בר עליון
דלג על בר עליון

החלפת מחזיקים בנכס

חדילת חזקה בנכס 

בהתאם לסעיפים 326-325 לפקודת העיריות (נוסח חדש), חובה למסור לעירייה הודעה בכתב על כל שינוי של מחזיק בנכס, וכל זמן שלא נמסרה הודעה כאמור, יהיה המחזיק הרשום בספרי העירייה חב בארנונה בגין הנכס, וזאת אף אם חדל מלהחזיק בנכס בפועל.

א. כניסה לנכס

· משכיר או שוכר נכס לתקופה של 12 חודשים או יותר, חייב למסור לעירייה הודעה בכתב, בצירוף המסמכים המפורטים מטה. ההודעה והמסמכים ישלחו לאגף ההכנסות באמצעות מילוי הטופס המקוון ו/או הדוא"ל המופיע בטופס המצורף, או יימסרו ידנית לפקידים במרכז השירות, שבמרכז סיטי סנטר קומה שנייה.

· השוכר יירשם כמחזיק בספרי העירייה החל מיום קבלת ההודעה בעירייה ובלבד שתקופת השכירות הינה ל 12- חודשים ומעלה.

· להלן המסמכים שיש לצרף להודעה:

1. העתק חוזה שכירות לתקופה של 12 חודשים ומעלה, כשהוא חתום הן על-ידי בעל הנכס כפי שרשום בספרי העירייה, והן על-ידי השוכרים. יצוין כי מניין 12 החודשים מתחיל החל ממועד מסירת ההודעה ואילך, ולא ניתן להגיש חוזה שכירות, או לרשום שוכר בנכס בדיעבד.

 

2. מספרי הטלפון של השוכר ושל המשכיר/בעל הנכס/המחזיק הרשום בספרי העירייה.

3. צילום ת.ז. של מוסר ההודעה.

· תשלומי הארנונה, המים וביוב עד למועד מסירת ההודעה יחולו על המשכיר/בעל הנכס/המחזיק הרשום בנכס לפני מתן ההודעה, וייגבו מהם במעמד חילופי הדיירים ; לצורך תשלומים ורישום בנושא מים או ביוב, יונחה הפונה ע"י הפקיד/ה.

ב. עזיבת נכס

· בתום תקופת החזקה בנכס קיימת חובה למסור לעירייה הודעה בכתב על עזיבת הנכס ולשלם את תשלומי הארנונה, המים, הביוב וכל תשלום חובה עירוני אחר הרובץ על הנכס עד למועד מסירת ההודעה.

· בדיקת חובות הארנונה, וכל תשלום חובה עירוני אחר, תיעשה ע"י הפקיד בדלפקי השירות, מול הגורמים הרלוונטיים בעירייה לצורך אישור/חתימה על היעדר חובות, כגון: שיקים חוזרים, אגרת חינוך וכיו"ב.

· ממועד קבלת ההודעה בעירייה ואילך - ייגרע שמו של המחזיק/השוכר שחדל מלהחזיק בנכס, ולא יחויב עוד בשיעורי הארנונה, המים והביוב החלים על הנכס.

 

הודעה על חדילת חזקה בנכס  (בעסקת שכירות)  טופס מקוון 

 

הודעה בדבר תפיסת חזקה בנכס  (בעסקת שכירות)  טופס מקוון  

 

הודעה בדבר שינוי בעלות בנכס  (בעסקת מכר) טופס מקוון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד