מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי אילת פתוחים כרגיל, לאחר שקיבלה העירייה אישור מפיקוד העורף להשאיר אותם פתוחים. מדיניות ההתגוננות באילת ללא שינוי. סוכות ההצלה בחופים המוכרזים יפעלו כרגיל בין השעות 8:30-16:00 ובששישבת 9:00-16:00.

בצל הלחימה פתחה העירייה מוקד סיוע עירוני זמין בכל זמן ובכל עניין 08-6363990 | 8294* 📞

על רקע המצב הביטחוני וכמענה ראשוני לקליטת מפונים פתחה העירייה את אולם הספורט בית הפועל ואולם בית ספר צאלים

על רקע המצב הבטחוני, תושבי אילת המוכנים לפתוח את ביתם ולארח משפחות בביתם, מוזמנים להירשם במוקד העירוני 106 מכל טלפון 📞

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי 18.2021 בדבר – איסוף ופינוי אשפה מאזורי תיירות ותעשיה בתחום שיפוט העיר אילת

פרטי מכרז

עיריית אילת מעוניינת בקבלת שירותי איסוף ופינוי אשפה באזור התיירות ובאזור התעשייה בתחום שיפוט העיר אילת ובהתאם למפרט המצורף בזאת כחלק בלתי נפרד מההסכם ומסמכי המכרז המצורפים

מסמכי מכרז 18.2021

 • הסכם שרות

  ( עפ"י  מכרז פומבי מס' 18/2021)

   

  בדבר – איסוף ופינוי אשפה מאזורי תיירות ותעשיה

  בתחום שיפוט העיר אילת

   

  שנערך ונחתם באילת ביום ___ בחודש _____ בשנת 2021

   

   

   

  ב י ן

   

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העיר וגזבר העירייה

  בית התמר, ת"ד 14, אילת

                                                             

                                                                      ( להלן – "העירייה")                               מצד אחד ;

   

   

  ל ב י ן

   

   

  שם: _____________________

   ע.מ./ח.פ. מס': _______________

  כתובת : _______________________

  דוא"ל: ____________________________

  טלפון : ______________

   

   

                                                     ( להלן – "הקבלן" )                                מצד שני ;

   

   

   

  ה ו א י ל              ועיריית אילת מעוניינת בקבלת שירותי איסוף ופינוי אשפה באזור התיירות ובאזור התעשייה בתחום שיפוט העיר אילת ובהתאם למפרט המצורף בזאת כחלק בלתי נפרד מההסכם (להלן: "השירותים" ו/או "העבודות בהתאמה").

   

  ו ה ו א י ל            והקבלן מצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון, היכולת האמצעים וכוח האדם לספק השירותים האמורים לעיל.

   

  ו ה ו א י ל             והעירייה פרסמה מכרז פומבי לשם קבלת השירותים.

   

  ו ה ו א י ל             והקבלן הגיש הצעתו למכרז והעירייה הכריזה עליו כזוכה במכרז.

   

   

   

    אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

   

   

   

   

   

   

   

  1. מבוא

   

  1.1. המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד  מהסכם זה.

   

  1.2. המפרט המצורף להסכם זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד מן ההסכם ויפורש ביחד עימו.

   

  1.3. להלן רשימת נספחים להסכם:

   

  נספח א':       כתב הזמנה, הנחיות ודרישות סף להשתתפות במכרז.

  נספח ב':       מפרט כללי ומפרט מיוחד.

  נספח ב'-1:    רשימת אתרי עבודה

  נספח ב'-2:    מכולות מאזור תיירות וממחנות צה"ל.

  נספח ב'-3:    מכולות מאזור תעשייה.

  נספח ב'-4:    דחסניות מבתי מלון ובתי עסק.

  נספח ב'-5:    מכולות רם-סע.

  נספח ב'-6:    מוטמנים ומונחי קרקע.

  נספח ב'-7:    הובלת אשפה מתחנת המעבר למטמנת נימרה.

  נספח ב'-8:    מפרטים טכניים.

  נספח ג':        כתב כמויות – מחירים לפני הנחה.

  נספח ג'-1:     הצעת הקבלן: הנחה באחוזים על מחירי כתב הכמויות.

  נספח ד':       הצהרת הקבלן.

  נספח ה':       נוסח ערבויות.

  נספח ו':        ביטוח.

  נספח ז':        הוראות בטיחות.

  נספח ח':       מסמכים ותשלומים, הגשת חשבונות.

  נספח ט':       פרטי ספק.

  נספח י':        הצהרת העדר תביעות.

  נספח יא':      הצהרת משתתף על פי פקודת העיריות.

  נספח יב':      תצהיר אי תאום הצעות במכרז

  נספח יג':       נספח עלות שכר מעביד

  נספח יד':      הגנה על זכויות עובדים המועסקים בידי קבלני שירותים

   

  1. מונחים

   

  בהסכם זה על נספחיו יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר:

   

  "המנהל" –          מנהל אגף שירותים עירוניים, או מי שמונה על ידו בכתב לפקח על ביצוע הסכם זה או חלק ממנו.
  "הקבלן" –          לרבות עובדיו, מורשיו ו/או מי מטעמו שהוסמך לעניין הסכם זה או חלק ממנו ולרבות קבלני משנה מטעמו.
  "העבודות " ו/או "השירותים" בהתאמה –          ביצוע עבודות איסוף ופינוי אשפה באתרי העבודה שיקבעו ע"י העירייה כמפורט בנספחים ופינויים באמצעות משאיות דחס ייעודיות המצוידת במשפך לקליטת האשפה מהמכלים ושטיפתם בו ובמנוף לטעינה עצמית בעל כושר הרמה מתאים לפינוי המכלים לתוך המשפך במרכב הדחס לרבות הובלת הפסולת להטמנה באתר נימרה או לכל מקום אחר כפי שיקבע, הכול כאמור בהסכם זה על נספחיו לרבות המפרט המיוחד המסומן ב'.
  "אשפה/פסולת" –          אשפה ופסולת כהגדרתן בחוק עזר לאילת (איסוף ופינוי אשפה זבל ופסולת) תשס"ב 2002 או כל חוק עזר שיבוא במקומו וכן אך לא רק פסולת מעורבת המכילה מרכיבים אורגנים ואנאורגנים, לרבות שיירי מזון, קליפות, ניירות, בקבוקים, שיירי זכוכית, תיבות, קופסאות, קרטונים, אריזות למיניהן, עלים, ענפים וגזם, גרוטאות ביתיות, שיירי הריסות של – עץ, ריהוט, בניין (הנובעת משיפוצים), פסולת ניקיון רחובות ושטחים ציבוריים, וכל פסולת אחרת מכל סוג שהוא אשר תמצא בתוך מכולות האשפה המיועדות לפינוי או מחוצה להן.

   

  חתימת המציע ___________________

  "אתרי העבודה"

   

   

   

  "הוראות תכ"ם"

   

  –          המקומות בתחום שיפוט העיר אילת מהם יש לאסוף ולפנות את האשפה/פסולת  כמפורט בנספחים להסכם. המקומות עשויים להשתנות בהתאם לדרישות העירייה והוראותיה והכל בהתאם להוראות ההסכם על נספחיו.

  –          הוראה מס' 7.3.9.2 (על שינויה, תיקוניה והפניותיה) של החשב הכללי במשרד האוצר שעניינה הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון החלה על הרשות המקומית בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 9/2016.

   

   

  "מכולות"

   

  –          מכלים לאצירת אשפה בהתאם לדרישות המפרטים המיוחדים בין של העירייה ובין אם סופקו והוצבו על ידי הקבלן, שמהם ומסביבתם יש לאסוף ולפנות את האשפה/פסולת והכל בהתאם להוראות ההסכם על נספחיו. מכולות שיסופקו על ידי הקבלן יישארו בבעלותו.
  "משאיות ייעודיות"

   

  –          כלי הרכב של הקבלן שביצוע עבודות איסוף ופינוי אשפה כפי המפורט במפרט.
  "מטמנת נימרה" –          המטמנה לקבורה סניטרית של אשפה ופסולת של העיר אילת או כל אתר אחר עליו תורה העירייה, הנמצא במרחק של עד 25 ק"מ מהעיר אילת.
  "דו"חות עבודה יומיים" –          סידור עבודה יומי ויומן עבודה יומי הכולל רשימת אתרי העבודה מהם תפונה האשפה באמצעות משאיות יעודיות תוך ציון ימי פינויים.
  "ימי העבודה" –          כל ימות השבוע, ימי חול המועד, ימי שבתון ושביתה, לילות לקראת חגים ומועדי ישראל, מוצאי שבת והכל בהתאם לקביעת המנהל.  במקרים בהם נדרשת עבודה על פי הוראות העירייה ו/או מי מטעמה גם בימי שבת ומועדי ישראל, תבוצע העבודה בהתאם ובכפוף לקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה ואין בהוראה כאמור כדי להוות הנחיה לפעול בניגוד לדין.
  "המדד לצרכן" –          מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו. מדד זה יחול על כל העבודות הטעונות הצמדה עפ"י מסמכי המכרז.
  "מדד הבסיס" –          המדד הידוע ביום האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז, שהוא מדד חודש ספטמבר 2021.

