מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

דו"ח על ביקורת באגף רישוי ופיקוח על הבניה

  1. במהלך שנת 2017, גובש מסמך הנושא את הכותרת: "מדיניות הפיקוח והתביעה בוועדת התכנון והבניה-אילת" (נוסח סופי, מרץ 2018).

   

  1. חברי הוועדה, בראשות יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה, הכינו (למעשה) נוהל למימוש מדיניות האכיפה בוועדת התכנון והבניה, אילת.

   

  הוועדה המקומית לתכנון ובניה, אילת*

   

  1. הוועדה המקומית לתכנון ולבניה "אילת" (להלן: הוועדה) היא וועדה מקומית על פי סעיף 18 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: החוק). מרחב התכנון המקומי של הוועדה כולל בתוכו רשות מקומית אחת, היא אילת, המונה כ-66,000 תושבים, ושטח מרחב התכנון המקומי של הוועדה הינו בן 101,000 דונמים.

   

  1. סעיף 27(א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: החוק) קובע כך:

   

  "מתפקידה של הוועדה המקומית וכל רשות מקומית במרחב

   תכנון הכולל תחום  של יותר מרשות  מקומית אחת להבטיח

   את קיומן של הוראות חוק זה וכל תקנה על פיו."

   

  1. מן האמור לעיל עולה, כי האחריות לקיום הוראות דיני התכנון והבניה במרחב התכנון המקומי מוטלת על הוועדה, והיא חייבת ונדרשת על פי החוק לפעול תוך עצמאות מלאה לאכיפת קיום הוראות דיני התכנון והבניה בתחומה.

   

  1. לאכיפת דיני התכנון והבניה מספר תכליות עיקריות ובהן: שמירת המרקם התכנוני, תכליות התכנון המהותי, המדיניות התכנונית וההליך התכנוני, ומניעת פגיעה בהם או סיכולם; שמירת שלטון החוק וכיבוד הדין ויישומו, כיסוד הכרחי של הקיום החברתי ותנאי לתקינות פעילותו, ושימור אמון הציבור במערכת אכיפת החוק; ומניעת ההנאה מפרי העבירה, לבל יצא חוטא נשכר.

   

  1. לצד זה, מוכרות תכליות נוספות לדיני התכנון והבניה ולאכיפתם, וביניהן תכליות חשובות של שמירה על איכות הסביבה, שימור הקרקע ואוצרות הטבע, עיצוב מרחב החיים והטבע של האדם, וקידום ושמירה על אינטרסים ארוכי טווח של החברה והאדם, במבט להווה ולעתיד גם יחד.

   

  1. ההגנה על דיני התכנון והבניה בישראל, בכל הקשריהם, היא חובה ציבורית בעלת חשיבות ממדרגה ראשונה, והיא חלה בראש ובראשונה על הוועדות המקומיות. חשיבותם של דיני התכנון והבניה בעיצוב פני הסביבה והחיים בישראל מותנית באכיפת חוק ראויה. בלא אכיפת חוק ראויה לא ימומשו התכליות של דיני התכנון והבניה, וכללי התכנון יהיו בבחינת אות מתה.
  1. כאמור, תפקידה של מחלקת הפיקוח, בראש ובראשונה, לפעול לאיתור עבירות על דיני התכנון והבניה במרחב התכנון המקומי וחקירתן, תוך יישום מדיניות האכיפה וסדרי העדיפויות המאושרים של הועדה.

   

  1. בהתאם לכך מחובת מחלקת הפיקוח לפעול על פי עקרונות מדיניות האכיפה וכן בהתאם לעקרונות המנחים הכלליים הבאים:

   

  • אכיפה הוגנת, שוויוניות ואחידה – האכיפה תהיה הוגנת, שוויונית, אחידה ולא בררנית, ככל הניתן, והיא תהיה מבוססת על שיקולים ענייניים ותממש את העיקרון של שוויון בפני החוק.
  • אכיפה יזומה – מלבד הפיקוח השגרתי על עבודות בניה חדשות במרחב התכנון של הוועדה, יבוצע איתור יזום לגילוי עבירות ואכיפה יזומה המבוססת על מדיניות אכיפה, עקרונות וסדרי עדיפויות. לצד זה, יינתן מענה יעיל ככל הניתן לתלונות, לרבות אנונימיות, של אזרחים במרחב התכנון, ולפניות של גורמים אחרים, והוועדה תהיה קשובה לצרכיו ופניותיו של הציבור.
  • אכיפה יעילה – האכיפה תהיה יעילה ואפקטיבית, ככל הניתן, במשאבים המוגבלים הקיימים. זאת תוך הקצאה יעילה ומושכלת של המשאבים הקיימים והתאמת האמצעים הננקטים והשיטה למטרה הקונקרטית, שיש להגדירה בכל מקרה ומקרה (למשל: הפסקת פעילות הגורמת מטרד משמעותי, הסרת מבנה המהווה סכנה בטיחותית לציבור, מניעת קביעת עובדות מוגמרות בהתחלות בניה וכיו"ב).
  • אכיפה מתחשבת בתכנון – האכיפה תיעשה מתוך ראיה כוללת של שיקולי תכנון רחבים ומדיניות תכנונית, ובכלל זה הצורך לעודד לגליזציה, כל זאת תוך התחשבות בשיקולים הקשורים באופי העבירות והקיפן.

