מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

כתובת: עיריית אילת, סיטי סנטר קומה ב
טלפון:08-6367127  |  פקס:08-6367171  | 

קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 13:30 – 08:30 | יום ג' 12:30 – 08:30 |יום ג' 18:30 – 16:30 

מענה טלפוני: ימים א' – ה' 13:30 – 08:30  

לפניות בכתב ניתן להעביר דוא"ל 

moked-g@eilat.muni.il – מחלקת מגורים ובירורים כלליים

Shuma-g@eilat.muni.il – מחלקת שומה

Achifa-g@eilat.muni.il – מחלקת אכיפה

Knasot-g@eilat.muni.il – בירורים בנושא ברירות משפט וקנסות

Asakim-g@eilat.muni.il – מחלקת עסקים

ניתן לשלם חשבונות ארנונה באמצעות כרטיס אשראי 24/7 במוקד שירות טלפוני במענה ממוחשב בטל: 1700-501-188

מידע כללי

 • הארנונה היא מס אותו גובה הרשות המקומית מהמחזיקים בנכסי דלא ניידי (מבנים, דירות וקרקעות) בתחום הרשות. מס הארנונה מסייע במימון השוטף של השירותים הניתנים על ידי העירייה ברחבי העיר, לתושבים ולעסקים הפועלים בתחומה. מס הארנונה מוטל על כל מחזיק בנכס, על פי פקודת העיריות וחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"1992 והתקנות מכוח חוקים אלו.

 • תעריפי הארנונה השנתיים נקבעים לפי יחידת שטח (מ"ר) בהתאם לסוג הנכס, לשימוש הנעשה בו ולמיקומו. כלומר, החיוב בארנונה המוטל על המחזיק בנכס הינו מכפלת שטח הנכס (במ"ר) בהתאם לצו הארנונה הרלוונטי שנקבע על ידי הרשות המקומית. כל מחזיק בנכס צריך לבדוק מה גובה תשלום ארנונה ביחס לאזור, שימוש וגודל הנכס. תעריפי הארנונה למ"ר לפי שימוש ואזור מפורטים בצו המיסים שמפרסמת העירייה מדי שנה. צווי המיסים זמינים לעיון באתר האינטרנט של העירייה.

 • על פי הוראות החוק, תשלום הארנונה לשנת כספים יתבצע עד ליום האחרון של חודש ינואר לאותה שנה. על אף האמור לעיל, החליטה מועצת העיר, כי ניתן לשלם את חיובי הארנונה ב – 6 תשלומים דו חודשיים שווים וצמודים למדד המחירים במשק המדינה, עד ליום ה 15 לחודש אי זוגי (לדוגמא חשבון ארנונה לחודשים ינואר פברואר, ישולם עד ה 15 לינואר) . תשלום אשר יתבצע לאחר מועדים אלו יחויב בהפרשי הצמדה וריבית פיגורים בהתאם לחוק הרשויות המקומיות- התש"מ 1980 .

 • המחזיק בנכס, שהוא החייב בתשלום הארנונה, הינו "אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון".

  בשכירות, יירשם כמחזיק מי ששוכר לתקופה של 12 חודשים לפחות. כאשר כמה גורמים עונים להגדרת "מחזיק" ביחס לאותו נכס, מייחסים את החזקה למי שהוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס מבין בעלי הזיקה השונים.

  לתשומת לבכם! חובת תשלום הארנונה חלה על המחזיק הרשום בספרי העירייה, לפיכך, כל עוד לא התקבלה הודעה בכתב ובמועד על שינוי בחזקה, יהיה המחזיק הרשום בספרי העירייה חייב בשיעורי הארנונה. כל שינוי בספרי העירייה מתבצע ממועד הדיווח ואילך.

 • מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים 1 ו 269 לפקודת העיריות, רשאי להשיג על חיוב הארנונה לשנת המס השוטפת או אם קיבל תיקון של חיוב הארנונה במהלך שנת המס השוטפת, אם מצא כי נפלה טעות בחיוב הארנונה בגין: שטח הנכס, סוג הנכס או השימוש הנעשה בו.

  • השגה יש להגיש בכתב למנהל הארנונה בעירייה, בתוך 90 יום ממועד קבלת הודעת החיוב, או תיקון החיוב עליו משיגים. תשובת מנהל הארנונה תישלח למשיג עד 60 יום מעת קבלת ההשגה.
  • אם נדחתה ההשגה או חלקה, רשאי המשיג להגיש ערר לוועדת הערר וזאת בתוך 30 יום ממועד קבלת תשובת מנהל הארנונה. פניה לוועדת ערר יש להגיש ידנית או בדואר רשום בארבעה עותקים בבניין העירייה בכתובת בית התמר, רחוב פתן 4 אילת.

  לתשומת לבכם, הגשת השגה או ערר, אינה עילה לעיכוב התשלום או דחייתו. יש לשלם את מיסי הארנונה במועד שנקבע, על מנת להימנע מחיוב של ריבית פיגורים והצמדה. אם ההשגה תתקבל, יזוכה המשיג בהתאם ויוחזרו לו תשלומי היתר ששילם. עד להכרעת וועדת הערר או בית המשפט, הנך מתבקש לשלם את החיובים שאינם שנויים במחלוקת.

 • ועדת הנחות לעסקים

  אזרח ותיק הזכאי להנחה מארנונה בגין דירת המגורים שלו לפי מבחן הכנסה, ובנוסף מנהל גם עסק, עשוי להיות זכאי להנחה מארנונה גם בגין 40 מ"ר משטח העסק, לפי אותו שיעור הנחה שנקבע לדירת המגורים, באישור ועדת הנחות, ובלבד שנתקיימו לגבי המחזיק כל אלה:

  1. הוא בעל העסק ואין הוא בעל עסק נוסף;
  2. שטחו של העסק אינו עולה על 75 מטרים רבועים;
  3. הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 240,000 שקלים חדשים; הסכום האמור יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הידוע בתחילת כל שנת כספים; בפסקה זו, "עוסק" ו"מחזור עסקאות של עוסק", כמשמעותם בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

   

  פטור חלקי לנכי צה"ל וכוחות הביטחון (משטרה, שב"ס) בגין שטח המשמש לעסק

  נכה כוחות הביטחון המנהל עסק, זכאי לפטור של שני שלישים מארנונה בגין שטח העסק, אם בידו אישור פקיד שומה שאינו חייב בתשלום מקדמות מס הכנסה ביחס לאותה שנת מס. יש להגיש את הבקשה לפטור עד למועד האחרון להגשת בקשות להנחה בשנת הכספים, אם היה חייב בתשלום מקדמות, אך נקבע בשומה לאותה שנת כספים שאין חבות במס הכנסה, ניתן להגיש בקשה להחזר ארנונה. יש להגיש בקשה בצירוף כל המסמכים הדרושים לשם קבלת פטור זה, לרבות אישור פקיד שומה.