   

           "בודק שכר"                    –   האדם או הגוף שהרשות המקומית שכרה את שירותיו לשם בדיקת                                                    תנאי השכר ועמידה בחוקי העבודה של הקבלן מול עובדיו בהתאם                                                     לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב 2011.

   

  1. הצהרות הקבלן

   

  בחתימתו על חוזה זה מצהיר ומאשר הקבלן כדלקמן:

   

  3.1   כי ביקר במקום ביצוע העבודות כמפורט במסמכי החוזה ומכיר את תנאי המקום והגישה אליהם וכי העבודות הנדרשות והיקפן ברורים ונהירים לו ואין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כמו כן מצהיר כי הוא יכול ומסוגל לבצע את העבודות כנדרש לפי הסכם זה וכי הוא מתחייב לבצען במירב הקפדנות והיעילות המקצועית ולשביעות רצון העירייה.

   

  3.2   כי במהלך כל תקופת ההסכם יהיה בבעלותו או בחזקתו מקום מתאים בתחום שיפוט העיר אילת לצורך מתן השירותים נשוא הסכם זה הכולל מקום או מקומות להעמדת/חניית המשאיות ומשרד מתאים והכל כאמור בהסכם על נספחיו. לקבלן ברור וידוע כי מקום כאמור חייב להתאים לשימוש הקבוע בתב"ע החלה על המקרקעין. ככל והמקום אינו מתאים מתחייב הקבלן כי לא יפעל ללא אישור לשימוש חורג וכי באחריותו הבלעדית להשיג אישור כאמור והכל על חשבונו. הקבלן יציג לעירייה מסמכים מתאימים באשר לחוקיות המקרקעין האמורים טרם תחילתו של ההסכם. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

   

  חתימת המציע ___________________

  3.3   כי הוא ו/או מי מטעמו לא הורשעו בעבירות לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין התשל"ז 1977 והוא מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע כאמור וכי הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 2001 ידועות וברורות לו.

   

  3.3   כי הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 2011 ברורות וידיעות לו וכי הוא מתחייב למלא אחריהן בדווקנות וללא סייג. כן ברור וידוע לו כי הפרה של הוראות חוק זה ו/או אחד מחוקי העבודה בהם נדרשת עמידתו הדווקנית מהווה הפרה יסודית של ההסכם ותזכה את הרשות המקומית בביטולו של ההסכם לאלתר וכן בתשלום כל פיצוי ו/או שיפוי בגין כל נזק שיגרם לרשות המקומית כתוצאה מהפרה זו.

   

  3.4   כי הוא ו/או מי מטעמו לא הורשעו ביותר משתי עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בנספח המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה או לחילופין חלפו שלוש שנים ממועד ההרשעה האחרונה ועד לחתימה על חוזה זה.

   

  3.5   כי לא הוטלו עליו ו/או על מי מטעמו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בנספח המצורף למסמכי החוזה.

   

  3.6   כי הצעת המחיר כפי שהוצעה לרשות המקומית ונתקבלה על ידה במסגרת המכרז בו זכה, מאפשרת לו לבצע באופן מלא את כל ההתחייבויות המוטלות עליו בהתאם לחוזה זה וכן על פי כל דין וכי בהתאם להצעת המחיר שכרו של עובד ניקיון לא יפחת מהסכומים המפורטים בתמחיר המצורף כחלק בלתי נפרד מהחוזה ובהתאם לעדכונם על פי דין מעת לעת.

   

  3.7     כי יש בידו רישיון קבלן בתוקף מכוח חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם התשנ"ו 1996 והרישיון יהיה תקף משך כל תקופת ההסכם על הארכותיו.

   

  3.8    כי ימציא לעירייה אחת לחצי שנה תצהיר כאמור בנספח הצהרת מעביד על תשלום שכר לעובדיו המצורף  לחוזה, המעיד על עמידה בתשלומים החלים עליו לרבות הנלווים להם וכי אי קיומן של הרשעות וכן אישור רו"ח כי בתקופת החוזה או האופציה עמד הקבלן בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה, ההסכמים הקיבוצים, צווי ההרחבה וחוזה זה כלפי העובדים המועסקים על ידו. למען הסר ספק יובהר כי מימוש תקופות אופציה הינו בכפוף להמצאת התצהיר האמור כשהוא חתום על ידי הגורמים המוסמכים לעשות כן.

   

  1. ציוד

   

  על הקבלן להיות בעל ציוד ומכשור מקצועי המתאים לצורך מתן השירותים המפורטים במפרט המצורף, להנחת דעת העירייה או מי מטעמה והינו מצהיר כי ברשותו המשאיות הייעודיות, המכולות, כלי-עבודה וחומרי עזר וכל ציוד אחר כנדרש לצורך ביצועם.

  למען הסר ספק מוצהר בזה כי כל הציוד הקיים ו/או שיירכש בעתיד לצורך ביצוע השירותים הינו בבעלות הקבלן ועל חשבונו, ולספק לא יהיו כל תביעות ו/או דרישות לתשלום מהעירייה בגין רכישת ציוד זה.

   

  1. עובדים-אספקת כוח אדם ותנאי עבודה

   

  5.1           הקבלן מצהיר ומאשר כי בחתימתו על חוזה זה הוא מבצע את החוזה כקבלן עצמאי וכל זכות הניתנת לעירייה ו/או מי מטעמה להורות, לפקח או להדריך את הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות עמידה בהוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה המחייבת פיקוח שוטף על הקבלן, לא תראה כבאה ליצור יחסי עובד ומעביד, אלא כדי לגרום לקיום מלא של התחייבויותיו של הקבלן כמפורט בחוזה זה על נספחיו ועל פי כל דין.

   

  5.2           הקבלן ישלם באופן מלא ובמועד את שכרם של העובדים שיועסקו על ידו בצירוף הנלווים לו ויישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשאת בהם לפי הדין או הנוהג לרבות צווי הרחבה ו/או הסכמים קיבוציים ו/או הוראות התכ"ם המצורפות כחלק בלתי נפרד מחוזה זה. שכר השעה אשר ישולם על ידי הקבלן לא יפחת מעלות השכר שהצהיר עליה במועד הגשת ההצעות למכרז, ובכל מקרה עלות זו לא תפחת מעלות השכר המינימלית הנקבעת על ידי שר הכלכלה ו/או שכר המינימום ו/או הוראות הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ו/או הוראות דין אחרות הכל לפי הגבוה, כפי שיחולו ויתעדכנו, מעת לעת. יובהר כי ככל ונספח התמחיר שצורף על ידי הקבלן להצעתו מיטיב עם העובד לעומת הוראות הדין יפעל הקבלן בהתאם לתמחיר שהוגש על ידו. הפרת סעיף זה היא הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של החוזה לאלתר.

  חתימת המציע ___________________

  5.3           הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה על כוח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום העבודה וממנו, וכל דבר אחר הכרוך בכך והכל בהתאם לכל דין.

   

  5.4           הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה/העבודות ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע לכל עבודה ועבודה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך שבא-כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודה במשך כל שעות העבודה. הקבלן יתאים את כוח האדם שברשותו בהתאם לעבודות שימסרו לו מהעירייה מעת לעת.

   

  5.5           לביצוע העבודה יעסיק הקבלן עובדים על-פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, ו/או על-פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה מלא בצירוף הנלווים לו ובהתאם לכל דין ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ויקיים את תנאי העבודה הנדרשים, הכול בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל-פי כל דין. הקבלן יסדיר את יחסי העבודה עם עובדיו בהסכם העסקה התואם את דרישות החוזה לרבות ביטוחם בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק ו/או בהסכמים החלים בענף הניקיון הכול בהתאם להוראות התכ"ם המצורפות כחלק בלתי נפרד מחוזה זה על נספחיו.

   

  5.6           הקבלן מתחייב כי בביצוע השירותים לא יועסקו על ידו עובדים שהינם עובדי הרשות המקומית וכי כל העובדים שיועסקו על ידו הינם מגיל 18 ומעלה. כמו כן מתחייב הקבלן כי לא יועסקו עובדים זרים שאין בידם היתר עבודה כדין.

   

  5.7           הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודה הפרשות לקרנות פנסיה וגמל וכן  מסים לקרנות אלה בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על-פי ההסכמים הקיבוציים ו/או צווי הרחבה החלים עליהם ועל פי כל דין.

   

  5.8           הקבלן מתחייב כי ידאג לציין בהודעה שתצורף לתלושי השכר את כתובתו ומספר הטלפון של המוקד לפניית עובדים אותו מפעילה הרשות המקומית לשם קבלת דיווחי עובדים על פגיעה בזכויותיהם.

   

  5.9           הקבלן ימסור ביד או ישלח בדואר רשום לכתובתו של כל עובד מעובדיו תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון 24 לחוק הגנת השכר התשי"ח 1958.

   

  5.10         הקבלן ישלח לכל העובדים אותם קלט עם תחילתו של חוזה זה, הודעה לפי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) תשס"ב 2002. הקבלן ימציא עותק הודעות אלה על פי דרישת הרשות המקומית.

   

  5.11         הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על-פי על דין, ובאין דרישה חוקית – כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,  התשי"ד – 1954.

