בר עליון
דלג על בר עליון

דוחות כספיים

דוחות כספיים

דוחות כספיים

צו המיסים

צו המסים הנו הצו אשר בו נמצאים תעריפי הארנונה לכל סוג נכס/מהות שימוש, אשר מחויב לעמוד בכל ההגבלות הקבועות בתקנות ההסדרים במשק המדינה. צו המסים מחולק על פי 13 סוגי נכסים ראשיים (על פי הקבוע בתקנות), כאשר ישנם תת סיווג במידה שהרשות החליטה להבדיל לדוגמה בין מבנה מלאכה באזור התעשייה לבין מבנה בעיר.

תקציב העירייה

תקציב העירייה

מפת אזורי ארנונה

מפת אזורי ארנונה

מפת אזורי שיפוט

מפת אזורי שיפוט

תמיכות

עיריית אילת תומכת מידי שנה באירועים, פסטיבלים וארגונים.
תמיכות

דוחות חברות עירוניות ותאגידים

שכר בכירים ברשות

עבור לתוכן העמוד