מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי אילת פתוחים כרגיל, לאחר שקיבלה העירייה אישור מפיקוד העורף להשאיר אותם פתוחים. מדיניות ההתגוננות באילת ללא שינוי. סוכות ההצלה בחופים המוכרזים יפעלו כרגיל בין השעות 8:30-16:00 ובששישבת 9:00-16:00.

בצל הלחימה פתחה העירייה מוקד סיוע עירוני זמין בכל זמן ובכל עניין 08-6363990 | 8294* 📞

על רקע המצב הביטחוני וכמענה ראשוני לקליטת מפונים פתחה העירייה את אולם הספורט בית הפועל ואולם בית ספר צאלים

על רקע המצב הבטחוני, תושבי אילת המוכנים לפתוח את ביתם ולארח משפחות בביתם, מוזמנים להירשם במוקד העירוני 106 מכל טלפון 📞

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי 5.2023 – ישן מול חדש 3 – שיפוץ חזית בניין 4019 בשכונת צופית עילית באילת

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע שיפוץ חזית בניין מגורים 4019 בשכונת צופית עילית באילת במסגרת פרויקט "ישן מול חדש 3" והכול כמפורט במפרט המיוחד, בתוכניות ובנספחים המצורפים להסכם.

להלן מסמכי המכרז להורדה >> מכרז 5-2023 ישן מול חדש 3 – שיפוץ חזית בניין 4019 בשכונת צופית עילית באילת

להלן מסמכי המכרז באופן נגיש

 • עיריית אילת

   

  חוזה

   

  חוזה – ישן מול חדש 3 – שיפוץ חזית בניין 4019 בשכונת צופית עילית באילת

  עפ"י מכרז פומבי מס' 5/2023

   

  שנערך ונחתם  באילת  ביום ____ לחודש _____ בשנת 2023

   

   

  בין

   

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העיר וגזבר העיר

  ת.ד. 14, אילת

   

  ( להלן – "העירייה" ו/או "המזמין" )

   

   

  לבין

   

  שם הקבלן/החברה _____________________

   

  ח.פ. / ע.מ.   ____________________

   

  כתובת  ____________________________

   

  טלפון _________________

   

  דואר אלקטרוני_________________________________

   

   

  ( להלן – "הקבלן" )

   

   

   

   

  הואיל   והמזמין רוצה בביצועו של המבנה כהגדרתו בחוזה זה, דהיינו ביצוע שיפוץ חזית של בניין מגורים 4019 בשכונת צופית עילית באילת במסגרת פרויקט "ישן מול חדש 3" לרבות ביצוע עבודות פיתוח והכל כאמור בחוזה זה על נספחיו.

   

  והואיל והמזמין קיבל את הצעתו של הקבלן לביצוע המבנה כהגדרתו בחוזה זה תמורת סכום כולל של ____________________₪ כולל מע"מ

   

  (ובמילים: ______________________________________________ ש"ח) כולל מע"מ.

   

   

   

  מבוא

   

  1. הנספחים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:
  • (א). כתב הזמנה והנחיות;
  • (ב). מפרט כללי, מפרט מיוחד ולוח זמנים;
  • (ג). הצעת הקבלן;
  • (ד). הצהרת הקבלן;
  • (ה). ערבויות;
  • (ו). אחריות וביטוח;
  • (ז). הוראות בטיחות;
  • (ח). מסמכים ותשלומים;
  • (ט). פרטי הקבלן / נתוני בנק;
  • (י). קבלת עבודות;
  • (יא). הצהרת העדר תביעות;
  • (יב). פקודת שינויים;
  • (יג). תעודת גמר;
  • (יד). הצהרה והתחייבות;
  • (טו). תצהיר לפי חוק עסקאות;
  • (טז). תצהיר אי תיאום מכרז.
  1. II. בתמורה לביצוען בשלמות, בפועל ובמועד של כל התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה על נספחיו, ישלם המזמין לקבלן את שכר החוזה כמפורט ובכפוף לאמור בחוזה זה על נספחיו.

   

  . IIIיובהר ויודגש כי בחוזה זה לא ישולמו התייקרויות לפי מדדי המחירים על סוגיהם השונים. לפיכך, הסעיפים הרלוונטיים בחוזה הנוגעים להתייקרויות שונו בהתאם. אם וככל  שבמקום כלשהו בחוזה נותרה התייחסות לעניין תשלום הצמדות אין להתייחס אליה והאמור לעיל גובר עליו.

   

  1. IV. המבוא לחוזה זה הינו חלק בלתי נפרד הימנו וכולל אף את הצהרות העירייה.

   

   

  מפתח

   

  פרק א' – כללי

   

  סעיף 1 – הגדרות……………………………………………………………………………. 5-6

  סעיף 2 – תפקידו וסמכויותיו של המפקח – ניהול יומן………………………………. 7-6

  סעיף 3 – הסבת החוזה…………………………………………………………………….. 7

  סעיף 4 – היקף החוזה……………………………………………………………………… 8

  סעיף 5 – סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים…………………………………… 8

  סעיף 6 – אספקת תכניות………………………………………………………………….. 9

  סעיף 7 – ביצוע מבנה ועבודות הפיתוח…………………………………………………. 9

  סעיף 8 – ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים……………………………………. 9-10

  סעיף 9 – נמחק……………………………………………………………………………….

   

  פרק ב' – הכנה לביצוע

   

  סעיף 10 – בדיקות מוקדמות……………………………………………………………… 11

  סעיף 11 – דרכי ביצוע ולוח זמנים………………………………………………………. 11

  סעיף 12 – סימון ונקודות גובה…………………………………………………………… 12

   

  פרק ג' – השגחה, נזיקין וביטוח

   

  סעיף 13 – השגחה מטעם הקבלן…………………………………………………………. 12

  סעיף 14 – רשיונות כניסה והרחקת עובדים…………………………………………… 12-13

  סעיף 15 – שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום המבנה………………. 13

  סעיף 16 – נזיקין למבנה…………………………………………………………………… 13

  סעיף 17 – נזיקין לגוף או לרכוש…………………………………………………………. 13

  סעיף 18 – נזיקין לעובדים………………………………………………………………… 13

  סעיף 19 – ביטוח על ידי הקבלן…………………………………………………………… 14-15

  סעיף 20 – ביטוח על ידי המנהל………………………………………………………….. 16

  סעיף 21 – פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי  הקבלן………………….. 16

   

  פרק ד' – התחייבויות כלליות

   

  סעיף 22 – גישת המפקח למקום המבנה………………………………………………… 16

  סעיף 23 – מציאת עתיקות וכיו"ב……………………………………………………….. 16

  סעיף 24 – זכויות פטנטים וכיו"ב………………………………………………………… 17

  סעיף 25 – תשלום תמורת זכויות הנאה………………………………………………… 17

  סעיף 26 – פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים………………………… 17

  סעיף 27 – תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב………………………….. 17

  סעיף 28 – מניעת הפרעות לתנועה……………………………………………………….. 17

  סעיף 29 – אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים…………………………………… 18

  סעיף 30 – הקשר עם קבלנים אחרים……………………………………………………. 18

  סעיף 31 – סילוק פסולת וניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה……………….. 18

   

   

  פרק ה' – עובדים

   

  סעיף 32 – אספקת כוח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן……………………………. 19

   

  פרק ו' – ציוד, חומרים ועבודה

   

  סעיף 33 – אספקת ציוד מתקנים וחומרים…………………………………………….. 20

  סעיף 34 – העדפת טובין מתוצרת הארץ………………………………………………… 20

  סעיף 35 – טיב החומרים והעבודה………………………………………………………. 20-21

  סעיף 36 – חומרים במקום המבנה……………………………………………………….. 22

  סעיף 37 – בדיקת חלקי המבנה שנועדו להיות מכוסים………………………………. 22-23

  סעיף 38 – סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה…………………………………….. 23

   

   

  פרק ז' – מהלך ביצוע המבנה

   

  סעיף 39 – התחלת ביצוע המבנה…………………………………………………………. 24

  סעיף 40 – העמדת מקום המבנה לרשות הקבלן……………………………………….. 24

  סעיף 41 – מועד השלמת המבנה………………………………………………………….. 24

  סעיף 42 – ארכה או קיצור להשלמת המבנה…………………………………………… 24

  סעיף 43 – עבודה בשעות היום בימי חול………………………………………………… 25

  סעיף 44 – החשת קצב ביצוע המבנה…………………………………………………….. 25

  סעיף 45 – פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים…………………………. 25

  סעיף 46 – הפסקת עבודה………………………………………………………………….. 26

  סעיף 47 – שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים……………………………. 26

   

  פרק ח' – שינויים, תוספות והפחתות

   

  סעיף 48 – שינויים………………………………………………………………………….. 27

  סעיף 49 – הערכת שינויים…………………………………………………………………. 27

  סעיף 50 – תשלומי עבודה יומית………………………………………………………….. 28

  סעיף 51 – רשימת תביעות…………………………………………………………………. 28

   

  פרק ט' – מדידות

   

  סעיף 52 – מדידת כמויות………………………………………………………………….. 29

  סעיף 53 – הקצבים ומחירי יסוד…………………………………………………………. 29

   

  פרק י' – גמר, בדק ותיקונים

   

  סעיף 54 – תעודת גמר למבנה…………………………………………………………….. 30

  סעיף 55 – בדק ותיקונים…………………………………………………………………… 30

  סעיף 56 – פגמים וחקירת סיבותיהם……………………………………………………. 31

  סעיף 57 – אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים 46(2), 55(2) ו – 56………….. 31

   

  פרק י"א – תשלומים

   

  סעיף 58 – תנאי תשלום……………………………………………………………………. 32

  סעיף 59 – סילוק שכר החוזה…………………………………………………………….. 32-33

  סעיף 60 – תשלומי יתר…………………………………………………………………….. 33

  סעיף 61 – תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה………………………………… 33

   

   

  פרק י"ב – סיום החוזה או אי המשכת ביצועו

   

  סעיף 62 – סילוק ידי הקבלן ממקום המבנה…………………………………………… 34-35

  סעיף 63 – קיזוז……………………………………………………………………………… 35

  סעיף 64 – הפסקת עבודה בשל כוח עליון………………………………………………. 35-36

  סעיף 65 – מס ערך מוסף…………………………………………………………………… 36

  סעיף 66 – שונות…………………………………………………………………………….. 36-37

   

   

   

   

   

  פרק א' – כללי

  1. הגדרות

  "המזמין" – עיריית אילת באמצעות מינהלת השכונות הוותיקות ו/או כל נציג אחר מטעמה והכול כמפורט בחוזה זה על נספחיו.

   

  "המנהל" – מי שנקבע כמנהל מטעם המזמין, לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך החוזה או כל חלק ממנו.

   

  "הקבלן" – הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שילוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו ו/או עבורו ו/או מטעמו בביצוע המבנה או כל חלק ממנו.

   

  "המפקח" – מי שנתמנה בכתב, מזמן לזמן, על ידי המנהל לפקח על ביצוע המבנה או כל חלק ממנו.

   

  "המבנה" – המבנה או העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה, לרבות כל מבנה ארעי או עבודה ארעית.

   

  "ביצוע המבנה" – ביצוע המבנה או העבודה הדרושה להקמתו, לרבות השלמתו ובדקו, וביצועו של כל מבנה ארעי או עבודה ארעית בהתאם להוראות החוזה, המפרטים, כתבי כמויות והתוכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

   

  "עבודות פיתוח"- כל העבודות המיועדות להכשרת המקרקעין שמסביב למבנה לרבות חיבורו לתשתיות ולמערכות ככל שנדרש והכל בהתאם לכתבי הכמויות והתוכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

   

  "חומרים" – חומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום המבנה או העבודה, למטרת ביצוע המבנה או העבודה והשלמתם, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.

   

  "מקום המבנה" – המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם, יבוצע המבנה או העבודה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.

   

  "אתר סגור" – מקום המבנה או העבודה שהוא מגודר ויש בו שמירה על ידי הקבלן ועל חשבונו.

   

  "אתר פתוח" – מקום המבנה או העבודה שאינו מגודר ואין בו שמירה.

   

  "המפרט הכללי" – המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבין-משרדית בהשתתפות משרד הביטחון/אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון/ מנהל התכנון וההנדסה ומע"צ ו/או כל גוף ממשלתי אחר, באותם פרקים ובאותן מהדורות שנקבעו בחוזה.

   

  "המפרט המיוחד" – מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים למבנה או לעבודה הנדונה, הדרישות הנוספות, השונות או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי, לרבות תנאים מיוחדים ונוספים לכל אחד ממסמכי החוזה.

   

  "המפרט" – המפרט הכללי והמפרט המיוחד כאחד, המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.

   

  "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.

   

  "תכניות" – התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתכנית כזו שאושרה בכתב על ידי המנהל או על ידי המפקח לעניין חוזה זה, וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב על ידי המנהל או על ידי המפקח לעניין חוזה זה, מזמן לזמן.

   

  "צו התחלת עבודה" – הוראה בכתב לקבלן המורה לקבלן להתחיל בביצוע המבנה. צו התחלת עבודה שהוצא לפני חתימת החוזה – יהיה חתום על ידי המזמין, ואילו צו התחלת עבודה שהוצא לאחר חתימת החוזה – יהיה חתום על ידי המנהל.

   

   

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

  "ריבית החשב הכללי" – הריבית בשיעור שיתפרסם מידי פעם על ידי החשב הכללי במשרד האוצר, לרבות חישוב הריבית שייעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי כפי שיתפרסמו מזמן לזמן.

   

  "ריבית פיגורים" – ריבית פיגורים כפי שהיא מתפרסמת על ידי החשב הכללי במשרד האוצר כריבית פיגורים בהעברה לבנקים.

   

  "שכר החוזה" – שכר החוזה הינו הסכומים הנקובים בהצעת הקבלן לבניית המבנה ועבודות הפיתוח, שחלקם בשיטה פאושלית וחלקם למדידה, כנקוב בהצעת הקבלן. סכום זה מהווה את התמורה הכוללת לעבודות שיבוצעו במסגרת ההסכם על נספחיו לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל סכום שיופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.

   

  "מדד" – מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או לפי כל מדד אחר שנקבע על ידי המזמין מראש, המבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמפורט בחוזה. לא קבע המזמין מראש מדד אחר, יהיה המדד הקובע מדד המחירים לצרכן.

   

  "חודש בסיסי" – החודש שקדם לחודש שבו חל המועד האחרון להגשת הצעת הקבלן.

  "החודש הקובע"- החודש בו אושר חשבון, חלקי או סופי על ידי המנהל.

   

  "תנודות במדד" – ההפרש שבין המדד בחודש הבסיסי לבין המדד הידוע בחודש בו בוצעה העבודה, או המדדים בחודשים בהם בוצעה העבודה, עבורה זכאי הקבלן לתשלום ביניים לפי סעיף 59 בתנאי החוזה.

   

  "תעודת גמר"- תעודה הניתנת על ידי המזמין באמצעות המפקח מטעמו עם סיום ביצוע המבנה. החל ממועד הנקוב בתעודת הגמר תחל תקופת הבדק כאמור בחוזה זה.

   

  (2)  חוק הפרשנות, התשמ"א – 1981 יחול על החוזה.

   

  1. תפקידיו וסמכויותיו של המפקח – ניהול יומן
  • (1) המפקח רשאי לבדוק את המבנה ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע המבנה. כן רשאי הוא לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה, לרבות הוראות המנהל והוראותיו הוא, על ידי הקבלן.
  • (2) אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח על ביצוע המבנה אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. הפיקוח האמור לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות חוזה זה.
  • (3) יומן העבודה יהא בשלושה עותקים (להלן – היומן) וינוהל על ידי המפקח, ביומן יירשמו מידי יום הפרטים הבאים על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך, אלא אם קבע המפקח, כי הרישומים כאמור ייעשו על ידו:
  • (א). מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע המבנה.
  • (ב). הציוד אשר נעשה בו שימוש בביצוע המבנה.
  • (ג). תנאי מזג האוויר השוררים במקום המבנה.
  • (ד). העבודות שבוצעו במשך היום.
  • (ה). כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע המבנה.
  • (ו). כל אירוע ו/או מצב דברים הדורש הוצאה תקציבית נוספת אשר אינה כלולה בכתב הכמויות. אין ברישום כדי להוות הסכמת המזמין להוצאה אלא אם אושרה מראש ובכתב על ידי מורשי החתימה של המזמין.
  • (ז). כל פרט נוסף שיקבע המפקח.

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

   

   

  • (4) בנוסף לפרטים כאמור בסעיף קטן (3) רשאי המפקח לרשום ביומן הוראות שניתנו לקבלן, הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע המבנה, וכן כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע המבנה, בציון תאריך הרישום. הקבלן או בא-כוחו המוסמך רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע המבנה, בציון תאריך רישומן, אולם רישומים אלה יחייבו את המזמין רק בתנאי שהמנהל או המפקח לא הסתייגו מהם בהודעה בכתב לקבלן תוך 14 יום מיום מסירת העתק מרישומים אלה למפקח, ורק בתנאי שאין ברישומים אלה דרישה לתשלום כלשהו.
  • (5) כל דף של יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך, ולאחר מכן על ידי המפקח.
  • (6) העתק חתום מרישוי המפקח ביומן יימסר לקבלן או לבא-כוחו המוסמך אשר רשאי להסתייג מכל פרט הרשום בו, תוך 7 ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן. לא הודיע הקבלן או בא כוחו המוסמך על הסתייגות כאמור, רואים כאילו אישרו הצדדים את נכונות הפרטים הרשומים ביומן.
  • (7) הרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן או בא-כוחו המוסמך הסתייג מהם, ובכפוף לסיפא של סעיף קטן (4), ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם.
  • (8) אם חלק מהעבודות על-פי החוזה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעלים יומן עבודה נפרד בו ירשום הקבלן או בא-כוחו המוסמך מידי פעם את מצב התקדמות העבודה, בציון תאריך הרישום. שאר הרישומים ביומן לגבי העבודה המבוצעת במפעלים יהיו, בשינויים המחויבים, כמפורט בסעיף קטן (4), והוראות סעיפים קטנים (5), (6) ו(7) חלות גם על היומן כאמור בסעיף קטן זה.
  1. הסבת החוזה

   

  • (1) אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. למען הסר ספק לא תותר העברת החוזה או חלק ממנו לקבלן משנה אלא אם ניתנה הסכמת המזמין מראש ובכתב.
  • (2) אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועו של המבנה, כולו או ממקצתו, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. יובהר כי אין בהעסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצועו של המבנה או של חלק ממנו, לאחר.
  • (3) נתן המזמין את הסכמתו, בין במפורש ובין מכללא, בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי המבנה, באי-כוחם ועובדיהם.
  • (4) הקבלן מצהיר בזה, כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 על תקנותיו בהיקף הכספי המתאים לעבודה נשוא חוזה זה, ומתחייב לא למסור לקבלן משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר למבנה או חלק ממנו אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות החוק האמור ובכפוף להוראות חוזה זה לרבות הסכמת המזמין מראש ובכתב.

   

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

   

  1. היקף החוזה

  הוראות החוזה חלות על הן ביצוע המבנה והן על ביצוע עבודות הפיתוח, לרבות המצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות וכל מרכיב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

   

  1. סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים
  • (1) בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים המהווים את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות – לעניין הביצוע – נקבע ברשימה שלהלן:
  • (א). מפרט מיוחד;
  • (ב). כתב כמויות;
  • (ג). מפרט כללי;
  • (ד). תנאי החוזה;
  • (ה). תקנים ישראליים.

  כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.

  • (2) התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה, משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרט העבודות במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה, יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי שמצוין בכתב הכמויות, ובכפוף לאמור באופני המדידה ובתכולת המחירים.
  • (3) בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות לעניין התשלום – נקבע ברשימה שלהלן:
  • (א). כתב כמויות;
  • (ב). אופני מדידה מיוחדים (בחוזה זה ביצוע המבנה ועבודות הפיתוח חלקם בשיטה פאושלית וחלקם למדידה);
  • (ג). מפרט מיוחד;
  • (ד). תכניות;
  • (ה). מפרט כללי (ואופני מדידה);
  • (ו). תנאי החוזה;
  • (ז). תקנים ישראליים.

  קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב הכמויות, אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו חסרה, בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת ממנו.

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

  • (3) הוראות העדיפות בין מסמכים לעניין הביצוע ולעניין התשלום כאמור לעיל, אינן חלות על עבודות לפי מחיר מאושר כמוגדר במפרט הכללי ועל עבודות שתכנונן נעשה על ידי הקבלן.
  • (4) גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין הוראה אחרת או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם או שהמפקח מסר הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה – יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. עד לקבלת הוראותיו של המנהל, יעכב הקבלן את ביצועה של אותה עבודה שבגינה צריך היה לפנות למנהל כאמור לעיל.

   

  1. אספקת תכניות
  • (1) שלושה עותקים מכל אחת מהתכניות, ככל שיש כאלה, יימסרו על ידי המנהל לקבלן ללא תשלום. כל עותק נוסף שיהיה דרוש לקבלן – יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת המבנה, ימסור הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו.
  • (2) עותקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על ידי הקבלן במקום המבנה. והמנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת סבירה.

   

  1. ביצוע המבנה ועבודות הפיתוח
  • (1) הקבלן יבצע את המבנה ואת עבודות הפיתוח בהתאם לחוזה על נספחיו, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של המנהל והמפקח.
  • (2) המנהל והמפקח רשאים להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע המבנה, הוראות, לרבות תכניות לפי הצורך, לביצוע המבנה ועבודות הפיתוח. הוראות המנהל והמפקח מחייבות את הקבלן, אולם אין האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ח'.
  • (3) אין במתן הוראה ו/או עדכון תוכניות ו/או עדכון פרטים בכל הקשור לביצוע המבנה ו/או עבודות הפיתוח, כדי להוות שינוי לשכר החוזה, בין אם פאושלי או למדידה, כפי שנקבע מראש ובכתב ובהתאם להצעת הקבלן.

   

   

  1. ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים
  • (1) להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על-פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי המזמין, ימציא הקבלן למזמין, עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית – אוטונומית מקור, בנוסח ובסכום שנקבע בנספחים לחוזה. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בחוזה זה. הערבות תישאר בתוקף עד לתשלום יתרת שכר החוזה.
  • (2) הוצא צו התחלת עבודה בטרם חתימת הצדדים על החוזה, והקבלן הגיש חשבון לאחר שניתן הצו להתחלת העבודה ולפני חתימת החוזה, יבוצע התשלום בגין החשבון רק לאחר שהקבלן ימציא למזמין את הערבות כאמור בסעיף קטן (1). על הקבלן להמציא למזמין את הערבות האמורה לא יאוחר מ-15 יום לפני המועד שנקבע לתשלום החשבון.
  • (3) איחר הקבלן בהמצאת הערבות כאמור לעיל, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום החשבון על ידי המזמין, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות, ובתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, לא ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי.

  חתימה וחותמת המציע: ________________

  • (4) למען הסר ספק יובהר כי הערבות הבנקאית שניתנה על ידי הקבלן למזמין לשם הבטחת מחויבויות הקבלן על פי חוזה זה, כולן או חלקן, תהא נתונה לחילוט מידי באחד מן המקרים הבאים :
   • אם הקבלן יפר ו/או לא יקיים איזה תנאי מתנאי חוזה זה או כל מסמך אחר שנחתם או ייחתם על ידי הקבלן כחלק מחוזה זה ובמסגרתו או יתברר שאיזה מההצהרות שניתנו או שיינתנו על ידי הקבלן בחוזה זה או במסמך אחר הנלווה לחוזה זה או במסגרתו אינן נכונות או אינן מדויקות.
   • אם יוצא צו כינוס נכסים נגד הקבלן או נגד מי מיחידי הקבלן או אם יוצא צו פירוק נגד הקבלן או נגד מי מיחידי הקבלן או אם הקבלן או אחד מיחידי הקבלן יקבל החלטת פירוק מרצון.
   • אם ימונה כונס נכסים ומנהל על כל או על חלק מרכוש הקבלן או מרכוש מי מיחידי הקבלן.
   • אם יוטל עיקול או פעולת הוצאה לפועל דומה על חלק כלשהו מרכוש הקבלן או מרכוש מי מיחידי הקבלן ע"י בית משפט מוסמך בישראל או אם יוטל עיקול או פעולת הוצאה לפועל דומה על כל או על חלק מהביטחונות שנמסרו או ימסרו למזמין או על סכומים שיעמדו לזכות הקבלן בכל חשבון שהוא, ולא יוסרו תוך 30 יום מהטלתם.
   • אם יראה למזמין לפי שיקול דעתו המוחלט, כי חל שינוי לרעה במצבו של הקבלן לעומת מצבו בעת חתימת חוזה זה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחשבו הפעולות הבאות, בין השאר, לשינוי לרעה במצבו של הקבלן: העברת מניות מרצון או בדרך אחרת; החלטת חברים המהווים את הקבלן (במידה והקבלן הוא תאגיד), המשפיעה או שיש בה כדי להשפיע על מצבו של הקבלן ולהשליך על מחויבויותיו כלפי המזמין כאמור בחוזה זה.
   • כל שינוי בהרכב החברים המהווים את הקבלן, ביחסי הכוחות ביניהם ו/או בהרכב האנשים או המוסדות המחליטים או הרשאים לקבל החלטות בשם הקבלן, או במספרם הדרוש לפי חוק או הרשאים לפעול בהתאם לדרוש לפי חוק.
   • אם הקבלן או מי מיחידי הקבלן יפסיק לפרוע את חובותיו או לנהל את עסקיו או יגיע לידי פשרה או סידור עם נושיו.
   • אם תופסק העבודה או חלק ניכר הימנה אצל הקבלן או מי מיחידי הקבלן למשך חודשיים או יותר.
   • אם יראה למזמין לפי שיקול דעתו המוחלט, כי אירע מקרה הפוגע או העלול לפגוע ביכולתו הכספית של הקבלן.
  • (5) חילוט הערבות כאמור לעיל, לא יהא בה כדי למנוע ו/או לגרוע מזכותו של המזמין לקבל כל סעד לו הוא זכאי הן על פי חוזה זה והן על פי דין, בגין כל נזק אשר נגרם ו/או יגרם למזמין בשל הפרה של תנאי מתנאי חוזה זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
  • (6) בטחונות נוספים על הערבות הבנקאית אשר יינתנו אם יינתנו על פי חוזה זה, יהיו בלתי תלויים זה בזה ולא ישפיעו על ולא יושפעו זה מזה ויהוו ביחד עם הערבות הבנקאית בטחון מתמיד לסילוק כל סכום שהקבלן יהא חייב למזמין בכל חשבון שהוא ובכל אופן שהוא לרבות בשל הליכים משפטים.

   

  1. נמחק.

   

                                                                                  חתימה וחותמת המציע: _________________

   

   

  פרק ב' – הכנה לביצוע

   

  1. בדיקות מוקדמות
  • (1) רואים את הקבלן כאילו בדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו, את מקום המבנה וסביבותיו, את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע המבנה, את דרכי הגישה למקום המבנה, וכן כאילו השיג את כל המידע האחר העשוי להשפיע על הצעתו.
  • (2) המזמין ימציא לקבלן דוחות וסקרים שנעשו מטעמו, במידה ונעשו, לצורך העבודה אולם אלה לא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בסעיף קטן (1).
  • (3) הקבלן יבצע תאום תשתיות עם כל גורמי התשתית מיד עם קבלת צו התחלת העבודה ולא יאוחר מיום התחלת העבודה כקבוע בצו.
  • (4) בחתימתו על חוזה זה יחשב הקבלן כמי ששוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי שכר החוזה שהוצע על ידו, הוא הוגן ומניח את דעתו וכולל בין היתר את כל העלויות הכרוכות הן בביצוע המבנה והן בביצוע עבודות הפיתוח.

   

  1. דרכי ביצוע ולוח זמנים

  (1) (א) המזמין יהיה רשאי לעכב את הוצאת צו התחלת העבודה עד 60 ימים ממועד ההודעה על הזכייה מבלי שהדבר יחשב כהפרת הסכם ו/או עילה לשינוי ו/או תוספת מחירים או עלויות. למען הסר ספק יובהר כי אין בעיכוב צו התחלת העבודה כדי לשנות מהצעתו למכרז על נספחיו.

  (ב) הקבלן ימציא לאישור המפקח, תוך 14 ימים מיום מתן צו התחלת העבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את המבנה. כן ימציא הקבלן למפקח, לפי דרישתו מזמן לזמן, פרטים נוספים ועדכונים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת המסמכים האמורים על ידי הקבלן למפקח, בין שהמפקח אישר אותם במפורש ובין שלא אישר אותם, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו. במקרים מיוחדים שנקבעו בחוזה, רשאי המזמין לקבוע שהקבלן ימציא את ההצעה בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים תוך פחות מ-14 ימים מיום מתן צו התחלת העבודה.

   

  (ג) בהצעת לוח הזמנים חייב הקבלן להתחשב בנקודות הציון שבלוח הזמנים כפי שפורטו בחוזה, אם פורטו. עם זאת יהיה הקבלן רשאי להציע שינויים בקשר לאמור לעיל ואם אלה יאושרו על ידי המפקח, ייערך לוח הזמנים בהתאם לשינויים שאושרו.