   

  5.12         היה ותתבע העירייה ו/או מי מטעמה על ידי הקבלן ו/או עובד מעובדיו של הקבלן, ישפה ו/או יפצה הקבלן את העירייה, מיד עם דרישה, בגין כל סכום שזו תשלם או תחויב לשלם עקב כל חיוב שיוטל על העירייה לרבות הוצאותיה המשפטיות גם לאחר סיום ההתקשרות שבין הצדדים. כל סכום כאמור יחשב בבחינת חוב של הקבלן לעירייה על פי חוזה זה על נספחיו.

  ככל והוגשה התביעה במהלך תקופת החוזה ונפסק כנגד הקבלן בפסק דין סופי או בהסכם פשרה כי עליו לשלם לעובד, בנוסף על האמור לעיל, ייקנס הקבלן בהתאם לקנס הקבוע במפרט המיוחד. למען הסר ספק, הקבלן ייקנס גם אם במסגרת ההליך המשפטי העירייה נמחקה מההליך.

   

  5.13         הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם בודק השכר מטעם הרשות המקומית ולהעביר לרשות המקומית ו/או מי מטעמה כל מסמך ו/או תכתובת לרבות תלושי שכר לשם בדיקתם וזאת מיד עם דרישה. כמו כן ובמידת הצורך ימציא אישור רו"ח על כי הקבלן עומד בכל חובותיו באשר לתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה וחוזה זה. אי עמידה בתנאי סעיף זה על תתי סעיפיו מהווה הפרה יסודית של החוזה המזכה את הרשות המקומית בביטולו לאלתר וזאת בנוסף לכל סעד העומד לרשות המקומית על פי דין.

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

  5.14         הקבלן מתחייב להשיב על כל תלונה שתועבר אליו מהרשות המקומית על פגיעה בזכויות עובדים תוך 48 שעות ולתקן כל הפרה בצרוף האסמכתאות הנדרשות תוך 14 יום ממועד הגעת התלונה לידיו. ככל ותידרש ארכה, רשאי הקבלן לפנות בכתב לרשות המקומית בליווי הסבר מתאים ולבקש ארכה כנדרש. הרשות המקומית תחליט בשיקול דעתה הבלעדי באם ליתן ארכה כמבוקש. היה ולא ניתנה ארכה והקבלן לא עמד במועדים הקבועים יחשב הדבר כהפרה יסודית של החוזה על כל המשתמע מכך.

   

  5.15         נמצאו ליקויים בין אם על ידי בודק השכר מטעם הרשות המקומית בין אם על ידי הרגולטור בהתנהלות הקבלן מול עובדיו ובין על ידי ערכאה שיפוטית, וכתוצאה מכך תאלץ הרשות המקומית לבצע ביקורת או ביקורת חוזרת לשם בדיקה האם שילם הקבלן את התשלומים ו/או ההפרשות להן נדרש, יחויב הקבלן בעלויות בדיקה זו וככל שלא ישולם הסכום על ידי הקבלן, הסכום יקוזז מהתמורה לה זכאי הקבלן על פי חוזה זה. הרשות המקומית תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שנמסרה על ידי הקבלן לשם תשלומים כאמור. חולטה הערבות הבנקאית, ימסור הקבלן ערבות בנקאית חלופית. היה ולא עשה כן יהווה הדבר הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של ההסכם לאלתר והסכום יקוזז מהתמורה לה זכאי הקבלן על פי חוזה זה.

  5.16         בתום תקופת ההסכם, לא תשוחרר הערבות הבנקאית לידי הקבלן אלא רק לאחר בדיקה של בודק השכר בדבר תשלום מלוא השכר לרבות נלוות עבור העובדים שעבדו עבור הקבלן במסגרת חוזה זה. ככל וימצאו ליקויים בתשלום השכר, מתחייב הקבלן להשלימם תוך המועד שיקבע ולהוכיח ביצועם לבודק השכר. ככל ולא עמד במועד שנקבע תחולט הערבות בהתאם לסכום החוב.

   

  1. שעות עבודה

   

  6.1.          הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בתאום ובשיתוף פעולה מלא עם המפקח ו/או עם בודק השכר מטעם הרשות המקומית ולפעול בהתאם להוראותיהם והנחיותיהם.

   

  6.2.          השירותים ו/או כל עבודה אחרת הנוגעת להם לא יבוצעו בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל ו/או בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה ו/או חוק העזר למניעת רעש, למעט מקרים מיוחדים שיקבלו את אישור המפקח והכל בהתאם למסמכי ההסכם ולהוראות הדין.

   

  6.3.          הקבלן יעשה מאמץ על מנת שההפרעות העלולות להיגרם על ידו לציבור יהיו מועטות ככל האפשר.