   

  1. בפעולתה בתחום הפיקוח, היינו – איתור עבירות וחקירתן – מחלקת הפיקוח מיישמת את המדיניות והעקרונות ואת סדרי עדיפויות שנקבעו לאכיפה במרחב התכנון באופן עצמאי, אולם בתיאום עם יו"ר הוועדה, מהנדס הוועדה ותובע הוועדה, שהוא הגורם המוסמך על פי דין בוועדה, כנציג היועץ המשפטי לממשלה, לקבוע את מדיניות האכיפה ומידת העניין לציבור באכיפה ובנקיטה בהליכים משפטיים.
  1. מחלקת הפיקוח בוועדה מונה כיום בפועל שישה מפקחים (6 תקנים), אשר אחראים על כל היבטי עבודת המחלקה, ובראש ובראשונה לכך שמלאכת הפיקוח במרחב התכנון המקומי מתבצעת מדי יום ביומו על פי מדיניות האכיפה, סדרי העדיפויות ותכנית העבודה המוגדרים.

   

  1. המפקח הוא "העיניים" של הוועדה בשטח, ועל כן חלק ניכר וחשוב מעבודתו מתבטא בסיורים בשטח, לאיתור עבירות על דיני התכנון והבניה, מניעתן, חקירתן ואכיפת החוק באמצעים שונים. ביו תפקידיו העיקריים של המפקח ניתן למנות את הבאות:
  • איתור עבירות באמצעות פיקוח יזום.
  • בדיקת חשדות לביצוע עבירות על בסיס תלונות שמתקבלות ופניות מן הציבור או מגורמים שונים.
  • עריכת ביקורות בשלבים שונים: בעת הגשת בקשה להיתר, במהלך בניה המבוצעת על פי היתר, לפני הוצאת טופס 4 (איכלוס).
  • חקירת עבירות על דיני התכנון והבניה, גיבוש תשתית ראייתית המאפשרת אכיפה וגיבוש תיק פיקוח (למעשה תיק חקירה).
  • אכיפת החוק ומניעת המשך ביצוע עבירות באמצעים שונים.
  • כל מפקח בוועדה עובר תהליך הכשרה והסמכה פורמלית (קורס מפקחים), ויש לו הסמכה כמפקח על פי החוק.
  1. כאמור, אחד המקורות לאיתור עבירות על דיני התכנון והבניה במרחב התכנון הוא תלונות של אזרחים ופניות מגורמים שונים.

   

  1. התלונות והפניות המתקבלות בוועדה יקלטו ויתועדו באופן מסודר וכרונולוגי במוקד העירוני עם פרטיהן, לרבות שם הפונה ופרטיו, תאריך הפניה, מקום העבירה, תיאור תמציתי קצר של התלונה/הפניה.

   

  1. התלונה/הפניה תטופל ותיבדק באופן ראשוני, והמפקח ירשום במעקב שהוא עורך מתי נערכה בדיקה על ידו ובתמצית מהן תוצאות הטיפול (האם אותרה עבירה או אם לאו, ואם כן – מה המשך הטיפול הנדרש).

   

  1. אם מודבר בעבירה ברף חומרה נמוך, או כזו שאינה מוגדרת בסדר העדיפות לאכיפה על פי מדיניות האכיפה של הוועדה, יתייעץ המפקח עם תובע הוועדה האם נדרש להמשיך בחקירת התלונה, או שמא בדעת התובע לקבוע כבר בשלב זה שאין להמשיך בחקירה מחוסר עניין לציבור.
  1. הקשר בין המוקד העירוני לבין האגף מתנהל בעיקרו באמצעות תוכנה הנקראת "פוקוס".

   

  1. האגף מקושר לתוכנת ה"פוקוס" וכל תלונה המגיעה למוקד העירוני "מוקלדת" לתוך התוכנה.
   1. ישנן עשר קטגוריות המוגדרות בתוכנת ה"פוקוס". להלן רשימתן:

    

   • נגישות נכים.
   • איסכורית.
   • מזגנים.
   • מבנה נטוש/מסוכן.
   • אתרי בניה לא מגודרים/איסכורית.
   • סגירת שטח משותף/ציבורי.
   • בנייה בפועל.
   • יחידות דיור/חלוקה.
   • בנייה בשטח ציבורי/משותף.
   • חריגות בניה.

    

   1. תלונה המגיעה למוקד העירוני מאופיינת על ידי המוקדן/ית, "מוזנת" לתוך התוכנה ועוברת לטיפול האגף.

    

   1. מזכירת מחלקת הפיקוח על הבניה מעבירה את התלונות לטיפול מפקחי הבניה במחלקה.

    

   1. העברה מבוצעת באמצעות תוכנה בשם "קומפלוט". ה"חלוקה" למפקחים נעשית לפי אזור עבודה.

