מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

דו"ח הביקורת בעניין שילוט

  1. סעיף 246 לפקודות העיריות (נוסח חדש) קובע כדלקמן: "העירייה תפקח על הצגת מודעות, שלטים וטבלות במקומות עסק או על גבי לוחות או במקומות אחרים, או תאסור הצגתם".

   

  1. חוק העזר לאילת בנושא שילוט, התשמ"ד 1984, כשמו כן הוא, מסדיר את נושא השילוט בעיר אילת. בין היתר, מסדיר החוק את הקמתה של "וועדה מקצועית לשילוט", שימנה ראש העירייה ושתורכב מנציגי יחידות בעירייה. להלן עיקרי החוק:

   

  מטרת חוק עזר לאילת (שילוט)

   

  • שמירה על חזות נאה של העיר בתחום השילוט ומניעת מפגעים ומטרדים הנגרמים לסביבה כתוצאה מהצגת שלטים חריגים. החוק מעודד הצגת שלטים בחזית העסק בלבד ומסייע בצמצום כמות השלטים החריגים, כגון: שלטים בולטים, על גגות, שלטים ששטחם מעל 10 מ"ר, שלטים שמוצגים שלא במקום העסק וכדומה.

   

  מהו שלט?

  • שלט הנו כל הודעה שנועדה להיות מוצגת דרך קבע או לזמן ממושך, המכילה את שמו או כינויו של אדם או מקצועו או מהותו או טיבו של עסק או שירות או של פעילות אחרת או של מוצר או של תוצר או של צירוף שלהם, המראה או כולל מילים, אותיות, מספרים, תמונות, ציורים, בין אם הוא מחובר לנכס או למיתקן או לכלי רכב או נתמך בו ובין שאינו מחובר אליו או נתמך בו, בין שהוא יצוק או חרוט בקיר הנכס ובין שהשלט מואר ובין שאינו מואר או שמואר לסירוגין או שהודעה אלקטרונית, לרבות אביזרים ומתקנים הנושאים אותו.

   

  רישיון לשלט

  • בהתאם לחוק העזר העירוני, לא יציג אדם שלט ולא יגרום להצגתו, אלא לפי רישיון מאת העירייה, בהתאם לתנאיו ולאחר ששולמה אגרת שלטים שנקבעה בחוק עבורו.

  בקשה לרישיון

  • קבלת רישיון להצגת שלט כרוכה בהגשת בקשה בכתב לעירייה, לבקשה יש לצרף את פרטי העסק, צילום חזית בית העסק, צילום חזית כל הבניין, תכנית שלט וחזית, הדמיה של השלט המבוקש, סוגי החומרים של השלט, אישור חשמלאי מוסמך המעיד כי הוא אחראי לתקינות המתקן וכי המתקן כולל מפסק פחת באם השלט מואר, התחייבות ליציבות השלט, הסכמת בעל הנכס.
  • שלט של עסק יוצג בחזית הצמודה לאותו חלק של המבנה שבו מתנהל העסק בלבד. אורכו המרבי של שלט לעסק לא יעלה על אורך החזית של בית העסק, וקצהו התחתון יהיה בגובה של 250 ס"מ לפחות מפני המדרכה. הצגת שלטים מתחת למעברים מקורים (דוגמת מרכז רזין) תותר גם בין העמודים שמול חזית העסק.

  לא תותר הצגת שלט שלא בהתאם לכללים המפורטים לעיל, זולת אם העירייה התירה בכתב ומראש הצגתו של שלט כזה, ובמקרים חריגים בלבד.

   

  שלטים אסורים

  • לא תאושר הצגתו של שלט העלול להפריע לתנועת כלי רכב או להולכי רגל, אם הוא מוצב על כלי רכב, חוסם דלת, חלון, יציאת חרום, או פתח אחר או מפריע למעבר בהם, פוגע במראה האסתטי של המבנה, מהווה מטרד, מסתיר פרטים בעלי ייחוד ארכיטקטוני, עשוי מבד, מתפרסם במקום ציבורי (בין שהוא בבעלות פרטית ובין שהוא בבעלות ציבורית) ואינו מותקן ע"ג מתקן שיועד לכך ע"י העירייה.

  שפות

  • לא תאושר הצגתו של שלט אלא אם הוא כתוב בשפה העברית, או אם השפה העברית תופסת לא פחות ממחצית שטחו – אם הוא כתוב בשפה אחרת.

   

  שטח שילוט

  • השטח יחושב לפי המידות של השלט, כולל המסגרת ולפיו מחושבת אגרת הרישיון. לא תותר הצגתו של שלט אשר שטחו עולה על 10 מ"ר, זולת העירייה התירה בכתב ומראש הצגתו של שלט כזה.

   

  תוקף הרישיון

  • תוקפו של הרישיון להצגת שלט הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן, אפילו אם השלט הותקן והוצג במהלך אותה שנה. הרישיון אינו ניתן להעברה ואינו בר תוקף עם שינוי בעלות או שליטה בעסק, העברתו למקום אחר, או כל שינוי שהוא בשלטים המפורטים בו, או אם האגרה הנדרשת בעדו לא שולמה במועד, או בכלל.

   

  תנאי הרישיון

  • כללי – בעל הרישיון חייב להחזיק כל שלט במצב תקין ובאופן שלא יהווה בדרך כלשהי סכנה או מטרד לציבור, ולפי דרישת העירייה לתקן, להסיר או להחליף כל שלט שניזוק, הושחת או התכלה.