  לנוחיותך טופס מקוון, להגשת הבקשה לחץ כאן!

פעולות ושירותים

 • להגשת הבקשה עבור דירת מגורים באמצעות טופס מקוון, לחץ כאן!

  להגשת הבקשה עבור עסק באמצעות טופס מקוון, לחץ כאן!

 • להגשת הבקשה עבור דירת מגורים באמצעות טופס מקוון, לחץ כאן!

  להגשת הבקשה עבור עסק באמצעות טופס מקוון, לחץ כאן!

 • להגשת הבקשה עבור דירת מגורים באמצעות טופס מקוון, לחץ כאן!

  להגשת הבקשה עבור עסק באמצעות טופס מקוון, לחץ כאן!

 • להגשת הבקשה עבור דירת מגורים באמצעות טופס מקוון, לחץ כאן!

  להגשת הבקשה עבור עסק באמצעות טופס מקוון, לחץ כאן!

 • להגשת הבקשה עבור דירת מגורים באמצעות טופס מקוון, לחץ כאן!

 • להגשת הפניה עבור דירת מגורים באמצעות טופס מקוון, לחץ כאן!

  להגשת הפניה עבור עסק באמצעות טופס מקוון, לחץ כאן!

חילופי מחזיק או בעלים בנכס

 • המחזיק בנכס, שהוא החייב בתשלום הארנונה, הינו "אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון".

  בשכירות, יירשם כמחזיק מי ששוכר לתקופה של 12 חודשים לפחות. כאשר כמה גורמים עונים להגדרת "מחזיק" ביחס לאותו נכס, מייחסים את החזקה למי שהוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס מבין בעלי הזיקה השונים.

  לתשומת לבכם! חובת תשלום הארנונה חלה על המחזיק הרשום בספרי העירייה, לפיכך, כל עוד לא התקבלה הודעה בכתב ובמועד על שינוי בחזקה, יהיה המחזיק הרשום בספרי העירייה חייב בשיעורי הארנונה. כל שינוי בספרי העירייה מתבצע ממועד הדיווח ואילך.

 • בעת קניה / מכירה של נכס, יש להביא צילום הסכם מכר מלא, חתום בידי שני הצדדים וצילום תעודת זהות של הבעלים החדשים של הנכס.

  במקרה של יציאת שוכר / כניסת שוכר יש למלא טופס הצהרה בדבר שינוי שם המחזיק בנכס, לצרף צילום הסכם כמפורט בחילופי מחזיקים / החלפת בעלים.

  בעל/ת נכס – על פי חוק, חובה עליך לדווח על כל שינוי בהחזקת הנכס. בהיעדר דיווח על שינוי, תירשם כ"מחזיק בנכס" ותחויב בארנונה.

  לנוחיותך טפסים מקוונים להגשת הבקשה:

  שינוי בעלות בעסקת מכר  | שינוי בעלות בעסקת מכר לעסק

  שינוי בעלות בהעברה ללא תמורה  | שינוי בעלות בעסקת מכר ללא תמורה

  שינוי בעלות בירושה  | שינוי בעלות בירושה לעסק

   

   

 • בעת כניסה לנכס, יש לדווח לעירייה בכתב על מועד הכניסה לנכס.

  לשם רישום מחזיק בנכס, יש למסור לעירייה צילום הסכם שכירות מלא, לתקופה של 12 חודשים לפחות; צילום תעודת זהות של "המחזיק" החדש והבעלים, ובמקרה של שוכר שאינו אזרח ישראל, צילום תעודה מזהה (דרכון / ויזה / אישור שהייה), בחברה בע"מ צילום תעודת התאגדות חברה.

  לדירת מגורים – לנוחיותך טופס מקוון להגשת בקשה, לחץ כאן!

  לעסק – לנוחיותך טופס מקוון להגשת הבקשה, לחץ כאן!

 • בעת יציאה (חדילה) מהנכס, יש לדווח לעירייה בכתב על מועד היציאה מהנכס. אי מסירת הודעה על יציאה (חדילה) מהנכס, תגרור המשך חיוב בארנונה על שמך.

  לדירת מגוריםלנוחיותך טופס מקוון להגשת הודעה, לחץ כאן!

  לעסקלנוחיותך טופס מקוון להגשת הודעה, לחץ כאן!

אישור לרשם המקרקעין (אישור לטאבו)

 • מהו אישור לרשם המקרקעין?

  על פי סעיף 324 לפקודת העיריות, העברת זכויות בנכס מותנית בהמצאת אישור עירייה המופנה לרשם המקרקעין, ולפיו כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס, ביחס לנכס שולמו במלואם.

  אישור זה מעיד על סילוק חובות של בעל הנכס ביחס לנכס (חובות כגון: ארנונה, היטל השבחה, אגרות והיטלי פיתוח).

  לאחר קבלת האישור ניתן לפנות לרשם המקרקעין להמשך הליך העברת הזכויות בנכס.

  תוקף תחולת האישור ירשם על גבי האישור והינו בהתאם למועד האחרון בגינו שולם חשבון הארנונה ו/או בהתאם לתוקף האישור בדבר היטל השבחה.

  בהתאם לצו הארנונה שאושר ע"י מועצת העיר, תיגבה הארנונה לכל שנת הכספים בששה תשלומים, אגף הגבייה גובה מראש ארנונה בגין חודשיים עבור הפקת האישור לרשם המקרקעין (טאבו).