    

   1. מזכירת המחלקה נכנסת לקובץ "בעלים" המצוי באגף ההכנסות, "מאתרת" את בעלי הנכס נשוא התלונה ומעבירה נתון זה למפקח האחראי.

    

   1. מפקח הבניה יוצא לשטח ובודק את מהות התלונה. מעביר את המידע למנהל המחלקה, שמחליט בין שתי אלטרנטיבות: לא רלוונטי, או רלוונטי ויש לפתוח "תיק פיקוח".

    

   1. בשני המקרים, המידע חוזר למזכירת מחלקת הפיקוח על הבנייה שמזינה את הנתון הרלוונטי לתוכנת ה"קומפלוט".

    

   1. משנפתח "תיק פיקוח", מתחיל תהליך הכולל: תיעוד העבירה, איסוף ראיות, גביית עדויות הכוללת זימונים לחקירה ומסירת גרסה.

    

   1. יובהר כי סטטוס הטיפול בתלונה המוזן לתוך תוכנת ה"קומפלוט" אמור להשתנות, מעת לעת, לפי אופי הטיפול בתלונה המוגדר לעיל.

    

   1. בסיומה של הטיפול בתלונה אמור "תיק הפיקוח" לעבור לטיפול התובע לעניינים פליליים, בלשכת היועצת המשפטית לעירייה.

    

   1. שהסתיים הטיפול בתיק פיקוח, המפקח האחראי מדווח בתוכנת ה"קומפלוט" על סיום הפעולות והעברה ללשכה המשפטית.
   1. לאחר מכן אמור המפקח לדווח למזכירת מחלקת פיקוח על הבנייה, על סיום הטיפול בתיק ולבקש ממנה לסגור את תלונה בתוכנת ה"פוקס".

    

   1. ראו לעניין פרק זה (ממשק העבודה) את "טבלת סטטוס מוקד/אגף והודעות לפונה", המצ"ב ומסומנת כנספח א'.

    

   1. לבקשת הוועדה לענייני ביקורת, בדקה הביקורת את הליכי הטיפול בתלונות שהתקבלו באגף, הן ישירות והן מהמוקד העירוני.
 • פניות פתוחות

           

  1. לבקשת הביקורת, המציא מנהל המוקד העירוני דו"ח פניות פתוחות, בהתפלגות לפי נושאים, לתקופה שבין 01/01/2012 לבין 27/10/2019, של האגף לפיקוח על הבניה. (ראו נספח ב').

   

  1. מדו"ח הפניות הפתוחות עולה כי נכון לסוף התקופה (דהיינו 27/10/2019) קיימים 1,937 פניות פתוחות.

   

  1. קשה לקבוע מסמרות עפ"י נתוני דו"ח זה. אין הדבר אומר כי כל התלונות הפתוחות לא טופלו, יכול וטופלו אולם לא דווח על כך במערכת.

   

  1. אפשרות נוספת מתייחסת לעובדה שיתכן ויש "תלונות כפולות" בנתון לעיל. תושב שהתקשר, התלונן, וחזר להתלונן הן בפני המוקד העירוני והן בפני מחלקת הפיקוח על הבנייה.

   

  1. בחודש פברואר 2017, פנתה מנהלת אגף רישוי ופיקוח על הבניה למהנדס העירייה בבקשה כתובה, הנושאת את הכותרת: "בקשה לסגירת תלונות מוקד עד סוף שנת 2014".

   

  1. מפאת חשיבותה של פנייה זו, להלן נוסחה המלא:

   

  "במסגרת שיפור וטיוב תהליכים ושגרות עבודה באגף רישוי ופיקוח

  על הבנייה נבדק בין היתר ממשק העבודה מול המוקד העירוני. כיום

  ישנן כ-1188 תלונות מוקד פתוחות לטיפול משנת 2012 ועד היום.

  מניתוח התלונות עולה כי הסיבות העיקריות לטיפול החלקי בהן הינן:

   

  • מחסור בתהליכי עבודה מובנים של מחלקת פיקוח.
  • מחסור במפקחים, דבר המוביל ליצירת עומס רב בעבודה.
  • איוש חסר של מנהל מחלקת פיקוח כדמות המפקחת, מבקרת

  מכוונת ומנהל את הטיפול בתלונות המוקד.

   

  בשנה האחרונה החל תהליך שיפור שירות באגף בכלל ובמחלקה בפרט

  אשר במסגרתו נעשו בין היתר:

   

  • הגדרת תהליכים ושגרות עבודה-בשלב יישום והטמעה.
  • הוצאת מכרז לקליטת מנהל מחלקת פיקוח-לפני וועדת מכרזים.

   

   

   

   

   

  • הוצאת מכרז פנימי לקליטת רכזת שירות ובקרה- סגירת מכרז

  פנימי ויציאה למכרז חיצוני.

  • קליטת מפקחים חדשים-בהמתנה עד לקליטת מנהל מחלקה.

