בר עליון
דלג על בר עליון

הרשאה להפעלת דוכן במגרש 40 ב' בחוף הצפוני באילת

 

מועד ההגשה נדחה ליום 7.7.2020 בשעה 10:00!

 

הנחיות למילוי טופס הרשאה להפעלת דוכן במגרש 40 ב' בחוף הצפוני באילת

להורדת הטופס, לחץ כאן!

 

הגדרות:

"שוק רוכלים"- המתחם הידוע כמגרש 40 ב' בחוף הצפוני באילת בו יופעל שוק רוכלים תיירותי לממכר של מזכרות, חפצי אומנות, דברי סידקית וכיוצב' למעט מזון ומשקאות   

 

"המבקש"- מגיש הבקשה לצורך קבלת הרשאה להפעלת דוכן. 

 

"ילדים במשפחה"- יחשבו כילדים עד גיל 18 בלבד (למעט ילדים בעלי צרכים מיוחדים הגרים בבית עד גיל 25 ) ובמידה ומשרתים בצה"ל עד שחרורם מצה"ל.

 

     "נכות"- תחשב רק כנכות כללית יציבה או נכות תאונת עבודה יציבה לגבי נכים שמוגבלים גופנית ו/או רפואית כהגדרתם בחוק ביטוח לאומי(נוסח חדש) התשנ"ה – 1995  או במשרד הביטחון ונכותם מוכרת על פי דין.

 

     "נזקק"- כמשמעותו בחוק שירותי הסעד התשי"ח 1958 על תקנותיו.

 

     "משפחה"- קרבה משפחתית מדרגה ראשונה עד גיל 18.

 

תנאי סף להגשת בקשה:

 

רשאי להגיש בקשה מי שעומד בתנאי הסף המצטברים הבאים:

 

1.       מי שהוא נזקק כהגדרתו לעיל, הזקוק לסעד ו/או שיקום כהגדרתם בחוק שירותי הסעד על תקנותיו ובכפוף לתנאים המצטברים כפי שיפורטו להלן. מידת זכאותו של מבקש כאמור לעיל תיבדק ע"י האגף לשירותים חברתיים אשר ייתן המלצתו בכתב בפני הועדה הציבורית, באם בשל מצבו של המבקש כאמור לעיל הוא אינו יכול לכלכל את עצמו בעבודה אחרת והנו זכאי ומתאים לפעול בשוק הרוכלים. עמדת האגף לשירותים חברתיים הינה לצורך דיון בבקשתו למתן הרשאה לקבלת דוכן במגרש 40 ב' בלבד. למען הסר ספק יובהר – אין צורך לפנות באופן עצמאי לאגף לשירותים חברתיים, הבקשה תועבר לעיון אנשי האגף לשירותים חברתיים על ידי העירייה.

 

2.       מי שהוא אזרח ישראל ותושב אילת ברציפות נכון למועד הגשת הבקשה ב- 10 השנים האחרונות על פי רישום מרשם האוכלוסין במשרד הפנים.

2.1              עולים חדשים יכולים להראות תושבות רציפה של 5 שנים לפחות על פי רישום במרשם האוכלוסין במשרד הפנים.

2.2              יובהר כי מבקש שהוא משוקם המשוחרר משרות בתי הסוהר שלפני מאסרו היה תושב אילת במשך עשר שנים, תקופת עונשו לא תחשב כנתק לגבי רציפות הותק כתושב אילת לעניין סעיף 2 שלעיל.

 

3.       רשאי להגיש בקשה מי שהינו מגיל 18 ומעלה. בני 18 ומעלה המיועדים לגיוס או מגויסים לצה"ל אינם רשאים להגיש בקשה אלא אם קיבלו פטור משירות צבאי.

 

אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

 

4.       להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי טופס הבקשה. יש לצרף לבקשה את המסמכים המפורטים להלן המהווים חלק בלתי נפרד מטופס הבקשה לקבלת הרשאה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו.

4.1              טופס בקשה חתום על ידי המבקש.

4.2              צילום תעודת זהות וספחיה.

4.3              תמצית רישום מרשם האוכלוסין ממשרד הפנים המעיד על תקופת מגוריו בעיר אילת.

