בר עליון
דלג על בר עליון

מדריך להנגשת העסק בהליך הרישוי

מדריך להנגשת העסק בהליך רישוי העסק כמתחייב בחוק רישוי עסקים

 

בתי עסק בהם ניתן שירות לציבור, צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות, בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  (להלן – החוק או בחוק לרבות תקנותיו וצוו) על - מנת להבטיח זאת, נדרשים בתי העסק להראות, במסגרת הליך קבלת רישיון עסק או חידושו כי מתקיימות בהם התאמות הנגישות. להלן דברי הסבר של הנציבות על הנגישות ברישוי עסקים: מידע נגישות ברישוי עסקים.

מהו עסק קטן ומהן ההנחיות הנגישות לעסק קטן בבניין קיים*?

עסק קטן הוא עסק ששטחו עד 100 מ"ר ובתי אוכל ששטח הישיבה  שלהם אינו עולה על 25 מ"ר.

*בניין קיים – שהיתר הבנייה ניתן לפני -01/08/2009

מהו תהליך הנגישות לעסק קטן?

החוק מחייב מתן אישור  על - ידי מורשה נגישות של הרשות המקומית כתנאי למתן רישיון עסק. בדיקות נגישות לעסקים קטנים: יבוצעו על ידי מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה(להלן – מתו"ס) ומורשה נגישות שירות מטעם העירייה.

-      הכנת עסק קטן לבדיקה ובדיקתו תיערך על ידי בעל העסק לפי החוברת הנגשת עסק קטן – שווה להיות נגיש: חוברת הנגשת עסק קטן ומילוי טופס בדיקה לעסקים קטנים : טופס בדיקה לעסק קטן.

-      בעל העסק או מי מטעמו שביצע את הבדיקה בעסק יעביר את כל הטפסים הנדרשים לאגף תברואה ורישוי עסקים בעירייה.

 

ראה טפסים נדרשים תחת הוראות נגישות למורשי נגישות

באתר מרכז המידע לנגישות  באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

 

מהו תהליך הנגישות לשאר העסקים?

 

1.     על בעל העסק לפנות למורשה נגישות מתו"ס ושירות לביצוע בדיקת העסק. רשימות המורשים שהוסמכו על ידי משרד הכלכלה נמצאות באתר משרד הכלכלה תעסוקת אנשים עם מוגבלות להלן קישורים:

מורשה נגישות מתו"ס – אדריכלים או מהנדסים.

מורשה נגישות מתו"ס-  הנדסאים.

מורשה נגישות השירות- לחצו מורשה נגישות שירות.

2.     מורשה הנגישות שביצע את הבדיקה בעסק יעביר את כל הטפסים הנדרשים לאגף תברואה ורישוי עסקים בעירייה. ראה טפסים נדרשים תחת הוראות נגישות למורשי נגישות באתר מרכז המידע לנגישות  באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

3.     לאחר קבלת כל מסמכי הנגישות הנדרשים, תתבצע בדיקת נגישות על ידי מורשה נגישות מטעם אגף תברואה ורישוי עסקים בעירייה, ודו"ח יועבר אל בעל העסק.

4.     על בעל העסק לבצע את התאמות הנגישות הנדרשות על פי בדיקת הנגישות שבוצעה מטעמו, ועל פי דרישות נוספות ממורשה הנגישות של אגף תברואה ורישוי עסקים בעירייה ככל שיהיו.

5.     ביצוע התאמות הנגישות עד למועדים המירביים שנקבעו בחוק מהווה תנאי לקבלת רישיון עסק!

6.     בעסקים שהיו קיימים לפני כניסת התקנות, רשות הרישוי רשאית לתת היתר זמני עד להסדרת הנגישות וככל שיידרש במקרים חריגים להאריך את תקופתו.

 

הוראות למורשי הנגישות מטעם בעל העסק.

 

1.     יש לבצע בדיקת נגישות המקום. לעסק בבניין קיים (שההיתר לבנייתו ניתן לפני 01/08/2009). הבדיקה תתבצע על פי טופס 33 קובץ בדיקת נגישות לבניין ציבורי קיים.

2.     למקום הנמצא בבניין חדש אשר בקשה להיתר לבנייתו הוגשה אחרי 01/08/2009 יש לבדוק שאכן כל דרישות הנגישות לבניין בוצעו על פי החוק. ראו תקנות הנגישות לבניין חדש ולצרף את מסמכי הבדיקה. 

3.     בדיקת נגישות השירות תתבצע לעסק על ידי מורשה נגישות שירות על פי טופס 2 בדיקת נגישות השירות- כללי

4.     את תוצאות הבדיקות יש לצרף לשאר המסמכים הנדרשים להוצאת רישיון עסק, וכן לצרף את הטופס לתכלול הנגישות במסגרת רישוי עסקים. לטופס לחצו כאן . טופס זה ימולא על ידי

המורשה לנגישות מטעם העסק שביצע את הבדיקה, וייחתם על ידו ועל ידי בעל העסק, כפי שנדרש בטופס.

5.     עסקים שברשותם מ- 5 מקומות ומעלה בבניינים קיימים בתפוצה ארצית יש לצרף גם את טופס 31 רשימת בניינים ציבוריים קיימים להנגשה.

6.     כל מקום או שירות שקבל פטור או פטור מסוים מכל סיבה שהיא על פי דין, יש לצרף את אישורי הפטור.

7.     לעסקים בהם נדרשות בדיקות נגישות נוספות, שאינן כלולות בטפסים הראשיים, יש לצרף את טופס הבדיקה המתאים המצוי באתר מרכז המידע לנגישות  באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

8.     במקרה של שימוש חורג כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה. ההתייחסות לעסק הינו כמו אל עסק בבניין חדש ואז על מורשה הנגישות מתו"ס לסמן בטופס לתכלול הנגישות במסגרת רישוי עסקים "בניין חדש (שימוש חורג בבניין קיים)" ולהגיש דו"ח בדיקה בהתאם לתקנות בניין ציבורי חדש.

 

9.     יש להתעדכן באתר הנציבות בקשר לכל דרישה חדשה על פי כל דין בעת ביצוע בדיקות הנגישות.

10. הנחיות לגבי מתן או פטור מסויים מהתאמות הנגישות 

 

לשימת לב!

המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן.

  חוברת הנגשת עסק קטן
  מידע נגישות ברישוי עסקים
  טופס 34 בדיקה בעסק קטן
  טופס 33 בדיקת נגישות בבניין קיים
  טופס 31 רשימת בניינים קיימים להנגשה
  טופס 5 בדיקת שירות אירועים בפני קהל
  טופס 2 בדיקת נגישות השירות כללי
  טופס לתכלול הנגישות
  הנחיות לגבי פטור מנגישות
עבור לתוכן העמוד