  קבלת האישור אינה מהווה אסמכתא לביצוע העברת הבעלות בספריי העירייה

  האישור לטאבו הינו אישור המעיד על סילוק חובות של בעל הנכס ביחס לנכס בלבד בגין חיובים עירוניים.

  החלפת מחזיקים / העברת בעלות תתבצע אך ורק לבקשת אחד מהצדדים לעסקה ובהמצאת המסמכים הרלוונטיים.

  הגשת הבקשה

  תהליך הנפקת אישור לרשם המקרקעין (טאבו) מתבצע מול אגף ההכנסות – באמצעות הגשת בקשה בפקס/ דואר/ דוא"ל/אתר עיריית אילת באופן מקוון/עמדות קבלת הקהל.

  קבלת האישור כרוכה בתשלום החובות החלים על הנכס ואגרה ע"ס 75 ₪.

  יש למלא טופס בקשה לאישור לרשם המקרקעין להעברת זכויות בנכס ולצרף לו את המסמכים הבאים (לפי סוג העסקה):

  1 . בכל מקרה יש להמציא צילום נסח רישום בטאבו עדכני מרשם המקרקעין או אישור זכויות מהחברה המשכנת.

  2 . מסמכים נוספים על פי סוג העסקה (ראו טבלה מטה)

  סוג עסקה מסמכים נדרשים
  עסקת מכר חוזה מכר ) עותק שלם של חוזה מכר חתום בידי המוכר והקונה
  העברה ללא תמורה תצהירים של העברה ללא תמורה מהמעביר ומהמקבל (מאומתים בידי עו"ד)
  חכירה / הארכת חכירה צילום חוזה חכירה או שטר מכר
  העברה מנאמן לנהנה הודעת נאמנות ממס שבח או חוזה או תצהירים
  פירוק חברה צו פירוק ופרוטוקול פירוק חתום בידי המפרק, תדפיס מרשות התאגידים
  רישום / תיקון בתים משותפים צו רישום / תיקון בתים משותפים +אישור מהנדס העיר+ נסח רישום בטאבו או מצב זכויות עדכניים
  הסכם גירושין עפ"י הסכם גירושין מבית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני + פסק דין
  צוואה צוואה + צו קיום צוואה חתום ע"י בימ"ש או בי"ד רבני
  ירושה צו ירושה מבית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני
  משכנתא שטר משכנתא + נסח או מצב זכויות עדכניים
  חברה משכנת הסכם מכר בין החברה המשכנת לקונה

  תוך כמה זמן יונפק האישור?

  בית פרטי/דירה בבניין משותף/פנטהאוז/דירות גן/מבנה המשמש כעסק/מפעל/מבנה תעשייתי – הטיפול בבקשה כרוך אף באישור היחידה להיטל השבחה באגף ההנדסה ועל כן יתכן ויארך כחודש ימים.

  טופס מקוון להגשת הבקשה לאישור

  למגורים, לחץ כאן!

  לעסק, לחץ כאן!

 • מהי תעודה לרישום משכנתא בטאבו?

  רישום משכנתה בלשכת רישום מקרקעין (טאבו), מותנה בהצגת תעודה מהעירייה המופנית לרשם המקרקעין, ולפיה שולמו במלואם כל חובות הארנונה המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס.

  לפיכך, על בעל נכס המבקש או המסכים (לבקשת הרוכש) למשכן או לשעבד את הנכס שבבעלותו, להציג לרשם המקרקעין תעודה מהעירייה, כתנאי לרישום המשכנתא.

  התעודה מעידה על העדר חובות ארנונה בלבד של בעל הנכס ביחס לנכס, עד מועד תוקף התעודה.

   

  הזכאות לתעודה לרישום משכנתה היא של בעל הנכס או מיופה כוחו בלבד.

   

  על מנת שנוכל להנפיק תעודה זו, עליכם להגיש מסמכים כמפורט מטה ולשלם את אגרת התעודה ע"ס 75 ₪ . לאחר מכן נבדוק כי כל התשלומים בגין ארנונה, סולקו במלואם.

   

  מסמכים שיש לצרף לבקשה:

  • שטר משכנתא.
  • תצלום נסח רישום עדכני מלשכת המקרקעין (טאבו) על שם המבקש. אם הנכס אינו רשום בטאבו, יש להציג בנוסף אישור זכויות מהחברה המשכנת.
  • צילום תעודה מזהה של בעל הנכס – תעודת זהות/רישיון נהיגה/דרכון בתוקף.
  • תאגיד (חברה/עמותה/שותפות) – צילום תעודת ההתאגדות ואישור עו"ד/רו"ח כי המבקש רשאי לחייב את התאגיד.
  • במקרה של מיופה כוח – ייפוי כוח מבעל הנכס וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/רישיון נהיגה/דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.

  לאחר בדיקת הבקשה והמסמכים הנדרשים, מגיש הבקשה עשוי להתבקש להשלים מסמכים נוספים על ידי נציג בטאבו, בהתאם לצורך.

  טופס מקוון להגשת הבקשה לאישור

  למגורים, לחץ כאן!

  לעסק, לחץ כאן!

   

הנחות ופטורים לנכסים

 • הנחה לבניין ריק מסוג דירת אבלים. "דירת אבלים" – בנין ריק מסוג דירת מגורים, אשר הבעלים החזיק והתגורר בה בגפו עד ערב- מותו, ושאין משתמשים בה.

  אזכרה לעילוי נשמתו של הבעלים בתדירות שאינה עולה על פעם בחודש לא תיחשב שימוש בדירה לעניין זה, ובלבד שאינה כרוכה בפעולות נוספות כגון לינה או סעודה.

  המחזיק ייתן הודעה בכתב לעירייה על היות הדירה ריקה לא יאוחר מ- 30 ימים מיום פטירת המנוח/ה. נמסרה הודעה באיחור, הזכאות להנחה תחול מיום קבלת ההודעה בפועל.

  המחזיק יציג תעודת פטירה של המנוח/ה.

