תג הסביבה

תג הסביבה – תוכנית להתייעלות במשאבים ברשויות המקומיות

בתחילת שנת 2011 חתם ראש עיריית אילת – מאיר יצחק הלוי על אמנת התוכנית “תג הסביבה” באירוע השקה, שהתקיים באולם הכנסים של “המועצה לישראל יפה” בתל אביב.

בתחילת חודש יוני 2012 , אשרה מועצת העיר את הצטרפותה של עיריית אילת לתכנית, אשר ליישומה תקבל העירייה תקציב בסך 50,000 ש”ח מהמשרד להגנת הסביבה. “תג הסביבה” הינה תכנית להתייעלות בצריכת משאבים ברשויות המקומיות המתמקדת ב 3- תחומים: אנרגיה, מים וביוב ופסולת ומיחזור. התכנית פותחה ע”י המשרד להגנת הסביבה ומרכז השלטון המקומי, עבור רשויות מקומיות קטנות ובינוניות, אשר אינן נמנות על “פורום ה 15- ”, במטרה לייעל את מערכת התשתיות העירוניות של החשמל, המים והפסולת, מתוך שאיפה לצמצם את העלויות הן לרשות המקומית והן לתושבי העיר, לצד שמירה על הסביבה ומזעור הפגיעה בה.

לצורך יישום התוכנית הוקמה וועדת היגוי בראשות ראש העיר, בה חברים מנכ”לית ומהנדס תאגיד עין נטפים, מנהל אגף פרויקטים, מנהל מינהל תפו”ח, מנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה, סגנית הגזבר, מנהל הגינון ומנהל שפ”ע. היחידה הסביבתית אחראית על ניהול, תפעול והתנעת התוכנית בהתאם להחלטות הוועדה ובאמצעות היחידות המקצועיות הרלוונטיות לכל תחום בעירייה. פוטנציאל ההתייעלות הצפוי בשלושת התחומים: חשמל, מים ופסולת המוערך בכ 10%- יושג באמצעות שינויים התנהגותיים של העובדים, ועוד כ 10%-  באמצעות פתרונות טכנולוגיים.

טווח הזמן להשגת היעדים המצוינים לעיל נע בין שנה לשנתיים, ומשמעותו הכספית נאמדת בחיסכון של מאות אלפי שקלים לקופת העירייה. לצד החיסכון הכספי הצפוי, יישום התכנית יסייע למיצוב העירייה כרשות ירוקה, בהפחתת פליטת מזהמים לים, לקרקע ולאוויר, ויתרום לשיפור איכות החיים של תושבי העיר. יצוין כי העיר אילת מתקדמת למדי בתחומים המטופלים ע”י התוכנית הן בתחום השפכים המטופלים ע”י תאגיד עין נטפים, הן בתחום ההתייעלות האנרגטית אשר מקודם ע”י אגף הפרויקטים בעיריית אילת והן בנושא ניהול, איסוף ומיחזור הפסולת המטופל ע”י היחידה הסביבתית. בשל חשיבות הנושא לעיריית אילת ולעיר אילת בפרט ולאזור הערבה בכלל, ההצטרפות לתוכנית “תג הסביבה” תיצור מסגרת ארגונית מסודרת ושיתופי פעולה בין שלושת הגורמים המובילים באזור, בשלושת התחומים המשמעותיים ביותר בשמירה על הסביבה. כמו כן, יישום התוכנית יאפשר לעיריית אילת בין היתר מבט כולל על התהליכים ומתן מדדים הניתנים להערכה ובנוסף הצגת התקדמות העיר אילת ביחס לרשויות אחרות.

עבור לתוכן העמוד