   

  • (2) לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן(1), ייקבע לוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב את הקבלן לכל עניין ודבר.
  • (3) הקבלן יעדכן את לוח הזמנים לפי דרישת המפקח, ולא יותר מאחת לחודש, או בתדירות אחרת שנקבעה באחד ממסמכי החוזה, אם נקבעה. לא עדכן הקבלן את לוח הזמנים, יעודכן לוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב את הקבלן לכל עניין ודבר.
  • (4) ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח הזמנים על ידי המפקח ו/או בעדכונו על ידי המפקח, בנסיבות כמפורט לעיל, יחולו על הקבלן וינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו ממנו בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

   

   

   

   

  חתימה וחותמת המציע: ______________

   

  1. סימון ונקודות גובה

  (1)  (א)   הקבלן יקבע את קו הבניין ויסמן את נקודות הקבע שלו. הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של המבנה ולנכונותם של הגבהים, הממדים וההכוונה של כל חלקי המבנה בהתחשב עם קו הבניין שנקבע על ידי הקבלן ונקודות הקבע שסומנו על ידי הקבלן – והכול בכפוף להמצאת מדידה מאושרת ע"י מודד מוסמך, שיוזמן על ידי הקבלן ועל חשבונו ויאושרו מראש על ידי המנהל.

   

  • (ב) כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן, ואם נעשו כבר על ידי גורמים אחרים – ייבדקו או יושלמו על ידי הקבלן, הכול לפי המקרה ובהתאם לנסיבות;
  • (ג) הקבלן חייב לשמור על קיומם ושלמותם של סימון נקודות הקבע וסימון המבנה במשך כל תקופת ביצוע המבנה עד למועד השלמתו, ואם נקודות הקבע או סימון המבנה נעלמו או טושטשו, חייב הקבלן לחדשם;
  • (ד) כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות המפורטות בפסקאות (ב) ו-(ג) לעיל, לרבות העסקת מודדים ואספקת מכשירי המדידה הדרושים למודדים, חלות על הקבלן.
  • (2) נמסרו לקבלן תכניות המראות נקודות גובה על פני הקרקע הקיימת, יבדוק הקבלן את אותן תכניות לפני התחלת העבודה. הבדיקה תיערך אך ורק לגבי נקודות אופייניות שנקבעו בתכניות, מבלי להביא בחשבון בליטות או גומות מקומיות שבין נקודות אלה. לא ערך הקבלן את הבדיקה או ערך אותה אך לא ערער על נקודות הגובה הנראות בתכניות, תוך 14 יום מיום מסירת אותן תכניות, יראו את התכניות האמורות כנכונות ומדויקות, והן תשמשנה בסיס למדידת כמויות העבודה שבוצעו בפועל.

   

  פרק ג' – השגחה, נזיקין וביטוח

   

  1. השגחה מטעם הקבלן
  • הקבלן או בא-כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום המבנה ועבודות הפיתוח וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוע העבודות. מינוי בא-כוח מוסמך מטעם הקבלן יהיה טעון אישורו המוקדם של המנהל, והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת. דין בא-כוחו המוסמך של הקבלן כדין הקבלן.
  • המזמין יהא רשאי לדרוש מן הקבלן להחליף את הגורם המשגיח מטעמו בכל עת ובשיקול דעתו הבלעדי ובלבד שנתן לקבלן לומר את דברו בטרם הוחלף בא כוחו המוסמך כאמור לעיל.

   

  1. רישיונות כניסה והרחקת עובדים
  • (1) הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום המבנה כל אדם המועסק על ידו במקום המבנה, אם לדעת המנהל, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור – לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, במקום המבנה.
  • (2) המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום המבנה, כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח ויעדכן, מזמן לזמן, את רשימת העובדים שיהיה זקוק להם במקום המבנה לביצוע המבנה וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם – כפי שידרוש המפקח – והמפקח יסדיר את עניני הכניסה למקום המבנה לפי רישיונות כניסה, כפי שימצא לנכון.

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

  • (3) כל רישיון כניסה לפי סעיף קטן (2) יהיה רכושו של המזמין והקבלן מתחייב להחזיר למפקח את רישיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרישיון, מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע המבנה, וכן בכל עת שהמפקח ידרוש את החזרתו. כן מתחייב הקבלן שהשימוש ברישיונות הכניסה יהי מוגבל אך ורק לכניסה למקום המבנה לצורך ביצועו.
  • (4) אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף קטן (2) או עובד שהמפקח דרש את החזרת רישיון הכניסה שלו – אחראי הקבלן להרחקתו ממקום המבנה.
  • (5) הסעיפים הקטנים (2), (3) ו-(4) יחייבו רק כשהדבר נקבע בחוזה.

   

  1. שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום ביצוע המבנה

  הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה, גידור ושאר אמצעי בטיחות למבנה ו/או לעבודות הפיתוח כנדרש על-פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים, אם אלה פורטו בחוזה על נספחיו.

   

  1. נזיקין למבנה
  • (1) מיום העמדת מקום המבנה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד ליום השלמת העבודות כמצוין בתעודת השלמת המבנה, יהיה הקבלן אחראי לשמירת המבנה ו/או עבודות הפיתוח ולהשגחה עליהם. בכל מקרה של נזק למבנה או לעבודות הפיתוח הנובע מסיבה כלשהי – פרט ל-"כוח עליון" בהתאם לסעיף קטן (4) – יהיה על הקבלן לתקן את הנזק, על חשבונו, בהקדם האפשרי ולהביא לכך שעם השלמתו יהיה המבנה על סביבתו במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה.
  • (2) הוראות סעיף קטן (1) תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת המבנה ו/או לעבודות הפיתוח, בהתאם לסעיף 55 בתנאי החוזה.
  • (3) בכל מקרה של נזק למבנה או לעבודות הפיתוח שנגרם כתוצאה מ-"כוח עליון" יהיה על הקבלן לתקן את הנזק, בהקדם האפשרי, אם המנהל ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על המזמין.
  • (4) נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של המזמין ומי שפועל או משתמש בשמו בחלק מהמבנה ו/או עבודות הפיתוח, אף בטרם שניתנה תעודת גמר עבורו, דינו כדין נזק שנגרם כתוצאה מ-"כוח עליון".
  1. נזיקין לגוף או לרכוש
  • (1) הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן, שייגרמו תוך כדי ביצוע המבנה או עבודות הפיתוח, עקב רשלנותו ו/או בגין הפרת דרישות חוזה זה, שגרמה לנזק, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.
  • (2) על אף האמור בסעיף קטן (1) הקבלן לא יהא אחראי לנזקים שלעיל בשל נזק שנגרם לאדם כלשהו, לגופו או לרכושו, על ידי מעשה או מחדל, מצד המנהל, המפקח או באי- כוחם ושעליו לא הייתה לקבלן כל שליטה לרבות נזקים שהנם באחריות המזמין על פי דין.
  1. נזיקין לעובדים
  • (1) מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 17 שלעיל, המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שילוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע המבנה או עבודות הפיתוח.

  חתימה וחותמת המציע: ________________

   

  1. ביטוח על ידי הקבלן

   

  1. מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הקבלן כי לפני תחילת ביצוע עבודתו ובמשך כל תקופת ההסכם יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על חשבונו, על שמו ועל שם העירייה, הכל כמפורט להלן וב"אישור עריכת ביטוח – הקבלן" וב"אישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות" המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו ומסומנים בהתאמה כנספחים ו'1 ו-ו'2 (להלן יקראו יחדיו: "אישורי עריכת הביטוח"). בנוסף, מתחייב הקבלן כי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות שתוצא על ידו תכלול:
   א. הרחבה תקופת תחזוקה מורחבת של 24 חודש לאחר סיום העבודות ותקופת ניסוי והרצה בת 30 יום.

  ב. לשם המבוטח יתווספו מבוטחים נוספים: קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או עיריית אילת
  ג. תנאי הכיסוי לא יפחתו מהמקובל על פי ״פוליסת נוסח ביט״ או שווה ערך ל"ביט" הנהוג אצל המבטח.
  כמו כן, מתחייב הקבלן כי הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר תכלול כיסוי רטרואקטיבי שאינו מאוחר מיום תחילת העבודות.
  הקבלן רשאי לערוך את ביטוחי אחריות מקצועית וביטוח אחריות המוצר בפוליסה משולבת.

  1. ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב הקבלן להמציא לידי העירייה, לפני תחילת עבודתו, או תוך 7 ימי עסקים מיום שקיבל הקבלן הזמנה לביצוע העבודה הראשונה לפי ההסכם (המוקדם מבין שני המועדים), את אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. הקבלן ישוב וימציא לעירייה, 7 ימים טרם פקיעת תוקפו של אישור עריכת הביטוח, אישור עריכת ביטוח שהוארך לתקופות ביטוח נוספות כך שיהיו בידי העירייה, בכל עת במשך חלותו של ההסכם, אישורי עריכת הביטוח תקפים וחתומים על ידי חברת הביטוח.
   בנוסף, מתחייב הקבלן להמשיך ולהחזיק בפוליסות ביטוח תקפות לביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר, בהתאם לנדרש באישור עריכת הביטוח, גם לאחר סיום ההסכם וזאת כל עוד עלולה להיות לו אחריות על-פי דין לנזקים ולפחות 7 שנים מיום סיום ההסכם.

   

  1. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת קשריו עם העירייה והעירייה תהיה רשאית למנוע ממנו להתחיל בביצוע ההסכם כל עוד האישור האמור לא הומצא לה.

   

  1. אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד, כאמור בסעיף 2 לעיל, לא תפגע בהתחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.

   

  1. הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם. את הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר מתחייב הקבלן לחדש מידי שנה בשנה כל עוד עשויה לחול עליו אחריות על-פי דין ובכל מקרה במשך תקופה שלא תיפחת מ-7 שנים מסיום תקופת ההסכם.

  בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהי והקבלן לא המציא אישור עריכת ביטוח אחר, או לא חידש ביטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם זה, תהיה העירייה רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח אם לא ישלמם לדרישתה. העירייה תהיה רשאית לנכות תשלומים אלו, בתוספת הוצאות, מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא או לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.

  1. ביטוחים נוספים – מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הקבלן כי לפני תחילת ביצוע עבודתו ו/או העמדת אתר העבודה לרשותו – המוקדם משניהם ועד מסירתה הסופית למזמין, תהיינה בידיו פוליסות ביטוח תקפות הכל כמפורט להלן:

   

  .6.1    ביטוח לכלי רכב הנכנסים לאתרי העבודה במהלך תקופת ביצוע העבודה – כולל ביטוח חובה כנדרש על פי הדין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב שבבעלותו או בשימושו של הקבלן. ביטוח אחריות בגין פגיעה ברכוש של צד ג' עקב השימוש בכלי רכב, בסכום שלא יפחת מסך 1,000,000 ש"ח בגין ארוע אחד.

   

   

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

   

  כלי רכב לעניין סעיף זה משמע – כלי רכב לרבות מנופים, מלגזות, טרקטורים, גוררים, נגררים וכלי רכב ממונע מכל סוג.

   

  .6.2    ביטוח כנגד אבדן ו/או נזק למבנים ארעיים, לציוד עבודה, כלי עבודה (לרבות ציוד מכני הנדסי) ולכל רכוש אחר של הקבלן ו/או הבאים מטעמו שאינו מהווה חלק בלתי נפרד מהעבודה המבוטחת.

   

   

  1. הקבלן מתחייב לקיים את נהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי העירייה ו/או המבטח. כן מתחייב הקבלן שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם.

   

  1. למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט באישורי עריכת הביטוח הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על הקבלן לבחון את החשיפה לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לסוגי ו/או להיקפי הביטוח ו/או לגבולות האחריות המזעריים כאמור.

   

  1. היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

   

  1. ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הקבלן לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העיריה, 30 יום מראש.

   

  1. הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העיריה ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את העיריה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.

   

  1. לבקשת העיריה יעביר הקבלן עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

   

  1. מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי הקבלן כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

   

  1. מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

   

  1. הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני המשנה שלו. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים וקבלני משנה בקשר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח המתאימות לסוג עיסוקם. הקבלן מתחייב להמציא לעיריה לפני תחילת העבודות לפי הסכם זה את אישורי הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם זה.

   

  1. מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

   

   

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

   

  1. ביטוח על ידי המנהל

   

  א.         אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה על נספחיו, תהיה העירייה רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח, והעירייה תהיה רשאית לנכות הוצאות דמי ביטוח אלה, מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן, בכל עת, וכן יהיה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.

   

  ב.         אין באמור בסעיף קטן א' כדי להוות מחילה ו/או ויתור של העירייה על זכות מזכויותיה על פי חוזה זה על נספחיו ואי ביצוע הביטוחים על ידי הקבלן כנדרש בחוזה זה על נספחיו הנו בבחינת הפרת תנאי מהותי בחוזה המזכה את העירייה בכל סעד העומד לרשותה הן על פי החוזה והן על פי דין.

   

  1. פיצויי המזמין עקב אי קיום התחייבות על די הקבלן
  • הקבלן יהא אחראי בגין כל נזק או אובדן שנגרם כתוצאה ממעשה או מחדל לצד שלישי כלשהו, במישרין או בעקיפין, תוך כדי ביצוע המבנה ו/או עבודות הפיתוח ובהקשר לכך, במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין, (נוסח חדש) או לפי כל דין אחר לרבות על פי החלטת בית משפט. היה ויידרש או יחויב המזמין לשלם לצד שלישי סכום כלשהו בגין דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגדו בגין נזק או אובדן כאמור לעיל, מתחייב הקבלן לשלם את הסכום האמור או לשפות את המזמין מיד עם דרישה על כל סכום שישולם על ידו כתוצאה מדרישה או תביעה כאמור. שולם על ידי המזמין הסכום האמור יחשב  הסכום כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי חוזה זה.
  • הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המזמין בנוגע לכל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדו בגין נזק או אובדן כמפורט בחוזה זה על נספחיו ולהעביר לידיו כל מסמך ו/או חומר שיידרש על ידו לשם טיפול בדרישה ו/או ניהול תביעה כאמור.
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המזמין יאפשר לקבלן לקחת על עצמו ניהול התביעה או הדרישה כאמור ואז יהא הקבלן רשאי לקבל על עצמו את ניהול המו"מ ו/או ההגנה על ידי מתן הודעה למזמין לצד שכנגד ולבית המשפט בהתאם. הקבלן מתחייב לעדכן את המזמין, עדכון שוטף בכל ניהול הליכים כאמור. אי קבלת הודעה מאת הקבלן כי היא לוקח על עצמו את ניהול הדרישה ו/או התביעה כאמור, תחשב כהסכמת הקבלן לכל פעולה שתינקט ע"י המזמין ולכל תשלום שישולם על ידו בין מכוח פשרה ו/או הסכמה ובין מכוח פסק דין.

  פרק ד' – התחייבויות כלליות

   

  1. גישת המפקח למקום המבנה

  הקבלן יאפשר למפקח או לכל נציג מטעמו, להיכנס בכל עת למקום המבנה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים כלשהם לביצוע החוזה.

   

  1. מציאת עתיקות וכיו"ב
  • (1) עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח – 1978 או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף, מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום המבנה – נכסי המדינה הם, והקבלן מתחייב לנקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפקיעה בהם או הזזתם שלא לצורך.
  • (2) מיד לאחר גילוי עתיקה או חפץ כאמור לעיל ולפני הזזתם ממקומם, יודיע הקבלן למפקח על הגילוי. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.
  • (3) ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה, יחולו על המזמין וישולמו בהתאם לסעיף 46(3) בתנאי החוזה, כאילו היו ההוצאות האמורות הוצאות שנגרמו לקבלן עד הפסקה זמנית של ביצוע המבנה בהתאם להוראות המנהל, כאמור בסעיף 46(1) בתנאי החוזה.

   

  1. זכויות פטנטים וכיו"ב

  הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע המבנה, במתקני המבנה, במכונות או בחומרים שיסופקו על ידי הקבלן.

   

  1. תשלום תמורת זכויות הנאה

  אם לביצוע המבנה ו/או עבודות הפיתוח יהיה צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו במקרקעין המצויים מחוץ למקום המבנה וסביבותיו כגון: לצורכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש או כל זכות דומה – יהיה הקבלן אחראי לקבלת הרשאה לשימוש בזכות האמורה מבעליה ובמידת הצורך יישא בתשלום עבור ההרשאה האמורה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.

   

  1. פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים

  הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, תוך כדי ביצוע המבנה ו/או עבודות הפיתוח, בנוחיות הציבור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה הפרטי או הציבורי כלשהו. לצורך כך יבצע הקבלן, על חשבונו, דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה מצוידים בפנסים וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור ובכללם לבצע את כל התיאומים הנדרשים לשם כך מן הגורמים המוסמכים.

   

  1. תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב
  • (1) הקבלן אחראי שכל נזק שיגרם לדרך או למתקנים, לרבות המערכות התת-קרקעיות העל-קרקעיות, תוך כדי ביצוע המבנה ו/או עבודות הפיתוח על ידו – בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע המבנה/עבודות הפיתוח – יתוקן, על חשבונו, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך ובמתקנים האמורים. הקבלן לא יהיה אחראי לנזק או קלקול שנגרמו למתקנים האמורים שלא סומנו בתאום התשתיות שביצע הקבלן מול הגורמים המוסמכים או שסימונם היה מוטעה.
  • (2) הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה כמפורט בחוזה זה על נספחיו אלא אם השיג טופס תיאום תשתיות חתום בידי כל גורם מאשר וצו התחלת עבודה.

  על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה ומבלי לגרוע ממנו, הרי אם נגרם נזק ע"י הקבלן לדרך או מתקנים, לרבות מערכות תת-קרקעיות או על-קרקעיות מבלי שקיבל טופס תשתיות, יהא הקבלן אחראי לכל נזק, אף אם הקו לא סומן.

   

  • (3) לקבלן ברור וידוע כי השגת טופס תאום תשתיות הינו באחריותו הבלעדית והמזמין לא יהא אחראי בשום צורה שהיא לאי קבלת טופס תאום תשתיות כאמור או לנזקים העשויים להיגרם בשל אי השגת טופס תאום תשתיות זה.
  • (4) אי השגת טופס תאום תשתיות על ידי הקבלן כאמור תחשב על ידי המזמין כהפרת תנאי מהותי בחוזה זה על נספחיו.
  1. מניעת הפרעות לתנועה

  הקבלן אחראי לכך שהובלת מטענים אל מקום ביצוע המבנה וממנו תיעשה, ככל האפשר, בדרך שלא תגרום הפרעה לתנועה השוטפת, ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים להובלת מטענים חורגים יהיה על הקבלן להצטייד בהיתרים הדרושים מטעם הרשויות המוסמכות.

   

   

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

   

  1. אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים
  • (1) אם לביצוע החוזה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק לכביש, לגשר, לרשת חשמל, לרשת טלפון, לצינור, לכבל וכיוצא באלה, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים – יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניות להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.
  • (2) הקבלן יבצע, על חשבונו, את אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתו אך ורק לאחר שיקבל את אישורו של המפקח, ולאחר שיהיה בידו רישיון מתאים מהרשויות המוסמכות.
  1. הקשר עם קבלנים אחרים
  • (1) הקבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק על ידי המזמין ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם (להלן – הקבלן האחר), הן במקום המבנה והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה איתם, יאפשר להם את השימוש בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו ויבצע כל דבר אחר – הכול בהתאם להוראות שבמפרט הכללי.
  • (2) נגרם עיכוב בביצוע המבנה כתוצאה מאי עמידת כל קבלן אחר בלוחות הזמנים שנקבעו, כאשר הקבלן האחר מועסק ישירות על ידי המזמין, יהיה הקבלן זכאי לארכה להשלמת המבנה בהתאם להוראות סעיף 42 בתנאי החוזה.
  1. סילוק פסולת וניקוי מקום המבנה וסביבותיו עם השלמת העבודה
  • (1) הקבלן יסלק, כל העת, ממקום המבנה ו/או עבודות הפיתוח את כל הפסולת שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותו ופעילות קבלנים אחרים המועסקים ישירות על ידי הקבלן, לרבות הפסולת כתוצאה מפעולות ניקוי השטח, הרחקת גרוטאות וכו' שקדמו לתחילת ביצוע העבודה, וכן הפסולת כתוצאה מפירוק, הריסה, עקירה או גדיעה של עצים, פרט לגזם שהמפקח הורה להשאיר במקום.
  • (2) מיד עם גמר ביצוע העבודות, ינקה הקבלן את מקום המבנה ויסלק ממנו את כל החומרים המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, וימסור את המבנה/עבודות הפיתוח כשהוא נקי ומתאים למטרתו.

   

  • (3) הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות, והסילוק לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק, הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו. במקרים של חילוקי דעות בין קבלנים אחרים כלשהם כמשמעותו בסעיף 30 בתנאי החוזה, יקבע המפקח את אחריותו וחלקו של כל קבלן אחר לסילוק הפסולת.

   

   

   

   

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

   

   

  פרק ה' – עובדים

   

  1. אספקת כוח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן
  • (1) הקבלן מצהיר ומאשר כי בחתימתו על הסכם זה הוא מבצע את ההסכם כקבלן עצמאי וכל זכות הניתנת למזמין ו/או מי מטעמו להורות, לפקח או להדריך את הקבלן ו/או מי מטעמו לא תראה כבאה ליצור יחסי עובד ומעביד, אלא כדי לגרום לקיום מלא של התחייבויותיו של הקבלן כמפורט בחוזה זה על נספחיו.
  • (2) הקבלן ישלם את שכרם של העובדים שיועסקו על ידו ויישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשאת בהם לפי הדין או הנוהג.
  • (3) הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע המבנה, את ההשגחה על כוח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום המבנה/עבודות הפיתוח ומהם, וכל דבר אחר הכרוך בכך.
  • (4) הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע המבנה/עבודות הפיתוח תוך התקופה שנקבעה בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך שבא-כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע המבנה/עבודות הפיתוח במשך כל שעות העבודה.
  • (5) לביצוע המבנה יעסיק הקבלן עובדים על-פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, ו/או על-פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה ויקיים את תנאי העבודה, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל-פי כל דין.
  • (6) הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע המבנה מסים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על-פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין.
  • (7) הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על-פי על דין, ובאין דרישה חוקית – כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954.
  • (8) היה ויתבע המזמין ו/או מי מטעמו על ידי הקבלן ו/או עובד מעובדיו של הקבלן, ישפה ו/או יפצה הקבלן את המזמין, מיד עם דרישה, בגין כל סכום שזה ישלם או יחויב לשלם עקב כל חיוב שיוטל על המזמין. כל סכום כאמור יחשב בבחינת חוב של הקבלן למזמין על פי חוזה זה על נספחיו.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

   

   

   

   

   

   

  פרק ו' – ציוד, חומרים ועבודה

   

  1. אספקת ציוד, מתקנים וחומרים
  • (1) הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האבזרים וכל הדברים האחרים הדרושים לביצועו היעיל של המבנה בקצב הדרוש לרבות חיבורים זמניים לתשתיות שונות שנועדו לצורכי העבודה בלבד כגון מונה מים/חשמל במידת הצורך.
  • (2) חומרים שסופקו למקום המבנה למטרת ביצוע המבנה והשלמתו, יעברו במועד אספקתם כאמור, לבעלות המזמין.
  • (3) ציוד וחומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום המבנה למטרת ביצוע המבנה והשלמתו, אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום המבנה ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודת גמר למבנה על פי סעיף 54(1) בתנאי החוזה, רשאי הקבלן להוציא ממקום המבנה או העבודות את הציוד ובמבנים הארעיים השייכים לו ואת עודפי החומרים.
  • (4) בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו על-פי הוראות סעיף קטן(6) או הורה המפקח בכתב, שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים(1) עד(3) אינם נחוצים עוד לביצוע המבנה/העבודות, רשאי הקבלן להוציאם ממקום המבנה/העבודות, ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין. נקבע בהוראה מועד להוצאת הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאי המזמין להוציאם ממקום המבנה לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.
  • (5) הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע החוזה, אולם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף 62 בתנאי החוזה, רשאי המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו על-פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות המזמין על פי סעיף 62 כאמור.

  אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של ציוד וחומרים כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל עת.

   

   

  1. העדפת טובין מתוצרת הארץ

  לטובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם להוראות הדין.

   

  1. טיב החומרים והעבודה
  • (1) הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע המבנה/עבודות הפיתוח בהתאם לאמור במפרטים, בתכניות, בכתב הכמויות ואשר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי שנקבע בחוזה על נספחיו. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים – יתאימו החומרים לסוג המובחר של החומר, פרט אם נקבע בחוזה על נספחיו סוג אחר מתוך התקן המתאים.

  (2) (א) חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי – יתאימו בתכונותיהם לתקנים הישראליים:

   

  • (ב) חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי – יתאימו מתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה על נספחיו או לדרישות שפורטו בחוזה על נספחיו;

   

   

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

   

  • (ג) חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה על נספחיו או לדרישות שפורטו בחוזה על נספחיו;

  (ד) חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות (א), (ב) ו-(ג) לעיל, חלה על הקבלן.

   

  (3)  (א)  חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, יישאו תו תקן;

   

  • (ב) אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד בלבד הנושא תו תקן – יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן, אולם בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים;
  • (ג) חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות (א) ו(ב) לעיל, חלה על הקבלן.
  • (4) הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים אין אישור המקור משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. המפקח רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם החומרים מתאימים למפרט חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח.
  • (5) הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע המבנה ו/או עבודות הפיתוח רק לאחר שהחומרים אושרו על ידי המפקח ועל ידי המעבדה, במקרים בהם דרוש אישור מעבדה. החומרים שיספק הקבלן למקום המבנה ו/או עבודות הפיתוח יתאימו מכל הבחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה לפי לוח הזמנים שנקבע. מצא המפקח שהחומרים אינם תואמים למדגמים שאושרו כאמור, יפסיק הקבלן את העבודה ויסלק ממקום המבנה/עבודות הפיתוח את החומרים שאינם תואמים אלא אם המפקח הורה אחרת.
  • (6) הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל יתר הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים למקום המבנה/עבודות הפיתוח, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת. החומרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה לתנועה חופשית של כלי רכב והולכי רגל והפרעה מכל סוג אחר.

   (7)  (א)  הקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דוגמאות של חומרים ואבזרים בטרם יזמין אותם או בטרם יחל בייצורם או בביצוע העבודות במפעל או במקום המבנה וסביבתו;

   

  • (ב) הדוגמאות שאושרו על ידי המפקח יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע וישמשו להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות המבוצעות. כל הדוגמאות תהיינה רכוש המזמין אלא אם נקבע אחרת בחוזה על נספחיו;
  • (ג) בכל מקרה שחומר או אבזר הוזמן תחילה כדוגמא, תימדד הדוגמא במסגרת הסעיף המתאים של כתב הכמויות אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא שאושרה סופית לביצוע כאשר ממחיר הדוגמא יופחת הסכום בגין התקנת המוצר או האבזר המתאים.
  • (8) על הקבלן למסור תעודות אחריות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המסופקים למקום המבנה, עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על-פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן או אם הייתה דרישה כזו במפרט למרות שלא קיימת לגביהם חוזה על-פי דין.
  • (9) סופקו חומרים מסוימים על ידי המזמין – אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב העבודה.

   

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

  (10) (א)  הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והעבודות שנעשו וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע הבדיקות במקום המבנה על ידי אחרים או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח;

   

  • (ב) המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות, ואין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב החומרים והעבודות כנדרש בחוזה על נספחיו.
  • (11) ההוצאות בגין הבדיקות שבוצעו בהתאם להוראות המפקח יחולו על המזמין, פרט להוצאות שלהלן שיחולו, בכל מקרה, על הקבלן:
  • (א). הוצאות בגין בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדות לקביעת מקורות האספקה;
  • (ב). הוצאות בגין בדיקות חומרים ועבודה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה;
  • (ג). הוצאות בגין בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא, כגון: לנוחות בעבודה, לחסכון וכיו"ב.

   

  1. חומרים במקום המבנה/העבודות
  • (1) המנהל רשאי להורות שהקבלן ישתמש בביצוע המבנה ועבודות הפיתוח בחומרים שיסופקו על ידי המזמין ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.
  • (2) הותנה במפורש שהמזמין יספק את החומרים לביצוע המבנה, כולם או מקצתם, והחומרים סופקו בהתאם לכך – יחולו עליהם ההוראות כדלהלן:
  • (א). הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע המבנה/העבודות;
  • (ב). עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם למקום המבנה או עבודות הפיתוח – לא יהיה הקבלן רשאי להוציא אותם או כל חלק מהם, ממקום המבנה וסביבתו, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח;
  • (ג). הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים או כל חלק מהם, לא יוחלפו בחומרים אחרים, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח;
  • (ד). הקבלן מתחייב להחזיר למזמין את החומרים שסופקו על ידי המזמין ושהקבלן לא השתמש בהם לביצוע המבנה, וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים.
  • (3) לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם, לפי סעיף קטן (2)(ד), חייב הקבלן לשלם מיד למזמין תמורתם סכום שייקבע על-ידי המנהל בהתאם למחירי השוק ביום התשלום.

   

  1. בדיקת חלקי המבנה/העבודות שנועדו להיות מכוסים

   

  • (1) הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהמבנה או עבודות הפיתוח שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח.
  • (2) הושלם חלק מהמבנה או עבודות הפיתוח שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהמבנה או מהעבודות לפני כיסויו או הסתרתו. בדיקת המפקח תיערך תוך זמן סביר מקבלת הודעת הקבלן.

  חתימה וחותמת המציע: ________________

   

  • (3) הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהמבנה, לפי הוראת המפקח, לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקנו, לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהמבנה ולאחר מכן להחזירו לתיקנו.
  • (4) ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן (3) תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (1) והבדיקות הוכיחו שהעבודה בוצעה בהתאם להוראות החוזה.
  • (5) הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.
  1. סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה
  • (1) המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, בכל עת, תוך כדי מהלך העבודה:
  • (א). על סילוק חומרים כלשהם ממקום המבנה או ביצוע העבודות, בתוך פרק זמן אשר ייקבע בהוראה, בכל מקרה שהחומרים אינם תואמים לדרישות החוזה, ועל הבאת חומרים אחרים התואמים לדרישות החוזה;
  • (ב). על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהמבנה או העבודות שהוקם על ידי שימוש בחומרים או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה.
  • (2) כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולעבודה האמורים, אינם גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף קטן (1).
  • (3) לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן (1), יהיה המזמין רשאי לבצעה על חשבון הקבלן. הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והמזמין יהיה רשאי לנכות הוצאות אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

   

   

   

   

   

   

   

  פרק ז' – מהלך ביצוע המבנה

   

  1. התחלת ביצוע המבנה והעבודות

  הקבלן יתחיל בביצוע המבנה/העבודות בתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה, וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת המבנה/העבודות תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 11 בתנאי החוזה ובנספחיו.

   

  1. העמדת מקום המבנה או העבודות לרשות הקבלן

  לפני מתן הוראה להתחיל בביצוע המבנה או העבודות, או במועד מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות הקבלן את מקום המבנה או העבודות או את אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועו של המבנה/העבודות והמשכתו בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 11 בתנאי החוזה ובנספחיו. לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן, מזמן לזמן, חלקים נוספים ממקום המבנה/העבודות, הכל כפי שיידרש לביצוע המבנה/העבודות בהתאם ללוח הזמנים האמור.

   

  1. מועד השלמת המבנה/העבודות
  • (1) הקבלן מתחייב להשלים את ביצוע המבנה/עבודות הפיתוח תוך התקופה שנקבעה בחוזה, שמניינה יתחיל מהתאריך שנקבע בצו התחלת העבודה.
  • (2) הוראות סעיף קטן (1) תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק מסוים מהמבנה או העבודות תוך התקופה המסוימת שנקבעה בחוזה.
  • (3) ניתנה ארכה להשלמת המבנה/העבודות או קוצר המועד להשלמת המבנה/העבודות, בהתאם לסעיף 42 בתנאי החוזה, ישתנה המועד להשלמת המבנה/העבודות בהתאם לכך.
  1. ארכה או קיצור להשלמת המבנה/עבודות הפיתוח
  • (1) ניתנה פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או שונה לזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת המבנה/העבודות או המחייבת את ביטולה של חלק מהעבודה את הפסקתה, לפי סעיף 46 בתנאי החוזה, רשאי המנהל, ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן, לקבוע בה את השינוי במועד השלמת המבנה/העבודות.
  • (2) נגרם עיכוב בביצוע המבנה/העבודות כתוצאה מנסיבות התלויות במזמין, רשאי הקבלן לבקש ארכה להשלמת המבנה/העבודות, והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים, בכפוף לתנאים בסעיף קטן(4). למען הסר ספק עיכוב בביצוע המבנה/העבודות משמעותו עיכוב שארע לאחר מתן צו התחלת העבודה.
  • (3) נגרם עיכוב בביצוע המבנה/העבודות על ידי כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב, רשאי הקבלן לבקש ארכה להשלמת המבנה/העבודות, והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים, בכפוף לתנאים בסעיף קטן(4).
  • (4) התנאים למתן ארכה להשלמת המבנה/העבודות יהיו כדלהלן:
  • (א) הקבלן יהיה חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המנהל, לרבות יומן העבודה, שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע המבנה/עבודות הפיתוח;
  • (ב) הקבלן יהיה חייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור בתוך 14 יום מיום אירוע הנסיבות שגרמו לעיכוב בביצוע המבנה/העבודות. אולם המנהל יהיה רשאי לדון במתן ארכה כאמור ולקבוע את שיעור הארכה גם אם הבקשה הוגשה לאחר תום ה- 14 הימים האמורים, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בבקשתו.

  חתימה וחותמת המציע: ________________

  1. עבודה בשעות היום בימי חול

   

  • (1) פרט אם הותנה במפורש אחרת בחוזה על נספחיו, לא תיעשה עבודה בביצוע המבנה/עבודות הפיתוח בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין.
  • (2) אין הוראות סעיף קטן (1) חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון המבנה, ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח ולקבל את כל האישורים הדרושים על פי דין.
  1. החשת קצב ביצוע המבנה/העבודות
  • (1) היה צורך, לדעת המנהל, בכל עת, להחיש את קצב ביצוע המבנה/העבודות מכפי שנקבע תחילה, יפנה המנהל בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע המבנה/העבודות בהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל יתר הוראות המנהל הנוגעות לעניין שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.
  • (2) מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (1) והחיש את קצב ביצוע המבנה/העבודות בהתאם לדרישת המנהל ונגרמו לו כתוצאה מכך הוצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע המבנה/העבודות לפי הקצב שנקבע תחילה, יחזיר המזמין לקבלן את ההוצאות הנוספות בשיעור שיוסכם בין הצדדים מראש ובכתב.
  1. פיצויים מוסכמים וקבועים מראש

   

  • (1) אם לא יחל ו/או ישלים הקבלן את ביצוע המבנה/העבודות או כל חלק מסוים מהמבנה/העבודות תוך התקופה שנקבעה בחוזה על נספחיו, בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף 42 בתנאי החוזה על נספחיו, ישלם הקבלן למזמין סכום של 1000 ₪ כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום איחור שבין מועד צו התחלת העבודה ועד ביצועה בפועל או על כל יום איחור שבין המועד שנקבע להשלמת המבנה או חלק מהמבנה כאמור ועד מועד השלמתם בפועל. סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד כהגדרתו בחוזה זה, ויוגדל בשיעור עליית המדד בין החודש הבסיסי לבין החודש שבו הסתיימה העבודה בפועל למעט במקרים שבהם ממומנת העבודה כמוגדר בסעיף 3 למבוא להסכם.
  • (2) במידה והקבלן לא החל בביצוע העבודות, על אף ארכה שניתנה לו לעשות כן, והחוזה שבין הצדדים בוטל בשל הפרת החוזה על ידי הקבלן, יהא המזמין זכאי לסכום פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגובה של % 2.5 מערך החוזה. למען הסר ספק יובהר כי אין בפיצוי מוסכם זה כדי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למזמין על פי חוזה זה ו/או על פי דין לרבות חילוט הערבויות.
  • (3) המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן (1) מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את המבנה/העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.
  • (4) אם לפני השלמת המבנה/העבודות כולו/ן נתן המנהל לקבלן תעודת גמר לגבי חלק כלשהו מהמבנה/העבודות, לפי סעיף 54 בתנאי החוזה, והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום לאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה, חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בסעיף קטן(1), לפי הערך היחסי שבין חלק המבנה/העבודות האמור לבין המבנה/העבודות כולו/ן.

  חתימה וחותמת המציע: ________________

   

   

  1. הפסקת עבודה

   

  • (1) הקבלן יפסיק את ביצוע המבנה/העבודות, כולו או מקצתו, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב מאת המנהל, בהתאם לתנאים לתקופה שיצוינו בהוראה, ולא יחדש את ביצוע המבנה/העבודות אלא אם ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך.
  • (2) הופסק ביצוע המבנה/העבודות, כולו או מקצתו, לפי סעיף קטן (1), ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת המבנה/העבודות ולהגנתו לפי הצורך, כפי שיאושרו על ידי המפקח.
  • (3) הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע המבנה/העבודות לפי הוראות המנהל, כאמור בסעיף קטן (1), תחולנה על המזמין ובלבד שהקבלן לא יהיה רשאי לבקש תשלום הוצאות כאמור אלא אם, תוך 14 יום מיום קבלת הוראות המפקח, נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לבקש את תשלום ההוצאות. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל לאחר קבלת בקשת הקבלן ואישורה על ידי המזמין בכתב.
  • (4) הופסק ביצוע המבנה/העבודות כאמור בסעיף קטן (1), כולו או מקצתו, לצמיתות, אחרי שניתן צו התחלת עבודה על פי סעיף 39 בתנאי החוזה, והקבלן החל בביצוע המבנה/העבודות בפועל – יהיה הקבלן זכאי לקבל מהמזמין את התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה לרבות הוצאותיו. לצורך קביעת ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, תעשנה מדידות סופיות לגבי המבנה/העבודות או כל חלק ממנו שהקמתו הופסקה, הכל לפי העניין. ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, ייקבע תוך 45 יום מיום הפסקת העבודה.

   

  במסגרת תשלום ההוצאות כאמור בסעיף 4 שלעיל, היה ויוכיח הקבלן כי נגרמו לו הוצאות חריגות מעבר לסכום המגיע לתשלום בגין ביצוע העבודות בפועל, יהיה זכאי להחזר הוצאותיו הישירות בפועל בערך היחסי של יתרת העבודה שלא בוצעה מתוך ההיקף הכולל של החוזה.

  • (5) הסכום שיגיע לקבלן לפי סעיף קטן (4), ישולם לקבלן בכפוף לכך שיגיש חשבון סופי ולא יאוחר מ-45 יום מיום הפסקת העבודה, והוראות סעיף 60 בתנאי החוזה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תשלום הסכום האמור.

   

  1. שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים

   

  • (1) הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
  • (2) לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

   

   

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

   

  פרק ח' – שינויים, תוספות והפחתות

   

  1. שינויים
  • (1) המנהל רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות: צורתו, סגנונו, סוגו, גודלו, כמותו, גובהו, מתאריו וממדיו של המבנה ו/או עבודות הפיתוח וכל חלק מהם – פרט לשינויים מהותיים באופי המבנה/העבודות – והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו ובלבד שערך כל השינויים לא יגדל או יקטן בלמעלה מ 25% מסכום החוזה או שהכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תגדל בלמעלה מ 50%.
  • (2) הוראת המנהל על שינוי המבנה לפי סעיף קטן (1) תיקרא פקודת שינויים ותינתן לקבלן בכתב כשהיא חתומה על ידי המנהל או על ידי המפקח, ומאושרת בחתימת ראש העיר וגזבר העירייה. נוסח פקודת השינויים מצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה על נספחיו.
  • (3) פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן כל עוד ערך השינויים, לרבות שינויים קודמים לפי פקודות כנ"ל, לא יגדל או יקטן בלמעלה מ 25% מסכום החוזה או שהכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תגדל בלמעלה מ 50%.
  • (4) על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו כאשר יורה המנהל על שינוי שאין בו משום שינוי כספי בערך הכולל של החוזה תיחתם פקודת שינויים בנוסח המצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה על נספחיו באישור ובחתימת מהנדס העיר, ללא חתימת גזבר וראש העירייה והכל בהתאם לאמור בסעיף 66 להלן.

   

  1. הערכת שינויים
  • (1) ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו מגדיל או מקטין בלמעלה מ 25% את סכום החוזה או שערכו אינו מגדיל בלמעלה מ 50% את הכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות, כאמור בסעיף 48 בתנאי החוזה, ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. לא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי – ייקבעו מחירי היחידות החסרים כאמור בסעיף קטן (2) ואולם אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מפאת אי קביעת ערכו של השינוי. ערכו של כל שינוי המגדיל או מקטין בלמעלה מ 25% את סכום החוזה או שערכו מגדיל בלמעלה מ 50% את הכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות, כאמור בסעיף 48 בתנאי החוזה, ייקבע במשא ומתן בין המנהל והקבלן.
  • (2) לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, יתומחרו המחירים לפי מחירון דקל בהנחה של 20 אחוזים.
  • (3) בקביעת מחירי היחידות במשא ומתן בין המנהל והקבלן, כאמור בסעיפים קטנים (1) ו-(2), יובאו בחשבון תעריפי החוזה על נספחיו. בהעדר קביעה כזו – ייקבעו ערך השינויים על-פי מחירי שוק ידועים ובכפוף לאישור המנהל.
  • (4) קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את העלאת שכר החוזה – יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר החוזה כאמור. עברו 14 יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה.

   

   

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

   

  1. תשלומי עבודה יומית
  • (1) הורה המנהל בפקודת שינויים על ביצועה של עבודה שתיעשה לפי עבודה יומית, ישולם לקבלן בעד ביצוע העבודה האמורה על-פי ערך העבודה וערך החומרים במקום המבנה, בהתאם להוראות סעיף 49 (3) בתנאי החוזה.
  • (2) ערך העבודה וערך החומרים לצורך סעיף זה ייקבע על ידי המנהל, בין השאר, על יסוד רשימות שניהל הקבלן בהן נרשמו הפרטים הבאים:
  • (א) כמויות החומרים שהושקעו בעבודה;
  • (ב) שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע וכן ימי העבודה ושעות העבודה;
  • (ג) הוצאות הובלה;
  • (ד) הוצאות ציוד מכני כבד;
  • (ה) הוצאות אחרות הקשורות לביצוע העבודה.
  • (3) הרשימות כאמור בסעיף קטן (2) פסקאות (א), (ג), (ד) ו-(ה) תימסרנה למפקח, בשני עותקים, בסוף כל שבוע, ורשימת העובדים כאמור בסעיף קטן (2)(ב) תימסר למפקח, בשני עותקים, לאחר על יום עבודה: אחד העותקים מכל רשימה, לאחר בדיקתו ואישורו של המפקח, יוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום.
  1. רשימת תביעות
  • (1) הקבלן יגיש למנהל רשימה של כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם בחוזה או הוסדרו בחוזה או בפקודת השינויים, וזאת בשל אירועים אשר אירעו במהלך ביצוע המבנה אותם לא ניתן היה לצפות מראש ואשר לדעתו הוא זכאי בגינם

  לתשלום נוסף כאמור. הקבלן יגיש את הרשימה כאמור לא יאוחר מ- 14 יום ממועד קרות האירוע שלדעתו מזכה אותו בתשלום נוסף.

  • (2) כל תביעה שלא נכללה ברשימת התביעות, כאמור בסעיף קטן (1), רואים כאילו הקבלן ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי. אולם המנהל יהיה רשאי לדון בתביעות הקבלן לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות אלה הוגשו לאחר המועד הנקוב לעיל, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהגשת תביעותיו.
  • (3) אין בהגשת התביעות כאמור כדי לזכות את הקבלן בתשלום כלשהו למעט התשלומים שיאושרו על ידי המזמין או מי מטעמו וזאת בשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

   

   

   

   

  פרק ט' – מדידות

   

  1. מדידת כמויות
  • (1) הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע המבנה ואין לראותן ככמויות הסופיות שעל הקבלן לבצען בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו לפי החוזה.
  • (2) הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה על ידי המפקח והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח, הכול לפי העניין. כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.
  • (3) לפני בואו למדוד את העבודות, כולן או מקצתן, ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח בא-כוח לצורך זה ולעזור למפקח או לנציגו לבצע את המדידות הדרושות, וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות, על חשבונו, ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.
  • (4) לא נכח הקבלן או בא-כוחו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות – רשאי המפקח או נציגו לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן. אולם אם הקבלן נתן טעם סביר להעדרו ומסר על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור בסעיף קטן (3).
  • (5) נכח הקבלן או בא-כוחו במועד ביצוע המדידות – רשאי הוא לערער בכתב, תוך 7 ימים, על כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידה שנייה של הכמות האמורה. אם גם אחרי המדידה השני יישארו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יקבע המנהל את הכמויות וקביעתו תהיה סופית.

   

  • (6) היו העבודות, כולן או מקצתן, מוכנות למדידה והקבלן ביקש שהמדידות תבוצענה בהקדם – לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא מסיבות סבירות.

   

  • (7) למען הסר ספק, סעיף זה על תתי סעיפיו יחול רק על ביצוע סעיפי כתב הכמויות בהם מצוין – למדידה.

   

  1. הקצבים ומחירי יסוד

   

  • (1) סכום שנכלל בכתב הכמויות כהקצב כספי, ככל שנכלל, לכיסוי הוצאות ביצועו של חלק כלשהו ממבנה – לא ייכלל בשכר החוזה ואם בוצע חלק מבנה האמור, ייכלל בשכר החוזה, ערכו של חלק המבנה האמור השווה לסכום ההקצב והכל בהתאם להוראות סעיף 49 בתנאי החוזה.
  • (2) הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח בנוגע למקור האספקה, לטיב החומר והמוצר ולמחירים.
  • (3) הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישתו, כל הצעת מחירים, חשבון, שובר, קבלה וכיו"ב הנוגעים לקביעת שכר החוזה בהתחשב בסעיף קטן (1).

   

   

   

  חתימה וחותמת המציע: _________________

  פרק י' – גמר, בדק ותיקונים

   

  1. תעודת גמר למבנה או לעבודות הפיתוח
  • (1) הושלם המבנה או העבודות – יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת המבנה/העבודות תוך 15 יום מיום המצאת כל הנדרש על פי נספח קבלת העבודות על ידי הקבלן וישלים את הבדיקה תוך 30 יום מהיום שהתחיל בה. מצא המפקח את המבנה/העבודות מתאים לדרישות החוזה – ייתן המנהל לקבלן תעודת גמר עם תום הבדיקה ואם לא – ימסור המפקח לקבלן רשימת התיקונים ו/או עבודות ההשלמה הדרושים, והקבלן חייב לבצעם תוך תקופה סבירה שתיקבע לכך על ידי המפקח. המנהל רשאי, על-פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת גמר גם לפני ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה כאמור, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה המפורטים ברשימה האמורה.
  • (2) אין האמור בסעיף קטן (1) גורע מזכותו של המזמין להחזיק במבנה/העבודות ולהשתמש בו גם אם טרם בוצעו במבנה/בעבודות הפיתוח עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה תעודת גמר, והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.
  • (3) לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבע על ידי המפקח, יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה בעצמו או בכל דרך אחרת שימצא לנכון. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה יהיו על חשבון הקבלן והמזמין ינכה הוצאות אלה, בתוספת של % 6 מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט ההוצאות האמורות.
  • (4) אם לפי תנאי מפורש בחוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהמבנה/מהעבודות במועד מסוים לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת המבנה כולו/העבודות כולן או שהושלם חלק כלשהו מהמבנה/מעבודות הפיתוח והמזמין החזיק בו, השתמש בו או עומד להחזיק בו או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת גמר לגבי חלק מהמבנה האמור או עבודות הפיתוח, והוראות הסעיפים הקטנים שלעיל יחולו על מתן תעודת גמר לגבי חלק מהמבנה/העבודות כלגבי המבנה כולו/העבודות כולן.
  1. בדק ותיקונים
  • (1) לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושו: תקופה של 12 חודשים או תקופה אחרת שנקבעה בכל מסמך אחר של החוזה על נספחיו. מניינה של תקופת הבדק יתחיל מיום השלמת העבודה כמצוין בתעודת הגמר למבנה/העבודות, בהתאם לסעיף 54 בתנאי החוזה או במקרה של תעודות גמר לגבי חלקים שונים של המבנה – מיום השלמתם של אותם חלקים כמצוין בתעודות הגמר.
  • (2) נתהווה במבנה, תוך תקופת הבדק, נזק או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, כפוף לאמור בסעיף 35 (9) בתנאי החוזה – חייב הקבלן לתקן כל נזק או פגם כאמור, הכל לפי דרישת המפקח, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ-3 חודשים לאחר תום תקופת הבדק. הוא הדין לגבי נזק או פגם שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לפי סעיף 27 בתנאי החוזה ואשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.
  • (3) אין באמור בסעיף קטן (2) כדי לגרוע מהאמור בסעיף 56(2) בתנאי החוזה.
  • (4) ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיף קטן (2) יחולו על הקבלן.

   

   

  חתימה וחותמת המציע: _________________

  1. פגמים וחקירת סיבותיהם

  נתגלו אי התאמה ו/או פגם במבנה או בעבודות בזמן ביצועם, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. הייתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שאין הקבלן אחראי להם לפי החוזה – יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין. הייתה אי התאמה ו/או הפגם כאלה שהקבלן אחראי להם לפי החוזה – יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, וכן יהי הקבלן חייב לתקן, על חשבונו, את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך. אם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין על פי הערכת המזמין ובשיקול דעתו הבלעדי.

   

  1. אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים 46, 55(2) ו- 56

   

  • אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי סעיפים 46, 55(2) או 56 בתנאי החוזה, וזאת לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של 14 יום, רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת.
  • כל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיו של הקבלן על ידי המזמין ו/או מי מטעמו כאמור לעיל יחולו על הקבלן.
  • המזמין יהא רשאי לנכון את ההוצאות האמורות לעיל, בתוספת של 6% מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת במידה ומגיע לקבלן סכום כאמור או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת במידה וטרם שולם לקבלן סכום כלשהו, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימה וחותמת המציע: _________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  פרק י'א – תשלומים

   

  1. 58. תנאי תשלום

   

  שכר החוזה לעניין ביצוע המבנה ועבודות הפיתוח הינו בחלקו פאושלי ובחלקו למדידה על פי הצעת הקבלן כפי שנתקבלה ואושרה על ידי המזמין.

   

  • (1) אחת לחודש, בין ה- 1 ל- 7 לכל חודש, יגיש הקבלן למפקח חשבון שיפורטו בו:
  • (א) ערכו של חלק המבנה שבוצע מיום התחלת ביצוע המבנה עד למועד אליו מתייחס החשבון לרבות ערכן של עבודות שבוצעו על פי פקודות שינויים בכפוף לאישורם מראש ובכתב של מורשי החתימה מטעם העירייה;
  • (ב) ההתייקרות המגיעה בגין שינוי בתנודות במדד ו/או במדד חזוי, כמוגדר בסעיף 61 בתנאי החוזה והכל בכפוף לאמור בחוזה זה על תנאיו ונספחיו.
  • (2) המפקח יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום התחלת ביצוע המבנה עד למועד אליו מתייחס החשבון. תשלומי הביניים יחושבו על ידי המפקח ויאושרו על ידי המנהל. המפקח יסיים בדיקת חשבון הביניים תוך 15 יום.
  • (3) מתשלומי הביניים שאושרו על ידי המנהל, כאמור בסעיף קטן (2), יופחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום המגיע למזמין מהקבלן עד למועד האמור לעיל.
  • (א) סכום ההפרש כאמור לעיל ישולם ביום ה – 45, מיום אישור החשבון על ידי המנהל. סכום ההפרש לא יישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל מיום הגשת החשבון ועד ליום הנקוב לעיל לתשלום.
  • (4) במקרה של פיגור בתשלומי הביניים לקבלן מעבר למועדים הנקובים בחוזה, יהיה הקבלן זכאי לריבית פיגורים על התשלום ששולם בפיגור, כפיצוי בגין הפיגור האמור. הריבית המגיעה לקבלן כאמור, תהיה לתקופה החלה מתום המועד הנקוב בחוזה לתשלום הביניים ועד למועד תשלום הביניים בפועל. תשלום ריבית הפיגורים כאמור, ישולם לקבלן מהיום ה – 91 מיום אישור החשבון.
  • (5) אישור תשלומי הביניים וכן ביצועם של תשלומים אלה, אין בהם משום הסכמת המנהל או המפקח לטיב העבודה שנעשתה בביצוע המבנה או לאיכותם של חומרים או לנכונותם של מחירים כלשהם עליהם מבוסס תשלומי הביניים.
  • (6) על אף האמור לעיל, בעבודה שמשך ביצועה בחוזה, אינו עולה על ארבעים וחמישה יום, ממועד קבלת צו התחלת עבודה, לא יהא הקבלן זכאי לקבל תוספת התייקרויות ולא יגיש חשבון ביניים למזמין אלא חשבון סופי בלבד והכל בכפוף לאמור בחוזה זה על תנאיו ונספחיו.

   

  1. 59. סילוק שכר החוזה

   

  • (1) לא יאוחר מ-60 יום מיום השלמת המבנה ועבודות הפיתוח כולן, יגיש הקבלן למנהל חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו, כולל רשימת תביעותיו הסופיות, והכל בכפוף לקבוע בנספח התשלומים המצ"ב לחוזה על נספחיו.

   

  • (2) המפקח יסיים בדיקת החשבון הסופי תוך 28 יום מהשלמת הקבלן את כל הנדרש על פי נוהל קבלת העבודות המצ"ב כנספח לחוזה ואישור המפקח בדבר קבלת כל הנדרש על פי נוהל זה. מניין 28 הימים יחל אך ורק לאחר השלמת כל הנדרש על פי הנוהל.

   

   

  חתימה וחותמת המציע: _________________

   

   

  • (3) שכר החוזה לעניין המבנה ועבודות הפיתוח הינו על פי הצעת הקבלן (בין אם פאושלי או מדידת כמויות) כפי שנתקבלה ואושרה על ידי המזמין, בהוספת או בהפחתת ערכו של כל שינוי לפי פקודת שינויים כאמור בסעיפים 49,48,47 בתנאי החוזה, ובהתחשב באמור בסעיפים 52 ו-60 בתנאי החוזה.

   

  • (4) משכר החוזה שנקבע על ידי המנהל, יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לסעיף 58 בתנאי החוזה במידה ושולמו, וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר החוזה, אם שולם, ובניכוי כל סכום קצוב המגיע למזמין מהקבלן על-פי החוזה או על-פי כל חוזה אחר בין המזמין לבין הקבלן או מכל סיבה אחרת.

   

  • (5) השכר הסופי של החוזה כאמור לעיל, יאושר לתשלום לקבלן לכשימציא הקבלן למזמין אישור קבלת עבודות בהתאם לנספחי החוזה, הצהרה על חיסול כל תביעותיו וכן ערבות בנקאית לתקופת הבדק- בנוסח שנקבע בנספחים לחוזה בגובה 10% מערך החשבון הסופי המאושר. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד למעט במקרים שבהם ממומנת העבודה כמוגדר בסעיף 3 למבוא להסכם.

   

  • (6) לא הסכים הקבלן לגובה השכר הסופי של החוזה כפי שנקבע על ידי המנהל כאמור לעיל, יהיה הקבלן רשאי, בכפוף להוראות סעיף זה, לקבל את הסכום שאינו שנוי במחלוקת בין הצדדים אף ללא חתימה על הצהרה על חיסול כל תביעותיו, בתנאי שהמציא למנהל רשימה סופית של כל תביעותיו וערבות בנקאית עד לסיום המחלוקת בגובה של 10% מערך החשבון הסופי שאינו שנוי במחלוקת.

   

  • (7) אם לאחר תשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת, כאמור בסעיף קטן (6), הגיעו הצדדים לידי הסכמה בדבר סכום נוסף המגיע לקבלן בגין תביעותיו, ישלם המזמין לקבלן את הסכום הנוסף כאמור, לכשימציא הקבלן למזמין הצהרה על חיסול כל תביעותיו.

   

  • (8) במקרה שיתרת שכר החוזה לא תשולם לקבלן במועד הנקוב בחוזה, תישא יתרת שכר החוזה, כפיצוי בגין הפיגור בתשלום, ריבית פיגורים. ביום ה- 91 ממועד אישור החשבון על ידי המנהל, תשולם לקבלן ריבית הפיגורים כאמור לעיל, ותשלום זה לא ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל ממועד תשלום יתרת שכר החוזה בפועל ועד למועד תשלום ריבית הפיגורים.

   

  • (9) לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי עם תום 60 יום מיום השלמת המבנה או העבודות, רשאי המנהל, לאחר הודעה בכתב לקבלן, לערוך במקומו את החשבון הסופי ולקבוע את שכר החוזה. משכר החוזה שיקבע כאמור, ינוכו הוצאות עריכת החשבון על ידי המנהל, בתוספת של 6% מהן כתמורה להוצאות משרדיות.

   

   

  1. תשלומי יתר

   

  אם קיבל הקבלן תשלומים מעל המגיע לו על-פי חוזה זה, יחזירם למזמין, תוך 15 יום ממועד דרישתו בכתב, בתוספת ריבית פיגורים מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. אין האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור, מכל סכום המגיע מהמזמין לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין או לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי שידרוש תחילה את החזרתם מהקבלן.

   

  1. 61. תנודות בערך העבודהבוטל

   

   

   

   

   

  חתימה וחותמת המציע: _________________

   

   

  פרק י"ב – סיום החוזה או אי המשכת ביצועו

   

  1. סילוק יד הקבלן ממקום המבנה/עבודות הפיתוח

   

  • (1) המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן ממקום המבנה ולתפוס את החזקה בו ולהשלים את המבנה – בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת – בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:
  • (א) כשהקבלן לא התחיל בביצוע המבנה/עבודות הפיתוח במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או שהפסיק את ביצועו, ולא ציית תוך 14 יום – או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בחוזה – להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע המבנה/עבודות הפיתוח, או כשהסתלק מביצוע המבנה/העבודות בכל דרך אחרת;
  • (ב) כשהמנהל סבור שקצב ביצוע המבנה/העבודות איטי מידי כדי להבטיח את השלמתו במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, והקבלן לא ציית תוך 14 יום – או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בחוזה – להוראה בכתב מהמנהל לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת המבנה/העבודות במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, כאמור בסעיף 42 בתנאי החוזה;
  • (ג) כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן אינו מבצע את המבנה/העבודות בהתאם למפרטים, לתכניות וליתר מסמכי החוזה, לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות;
  • (ד) כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או כל חלק ממנו, לאחר – בלי הסכמת המזמין בכתב;
  • (ה) כשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין, בכתב או מכללא, ולא נענה להוראת המנהל לסלקו מביצוע המבנה/העבודות;
  • (ו) כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה סיגור אם או לטובת נושיו ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק – פרט לפירוק ללא חיסול עסקים אלא לשם יצירת גוף מאוגד אחר, ובלבד שיהיה קבלן רשום לפי החוק;
  • (ז) כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן לקבלן, אם רצונו בכך, להשמיע טענותיו בפני המנהל;
  • (ח) כשהקבלן הושעה מרישום בפקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש עימה קלון או שיש בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי החוזה.
  • (2) סולקה ידו של הקבלן ממקום המבנה/העבודות, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, רשאי המזמין לנהוג כדלהלן:
  • (א) להשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים במקום המבנה, לצורך השלמת המבנה/העבודות;
  • (ב) לדרוש מהקבלן, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לסלק ממקום המבנה/העבודות את כל החומרים, הציוד והמתקנים או חלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה זו, תוך 14 יום, רשאי המזמין לסלקם ממקום המבנה או עבודות הפיתוח לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.