   

  כמו כן, התבצע ניתוח תלונות מוקד ובחינת אפשרויות לטיפול אפקטיבי

  בהן. מניתוח זה עולה כי בין השנים 2012 עד לסוף קיימות במערכת 499

  תלונות מוקד פתוחות אשר:

   

  • 28% מהן טופלו ולא עודכנו במערכת.
  • 38% מהן לא טופלו.
  • 24% מהן אינן רלוונטיות.
  • 10% מהן תלונות כפולות.

   

  בשל פרק הזמן שחלף ממועד פתיחת תלונות אלו (2012-2014), נראה כי

  תלונות אלו אינן רלוונטיות וכי יש למקד משאבים בטיפול בתלונות החדשות

  יותר (מ-2015 ואילך). לפיכך אבקש אישורך לסגירה גורפת של התלונות

  הישנות במוקד.

   

  1. מנהל המוקד העירוני מסר לביקורת כי הוא לא קיבל פניה מוסמכת ממהנדס העירייה לסגור פניות פתוחות כלשהן.

   

  1. לדבריו: "כחלק מתהליך אמנת השירות של העירייה, המוקד העירוני מוציא בכל סוף חודש דוח על חריגות מצפי זמן טיפול, וגם גרף מפורט על פניות פתוחות של כל המחלקות שכולל גם את פיקוח בנייה".

  עומס מטלות ולחצים בעבודה

  1. בשיחה שקיים מבקר העירייה עם מנהלת האגף ועם מנהל המחלקה עלו טענות הנוגעות למיומנות ותפוקת העובדים (שני עובדים מצויים בהליכי פיטורין).

   

  1. בנוסף, התייחסו השניים לעומס עבודה המוטל על המפקחים בשטח ולמורכבות המתחייבת בעת הטיפול בפניות הנוגעות לבקשות לרישיון עסק.

   

  1. יובהר, כאשר מתבקש רישיון עסק מופנית הבקשה לאגף לצורך בדיקת התאמת מצבו הפיזי של מבנה העסק להיתר הבניה שהוצא בזמנו.

   

  חברה לייעוץ אירגוני

   

  1. בשנים האחרונות מעסיקה העירייה חברת לייעוץ אירגוני, הכוללת יועצים אירגוניים, פסיכולוגים ומהנדסי תעשיה וניהול, במטרה לייעל את תהליכי העבודה, באגף רישוי ופיקוח על הבניה. (ראו לעניין זה נספח ג').

   

  1. חברת הייעוץ עושה מלאכתה נאמנה וניתן לראות את התוצאות "בשטח". החברה מסייעת למנהלים באגף, להבין את התמונה, מולה הם מתייצבים, ולגזור ממנה תכנית עבודה, הרותמת את עובדי האגף להצלחה מוכחת.
 • ממצאים אמפיריים

   

  1. לבקשת הביקורת המציא האגף מדגם (לא מייצג) של תלונות, שהתקבלו במוקד העירוני (תוכנת "פוקוס") והועברו לטיפול האגף (תוכנת "קומפלוט").

   

  1. להלן הנתונים, המציגים את הליך הטיפול בתלונות (הנוסח והטעויות במקור):בניה בשטח ציבורי/משותףתלונה שהתקבלה במוקד העירוני בתאריך 22/03/2017, בשעה 10:24,

   מספר פניה: 2017-03-3100.

    

   תאריך תיאור התלונה מחלקה מטפלת סטטוס מטפל
   22/03/2017 הרמת ארובה לגג במרכז מסחרי. פיקוח בניה לפני טיפול
   28/03/2017 הפונה שלחה מייל כי הנושא עדיין לא טופל ע"י פיקוח על הבניה. פיקוח בניה לפני טיפול
   06/04/2017 פיקוח בנייה עודכן בקומפלוט- עבר למפקח בנייה פקח בניה
   06/04/2017 נשלח sms לפונה-פנייתך התקבלה והועברה לתוכנית עבודה ותבוצע במהלך החודשים הקרובים. פיקוח בנייה עודכן בקומפלוט- עבר למפקח בנייה
   06/04/2017 נשלח מייל פיקוח בנייה עודכן בקומפלוט- עבר למפקח בנייה פקח בניה

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   בניה בשטח ציבורי/משותף

   תלונה שהתקבלה במוקד העירוני בתאריך 01/05/2017, בשעה 1014:07,

   מספר פניה: 2017-05-0123.

    

   תאריך תיאור התלונה מחלקה מטפלת סטטוס מטפל
   01/05/2017 דירה 1 מחולקת ל-3 יחידות הבנויות על שוחות ביוב של הבניין, כך שבמידה ויש הצפה אי אפשר לשחרר אותה בלי הרשות של דירה 1. מבקשים לבדוק אם הבניה חוקית. פיקוח בניה לפני טיפול
   04/05/2017 פיקוח בנייה עודכן בקומפלוט- עבר למפקח בנייה פקח בניה
   04/05/2017 נשלח מייל פיקוח בנייה עודכן בקומפלוט- עבר למפקח בנייה
   04/05/2017 נשלח מייל פיקוח בנייה עודכן בקומפלוט- עבר למפקח בנייה פקח בניה

    

   בניה בשטח ציבורי/משותף

   תלונה שהתקבלה במוקד העירוני בתאריך 07/05/2017, בשעה 11:02,

   מספר פניה: 2017-05-0862.

