מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי אילת פתוחים כרגיל, לאחר שקיבלה העירייה אישור מפיקוד העורף להשאיר אותם פתוחים. מדיניות ההתגוננות באילת ללא שינוי. סוכות ההצלה בחופים המוכרזים יפעלו כרגיל בין השעות 8:30-16:00 ובששישבת 9:00-16:00.

בצל הלחימה פתחה העירייה מוקד סיוע עירוני זמין בכל זמן ובכל עניין 08-6363990 | 8294* 📞

על רקע המצב הביטחוני וכמענה ראשוני לקליטת מפונים פתחה העירייה את אולם הספורט בית הפועל ואולם בית ספר צאלים

על רקע המצב הבטחוני, תושבי אילת המוכנים לפתוח את ביתם ולארח משפחות בביתם, מוזמנים להירשם במוקד העירוני 106 מכל טלפון 📞

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

ברוך הבא לאתר האינטרנט של עיריית אילת (להלן: "העירייה"). תנאי שימוש אלה מהווים הסכם משפטי מחייב בין משתמש האתר (להלן:המשתמש") לבין העירייה. תנאי השימוש יחולו על כל התחברות ו/או גלישה באתר, על ידי המשתמש, ועשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. כניסה ו/או גלישה באתר מהווה אישור כי המשתמש קרא ומסכים לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות, לכן בטרם השימוש באתר אנו ממליצים לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש המפורטים להלן.

מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מאחר שעצם השימוש של כל משתמש ו/או אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש באתר בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, לרבות בכל תוכן ו/או שירות המופיע בו, מהווים הסכמה לתנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות (להלן "מדיניות הפרטיות") בה ניתן לצפות כאן, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן "תנאי השימוש"), ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מסדירים את היחסים בין המשתמש לבין העירייה והם עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של העירייה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק או להוסיף על תנאי שימוש אלה בכל עת, ללא מתן הודעה מוקדמת מעבר לפרסום ההוראות בתנאי השימוש עצמם ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלה יחייבו את המשתמש באתר עם המשך השימוש בו. לפיכך, העירייה ממליצה למשתמש לעיין בתנאים אלה מעת לעת. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים כאמור מעיד על הסכמתו לכך. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.

נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הוא זה המפורסם באתר. תנאי השימוש הינם במצטבר ולא לחילופין והם יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את זה. מובהר כי המשתמש רשאי לבחור לעיין בחלק מהמידע ו/או המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים המוצעים באתר אינם פעילים עדיין, והם יעמדו לרשות המשתמש עם הפעלתם.

 • האתר מאפשר גלישה מיידית. באמצעות האתר ניתן לקבל שירותים שונים אשר נועדו, בין היתר, לצורך הענקת שירות, פרסום עדכונים, ביצוע תשלומים, דיווחים מסוגים שונים, קבלת מידע אודות אגפי העירייה ואורגניה, שעות קבלת קהל ופעילות העירייה.

 • המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימוש באתר ובתוכן האתר ללא הרשאה מראש ובכתב מטעם העירייה:

  1. לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.
  2. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו לרבות איסור העתקת ו/או שימוש לוגו העירייה.
  3. להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
  4. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו.
  5. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
  6. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
  7. שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
  8. לעשות שימוש ברשת האלחוטית כדי לפגוע בכל אדם ו/או חברה, בכל דרך.
  9. אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישת המשתמש לאתר ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.
 • הזכאות להשתמש באתר בהתאם לתנאיו ולהוראותיו, וליהנות משירותיו תינתן לכל משתמש העומד בתנאים כדלקמן:

  1. שימוש כללי באתר מותר לכל משתמש באשר הוא.
  2. הזמנת ורכישת שירותים תתאפשר רק על ידי משתמש העומד בתנאים כדלקמן:
   • כשיר על פי דין לבצע פעולות משפטיות בכלל ופעולה משפטית זו בפרט;
   • הזדהה בהתאם למדיניות העירייה (מבלי לבצע התחזות);
   • בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעל תיבת דואר אלקטרוני ואמצעי התקשרות;
   • נרשם לאתר ופועל בהתאם להוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר.