  המחזיק יאפשר למפקח מטעם העירייה לבדוק כי אין מתגוררים בדירת האבלים ואין משתמשים בה.

  המחזיק יצרף לבקשת ההנחה תצהיר מאומת על ידי עו"ד המציין, כי לפי מנהגי האבלות הנהוגים בעדתו אין להוציא חפצים מבית המנוח/ה במשך תקופה של 11 או 12 חודשים (על-פי מנהג האבלות הרלוונטי) ממועד הפטירה, וכי לא התווסף ולא יתווסף כל חפץ נוסף לדירה שלא היה בה ערב מות המנוח/ה לאורך כל התקופה בעדה התבקשה ההנחה.

  להוכחת היעדר שימוש בדירה ימציא המחזיק, בתום תקופת ההנחה, אישור מספק המים על היעדר צריכת מים בדירה, בגין כל התקופה שבעדה התבקשה ההנחה, וכן תצהיר מאומת על ידי עו"ד, המציין כי לא נוספו חפצים לבית המנוח/ה במשך כל התקופה שבעדה התבקשה ההנחה, וכי קוימו מנהגי האבלות שעליהם הצהיר המחזיק מראש, ובכלל זה כי לא הוצאו חפצים מבית המנוח/ה לאורך כל תקופת מנהגי האבלות.

  כן ימציא המחזיק אישור מחברת החשמל לגבי היקפי צריכת החשמל בדירה, אם בכלל, בתקופה שבעדה התבקשה ההנחה.

  נעשה שימוש בדירה בניגוד למנהגי האבלות שעליהם הצהיר המחזיק או הועברה החזקה בה טרם תום תקופת מנהגי האבלות שצוינה בתצהיר המחזיק) 11 או 12 חודשים ממועד הפטירה, לפי העניין (תבוטל ההנחה רטרואקטיבית ממועד הינתנה.

  50% עד 11 או 12 חודשים ממועד פטירת המנוח/ה, בהתאם למנהג האבלות, בכפוף לתנאים המפורטים

  להגשת הבקשה באמצעות טופס מקוון, לחץ כאן!

 • בעל הנכס זכאי להנחה מארנונה בשיעור של 100%, וזאת בתנאי שהנכס בגינו מבוקשת ההנחה כאמור הינו ריק מכל חפץ ואדם ואין נעשה בו שימוש ברציפות לתקופה של לפחות 30 יום ועד 6 חודשים במצטבר. ההנחה תינתן כל עוד לא שונתה הבעלות ובתנאי שלא קיבל הנחה לבניין חדש (כלומר, ההנחה ניתנת פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בנכס), בכפוף למילוי ההצהרה על ידי המבקש והחל מיום הגשת הבקשה.

  כיצד מקבלים את ההנחה?

  עליכם לידע את אגף ההכנסות מיד כאשר הנכס הופך לריק שכן הבקשה תועבר לבחינה ביחס לתקופה שמיום הגשתה ואילך ולא בגין תקופות עבר. ההנחה תינתן עבור שנת הכספים הנוכחית בלבד בכפוף למילוי הצהרה​ בדבר נכס ריק​ על ידי המבקש, הצגת אישורים מחברת החשמל בגין צריכות חשמל בנכס ומתאגיד המים "עין נטפים" בגין צריכות מים ביחס לתקופה המבוקשת ובדיקת מפקח מטעם העירייה אשר תתואם מול המבקש לאחר הגשת הבקשה לעירייה. אי ביצוע הבדיקה וצירוף המסמכים הנדרשים כאמור, ימנע את קבלת ההנחה. באם הנכס ימצא אכן ריק וללא שימוש, הזיכוי יבוצע בתום התקופות האמורות. אם בוצע תשלום בגין התקופה בה ניתנה הנחה, הוא יקוזז לטובת חיובים שוטפים שלאחר תקופת הזכאות, או כל חיוב אחר על שם המשלם שנמצא בחובה.

  להגשת הבקשה באמצעות טופס מקוון (לדירת מגורים), לחץ כאן!

  להגשת הבקשה באמצעות טופס מקוון (לעסק), לחץ כאן!

 • על פי תקנה 12 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג – 1993, מחזיק שהינו הבעל הראשון של בניין חדש ריק, מיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אולם אין משתמשים בו במשך תקופה רצופה, יהיה זכאי להנחה בשיעור של 100% לתקופה של עד 6 חודשים בכפוף למילוי בקשה. לאחר 6 חודשים ניתן לפנות בבקשה להנחה בשיעור של 30% , לתקופה של עד 6 חודשים נוספים. ההנחה הנוספת מותנית באישור ועדת הנחות. להוכחת היותו של הבניין ריק שאין משתמשים בו, ימציא המחזיק ראיות על פי הוראות הרשות.

 • נכס שנהרס לחלוטין או נכס שניזוק כך שלא ניתן כלל להשתמש בו ואין משתמשים בו, ניתן לקבל בגינו פטור מארנונה. יש לשים לב, כי החוק קובע שהפטור יינתן רק מיום מסירת ההודעה על כך לעירייה ולא מיום היות הנכס לא ראוי לשימוש. הפטור המוחלט מוגבל לשלוש שנים, שלאחריהן יהיה על בעל הנכס לשלם ארנונה לפי התעריף המזערי החל ביחס לשימוש האחרון שנעשה בנכס לפני שנהרס.

  *נכס שפטור מארנונה למעלה מ- 12 שנה נכון לתאריך 01.01.2012, זכאי לשנתיים נוספות בלבד, ואז יחויב בארנונה למשך 5 שנים, כמפורט לעיל.

  אם ימשיך הנכס להיות לא ראוי לשימוש בתום 5 השנים כאמור, ימשיך לקבל פטור מארנונה לאחר שתימסר הודעה על כך בכתב לעירייה, וכל עוד יהיה לא ראוי לשימוש.

  להגשת הבקשה באמצעות טופס מקוון, (לדירת מגורים), לחץ כאן!

  להגשת הבקשה באמצעות טופס מקוון, (לעסק), לחץ כאן!

   

הנחות אישיות מארנונה

 • תושבים הזכאים להנחות שונות בארנונה יוכלו לברר את כל הנדרש לקבלת ההנחה באגף ההכנסות של עיריית אילת.

  הגשת טפסי בקשה

  הנחות ופטורים על תשלומי ארנונה נקבעו בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג – 1993 ונקבעים או משתנים מפעם בפעם בתקנות מחייבות שמתקין שר הפנים, תקנות אלו אומצו ואושרו על ידי מועצת העיר.

   

 • הנחות  ופטורים בתשלום הארנונה נחלקים לשלושה סוגים:

  1. הנחות אישיות: הנחות הניתנות לתושבי העיר ולבעלי העסקים בעיר בהתאם לקריטריונים הקשורים למחזיק בנכס ואשר נקבעו בחוק- כל טפסי הבקשה להנחות השונות עומדים לרשותכם ב"שירותים בקליק".
  1. הנחות ופטורים לנכסים: הנחות הניתנות לתושבי העיר ולבעלי העסקים בעיר בהתאם לקריטריונים הקשורים לנכס. הנחות אלה כוללות בין השאר הנחה עבור "נכס ריק" שאין עושים בו שימוש, פטור עבור "נכס שאינו ראוי לשימוש" והנחה עבור "בניין חדש וריק" שאין עושים בו שימוש והנחת קורונה – טופסי הבקשה להנחות ופטורים עומדים לרשותכם ב"שירותים בקליק".
  • מבקש הבקשה חייב להיות רשום כ-"מחזיק" בנכס בספרי העירייה.
  • מבקש הבקשה יהיה רשום במרשם האוכלוסין בתחום העיר אילת. במידה וימצא כי התגורר בעבר בעיר אחרת, ימציא מהרשות אישור על אי קבלת הנחה בעיר אחרת.
  • הזכאי ליותר מהנחה אחת יקבל הנחה אחת בלבד, הגבוהה מבניהן.
  • מי שמחזיק בשני נכסים יקבל הנחה עבור נכס אחד לפי הגבוה מבניהם. בעל דירה לא יכול לקבל הנחה בגין דירה שבבעלותו בה מתגורר אדם אחר.
   • המחזיק בנכס בחלק משנת הכספים, יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס כבעלים או כשוכר (בכפוף להמצאת חוזה שכירות שעל פיו נרשם כמחזיק בתוקף ל 12 חודשים לפחות).

  לכל בקשה להנחה חובה לצרף צילום תעודת זהות וספח. במקרה בו מגיש הבקשה הינו מיופה כוח, יש לצרף גם אישור ייפוי כוח מבעל הזכאות להנחה.

 • בהתאם לתקנות ההנחה, "נזקק" זכאי להנחה שאינה עולה על 70%.

  לעניין זה, "נזקק" הוא מחזיק:

  1. שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד, בשל טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו.
  2. שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

  ועדת הנחות תקבע את זכאותו של מבקש ההנחה, ואת שיעור ההנחה, בהסתמך על טופס הבקשה וחוות דעת. בהתאם לתקנות, על הוועדה ליתן החלטתה, בכתב, בצירוף נימוקים.

  להגשת הבקשה באמצעות טופס מקוון, לחץ כאן!

 • עיריית אילת תעניק הנחה בתשלומי הארנונה לסטודנטים המתגוררים בתחומה וימצאו זכאים לכך, בגין הנכס בו הם מחזיקים בתקופת לימודיהם. ההנחה תינתן בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג – 1993 ובכפוף לעמידת מבקש ההנחה בתנאים שנקבעו למתן הנחות אלו.

  הזכאות להנחה תבחן פעם אחת בלבד בכל שנת כספים. לא תינתן אפשרות לבחינה נוספת, גם כאשר חל שינוי במצבו של המבקש.

  שיעור ההנחה הוא עד 80%, בכפוף לעמידה ב"מבחן הכנסה" הקבוע בסעיף 2(8) לתקנות הנזכרות לעיל.

  על מבקש ההנחה להגיש את הבקשה לכל המאוחר עד ליום 31.8 של אותה שנת כספים (לסטודנט בשנת הלימודים הראשונה בלבד – עד 31.12.2021 ).

  אישור ההנחה מתייחס לתקופה של שנת כספים אחת בלבד. יש להגיש בקשה חדשה בגין כל שנת כספים בנפרד.

  ההנחה תחל ביום ה-1.1 של אותה שנת כספים או מהיום בו החל מבקש ההנחה להחזיק בנכס (לפי המאוחר).

  ההנחה תסתיים ביום ה-31.12 של אותה שנת כספים או בתום תקופת השכירות כפי שמצוין בחוזה השכירות (לפי המוקדם).

  לעניין זה- הסתמכות על המועדים המצוינים בחוזה שכירות, תהא עד לתקופה מרבית של 12 חודשים.

  על מנת לקבל את ההנחה, על מבקש ההנחה לעמוד בתנאים הבאים:

  רישומו כ"מחזיק" בספרי העירייה.

  רישומו במרשם האוכלוסין כמתגורר בעיר אילת (מי שרשום כמתגורר בעיר אחרת, נדרש להמציא אישור מאותה רשות לפיו הוא אינו מקבל אצלה הנחה מארנונה, בתקופה לגביה מבוקשת ההנחה).

  "דירת סטודנטים"- לעניין ההנחה לפי "מבחן הכנסה", תכיר העירייה ב"דירת סטודנטים" בתנאים המפורטים להלן, על מנת לאפשר  הנחה לסטודנטים אף אם הם אינם רשומים כמחזיקים בדירה בספרי העירייה.

  כמו כן, הדבר יאפשר לתת הנחה לסטודנט בגין חלקו היחסי בדירה (שטח הדירה לחלק במספר המחזיקים בה) על-בסיס הכנסותיו בלבד, ומבלי להביא בחשבון את הכנסות שותפיו לדירה.

  שאר התנאים לזכאות להנחה הם כפי שנקבעו ע"י העירייה ובהתאם לתקנות הנ"ל.