    

   תאריך תיאור התלונה מחלקה מטפלת סטטוס מטפל
   07/05/2017 אומר שדירה מס' 4 בנתה גדר מאוד גבוהה ולא חוקית מבקש לבדוק את הנושא. פיקוח בניה לפני טיפול
   09/05/2017 פיקוח בנייה עודכן בקומפלוט- עבר למפקח בנייה פקח בניה
   09/05/2017 נשלח מייל פיקוח בנייה עודכן בקומפלוט- עבר למפקח בנייה

    

    

    

   סגירת שטח משותף/ציבורי

   תלונה שהתקבלה במוקד העירוני בתאריך 08/01/2017, בשעה 15:48,

   מספר פניה: 2017-01-1002.

    

   תאריך תיאור התלונה מחלקה מטפלת סטטוס מטפל
   08/01/2017 שני עסקים השתלטו על רחבה ציבורית. נפתחה פניה באוגוסט ועד היום לא עדכנו את הפונה בעניין. מבקש שיחזרו אליו. מספר פניה קודמת 2016-08-2865.
   07/05/2017 פיקוח בנייה עודכן בקומפלוט- עבר למפקח בנייה פקח בניה
   07/05/2017 נשלח מייל פיקוח בנייה עודכן בקומפלוט- עבר למפקח בנייה פקח בניה
   07/05/2017 נשלח מייל פיקוח בנייה עודכן בקומפלוט- עבר למפקח בנייה פקח בניה

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   סגירת שטח משותף/ציבורי

   תלונה שהתקבלה במוקד העירוני בתאריך 19/04/2017, בשעה 13:40,

   מספר פניה: 2017-04-2504.

    

   תאריך תיאור התלונה מחלקה מטפלת סטטוס מטפל
   19/04/2017 המקלט של המתחם נהפך לדירה לעובדים
   30/04/2017 פיקוח בנייה עודכן בקומפלוט- עבר למפקח בנייה פקח בניה
   30/04/2017 נשלח מייל פיקוח בנייה עודכן בקומפלוט- עבר למפקח בנייה פקח בניה
   30/04/2017 נשלח מייל פיקוח בנייה עודכן בקומפלוט- עבר למפקח בנייה פקח בניה
   30/04/2017 נשלח מייל פיקוח בנייה עודכן בקומפלוט- עבר למפקח בנייה פקח בניה

    

   סגירת שטח משותף/ציבורי

   תלונה שהתקבלה במוקד העירוני בתאריך 07/02/2018   , בשעה  12:49,

   מספר פניה:  2018-02-0990.

    

   תאריך תיאור התלונה מחלקה מטפלת סטטוס מטפל
   07/02/2018 פניה אישית 5.2 דירה 4 הוסיפה מקלחת בתוך הכוך. הועבר להתייחסות אושר 5.2
   11/02/2018 פיקוח בנייה עודכן בקומפלוט- עבר למפקח בנייה פקח בניה
   11/02/2018 נשלח מייל פיקוח בנייה עודכן בקומפלוט- עבר למפקח בנייה פקח בניה
   16/05/2019 נשלח מייל פיקוח בנייה עודכן בקומפלוט- עבר למפקח בנייה פקח בניה

    

    

   חריגות בניה

   תלונה שהתקבלה במוקד העירוני בתאריך 15/03/2012, בשעה 14:45,

   מספר פניה: 2012-03-1111.

    

   תאריך תיאור התלונה מחלקה מטפלת סטטוס מטפל
   15/03/2012 חילק ליחידה השכן מתלונן על גלישת ביוב.
   15/03/2012 הועבר לפקח לטיפול פיקוח בנייה בטיפול היחידה
   03/01/2013 פיקוח בנייה בטיפול היחידה פקח בניה
   03/04/2013 דו"ח פניה הודפס פיקוח בנייה בטיפול היחידה פקח בניה

    

    

   חריגות בניה

   תלונה שהתקבלה במוקד העירוני בתאריך 18/06/2013, בשעה 17:36,

   מספר פניה: 2013-06-1906.

    

   תאריך תיאור התלונה מחלקה מטפלת סטטוס מטפל
   18/06/2013 הפונה מסרה שיש יחידות  דיור לא חוקיות בקומה השלישית שחוסמות את המעבר לגג.
   19/06/2013 פיקוח בנייה בטיפול היחידה פקח בניה
   19/06/2013 דו"ח פניה הודפס פיקוח בנייה בטיפול היחידה פקח בניה
   23/06/2013 דו"ח פניה הודפס פיקוח בנייה בטיפול היחידה פקח בניה
   25/06/2013 דו"ח פניה הודפס פיקוח בנייה בטיפול היחידה פקח בניה

    

    

    

    

    

    

    

    

   חריגות בניה

   תלונה שהתקבלה במוקד העירוני בתאריך 01/07/2013, בשעה 16:19,

   מספר פניה: 2013-07-0089.

