מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

שעות רחצה בחופים המוכרזים בשעון קיץ –  ימים א-שבת  0900-1700  |  ערבי חג , שבתות וחגים – 0900 -1700

המזרקה המוזיקלית במתכונת שעון קיץ בימים ג' ה' שישי ושבת שני מופעים :20:30 |  21:30
אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

נכה המבקש לקבל אישור להקצאה של חניה שמורה לרכבו, נדרש להמציא למחלקת תחבורה מסמכים ואישורים התומכים בבקשתו כמפורט מטה ולהצהיר נכונות בקשתו.
מקומות החניה הבלעדיים בשטח הציבורי ניתנים אך ורק למי שאין לו מקום חניה פרטי במקום מגוריו או פתרון אחר לחניה ובהתאם לעמידה בהוראות החוק.
יש למלא את הטופס המקוון כולל ההצהרה ולצרף את המסמכים הדרושים. בקשה שלא צורפו לה המסמכים הנדרשים לא תובא לדיון.
לתשומת הלב, הצבת התמרור ככל שאושר והסימון שיבוצע בחניה בהתאם, אינם מקנים זכויות קניין במקום שהוקצה לחניה עבור רכב נכה.
העירייה רשאית לשנות את מקומו או לבטלו, לפי שיקול דעתה.
התמרור יוצב במקום כל עוד הנכה זקוק לו ולא ישמש איש מלבדו.

בהתאם להוראות חוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993 (להלן "החוק")רשאי להגיש בקשה למקום חניה לרכב מזכה אחד הינו מי שרכבו נושא תג נכה, וכן מי שהוא עיוור או נכה שהציג אישור רפואי מרופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין, על אחת מאלה:

  • דרגת נכותו 90% ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לסכן את מצב בריאותו
  • הוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו
  • הוא זקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.

המסמכים הנדרשים לצורך טיפול בבקשה הינם

  • אישור על אחוזי נכות בשיעור של 90% ומעלה (מביטוח לאומי ו/או משרד הבריאות ו/או משרד הביטחון ו/או גורם מוסמך אחר)
  • העתק דו-צדדי של תג הנכה שהונפק להם על ידי משרד הרישוי.
  • העתק תעודת הזהות, לרבות ספח הכתובת.
  • חשבון ארנונה על שם מבקש מקום החניה, ובמקרה של קטין או חסוי, על שם האפוטרופוס המתגורר עמו.
  • העתק רישיון רכב בתוקף (העתק רישיון רכב על שם הנכה, ובמקרה של קטין או חסוי – על שם אפוטרופוס המתגורר עמו) של רכב מזכה המופיע בתג הנכה, עבורו מבוקשת הקצאת מקום החניה. מספרו יופיע על גבי תמרור החניה.
  • ניתן לקבל גם טופס בקשה ידני במחלקת תחבורה

בקשה למקום רכב נכה