  המתגוררים ב"דירת סטודנטים", והכול בתנאים הבאים:

  הנחה לסטודנט שאינו רשום כמחזיק בדירה- א. חובה על המחזיק שכן רשום בדירה להיות סטודנט. ב. על מבקש ההנחה להציג תעודת זהות בה מופיעה כתובתו הנוכחית הזהה לכתובת הדירה לגביה מבוקשת ההנחה. ג. על מבקש ההנחה להציג העתק מחוזה שכירות לפיו הוא שוכר את הנכס המדובר לתקופה של 12 חודשים לפחות. ד. תקופת ההנחה תחל מיום ההודעה על השכירות ועד לתום שנת הכספים הנוכחית.

  הנחה לסטודנט המתגורר ב"דירת סטודנטים"- א. דירת מגורים תחשב כ"דירת סטודנטים" רק כאשר כל המחזיקים בה כבעלים ו/או שוכרים הם סטודנטים במוסד להשכלה גבוהה בתוכנית לימודים מלאה. ב. אלו לא יוכרו כ"דירת סטודנטים": (1) נכס שבו חלק מבני הבית הבגירים אינם סטודנטים במוסד להשכלה גבוהה בתוכנית לימודים מלאה. (2) יחידת דיור נפרדת, אם היא משמשת בן משפחה של דיירי הנכס העיקרי שאליו שייכת יחידת הדיור. (3) חלק מנכס שפוצל למספר יח"ד שלא כדין.

  להגשת הבקשה באמצעות טופס מקוון, לחץ כאן!

   

 • עיריית אילת תעניק הנחה בתשלומי הארנונה לתושבים המתגוררים בתחומה אשר ימצאו זכאים לכך, בגין הנכס בו הם מחזיקים. ההנחה תינתן בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג – 1993 ובכפוף לעמידת מבקש ההנחה בתנאים שנקבעו למתן הנחות אלו.

  הזכאות להנחה תבחן פעם אחת בלבד בכל שנת כספים. לא תינתן אפשרות לבחינה נוספת, גם כאשר חל שינוי במצבו של המבקש.

  שיעור ההנחה הוא עד 80%, בכפוף לעמידה ב"מבחן הכנסה" הקבוע בסעיף 2(8) לתקנות הנזכרות לעיל.

  על מבקש ההנחה להגיש את הבקשה לכל המאוחר עד ליום 31.8 של אותה שנת כספים (לסטודנט בשנת הלימודים הראשונה בלבד – עד 31.12.2021 ).

  אישור ההנחה מתייחס לתקופה של שנת כספים אחת בלבד. יש להגיש בקשה חדשה בגין כל שנת כספים בנפרד.

  ההנחה תחל ביום ה-1.1 של אותה שנת כספים או מהיום בו החל מבקש ההנחה להחזיק בנכס (לפי המאוחר).

  ההנחה תסתיים ביום ה-31.12 של אותה שנת כספים או בתום תקופת השכירות כפי שמצוין בחוזה השכירות (לפי המוקדם).

  להגשת הבקשה באמצעות טופס מקוון, לחץ כאן!

 • נכה זכאי להנחה מארנונה כמפורט להלן:

  1. נכה נפגע רדיפות הנאצים, נכה הזכאי לגמלת נכות לפי חוק רדיפות הנאצים.
  2. נכה נפגע פעולות איבה, נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.
  3. נפגע מלחמה בנאצים, נפגע המוכר על ידי משרד האוצר כזכאי.

  ההנחה תינתן בהתאם למספר הנפשות המתגוררות בנכס לפי הפירוט הבא:

  עד 4 נפשות – הנחה בשיעור של 66% עד 70 מ"ר.

  מ- 4 נפשות   – הנחה בשיעור של 66% עד 90 מ"ר.

  להגשת הבקשה באמצעות טופס מקוון, לחץ כאן!

   

  1. נכה ביטוח לאומי הזכאי לקצבה חודשית מלאה, או שטרם קבלת קצבת זקנה, נקבעה לצמיתות דרגת אי כושר השתכרותו בשיעור 75% ומעלה, זכאי להנחה בשיעור 80% לכל גודל הנכס.
  1. נכה בעל דרגת נכות רפואית מ- 90% ומעלה, המוכחת ע"פ כל דין, או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור, זכאי להנחה בשיעור 40% לכל גודל הנכס.
  1. עבור ילד נכה כמפורט להלן: זכאי להנחה מארנונה בן או בת לרבות ילד במשפחה אומנה של המחזיק בנכס זכאי לתגמול לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), או שהוא מעל גיל 18 ומשתלמת בעדו ובשל נכותו גמלה על ידי המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה בטרם הגיעו לגיל 18, (לרבות ילד במשפחת אומנה של המחזיק בנכס) זכאים להנחה בשיעור 33% עד 100 מ"ר.

  להגשת הבקשה באמצעות טופס מקוון, לחץ כאן!

 • בהתאם לתקנות ההנחה, הזכאי לגמלה כאסיר ציון או כבן משפחה של הרוג מלכות, זכאי להנחה שלא תעלה על 66% לגבי 70 מ"ר משטח הנכס. עלה מספר בני המשפחה הגרים עם הזכאי על ארבעה, 66% לגבי 90 מ"ר משטח הנכס. הזכאות לגמלה כאסיר ציון או כבן משפחה של הרוג מלכות נקבעה לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992.

  להגשת הבקשה באמצעות טופס מקוון, לחץ כאן!

 • בהתאם לתקנות ההנחה, עולה זכאי להנחה שאינה עולה על 90% לגבי 100 מ"ר בלבד משטח הנכס, למשך 12 חודשים מתוך 24 החודשים המתחילים ביום שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה על פי חוק השבות, התש"י-1950.

  מי שניתנה לו תעודה של אזרח עולה מהמשרד לקליטת העלייה, זכאי להנחה שאינה עולה על 90% לגבי 100 מ"ר בלבד משטח הנכס, וזאת למשך 12 חודשים מתוך 24 חודשים המתחילים ביום קבלת המעמד כקבוע בתעודה האמורה.

  להגשת הבקשה באמצעות טופס מקוון, לחץ כאן!