  הסרת שלט

  • בעל רישיון יסיר כל שלט ממקום הצגתו על מתקניו ועמודיו, אם פקע תוקף הרישיון או בוטל הרישיון, אם הוא הפסיק למכור את המוצר נושא השלט, או לספק את השרות נשוא השלט, או לקיים את פעילות נושא השלט, או אם העסק נסגר, או אם האירוע שהשלט מפרסם חלף, או מכל סיבה אחרת שבגינה אין השלט ממלא עוד אחרי ייעודו. השלט יוסר לא יאוחר מ-14 ימים לאחר קרות אחד הדברים כאמור.

   

  שינויים

  • בעל הרישיון יודיע למחלקת שילוט במכתב רשום, על כל שינוי בתוכנו, מיקומו וצורתו, או במידותיו של השלט, או החומר ממנו עשוי השלט, או כל הסרתו, וזאת תוך 7 ימים מיום השינוי או ההסרה.

   

  הפרת התנאים

  • לא מילא בעל הרישיון אחר תנאיו, רשאית העירייה להורות על הסרת השלט, לבצע את העבודה הנחוצה להחזקתו התקינה או כל עבודה הנדרשת לשם מילוי הוראות חוק העזר ולגבות מבעל הרישיון את הוצאותיה בגין עבודות אלה.

   

  אגרת הרישיון

  • בעד מתן רישיון לשלט או בעד חידושו, תשולם לעירייה אגרה בשיעור הקבוע בחוק. האגרה תשולם לשנה שלמה בין אם השלט הוצב ליום לחודש או לשנה או לחלק מהם.

   

  אכיפה

  • בעל עסק אשר יציג שלט ללא רישיון, יידרש להסיר את השלט באופן מידי. לא הוסר השלט – רשאית העירייה להסיר את השלט בעצמה ולגבות לאחר מכן מבעל השלט את הוצאות ההסרה.
  • אם בעל השלט לא נענה לדרישת העירייה לשלם את אגרת הרישוי השנתית, או להסיר את השלט הוא יהיה צפוי לקנס ואם העבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף לכל יום שבו היא נמשכת.
  • יודגש כי תשלום הקנס אינו פוטר את בעל העסק מתשלום אגרת השילוט השנתית, או מהסרת השלט, בהתאם לעניין.
  • לאור האמור לעיל, מומלץ לבעלי העסקים לפנות לעירייה, עוד בטרם הם מציגים שלט מסוים, בכדי לברר מראש אם תותר הצגת השלט אותו הם מבקשים להתקין ואת סכום האגרה השנתית הנדרשת עבור הרישיון להצגתו, אם זו תותר.

   