4.4              מכתב הסבר מפורט לגבי הנסיבות בגינן הנו זקוק להרשאה לדוכן.

4.5              מסמכים המעידים על מצבו הכלכלי של המבקש:

4.5.1         תלושי שכר שלו ושל בן /או בת הזוג לתקופה של שישה חודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה, ככל שיש כאלה.

4.5.2         עצמאים יצרפו אשור מס הכנסה/רואה חשבון בדבר גובה הכנסתם בשנים עשר החודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה.

4.5.3         מסמכים המעידים על חובות/הוצאות לפועל/הלוואות/הוצאות שכירות/משכנתא וכל מסמך משפטי אחר אשר יש בו כדי להעיד על מצב כלכלי קשה.

4.5.4         מסמכים לגבי רכוש ככל שיש, חוזה שכירות/צלום רישיון רכב/בעלות דירה או מסמכי משכנתא.

4.5.5         תדפיסי בנק מעודכנים לחודש האחרון שקדם ליום הגשת הבקשה.

4.5.6         קצבאות נכות ו/או השלמת הכנסה לתקופה של שנים עשר החודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה ככל שיש כאלה.

4.6              מבקש נכה יצרף לבקשתו אישורים בדבר נכותו מהמוסד לבטוח לאומי או משרד הביטחון במקרה של נכה מערכת הביטחון.

4.7              כתב ויתור סודיות לצורך בדיקת מצבו על ידי אגף הרווחה והעברת חוות הדעת לגביו לוועדה הציבורית. נוסח כתב ויתור סודיות מצ"ב.

 

5.       בקשה שתוגש לעירייה ולא יצורפו לה כל המסמכים הרלוונטיים לגבי מצבו של המבקש המפורטים בסעיף 4 שלעיל תחשב כבקשה חסרה והועדה רשאית לדחות את הבקשה על הסף. למען הסר ספק, אין בדחיית בקשה כאמור כדי למנוע מהמבקש הגשת בקשה חדשה בצרוף כל המסמכים החסרים והמועד שיחשב הינו המועד בו הוגשו כל הטפסים כאמור

 

בחינת הבקשות:

 

6.       בקשותיהם של מבקשים העומדים בתנאי הסף יבחנו בין היתר בהתאם לקריטריונים הבאים: ותק כתושב אילת, יינתן משקל להיותם מטופלי רווחה, יילקח בחשבון קיומו של מקור פרנסה אחר או חלופי, מצב משפחתי, יכולת הפעלה עצמית של הדוכן, עיסוק ברוכלות בעבר לרבות עמידה בתנאי ההסכם, סוג המרכולת המבוקשת, מצב כלכלי, מצב רפואי, ייצור עצמי של הממכר והתרשמות אישית בראיון.

 

7.       לא תינתן יותר מהרשאה אחת למשפחה לרבות ילדיהם.

 

8.       תקופת ההרשאה הינה ל-12 חודשים ומתחדשת מדי שנה עד לתקופה מצטברת ומקסימלית של 36 חודשים בלבד בכפוף לאמור בתנאי החוזה על נספחיו וזאת על מנת לתת הזדמנות למבקשים נוספים שיהיו זכאים למתן הרשאה אם וככל שהמתחם ימשיך לפעול. 

 

9.       הרשאה לדוכן תינתן לפרק זמן מוגבל בו המבקש יעסוק ברוכלות באופן אישי תוך סיוע מצד בני משפחתו מקרבה ראשונה בלבד.

 

הרכב הועדה הציבורית הממליצה לרשות הרישוי

 

הועדה הציבורית הממליצה לרשות הרישוי הינה ועדה המורכבת משלושה נציגי ציבור. בראש הועדה מכהנת שופטת בדימוס. אנשי המקצוע של הרשות ילוו את הועדה הציבורית בבחינת הבקשות שיוגשו לוועדה ומתן המלצה מנומקת לרשות הרישוי.  הועדה תתכנס במהלך חודש יולי 2020 באילת. מבקש העומד בתנאי הסף שביקש להופיע בפני הועדה יוזמן למועד כפי שיקבע.     

  טופס בקשה להפעלת דוכן במגרש 40 ב' בחוף הצפוני באילת
עבור לתוכן העמוד