 • בהתאם לתקנות ההנחה, בעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958, זכאי להנחה שאינה עולה על 90% לכל שטח הנכס.

  תעודת עיוור / לקוי ראיה ניתנת בהתאם להוראות תע"ס.

  להגשת הבקשה באמצעות טופס מקוון, לחץ כאן!

 • בהתאם לתקנות ההנחה, איש צד"ל זכאי להנחה שאינה עולה על 90% לגבי 100 מ"ר למשך 12 חודשים, מתוך 36 חודשים המתחילים ביום שבו הגיע לישראל אחרי חודש מאי 2000.

 • בהתאם לתקנות ההנחה מארנונה, מחזיק בנכס המקבל אחת מהגמלאות המפורטות להלן, זכאי להנחה שאינה עולה על 70% לכל שטח הנכס ובתנאי שהחל/ה לקבל את הגמלה לפני 1/1/2003 ולא חלה  הפסקה בת 6 חודשים ברציפות בזכאות לקבלת הקצבה:

  1. גמלה להבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 .
  2. תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972.

  להגשת הבקשה באמצעות טופס מקוון, לחץ כאן!

 • בהתאם לאישור מועצת העיר מס' 72/13 (1073), ובכפוף לתקנה 13 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג – 1993, מעניקה העירייה הנחה בשיעור של 5% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה בשנת התקציב 2020, למחזיק נכס מסוג דירת מגורים, שהוא חייל מילואים פעיל.

  הגדרת חייל מילואים פעיל

  "חייל מילואים פעיל" – חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שנתן לו צבא הגנה לישראל או באישור תקף שנתן לו צבא הגנה לישראל על כך שהוא משרת מילואים פעיל.

  להגשת הבקשה באמצעות טופס מקוון, לחץ כאן!

 • הורה עצמאי זכאי להנחה מארנונה כמפורט להלן:

  הורה עצמאי, כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, לילד המתגורר איתו/ה המשרת/ת שירות סדיר, כהגדרתו בחוק שירות הביטחון (נוסח משולב) התשמ"ו 1986, כל עוד הוא/היא משרת/ת בפועל כאמור, ובתנאי שגילו/ה אינו עולה על 21 שנים או מתנדב/ת בשרות לאומי ושגילו/ה אינו עולה על 21 שנים – זכאי להנחה בשיעור 20%.

  להגשת הבקשה באמצעות טופס מקוון, לחץ כאן!

 • "אזרח ותיק"* זכאי להנחה מארנונה כמפורט להלן:

  1. "אזרח ותיק" המקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת זקנה או קצבת שאירים או קצבת תלויים או קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה, תינתן הנחה בשיעור 25% מחיוב הארנונה לדירת מגוריו בעבור שטח של עד 100 מ"ר . להלן: "קיצבה": {תקנה 2 (א) (1)(א) לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה),  התשנ"ג 1991}.
  2. "אזרח ותיק" – תינתן הנחה בשיעור 30% מחיוב הארנונה לדירת מגוריו של אזרח ותיק בעבור שטח של – עד 100 מ"ר לפי חוק האזרחים הוותיקים, התש"ן 1999 בכפוף לאמור להלן:

  גר בדירה "אזרח ותיק" אחד תינתן הנחה אם סכום הכנסותיו** מכל מקור שהוא אינו עולה על – השכר הממוצע במשק המתעדכן מעת לעת.

  גרים בדירה שני "אזרחים ותיקים" או מתגוררים אחרים תינתן הנחה אם סך ההכנסות*** של כל – המתגוררים בדירה (גם אם הם אינם "אזרחים ותיקים"), אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק המתעדכן מעת לעת.

  1. "אזרח ותיק" המקבל "גימלה לפי חוק הבטחת הכנסה" התשמ"א 1991 יזוכה בהנחה בשיעור של 100% בעבור שטח של עד 100 מ"ר.
  2. "אזרח ותיק" המקבל "קצבת זקנה בתוספת גמלה לנכה" יזוכה בהנחה בשיעור של 100% בעבור שטח של עד 100 מ"ר במקרה זה יש לצרף אישור על קבלת הקצבה.
  3. אזרח ותיק המקבל פנסיה שאינה עולה על 24.3% מהשכר הממוצע במשק ואלמלא פנסיה זו היה זכאי לגמלת הבטחת הכנסה ( יחד עם בן / בת זוג פנסיה אינה עולה על 38.3% מהשכר הממוצע ) יזוכה בהנחה בשיעור של 100% בעבור שטח של עד 100 מ"ר במקרה זה יש לצרף – תלוש הפנסיה ואישור על תביעה להבטחת הכנסה שנדחתה ע"י המוסד לביטוח לאומי.

  להגשת הבקשה באמצעות טופס מקוון, לחץ כאן!

 • חייל/ת בשירות חובה או שירות לאומי זכאי/ת להנחה מארנונה כמפורט להלן:

  חייל/ת בשירות חובה/לאומי המחזיק/ה ומתגורר/ת בדירה זכאי/ת להנחה בשיעור של 100% עד 70/90 מ"ר מגודל הנכס, בהתאם למספר הנפשות המתגוררים בנכס בגינו מבוקשת ההנחה כאמור.

  ***ההנחה תינתן גם למשפחה המקבלת תשלומי משפחה בגין החייל/ת המשרת/ת.

  חייל/ת בשירות חובה בלבד זכאי/ת להמשך הנחה לתקופה של עד 4 חודשים מתום השירות הצבאי.

  להגשת הבקשה באמצעות טופס מקוון, לחץ כאן!

 • בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג- 1993, תוענק הנחה בשיעור של 70% לזכאי לגמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי.

  במקרים בהם מאושרת גמלת סיעוד לחודשים ספורים בלבד, חשוב לגשת לרשות המקומית ולהציג את האישור על קבלת הגמלה.

  במקרים שבהם אושרה גמלת סיעוד אחרי שכבר נשלח חשבון הארנונה, ניתן לגשת לגזברות הרשות המקומית ולהציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הגמלה.