    

   תאריך תיאור התלונה מחלקה מטפלת סטטוס מטפל
   01/07/2013 בנית תוספת בשטח ציבורי
   01/07/2013 פיקוח בנייה בטיפול היחידה פקח בניה

    

   חריגות בניה

   תלונה שהתקבלה במוקד העירוני בתאריך 15/07/2013, בשעה 11:33,

   מספר פניה: 2013-07-1453.

    

   תאריך תיאור התלונה מחלקה מטפלת סטטוס מטפל
   15/07/2013 סגר קיר בגבס, פלש לשטח משותף המקביל לדירה 3 בנוסף המתלונן טוען כי קיימת פגיעה בקונסטרוקציה
   15/07/2013 פיקוח בנייה בטיפול היחידה פקח בניה

    

   יחידות דיור/חלוקה

   תלונה שהתקבלה במוקד העירוני בתאריך 16/04/2014, בשעה 12:29 ,

   מספר פניה: 2014-04-1659.

    

   תאריך תיאור התלונה מחלקה מטפלת סטטוס מטפל
   16/04/2014 בעלת הבית חילקה את הבית ליחידות דיור שבהן מתגוררים מלא ערבים שעושים רעש, חושב שלא מתנהל שם בצורה חוקית כל העסק.
   16/04/2014 נשלח sms לפונה שפנייתו התקבלה והועברה לטיפול מוקד עירוני
   23/04/2014 פיקוח בניה פקח בניה

    

    

    

    

   יחידות דיור/חלוקה

   תלונה שהתקבלה במוקד העירוני בתאריך 06/09/2014, בשעה 19:28,

   מספר פניה:  2014-09-0816.

    

   תאריך תיאור התלונה מחלקה מטפלת סטטוס מטפל
   06/09/2014 יש דירה 12 מחולקת  ליחידות דיור לא חוקיות מה שגורם לעומס בביוב ובמים, יש לבדוק דחוף האם יש אישורי בניה ליחידות דיור.
   06/09/2014 נשלח sms לפונה שפנייתו התקבלה והועברה לטיפול פיקוח בניה
   07/09/2014 פיקוח בניה פקח בניה

    

    

   נגישות נכים

   תלונה שהתקבלה במוקד העירוני בתאריך 27/06/2019, בשעה 08:56,

   מספר פניה: 2019-06-4383.

    

   תאריך תיאור התלונה מחלקה מטפלת סטטוס מטפל
   27/06/2019 אין מעבר נגיש לנכים/ עגלות, כל האזור עם מדרגות.
   27/06/2019 נשלח sms לפונה שפנייתו התקבלה והועברה לטיפול פיקוח בניה.
   27/06/2019 פיקוח בניה עודכן בקומפלוט-עבר למפקח בניה פקח בניה
   27/06/2019 נשלח מייל פיקוח בניה עודכן בקומפלוט-עבר למפקח בניה

    

    

    

    

    

   נגישות נכים

   תלונה שהתקבלה במוקד העירוני בתאריך 01/09/2019, בשעה 09:09,

   מספר פניה: 2019-09-0056.

    

   תאריך תיאור התלונה מחלקה מטפלת סטטוס מטפל
   01/09/2019 מבקשת שיעשו הנמכת מדרכה לנגישות ליד כמו חתיכות בטון לאופניים בין שני בניינים כי היא נכה שרוצה להביא את הנכד שלה לגן בבוקר ולא יכולה להביא אותו.
   01/09/2019 נשלח sms לפונה שפנייתו התקבלה והועברה לטיפול פיקוח בניה.
   01/09/2019 פיקוח בניה עודכן בקומפלוט-עבר למפקח בניה פקח בניה
   01/09/2019 נשלח מייל פיקוח בניה עודכן בקומפלוט-עבר למפקח בניה
   01/09/2019 פיקוח בניה עודכן בקומפלוט-עבר למפקח בניה פקח בניה
   01/09/2019 נשלח מייל פיקוח בניה עודכן בקומפלוט-עבר למפקח בניה פקח בניה

    

   מבנה נטוש/מסוכן

   תלונה שהתקבלה במוקד העירוני בתאריך 14/02/2018, בשעה 14:41,

   מספר פניה: 2018-02-2056.

    

   תאריך תיאור התלונה מחלקה מטפלת סטטוס מטפל
   14/02/2018 נופלים אריחים מהבניין על הכביש, מאוד מסוכן.
   14/02/2018 עבר לאושר לטיפול פיקוח  בניה בטיפול היחידה
   14/02/2018 התושבת ביקשה לדעת מה קורה עם הפניה. נאמר לה שעברה למנהלת מחלקת פיקוח, ביקשה לזרז. התקשרתי לאושר היא לא עונה. פיקוח בניה בטיפול היחידה

    

    

   מבנה נטוש מסוכן

   תלונה שהתקבלה במוקד העירוני בתאריך 21/02/2018, בשעה 07:21,

   מספר פניה: 2018-02-2999.

    

   תאריך תיאור התלונה מחלקה מטפלת סטטוס מטפל
   21/02/2018 קונטנר לבן גדול ברחוב כבר שבועיים ימים-לא יודעים למי שייך- אי אפשר לצאת ברוורס מהמוסך עם משאית, אין מעבר להולכי רגל.
   21/02/2018 נשלח sms לפונה שפנייתו התקבלה והועברה לטיפול גרוטאןת רכב. (עם מספר פניה) גרוטאות רכב
   25/02/2018 בשיחה עם הפקח, מסר כי יש להעביר למחלקת הנדסה. גרוטאות רכב
   25/02/2018 פיקוח בניה
   18/03/2018 פיקוח בניה עודכן בקומפלוט-עבר למפקח בניה
   18/03/2018 נשלח מייל פיקוח בניה עודכן בקומפלוט-עבר למפקח בניה

    

 •  

  1. בתקופה האחרונה, נעשה מאמץ יוצא דופן, הראוי לתשבחות, של המשנה לראש העירייה ואנשי הצוות המקצועי באגף, לסגור פערים (תלונות פתוחות) משנים עברו.

   

  1. "ניתוח" התלונות ומיפוין אפשר "סגירת" מאות תלונות "כפולות" (באותן הכתובות) באופן שצמצם משמעותית את מספר התלונות "הפתוחות". נבחנת האפשרות להיעזר במיקור חוץ בנושא.

   

  1. בנוסף, נבחנת האפשרות לשדרוג תוכנת המוקד (תוכנת "פוקוס"), בשאיפה שהתוכנה "תדע" ל"שרשר" תלונות, המתייחסות לאותה הכתובת ולאותו סוג תלונה.

   

  1. כמו כן, נושא מיון התלונות הראשוני יחודד עם נציגי המוקד העירוני. הדבר יעשה באמצעות סדנאות ימי עיון, להכרת המטריה על בוריה.

   

  1. בימים אלו שוקדים אנשי האגף על טיפול בתלונות עבר, בהתאם ובכפוף למסמך מדיניות האכיפה של וועדת התכנון והבניה.

   

  1. מנהל מחלקת פיקוח על הבניה, עושה שימוש בתוכנת אקסל ליצור נתוני בקרה אחר פעילות המפקחים ומשך זמן הליכי הטיפול בתלונות.
  1. בתאריך 08/03/2020, נשלחה טיוטת הדו"ח למנהלת אגף רישוי ופיקוח על הבניה ולמנהל מחלקת פיקוח עם העתקים למשנה לראש העירייה, מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה, היוהמ"ש לעירייה, סגן היוהמ"ש לעניינים פלילים, מהנדס העירייה ומנהל המוקד העירוני.

   

  1. מנהלת אגף רישוי ופיקוח על הבניה ומנהל מחלקת פיקוח התבקשו להעביר את התייחסותם לטיוטת הדו"ח. בתאריך 31.03.2020, התקבלה תגובת אגף רישוי ופיקוח על הבנייה (ראו לעניין  זה נספח ד')
 • מבוא                                                                                 

  1. מסמך "מדיניות הפיקוח והתביעה בוועדת התכנון והבניה-אילת" הינה, למעשה, נוהל למימוש מדיניות האכיפה של "הוועדה המקומית אילת".

   

  הוועדה המקומית לתכנון ובניה, אילת

   

  1. מתפקידה של "הוועדה המקומית אילת" להבטיח את קיומן של הוראות חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, וכל תקנה שהותקנה על פיו.

   

   

   

   

  1. לאכיפת דיני התכנון והבניה מספר תכליות עיקריות ובהן: שמירת המרקם התכנוני, תכליות התכנון המהותי, המדיניות התכנונית וההליך התכנוני, ומניעת פגיעה בהם או סיכולם; שמירת שלטון החוק וכיבוד הדין ויישומו, כיסוד הכרחי של הקיום החברתי ותנאי לתקינות פעילותו, ושימור אמון הציבור במערכת אכיפת החוק; ומניעת ההנאה מפרי העבירה, לבל יצא חוטא נשכר.

   

  אגף הפיקוח על הבנייה ופקחי הוועדה המקומית

   

  1. אחת מזרועות הביצוע של "הוועדה המקומית לתכנון ובניה – אילת" מצויה באגף רישוי ופיקוח על הבניה, של מינהל הנדסה.

   

  1. תפקיד מפקחי האגף לפיקוח על הבניה, בין היתר, הוא לפעול לאיתור עבירות על דיני התכנון והבניה, תוך יישום מדיניות האכיפה וסדרי העדיפויות המאושרים של הוועדה.

   

  1. בהתאם לכך, על האגף ליישם עקרונות של אכיפה הוגנת, שוויונית ואחידה, ככל הניתן, המבוססת על שיקולים עניינים ועקרון של שוויון בפני החוק.

   

  1. נכון להיום, מחלקת הפיקוח של הוועדה המקומית מונה שישה פקחים, אשר אחראים על כל היבטי עבודות המחלקה, ומתפקידם לוודא שמדיניות האכיפה מתבצעת מדי יום ביומו.

   

  1. המפקח הוא "העיניים" של הוועדה בשטח, ומעבר לאיתור עבירות על דיני התכנון והבניה, מבצע עבודות נוספות של עריכת ביקורות בשלבים השונים, הקשורים לבניה, כגון: הגשת בקשה להיתר, ולפני הוצאת טופס 4 (איכלוס).

   

  ממשק עבודה בין המוקד העירוני לבין האגף

   

  1. אחד המקורות לאיתור עבירות על דיני התכנון והבניה הוא תלונות של אזרחים.

   

  1. תלונות המתקבלות במוקד 106 של העירייה מועברות לטיפול אגף הפיקוח על הבניה.

   

  1. הדבר מתבצע באמצעות התוכנת "פוקוס" (תוכנת מוקד) ו"קומפלוט" (תוכנת האגף).

   

  1. תלונה המגיעה למוקד העירוני, מאפיינת על ידי המוקדן/ית ו"מוזנת" לתוכנת ה"פוקוס" ועוברת לטיפול האגף.

   

  1. מזכירת מחלקת הפיקוח על הבניה מעבירה את התלונות לטיפול מפקחי הבניה במחלקה, באמצעות תוכנת ה"קומפלוט".

   

  1. מתפקיד הפקח לצאת לשטח לבדוק את מהות התלונה ולהחליט, ביחד עם מנהל המחלקה, האם פותחים "תיק פיקוח".

   

  1. משנפתח "תיק פיקוח" מתחיל תהליך הכולל: תיעוד העבירה, איסוף ראיות, גביית עדות, הכוללת זימונים לחקירה ומסירת גרסה.

   

  1. בסיומה של הטיפול בתלונה אמור "תיק הפיקוח" לעבור לטיפול התובע לעניינים פליליים, בלשכת היועצת המשפטית לעירייה.

   

   

   

   

   

  פניות פתוחות

   

  1. מדו"ח "הפניות הפתוחות", שהתקבל מהמוקד העירוני, עולה כי נכון לסוף חודש אוקטובר 2019, קיימות 1,937, פניות פתוחות.

   

  1. קשה לקבוע מסמרות עפ"י נתוני דו"ח זה. אין הדבר אומר כי כל התלונות הפתוחות לא טופלו, יכול וטופלו אולם לא דווח על כך במערכת. אפשרות נוספת מתייחסת לעובדה שיתכן ויש "תלונות כפולות" בנתון לעיל. תושב שהתקשר, התלונן, וחזר להתלונן הן בפני המוקד העירוני והן בפני מחלקת הפיקוח על הבנייה.

   

   

  עומס מטלות ולחצים בעבודה

   

  1. בשיחה שקיים מבקר העירייה עם מנהלת האגף ומנהל המחלקה, עלו טענות הנוגעות למיומנות עובדים ותפוקת העובדים.

   

  1. בנוסף, התייחסו השניים לעומס עבודה המוטל על המפקחים בשטח ולמורכבות המתחייבת בעת הטיפול בפניות הנוגעות לבקשות לרישיון עסק.

   

  חברה לייעוץ אירגוני

   

  1. בשנים האחרונות מעסיקה העירייה חברת לייעוץ אירגוני, הכוללת יועצים אירגוניים, פסיכולוגים ומהנדסי תעשיה וניהול, במטרה לייעל את תהליכי העבודה, באגף רישוי ופיקוח על הבניה.

   

  1. חברת הייעוץ עושה מלאכתה נאמנה וניתן לראות את התוצאות "בשטח". החברה מסייעת למנהלים באגף, להבין את התמונה, מולה הם מתייצבים, ולגזור ממנה תכנית עבודה, הרותמת את עובדי האגף להצלחה מוכחת.

   

        צעדים לסגירת פערים

  1. בתקופה האחרונה, נעשה מאמץ יוצא דופן, הראוי לתשבחות, של המשנה לראש העירייה ואנשי הצוות המקצועי באגף, לסגור פערים (תלונות פתוחות) משנים עברו. "ניתוח" התלונות ומיפוייו אפשר "סגירת" מאות תלונות "כפולות" (באותן הכתובות), באופן שצמצם משמעותית את מספר התלונות "הפתוחות".

   

  כללי

   

  1. ריבוי "התלונות הפתוחות", הנגררים משנים עברו, מצביע בהכרח על כשל ניהולי/אירגוני/תפקודי, בבסיס תפקידיה של מחלקת הפיקוח על הבניה, על כל המשתמש מכך.

   

  1. יש לברך על המאמצים הנעשים לסגור את ה"תלונות הפתוחות", תוך ביצוע משימות שוטפות.

   

  1. מומלץ לבחון אפשרות לקליטת מפקחים נוספים לאגף, בשילוב עם הכשרה מקצועית שוטפת

  ומתבקשת, להגברת מיומנות המפקחים וסגירת "הפערים".