  1. בתאריך 25/06/2018 נפגשה הביקורת עם מזכירת מחלקת שילוט ומזכירת הוועדה ובתאריך 10/07/2018 עם סגנית מנהל האגף להכנסות במינהל תפו"ח, לקבלת סקירת התנהלות, והלן עיקרי הממצאים:
  • במחלקת שילוט מועסקים ארבעה עובדים: סגנית מנהל האגף להכנסות במינהל תפו"ח, מזכירת מחלקת שילוט ומזכירת הוועדה, סגן מנהל מחלקת שילוט (מבצע את הפיקוח והאכיפה בנושא השילוט) וסוקר. לסוקר אין סמכות אכיפה.
  • בעל עסק המעוניין להציב שלט בשטח המוניציפאלי של העיר נדרש להגיש בקשה לוועדת שילוט ולצרף, בין היתר, תרשים המתאר את הסוג, הצורה, המידות והחומר ממנו עשוי השלט, נוסח השלט, מפרט טכני של המסגרת ו/או של המתקן הנושא את השלט, תצלום המקום וסביבת המקום שבו יוצג השלט, אישור של חשמלאי מוסמך (לשלט מואר), העתק מהיתר הבניה (המקרה שהשלט אושר כחלק מהיתר הבניה) והסכמת בעלים/נציגות בית משותף.
  • וועדת שילוט מתכנסת אחת לחודש ויושבים בה: מנהל אגף תיירות ואכיפה, היוהמ"ש לעירייה, מנהל פיקוח עירוני, מנהל סיירת תיירות, סגנית מנהל האגף להכנסות במינהל תפו"ח, סגן מנהל מחלקת שילוט (מבצע את הפיקוח והאכיפה בנושא השילוט), איכות הסביבה ומזכירת מחלקת שילוט ומזכירת הוועדה.
  • סוקר, שהינו נציג החברה החיצונית, מבצע סקר שילוט ושימור רחובות בכל העיר, במהלך כל השנה. אל נציג החברה מצטרף נציג הרשות. בעקבות תוצאות הסקר נשלחים חיובים למחזיקי השלטים. סגנית מנהל האגף להכנסות במינהל תפוח מפקחת על התהליך.
  • במהלך ביצוע הסקר אפשר לאתר שלטים שהוצבו ללא רישיון. במקרה ששלט הוצב ללא רישיון הפקחים נותנים התראה במידה ובעל העסק לא מגיע להסדיר את הרישיון מקבל קנס.
  • לא מתבצע רישום מעקב לאיתור שלטים שהוצבו ללא רישיון.
  • עסק שפועל ללא רישיון לא מאושר להיכנס לוועדת שילוט אלא אם מחלקת רישוי עסקים מאשרת שבית העסק נמצא בתהליך מתקדם לקבלת רישיון עסק.
  • רישיון לשלט ניתן למשך שנה קלנדרית.
  • פעם בשנה נשלחים חיובים לכל בעלי השלטים.
  • לא כל בעלי העסקים מגישים בקשה כל שנה. עצם החיוב ותשלום אגרת השילוט של השלטים, כמוהם כחידוש הרישיון.
  • במקרה של שינוי בנוסח השלט על בעל העסק להגיש בקשה חדשה לאישור.
  • קיים תעריף של אגרות רישוי לפי קטגוריות: רגיל, מואר ופרסום.
  • ברחבי העיר יש 27 לוחות פרסום שהציבה הרשות, כל מדבקה שאינה מדבקה שהדביקה הרשות, ואין בגינה פטור, מחויבת באגרה. מדבקה של הרשות מוטבעת בחותמת.
  • כל שלט מתחת לגודל A4 ובתנאי שהשלט הוא שלט יחיד אינו מחויב באגרה.
  • במקרה של ריבוי שלטים, בדר"כ במרכזים גדולים, פועלים לפי הסדרה של המרכז ולפי קריטריונים המעוגנים בחוק העזר, בכל מקרה הוועדה לא מאשרת שלטים גדולים שלא מתאימים למבנה/למרכז.
  • לכל עסק מאושר שלט אחד, במקרים יוצאים מן הכלל כמו שהעסק מרוחק וצריך הכוונה אליו מאשרים שלט נוסף וגם זה רק באישור הוועדה בלבד.
  • חוק העזר מחייב לאחר קבלת אישור הוועדה לשילוט הדבקת תווית עליה רשום אישור התשלום, לדבריה של מנהלת מחלקת שילוט לא מנפיקים ומדביקים תווית.
  • מעקב החלטות הוועדה מתבצע על ידי הפקחים, הפקח יושב בישיבת הוועדה.
  • במידה ויש התניה להצבת שלט בהחלטת הוועדה, הפיקוח מבצע בדיקה שהשלטים מותקנים על פי החלטת הוועדה ואישור ראש העירייה.
  • תשובות החלטות הוועדה נמסרות לבעלי העסקים על ידי הפקחים במסירה אישית. הפקח מסביר ומנחה את בעל העסק כיצד עליו להתקין את השלט, לאחר ביצוע ההתקנה מתבצעת ביקורת שהשלט הותקן כנדרש.
  • פקח וסורק מתניידים ברכב אחד ומטפלים בכל שילוט העיר.
  • בשנת 2009 הוגשה בקשה לשינוי חוק העזר שילוט למשרד הפנים. לאחרונה התקבל אישור, אך עדיין לא פורסם.
  1. בשנים האחרונות פועל מנהל אגף התיירות והאכיפה (ביחד עם עובדי האגף) ויו"ר וועדת שילוט נמרצות להסדרת תחום השילוט בעיר בכלל ובמרכזים המסחריים בפרט.

   

  1. כך למשל, נפגש יו"ר הוועדה עם "שלטים" (בעלי עסקים בתחום השילוט), והבהיר להם כי חל איסור מוחלט על התקנת שלטים ללא אישור מאת וועדת השילוט וכי כל פעולה עתידית שתעשה מצדם באופן חד צדדי תיתקל באכיפה נוקשה.

   

  1. עם השנים "התיישרו" "השלטים" עם דרישות יו"ר הוועדה ופעלו בהתאם להוראות ולהנחיות האגף.

   

  1. כיום, קיים דו שיח ענייני ופורה בין אגף התיירות והאכיפה לבין "השלטים" המניב תוצאות ראויות בשטח. כל חריג לדרישות האגף מתואם עם יו"ר וועדת השילוט.
  1. בימים אלה ממש ממשיך תהליך של הסדרת שילוט ברמה הנקודתית מרחבית לגבי מתחמים שונים בעיר, בהם יש רצון להגיע למצב של שילוט אחיד ותואם. (ראו לעניין זה נספח א')
  2. כך למשל, בתאריך 12/2017, הוצאה חוברת הנחיות שילוט למתחמים מסחריים – טיילת חוף צפוני, הכוללת רקע, הנחיות/הוראות לעניין השילוט (ראו לעניין זה נספח ב').
  3. מטרת חוברת ההנחיות היא, להקנות למתחם הטיילת הצפונית תפיסה עיצובית, ברורה וקלה, המגדירה כללי מיקום וגודל כלליים הנגזרים מאופי המתחם ומיקומו במרחב.
  4. תפקידה העיקרי של חזית החנות היא למשוך את תשומת לב העוברים והשבים ובכדי להבטיח הצלחה כללית.
  5. תפקיד נוסף הינו שיפור המראה של הטיילת וחיזוקה כמקום בילוי אטרקטיבי ועדכני לתושבי העיר ולמבקרים מהארץ ובעיקר מחו"ל.
  6. עסקים רבים כוללים שילוט אשר איננו תואם את אופיו האדריכלי של המתחם, חלקם מתוך רצון להבליט עצמם במרחב וכוללים שלטים גדולים ומוגזמים.
  7. בעקבות כך נוצר מצב של חוסר סדר באזור הטיילת והדבר משפיע רבות על חוסר הסדר באזור הטיילת ועל הנראות. וגורמת לתחושת הזנחה, הפוגעת בעסקים ובמיתוגם.

   

   

   

  1. מעבר לכך, נעשה שימוש בחזיתות המבנים כמצע לשטח פרסום הפוגם בחזות המרחב הציבורי.