   

  חתימה וחותמת המציע: _________________

   

  • (3) תפס המזמין את החזקה במקום המבנה/העבודות, יחולו הוראות שלהלן:
  • (א) הוצאות השלמת המבנה/העבודות כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא בנוסף להוצאות האמורות בתוספת של 6% מהן כתמורה להוצאות משרדיות;
  • (ב) המפקח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו במידה ובוצעו וכן לערוך את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של הקבלן במידה ומצויים במקום המבנה/העבודות;
  • (ג) הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף 60 בתנאי החוזה ואילו התשלומים בפועל המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה;
  • (ד) נתפס מקום המבנה/העבודות, לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה, אלא בכפוף לאמור להלן בפסקה (ה);
  • (ה) עלה שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את החוזה בשלמותו (להלן – אומדן שכר החוזה), על הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום המבנה/העבודות, בשל הוצאות השלמת המבנה/העבודות ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המנהל, לרבות התוספת האמורה בפסקה (א), ובשל פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין מפאת כל דחייה בהשלמת המבנה/העבודות ומפאת נזקים אחרים – יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר החוזה לבין הסכום הכולל כאמור;
  • (4) תפיסת מקום המבנה/העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף קטן (1), אין בהם בהכרח משום ביטול החוזה על ידי המזמין אלא אם הודיע המזמין לקבלן על ביטולו של החוזה.
  • (5) הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי חוזה זה ואין בהן כדי לגרוע מזכויות המזמין לקבל כל סעד לו הוא זכאי הן על פי דין והן על פי תנאי חוזה זה.
  1. קיזוז

   

  המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על-פי חוזה זה, כל חוב ו/או סכום המגיע לו על-פי חוזה זה או על-פי כל חוזה אחר שבינו לבין הקבלן, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן למזמין.

  הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב ו/או הסכום כאמור לעיל בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא במסגרת ועל פי תנאי חוזה זה או במסגרת כל חוזה אחר שבינו לבין המזמין.

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הקיזוז הקיימת לקבלן ו/או למזמין על-פי כל דין.

   

   

  1. הפסקת עבודה בשל כוח עליון

   

   

  (1).       ניתנה לקבלן הודעה המחייבת את הפסקת ביצוע המבנה ו/או עבודות הפיתוח בנסיבות של כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן ו/או לעירייה שליטה עליהם, תופסק העבודה בהתאם לקבוע בהודעה ובהתאם להוראות סעיף זה להלן.

   

  (2).       ככל וביצוע העבודות הופסק באופן חלקי והקבלן יבקש להשתחרר מהתחייבויותיו החוזיות  ולסיים את תקופת ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם, יאפשר המזמין לקבלן לעשות כן מבלי שהדבר יהווה הפרה חוזית וזאת בכפוף למתן הודעה מראש המאפשרת לרשות זמן סביר למסור את ביצוע העבודה לקבלן אחר. ככל והקבלן יבחר להמשיך ולבצע את העבודות באופן חלקי כפי שהתבקש על ידי המזמין, ישולם לו באופן יחסי בהתאם לעבודות שבוצעו, הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי בגין צמצום היקף העבודה כאמור.

   

   

  חתימה וחותמת המציע: _________________

   

   

  (3).       ככל והעבודה הופסקה בנסיבות שהן בבחינת כוח עליון וההתקשרות לא בוטלה, עם סיום תקופת ההפסקה וככל וההתקשרות עודנה בתוקף, רשאי הקבלן לבקש ארכה באשר לתקופת ההסכם התואמת ככל שניתן את משך תקופת ההפסקה והמנהל יקבע בשיקול דעתו הבלעדי האם לתת את הארכה המבוקשת וכן את משכה בין היתר בהתחשב באופי ההתקשרות וצורכי העירייה ובתנאי והבקשה הוגשה לא יאוחר מ-14 יום מסיום תקופת ההפסקה. היה והחליט המנהל שלא לתת ארכה, לא תהיה לקבלן כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין ולא יהיה זכאי לכל פיצוי.

   

  (4).       ככל והעבודה הופסקה בנסיבות שהן בבחינת כוח עליון ובמהלכה הגיעה תקופת ההסכם לכדי סיום או לחילופין נמסרה הודעה על ביטול ההתקשרות בגין נסיבות שהן בבחינת כוח עליון, ישולם לקבלן בגין העבודות כפי שבוצעו עד למועד קבלת ההודעה כאמור לעיל ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין הפסקתה המוקדמת של ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם ולא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקתה המוקדמת.

   

   

  1. 65. מס ערך מוסף

   

  • (1) כל המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה, כולל הצעת הקבלן כוללים מס ערך מוסף.

   

  1. שונות
   • מבלי לגרוע מן האמור בסעיפי חוזה זה סעיפים 3, 7, 8(1), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 35, 39, 41(1), 56, 62(1) א, הנם מאושיות ההסכם והפרת אחד או יותר מהסעיפים הנ"ל הנה בבחינת הפרה יסודית המקנה למזמין את הזכות לבטל באופן חד צדדי את ההסכם ולהביאו לידי סיום וזאת על ידי משלוח הודעה בכתב לקבלן ואזי יבוא ההסכם לסיומו במועד שיצוין בהודעה. אם לא צוין בהודעה מועד, יבוא החוזה לידי סיום בתוך 7 ימים ממועד משלוח הודעת המזמין.
   • המזמין יהא רשאי, לפי שיקול דעתו, לאפשר לקבלן לתקן את ההפרה בטרם ישתמש בזכותו על פי האמור ברישא של סעיף זה.
   • המזמין יהא זכאי בנוסף על זכות ביטול החוזה כאמור לעיל אף לסכום הפיצויים המוסכם כאמור בסעיף 45 ולכל הוצאות נלוות ו/או נזקים שנגרמו לו ולהם הוא זכאי הן על פי דין והן על פי תנאי חוזה זה.

   

  • כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא יהא להם שום תוקף למעט שינוי בפרק ח' סעיף 48 (4) בו חתימת מהנדס העיר על פקודת השינויים יהיה בה יחד עם חתימת הקבלן כדי לחייב את הצדדים לכל דבר ועניין.
  • הכותרות בחוזה זה הינן לשם נוחיות בלבד ואין בהן כדי לשמש לצרכי פרשנות החוזה על נספחיו.

   

   

   

  חתימה וחותמת המציע: _________________

   

  • כל הודעה של צד אחד בקשר עם חוזה זה, תישלח במכתב רשום למשרדו של הצד השני לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר בפקס או בדואר אלקטרוני לכתובתו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור 72 שעות ממועד מסירתה בדואר. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. הודעה ששוגרה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד המצוין על גבי אישור השיגור בפקסימיליה ובכפוף לקבלת אישור טלפוני לרבות שם המקבל ושעת קבלת הפקס/הדואר האלקטרוני. הודעה אלקטרונית על הגעת הדואר האלקטרוני לייעדו לא תחשב מסירה.
  • סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין ודבר הנוגע להסכם זה תהא לבית משפט השלום באילת ולבית המשפט המחוזי בבאר שבע, לפי העניין.

   

   

   

   

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הקבלן

   

  הנני מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה _____________, ת.ז. ____________ אשר יש בחתימתו בתוספת חותמת המציע כדי לחייב את הקבלן לכל דבר ועניין.

   

   

   

   עורך דין

   

   

  בשם העירייה:

   

  "1.   אנו מאשרים כי נתקיימו בחוזה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל

  דין.

   

  1. ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי ________ לשנת הכספים ________."

  התחייבות תקציבית מספר ________________.

   

   

   

   

   

   

  _____________________                                                _______________

  העירייה                                                                          חותמת הרשות

   

   

  הנני מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה _____________, ת.ז. ____________ ו- ____________, ת.ז. ____________ אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

   

   עורך דין

   

 • הנחיות והוראות כלליות

   

  מפרט טכני זה מתייחס לביצוע של שיפוץ בתים/בניינים משותפים בפיקוח האגודה לתרבות הדיור בכל המחוזות והסניפים ברחבי הארץ.

   

  1. כתב הכמויות (כ"כ)

   

  בכתב הכמויות מפורטות הכמויות עבור סעיפי העבודה השונים. במידה ויש לקבלן הערות או הסתייגויות לגבי הכמויות ואו היחידות לחישוב,  עליו לציין ולפרט זאת בהצעתו .

  לאחר החתימה על החוזה, לא תתקבל שום טענה או תביעה מצד הקבלן לגבי טעות, חוסרים, אי התאמות שנתגלו בכתב הכמויות ויהיה עליו לבצע את השיפוץ במלואו  שתכלול את כל הסעיפים והחלקים בהסכם על נספחיו.

   

  1. חומרי עבודה ובנייה

   

  לצורך ביצוע העבודה ישתמש הקבלן בחומרים מטיב מעולה, המתעדכנים מעת לעת אשר מתאימים לדרישות התקנים הישראליים.

   

  שימוש בחומרים "שווה ערך" יתאפשר רק באישור המפקח וזאת לאחר שהקבלן ימציא למפקח אישורי בדיקות ממכון מוסמך(מת״י או הטכניון), אשר יאמתו את תכונות החומר הנ״ל .

   

  במקרה של שימוש בחומרים אשר אין עבורם תקן וניתן להשתמש בהם במסגרת מפרט זה, על הקבלן להשתמש אד ורק בחומרים אשר נמצאים בתוך האריזות המקוריות של היצרן ואין להוסיף להם שום חומר זר.

   

  כל דילול של צבע יבוצע אך ורק עם מדלל שנקבע בהוראות היצרן ובכמויות המותרות לפי הוראות אלו.

   

  בכל מקום במפרט הטכני בו מופיע המושג ״צבע אקרילי״ הכוונה היא לציפוי מרקם על בסיס שרף סינטטי לציפוי קירות חיצוניים. למען הסר ספק, השימוש בחומר מסוים הינו באישור המפקח בלבד.הקבלן אינו מורשה להשתמש בחומרים אשר אינם מתוארים במפרט הטכני וכתב הכמויות.

   

  1. מניעת הפרעות ורעש

   

  העבודה-שיפוץ, נשוא מכרז/חוזה זה, מתבצעת בבניינים שמאוכלסים בדיירים ואשר משמשים למגורים ו/או לעסקים שונים. חובה על הקבלן לבצע את עבודתו באופן שלא יפגע באורח החיים הסדיר של הדיירים, גם אם ייאלץ עקב כך לבצע שינויים בארגון העבודה.

   

  1. פסולת הבנייה/שיפוץ

   

  פסולת הבנייה תפונה למכולה שתוצב באתר הבניה, ומיועדת לשינוע פסולת בנייה , לאתר פסולת מאושר ע"י משרד איכות הסביבה והרשות המקומית ,.

  כל ההוצאות הכרוכות בשינוע הפסולת, תחולנה על הקבלן ועליו לקחת זאת בחשבון בעת קביעת מחירי היחידה בהצעתו.

   

   

   

  חתימת המציע: _______________________

   

   

  1. מים וחשמל

   

  הקבלן יקבל את רשות הנציגות להתחבר למקורות המים וחשמל בבניין.

  הקבלן לא יידרש לשלם עבור השימוש במים וחשמל , כל ההוצאות הכרוכות בביצוע החיבורים למקורות המים והחשמל תחולנה על הקבלן.

   

  1. אישור צו תחילת עבודה ושלבי העבודה

   

  הקבלן יחל בעבודתו עם קבלת אישור צו התחלת עבודה מהמפקח.

  בכל שלב בעבודה על הקבלן לקבל אישור להמשך עבודה מהמפקח.

  כשלב בעבודה מוגדר כל חלק של עבודה אשר לאחר ביצועו אין אפשרות לראות ולבדוק את החלק הקודם של העבודה ,  לדוגמא:

  בנושא שיפוץ קירות החוץ של הבניין  עם טיח צמנט מותז וצבוע בצבע אקרילי, שלבי העבודה הדורשים אישור יהיו כדלהלן:

  שלב א׳ – הכנת הקירות

  שלב ב׳ – מריחת יסוד ותיקוני טיח

  שלב ג' – טיח צמנט מותז

  שלב ד' – צביעה בצבע אקרילי לפי אישור המפקח.

   

  מודגש בזאת, כי בשום מקרה הקבלן לא רשאי לפרק פיגום מאיזה שהוא קטע של קיר חוץ לפני בדיקת המפקח וקבלת אישורו בכתב כי העבודות בקטע קיר זה הושלמו.

   

  1. שילוט

   

  בכל בניין/מכלול בניינים יותקן  שלט כחוק אשר יכלול  את פרטים הבאים:

  הבניין משופץ בסיוע המחלקה לתרבות הדיור בעיריית אילת שם הפרויקט , במידת האפשר איור סופי של המבנה בסיום.

  שם הקבלן המבצע + טלפון

  שם מנהל העבודה + טלפון

  שם האדריכל + טלפון.

  שם המפקח + טלפון

  מידות השלט תהיינה 1.5 *  1.0 מטר .

  השלט יהיה מפח מגולוון צבוע מותקן על מסגרת לוחות עץ.

  השלט יותקן ע״י הקבלן במקום אשר ייראה היטב/בחזית עפ"י הנחיות המפקח.

  ביצוע השלט והתקנתו יהיו על חשבון הקבלן ובהתאם להוראות המפקח.

   

   

  שילוט בסיום העבודה

   

  על כל בניין, יתקין הקבלן שלט נושא כותרת עיריית אילת – מינהלת שכונות ותיקות, (שירכש על ידו) על קיר המבנה בקומה ראשונה בצד הפונה לרחוב בתאום עם המפקח ונציגות הבית.

  כל האמור לעיל כלול במחירים שמופיעים בכתב הכמויות. לא תועבר לקבלן שום תוספת כספית בגין הדרישות הנ״ל.

   

   

  חתימת המציע: _______________________

   

   

  1. תוכנית גוונים/צבעים

   

  כל עבודות הצביעה תבוצענה על פי  תוכנית גוונים שתוכן ע"י האדריכל.

  לא תשולם לקבלן שום תוספת עבור ביצוע עבודות צביעה בקטעים ו/או בפסים ו/או במקומות שונים ו/או בגוונים שונים.

  אם לצורך ביצוע עבודות הצביעה לפי התוכנית ידרש הקבלן, לבצע מדידות ו/או סימונים מיוחדים או ציורים על הקירות ישולם עבור עבודה זו בנפרד, לפי קביעת המפקח.

  לפני תחילת עבודות הצביעה על קירות הבית, הקבלן יבצע הקבלן דוגמאות צבע (טסטים)  בגודל 50X50 במקום שיקבע המפקח. רק לאחר אישור המפקח ונציגות הבית, כי הדוגמא מתאימה לצבע שבתוכנית, יורשה הקבלן להתחיל בצביעת הקירות.

   

   

  1. אחסנת ציוד וחומרים

   

  הנציגות תאפשר לקבלן לאחסן את חומרי הבנייה וכלי עבודתו בתחום הבניין ו/או החצר במידת האפשר. אם קיים בבניין מחסן בקומת קרקע או מקלט שיש אפשרות לנעול אותם, תאפשר הנציגות את השימוש בהם לצרכי העבודה של הקבלן.  הקבלן לא יידרש לשלם עבור השימוש.  בסיום העבודה הקבלן ינקה ויפנה את המחסן מכל חומר או ציוד השייכים לו.

   

        

  1. הגדרת קירות חוץ בבניין

   

  קירות חוץ כוללים את כל המפורט להלן:

   

  • המעטפת החיצונית מכל צידי הבניין.

   

  • פירים פנימיים לכל גובה הבניין ו/או לחלקו, גם כאשר יש להם צד חיצוני וגם כאשר הבניין מקיף אותם מכל הצדדים.

   

  • מרפסות פתוחות – מרפסת פתוחה תיחשב מרפסת אשר אין לה סגירה על ידי תריסול/או קיר בלוקים דקורטיבי ו/או תריסי אלומיניום ו/או קירות זכוכית ו/או מחיצות קלות למיניהם .

   

  • כל המבנים שעל הגג – באם המבנים שעל הגג הינם פתוחים, אזי מכל צידיהם הם כלולים בקירות חוץ, במידה וקיימים מבני גג סגורים, פאות הפנים שלהם כלול בחדרי המדרגות.

   

  • כל מעקות הגג מצידם החיצוני והפנימי וגם פני המעקות.

   

  • תחתית תקרות של כל המרפסות.

   

  • קרניזים ובליטות שונות מסביב לבניין מכל צידיהם ופאותיהם.

   

  • קירות מגן שונים בכניסה לחדר המדרגות ו/או מעקות בנויים בכניסה לחדר המדרגות.

   

  • עמודים בכל הקומות ובקומת הקרקע.

   

  חתימת המציע: _______________________

   

   

  1. נגרות חוץ

   

  • פרטי נגרות (חוץ) מוגדרים כפריטים שנמצאים במעטפת החיצונית של הבניין כגון: תריסים , משקופים , כנפי חלון , ארונות למיניהם, ארונות אויר מעץ ארגזי רוח מעץ בגגות רעפים.

   

  • בפתח מסוים שיש בו גם חלון וגם תריס ושניהם מעץ, אזי הצביעה תבוצע על שניהם בחלקים החיצוניים שלהם.

   

  • בפתח מסוים שיש בו חלון עץ ותריס אלומיניום והתריס הוא חיצוני, אזי תבוצע צביעת החלון בחלקיו החיצוניים של החלון.

   

  • בפתח מסוים שיש בו רק חלון עץ, אזי הצביעה תבוצע על כנף החלון ועל המשקוף בכל חלקיהם הפונים כלפי חוץ.

   

  • בפתח מסוים יש רק דלת עץ ו/או תריס עץ , הצביעה תבוצע בכנף הדלתות והתריס ועל המשקוף בכל חלקיהם הפונים כלפי חוץ.

   

  • הנ"ל מתייחס גם לחלקי נגרות שבמרפסות פתוחות.

   

  • הצביעה של פרטי הנגרות שפורטו בסעיף 13 תבוצע בחלקים הפונים כלפי חוץ .

   

  1. מסגרות חוץ
   • פרטי מסגרות מפח או ברזל או פלדה (חוץ) מוגדרים כפריטים שנמצאים במעטפת החיצונית של הבניין כדוגמת: חלונות מפח ,דלתות מפח, סורגים למיניהם, מעקות במרפסות, גגוני פח שונים , מזגנים , מסגרות למיניהם , משקופי תריסים, תעלות למיניהם , מתלי כביסה על כל סוגיהם, אביזרים של צירי חלונות/ דלתות , ווים למיניהם , מרזבים למיניהם , צינורות מים,  צינורות ביוב /דלוחין, (גם אם עשויים מחומר פלסטי אחר), פחים שונים המשמשים לכיסוי תפרים בבניין.

   

  • ההתייחסות לאביזרים/פריטים מפח, היא זהה לאותם אלמנטים מעץ והצביעה תבוצע רק בחלקים והמשטחים שלהם, הפונים כלפי חוץ.

   

  • באלמנטים ממתכת, כגון : סורגים, מעקות, תבוצע הצביעה (קומפלט).

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: _______________________

   

   

   

   

   

   

  1. פיגומים

   

  הפיגומים יוקמו ויותקנו  בהתאם לדרישות הבטיחות של משרד עבודה כנדרש  בתקנות הבטיחות בעבודה ובכל העדכונים והתוספות לתקנות אלו. המפקח ידרוש מהקבלן להמציא : עד גובה 20 מ' אישור מבונה פיגומים מוסמך. מגובה 20 מטר ומעלה אישור מהנדס קונסטרוקטור לתקינות הפיגום.

   

   

  א.    בעת שיפוץ הבניין נדרש הקבלן להקים פיגומים קבועים ותקניים  שיאפשרו גישה וטיפול בקירות באופן נוח ופשוט.

   

  ב.    הפיגום יותקן לשתי פאות בניין בבת אחת (או לחלק אחר לפי המוגדר בתנאי התשלום שבחוזה) והטיפול בקירות החוץ של הבניין יבוצע בכל אותם פאות שבהן נמצא הפיגום .

   

  ג.     כל האמור לעיל כלול במחירים שבכתב הכמויות ולא תשולם בגינו שום תוספת בגין הדרישות הנ״ל.

   

  ד.    במקרים שבהם יש לפרק ולהתקין מחדש גגונים, או במקרים שיש לבצע גיזום עצים וכדו', תשולם לקבלן בנפרד תוספת לפי קביעת המפקח.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: _______________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  המפרט המיוחד לעבודות השיפוץ

   

  פרק 1 –  תיקון וצביעת קירות חיצונים

   

                        

  גמר כדוגמת מעטפת הבניין

   

  • טיח חוץ חלק על שטחים מישוריים

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • ניקוי הקיר ושטיפתו במים.

   

  ב.   במידה וצץ ברזל קונסטרוקציה גלויי וחלוד יש לטפל במקטע הנ"ל:

   

  – לשפשף את הברזל הגלוי מכל צדדיו , לנקות בלחץ אויר .

  – למרוח/לצבוע את הברזל בצבע יסוד אפור , ולהמתין לייבוש.

  – למרוח סיקה או שווה ערך על הברזל הגלוי ועל השטח בו מונח הברזל.

   

  • ביצוע שכבת הרבצה של טיח צמנט, בעובי 4 מ"מ.

   

  • הרכב תערובת הטיח לשכבת ההרבצה יהיה כדלהלן:

  1 שק צמנט אפור (50 ק״ג)

  9 דלי חול ים

  1 גלון בי ג'י בונד 2 או שווה ערך

   

  ה. ביצוע שתי שכבות של טיח צמנט חלק בעובי כולל של 16 מ״מ. הגימור של השכבה הראשונה יהיה עם חספוס גס ,הגימור של השכבה השנייה יהיה חלק ומיושר לרבות עיבוד ויישור של כל הפינות (״קנטים") וכל חשפי הפתחים (״גליפים").

   

  ו.   הרכב תערובת הטיח לשתי שכבות אלו יהיה כדלהלן:

  1 שק צמנט אפור (50 ק״ג)

  13  דלי חול ים, (חול טבעי ונקי עם דירוג של גרגרים בין 4-0.5 מ״מ).

  1 גלון בי גי בונד 2 או שוה ערך.

   

  ז.  ביצוע אשפרה במים ניגרים על כל שטח הטיח, לאחר ביצוע כל  אחת מהשכבות המפורטות

  לעיל והמתנה לייבוש והתחזקות כל שכבה לפני ביצוע השכבה הבאה.

   

  ח.  שכבת הגמר תבוצע  ע"פ  תכנון  הגמר שתכנן האדריכל במעטפת הכוללת של הבניין.

   

   

   

  חתימת המציע: _______________________

   

   

  1.2  טיח צמנט (בטון) מותז / לחוץ

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • ביצוע ע"פ סעיף 1-1 , אך במקום שתי שכבות של טיח (סעיף ה׳) תבוצע רק שכבה אחת בעובי של 8 – 10 מ״מ. גימור השכבה הזו יהיה מוחלק כמו השכבה העליונה שבסעיף 1.1 הנ״ל.

   

  • במידה וצץ ברזל קונסטרוקציה גלויי וחלוד יש לטפל במקטע הנ"ל:

   

  1) לשפשף את הברזל הגלוי מכל צדדיו , לנקות בלחץ אויר .

  2) למרוח/לצבוע ״בממיר חלודה טמבור", ולהמתין לייבוש.

  3) למרוח סיקה על הברזל הגלוי ועל השטח בו מונח הברזל.

  4) נדרש לקבל חו"ד מקצועית ממהנדס קונסט' לאופן ביצוע התיקון.

   

  • מעל הטיח החלק יבוצע טיח צמנט מותז אשר הרכב התערובת שלו יהיה כדלהלן:

  10 דליים – חול

  3 – דליים חול מחצבה

  1 – שק צמנט אפור (50 ק"ג)

  1 – גלון בי גי בונד 2 או שווה ערך,

   

  • את הטיח המותז יש ליישם על הקיר בשתי התזות נפרדות בכמות כוללת של 10 – 15 ק"ג למ״ר (חומר לאחר יבוש על הקיר), כאשר בהתזה אחרונה יש לבצע לחיצה של השפריץ מאלג'.

   

  • פיזור החומר על הקיר חייב להיות אחיד וגם דוגמת ההתזה חייבת  להיות אחידה.  במידה ותנאים אלו לא יתמלאו, יחוייב הקבלן לבצע התזות נוספות עד שהתוצאה המתקבלת תאושר ע״י המפקח.

   

  • לאחר סיום ההתזה, יש לבצע אשפרה במים לכל שטת הקיר במשך שלושה ימים לפחות.

   

  • עם סיום כל השלבים המפורטים לעיל , יבצע הקבלן צביעה במברשת או בהתזה של צבע אקרילי מסוג שתכנן האדריכל .

  היישום בשתי שכבות לפחות , עד לכיסוי מלא ומושלם של הקיר.

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: _______________________

   

   

   

   

  1.3 תיקון קירות חוץ עם טיח חלק קיים וגמר התזה אקרילית

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • כיסוי חלונות, תריסים, פתחים וכד' ביריעות פוליאתילן למניעת נזק לכלוך במהלך הטיפול בקירות.

   

  • שפשוף/גירוד הקירות להורדת סיד וצבע  ישן ע״י נייר לטש ו/או מרית (״שפכטל״) ו/או מלטשת חשמלית ושטיפה במים בלחץ 150–200  S.I  לניקוי הקירות משאריות של צבע ישן ואבק.

   

  • במידה וקיימים קירות המכוסים בשכבת זפת, יש לקלף ולסלק את שכבת הזפת בשלמותה, ע״י גירוד בשילוב חימום.

   

  • פתיחת כל הסדקים והרחבתם , פירוק וסילוק חלקי טיח סדוקים ו/או מתפוררים ו/או שאינם מחוברים לקיר.

   

  • פירוק וסילוק חלקי בטון סדוקים ו/או שבורים.

   

  • במידה וצץ ברזל קונסטרוקציה גלויי וחלוד יש לטפל במקטע הנ"ל:

  1) לשפשף את הברזל הגלוי מכל צדדיו , לנקות בלחץ אויר .

  2) למרוח/לצבוע ״בממיר חלודה טמבור", ולהמתין לייבוש.

  3) למרוח סיקה על הברזל הגלוי ועל השטח בו מונח הברזל.

  4) נדרש לקבל חו"ד ממהנדס קונסטרוקציה לאופן ביצוע התיקון.

   

  • ביצוע תיקוני טיח לפי סעיפים מ א' עד ו', התיקון יבוצע עם טיח צמנט בתערובת לפי המפורט בסעיף 1.1 ד', יש למרוח ״פריימר״ לפני מריחת הטיח. את הטיח יש ליישם על הקיר בשכבות אשר עוביין אינו עולה על 15 מ״מ.  את השכבה העליונה יש להחליק וליישר עם פני הטיח הקיים.

   

  • יש לבצע אשפרה במים לכל אחת מהשכבות המפורטות בתיקוני הטיח ותיקוני הבטון לעיל יש להמתין להתחזקות כל שכבה לפני ביצוע השכבה הבאה.

   

  • לאחר סיום כל השלבים המפורטים לעיל, יבצע הקבלן התזת ציפוי מרקם מתאים לדרישות (מפמ״כ 116 – מפרט מכון) שייקבע ע״י המפקח. ההתזה תתבצע בהתאם להוראות היצרן.

   

  1.4    קירות חוץ עם טיח חלק קיים – גמר צבע אקרילי

   

  • כל המפורט בסעיף 1.3 מסעיף א' עד סעיף ח' כולל.

   

  • התזה או רולר צבע אקרילי בהתאם להוראות היצרן באחת מהאלטרנטיבות  כפי שייקבע ע״י המפקח, כולל התזת פריימר לפי הוראות היצרן.

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: _______________________

   

   

  1.5    קירות עם טיח שפריץ קיים גמר טיח צמנט מותז צבוע בצבע אקרילי

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  כל המפורט בסעיף 1.3 מסעיף א' ועד סעיף משנה ח' כולל.

   

  1)  יש לקצץ את כל קצוות הטיח המותז ע״י מרית (שפכטל) ואחר  כך לנקות היטב ע״י מברשת פלדה ולשטוף במים.

   

  2)  מעל הטיח החלק יבוצע טיח צמנט מותז אשר הרכב התערובת שלו יהיה  כדלהלן:

  10   דליים – חול

  3 – דליים חול מחצבה

  1 – שק צמנט אפור (50 ק"ג)

  1 – גלון בי גי בונד 2 או שווה ערך

   

  3)  את הטיח המותז יש ליישם על הקיר בשתי התזות נפרדות בכמות כוללת של 10 – 15 ק"ג למ״ר (חומר לאחר יבוש על הקיר), כאשר בהתזה אחרונה יש לבצע לחיצה של השפריץ מאלג'  ובאופן שלא יראה הבדל בין הקיים לחדש.