   

  יחד עם זאת ולמען הסר ספק מובהר בשנית כי לעירייה נתונה הרשות בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה לאתר ו/או לביצוע פעולות שונות בו, לרבות בשל ביצוע פעולות אסורות באתר וכל פעולה אשר לדעת העירייה אינה מאפשרת את המשך שימושם באתר.

   

 • בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו"ב.

  האתר בכללותו, לרבות כל התכנים המופיעים בו כהגדרתם להלן מותאמים למדינת ישראל ומיועדים לשימוש במדינת ישראל, אלא אם כן צוין אחרת, ומוצעים לציבור ולמשתמשים כמות שהם (AS IS) .

  העירייה עושה מאמצים על מנת שהתוכן המופיע באתר יהא נכון, מדויק ועדכני. יחד עם זאת, העירייה אינה מתחייבת לכך, ויתכנו טעויות מעת לעת. העירייה לא תישא באחריות כלשהי לעדכניות, דיוק ושלמות המידע המצוי באתר.

  העירייה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות בכל עת את האתר, המידע והשירות במסגרתו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקה או הגבלה, שינוי מבנה האתר, היקפם וזמינותם של המידע והשירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר, בשירות ותפעול, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר, כי למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העירייה בגין האמור.

  העירייה מבהירה בזאת כי התוכן הכלול באתר ו/או כל שימוש בו, לרבות בתוכן המסופק על ידי העירייה ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר, אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס להתאמתו למשתמש מסוים, ועל כן כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות ו/או כל תוכן אחר המוצג באתר ו/או במקום אחר שאיננו מטעם העירייה, נעשה בהתאם לשיקול דעתו של המשתמש ויתבצע על אחריותו הבלעדית. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה בקשר לכל תוכן הכלול באתר בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי השירות בו הוא מעוניין לעשות שימוש, ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

  ככל שהמשתמש זיהה ו/או חשד כי קיים פער בין השירות המבוקש בפועל לבין השירות המופיע באתר, בצמוד לתיאור השירות המבוקש, יוכל המשתמש לפנות לעירייה שתפעל לתקנו בהתאם לצורך.

  השירותים באתר העירייה עשויים להכיל קישורים, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר לאתרים או משאבי אינטרנט אחרים. כאשר מתבצע מעבר באמצעות אחד מהקישורים, יתחבר המשתמש לאתר או משאב אינטרנט אחר, אשר עלול לאסוף מידע אודות המשתמש מרצונו או באמצעות עוגיות או טכנולוגיות אחרות. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה בשירותים, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד העירייה בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים. באחריותו הבלעדית של המשתמש לקרוא את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש טרם שימוש באתרים אלה.

  עוד מובהר כי העירייה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי העירייה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

 • העירייה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת. תכני האתר ניתנים לשימוש כמות שהם (‘As Is’), והעירייה לא מתחייבת להתאים את השירות באתר לצרכי המשתמש. לא תהא למשתמש באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העירייה בגין תכונות השימוש, המגבלות או אופן השימוש בו. העירייה שומרת לעצמה את הזכות להסיר את אתר העירייה, או לשנות מעת לעת את מבנהו, את מראהו, ואת זמינותם של השירותים והתכנים הנמסרים בו, ללא צורך במתן הודעה מראש על כך. העירייה איננה מתחייבת לכך, שהשירות הניתן באתר יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות, או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה או בתוכנה, או פגיעה מכל סיבה אחרת, והעירייה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש או לרכושו כתוצאה מכך. אתר העירייה מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מאת העירייה. חל איסור מוחלט לבצע שינויים באתר או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות ובמידע, העירייה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר ברשת האינטרנט שאין לה שליטה עליו.

  המשתמש מתחייב בזאת לציית להוראות כל דין העשויות לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלה.

  המשתמש מודע לכך שהעירייה רשאית לשנות ו/או להפסיק ו/או לבטל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, את פעילות האתר וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך.

  העירייה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על-ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.

  בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן באתר לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות , לפי העניין.

  אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

 • מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות בשם וסימני מסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו ע"י העירייה או מי מטעמה ובכל תוכנה, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו,  יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר וכיוצ"ב הכלולים בו (להלן "התוכן" ) הינן של העירייה בלבד ו/או של צד שלישי אשר העניק לעירייה זכות שימוש בהם, והשימוש בהם על-ידי המשתמש הינו אסור ללא קבלת רשות מפורשת מראש ובכתב מהעירייה. חל איסור מוחלט להכניס שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של העירייה בכתב ומראש. לוגו העירייה, סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר שייכים לעירייה ו/או לבעלי הזכויות בהם שנתנו הרשאה לעירייה ו/או למפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.

  כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו) ובכלל זאת שם המתחם("Domain") הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן, כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של העירייה ו/או של צד שלישי, אשר הרשה לעירייה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר בלעדית לעירייה. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור העירייה לכך מראש ובכתב.

  העירייה עושה ככל שביכולתה על מנת לכבד זכויות צדדים שלישיים בתכנים המוצגים באתר, ובין היתר באמצעות שימוש מורשה בהתאם לרישיון השימוש הספציפי שניתן לה ועל-ידי מתן קרדיט מתאים לצידם באתר. ככל שמשתמש כלשהו ו/או גולש באתר ו/או גוף כלשהו סבור כי יש לו זכויות בתוכן מסוים המוצג באתר ו/או מתנגד לשימוש שהעירייה עושה בו כאמור, עליו ליידע את העירייה על כך באמצעות מסירת הודעה בכתב דרך כתובת הדואר האלקטרוני של העירייה המוצגת באתר, תוך ציון מדויק של הזכות בחומר ו/או מיקום החומר הפוגע לפי URL פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה. ככל שתימסר לעירייה הודעה כאמור, היא תבחן את הפנייה תוך זמן סביר, ואם תמצא כי השימוש בתוכן המדובר אכן נוגד זכויותיו של צד שלישי, התוכן יוסר מהאתר והשימוש בו ייפסק. העירייה תיתן לפונה הודעה מתאימה.

 • המשתמש מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, ישיר או עקיף, אובדן רווח, תשלום, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, שיגרמו לעירייה במישרין ו/או בעקיפין עקב הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לכל דין בקשר לאתר.

 • כל עיכוב או חסימת גישה לאתר בשל כוח עליון, כגון מלחמה, שביתה, שריפה, הפסקת חשמל, מזג אוויר וכיו"ב, לא ייחשב כהפרה של תנאי שימוש אלו ע"י העירייה ואלה לא יקנו למשתמש זכות תביעה ו/או פיצויים

 • האתר פעיל 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.

  מובהר בזאת, כי ייתכן שיחולו שינויים במועדים המצוינים בתנאי שימוש אלה, לרבות שעות פעילות האתר וכדומה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של העירייה.

 • מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה, תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.

 • על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי השימוש הנ"ל או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים בעיר אילת או המחוזי בבאר שבע לפי העניין בלבד.

 • העירייה שומרת על הזכות לשנות או להתאים את תנאי השימוש מעת לעת בכל זמן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של המסמך. המשך השימוש בשירותים לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לשינויים.

 • על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, המשתמש רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגרי העירייה ואף לבקש מהעירייה לתקן מידע זה אם הוא אינו נכון, שלם או מדוייק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל העירייה באמצעות עמוד "יצירת קשר" באתר או לחלופין להפנות בקשה לפי חופש המידע של העירייה כאן.

  בכל עניין, שאלה ו/או בקשה בנוגע לתנאי שימוש אלה או בנוגע לאתר העירייה ניתן לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת   gil@eilat.muni.il

  או לחילופין בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, ניתן לפנות בטלפון 106 מתחום העיר או בטלפון 08-6367106 , או במייל  moked1@eilat.muni.il

  בכל תכתובת יש לכלול את הפרטים המלאים לרבות כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני ליצירת קשר. העירייה תשתדל להגיב לכל בקשה/פנייה סבירה בזמן סביר.