   

  1. מטרת מסמך הנחיות זה, בין השאר, היא לבטל שימושים אלו ולהסדיר את השילוט המסחרי במתחם, כשילוט המציין את שם העסק בלבד ובאופן מעוצב ומכובד.

   

  1. להלן כמה הנחיות הכלולות בחוברת "טיילת חוף צפוני"

   

  • לכל מתחם תוגדר רצועת שילוט חזיתית הפונה לציר ההליכה ובה ימוקמו השלטים. רצועה זו תותאם לאדריכלות המבנה ותהיה בעלת שפה עיצובית אחידה. גובה השלטים לכל מתחם יהיה זהה.

   

  • לכל מתחם יוגדר גובה כללי לרצועת השילוט. רצועה זו נגזרת מגודלו של המתחם, אופיו המסחרי, אופיו האדריכלי ומיקומו לאורך ציר ההליכה. מיקומם הכללי של השלטים יהיה מתחת לקו הבניין ולא מעליו.

   

  • מיקום לוגו/שם העסק: מרחב הלוגו ע"ג רצועת השילוט לא יהיה גבוה מ-60% מגובה המשטח עליו מוצב השלט.

   

  • יותר שלט ראשי אחד לכל בית עסק ע"ג חזית המבנה. במקרים מיוחדים וועדת השילוט תהיה רשאית לאשר שילוט נוסף במקרה של חזיתות מסחריות נוספות. שילוט משני יותר מעל הכניסה וימוקם ע"ג הוויטרינה של בית העסק.

   

  לא יותרו הצבת שלטי פרסום ושילוט מסחרי מעבר לשלט חזית ראשי המציין שם העסק בלבד.

  1. סעיף 1 לחוק העזר לאילת (שילוט), התשמ"ד-1984, שעניינו "ועדה מקצועית לשילוט" הקובע את הרכב ועדת השילוט וכן את דרך מינויה, מנוסח בזו הלשון: "ועדה מייעצת שמינה ראש העירייה, ושתורכב מנציגי מהנדס העירייה, היועץ המשפטי לעירייה, נציג הפיקוח העירוני, הגזברות ואיכות הסביבה". 
  1. הביקורת ערכה בירור עם סגנית מנהל האגף להכנסות במינהל תפו"ח, מזכירת מחלקת שילוט ומזכירת הוועדה, במטרה לקבל העתקים מכתבי המינוי של חברי הועדה. הן סגנית מנהל האגף להכנסות במינהל תפו"ח והן מזכירת מחלקת שילוט ומזכירת הוועדה לא יכלו להמציא לביקורת העתק מכתב מינוי כאמור. לדברי סגנית מנהל האגף להכנסות במינהל תפו"ח, ועדת השילוט בהרכבה הנוכחי מתנהלת מזה מספר שנים ואין לה כל מידע לגבי כתב מינוי של ראש העירייה בנושא. 
  1. יצוין, כי מנהל אגף תיירות ואכיפה, המשמש כיו"ר וועדת השילוט, המציא לביקורת כתב מינוי, לתפקידו זה, מראש העירייה. כתב המינוי נושא את התאריך 29 בדצמבר 2013.
  2. לשאלת הביקורת, האם קיימים כתבי מינוי נוספים לחברי הוועדה? השיב יו"ר הוועדה, כי לא ידוע לו על כך.
  3. בתאריך 17/01/2019, פנתה הביקורת ("במייל") לחברי וועדת השילוט: היועצת המשפטית לעירייה, נציגת מינהל הנדסה, מנהל פיקוח עירוני, נציג גזברות, נציגת איכות הסביבה ומנהל סיירת תיירות.
  4. בו ביום התקבל "מייל" תשובה מחבר הוועדה, מנהל סיירת תיירות, ובו הודיע כי לא קיבל כתב הסמכה. נציגת מינהל הנדסה הודיעה טלפונית כי לא קיבלה אף היא כתב הסמכה.
  5. נכון ליום 27/01/2019, שאר הנמענים לא הגיבו לפניית הביקורת.
  1. כאמור, בעל עסק המעוניין להציב שלט בשטח המוניציפאלי של אילת נדרש להגיש בקשה לוועדת שילוט ולצרף, בין היתר, תרשים המתאר את הסוג, הצורה, המידות והחומר ממנו עשוי השלט, נוסח השלט, מפרט טכני של המסגרת ו/או של המתקן הנושא את השלט, תצלום המקום וסביבת המקום שבו יוצג השלט, אישור של חשמלאי מוסמך (לשלט מואר), העתק מהיתר הבניה (המקרה שהשלט אושר כחלק מהיתר הבניה) והסכמת בעלים/נציגות בית משותף.

   

  1. כאמור, חברי הוועדה המקצועית לשילוט הם: יו"ר הוועדה – מנהל אגף תיירות ואכיפה, היוהמ"ש לעירייה, מנהל פיקוח עירוני, מנהל סיירת תיירות, סגנית מנהל האגף להכנסות במינהל תפו"ח, סגן מנהל מחלקת שילוט (מבצע את הפיקוח והאכיפה בנושא השילוט), איכות הסביבה מזכירת מחלקת שילוט ומזכירת הוועדה.

   

  1. הביקורת בדקה באופן אקראי (הבדיקה אינה מייצגת שיטות סטטיסטיות מקובלות) 12 בקשות להתקנת שילוט, שהוועדה דנה בהן. מתוך 12 הבקשות, אושרו שתי בקשות, 6 בקשות אושרו בכפוף לתנאי הועדה, 3 בקשות לא אושרו ובקשה אחת לא אושרה, בכפוף לתנאי הועדה.
   1. להלן פירוט הבקשות שנבדקו:

    

   29.1 בתאריך 15/11/2017, הוגשה בקשה על ידי "פ.ד.פ" להצבת שלט מואר

   בגודל 7.4/1 מ' על גבי הקיר של מרכז מסחרי.

    

   • בתאריך 19/11/2017, התכנסה ועדת שילוט מס' 07/17 והמליצה כדלקמן:

    

   "ממליצים לאשר הבקשה בכפוף להזזת השלט כלפי מעלה לקו העליון של החלונות.

     ותואמת  את ההסדרה הכוללת של השילוט במרכז.  יש לטפל  בהסרת תעלת הפח

     החשופה המצויה  בצד המזרחי של קיר העסק.  כמו כן יש לטפל  בהסרת  כל  יתר השלטים שבחזית עסקו"

    

    

   • בתאריך 26/11/2017, ראש העירייה אישר את המלצות הועדה.

    

   • בתאריך לא ידוע, נמסרה החלטת ועדת שילוט מס' 07/17 במסירה ידנית ל"פ.ד.פ".

    

   29.2 בתאריך 24/10/2017, הוגשה בקשה על ידי "א.א" להצבת שלט פח

   בגודל 1/1 מ' על עמוד קיים מתחת לשלט של מכון לשטיפת מכוניות.

    

   • בתאריך 19/11/2017, התכנסה ועדת שילוט מס' 07/17 והמליצה כדלקמן:

    

   "ממליצים לא לאשר וזאת הואיל ומדובר בשלט אסור בהתאם לסעיף 8 (1)

     לחוק העזר  לאילת שילוט,  אם השילוט מפריע לתנועת כלי רכב או  הולכי

     רגל. ניתן לבחון הצבת שלט במקום אחר.

    

   • בתאריך 26/11/2017, ראש העירייה אישר את המלצות הועדה.

    

   • בתאריך 27/11/2017, נמסרה החלטת ועדת שילוט מס' 07/17 במסירה ידנית ל"א.א".

    

   29.3 בתאריך 02/07/2017, הוגשה בקשה על ידי "א.פ.א" להצבת שלט מואר

   בגודל 12.23/0.8 מ' מעל חזית הכניסה לעסק.

    

   • בתאריך 19/11/2017, התכנסה ועדת שילוט מס' 07/17 והמליצה כדלקמן:

    

   "ממליצים לאשר, תואם את ההסדרה במרכז".

    

   • בתאריך 26/11/2017, ראש העירייה אישר את המלצות הועדה.

    

   • בתאריך 27/11/2017, נמסרה החלטת ועדת שילוט מס' 07/17 במסירה ידנית ל- "א.פ.א".

    

    

    

    

   29.4 בתאריך 06/03/2018, הוגשה בקשה על ידי "ש.מ.ש" להצבת שלט

   לוקובונד אותיות מוארות בגודל 4/1 מ' על גבי מבנה משרדים.

    

   • בתאריך 24/04/2018, התכנסה ועדת שילוט מס' 03/18 והמליצה כדלקמן:

    

   "הועדה שמעה את המבקש וממליצה באופן חריג לאשר באופן זמני את

     הבקשה וזאת  עד לקיום דיון/הסדרה  לעניין נושא השילוט בבניין זה".

    

   • בתאריך 09/05/2018, ראש העירייה אישר את המלצות הועדה.

    

   • בתאריך 10/05/2018, נמסרה החלטת ועדת שילוט מס' 03/18 במסירה ידנית ל- "ש.מ.ש".

    

   • בתאריך 09/04/2018, הוגשה בקשה על ידי "המ" להצבת 2 שלטים

   מוארים: שלט אחד בגודל 1/2.3 מ' בחזית עסק "פ.ש" ושלט שני בגודל 1/2.3 מ' בחזית עסק  "פ.ש".

   • בתאריך 24/04/2018, התכנסה ועדת שילוט מס' 03/18 והמליצה כדלקמן:

    

   "הועדה שמעה את המבקש והחליטה להמליץ על דחיית הבקשה. למבקש

     הוצעו מספר חלופות אותם יבדוק המבקש בתקופה הקרובה לרבות תיאום

     עם לוצ'י ממחלקת השילוט. הנושא יוחזר לדיון לאחר בדיקות החלופות.

    

   • בתאריך 09/05/2018, ראש העירייה אישר את המלצות הועדה.

    

   • בתאריך 13/05/2018, נמסרה החלטת ועדת שילוט מס' 03/18 במסירה ידנית ל"המ".

   29.6 בתאריך 21/12/2017, הוגשה בקשה על ידי "י.י.ע.ש.ט" להצבת 2 שלטים

   מוארים תלת מימד: שלט אחד תלת מימד בגודל 2.36/1.10 מ' מתחת

   לקשת במקום המיועד לשילוט "י.י.ע.ש.ט",  ושלט שני תלת מימד מואר בגודל

   2.36/1.10  מ' מתחת לקשת במקום המיועד לשילוט "פ.י".

    

   • בתאריך 24/04/2018, התכנסה ועדת שילוט מס' 03/18 והמליצה כדלקמן:

    

   "ממליצים לאשר, מדובר בעסק משולב שנפתח בנוסף לגלידה".

