרטי הפונה.
  • צירוף צילום מסמכים: ת.ז. וספח, רישיון נהיגה, רישיון רכב, אישור אחוזי נכות ו/או מוגבלות, תעודת נכה, תג חניה לרכב נכה וצרוף תצהיר בדבר העדר חניה צמודה למקום מגוריו.
  • דיון והחלטה בוועדת תחבורה בדבר זכאות להקצאת מקום חניה.

   

   

   

              הקצאה וסימון אזור חניה לנכה בסמוך לביתו

  1. מי שנמצא זכאי לכך, הרשות תקצה מקום חניה אחד המתאים לצרכיו קרוב לביתו ככל הניתן, ולא יותר מ-200 מטר מהבית. אם אין באפשרות הרשות להקצות חניה במרחק זה, היא רשאית להקצות ולסמן את החניה עד 400 מטר מהבית.

   

              ליקויים בהליך ההקצאה

  1. מבדיקת פרוטוקולים של וועדת תחבורה והחומר המצורף אליהם, עולה התמונה הבאה:
  • אין בקשה כתובה, כלל.
  • המסמכים שצורפו חסרים. כך למשל, צילום ת.ז. חלק אחד בלב (ללא ספח). חסרים אישורים בדבר אחוזי הנכות, חסר צילום רישיון הנהיגה של הפונה.
  • פונים לא נדרשו להצהיר על העדר מקום חניה צמודה למקום מגוריו (סעיף 4ד(ו) לחוק).
  • יש חובה לדרוש ולקבל את כלל המסמכים הנדרשים, כדי שניתן יהיה לקבל החלטה מושכלת, על סמך מלוא החומר המונח לפני חברי הוועדה.
  • בפרוטוקולי וועדת תחבורה, שאישרו את הקצאת מקום החניה לנכים ליד בית מגוריהם, אין פירוט הדיון שנערך, אם נערך. ההחלטה מופיעה בשורה אחת בלבד ובה אישור מקומות החניה.
  • דיון רציני בבקשות צריך לכלול פירוט מהלכי הדיון, דברי חברי הוועדה, רישום הסתייגויות, אם היו, והכל לאחר שהוצגו לכלל חברי הוועדה כל המסמכים הנלווים לבקשה.
  • הקצאת אזורי חניה בעיר אילת הפכה "למוצר" הנמצא בחסר (לאור ריבוי המכוניות), על כן יש לנהוג ברגישות, באחריות ואם יש צורך, במשורה.

   

  פיקוח, מעקב ובקרה

   

  1. לאורך תקופה ארוכה לא התקיים תהליך של בקרה ופיקוח בכל מה שנוגע לסטטוס מקום החנייה שהוקצה לנכה. בכוונת סגן מנהל מחלקת תחבורה, לקדם עניין זה לעתיד לבוא.

   

  1. למעשה, אישור הקצאת מקום חניה בסמוך לבית הנכה, ניתן למעשה לצמיתות (אינו מוגבל בזמן). במקרה של מכירת רכב, העתקת מקום מגורים או חלילה פטירה, בהעדר תהליך של בקרה ופיקוח, העירייה אינה יודעת על כך.

   

  1. לפני כשלוש שנים, נרכשה תוכנה ייעודית לניהול וועדות תחבורה, הוטמעה במחלקה, ועובדיה עברו הדרכה פרטנית לעבודה עם התוכנה. לדברי רכזת הוועדה , התוכנה אינה "ידידותית" ולא נתנה מענה לצרכי המחלקה. לדברי מנהל אגף ארגון שיטות ומערכות מידע, אם יש צורך, ידאג להדרכה נוספת של עובדי המחלקה, ככל שיידרש.

   

   

   

   

  המלצות להסדרת הליך הקצאה לאזור חניה

   

  1. מומלץ, להקפיד על קיום דרישות החוק, כלשונן. בהליך הגשת הבקשות להקצאת מקום חניה יש לדרוש, ללא כחל ושרק, צרוף כל המסמכים הנדרשים לבקשה, כדי שניתן יהיה להגיע להחלטה נכונה, תואמת המסמכים.

   

  1. פרוטוקול וועדת תחבורה אמור לשקף את תהליך הדיון בוועדה. על חברי הוועדה לקיים דיון, בכל בקשה ובקשה, ולהקפיד לוודא כי אכן צורפו כל המסמכים הנדרשים.

   

  1. מצורף בזה טופס בקשה להקצאת מקום חניה ליד מקום המגורים ו/או מקום העבודה של עיריית קריית ביאליק, (מסומן כנספח א'). ניתן להיעזר ולאמץ נספח זה, לאחר התאמתו לצורכי העירייה.