   

  6.4.          המפקח יהיה רשאי במקרים מיוחדים לדרוש מהקבלן ביצוע עבודות השירותים גם בשעות מוקדמות או מאוחרות, אם יהיה צורך בכך.

   

  6.5.          הקבלן מתחייב ליתן כל שרות שיידרש תוך פרק זמן של 4 שעות או על פי לוחות הזמנים לטיפול במקרים דחופים כמפורט במפרט המיוחד המצורף. לא עמד הקבלן במועד האמור לעיל ולא קיבל אורכה מהמפקח תהיה העירייה רשאית לקנוס הקבלן על פי לוח ההפרות והקנסות המפורט במפרט ובנוסף למסור את עבודת השירות המסוימת לספק אחר ולגבות את הוצאות העבודה מהקבלן. העירייה תהא רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי הסכם זה את הסכום ששולם לקבלן האחר בשל אי ביצוע העבודה על ידו כאמור לעיל. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות העירייה להתייחס לאי ביצוע כאמור כאל הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של ההסכם.

   

  1. אי ביצוע העבודה כיאות

   

  7.1           קבע המפקח כי עבודת השירות או חלק ממנה אינו מבוצע כנדרש תהא קביעתו סופית ועל  הקבלן לשוב מיד ולתקן עבודתו.

   

  7.2           קבע המפקח כי טיב ביצוע העבודה כאמור לעיל אינו לשביעות רצונו יזהיר המפקח את  הקבלן בכתב ואם לא שופר המצב תוך 24 שעות לאחר מתן אזהרה זו, רשאית העירייה לפנות לספקי שירות אחרים שייבצעו את השירותים כולם או מקצתם ולשלם עבור ביצוע השירותים מתוך הכספים המגיעים לספק.

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

   

   

   

  1. התמורה

   

  8.1.         תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן בהתאם להסכם זה ולאחר שהגיש חשבון המפרט את ביצוע השירותים בחודש שחלף, תשלם העירייה לקבלן את הסכומים הנקובים בהצעת הקבלן המצורפת כחלק בלתי נפרד מההסכם זה במכפלת הכמויות שהוזמנו, שבוצעו בפועל ושאושרו על ידי המנהל, (להלן – "התמורה") הכל בכפוף לאמור במפרט המיוחד ואישור החשבון על ידי המפקח.

   

  8.2.         התמורה המגיעה לספק מהעירייה עבור השירותים (ותיקונים) שבוצעו על ידי הקבלן בחודש מסוים, תשולם לו תוך 45 יום מהיום שבו יגיש הקבלן חשבון וחשבונית כדין לעירייה, ובתנאי כי החשבון אושר ע"י העירייה. אי תשלום חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים לא ייחשב כהפרת חוזה מצד המזמינה.

   

  8.3.         בהתאם להוראות התכ"ם המצורפות כחלק בלתי נפרד מההסכם, ההצמדה לפי תנאי הסכם זה מחולקת לרכיבי שכר עבודה ולרכיבים שאינם שכר עבודה. באשר לרכיבי השכר, במקרה שעודכן רכיב מרכיבי ערך שעת העבודה מכוח הוראות חוק או צו הרחבה, יעודכן ערך שעת העבודה לנותן השירות בהתאם, במועד שבו חל עדכון הרכיב. תקורת הקבלן לא תגדל בעקבות עליית ערך שעת העבודה. יובהר כי על הקבלן להעביר תוספת זו לעובד במלואה. במקרים בהם עובדי הקבלן מרווחים שכר יסוד הגבוה מהשכר המינימלי המפורסם בהוראות התכ"ם "עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הניקיון", לא תשולם תוספת לקבלן בגין עדכון שכר היסוד. התשלום עבור רכיבים שאינם שכר עבודה יוצמדו למדד המחירים לצרכן ויעודכנו אחת לשנה ורק לאחר 18 חודשים מיום חתימת ההסכם. לצורך סעיף זה "מדד הבסיס"- המדד הידוע ביום החתימה על חוזה ההתקשרות. לקבלן ברור וידוע כי סעיף זה יחול רק אם  ציין את היקף משרות כוח האדם המועסק על ידו לצורך ביצוע חוזה זה בהצהרת הקבלן המצורפת כחלק בלתי נפרד מחוזה זה על נספחיו ככל ולא ציין לא יחול סעיף ההצמדה. אין באמור כדי לפטור את הקבלן מתשלום מלוא הסכומים לעובדיו על פי כל דין.

   

  8.4.         מוצהר ומוסכם כי התמורה כאמור בס"ק 8.1 הינה סופית ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לקבלן לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים וכן יתר התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין והקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עליות שכר עבודה למעט עדכון שכר כאמור בסעיף 8.3 לעיל, שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל גורם נוסף אחר. סכום התמורה הינו הסכום המלא והיחיד שתידרש העירייה לשלם לספק השירות תמורת השירותים ותמורת ביצועו של הסכם זה.

   

  8.5.         למען הסר ספק יובהר כי התמורה הנקובה בהצעת הקבלן המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הסכם זה כוללת מע"מ בהתאם לשיעור החל על הקבלן על פי דין.

   

  8.6.         כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים או על העסקה שעל פי הסכם זה יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. העירייה תנכה מהסכומים שיגיעו לספק כל סכומים שעליו לנכות לפי כל דין ובכלל זאת מיסים היטלים ותשלומי חובה והעברתם לזכאי תהווה תשלום לקבלן.

   

  8.7.         מבלי לפגוע באמור לעיל מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהעירייה תנכה מכל תשלום שישולם לו עפ"י הסכם זה, מיסים ו/או תשלומי מלווה חובה ו/או היטלים בשעורים שהעירייה תהיה חייבת לנכותם במקור לפי הדין, אלא אם ימציא הקבלן לעירייה לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שעור הניכוי כאמור.

   

  8.8          העירייה תהיה רשאית לעכב לקבלן כספים מכספי התמורה המגיעים לו במסגרת חוזה זה, אם וככל שבביקורת שבוצעה לקבלן התגלה כי הקבלן מפר זכויות עובדים ו/או לא משלם להם את תנאי השכר כפי שנקבע על פי דין או הסכם וזאת בנוסף על הזכות לחייב את הקבלן בהוצאות הביקורת כאמור בסעיף 5.15 לעיל. לקבלן לא תהיה שום טענה ו/או תביעה בעניין זה והרשות המקומית רשאית לעכב הכספים עד להסדרת הליקויים בדבר זכויות העובדים והמצאת אישור על הסדרה כאמור. אי הסדרה כמוה כהפרה יסודית המזכה את הרשות בביטולו של ההסכם לאלתר על כל המשתמע מכך.

   

  חתימת המציע ___________________

   

  1. אי תחולת יחסי עובד מעביד

   

  9.1    הקבלן מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעירייה ו/או לרכושה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע – או אי ביצוע – התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה.

   

  9.2    הקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן או מישהו מטעמו לבין העירייה יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן, במתן השירות, ובביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדים של הקבלן בלבד ולא יהיו בינם ובין העירייה כל יחסי עובד ומעביד.

   

  9.3   האחריות המלאה לתשלום מלוא שכר העבודה ונלוות לעובדי ספק השירות לרבות שכר העבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות יחולו על הקבלן וישולמו על ידו, והעירייה לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא למעט בכל הנוגע לאחריותה על פי החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה התשע"ב 2011 או כל דין אחר שיבוא במקומו.

   

  1. 10. אחריות לנזקים

   

  10.1   הקבלן מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שיגרמו לרכוש העירייה, ו/או לגופם ו/או לרכושם של כל אדם אחר לרבות, עובדי העירייה ו/או מי מטעמם, או כל צד שלישי עקב מעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע הסכם זה, וכן הוא מתחייב לפצות את העירייה על כל סכום שתחוייב העירייה לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.

   

  10.2. הקבלן מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או אובדן שנגרמו לעיל, מיד או במועד קרוב ביותר לקרותם.

   

  10.3. העירייה תהיה רשאית לבצע את התיקונים הנדרשים במידה והקבלן לא יבצעם תוך זמן סביר מעת קרותם ולחייב את הקבלן במחירם של תיקונים הנ"ל.

   

  10.4. סיומו של הסכם זה ו/או השלמת השירותים לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה ו/או מהעבודה ו/או מהציוד ו/או הקשורים אליהם.

   

  1.   סעיפי אחריות הקבלן

   

  11.1 הקבלן יהיה אחראי כלפי העירייה לכל ההוצאות, הנזקים וההפסדים, הישירים ו/או העקיפים, שיגרמו לעירייה כתוצאה מהפרת התחייבויותיו כלפיה ו/או כתוצאה ממעשים או ממחדלים של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, במהלך ביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה, לרבות כתוצאה מפיגור בלוח זמנים עליו הוסכם בהסכם זה או שעליו יוסכם בעתיד, ויפצה את העירייה בגין כל נזק או הפסד שיגרם כאמור.