    

   • בתאריך 09/05/2018, ראש העירייה אישר את המלצות הועדה.

    

   • בתאריך 10/05/2018, נמסרה החלטת ועדת שילוט מס' 03/18 במסירה ידנית ל "י.י.ע.ש.ט".

    

    

   29.7 בתאריך 19/03/2018, הוגשה בקשה על ידי "ס" להצבת 2 שלטים

   מוארים: שלט אחד מואר בגודל 1.4/4.7 מ' מעל חזית הכניסה לעסק, ושלט שני מואר על עמוד בקוטר 75 בצד העסק.

    

   • בתאריך 24/04/2018, התכנסה ועדת שילוט מס' 03/18 והמליצה כדלקמן:

    

   "ממליצים לאשר את שני השלטים לאור העובדה כי מדובר בעסק פינתי".

    

   • בתאריך 09/05/2018, ראש העירייה אישר את המלצות הועדה.

    

   • בתאריך 10/05/2018, נמסרה החלטת ועדת שילוט מס' 03/18 במסירה ידנית ל"ס".

    

   29.8 בתאריך 05/05/2018, הוגשה בקשה על ידי "הט" להצבת 2 שלטי הכוונה: שלט אחד

   הכוונה בגודל 1.2/0.6 מ'  על גבי השלט המרוכז הקיים בפינת רחוב  ושלט שני הכוונה

   בגודל 0.6/1.2  מ'.

    

   • בתאריך 19/06/2018, התכנסה ועדת שילוט מס' 04/18 והמליצה כדלקמן:

    

   "הועדה ממליצה  לאשר  עד  להסדרה כוללת שתעשה במקום (שלט 1)

     הוועדה ממליצה לא לאשר, לא ניתן לאשר בכל פינת רחוב שלט הכוונה

     לכל עסק (שלט 2)".

    

   • בתאריך 24/06/2018, ראש העירייה אישר את המלצות הועדה.

    

   • בתאריך 27/06/2018, נמסרה החלטת ועדת שילוט מס' 04/18 במסירה ידנית ל"הט".

    

   29.9 בתאריך 08/05/2018, הוגשה בקשה על ידי "ס.פ" להצבת 3 שלטים: 2 שלטי

   אותיות מוארות בעברית ולועזית בגודל 8.57/0.9 מ'  מעל חזית הכניסה, שלט אחד

   דגלון בגודל 0.58/0.8  מ' על גבי המבנה ושלט שני לוגו "ס.פ" בגודל 16.3/0.5 מ' מעל

   חזית הכניסה.

   • בתאריך 19/06/2018, התכנסה ועדת שילוט מס' 04/18 והמליצה כדלקמן:

    

   "בהתאם לעמדת מלון מ.ש. הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה

     באופן זמני וזאת עד לביצוע התאמות של הקו החדש לשילוט של  כלל

     החנויות בטיילת מלכת שבא אותו מוביל המלון. הואיל ומדובר  בעסק

     בעל מבנה מעוגל היושב על שטח רחב הוועדה לא רואה מניעה בלאשר

     את השלטים המבוקשים".

    

   • תאריך 24/06/2018, ראש העירייה אישר את המלצות הועדה.

    

   • בתאריך 27/06/2018, נמסרה החלטת ועדת שילוט מס' 04/18 במסירה ידנית ל"ס.פ" ול- "הנהלת מלון מ.ש.".

    

    

    

   29.10 בתאריך 13/06/2018, הוגשה בקשה על ידי "מ.ס.ה" להצבת שלט

   אלקטרוני בגודל 4/2 מ' על גבי המבנה.

    

   • בתאריך 19/06/2018, התכנסה ועדת שילוט מס' 04/18 והמליצה כדלקמן:

    

   "הוועדה  ממליצה לאשר את הבקשה ובתנאי שהשלט יפרסם  אך

     ורק את  שמות העסקים הפועלים בתחומי המרכז. התקנת השלט

     הינה  בכפוף להוצאת  היתרים ו/או אישורים  נוספים  כגון  היתר

     בניה ואישור קונסטרוקטור וזאת בהתאם לעמדת מנהל הנדסה".

    

   • תאריך 24/06/2018, ראש העירייה אישר את המלצות הועדה.

    

   • בתאריך 27/06/2018, נמסרה החלטת ועדת שילוט מס' 04/18 במסירה ידנית ל"מ.ס.ה".

    

   29.11 בתאריך 22/05/2018, הוגשה בקשה על ידי "ס" להצבת 2 שלטים: שלט  אחד

   לוקובונד  בגודל 9/1 מ'  מעל חזית הכניסה לעסק, ושלט שני לוקובונד בגודל 3/1

   מ' בצד העסק.

    

   • בתאריך 19/06/2018, התכנסה ועדת שילוט מס' 04/18 והמליצה כדלקמן:

    

   "הוועדה  ממליצה לאשר (שלט 1). הוועדה ממליצה לא לאשר (שלט 2)

     מאחר  וחורג מקו בניין. ממליצה  שהמבקש יבחן אפשרות  למקם                

     שלט אחר בתחום קובית הבטון".

    

   • תאריך 24/06/2018, ראש העירייה אישר את המלצות הועדה.

    

   • בתאריך 27/06/2018, נמסרה החלטת ועדת שילוט מס' 04/18 במסירה ידנית ל"ס".