   

  4) מריחת יסוד (״פריימר״) על כל שטח הקירות , הפריימר מורכב  מתערובת של דבק אקרילי ומים ביחס של 1:1, לתערובת זו מוסיפים צמנט בכמות כזו שמתקבלת משחה נוחה  למריחה במברשת.  הדבק האקרילי יהיה מסוג בי ג'י בונד 2.

   

  5)  מעל הפריימר יבוצע טיח צמנט מותז בשכבה אחת דקה על כל  שטח הקירות.

   

  6) את הטיח המותז יש ליישם על הקיר בהתזה אחת כדוגמת שפריץ הקיים ליצירת פילם אחיד  ורציף.

   

  7)  במשך שלושה ימים לפחות, יש לבצע אשפרה לכל שטח הקיר.

   

  8)  ביצוע שתי שכבות לפחות של צבע אקרילי כפי שנקבע ע״י מפקח.

  הצביעה עד לכיסוי מלא ומושלם. את ביצוע הצביעה אפשר להתחיל רק לאחר סיום אשפרת הטיח ולאחר שהטיח החדש  והקיר יבשים לחלוטין.

   

   

   1.6 תיקון קירות עם טיח חלק קיים וגמר שפריץ מלט לחוץ וצבע אקרילי

   

  העבודה כוללת את כל המפורט בסעיף 1.3 סעיף משנה א׳ עד ח'  ובהמשך, יש לבצע את המפורט להלן:

   

  • מריחת כל שטח הקירות בתערובת של מלט וערב אקרילי ללא סיד עם מים. התערובת תיושם בהתאם להוראות יצרן הדבק, לפי סעיף 1.5 2).

   

  • ביצוע שכבה של טיח מותז לחוץ כמפורט בסעיף 1.2 ב' עד ו׳ כולל.

   

  • לאחר סיום כל השלבים המפורטים לעיל יבצע הקבלן צביעה במברשת או ברולר ואו בהתזה של צבע אקרילי מסוג שייקבע ע״ י המפקח. הצבע יושם בשתי שכבות לפחות עד לכיסוי מלא ומושלם של הקיר.

   

   

  חתימת המציע: _______________________

   

  1.7  תיקון קירות חוץ עם שפריץ קיים – גמר שפריץ לחוץ וצבע אקרילי

   

  עבודה כוללת:

   

  א. כל המפורט בסעיף 1.5 א' וסעיפי משנה 1 ו – 2.

   

  • מריחת פריימר על כל שטת הקירות. הפריימר מורכב מתערובת דבק אקרילי מים ביחס 1:1. לתערובת זו מוסיפים צמנט בכמות כזו שמתקבלת משחה נוחה למריחה במברשת כמות הדבק כ- 9 ק״ג לכל שק צמנט אפור (50 ק״ג). כמו סעיף 1.5 2'.

   

  • כל המפורט בסעיף 1.2 כ׳ עד ו׳ כולל.

   

  • קירות חוץ עם שפריץ קיים – גמר שכבת טיח בטון והתזה אקרילית

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • כל המפורט בסעיף 1.3 א׳ עד ט' כולל וסעיף 1.5 א' וסעיפי משנה 1 ו – 2.

  מריחת כל הקירות בתערובת של צמנט עם דבק אקרילי ומים בתוספת כמות קטנה של חול.

   

  • ביצוע שכבה ״שליכט״ על הקירות בתוספת של צמנט ודבק אקרילי.  שכבה זו תוחלק ותשופשף עם שפשפת לבד עד לקבלת שטחי קיר חלקים ואחידים לרבות עיבוד וישור הפינות וחשפי הפתחים. (כגון: קנטים וגליפים).

   

  • אשפרה במשך שלושה ימים ע״י מים ניגרים לשכבת הטיח הנ״ל.

   

  • ביצוע התזת שפריץ אקרילי שנבחר בהתאם להוראות היצרן.

   

  • קירות עם שפריץ קיים גמר הורדת שפריץ מריחת טיח בטון והתזה אקרילית

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • קילוף וסילוק בשלמות של שכבת הטיח המותז הקיים במלואה ללא הבדל בין טיח מותז מסוגים שונים.

   

  • לאחר הקילוף, תישאר שכבת הטיח החלק (שמתחת לטיח המותז) כשהיא נקיה לגמרי מכל שאריות הטיח המותז.

   

  • כל המפורט בסעיף 1.3 א' עד סעיף ט'.

   

  • בהתזת שפריץ על בסיס צמנטי וגמר צבע אקרילי: כל המפורט בסעיף 1.8 ב׳ עד ד׳.

   

  • מעל שכבת הטיח החדשה יבוצע טית צמנט מותז בהרכב תערובת של: 5   דליים שייש טחון (קוורץ) ,  1 דלי מלט לבן דבק אקרילי.

   

  • כל המפורט בסעיף 1.2 ה' עד ז׳ ועד בכלל.

   

  חתימת המציע: _______________________

   

   

  • קירות עם שפריץ קיים גמר הורדת השפריץ והטיח מריחת

  טיח בטון והתזה אקרילית

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • קילוף וסילוק בשלמות של כל שכבות הטיח המותז וכן את שכבות הטיח עד הבטון ו/או עד לשכבת ההרבצה במידה וישנה.

   

  • לאחר גמר הקילוף יישארו הקירות נקיים מכל שאריות טיח.

   

  • ביצוע טיח חדש בהתאם לסעיף 1.1 מסעיף א' עד ח' ביצוע התזה בשפריץ אקרילי מוכן שנבחר ובהתאם להוראות היצרן בהתזת שפריץ על בסיס צמנט,  כל המפורט בסעיף 1.8 ב׳ עד ד׳.

   

             הערה : ביישום שפריץ מלט לחוץ, תבוצע העבודה לפי המפורט בסעיף 1.7

   

  קירות טיח צבעוני אקרילי עם שכבת טיח מיישרת 

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • כל המפורט בסעיף 1.3 א' עד סעיף ט'.

   

  • מריחת פרימר עבור הטיח צבעוני בגוון המתאים לגוון הטיח הצבעוני.

   

  • מריחת טיח צבעוני ובדרגות צורה עיבוד (עדין , בינוני , גס ) ע"פ בחירת האדריכל/המפקח .

   

  • המריחה תתבצע בו זמנית על : פאה אחת או קיר או חזית לכל הגובה,

     עם מספר עובדים בו זמנית וזאת ע"מ לקבל גוון אחיד של העבודה.

   

  • הטיח הצבעוני יובא מח' מוכרות כגון : נירלט , טמבור , דקוליין.

   

   

  סיוד תקרת קומת עמודים

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  א.  גרוד וסילוק חלקי צבע ו/או סיוד ישן מתקלפים.

  ב.  ניקוי ושפשוף השטח בנייר זכוכית גס.

  ג.  ביצוע תיקוני טיח ותיקוני בטון לפי סעיף 1.3 ו׳ עד ט'.

  ד.  תיקונים קלים: סתימת חורים חריצים יישור שקעים  ובליטות ע״י חומר מילוי כדוגמת קירות חוץ.

  • צביעה בשתי שכבות לפחות של סיד סינטטי שיאושר ע״י המפקח.

  התקנת אף מים

   

   

  חתימת המציע: _______________________

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • תיקוני סדקים ברצועה הקרובה לקצה התקרה.
  • עיבוד ״אף מים״ מפרופיל זווית אלומיניום בחתך של 20/20 ס״מ צבוע בתנור.
  • חיבור הזוויתן את תחתית התקורה במרחק של כ-3 ס"מ מקצה התקרה כדלקמן: קידוח והכנסת דיבלים בתחתית התקרה ובמרווחים של 50 ס"מ בין הדיבלים.
   1. מריחת שכבת סיליקון על גבי הזוויתן.
   2. חיבור הזוויתן באמצעות ברגים מצופים אל התקרה תוך לחיצת הסיליקון עד ליציאת עודפים בין הזוויתן לתקרה.
   3. ניקוי שאריות הסיליקון .

   

  אופן הטיפול בעמודים עם פגיעה קלה

   

  1. סילוק כל חלקי הבטונים הרופפים.

   

  1. יש לחשוף את הברזל לכל אורכו הפגוע ובכל היקפו כולל של כ־ 2 ס״מ.

   

  1. יש להסיר הקשקשים וקורוזיה מכל חלקי ברזל הזיון בעזרת מברשת פלדה וניר לטש.

   

  1. את מוטות הזיון למרוח בשתי שכבות מגן מסוג : ״סיקה טופ ארמטק 1100 £"

   

  1. הכנת תערובת של חול ומלט ביחס של 1:3 כאשר תכולת הצמנט לא פחות מ- 400 ק״ג למ״ק של תערובת מוכנה.

   

  1. יש להוסיף לתערובת הנ״ל דבק בטון מסוג ״סיקה לטקס בדלול 1:1 עם מים.

   

  1. בתערובת של 3 דליים חול ,1 דלי מלט יש להוסיף כ- 1.5 ק״ג דבק מסוג סיקה לטקס מדולל במים 1:1.

   

  1. התערובת תהיה דוגמת "שמנת סמיכה" שתורבץ על שטחי העמוד ע״י כף טייחים.

   

  1. תערובת זו תיושם על העמוד לאחר הרטבתו בשכבות שעוביין לא יעלה על 7 מ״מ.

   

  1. ביצוע טיח צמנט חלק סביב לעמוד, לכל גובהו, לסעיף 1.1. גמר כדוגמת מעטפת בית.

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: _______________________

   

   

   

   

   

           פרק 2 – צביעת נגרות ומסגרות חוץ

   

  2.1   צביעת כל חלקי נגרות חוץ

   

  כללי

  פרק זה מתייחס לצביעת עץ (כולם מעץ) :

  חלונות

  דלתות

  תריסים

  ארגזי רוח

  מעקות

  ארגזים וארונות עץ

  צביעת חלקי עץ

   

  צביעת הנ"ל תעשה בצבע מסוג הצבע הקיים עליהם כלומר, אם אלמנט הנגרות צבוע בצבע אטום, תעשה הצביעה מחדש בצבע ״סופלק״ או ״פוליאור״  מתוצרת ״טמבור״/נירלט או שווה ערך מאושר ע״י המפקח ואילו במקרים שבהם אלמנט הנגרות צבוע בצבע שקוף (לכה שקופה), אזי הצביעה מחדש תעשה בצבע ״פוליטון״ או ״ורנית לעץ״ מתוצרת ״טמבור״  או שווה ערך בכפוף לאישור המפקח וטרם ביצוע.

  .

   

  • צביעה בצבע אטום/מט

   

  1. גירוד וסילוק חלקי צבע רופפים ו/או מתקלפים ו/או סדוקים.

   

  1. החלקה בנייר לטש של כל שטח העץ.

   

  1. מילוי חורים ופגמים ע״י ״מרק פי.וי.אי.״

   

  1. צביעת שכבה אחת של ״צבע ראשון סינטטי״

   

  1. החלקה בנייר לטש של כל שטח העץ.

   

  1. צביעת שתי שכבות של ״סופרלק״ מתוצרת "טמבור״.

   

  1. במקום סעיפים 4, 5, 6 לעיל, אפשר לצבוע בשלוש שכבות של  "פוליאור" "טמבור״,

  או שוה ערך כאשר בין שכבה לשכבה יש להחליק בנייר לטש.'׳

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: _______________________

   

   

             ב. צביעה בצבע שקוף

   

  1. הורדת ציפויים מתקלפים ולכלוך, אבק וחומרים זרים מעל העץ.

   

  1. ליטוש בנייר לטש עדין וניקוי אבק הליטוש.

   

  1. צביעת שכבה אתת של "מגן עץ״ מתוצרת ״טמבור״/נירלט (או שכבה של ״מגן עץ״ מעורב עם ״פוליטון״ ביחס 1:1).

   

  1. צביעת שתי שכבות של ״פוליטון״ ליטוש בנייר לטש בין שכבה לשכבה.

   

  1. במקום  סעיפים 3, 4 לעיל, אפשר לצבוע בשלוש  שכבות  של ״ורנית לעץ" מתוצרת ״טמבור״.

   

  הערה : הצביעה תבוצע רק בחלקים החיצוניים של אלמנטי הנגרות.

   

   

  2.2    צביעת כל חלקי פח/מסגרות

   

  פרק זה מתייחס לצביעת :

      חלונות

  דלתות פח/ברזל

  מעקות

  סורגים ,סורגי מזגנים

  צינורות

  ארגזים תעלות פח ומכסים של בלוני גז

  מסתורי ועמודי כביסה

  אלמנטים מברזל שתלויים בקירות החיצוניים אשר עשויים מברזל/פח וצבועים בצבע קיים או העשויים מברזל מגולבן.

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • הסרת חלודה, צבע מתקלף, לכלוך, שומנים וכו' ע"י מברשות פלדה ונייר לטש לברזל.

   

  • צביעת שתי שכבות של ״מיניום סינטטי״ מתוצרת או שתי שכבות של ״אנטירוסט״ מתוצרת

   

  • במקרה של חלקי פלדה מגולבנים, יש להשתמש בצבע יסוד "מגינול מיוחד אפור״ במקום האמור לעיל צביעת שתי שכבות  של ״סופרלק״ .

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: _______________________

   

   

  2.3    צביעת דודי שמש

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • צביעת הדוד עצמו, הרגליים עליהן הוא מותקן וגם התמיכות של הקולטים.
  • ביצוע הצביעה לפי סעיף 2.2 לעיל והמדידה לפי יחידות ללא הבדל בגודל הדוד או צורתו.

   

  2.4    תיקון ארונות אויר מעץ וצביעתם

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • ציפוי הארון מכל צידיו הגלויים לחוץ בלוחות דיקט בעובי 8 מ״מ. לוח הציפוי הקדמי יהיה מחורר, בהתאם לפתחים הקיימים בחזית הארון.

   

  • פירוק פח הכיסוי שמעל לארון (במידה וישנו) והתקנת כיסוי מפח מגולבן חדש אשר יבלוט לפחות 1.5 ס״מ מכל צד של הארון ויותקן בשיפוע כלפי חוץ.

   

  ג.         צביעת כל הארון לפי סעיף 2.1.

   

  2.5    איטום סביב חלונות ומזגנים

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • ניקוי המקום המיועד לאטימה, מסביב למשקוף החלון, מלכלוך, אבק וכו'.

   

  • איטום כל המרווח שבין משקוף העץ והקיר (ובין משקוף העץ לאדן המוזאיקה) בחומר אטימה כגון: ״רב מרק אקרילי 242״ מתוצרת ״טמבור״,או חומר אטימה אחר שיאושר ע״י המפקח.

   

  • לפני יישום חומר האיטום יש למרוח ״פריימר״ מתאים לפי הוראות היצרן.

   

  • האטימה תבוצע סביב כל משקוף החלון.

   

  2.6    איטום סביב פתח מזגן

   

  • העבודה כוללת את כל האמור לעיל.

   

  • האיטום יבוצע ביו משקוף העץ של המזגן לבין הקיר וכולל גם תיקוני טיח במידת הצורך.

   

  ג.          העבודה אינה כוללת איטום ו/או סגירה של המרווח אשר בין המזגן לבין משקוף העץ.

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: _______________________

   

   

   

   

  2.7.     פירוק ארון אויר וסגירה בבניה

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  א.         פירוק וסילוק של ארון אוויר מעץ, על כל חלקיו הפנימיים והחיצוניים. במידה וקיים חלון מעל ארון האוויר, יש להשאיר את החלון בשלמותו ולא לפגוע בו.

   

  ב.         סגירת הפתח ע"י בניית בלוקי בטון חלולים,  4 חורים,  בעובי לפי עובי הקיר הקיים. במידה ועובי הקיר הוא 30 ס״מ אזי יש לבנות קיר כפול מבלוקים בעובי 20 ס״מ ובלוקים בעובי 10 ס"מ.

   

  • השלמות של יציקת בטון מסביב לבנייה כדי לסגור את המרווחים שבין הקיר הקיים  לבנייה החדשה.

   

  ד.         טיח צמנט חלק מכל צידי הפתח, לפי סעיף 1.1. בצד החיצוני,  הגמר יהיה כדוגמת המעטפת החיצונית בצד הפנימי יהיה הגמר שכבת שליכטה. במידה ויידרש גמר אחר ע״י הדייר, ישולם בנפרד לפי סיכום בין הדייר לקבלן.

   

  ה.          כאשר יש חלון מעל ארון האוויר, יש לעבד את אדן החלון עם טיח צמנט  כנ"ל, בשיפוע של 2% כלפי חוץ.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: _______________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      פרק 3 – עבודות בגגות

   

  3.1       איטום גגות בשתי שכבות ביטומן

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • ניקוי יסודי של הגג מלכלוך, פסולת , ברזלים/אנטנות זרוקים למיניהם , דודי שמש וקולטים זרוקים ולא מחוברים, אבק, סיד וכו'.

   

  • פירוק וסילוק של קטעים נפוחים ומתקלפים משכבת האיטום הקיימת ומילוי המקום עם ביטומן חם מעורב בחול. ביצוע תיקונים אלו כלול במחיר האיטום.

   

  • הרמת הקולטים ומעמדי הדודים ע"ג מגבהים 4-8 ס"מ כך שלא ייווצר מגע ישיר לזפת/יריעות

   

  • תיקון סדקים צרים ע"י מריחת ביטומן חם ברצועה שרוחבה 20 ס״מ, הדבקת פסי יוטה שרוחבם 15 ס״מ ומריחה שנייה עם ביטומן חם עד לכיסוי מלא של היוטה. יש להקפיד על חפיות של 10 ס״מ בין פסי היוטה, לאורך הסדק.

   

  • תיקון סדקים רחבים ע״י סתימתם במסטיק ביטומני אסבסטול מס' 208 מריחת ביטומן חם ברצועה שרוחבה 30 ס״מ, הדבקת פסי ארג זכוכית ברוחב 20 ס״מ ומריחה שנייה בביטומן חם  עד לכיסוי מלא של הארג. יש להקפיד על חפיות של 10 ס״מ בין פסי

  הארג, לאורך הסדק.

   

  • איטום מקומות מגע של צינורות או אנטנות או רגלי דודי שמש, עם הגג. האיטום יבוצע לפי סעיף ג׳ לעיל, לכל אורך המגע עם הגג.

   

  • מריחת יסוד על כל השטח המיועד לאיטום, עם אמולסיה ביטומניות מסוג "פלינטקוט" מדוללת ב- % 20 מים. המריחה תיעשה בשני כיוונים, שתי וערב, בכמות כוללת של 0.3 ק״ג/מ״ר.

  אין להמשיך בביצוע השכבה הבאה לפני שכל מריחת היסוד נספגה בתשתית ויש להקפיד שלא תשארנה שלוליות.

   

  • מריחת כל השטח המיועד לאיטום עם ביטומן אספלט מנופח חם מסוג 85/40 בכמות ממוצעת של 1.5 ק״ג/מ״ר. בשום מקרה לא תפחת כמות הביטומן, בנקודה מסוימת מ- 1.0 ק״ג/מ״ר.

   

  • על מריחת הביטומן החמה יש לפרוש יריעות ארג זכוכית ולשקע אותן בתוך הביטומן. יריעות תיפרשנה מהמקום הנמוך אל הגבוה,  עם חפיות של 6 ס״מ לפחות, ביניהן.

   

  • היריעות תהיינה יריעות רשת ארוגה מסיבי זכוכית מתוצרת "אינטרגלס״ (גרמניה) או ״מריגלס״(תוצרת אנגליה). רוחב היריעות 1 מטר וצפיפות החוטים, שתי וערב בסמ״ר, תהיה 5 X 4 , משקל היריעות יהיה 58 גרם/מ״ר והחוזק לקריעה בשני הכיווני יפחת מ- 10 ק״ג/ס״מ.
  • מריחת שכבה שנייה של ביטומן גס מהסוג הנ״ל ובכמות לפי סעיף ז' לעיל.

   

  • פיזור חול יבש ונקי על שכבת הביטומן בעודה חמה וטאטוא עודף החול.

   

  חתימת המציע: _______________________

   

   

  • הלבנת הגג עם סיד כבוי בתוספת של *5 ״דוראקריל 301״ ואו

  ביג'בונד 2 ביחס של 1 ל 10 . ההלבנה תבוצע במספר שכבות הדרוש עד לקבלת שטח לבן אחיד ומלא על כל הגג.

   

  • הלבנת בלבד של גגות

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • ניקוי יסודי ע"פ סעיפים 3.1 א', ב' .

   

  ב.   הלבנת הגג עם ״לבנית״ מתוצרת ״נירלט" או  "מלבין  גגות שחל" או  ״מלבין גג״ מתוצרת ״כרמית" או ״מלבין אקרילי" מתוצרת ״פזקר״.

   

  ג.   הכמויות, מספר השכבות ואופן היישום לפי הוראות היצרן.

   

  3.3       ביצוע שיפועים בגגות ע"י חול ומדה

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • ניקוי הגג לפי סעיף 3.1 סעיפים א' , ב' .

   

  • ביצוע שכבה של ״מדה״ בעובי מינימאלי של 3 ס"מ ועיצוב שיפועים של 5% לכיוון המרזבים.

   

  • ה"מדה" תהיה עשויה תערובת של צמנט – חול ביחס 4:1 והחול יהיה גס ומנופה.

   

  • התערובת תיושם על הגג במצב חצי רטוב ותהודק ע״י מכבש יד בשיפועים מתאימים.

   

  • הרטבה והספגה של שכבת "ה"מדה" לכל עוביה, עד להקשייה מלאה. החלקה ויישור נוספים של פני השכבה בעודה רטובה.

   

  • הכמויות נמדדו לפי שטח נטו של הגג בהיטל אופקי, כשהוא מדוד בין הדפנות  הפנימיות של מעקות.

   

   

  3.4    ביצוע "רולקות" עם טיט ומלט

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • פירוק וסילוק שכבת האיטום הקיימת ברצועה לאורך תחתית מעקב הגג. הרצועה תהיה ברוחב 10 ס"מ מעל פני הגג וברוחב 10 ס"מ  על המעקה.

   

  • מילוי הפינה בטיט צמנט בחתך משולשי 10X10 ס"מ, כולל החלקה ויישור.

   

  • הטיט יהיה תערובת של צמנט – חול גס ביחס של 4:1 ובתוספת דבק אקרילי.

   

  • הכמויות נמדדו לפי אורך נטו כשהוא מדוד על הקו הפנימי של מעקות הגג.

  חתימת המציע: _______________________

   

   

   

  3.9 חיפוי תפרים אופקיים

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • פירוק וסילוק פח קיים על התפר וכל כיסוי אחר שקיים על התפר.

   

  ב.    ניקוי התפר ואטימתו בחומר אטימה מסוג סיקה פלקס £1 תוצרת חברת סיקה.  כולל גיבוי לחומר האטימה בפסים של ״קלקר" במידת הצורך או   חומר אטימה אחר שיאושר ע״י המפקח.

   

  ג.     כיסוי התפר בפח מגולבן בעובי 0.5 מ״מ ברוחב פרוש כולל של 60 ס״מ.  לכל אורך הפח, במרכזו, יהיה כיפוף משולשי בחתך 2/1 ס״מ ובכל קצה  יהיה כיפוף של 3 ס״מ. הפח יחובר לקיר ע״ י דיבלים וברגים מגולבנים, במקומות שיקבע המפקח ובמרחקים שלא יעלו על 1.5 מטר זה מזה.

   

  ד.   בין חלקי הפח לאורך התפר תהיינה חפיות באורך 20 ס״מ לפחות.

   

  • צביעת הפח.

   

   

  • איטום גגות ביריעות ביטומניות

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • ניקוי יסודי של הגג מלכלוך, פסולת , אנטנות/ברזלים זרוקים למיניהם. דודי שמש וקולטים זרוקים ולא מחוברים, אבק , סיד וכו'.

   

  • פירוק וסילוק של קטעים נפוחים ומתקלפים משכבת האיטום הקיימת ומילוי המקום עם ביטומן חם מעורב בחול. ביצוע תיקונים אלו כלול במחיר האיטום.

   

  • תיקון סדקים רחבים ע״י הדבקת פסים של יריעות ברוחב של 20 ס"מ להדביק את היריעה משני צידי הסדק. החפיות לאורך תהיינה 30 ס"מ מעבר לקצות הסדק.

   

  • עיבוד הפינות, פרטי צנרת, ופרטי מרזבים יבוצע חיזוק ע״י הדבקת/הלחמת יריעות ביטומניות (מאותו סוג) בעובי 4 מ״מ .

   

  • התקנת יריעות חיזוק בכל המפגשים בין מישורים שונים כגון בין שטח הגג למעקות, בין משטח הגג וצנרת במפגשי מעקות וכו' .

  היריעות תהיינה מאותו סוג כמו יריעות האיטום וברוחב 35 ס״מ והן  תודבקנה הדבקה מלאה משני צידי קו המפגש, כאשר במרכז, לאורך קו המפגש, יש להשאיר פס של 5 ס״מ ללא הדבקה.

   

  • הנחת יריעות האיטום יהיו בתקן ישראל בעובי 0.5 מ"מ מסוג B.S  עם מגן שמש לבן , על הגג והדבקתן/הלחמתן עם חפיות של 10 ס״מ לפחות. היריעות תולחמנה במלוא שטחו אל הגג.

  היריעות תועלינה גם על המעקות, עד לגובה 20 ס״מ לפחות  ותודבקנה אליהם. בקצה היריעות יותקנו סרגלי אלומיניום אשר יחוברו עם ברגים ודיבלים מגולבנים אל המעקות.

   

  חתימת המציע: _______________________

   

   

   

  • יש לבצע אטימה עם ״מסטיק אטימה״ מתאים, לפי הנחיות היצרן, במקומות החיבור בין היריעות, בגמר היריעות על המעקה, סביב  פרטי צנרת ומרזבים "מקלות סבא לחשמל ומזגנים" וכו'.

   

  • היריעות מכילות %15 של פולימר אלסטומרי S.B.S, היריעות תהיינה בעובי 5 מ״מ עם זיון לבד פוליאסטר במשקל 350 גרם/למ"ר.

   

  • היריעות תולחמנה במלוא שטחן אל הגג, אופן היישום ופרטי הביצוע לפי הוראות היצרן.

   

   

   

        פרק 4 – עבודות פחחות ואינסטלציה

   

   

  4.1       החלפת צנרת מים / דלוחין בקירות החוץ

   

  הערה: העבודות נשוא פרק זה יבוצעו בהתאם לתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) התשע"ד 2014 ובלבד שהרכיב שיוחלף יהיה באותו מיקום, בעל מידות זהות ושניתן להחליפו.

  צנרת מים שעל קירות חוץ, תוחלף במקומות אשר יצויינו בהתאם לכתב הכמויות.

   

  העבודה כוללת כמפורט להלן:

   

  א.   פירוק חלקי צנרת פגומים בקטע הנדון וסילוקם.

   

  • התקנת צינור חדש בקטע זה בקוטר לפי הקיים, הצינור החדש יהיה צינור מגולבן ואו צינור P.V.C בקוטר 40 מ"מ ואו דרג ב' לפי תקן ישראלי , כל החיבורים יהיו בהברגה תקנית וכל שינוי כיוון הסתעפויות וכו', יבוצעו  רק באביזרים סטנדרטיים.

   

  ג.     הצינורות יחוברו אל הקיר על ידי ווי קולר חזקים מברזל מגולבן (״שלות״)  אשר יהיו עשויים משני חלקים עם אפשרות פתיחה ויותקנו באופן שמרחק הצינור מהקיר יהיה 2 ס״מ לכל היותר או לפי הצינור הקיים.

   

  4.2  החלפת צנרת ביוב שעל קירות חוץ

   

  כל האמור לעיל לגבי צנרת מים, מתייחס גם לצנרת ביוב. כאשר יש להחליף קטע של צינור שלם לכל אורכו, יותקן במקומו  צינורP.V.C   חדש קשיח לשפכים בקוטר ״2 ו/או ״4 בהתאם לנדרש.

   

  הערה: בכל מקרה החלפת הצנרת תעשה בחלק החיצוני בלבד עד לנקודת החיבור אל החלק הפנימי (ה- ״,T" ).

   

   

   

   

  חתימת המציע: _______________________

  4.3   החלפת מרזבים אופקיים ואנכיים

   

  מרזבים אופקיים

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • פירוק וסילוק המרזבים הקיימים.

   

  ב.         התקנת מרזבים חדשים מפח מגולבן בעובי 0.5 מ״מ ובחתך חצי עגול בקוטר 15 ס״מ.

   

  ג.          המרזבים יחוברו אל קונסטרוקציה העץ של גג הרעפים, או אל קונסטרוקציית העץ של ארגז הרוח. ההתקנה תבוצע עם שיפועים אורכיים של 1.5% לכיוון המרזבים האנכיים. חיבור המרזבים יהיה עם חבקים (״שלות״) מפת מגולבן בעובי 2 מ״מ, במרחקים של 1.5 מטר ביניהם.

   

  ד.         החיבורים בין חלקי המרזב יהיו ע״י הלחמות בדיל לכל ההיקף של  המרזב.

   

  ה.         בקצוות המרזב יש להתקין דופן אטומה מאותו פח ובמקומות החיבור  אל המרזבים האנכיים יש לחתוך חור בגודל מתאים ולהלהיט סביב לחור שוליים בגובה 5 ס״מ אשר יוכנסו לתוך המרזב האנכי.

   

  •    צביעה לפי סעיף 2.2.

   

  ז.        המדידה לפי אורך נטו של המרזב.

   

  מרזבים אנכיים

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • פירוק וסילוק מרזבים קיימים.

   

  • התקנת מרזבים אנכיים מפח מגולבן בעובי 0.5 מ״מ בחתך מלבני 12/8 ס״מ.