 • הנחה מארנונה לזכאי משרד הביטחון

  נכה הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט- 1959 – זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66% לגבי 70 מ"ר משטח דירתו.

  אם מתגוררות בדירה מעל 4 נפשות, ההנחה תינתן לגבי 90 מ"ר.

  • בן משפחה של חייל שנספה במערכה, הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950 -כל עוד הוא זכאי כאמור" – בכפוף לאישור ממשרד הביטחון הממוען לעיריית אילת.
  • נכה הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תש"ט- 1949 ,כל עוד הוא זכאי כאמור. נפגע הזכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים של משרד הביטחון.
  • מי שזכאי לתגמולים לפי חוק המשטרה (נכים ונספים), תשט"ו – 1955 ,כל עוד הוא זכאי להנחה כאמור נפגע הזכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים של משרד הביטחון.
  • מי שזכאי לתגמולים לפי חוק שירותי בתי הסוהר (נכים ונספים), תש"ח – 1960 – כל עוד הוא זכאי כאמור נפגע הזכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים של משרד הביטחון.

  אגף השיקום יעניק לזכאי האגף אישור על זכאותו לפי חוקי השיקום. אישור זה יוצג על ידי הזכאי לרשות המקומית למימוש זכאותו להנחה.

  האישור להנחה בארנונה יינתן לזכאי מיום הזכאות לתגמולים,  או למענק חד פעמי, כפי שקבע קצין התגמולים.

  האישור יינתן לדירת מגורים אחת בלבד המהווה את כתובת מגוריו של הנכה.

קנסות פיקוח

 • בקשה לביטול דוח (הודעת תשלום קנס) שניתן על פי חוקי העזר העירוניים או דוחות מנהליים (למעט דוח חנייה):

  • אם ברצונכם להגיש בקשה לביטול דוח (הודעת תשלום קנס) שניתן על פי חוקי העזר העירוניים או דוחות מנהליים (בנושאי פיקוח, רישוי עסקים, עישון, שילוט, איסור העמדת  קרוואנים, רוכלות, מניעת רעשים, פסולת (פרטי, בנייה, גזם), מפגעי תברואה, פיקוח בנושא כלבים, שימור רחובות, ועוד), עליכם לפנות אלינו בכתב, בתוך 30 יום מהמועד בו הומצאה הודעה לעבירה.
  • חשוב לפרט את הנימוקים לבקשת ביטול הדוח/בקשה להישפט, על מגיש הבקשה לצרף צילום ת.ז. , כאשר מדובר בחברה יש להציג גם ייפוי כוח עם לוגו החברה ולצרף מסמכים ותמונות המאמתים את טענותיכם.

  להגשת הבקשה באמצעות טופס מקוון, לחץ כאן!

 • בקשה להישפט בנוגע להודעת תשלום קנס על פי חוקי העזר השונים או דוחות מנהליים (למעט דוח חניה):

  • אם ברצונכם להישפט על העבירה בבית משפט, עליכם להגיש בקשה להישפט תוך 90 ימים מיום קבלת הדוח, או בתוך 30 ימים ממועד קבלתכם את החלטת התביעה העירונית במסגרתה נדחתה בקשתכם לביטול הדוח, ככל שהוגשה.
  • אם ברצונכם להגיש בקשה להישפט בבית משפט על דוחות מנהליים (הפרת תקנות הקורונה), עליכם להגיש את הבקשה תוך 30 ימים מיום קבלת הדוח או בתוך 30 ימים ממועד קבלתכם את החלטת התביעה העירונית במסגרתה נדחתה בקשתכם לביטול הדוח, ככל שהוגשה.
  • חשוב לפרט את הנימוקים לבקשת לביטול הדוח/בקשה להישפט, על מגיש הבקשה לצרף צילום ת.ז. , כאשר מדובר בחברה יש להציג גם ייפוי כוח עם לוגו החברה ולצרף מסמכים ותמונות המאמתים את טענותיכם.

  להגשת הבקשה באמצעות טופס מקוון, לחץ כאן!

 • מי שקיבלו הודעות תשלום קנס בשל הפרת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף–2020 יכולים לבחור בין  שלוש אפשרויות:

  • לשלם תוך 60 ימים מיום קבלת הדו"ח את הסכום הרשום בהודעת התשלום. אם המועד האחרון לתשלום הדו"ח חל בימי מנוחה, פגרה, או שבתון על-פי חקיקה, ניתן לשלם את הקנס ביום שלאחריו.
  • להגיש בקשה להישפט תוך 30 ימים מיום קבלת הודעת התשלום. להגשת הבקשה באמצעות טופס מקוון, לחץ כאן!
  • להגיש בקשה לביטול תוך 30 ימים מיום קבלת הודעת התשלום. להגשת הבקשה באמצעות טופס מקוון, לחץ כאן!

   

 • להגשת בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס (הדו"ח) מהעילות הקבועות בחוק יש לפנות באמצעות אחת מהדרכים הבאות:

  באמצעות אתר העירייה בכתובתwww.eilat.muni.il  .

  במכתב, לכתובת: אגף תיירות ואכיפה, ת.ד. 14 אילת.

  באמצעות טלפון שמספרו 08-6367079 ; 08-6367082

  באמצעות פקס שמספרו 08-6367125

  באמצעות מייל, לכתובת  knasot-g@eilat.muni.il

  באמצעות הגשת טופס – ניתן לקבל ולהגיש טופס במשרדינו בשעות קבלת קהל א', ג' וחמישי 08:30 – 12:30 בגבעה 106, לבירורים: 086367079

 • לאחר מתן פסק דין על ידי בימ"ש לעניינים מקומיים, באותם מקרים שבהם נפסק חוב כספי לחייב, מתעדכנת החלטת בית המשפט במערכת המחשוב העירונית, ומוסרת שובר תשלום לחייב אותו הוא יוכל לשלם במשרדי אגף הכנסות, באינטרנט או בכל סניף דואר.

  כאשר פסק הדין נקבע בהעדר הנאשם, נשלח שובר התשלום לחייב בדואר המעודכן ברישומי משרד הפנים לאחר העדכון במערכת.