    

   29.12 בתאריך 22/05/2018, הוגשה בקשה על ידי "א" להצבת 7 שלטים: שלט אחד פח

   בגודל 1.5/0.5 מ' מעל חזית הכניסה, שלט שני אותיות בגודל 3.5/0.8 מ' מעל חזית

   הכניסה, שלט שלישי פרספקט בגודל 4.5/0.8 מ' וארבעה דגלים סינים בגודל

   0.5/0.85 מ'.

   • בתאריך 19/06/2018, התכנסה ועדת שילוט מס' 04/18 והמליצה כדלקמן:

    

   "לגבי בקשות 1-3 הוועדה ממליצה לאשר בשל העובדה כי מדובר

     בעסק פינתי גדול. לגבי  בקשה 4  הוועדה מבקשת  לקבל  הדמיה

     טרם קבלת החלטה".

    

   • תאריך 24/06/2018, ראש העירייה אישר את המלצות הועדה.

    

   • בתאריך 27/06/2018, נמסרה החלטת ועדת שילוט מס' 04/18 במסירה ידנית ל"א".
  1. בתאריך 03/01/2019, יצאה הביקורת ל"סיור שילוט" עם סגן מנהל מחלקת שילוט (מבצע את הפיקוח והאכיפה בנושא השילוט) לבחון כמה שלטים הנוגעים לבקשות שנדונו בוועדת השילוט.

   

  1. בתאריך 19/11/2017, דנה וועדת השילוט בבקשה של "א.א", לאשר הצבת שלט פח בגודל 1/1 מ' על עמוד קיים מתחת לשלט. הוועדה החליטה שלא לאשר את השילוט המבוקש.

   

  1. בביקור שערכה הביקורת, כאמור, נמצא כי על גג מבנה "א" מוצבים שני שלטים. שלט אחד בצדו הדרומי של המבנה (חזית העסק) ושלט שני בצדו המערבי של המבנה.

   

  1. לבקשת הביקורת שלחה מזכירת מחלקת שילוט ומזכירת הוועדה העתק מפרוטוקול הוועדה, שהתקיימה בתאריך 27/08/2017 ובה אושרו הצבת שני השלטים על גג המבנה. (הבקשה הוגשה במועד קודם לבקשת הרישיון לשלט הפח).

   

  1. בתאריך 24/04/2018, דנה וועדת השילוט בבקשה של "המ", לאשר הצבת שני שלטים מוארים. הוועדה החליטה להמליץ על דחיית הבקשה.

   

  1. בסיור שערכה הביקורת במקום התברר כי קיימים שני שלטים של "המ". האחד בדמוי מטבע בגג המבנה, השני סמוך ובצמוד בתוך שלט "פ.ש".

   

  1. לבקשת הביקורת שלחה מזכירת מחלקת שילוט ומזכירת הוועדה העתק מפרוטוקולים משלוש הוועדות בהם אושרו השלטים.

   

  1. בתאריך 19/06/2018, דנה וועדת השילוט בבקשה של "ס" להצבת שני שלטים, שלט אחד מעל חזית הכניסה לעסק ושלט שני בצד העסק. הוועדה החליטה שלא לאשר את הצבת השלט בצד העסק מאחר וחורג מקו הבניין.

   

  1. בסיור שערכה הביקורת במקום התברר כי קיימים שני שלטים מוארים במבנה. האחד פונה לכיוון דרום (בחזית העסק) והשני מותקן על קוביית בטון בצד העסק.

   

  1. מזכירת מחלקת שילוט ומזכירת הוועדה מסרה כי בוועדה שהתקיימה בתאריך 19/06/2018, הוחלט שהשלט ימוקם במקום אחר (ירד לקו הבניין), בהתאם להנחיות שיועברו למבקש ע"י פקח השילוט, כך נעשה, ולפיכך לא הובאה הבקשה לדיון חוזר בוועדה.
  1. אחת מדרישות חוק העזר, הקשורה לבקשה לרישיון שילוט מואר הינה צירוף לבקשה של אישור חשמלאי מוסמך המעיד כי הוא אחראי לתקינות המתקן עליו מותקן השלט וכי המתקן כולל ממסר פחת.

   

  1. בפועל התברר לביקורת כי במסמכי הבקשה לקבלת רישיון לשלט לא מצורף אישור החשמלאי המוסמך המעיד על תקינות המתקן כאמור לעיל

   

  1. בשיחה שניהלה הביקורת עם יו"ר וועדת השילוט מסר האחרון כי אכן אין הקפדה על קבלת אישור חשמלאי, ואין דרישה של הוועדה להצגת אישור כאמור, לאחר התקנת השלט. הם סומכים ידם על מקצועיותם של ה"שלטים".

   

  1. לדעת הביקורת, קיימת חובה שבדין לדרוש קבלת אישור חשמלאי מוסמך כאמור לעיל ולא לסמוך על ה"שלטים".

   

  לא מיותר לציין, שנושא בטיחותי זה חשוב ויש לעמוד על קוצו של יוד בדרישה זו.

  1. בחוק העזר לאילת (שילוט), התשמ"ד-1984, תחת הכותרת "בקשה לרישיון" קיימת דרישה לקבלת "התחייבות ליציבות השלט", מהמבקש רישיון שילוט.

   

  1. לשאלת הביקורת, האם וועדת שילוט דורשת (מקבלת) התחייבות כאמור (כגון אישור קונסטרוקטור), השיב יו"ר וועדת השילוט כי במקרה בו נציגי מינהל הנדסה חושבים שנדרשת התחייבות כאמור, או אז דורשים זאת.
  1. חוק העזר קובע כי הרוצה להציג שלט יגיש בקשה על כך בכתב, יפרט את שמו, מענו וייצרף לבקשתו, בין היתר, תכנית המראה את הסוג, הצורה ומידות השילוט שיש בדעתו להציג או לפרסם (הדמיה).

   

  1. מבדיקת הביקורת עלה כי היו מקרים בהם הוגשו בקשות לקבלת רישיון שילוט לאחר התקנת השלט במקום העסק. כך למשל, בית העסק "ס" (שלט אחד) היה מותקן שלט עובר להגשת הבקשה לרישיון.

   

  1. בנוסף, בית העסק "א" הגיש בקשה בתאריך 27/7/2017, כאשר שני השלטים על גג המבנה הוצבו בטרם התקבל רישיון השילוט.

   

  1. לדעת הביקורת יש להקפיד על הדרישה שלא יותקן שלט מבלי שניתן רישיון לכך.
  1. בתאריך 30/01/2019 נשלחה טיוטת הדו"ח לחברי וועדת השילוט לקבלת הערות והארות.

   

  1. תגובת המבוקרים לא איחרה להגיע. (ראו לעניין זה נספח ג').
 • הסדרת השילוט ברחבי העיר

   

  1. בשנים האחרונות פועל מנהל אגף התיירות ואכיפה (יו"ר וועדת השילוט) ביחד עם עובדי האגף להסדרת תחום השילוט בעיר בכלל ובמרכזים המסחריים בפרט.

   

  1. כך למשל, נפגש יו"ר הוועדה עם "שלטים", והבהיר להם כי חל איסור על התקנת שלטים, ללא אישור וועדת שילוט.

   

  1. בנוסף ניתן דגש על הסדרת השילוט במתחמים מסחריים. בימים אלה ממשיך תהליך הסדרת השילוט במתחמים מסחריים ברחבי העיר.

   

  1. כך למשל, בתאריך דצמבר 2017, הוצאה חוברת הנחיות שילוט למתחם "טיילת חוף הצפוני", הכולל רקע הנחיות/הוראות בעניין השילוט.

   

  1. מטרת חוברת ההנחיות להקנות למתחם תפיסה עיצובית, המגדירה כללי מיקום וגודל, הנגזרים מאופי המתחם ומיקומו במרחב.

   

  כתבי מינוי לחברי וועדת שילוט

   

  1. חוק העזר לאילת (להלן: החוק או חוק העזר) בנושא שילוט, התשמ"ד 1984, מסדיר את נושא השילוט בעיר אילת.

   

  1. החוק מסמיך את ראש העירייה למנות וועדה מייעצת שתורכב מנציגי מהנדס העירייה, היועץ המשפטי לעירייה, נציג הפיקוח העירוני, הגזברות ואיכות הסביבה.

   

  1. בבירור שערכה הביקורת עם יו"ר וועדת השילוט, מסר האחרון כי לו (ליו"ר) הוצא כתב מינוי ביום 29 בדצמבר 2013, לא ידוע לו על כתבי מינוי שהוצאו לחברי הוועדה האחרים.

   

  1. מומלץ למלא אחר הוראות חוק העזר ולהוציא לחברי הוועדה כתבי מינוי כנדרש.

   

   

   

   

   

   

  דרישת אישור חשמלאי מוסמך

   

  1. אחת מדרישות חוק העזר, הנוגעת לבקשה לקבלת רישיון לשילוט מואר היא: צירוף אישור חשמלאי מוסמך, המעיד כי הוא אחראי לתקינות המתקן עליו מותקן השלט וכי המתקן כולל ממסר פחת.

   

  1. במהלך הביקורת התברר כי, בפועל, אין הקפדה על קבלת אישור חשמלאי מוסמך בעת הגשה בקשת השילוט או לאחר התקנתו בפועל.

   

  1. יו"ר וועדת השילוט אישר לביקורת כי אכן כך המצב, אולם ציין כי הוועדה סומכת על מקצועיותם של "השלטים".

   

  1. לדעת הביקורת, עניין דרישת אישור חשמלאי מוסמך היא דרישה מהותית בטיחותית המעוגנת בחוק העזר. אין לסמוך על מקצועיותם של "השלטים" בנושא חשוב זה.

   

  בקשת רישיון לגבי שילוט קיים

   

  1. הוראות חוק העזר לעניין הגשת בקשה לרישיון שילוט, קובעות כי יש להגישה בכתב, בצירוף פרטים נדרשים (כמצוין בחוק) וכן "הדמיה" של השלט שבגינה מתבקש הרישיון.

   

  1. מבדיקת הביקורת עולה כי היו מקרים בהם הוגשו בקשות לרישיון שילוט לאחר התקנת השלט במקום העסק. (ראו לעניין זה: בתי העסק ס. וא.).

   

  1. לדעת הביקורת, יש להקפיד על הדרישה שלא יותקן שלט בעסק, כל עוד, לא ניתן רישיון לכך.

   

  דרישה ליציבות השלט

   

  1. הדרישה לקבלת התחייבות בגין יציבות השלט המופיעה בחוק העזר שילוט, נבחנת על ידי נציגי מינהל הנדסה בוועדת השילוט ואם רואים צורך בכך דורשים זאת.

   

  1. הביקורת ממליצה להקפיד, "קלה כבחמורה", בדרישה זו.