   

  • חיבור המרזב על הקיר, כל 1.5 מטר ע״י חבקים מפח מגולבן בעובי 1.5 מ״מ, אשר יחוברו לקיר עם ברגים מגולבנים ודיבלים. כל חבק יהיה עשוי משני חלקים, כאשר החלק התחתון מחובר לקיר והחלק העליון מחובר אל החלק התחתון ע״י ברגים מגולבנים.

   

  • חיבור בין חלקי המרזב ע״י הלחמות בדיל לכל ההיקף.

   

  • התקנת ראש מרזב במידות 15/20/15 ס״מ עם אלכסון המתחבר לחתך 12/8 ס"מ של המרזב.

   

  • עיבוד תחתית המרזב בשיפוע של 68% .

   

  • צביעת המרזב לפי סעיף 2.2 .

   

  • המדידה לפי אורך נטו של המרזב, כולל ראש המרזב ותחתית המרזב.

   

   

  חתימת המציע: _______________________

   

   

   

        התקנת שוקת מבטון בתחתית מרזב

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • עבודת חפירה ומילוי להתאמת גובה הקרקע במקום.

   

  • מצע של בטון בעובי 5 ס״מ מתחת לכל שטח השוקת.

   

  • התקנת השוקת בתוך מצע הבטון וחיזוקה ע״י השלמת בטון מסביב לדפנות.

   

  • שוקת תהיה טרומית מבטון במידות 30/46/10 ס״מ, תוצרת אקרשטיין או שווה ערך.

   

   

   

  4.4    התקנת צנרת לניקוז מי מזגנים

   

  כללי

  מזגני הדירות בבניין יוצרים מי לחות/ניקוז ונשפכים בצורה עצמאית לקרקעית  הבניין , בעת שיפוץ  חיצוני של המבנה הוחלט לאגד את כל יציאות המים  של מזגני הדירות לצינור ניקוז אחד , לאסטטיקה ובטיחות.

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • תכנון התקנת צנרת המים קרובה לנקודות ריכוז אנכי של המזגנים ע"פ הנחיות המפקח

   

  • או"ה צנרת שופכין אפור 40 מ"מ בעלי אביזרי חיבור למזגנים.

   

  • התקנת הצנרת תהיה אנכית 90 מעלות לקרקע ותסתיים (בשאיפה) לשטח הגינה ואו לחנייה.

   

  • הקבלן יספק את האביזרים הנלווים כגון : חיבורים ו T לכול קומה ודירה , שלות לחיבור הצינור לקיר , שלות לחיבור צנרת המזגן לקיר.

   

  • חיבור צנרת מזגני הדירות לצינור ניקוז החדש.

   

  • צביעת הצינור ע"פ הגוון והסוג שנקבע לשיפוץ קירות החוץ

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: _______________________

   

   

  4.5    החלפת צנרת ביוב בקרקע

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  יש לקבל אישורי חפירה מכל הגורמים(בזק, הוט, חב' חשמל, עין נטפים וכולי) לפני ביצוע עבודה

   

   

  • פירוק הצינורות הקיימים והוצאתם מהקרקע.

   

  • חפירת תעלה בעומק וביצוע שיפוע מתאימים.
  • הנחת הצינורות החדשים, הצינורות יהיו מ-P.V.C  בקוטר של  לפחות ״4 ויעמדו בדרישות התקן.

   

  • את הצינורות יש לעטוף בחול נקי לכל אורך החפירה ועד 10 ס״מ מתחת ומעל פני הצינור.

   

  • החזרת האדמה לתוך התעלה בשכבות עד לפני הקרקע הטבעיים.

   

  החלפת צנרת הביוב כאמור בסעיף זה שלעיל תעשה רק ברכוש המשותף, ככל ונדרש תאום עם תאגיד המים והביוב לצורך ביצוע חיבורים בין התשתית הפרטית לציבורית, יש לעשות כן טרם ביצוע העבודה. האחריות המלאה בעניין זה מוטלת על הקבלן.

   

   

  4.6    החלפת תאי ביקורת 

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • פירוק תא הביקורת הישן כולל רצפת הבטון.

   

  • יציקת רצפת בטון מזויין בעובי 10 ס״מ אשר תבלוט בכ-5 ס״מ מהשטח  החיצוני של דפנות טבעות הבטון.

   

  • הנחת טבעות בטון טרום לפי תקן ישראלי 27 א' .

   

  • איטום בטיט צמנט בין טבעת לטבעת.

   

  • עיבוד תעלות הקרקעית בעזרת טיט צמנט מוחלק. העיבוד יהיה מורכב מקטעי מעגל המהווים המשך הצינורות המחוברים אל התא.

   

  • עומק תעלה מעובדת בתוך התא יהיה לא פחות מ- 2/3 קוטר הצינור.

   

  • את פתח הכניסה של התא העליון יש לצייד במכסה מתאים בהתאם לתקן ישראלי 489.

   

  • בתאים שעומקם עולה על 1.0 מטר יש להתקין שלבים מתאימים מברזל יציקה מעוגנים בדופן התא במרחקים של כל  40 ס״מ.

   

   

   

   

  חתימת המציע: _______________________

   

       פרק 5 – עבודות שונות בחדרי מדרגות ומקלטים

   

  5.1     תיקוני קירות, תקרות וסיוד בסיד סינטטי

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • שפשוף וגירוד הקירות להורדת סיד וצבע ישן ע״י נייר לטש וניקוי כל אבק השפשוף.

   

  • פתיחת כל הסדקים והרחבתם.

   

  • פירוק וסילוק חלקי טיח ובטון פגומים לפי סעיף 1.3.

   

  • טיפול בסדקים לפי המופיע בסעיף 1.3.

   

  • תיקונים קלים, סתימת חורים ויישור שקעים.

   

  ו.     סיוד בשתי  שכבות של סיד סינטטי  מאושר ע״י המפקח,  עד לכיסוי מלא.

   

  5.3   חיפוי קירות בשיש

   

  כללי

   

  כל לוחות האבן והשיש המיועדים לעבודות החיפוי יעמדו בדרישות המפורטות להלן: לוחות שיש ינוסרו מאבן בריאה, ללא פגמים, גידי עפר או חומר זר כלשהו, שלוטשו כנדרש. כל לוחות השיש יהיו מנוסרים במכונה ( גטר) במידות הדרושות ומקצועותיהם יהיו שלמים ונקיים. גוון הלוחות, מידותיהם וצורתם יתאימו לנדרש וכן לדוגמא שאושרה מראש על ידי המפקח.

  עובי הלוחות יהיה 2 ס״מ או 3 ס"מ, עבור חיפוי קיר אחד יש להשתמש בשיש מאותו סוג, פרט אם ניתנה הוראה אחרת על ידי המפקח.

  לא יורשה שימוש בלוחות שמידותיהם סוטות ביותר מאשר 2 מ״מ מהמידות המתוכננות של השורות. הלוח יהיה מישורי בשטחו וייבדק בשני הכיוונים ולאורך האלכסונים.

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • סיתות כל שכבות הטיח מהקירות עד לבלוק.

   

  • סילוק חלקי טיח, בלוקים, מתפוררים או שאינם מחוברים לקיר.

   

  • שטיפת הקירות במים וניקיונם מחלקי טיח ואבק.

   

  • הדבקת לוחות השיש במלט צמנט עובי שכבת המלט 2 ס״מ לפחות.

   

  ה.         הדבקת פס שיש רוחב 5 ס״מ בחלק העליון של לוחות השיש בשיפוע המדרגות. השיש יהיה מגוון שונה ומסוג ע"פ בחירת האדריכל.

   

  ו.          בגמר החיפוי,  ימרח השטח "ברובה״  בתוספת  פיגמנט בגוון  מותאם לצבע השיש.

   

  ז.          לפני מסירת המבנה ינוקה יסודית השטחים המחופים היטב וכן מדרגות העלייה.

  חתימת המציע: _______________________

   

   

   

   

  5.4       תיקון קירות עם טיח מותז קיים וגמר צבע אקרילי

   

  כללי

   

  העבודה תבוצע על קירות ו/או מעקות בנויים בחדרי המדרגות עד לגובה  המצוין בכתב הכמויות. אופן ביצוע העבודה יהיה לפי סעיף 1.7 .

  בכתב הכמויות יצוין , מהו הגמר הנדרש ובהתאם לכך ולמתואר לעיל תבוצע העבודה.

   

   

   

  5.5   תיקון קירות ומעקות עם צבע שמן וגמר צבע/שפריץ אקרילי

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  העבודה תבוצע לפי כתב הכמויות ,

   

  • גירוד וסילוק כל חלקי צבע רופפים ו/או סדוקים ו/או מתפוררים, במידה ומתברר עם תחילת הגירוד כי הצבע כולו עשוי על גבי תשתית חלשה, יש לגרד את כולו.

   

  • ליטוש ושפשוף כל השטח על ידי נייר לטש, יש להקפיד על לטוש מלא עד להורדת כל הברק כאשר הצבע הקיים הוא חזק ואינו דורש פירוק.

   

  • ביצוע תיקוני טיח ובטון לפי סעיף 1.3.

   

  ד.         צביעת שתי שכבות של צבע אקרילי בגוון הנדרש או התזה אקרילית מהסוג שצויין על גבי כתב הכמויות.

   

  ה.         העבודה תבוצע בהתאם להוראות והנחיות המפרט ו/או יצרן החומר.

   

  • בהתזה על בסיס צמנטי וצבע אקרילי, תבוצע העבודה ע"פ סעיף 1.9.

   

   

  5.6   צביעת מעקה ברזל/עץ/אסבסט

   

  העבודה כוללת מעקות ברזל ו/או מעקות עץ ו/או אסבסט אשר בחדרי המדרגות וגם את מסעד המעקה (ידית) וסרגלי עץ, במידה וקיימים על הקירות.

           צביעת חלקי הברזל תבוצע לפי סעיף 2.2 .

  צביעת חלקי העץ תבוצע לפי הצבע הקיים עליהם, כאשר הצבע הקיים הוא  מסוג הלכות השקופות, תבוצע צביעה בשלוש שכבות של פוליטון צבעוני, לאחר ניקוי ושפשוף בנייר לטש.  כאשר הצבע הקיים הוא אטום, תבוצע צביעה בשלוש שכבות של "סופרלק או פוליאור" לאחר ניקוי ושפשוף בנייר לטש. העבודה כוללת תיקונים קלים וחיזוק של המעקות ו/או הסרגלים  למקומם.

  השלמה חלקים חסרים, יצויין בנפרד(בנוסף)  בכתב הכמויות.

   

  חתימת המציע: _______________________

   

   

   

  5.8     צביעת ארונות חשמל

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

  א.  בכל הצדדים החיצוניים של ארון החשמל, יש לבצע צביעה לפי סעיף 2.1.

   

  ב.  בכל הצדדים הפנימיים של ארון החשמל, יש לבצע צביעה בצבע מעכב התפשטות אש,  מסוג ״אושן 987״ תקני מתוצרת ״טמבור״ או שווה ערך שיאושר ע״י המפקח.

   

  5.9    צביעת דלתות עץ/ברזל

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • הצביעה תבוצע לפי סעיפים 2.1 ו- 2.2.

   

  • הצביעה תבוצע מכל הצדדים של הדלת והמשקוף.

   

  • המדידה לפי יחידות ללא הבדל בגודל הדלת.

   

  5.10    התקנת תיבות דאר חדשות

   

  • פירוק וסילוק כל תיבות הדואר, מכל הסוגים, הקיימות בח.המדרגות.

   

  • התאמת השקע הקיים בקיר בהתאם למידות של התיבות החדשות ואו חפירת בור להתקנת מערכת תיבות ג"ב עמוד.

   

  ג.          התקנת התיבות בקיר כולל עיגון עם טיט צמנט וכולל כל תיקוני הטיח הדרושים מסביב לתיבות ואו התקנת מערכת תיבות ע"ג עמוד.

   

  • התיבות תהיינה עשויות מפח מגולבן ואו פרופילים של אלומיניום בגוון שיקבע המפקח.

   

  • כל תא יהיה בגודל 17/25 ס״מ ועומקו 7 ס״מ, וכולם יהיו מחוברים למערכת אחת שלמה.

   

  • בכל תא יהיה מנעול , חלון לכתיבת השם ומספר הדירה יהיה מוטבע על התא.

   

  5.11 התקנת מספר מואר בחזית הבניין ותאורת חירום בחדר המדרגות

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • התקנת תשתית צנרת תקנית לחשמל בקוטר 16 מ״מ . נסתרת (חציבה)

  משעון החשמל של חדר המדרגות עד למקום התאורה המיועד.

   

  • חווט במוליכי נחושת בחתך 1.5 מ״ר מבודדים תקניים.

   

   

  חתימת המציע: _______________________

   

  • או"ה מפסק מאור (רק לתאורת מספר) תחת הטיח בעל תו תקן , שמקומו יקבע ע"י המפקח.

   

  • או"ה גוף תאורה תקני רצוי במידות 36/12/6 המיועד לשילוט מואר , אטום למים ואו תאורת חירום, עמיד בפני חום של W100, בעל ביתי מנורה שמתאים לנורות מסוג : PL או

   

  • ביצוע תיקוני טיח וצבע לחציבה שנוצרה , ע"פ סעיף 5.1

   

  • במידה וקיימת צנרת ומפסק שהם במצב תקין , יכלול מחיר הקבלן רק את אספקה והתקנת גופי התאורה .

   

  • אספקת המתח והזרם לגוף התאורה תהיה תמיד משעון החשמל המשותף של חדר המדרגות.

  במידה  ולא קיים שעון  נפרד לחדר המדרגות, יתקין הקבלן את המערכת  הדרושה, יזמין את חברת החשמל להתקנת השעון משותף, העלות  התקנת השעות תחול על וועד הבית/דיירים.

   

   

   5.12  ריצוף בחדר המדרגות או בלובי או בחדר אשפה או בחלל משותף

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן :

   

  • פירוק הריצוף שבור הקיים, כולל הפנלים שמסביב לשטח האמור סילוק כל הפסולת ,

  מילוי/סתימת החורים/חריצים/בורות בבטון והבאתו לגובה 0 עם המשטח הריצוף הקיים.

   

  • הדבקת אריחי גרניט פורצלן ואו פלחי אבן טבעית סוג א' במידות  של  X 4545 ומעלה.  הדבק יהיה מסוג מסטר פיקס 116 (המיועד להדבקה עד גובה הדבקה של 20 מ"מ)

   

   

  • בריצוף גרנית פורצלן ירוצף המשטח במרווחים פוגות במרווחים  של 3 מ"מ בין אריח לאריח

  עם ספייסרים (צלב) מתאימים .

   

  • בריצוף של אבן טבעית ירוצף המשטח במרווחים ע"פ הוראות היצרן ולא פחות מ 2 מ"מ עם ספייסרים (צלב) מתאימים.

   

  • חיפוי שיפולים (פנלים) מסוג הריצוף הנ״ל, במידות X/7 ס"מ.

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: _______________________

   

   

   

   

   

   

   

  5.13     תיקון מוזאיקה יצוקה במקום

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן :

   

  במקומות אשר יש לבצע תיקוני מוזאיקה (טרצו) ו/או השלמות בהתאם  למצויין בכתב הכמויות,

   

  העבודה תכלול את המפורט להלן:

   

  א.         חציבה בטרצו הקיים עד לעומק 5-4 ס׳׳מ ניקוי והרטבה של השטח.

   

  ב.         יציקת שכבת מצע בעובי 3 ס״מ מבטון רגיל, כאשר כמות הצמנט  תהיה לפחות 350 ק״ג/למ״ק.

   

  ג.          כאשר שכבת המצע עדיין רכה, יש לצקת עליה את שכבת הטרצו  שעובייה המינימלי יהיה 1.5 ס״מ לאחר הליטוש והיא תורכב  מאגרגטים צבעוניים בגוון הדרוש וצמנט לבן עם פיגמנטים לפי הצורך. התערובת תהיה אחידה ודומה לקיים וכמות הצמנט תהיה  לפחות 450 ק״ג/למ״ר.

   

  • את השכבה העליונה יש להחליק לעבד וללטש עד קבלת הצורה הדרושה והמותאמת לקיים.

   

  • כאשר השטחים של טרצו אותם יש לצקת, הם מעל 1.0 מ״ר או באורך מעל 1.5 מטר יש להתקין פסי הפרדה מאלומיניום.

   

   

  5.14     התקנת דלת כניסה כולל מערכת אינטרקום

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  א.   פירוק וסילוק ויטרינה קיימת או דלתות קיימות.

   

  ב. או"ה ויטרינה חדשה, כולל דלת לפתיחה במידות 100/210 ס"מ  וחלקים קבועים מעל הדלת ובצדדים, פתיחת הדלת תהיה כלפי חוץ.

   

   

  • בתוך החלק הקבוע של הווטרינה במידה והדבר אפשרי תשולב מערכת של תיבות דואר מאלומיניום. התיבות תהיינה מתאימות לנדרש  בסעיף 5.10 . מספר התיבות בהתאם למצויין בכתב הכמויות.

   

  • או"ה מחזיר שמן הידראולי לדלת הכניסה מאושר ע״י המפקח.

   

  • ברצפה יותקן תפס קפיצי במקום שיקבע המפקח.

   

   

   

   

  חתימת המציע: _______________________

   

   

   

  • הוויטרינה תותקן מפרופיל אלומיניום מתוצרת "קליל" דגם 7000 ואו דגם 2000 (עגול) לפי המצויין בכתב הכמויות , הזכוכית תהיה בעובי 6 מ"מ .

   

  כל הדרישות לגבי עבודות אלומיניום תהיינה לפי מפרטי מכון  התקנים פרק 263 חלקים 1 ו 2 "דלתות סובבות לכניסה ראשית"

   

  • או"ה (אספקה והתקנה) מערכת אינטרקום הכוללת את כל החלקים והאלמנטים הדרושים בדלת הכניסה, חיווטים לנקודות קצה (דירות) וחיבור אחד לכל דירה עם ״טלפון״.  תשתית תעלות פי.וי.סי ואו פנימית בחדר המדרגות, מהלך התעלות והחיווט בחדר המדרגות יתואם עם המפקח באופן שלא ייגרם מפגע חזותי.

   

  • עבודות טלפון פנים

  המערכת תשולב בדלת כניסה ראשית לבניין ,ההכנות בתאום עם יצרן הדלת. כל העבודה   

                  תבוצע בתיאום עם המפקח, המערכת כוללת:

   

  1. כבלי תקשורת עם בידוד כפול הכבלים יושתלו בתוך תעלות שיותקנו בפינות חדר המדרגות. הכבלים יהיו סמויים ולא גלויים.
  2. או"ה מערכת הגברה סטנדרטית מוגנת בתוך ארון החשמל.
  3. נקודות ההסתעפות לדירות השונות יבוצעו בארונות החשמל, ויהיו מוגנים .
  4. חל איסור מוחלט להשתמש בצינורות חשמל קיימים, ולהשחיל בהם כבלי המערכת.

   

   

  • התקנות/החלפת חלונות ודלתות

   

  • חלון אלומניום חדש

   

  1. פירוק וסילוק חלון קיים כולל המשקוף

   

  1. תיקוני טיח ועיבוד כל הגליפים מסביב לפתח.

   

  1. יציקת אדן חלון ממוזאיקה או הרכבת פלטה שיי חברוני בשיפוע של 5 מ"מ כלפי חוץ.

   

  1. הרכבת חלון אלומיניום קליל 2000 ב גוון לפי בחירת הדיירים,  במידות לפי כתב הכמויות. החלון יהיה מסוג כנף על כנף .

   

  1. ביצוע אטימה סביב החלון. זיגוג הזכוכית אנטיסאן עובי 6 מ״מ.

            

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: _______________________

   

   

  • דלת עץ חדשה במידות 80/210 ס״מ

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

  1. פירוק וסילוק דלת קיימת, במידה וישנה.

   

  1. או"ה דלת עץ חדשה כולל משקוף, הדלת תהיה לבודה ע"פ המתאים לתקן ישראלי מספר 23.1-3.

   

  1. שני צירים עם מסבים כדוריים, ידיות ידיות ומנעול צילנדר סוג א'.

   

  1. משקוף הדלת יהיה מעץ בחתך 5/10 ס״מ ויעוגן בקירות מסביב, כולל תיקוני טיח ועיבוד מחדש של כל ה״גליפים" , צביעה לפי סעיף 2.1.

   

   

   

  • דלת פח אטומה ואו עם רשת נוירט

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

  1. פירוק וסילוק דלת קיימת, כולל המשקוף.

   

  1. התקנת משקוף חדש במסגרת של זוויתנים 40/40/4 מ״מ, בתוך הפתח הקיים ועיגונו אל דפנות הפתח מסביב.

   

  1. תיקון טיח ועיבוד ״דליפים״ סביב לפתח.

   

  1. התקנת כנף דלת במידות מותאמות למשקוף החדש. הדלת עשויה מסגרת של זוויתנים 40/40/4 מ״מ וכוללת גם חלוקה אופקית אחת עם אותו זוויתן.  בנוסף, יש להתקין שני אלכסונים מאותו זויתן בחלק העליון של הדלת ושני אלכסונים בחלק התחתון.

   

  1. במקום זוויתנים, אפשר להשתמש בפרופיל של צינור ריבועי בחתך 30/30 מ״מ או בפרופיל של צינור מלבני בתתך 50/25 מ״מ או בשילוב של פרופילים אילו.

   

  1. מסגרת הזוויתנים יש לצפות מצד אחד בלבד בפח פלדה בעובי 1.5מ״מ.

   

  1. כל החיבורים יבוצעו בריתוכים מלאים.

   

  1. התקנת שני צירים עם מסבים כדוריים , מנעול צילינדר סוג א' וידיות.

   

  1. אם הדלת משמשת כדלת יציאה לגג יש להתקין בתחתיתה אף מים מפח מכופף בעובי 1.5 מ״מ. מידות החתך של אף המים יהיו 5/5 ס״מ. צביעת הדלת לפי סעיף 2.2.

   

  • דלת פח עם רשת נוירט

   

  כנ"ל אך במקום ציפוי פח יש להתקין רשת נוירט מגולבנת עם חוטים בעובי 3 מ״מ וחורים בגודל

  30/30 מ״מ.

   

   

  חתימת המציע: _______________________

   

   

       פרק 6  עבודות חוץ שונות

   

  6.5  שבילים ומשטחים מרוצפים במרצפות מדרכה ו/או אבן משתלבת

   

     כללי:

  השבילים והמדרכות המיועדים להולכי רגל, יהיו מאריחי ריצוף  מבטון לסוגיהם. אבני הריצוף כהגדרתו בתקן , צורתן וגווניהם  יקבעו בתיאום עם האדריכל/מפקח/הדיירים ויצוינו בכתב הכמויות.

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • פירוק השביל הקיים וסילוק כל הפסולת.

   

  • חפירה ו/או מילוי כנדרש לצורך התאמה למפלסים הדרושים ולשיפועים לסילוק מי הגשמים מהשביל .

   

  • התאמת המפלס העליון של מכסים בורות ביוב לפי גובה סופי של השביל, כולל יציקת חגורת בטון מסביב (או סיתות להנמכת הבור במידות הצורך)

   

  • האבנים יונחו על שכבת חול בעובי של 5 ס״מ לפחות, שיפוזר על מצע מוכן ומהודק, שיוכן בהתאם לשיפועים ומפלסים נדרשים, עובי האבנים 6 עד 10 ס"מ, לפי המצויין בכתב הכמויות ובהתאם להנחיות המפקח.

   

  • המרווחים בין האבנים יהיו בין 4-2 מ״מ אם לא ניתן להשלים משטח באבנים שלמות, יש לחתוך את האבנים ע״י מכונת חיתוך בצורה חדה ומושלמת.

   

  • יציקת חגורה סמויה בחתך 10/15 ס״מ כ- 3-2 ס״מ מתחת לפני משטח הריצוף. על גבי תשתית מהודקת היציקה תעשה משני צידי השביל ו/או בשפת המשטח המרוצף.

   

  • להשלמת קטעי ריצוף, מותר להשתמש בחצאי אריחים או באריחים שצורתם מחומשת והמיוצרים בבית חרושת.

  ככל מקום שאי אפשר להשתמש באריחים טרומיים, תעשה ההשלמה  באריחים מנוסרים בצורה הנדרשת ולא תותר השלמה באמצעות יציקת בטון אלא באישור מראש של המפקח.

   

  • לאחר גמר ההנחה, יהודק המשטח באמצעות (צפרדע) פלטה ויברציונית  רק במידה והריצוף הינו מסוג אבו משתלבת.

   

  • לאחר גמר ההידוק הראשוני, יפוזר חול יבש על המשטח ויוחדר באמצעות טיאוט למרווחים שבין האבנים המשתלבות, לאחר מכן, יבוצע הידוק כאמור לעיל.

   

  י.  מילוי המרווחים יתבצע סמוך לזמן ההנחה ובכל מקרה, יהודק וימולא השטת שבוצע בתום יום העבודה.

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: _______________________

  6.6   אבן שפה כביש / גן – מבטון טרום

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • פירוק וסילוק אבני שפה קיימות, במידה וישנן.

   

  • חפירה עבור יסוד בטון, מילוי חוזר ופיזור עודפי האדמה החפורה.

   

  ג.          יסוד מבטון במידות 20/10 ס״מ ומשענת מבטון במידות 10/10 ס״מ.

   

  ד.         אבני שפה כביש במידות 17/25/100 ס״מ מתוצרת ״אקרשטיין״ או  שווה ערד .

   

  ה.         עם אבן שפה גננית תבוצע העבודה כמפורט לעיל, אלא עם אבן שפה מתוצרת "אקרשטיין" במידות 10/20/100 ס״מ והיסוד מבטון יהיה במידות 15/10 ס"מ.

   

   

  6.12     מסתורי כביסה

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  פירוק וסילוק מתלי הכביסה מסוגים שונים הקיימים בבית.

   

  המסתור יהיה במידות כלליות כאלה 250-300/120/65 ס״מ ו/או כפי  שצויינו בכתב הכמויות ועשוי  פרופיל אלומיניום 30/60/27 מ״מ.

   

  • כל אחת מארבע הדפנות האנכיות של המסתור, עשויה ממסגרת מרובעת של צינורות אלו עם חיזוק כפול.

   

  • כל החיבורים יהיו עם ברגים מגולוונים ע"פ הוראות היצרן.

   

  • המסגרת תחובר לקיר ע״י 3 ברגי פמליפס בקוטר ״0.5 מכל צד.

   

  • בחלק הקדמי של המסתור ומשני הצדדים, יותקנו רפפות סי.פי.ו י.סי מלא או אלומיניום בעובי 8 מ״מ ברוחב 10 ס״מ ובמרווחים של עד 5 ס״מ ביניהן  הרפפות תחוברנה עם ברגים מגולוונים/ניטים אל המסגרת

   

  • במוטות הצד העליונים של המסגרת, יוכנו 5 חורים מכל צד, בקוטר של 5 מ״מ בהם יותקנו גלגליות לחבלי כביסה.

   

  • בתחתית המסגרת יותקן גגון משופע מפיברגלס גלי אשר יבלוט 20 ס״מ מהקו החיצוני של המסגרת.

   

  • גוון הרפפות והגגון יקבעו ע״י האדריכל/הדיירים/המפקח.

   

   

   

  חתימת המציע: _______________________

   

   

   

  6.13     התקנת מתלי  כביסה

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • פירוק וסילוק מתלי כביסה מסוגים שונים הקיימים בבית.

   

  • מתלי הכביסה יהיו מצינורות פלדה ריבועיים 40/40/2.9 מ"מ באורך 60-65 ס"מ מקו הקיר המבנה.

   

  • הצינורות יחוברו לקירות ע״י 4 ברגי פיליפס בקוטר ״0.5 לכל צינור.

   

  • יש לוודא מיקום הברגים הינו על גבי קורה או חגורת בטון. במידה ולא קיימת חגורות בטון, יבוצע העיגון ע״י בורג עובר  דרך קיר הבלוקים כאשר מצד אחד דיסקית בקוטר 5 ס״מ .                                ומצד הנגדי, אום למוט הברגה ״0.5.
  • בצינורות יוכנו 5 חורים מכל צד בקוטר 5 מ״מ בהם יותקנו גלגליות לחבלי כביסה.

   

  • צביעת הצינורות או גוון הצינורות ע"פ סעיף 2.2.

   

  6.14     התקנת תאורת גן

   

  העבודה כוללת את המפורט להלן:

   

  • חפירת יסוד לעמוד תאורה 40/40/50 ויציקתו בבטון ב- 30 אספקת מתח מלוח חשמל המחובר לשעון חשמל הציבורי(משותף) מחדר מדרגות . כולל חיבור הארקה לעמוד התאורה.

   

  • או"ה גוף תאורה בעל תקן ישראלי.

   

  • בראש העמוד יותקן גוף תאורה כדורי בקוטר 40-30 ס״מ מפוליקרכונט תוצרת ״געש״ או שווה ערד מאושר.

   

  • תשתית להספקת החשמל תהיה תיקנית ועמידה למים , ומוצנעים בקירות ובתעלות בקרקע.

   

  • העבודה תעשה ע״י בעל רישיון חשמלאי מוסמך, לפי חוק החשמל.

   

  • בחירת גוף התאורה תעשה בתיאום עם ועד הבית/אדריכל , בהתאם למופיע בסעיף ב'. במידה ויידרש גוף מיוחד, תשולם תוספת בעבור גוף התאורה בלבד.

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: _______________________

   

   

     6.15 צנרת השקיה

   

  כללי

  • כל הצינורות והאביזרים, יהיו חדשים ותקניים ועומדים בדרישות המפרט הכללי לקווי מים.

   

  • צנרת עלית תונח על פני הקרקע, לאחר השלמת הכשרת הקרקע והכנת השטח לנטיעה, קצות הקווים יחוזקו ביתדות, קווי פוליאתילן יונחו רפויים ללא מתיחה.

   

  • כיפוף צינור, ייעשה הכיפוף לפי הוראות היצרן, במידה והזוית או הפניה אינה מאפשרים כיפוף (שבירה), יש להשתמש באביזרי זווית מתאימים.

   

  • צינורות העוברים בתוך שרוול, יהיו שלמים ללא שום חיבורים.

   

  צנרת תת קרקעית

   

  • הצינורות יוטמנו בקרקע בעומקים כדלהלן:

   

  1. קוטר ״3 – ״4 או צינור 75 מ״מ עד 110 מ״מ – עומק 60 ס״מ לפחות.

   

  1. קוטר ״1.5-״2.5 או צינור 40 מ״מ עד 60 מ״מ- עומק 40 ס״מ פחות.

   

  1. קטרים של ״1 ומטה או צינור 32 ס״מ ומטה – עומק 30 ס״מ לפחות.
  • פריסות והרכבת צינורות המטרה מחומר פלסטי

   

  1.   גמר חפירת התעלות וסימון מיקום הממטירים.

   

  1. פריסת הצינורות הפלסטיים לאורך התעלות אך לא בתוכן.

   

  1.      הרכבת רוכבים עם זקפים ללא חירור הצינור ליד מיקומם המתוכנן.

   

  1.   הכנסת הצינור ופריסתו בתוך התעלה.

   

  1.      יישור הזקפים והרוכבים חיזוק הרוכבים לצינור והורדת הזקפים.

   

  1. חיבור הצינור דרך הרוכבים מבלי להסירם.

   

  1. הרכבת הזקפים.

   

  1. ייצור הזקפים.

   

  1. שטיפת הקוים, הרכבת הממטירים וניסויים

   

  1. כיסוי התעלות, הידוק ויישור הקרקע.

   

   

   

  חתימת המציע: _______________________

   

  • יש לצקת גוש בטון במידות 15/15/15 ס״מ לצודד ייצוב הזקף. כל זקפי הממטירים יחוזקו בעזרת בושינג או ניפל כפול עם מצמדת.

   

  • במדשאות יחוברו זקפי הממטירים ע״י זוג חיבורים מהירים.

   

  • זקפי הממטירים יוצבו במרחק של 50 ס״מ מקירות הבניין ו- 30 ס״מ משולי דרכים ושבילים.

   

  קווי טפטוף

   

  • קווי הטפטוף מצינורות פוליאתילן יונחו על פני הקרקע המצמדת הצינורות לקרקע. ייעשה ע״י מסמרי "ח" בקוטר 8 מ״מ שיוחדרו לעומק 40 ס״מ. המסמרים יקבעו בתחילתו ובסופו של כל קו בכל פניה והסתעפות ולאורכו של הקו במרחקים שלא יעלו על 8 מטר.

   

  • ייצוב או חיזוקים לקווים עליונים כל 3 מ״א.

   

  • סוג הטפטפות המרחקים בניהם ואורך השלוחה בהתאם לשטח הגן.

   

  • שלוחות הטפטוף תונחנה רפויות על פני הקרקע. בשטחים מדרוניים תונחנה שלוחות אלה במקביל לקווי הגובה.

   

  • בחלקות מטפטפות בעלות יותר מ- 5 שלוחות, יש לחבר את קצות השלוחות לצינור מנקז עם ברז שטיפה.

   

  • כל החיבורים של שלוחות הטפטוף על צינור מ- 25 מ״מ, תהיינה ע״י תחיליות וחבק המתיחה ע״י מכשיר מיוחד. צינור מתחת ל-20 מ״מ יש להשתמש באביזרי חיבור.

   

  • העצים יקבלו צינור טפטוף שיעקוף את גזעם כל 0.5 מטר. טפטפת קו 4 ליטר/שעה.

   

  • בערוגות הצבות הטפטוף תהיינה 0.6*0.6 מטר בגין הטפטפות.

   

  • טפטוף מדשאות

  הצינורות המטפטפים יוצנעו בקרקע בעזרת מכשיר ידני מתאים או במצניע  מכני עומק ההצנעה 10 ס״מ.

  הערה קיים איסור מוחלט של משרד הבריאות על העברת חומרים כימיקלים לדישון במערכת ההשקייה המשמשות גם לשתיה. במידה ובכל זאת ישנה  דרישה למערכת מסוג הנ״ל, יש להקפיד ולבצע את המערכת בהתאם  למגבלות ותקנות הבטיחות. ובכל מקרה, לוודא לבל יוחזרו המים עם חומרי הדישון וההדברה למערכת ההשקיה וזאת ע״י שסתום אל חוזר.

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: _______________________

   

   

   

  6.16     עבודות נטיעה

   

  כללי

   

  • עבודות הכשרת הקרקע לנטיעות כוללות:

  ניקוי שטח, הדברת עשבים שוטים, יישור גנני, זיבול ודישון,  עיבוד קרקע, חיטוי ויישור סופי.

   

  • ניקוי השטח לפני התחלת עבודות הנטיעה, השטח מכל פסולת גרוטאות, שאריות בניין, אבנים וכו'.

   

  • הדברה , שטחים שמהם הוסרה הצמחייה, ירוססו להדברת עשבי הבר, בחומר קוטל

   

  • במרסס מכני או ידני. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים ובטיחות הדרושים להבטחת ביצועם הנאות.

   

  • זיבול ודישון , הקבלן יספק זבל בקר רקוב לחלוטין ומפורר היטב או קומפוסט מטיב מאושר. הזבל  יפוזר בשכבה אחידה על  פני השטח יוצנע מיד לפני שיתייבש ולכל המאוחר, תוך יום הפיזור. בנוסף לזבל האורגני, יספק יפזר ויצניע הקבלן דשן אשלגני ודשן זרחני. הדשנים יפוזרו במידה שווה על כל השטח ויוצנעו יחד עם הזבל האורגני.

   

  • עיבוד הקרקע ,עיבוד הקרקע ייעשה בידיים או בכלי מכני בעומק 20 ס״מ הכולל הפיכת קרקע ותיחוחה. כל פסולת ואבן הגדולה מ- 5 ס״מ שתתגלה בקרקע במהלך העבודה, תסולק מן האתר.

   

  • אדמת גו לנטיעה , בעת ביצוע הנטיעה, ימולאו הבורות באדמה חקלאית פורייה. באם יידרש, תהיה אדמה זו מעורבת היטב בזבל אורגני או קומפוסט.

   

  • טיב השתילים – השתילים יהיו מפותחים, שלמים, ללא מחלות חופשיים ממזיקים ללא עשבי בר. השתילים יובאו בתוך מיכל השומר על שלמות גוש השורשים, השורשים החורגים מהמיכל ייגזמו. השתילים יאוחסנו באתר במקום מוגן רוח, מוצל ומאוורר.

   

  • יישור גנני – לקראת הנטיעה לאחר הזיבול, הדישון, עיבודי הקרקע והנחת תשתית השקיה, ייעשה יישור סופי במגרפות. עבודה זו, תבוצע בסמוך ככל האפשר למועד הנטיעה ולא מוקדם מאשר 5 ימים לפניה.

   

  • פעולות הנטיעה – הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובאדמה לחה. בעת הנטיעה יוצאו השתילים מהמיכלים מבלי לפורר את גוש האדמה סביב השורשים.

  עומק הנטיעה יתאים למצב השתיל במיכל או במשתלה כך שצוואר השורש יהיה בגובה פני הקרקע.

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: _______________________

   

   

   

   

    6.17  שתילת דשא

   

  עם ולאחר הכשרת הקרקע, יושקה השטח המיועד לשתילת דשא.   לאחר ההשקיה, כשתהיה הקרקע לחה במידה אופטימאלית, ידושן ויזובל השטח בפיזור אחיד. כמויות הזיבול והדישון כדלהלן: 1 מ״ק  של זבל אורגני רקוב לכל 100 מ״ר ו-10 ק״ג סופר-פוספט לכל 100 מ״ר  שיפוזר על גבי הזבל האורגני. קני השורש של הדשא ואו משטחי הדשא ייובאו לשטח בשקים לחים וישמרו  עד לשתילתם מקום מוצל ומוגן מרוח. השתילה תהיה בתלמים ישרים ובמרווחים של עד 15 ס״מ. השתילה בתוך התלמים תהיה צפופה.

  במשטחי דשא תהיה הנחת המשטחים לקרקע בצורת בניית לבנים . לאחר הכיסוי של השתילים יש להדק סביב השתילים ואז להשקות את השטח.

   

   

   

   

  המחיר כולל את כל החומרים והעבודות הדרושים וגם את כל אמצעי העזר הדרושים לכך כדוגמת : פיגומים, משטחי עבודה, כלי עבודה והרמה מיוחדים,  כיסוי חלונות ותריסים ביריעות פלסטיות, חיפוי הצד החיצוני של הפיגום ברשת מגנה במידה ונדרש, הגנה על מעברים, ניקוי השטח וכו'.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: _______________________

 • נספח א'

  מכרז פומבי מס' 5/2023

   

  ישן מול חדש 3 – שיפוץ חזית בניין 4019 בשכונת צופית עילית באילת

   

  כתב הזמנה והנחיות

   

  1. עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע שיפוץ חזית בניין מגורים 4019 בשכונת צופית עילית באילת במסגרת פרויקט "ישן מול חדש 3" והכול כמפורט במפרט המיוחד, בתוכניות ובנספחים המצורפים להסכם.
  2. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות כל מי שעומד בכל דרישות הסף המפורטות :
  • א. מי שהינו תאגיד רשום או עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.
  • ב. מי שמחזיק ברישום בר תוקף מאת רשם הקבלנים בסיווג 100 או 131 המורשה לביצוע בהיקף כספי מתאים להצעתו.
  • ג. מי שעומדים לרשותו הציוד וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודות.
  • ד. מי שביצע במהלך חמש השנים האחרונות עבודות שיפוץ מבני מגורים מאוכלסים בדומה לעבודות ולהיקף נשוא מכרז זה.
  • ה. מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית מקור כמפורט להלן.
  • ו. מי שהשתתף בתדרוך קבלנים למכרז זה כאמור להלן.
  • ז. מי שרכש את מסמכי המכרז.

   

  2.1        יש לצרף להצעה ערבות בנקאית מקור בסכום של 40,000 ₪. תוקף הערבות יהיה עד תאריך 31/05/2023, נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח המצ"ב.

  2.2        יש לצרף אסמכתאות מגורמים חיצוניים על ביצוע עבודות כמצוין בסעיף 2 – ד ולהגישן בחוברת נפרדת אשר תצורף למסמכי ההצעה המוגשים על ידי הקבלן וכן לצרף העתק רישיון קבלן בתוקף כאמור בסעיף 2 ב. המציע לא יכול להעיד על עצמו.

  2.3        לא ניתן להגיש הצעה משותפת של מספר גופים משפטיים ו-או ליחס למציע ניסיון והיקפי עבודה של אדם או גוף משפטי אחר.

   

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

                

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

   

          א. יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים.

   

  ב. יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).

   

  ג. יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.

   

  ד. יש להגיש את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה בהתאם להוראות וכן את דף הצעת הקבלן הנמצא בחוברת. המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.

   

  ה. יש להגיש את ההצעה על גבי הטפסים המקוריים בלבד. (לא יתקבלו מסמכים מצולמים או שהורדו מאתר האינטרנט !).

   

  ו. אין לבצע שינויים,  תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים. במידה ולמגיש הצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.

   

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

  ז. במידה ומצורפות תכניות למסמכי המכרז יש להחזירן כשהן חתומות על ידי מגיש ההצעה וזאת במעטפה נפרדת עליה יצוין מספר המכרז ושם מגיש ההצעה.

   

   

  אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו-3 שלעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיפים אלה וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.
  2. כל הסכומים במסמכי המכרז, כולל הצעת הקבלן, כוללים מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.
  3. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. במידה ויוגשו הצעות מחיר זהות יבוצע הליך תחרותי נוסף בו המציעים שהגישו הצעות זהות יתנו במועד שתורה הוועדה הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים לעומת הצעתם המקורית, לא הגיש מציע הצעה נוספת תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.
  4. על אף האמור בסעיף 6 שלעיל, מצאה ועדת המכרזים כי על פי תקנה זו יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.
  5. העירייה רשאית שלא לבחור במציע הזול ביותר ולהעדיף הצעתו של מציע שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום השיפוט העיר אילת על פני הצעה של מציע שאינו מקומי ובלבד שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה יקרה מלמעלה מ-5% מהצעתו של המציע שאינו מקומי.
  6. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.
  7. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

   

  1. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו ובכפוף למגבלות שיפורטו להלן; הואיל ותקציב הפרויקט ממומן על ידי מי ממשרדי הממשלה, כולו או חלקו, במסגרת תקציבית זו לא ישולמו התייקרויות המבוססות על מדדי המחירים על סוגיהם השונים.
  2. מציע שהצעתו תתקבל מתחייב להמציא בתוך שבעה ימים ממועד מסירת הודעה על זכיה, ערבות ביצוע ואישור על קיום ביטוח כאמור בנספחים המצורפים להסכם.

  בחתימתו של המציע על הסכם זה ונספחיו, נותן המציע הסכמתו  אישורו לאמור לעיל.

   

  1. תדרוך וסיור קבלנים יתקיים ביום ב' 30/01/2023 בשעה 10:00. המפגש בחזית בית מס' 4019 ברחוב עפרוני באילת. מס' טלפון לסיוע בהוראות הגעה 053.5535553.

   

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

   

  1. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.

   

   

  1. שאלות הבהרה בקשר למסמכי המכרז ניתן לשלוח אל כתובת דואר אלקטרוני sami@eilat.muni.il עד תאריך 07/02/2023, תשובות בכתב יישלחו אל כל משתתפי המכרז.

  השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד נושא סעיף פרוט ההבהרה

   

  1. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום א' 26/02/2023 בשעה 12:00 במשרד מח'  המכרזים בעיריית אילת.
  2. את מסמכי המכרז ניתן להזמין ולרכוש במשרד מח' מכרזים תמורת 2,000 ₪ שלא יוחזרו.

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

   

   

  נספח ב'

  מכרז פומבי מס' 5/2023

  ישן מול חדש 3 – שיפוץ חזית בניין 4019 בשכונת צופית עילית באילת

   

  מפרט כללי (אספקת שירותים)

  1. למפרט זה מצורף מפרט מיוחד וכתבי כמויות המהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה.
  2. המפרט הקובע לביצוע העבודה הינו המפרט המיוחד המצורף.
  3. כל החומרים יסופקו ע"י הקבלן ויהיו מסוג מעולה ויעמדו בכל הדרישות התקן הישראלי העדכני כאמור בהסכם על נספחיו.
  4. הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ו-או השירותים בתחום שיפוט העיר אילת ככל שיידרש (להלן: "שטח העבודה") בתאום מלא ועל פי הוראות המפקח ו-או גורמים נוספים ככל שיידרש ולאפשר גישה חופשית לשטח העבודה לבעלי מקצוע נוספים עפ"י הוראות המפקח ו-או מי מטעמו כאמור בהסכם על נספחיו.
  5. הקבלן ימנע גישת עוברים ושבים לשטח העבודה ואבטחת שלומם תוך מהלך העבודה במקום תהיה על הקבלן כאמור בהסכם הרצ"ב על נספחיו.
  6. הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו במהלך ביצוע העבודה ברשות הרבים כהגדרתה בנספח הוראות בטיחות לרבות אזהרת הולכים ושבים וכן בעלי נכסים ו-או תושבים במקום העבודה ובסמוך לה, הן לפני ביצוע העבודה ובמהלכה והן לאחריה.
  7.    העבודה תבוצע בסדר שייקבע ע"י המפקח כאמור בהסכם הרצ"ב על נספחיו.
  8. בסיום כל עבודה ו-או שירות יבצע הקבלן ניקיון כללי של שטח העבודה ויסלק כל פסולת ו-או כל חומר שסיים לעשות בו שימוש לאתר שייקבע ע"י העירייה.
  9. העירייה רשאית להגדיל או להקטין את היקף העבודה ב25%- בהתאם להוראות הדין ו/או לבטל סעיפים בהתאם לצרכים, כמו כן העירייה רשאית למסור את ביצוע העבודה במלואה או חלקים ממנה ו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מציעים שונים.
  10. התשלום יבוצע עפ"י חשבוניות שיגיש הקבלן בנוהל המפורט בנספח המצורף להסכם.
  11. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם הרצ"ב על נספחיו.
  12. לא תשולם תוספת עבור עבודת ידיים ו/או עבודות נוספות והתמורה הנקובה בהסכם זה הינה התמורה הכוללת.
  13. מציע שהצעתו תתקבל מתחייב להמציא בתוך שבעה ימים ממועד מסירת הודעה על זכיה, ערבות ביצוע בנוסח המפורט בנספח הערבות ואישור על קיום ביטוח בנוסח שבנספח המצורף.
  14. חלק מהעבודות במכרז זה הינם בשיטה פאושלית, חלק למדידה, כפי שמצוין בכתבי הכמויות.

   

   

  ______________                                                __________________

  תאריך                                                        חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

   

   

  נספח ב' 1

   

   

  מכרז פומבי מס' 5/2023

   

  ישן מול חדש 3 – שיפוץ חזית בניין 4019 בשכונת צופית עילית באילת

   

   

  לוחות זמנים לביצוע

  (סעיף 11 (ג) להסכם)

   

   

  משך הזמן לביצוע מלא ומושלם של העבודות בבית 4019  הינו עשרה חודשים ממועד מסירת צו התחלה.

   

   

   

  • לא יוחל בביצוע עבודות לפני מסירת "צו התחלת עבודה".
  • מובהר בזה כי בכוונת העירייה לבצע העבודות בהתאם לתקציבים שיתקבלו ממשרד הבינוי והשיכון.
  • אין באמור במסגרת הזמנים האמורה כדי לגרוע מחובתו של הקבלן להמציא לוחות זמנים מפורטים לביצוע כאמור בסעיף 11 להסכם.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

   

   

   

   

   

   

   

   

  כתב כמויות לביצוע פיתוח למבנה 4019

   חוזה למדידה

   

  פרק 99 – עבודות בפיתוח:

  סה"כ  

  מחיר

   

   

  כמות

   

  יחידה

   

  הגדרת סעיף

   

  מס' סעיף
  141.000 141.000 1 קומפל' החלפת מערכת ביוב ומים קיימת, של כל בניין, תת-קרקעית עד ההתחברות עם קו עירוני לכל העומק שנדרש, כולל ביטול מערכות קיימות

  ביוב:

  150 מ"א צינור 6", בעומק חפירה עד 2.5 מ'

  שוכות ביוב בעומק עד 1.8 מ' – 22 יח'

  שוכות ביוב בעומק עד 3.0 מ' – 5 יח'

  מים:

  צינור "מריפלקס"  בקוטר 63, דרג ,16 – 118 מ'

  בעומק החפירה עד 80 ס"מ כולל כל הנדרש

  99.0

  לפי – 4.5

  4.6

  55.000 220 250 מ"ר פירוק וסילוק ריצוף  קיים בכניסה  וחזית הכניסה, ביצוע מחדש אבן משתלבת 20X10 כולל התחברות לקיים אבן משתלבת אקרשטיין עם סיום אבן גן וכל נדרש לביצוע העבודה 99.1

  לפי – 6.5

  6.6

  20.800 320 65 מ"א פירוק וסילוק מדרגות  קיימים  וביצוע מחדש מדרגות פיתוח אקרשטיין וכולל כל נדרש לביצוע העבודה 99.2
  56.000 400 140 מ"א החלפה, התקנה והשלמה של גדר לפי פרט מאושר, כולל גילוון, תיקוני קיר וביצוע קופינג בטון לקיר 99.3
  13.800 13.800 1 קומפל גינון 99.7

   

  סה"כ פרק 99 :                                                                                                    286.600

   

  סה"כ פרויקט:                                                                           286.600 ₪

   

   

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

   

   

   

  כתב כמויות לביצוע שיפוץ במבנה 4019

   חוזה פאושלי

   

   

  פרק 1 – תיקון וצביעת קירות חוץ:

   

  סה"כ

   

   

  מחיר

   

   

  כמות

   

  יחידה

   

  הגדרת סעיף

   

  מס' סעיף
  8.800 110 80 מ"ר טיח חוץ על שטחים מישוריים הכולל הרבצה תחתונה , שכבת טיח מישרת ושכבה עליונה בהתזה על בסיס צמנט

  לחוצה וצבע אקרילי

  1.2
  453.600 120 3.780 מ"ר תיקון קירות חוץ עם טיח שפריץ קיים וגמר התזת שכבה של עם דבק או צבע מקשר "פריימר" , צבע אקרילי שייקבע ע"י המפקח, כולל קירות ומעקות על הגג, קומפלט- כל החזית 1.8
  5.100 50 102 מ"ר סיוד תקרה קומת העמודים כולל כל התיקונים והכנות הנדרשים . 1.12
  7.200 80 90 מ"ר צבע אקרילית לקירות ועמודים בקומת העמודים כולל כל התיקונים והכנות הנדרשים 1.18

  סה"כ פרק 1 :                                                                                                                          474.700

   

   

  פרק 2 – צביעת נגרות ומסגרות חוץ:

   

  סה"כ

   

   

  מחיר

   

   

  כמות

   

  יחידה

   

  הגדרת סעיף

   

  מס' סעיף
  17.000 17.000 1 קומפל צביעת כל חלקי נגרות חוץ – גדרות, חלונות, פרגולות 2.1
  17.000 17.000 1 קומפל צביעת כל חלקי פח , מסגרות וצינורות חוץ , סורגים ומעקות, כולל : קביעת הצנרת החיצונית מים , מיזוג , דודי שמש אל קירות החוץ ע"י שלות , אומגות וברגים 2.2

  סה"כ פרק 2 :                                                                                                                          34.000

   

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

   

  פרק 3 – עבודות בגגות:

  סה"כ  

  מחיר

   

   

  כמות

   

  יחידה

   

  הגדרת סעיף

   

  מס' סעיף
  142.800 170 840 מ"ר איטום גג הבניין המשותף ביריעות ביטומניות משוכללות מולחמות לגג בעובי 5 מ"מ . העבודה כוללת איטום הרולקות, הגבהות מתקנים, כל ההכנות השטח וכ' (ללא שינוי בשיפועים) 3.10
  18.000 18.000 1 קומפל הזזה וסידור מתקנים קיימים על הגג, כולל ניקיון וסילוק 3.12

  סה"כ פרק 3 :                                                                                                                     160.800

   

  פרק 4 – עבודות פחחות ואינסטלציה:

   

  סה"כ

   

   

  מחיר

   

   

  כמות

   

  יחידה

   

  הגדרת סעיף

   

  מס' סעיף
  15.000 15.000 1 קומפל החלפה, סידור וחיזוק צנרת על קירות חוץ :

  – הארכה והחלפה, קיצור, ביצוע כל הנדרש    כדי להגיע לתווי יחיד של הצנרת מים,

  – החלפה כל הצנרת דלוחין וביצוע בתווי         יחיד,

  כולל צביעת הצינורות בהתאם,                 כולל ביטול צנרת לא פעילים

  4.1
  16.000 16.000 1 קומפל החלפת צנרת ביוב על קירות חוץ וביצוע בתווי יחיד כולל צביעת הצינורות בהתאם 4.2
  6.000 1.000 6 קומפל טיפול/החלפת מרזבים אופקיים ואנכיים לפי הצורך, כולל הכנת פתח והתאמת האיטום למעבר 4.3
  31.200 1.300 24 קומפל ביצוע ניקוז משותף למזגנים בחזית הבניין מצינור 2" כולל חיבורים שרשור 4.4
  19.200 400 48 יח' החלפה והרכבת שעון מים כולל המחברים הדרושים, החלפת סולמות שעונים מצינור נחושת דגם   5/8 1 העבודה כוללת :

  א. פרוק סולם ישן

  ב. או"ה של ברז כדורי 3/4 + רקורד לשעון

  4.9
  12.000 12.000 1 קומפל החלפה וסידור צינורות חשמל על חזית של כל הבניין, כולל ביטול של לא פעילים 4.10

  סה"כ פרק 4 :                                                                                                                      99.400

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

  פרק 5 – עבודות בחדר מדרגות:

   

  סה"כ

   

   

  מחיר

   

   

  כמות

   

  יחידה

   

  הגדרת סעיף

   

  מס' סעיף
  21.600 60 360 מ"ר תיקוני תקרות חדרי מדרגות וקומת העמודים וסיוד עם סיד סינטטי 5.1
  45.000 7.500 6 קומפל תיקון קירות עם טיח חלק ומותז קיים בחדרי מדרגות וקומת העמודים (גם שטחים לאחר פירוקים של חיפוי קיים) וגמר צבע אקרילי שייקבע ע"י המפקח 5.4
  15.000 2.500 6 קומפל חיזוק, השלמה וצביעת מעקה ברזל, כולל החלפת  לוחות עץ, הכנה  וצביע 5.6
  12.000 250 48 יח' התקנת תיבות דואר חדשות (גדולים) כולל פירוק תיבות הקיימים 5.10
  1.800 300 6 יח' התקנת מספר מואר בכניסה, כולל הקמת נק' חשמל לפי הצורך 5.11
  38.400 320 120 מ"ר ביצוע ריצוף גרניט פורצלן לרבות משטחים אופקיים בחדר מדרגות ומשטח תחתון כולל לובי שלם בכניסה "ה", כולל סף מים משיש, פינות וחיזוקים, כולל הכנות ופירוקים.  מחיר יסוד עד 70 ש"ח/מ"ר 5.12
  60.000 7.500 8 יח' החלפה והתקנת דלת כניסה וויטרינה מאלומיניום, מידות הדלת וויטרינה 210X220 מ'

  כולל מחזירי שמן . אלומיניום קליל 2000 או ש"ע

  5.14
  9.600 1.600 6 יח' הספקה והרכבה דלת פח אטומה ואו עם רשת נוירט למחסן ועד בחדר מדרגות, כולל סגירה צדדי 5.15
  99.000 300 330 מ"ר חיפוי קירות ועמודים בכניסה וחדר מדרגות,  בגרניט פורצלן או ש"ע גובה 1.20, מחיר יסוד עד 70 ש"ח/מ"ר, כולל פינות וחיזוקים, הכנות ופירוקים של חיפוי קיים (ביצוע לפי סעיף 1.11 במפרט הטכני) 5.16
  113.400 18.900 6 קומפל שיפוץ מדרגות בחדרי מדרגות על ידי חיפוי שיש, כולל מדרגות במעבר והתקנת סף מים משיש 5.17
  35.400 5.900 6 קומפל חידוש מערכת והחלפת אביזרי חשמל לחדרי מדרגות  וקומת העמודים לכל הבניין כולל אישור וחיבור חב' חשמל 5.18
  42.000 7.000 6 קומפל החלפת דלתות לארונות חשמל ותקשורת מפח, .בחדרי המדרגות 5.19
  9.600 200 48 יח' ביצוע הארקה עד לארונות חשמל  בלבד בהתאם לדרישות של חב' חשמל 5.20

  סה"כ פרק 5 :                                                                                                                  502.800

   

  פרק 6 – עבודות שונות:

  120.000 120.000 1 קומפל החלפה, הרכבה והשלמה של מסתורים לחזיתות (קדמי ואחורי), לפי דוגמה (בבניין  4014,) כולל פירוק וסילוק קיימים, הספקה, התקנה וצבע, כולל אישור מהנדס על יציבות 6.12
  9.500 9.500 1 קומפל החלפה, השלמה והרכבת מתלי כביסה כולל :

  צינורות מגולוונים מעוגנים בקירות , גלגליות וחבלי כביסה מצופים לכל המסתורים

  6.13
  22.000 1000 22 יח' תכנון/ביצוע גגון פח במידות 250*50 משופע או מעגל לחזית מעל פתחים בחדר מדרגות, כדי למנוע נזילות גשם, כולל אישור המהנדס על יציבות 6.22
  3.200 80 40 שעה שעה עבודה
  33.000 33.000 1 קומפל סידור/החלפה קוי בזק/הוט/ יס בחזית וחדרי מדרגות. ביצוע באשור/תאום מלא עם חברות תקשורת (ביצוע ע"י צוות מאושרת בחברות תקשורת).

  סה"כ פרק 6 :                                                                                                                            187.700

   

  סה"כ פרויקט:                                                                           1.459.400 ₪

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נספח ג'

  מכרז פומבי מס' 5/2023

   

  ישן מול חדש 3 – שיפוץ חזית בניין 4019 בשכונת צופית עילית באילת

   

  הצעת קבלן

   

   

   

  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות ההסכם הרצ"ב על נספחיו, סיירתי באתר והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה ובכפוף להצהרתי המצ"ב – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

   

  שיעור ההנחה המוצע על ידי למחירי כתבי הכמויות (הן למדידה והן פאושלי) בבית 4019  הינו %______.

   

  סה"כ התמורה הנדרשת על ידי לביצוע העבודה בבית 4019 לאחר ההנחה הינה _______________ש"ח

   

  (ובמילים:________________________________________________________) כולל מע"מ.

   

   

   

  *  הנחה משמעותה הפחתה ממחירי כתב הכמויות !!

  ** יובהר כי אין לתת שתי הנחות שונות למחירי כתב הכמויות אלא הנחה אחת לשני כתבי      הכמויות גם יחד.

   

   

   

   

   

   

   

  ___________________                                                 ________________

  תאריך                                                                      חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

  מכרז פומבי מס' 5/2023

   

  ישן מול חדש 3 – שיפוץ חזית בניין 4019 בשכונת צופית עילית באילת

   

  הצהרת קבלן

   

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז, ההסכם הרצ"ב על נספחיו וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי, כי ביקרתי במקום ביצוע העבודות ומכיר את תנאי המקום והגישה אליהן וכי העבודות המוצעות והיקפן ברורים ונהירים לי.

