מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת חורף: ימים א-ה: 8:30-16:00 | יום  שישי ושבת 9:00-16:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

הנחיות להגשת מועמדות למכרז

פרטי מכרז

הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:

1.      מספר המכרז,  תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;

2.      שמו ושם משפחתו של המועמד.

3.      מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).

4.      אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:

·         אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).

·         אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.

·         אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.

·         פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת, וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.

5.      כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.

6.      פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.

7.      מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.

8.      מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.