   

  ברור וידוע לי כי ביצוע המבנה ועבודות הפיתוח כהגדרתם בהסכם זה, חלקם בשיטה פאושלית וחלקם למדידה וכי לא תשולם לי בגינם כל תוספת. היקף עבודות ביצוע המבנה ועבודות הפיתוח ומהותן ברורות וידועות לי, נבדקו על ידי היטב והבנתי את כל הנדרש ממני במסגרת עבודות אלה טרם הגשת הצעת המחיר כאמור לעיל.

   

  הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ומחייבים כמותו.

   

  אין ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה בעניין זה לרבות בדבר שינוי מחירים ו/או עלויות ו/או הערכויות לרבות בדבר תוספות של כוח אדם/ציוד/כלים וכיוצב'.

   

  הנני מתחייב בזה להמציא אישור על קיום ביטוח חתום תוך 7 ימים אם אקבל הודעה כי זכיתי במכרז, כמפורט בתנאי המכרז.

   

  כן הנני מתחייב להחליף לפני חתימה על ההסכם את הערבות שצרפתי להצעתי, ל"ערבות ביצוע" מקור כמפורט בנספח להסכם. ערבות זו תהיה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע ההסכם ותוסב בסיום העבודות לערבות טיב בסכום השווה לחמישה אחוזים מהערך הכולל של החשבון הסופי שיאושר.

   

  ככל ואזכה הנני מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל דין ולא אעשה כן מבלי שקיבלתי את האישורים ו/או ההיתרים הדרושים. ברור וידוע לי כי האחריות בקבלת כל האישורים הדרושים מוטלת עלי ואין ולא תהיה לי כל טענה כנגד העירייה בעניין זה.

   

  מובהר בזה במפורש כי שחרור הערבות יבוצע רק לאחר מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בגין חוזה זה, אישור המנהל לשחרור הערבות וחתימת הקבלן על נספח " הצהרת העדר תביעות".

  התנאים האמורים הינם תנאים מצטברים.

   

  למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת שלי עפ"י ההסכם הנני מצהיר ומתחייב בזה כי לא אבצע כל הגדלה או שינוי בעבודה, מעבר לסכום המכרז אלא אם קיבלתי מראש ובכתב את הסכמת גזבר העירייה וראש העירייה.

   

  ברור לי שמועד תחילת בצוע העבודה עשוי להדחות. דחייה כזאת לא תהיה עילה לתביעה כלשהי מצידי כנגד העירייה.

   

  ולראיה באתי על החתום :

   

   

  שם המציע :                   ____________________                    מס' עוסק מורשה :         ____________________

   

   

  כתובת המציע :              ___________________________      כתובת דוא"ל:               _____________________

   

   

  חתימת המציע :             ______________________                תאריך :                        _____________________

   

  נספח ה'

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

  להגשה מקור עם ההצעה למכרז

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.    14

  אילת

   

   

  ערבות מס' _______________

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  40,000 ₪ (ארבעים אלף שקלים חדשים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת : __________________שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז פומבי מס 5/2023 בדבר – ישן מול חדש 3 – שיפוץ חזית בניין 4019 בשכונת צופית עילית באילת.

   

  אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך 40,000 ש"ח. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 31/05/2023 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצעות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

  להגשה לאחר זכייה ולפני חתימת חוזה

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 80,000 ₪ (במילים: שמונים אלף שקלים חדשים), (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס 5/2023 בדבר – ישן מול חדש 3 – שיפוץ חזית בניין 4019 בשכונת צופית עילית באילת (להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצעות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

                                                                                                                                              נספח ו'1

   

  אישור עריכת ביטוח עבודות הקבלן

  לחתימת המציע בשלב הגשת ההצעה

  לאישור המבטח לאחר הודעת זכייה

  אישור קיום ביטוחים – ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור המבוטח מען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע העבודות מעמד מבקש האישור
  שם
  עיריית אילת
  שם

  _________ ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה (בכל הרבדים) ו/או המפקח ו/או מנהל האתר ו/או עיריית אילת

   

  שיפוץ חזית בניין 4019 בשכונת צופית עילית באילת

   

  ☐קבלן הביצוע

  ☐קבלני משנה

  ☐שוכר

  ☒אחר:מזמין

   

  ת.ז./ח.פ.

   

  ת.ז./ח.פ.
  מען

  בית התמר, ת"ד 14, אילת

  מען

   

  כיסויים
  פרקי הפוליסה

  חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת פוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות / סכום ביטוח / שווי העבודה כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  כל הסיכונים עבודות קבלניות

  הרחבות לדוגמה (ניתן לפרט בהתאם לפרקי הפוליסה):

  שווי העבודות: 301, 308 (דיירים ובעלי זכויות במבנה), 309, 313, 314, 315, 316, 318, 328
  גניבה ופריצה
  רכוש עליו עובדים 1,000,000 ש"ח
  רכוש סמוך 1,000,000 ש"ח
  רכוש בהעברה 100,000 ש"ח
  פינוי הריסות 1,000,000 ש"ח
  צד ג' 20,000,000 ש"ח 302, 307, 309, 312, 315, 318, 321, 322, 328, 329
  אחריות מעבידים 20,000,000 ש"ח 309, 318, 328
  אחר  

   

   

  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'):
  009, 074

   

  ביטול/שינוי הפוליסה
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

   

   

  חתימת האישור
  המבטח:

   

  נספח ו' 2

  אישור עריכת ביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר

   

  אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור(DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור המבוטח אופי העסקה מעמד מבקש האישור
  שם

  עיריית אילת

  שם  

  ☐נדל"ן

  ☐שירותים

  ☐אספקת מוצרים

  ☒אחר: הזמנת ביצוע עבודות שיפוץ חזית בניין 4019 בשכונת צופית עילית באילת

   

   

  ☐משכיר

  ☐שוכר

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☐מזמין שירותים

  ☐מזמין מוצרים

  ☒אחר: מזמין

   

  ת.ז./ח.פ.

   

  ת.ז./ח.פ.
  מען

  בית התמר, ת"ד 14, אילת

  מען

   

  כיסויים
  סוג הביטוח

   

  חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  רכוש

   

   
  צד ג'  
  אחריות מעבידים  
  אחריות המוצר 2,000,000

   

  ש"ח 304, 308 (דיירים ובעלי זכויות במבנה), 309, 321, 328, 332 (12 חודשים)
  אחריות מקצועית 2,000,000 ש"ח 301, 302, 303, 304, 308 (דיירים ובעלי זכויות במבנה), 309, 321,325, 326, 327, 328, 332 (6 חודשים)
  אחר  

   

  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'):
  009, 074

   

   

  ביטול/שינוי הפוליסה
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

   

  חתימת האישור
  המבטח:

   

   

                                                                                    נספח ז'

   

   

  מחלקת בטיחות וגיהות

  אגף מינהלה, מינהל משא"ן ומינהלה

   

  נספח להסכם עם קבלן חוץ

   

  1. כללי

   

  1.1  הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות,  במיומנות  ובדקדקנות.

  1.2  הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי העירייה והציבור כיוצא פועל של                  עבודתו, ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה, תקלה או אירוע חריג כלשהו.

   

  1. חקיקה

   

  • הקבלן מתחייב לעבוד ע"פ כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד לרבות:

  א. פקודת הבטיחות בעבודה(נוסח חדש – תש"ל 1970 ) ותקנותיה.

  ב. חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ג. חוק החשמל התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ד. חוק עבודת הנוער התשי"ג – 1953 ותקנותיו.

  ה. כל דין אחר החל על עבודתו.

  2.2  הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של העירייה או  של כל גוף אחר החלות היום                   ואשר יחולו בעתיד.

   

  1. הכרת העבודה

   

  הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו והינו מודע לאופי העבודה,                 לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית.

   

  1. איסור מעשה מסוכן

   

  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות  ולהימנע מכל מעשה או מחדל               העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.

   

  1. השגחה על העבודה

   

  • הקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה, אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק דורש ימנה מנהל עבודה מוסמך ומהנדס ביצוע.
  • הקבלן יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה ע"י קבלני משנה, תתבצע באופן בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת של בא כוחו, אשר מינה כמפורט בתת סעיף קודם.

   

  1. אתר העבודה

   

              6.1 הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת  ובטוחה.

  6.2 הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות.

   

   

   

   

   

  1. גידור, שילוט ואמצעי אזהרה

   

           הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, תמרורי  אזהרה לרבות פנסים                מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה,ולבטיחותם ונוחיותם של הציבור             והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש ע"י בא כוח העירייה, או שיהיה דרוש ע"פ דין או  ע"פ

  הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

   

  1. עבודות בנייה ובנייה הנדסית

   

  8.1. עבודות בניה או בניה הנדסית יבוצעו עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה).

  8.2 הקבלן הינו קבלן ראשי, כמי שהעירייה הטילה עליו את ביצוע עבודות הבניה והוא לוקח על עצמו כמבצע                   הבניה את האחריות הכוללת לביצוע הוראות  תקנות הבטיחות בעבודה)עבודות בניה.(

  8.3   הקבלן מתחייב להודיע למפקח העבודה האזורי על כל עבודת בניה או בניה הנדסית  שמשכה הצפוי עולה                   על 6 שבועות, כנדרש בסעיף 192 לפקודת הבטיחות בעבודה.

   

  1. חפירות

   

         9.1 הקבלן מתחייב לבצע עבודות חפירה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח

  – 1988 ובפרט פרק ט' – חפירות ועבודות עפר.

  9.2        הקבלן ידאג לתאם כל חפירה עם הרשויות הנדרשות ועפ"י דרישותיהן.

   

  10 הריסות

   

  הקבלן מתחייב לבצע עבודות הריסה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה) התשמ"ח – 1988             ובפרט פרק י' – הריסות.

   

  1. עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים

   

            עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על             גגות שבירים או תלולים ( התשמ"ו – 1986

   

  1. עבודה בגובה

            הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח             חדש) תש"ל – 1970 ולתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח – 1988 , ולתקנות הבטיחות             בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז – 2007 ולכללי הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה.

   

  1. עבודה במקום מוקף

   

             עבודה במקום מוקף(כניסה לכוכי ביוב, תאי ביקורת, מיכלים וכד') תתבצע  בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה             תש"ל – 1970 ועפ"י הוראות הבטיחות – עבודה במקום מוקף.

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. עבודות חשמל

   

             14.1  עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים ע"פ חוק החשמל.

  14.2            הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח- חי.

  14.3          ניתוק זרם החשמל, חיבור/החזרת זרם החשמל, התחברות למקור חשמל או ניתוק/חיבור מכשירי                     חשמל, תיעשה אך ורק בידיעתו ובאישורו של  מנהל היחידה או עובד האחזקה האחראי במקום.

  14.4 הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים

  העומדים בתקנים לעניין בידוד כפול.

  14.5כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת), בין שהלוח                         קבוע ובין שהוא נייד.

  14.6  הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש במוליכי חשמל                         גלויים במקום העבודה.

   

  1. עבודה בדרכים

   

             הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים, אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים מאת עיריית             אילת ומשטרת ישראל וע"פ תנאיו ובהתאם להוראות כל דין.

   

  1. עבודה באש גלויה

  בעת ביצוע עבודות כגון: חימום, חיתוך, ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש גלויה, על             הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת  התפשטות האש/פיצוץ, לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים, הרחקה ונטרול             של חומרים דליקים, חציצה וכד'.

   

  1. מקצועיות וכשירות עובדי הקבלן

   

  17.1 הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה מספר מספיק של עובדים בעלי                     רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם                     ע"פ צורך.

  17.2  הקבלן מתחייב להדריך את העובדים על חשבונו בכל הקשור לעבודה בטיחותית עפ"י הסכם זה ולמסור                   להם את המידע הנדרש לשם כך.

  17.3 הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר שעבר את                   כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין.

   

  1. ציוד מגן אישי

   

  הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, כנדרש בתקנות             הבטיחות בעבודה)ציוד מגן אישי(התשנ"ז – 1997 ,  ויפקח שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם, לרבות: נעלי             בטיחות, ביגוד, קסדות   מגן, כובעים, כפפות, משקפי מגן, אוזניות, מעילי גשם, ציוד למניעת נפילה מגובה

  וביגוד זוהר.

   

  1. ציוד, כלים וחומרים

   

  19.1 הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.

  19.2 הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך.

  19.3          הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכני- הנדסי, כלי התעבורה, כלי ההרמה , אביזרי הרמה וכו' יהיו תקינים                      ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.

  19.4 הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכני-הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג בכלי תעבורה אחר יהיו                         בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.

   

   

  20.משמעת והטלת סנקציות

   

  20.1               הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כח העירייה/הממונה על                           הבטיחות, לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה או בשל קיום סיכון                         אחר לנפש ו/או  רכוש.

  20.2  הקבלן ימסור, לפי דרישת בא כח העירייה/הממונה על הבטיחות, את רשימת כל העובדים מטעמו                    כולל פרטים אישיים ויציג עפ"י דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך לציוד, כלי רכב או                         מפעיליהם.

  20.3 נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן – הקבלן מסכים כי הערכת שווי                         הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם העירייה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע                    לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו.

  20.4 לא מילא הקבלן, ו/או עובדיו, ו/או מועסקיו, או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה –                         רשאית העירייה להטיל קנס בשווי של 1000 ש"ח לכל יום, וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן                         עפ"י ההסכם.

   

   

   

   

   

  הצהרת הקבלן

   

  אני הח"מ מצהיר בזאת, כי קראתי והבנתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב

  לעבוד על פיו ועפ"י הוראות כל דין.

   

   

   

   

   

   

  ———————         ————————-                            —————–

  שם הקבלן                     חתימת הקבלן                                        תאריך

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נספח ח'

  מסמכים ותשלומים

   

  1. נספח זה בא לפרט נוהל מסירת מסמכים וכן נוהל הגשת חשבונות לעירייה.

   

  א.         כללי

   

  1. שם מגיש החשבון בהסכם בחשבון ובחשבוניות חייב להיות זהה ואם מדובר בחברה בע"מ יוגשו החשבונות ע"ג ניירות החברה בשמה המלא, וחשבוניות של החברה.

   

  1. במידה והחותם הינו חברה בע"מ, יש לצרף אשור עורך דין או רו"ח כי החותמים על ההסכם הם מורשי החתימה של החברה.

   

  1. הספק יגיש עם חתימת ההסכם טופס תשלומים באמצעות מסלקה, המצ"ב.

   

  1. עם החתימה על ההסכם יגיש הספק אשור מס הכנסה על % ניכוי במקור וניהול ספרים בתוקף.

   

  ב.         חתימת ההסכם

   

  יש לחתום על ההסכם בחתימת יד מורשה חתימה + חותמת בכל המקומות המסומנים ובנוסף

  בתחתית כל דף חתימה מלאה. אם מדובר בחברה בע"מ יש להטביע חותמת החברה + חתימת מורשה החתימה.

   

  ג.          ערבות בנקאית

   

  הספק יגיש עם חתימת ההסכם המצ"ב ערבות בנקאית להבטחת בצוע העבודה ("ערבות ביצוע") בשיעור ובנוסח המפורט במסמכי ההסכם למשך כל תקופת הביצוע כמפורט בנספח ערבות בנקאית.

   

  ד.         נזיקין ובטוח

   

  הספק יגיש עם חתימת ההסכם המצ"ב פוליסת בטוח עפ"י הנוסח המפורט בהסכם, חתום כדין.

   

   

  ה.         נוהל הגשת חשבונות

   

  1. לכל חשבון יצורפו כל המסמכים הנדרשים.
  2. לא צורפו המסמכים ע"י הספק כנדרש, יחושב מניין הימים לעניין התשלום מיום השלמת כל המסמכים.
  3. את החשבונות וכתב הכמויות יש להגיש בהתאם להוראות ההסכם למשרד היחידה המזמינה בעיריית אילת, למנהל היחידה.
  4. חשבונות וחישוב כמויות אשר יתוקנו ע"י המפקח, יגישם הספק למפקח שוב כשהם מתוקנים. לא יתקבלו בעירייה כל חשבונות מתוקנים ידנית

  (א)  לכל חשבון חלקי יש לצרף צילום הדף הראשון של ההסכם וכן עמוד התמורה בהסכם וכן צילומי חשבונות  קודמים אשר אושרו בגין העבודה הנ"ל.

   

  (ב)  לחשבון חד פעמי ו/או סופי יש לצרף את העתק ההסכם ולחתום על הצהרת העדר תביעות (ראה מסמך מצ"ב). ע"ג כל חשבון יופיע: מס' הסכם כפי שמופיע ע"ג ההסכם ומהותו.

   

  נא להקפיד ולמלא את ההוראות הנ"ל, אי מילוי קפדני של הנ"ל יגרום לעיכובים ואיחורים מיותרים בתשלום.

   

   

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

   

   

   נספח ט

   

  פרטי הקבלן / נתוני בנק

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  גזברות

   

   

  א.נ.,

   

  הנדון : פרטי הקבלן בהנהלת חשבונות.

   

   

  לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

   

  שם/הבנק _______________מס'/הבנק ___________שם/הסניף_______________

   

  מס'/הסניף _________שם/החברה/הקבלן/הפירמה___________________________

   

  מס'/החשבון_____________  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום ________

   

  ______________________________________________________________

   

  טלפון לברורים________________

   

   

   

  ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

   

   

  בכבוד רב,

   

   

   

  ________                   _____________                   __________      _________

  תאריך                          מס' עוסק מורשה                    חותמת                  חתימה

   

   

   

   

  נספח י

   

  קבלת עבודות

   

  1. כללי

   

  1.1.       נוהל זה בא להסדיר אופן העברת מערכות לעיריית אילת.

   

  1.2.       המערכות:         כבישים

  רשת מים

  רשת ביוב

  מתקני שאיבה

  תאורת רחובות

  עב' פיתוח

  עב' גינון

  תעלות/מובילי ניקוז

  מבנים

   

  1.3.       מפרטים – המפרטים הקובעים: מפרטים שאושרו לעבודות ע"י עיריית אילת.

   

  1. אופן הפנייה.

   

  2.1.       הגורם המקים מערכת/ות יודיע בכתב דבר כוונתו לקיים העברת המערכת/ות לעירייה תוך ציון סוג, פרטים מועד משוער לסיום עבודות (כולל כל הנדרש כפי שיפורט להלן).

   

  2.2.       ההודעה תשלח לגורם המזמין בעיריית אילת.

   

  2.3.       ההודעה כולל כל הנדרש תגיע לעירייה לפחות 21 יום לפני מועד המסירה המשוער.

   

  2.4.       ההודעה תכלול שם איש קשר להמשך תאום, כתובת, מס' טלפון, ומס' פקס.

   

   

  1. תכניות עדות

   

  3.1.       תכנית/יות עדות עם גבולות המסירה.

   

  3.2.       תכניות תאום מערכות במקרים בהן יש יותר ממערכת אחת.

   

  3.3.       תכנית עדות לכל מערכת כולל כל הפרטים הרלוונטיים (ע"פ מפרטי העירייה).

   

  3.4.       כל תכנית עדות תהה חתומה ע"י מודד מוסמך .

   

  • תכניות תערכנה בפורמט עיריית אילת
  • התכניות תימסרנה בהעתק על גיליון+ על גבי מדיה מגנטית.
  1. אישורים

   

  4.1.       המוסר ימציא האישורים הבאים (ע"פ המערכת/ות)

   

  מבנים: היתר בניה, היתר אכלוס, אישורי בדיקות מכון התקנים, מפרט בדיקות, תעודת איטום גג ותעודת סיום המצורפים כנספחים לחוזה.

   

  חשמל: אישור בודק, אישור ח"ח.

   

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

   

  מים:     אישור בדיקת לחץ, אישור חיטוי, אישור צילום ריתוכים.

  אישור כיבוי אש בדבר ברזי כיבוי (הידרנטים).

   

  ביוב:    צילום טלוויזיה, אישור מתכנן בדבר סיום עבודות.

   

  פיתוחאישור מכון התקנים בדבר בדיקות אופני ביצוע עבודות עפר, תו תקן לריהוט רח' ומתקני משחק, אישור מתכנן בדבר סיום עבודות.

   

  גינון:       אישור המחלקה בדבר תקינות מע' השקיה+אישור מתכנן בדבר השלמת עבודות.

   

  מובלים/נקזים:  דו"ח הידרולוגי כולל אגן הניקוז, אישור מתכנן.

   

   

  כבישים: אישור מכון התקנים בדבר בדיקת צפיפות והידוק לפי שכבות, תוצאות בדיקת מרשל, אישור משרד התחבורה הסדרי תנועה.

   

  מתקני שאיבה: ספרי אחזקה, תכניות עדות, תכניות חשמל + חד קווי, אישור ח"ח.

   

   

  1. ערבויות: לכל העבודות יש להמציא ערבות בדק לשנה (או כל מועד אחר כפי שנקבע במסמכי ההסכם על נספחיו) מיום אישור עיריית אילת בדבר קבלת העבודה, לכבישים יומצא לתקופה של 24 חודשים. לעניין איטום הגג תקופת האחריות תהיה ל-10 שנים כמפורט בנספחים לחוזה.

   

  6.אופן קבלה.

   

  6.1.       נציגי העירייה יתאמו סיור לאחר לימוד המערכות כפי שמופיע בתכניות שנמסרו תוך 21 יום מקבלת כל הנדרש כאמור בנוהל זה.

   

  6.2.       במערכות משולבות בהן הקבלן המבצע סיים קטעים אשר לעירייה יש עניין בתחזוקתן, יצרף הגורם המפתח מכתב התחייבות לכיסוי תיקון כל אשר יגרם לשטח/מערכת שימסרו לעירייה עד סיום העברה.

   

  6.3.       באחריות הגורם המפתח לסיים הערות סיורי הקבלה בפרק הזמן שהוקצב לכך במהלך הסיור.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

   

   

   

   

  ' תיאור הבדיקה טפסים/ אישורים הערות
  1. אישור אדריכל תכנון מול ביצוע
  2. אישור קונסטרוקטור תכנון מול בצוע כולל אשור לבצוע תקרות אקוסטיות
  3. אישור פיקוח מנהל פרויקט
  4. אישור יועץ חשמל תכנון מול בצוע
  5. אישור יועץ אינסטלציה תכנון מול בצוע
  6. אישור יועץ קרקע
  7. אישור יועץ בטיחות תכנון מול בצוע
  8. תוכנית as made אדריכלות
  9. תוכנית as made חשמל (מתח נמוך וגבוה)
  10. תוכנית as made אינסטלציה
  11. תוכנית as made לעבודות פתוח
  12. אישור מעבדה לתקרה אקוסטית כולל בדיקת עמידות באש
  13. אישור מעבדה לאיטום קירות וחלונות
  14. אישור מעבדה לקירוי קל (כולל עמידות באש, ריתוכים וכו')
  15. אישור מעבדה לבדיקות בטון סופי
  16. אישור מעבדה להידוק קרקע סופי
  17. אישור מעבדה אינסטלציה סופי
  18. אישור מעבדה איטום גגות סופי
  19. אישור מעבדה מערכת גילוי אש עשן סופי
  20. אישור מעבדה- חשמל
  21. אישור מעבדה לבדיקות שליפת חיפוי אבן
  22. כלונסאות- אישור מעבדה
  23. אישור בודק מוסמך פרטי או של ח"ח
  24. אישור תוואי תקן למתקנים השונים
  25. תעודת אחריות למערכת גילוי עשן + חוברת הפעלה
  26. הוראות אחזקה למתקנים
  27. הוראות הפעלה+ הדרכה למתקנים
  28. תיק מסירה בשלושה העתקים
  29. ערבות בדק
  30. טופס העדר תביעות
  31. אישור לכך שהזכוכיות במבנה מחוסמות
  32. חשבון סופי
  33. חיבור טלפון
  34. אישור כיבוי אש

   

  הערות כלליות:

   

  מספר חוזה   _________________________

   

  שם הפרויקט  ________________________

   

  שם הקבלן  __________________________

   

   

   

   

   

   

   

   

  הנדון:   תעודת אחריות לאיטום גג

   

  על פי נספח י' לחוזה שנחתם בין עיריית אילת לבינכם להלן תנאי האחריות:

   

  1. תעודת האחריות תהיה בתוקף ל- 10 שנים החל מתאריך _______________ ועד לתאריך ___________________.
  2. הקבלן אחראי לטיב העבודה למשך כל תקופת האחריות.
  3. כל תיקון שיידרש על ידי הרשות המזמינה יבוצע על ידי הקבלן תוך 21 יום בתיאום מוקדם עם נציג הרשות המזמינה למעט תיקון נזילות מים שיבוצעו תוך 48 שעות מהפסקת הגשם הראשונה.

   

   

   

   

   

   

  חתימה וחותמת המציע: ________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נספח יא

   

   

  מכרז  פומבי מס' ________

  בדבר –  __________________________________

   

  הצהרת העדר תביעות

  לחתימה רק בסיום העבודה

   

   

   

   

   

   

  אני הח"מ ________________ ת.ז. __________ אשר ביצעתי עבודות עבור עיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע עבודות/י בהתאם לחוזה כמפורט בחשבון סופי מס' _____________ .

   

  עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצע חוזה זה על נספחיו.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

   

  נספח יב

   

  טופס פקודת שינויים

  לפי פרק ח' סעיף 48 לחוזה

   

  חוזה מס'_____________

  בדבר ________________

   

   

   

  היקף חוזה מס' _________________

  היקף השינוי ___________________ ₪

  השינוי באחוזים_________________

  סך הכל ערך החוזה לאחר השינוי______________₪

   

  הריני להודיע בזאת כי הערכת השינויים נעשתה בהתאם להוראות פרק ח' סעיף 47 לחוזה

  חתימת המנהל ___________שם _________תאריך___________

   

   

  תוספת תקציב מאושרת__________________₪

  מתקציב מס'___________________

  שיריון מס'____________________

   

  חתימת גזבר העירייה ________________תאריך_______________

   

  חתימת ראש העירייה ________________תאריך_______________

   

   

  בחתימתו של הקבלן על מסמך זה מצהיר הקבלן כי ברור וידוע לו כי פקודת השינויים הרצ"ב הינה חלק בלתי נפרד מן החוזה עליו חתם ביום __________שמספרו_____________ וכי כל האמור בחוזה זה על מחויבויותיו יחול גם לגבי העבודות נשוא פקודת השינויים.

   

  רצ"ב כתב כמויות לביצוע

   

   

   

   

   

  ____________                        _______________________

  תאריך                                         חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

  טופס פקודת שינויים-ללא תוספת עלויות

  לפי פרק ח' סעיף 48 (4) לחוזה

   

   

   

  חוזה מס'_____________

  בדבר ________________

   

   

   

  היקף חוזה מס' _________________

  מהות השינוי ___________________ ₪

   

   

  חתימת המנהל _____________שם _________________תאריך__________

   

  אישור וחתימת מהנדס העיר ____________שם _____________ תאריך________

   

  בחתימתו של הקבלן על מסמך זה מצהיר הקבלן כי ברור וידוע לו כי פקודת השינויים הרצ"ב הינה חלק בלתי נפרד מן החוזה עליו חתם ביום _________שמספרו_____________ וכי כל האמור בחוזה זה על מחויבויותיו יחול גם לגבי העבודות נשוא פקודת השינויים. כמו כן מאשר הקבלן בחתימתו כי השינויים האמורים מקובלים עליו וכי לא יבוא בטענה ו/או דרישה כספית כלשהי באשר לשינויים אלה.

   

  רצ"ב כתב כמויות לביצוע

   

   

   

   

   

  ____________                        _______________________

  תאריך                                         חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נספח יג

   

   

   

  מספר חוזה   __________________

   

  שם הפרויקט  _________________                                          תאריך: ___________

   

   

  לכבוד

   

  ________________________ (הקבלן)

   

  ________________________

   

  הנדון:   תעודת גמר

   

   

  על פי סעיף 54 לתנאי החוזה שנחתם בין עיריית אילת לבינכם ובתוקף סמכותי כמפקח לפי החוזה, הריני מאשר בזה כי העבודה, כמפורט בחוזה האמור, בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה ולשביעות רצוני, לאחר שבדקתי את העבודה כאמור ולאחר שהתחייבתם בפני כי תשלימו כל חלק או פרט בעבודה האמורה שטרם הושלם לשביעות רצוני, כאמור ברשימה המצורפת.

   

  רצ"ב הרשימה

   

   

  בכבוד רב,

   

  המפקח

   

   

   

   

  __________________________

  עיריית אילת

   

   

   

  נספח יד'

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

   

   

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:
  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.
  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.
  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.
  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.
  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

   

  נספח טו'

                                                                                                                      

   

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

   

   

  אני הח"מ __________________ מרח'______________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

  אני נציג חב' _________________  (להלן – הספק) ואני מכהן כ__________________ ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה כי –

   

   

  • עד מועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, להלן – החוק) הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002).

  או

  • הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002), אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

   

   [למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי]

   

   

   

   

  __________________

  שם וחתימה

   

   

   

                                                                                                                                                                                          נספח טז'

  תצהיר בדבר אי תאום מכרז

   

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

   

   

  __________     _____________________     ______________________     _______________

        תאריך                       שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר

   

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________

  הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת

  כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

   

   

   

  _______________                                                                           __________________________                           

           תאריך                                                                                                     שם מלא + חתימה + חותמת