   

  .211 הקבלן יהיה אחראי כלפי צד שלישי כלשהו, לכל אבדן ו/או נזק שיגרמו במישרין ו/או בעקיפין על ידי הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו של הקבלן בקשר עם ביצוע השירותים והתחייבויותיו על פי הסכם זה. היה והעירייה תתבע ע"י צד שלישי כלשהו בגין נזקים שהקבלן אחראי להם כאמור בסעיף זה, יהיה הקבלן חייב בשיפוי העירייה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל סכום שהעירייה תחויב בו כאמור, לרבות כל ההפסדים וההוצאות שיגרמו לעירייה בעניין זה.

   

  .311 שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את העירייה או כל אדם או גוף הפועלים בשמה או מטעמה אחראים, או כדי לחייבם בפיצויים או בגין כל אבדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לגופו או לרכושו של הקבלן ו/או של עובדיו או של כל אדם או גוף אחר הפועל מטעמו, מחמת פעולה, רשלנות, מעשה או מחדל או מכל סיבה אחרת הקשורה או הנובעת מביצוע השירותים ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן והקבלן לבדו ישא באחריות לתוצאות כל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל.

  הקבלן מתחייב לשפות את העירייה בגין כל נזק, הוצאה, הפסד או תשלום שהעירייה תישא בו כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה שתועלה מצד עובד ו/או ספק ו/או כל אדם אחר מטעמו של הקבלן כאמור.

   

  .411 הקבלן לבדו יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק שייגרם לעירייה עקב ביצוע השירותים והתחייבויותיו על פי הסכם זה.

   

  11.5 הקבלן פוטר את העירייה, גופים עירוניים, עובדיהם ומנהליהם מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק, ישיר או עקיף, הפסד או הוצאה שיגרמו לו בקשר להסכם זה.

  חתימת המציע ___________________

   

  1. ערבות לקיום החוזה
   • להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על-פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי העירייה, ימציא הקבלן לעירייה, בטרם חתימת החוזה, ערבות בנקאית מקור – בנוסח ובסכום שנקבע בנספחים לחוזה. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בחוזה זה. הערבות תישאר בתוקף עד לסיומו של החוזה על הארכותיו ככל שיהיו כאלה.

   

  למען הסר ספק יובהר כי הרשות המקומית תהיה הרשאית לחלט את הערבות הבנקאית שנמסרה על ידי הקבלן במקרה שלא שילם את התשלומים ו/או ההפרשות לעובדיו להן נדרש על פי דין ולא הסדיר הליקויים ו/או אי הסדרים בתשלום השכר והנלוות לעובדיו למרות התראות הרשות המקומית בעניין זה. חולטה הערבות הבנקאית, ימסור הקבלן ערבות בנקאית חלופית. היה ולא עשה כן יהווה הדבר הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של ההסכם לאלתר.

   

  חילוט הערבות, ככל שתעשה על ידי העירייה, לא יהא בה כדי למנוע ו/או לגרוע מזכותה של העירייה  לקבל כל סעד לו היא זכאית הן על פי חוזה זה והן על פי דין, בגין כל נזק אשר נגרם ו/או יגרם לה בשל הפרה של תנאי מתנאי חוזה זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

   

  1. ביטוח

  13.1.  עם חתימת הסכם זה, יבטח ספק השירות על חשבונו הוא, את עצמו, את כל עובדיו וחבותו כלפי צד שלישי  על פי המפורט בנספח הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

   

  13.2. הקבלן מתחייב להמציא לעירייה, בטרם החתימה על ההסכם ולפני התחלת ביצוע העבודות, אישור מאת חברת הביטוח על קיום פוליסה כמתחייב.

   

  13.3. כן מתחייב הקבלן לגרום מפעם לפעם במשך כל תקופת תקפו של הסכם זה, להארכת תוקף הביטוח הנ"ל או לביטוח אחר להנחת דעת העירייה, ולהמציא לעירייה מידי פעם בפעם לא יאוחר מאשר 14 יום לפני תום תוקפו של ביטוח כנ"ל וכן לפי דרישתה של העירייה, הוכחות להנחת דעת העירייה על חידוש הביטוח הנ"ל כאמור לעיל ועל תשלום פרמיה באופן שיבטיח שהביטוח המחודש יהיה בר תוקף.

   

  13.4. אין בסעיף זה כדי לשחרר את הקבלן מאחריות כלשהי בגין נזק כלשהו המכוסה או שאינו מכוסה בפוליסת הביטוח. כל האמור לעיל הינו בנוסף לנספח הביטוח המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.

   

  1. אי מתן שירות

   

  מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדים או שיעמדו לעירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מסכימים הצדדים, כי כל מקרה של אי-מתן שירות ע"י הקבלן ו/או עובדי הקבלן כמוסכם בהסכם זה, יהווה הפרת הסכם והעירייה תהא זכאית אך לא חייבת לפנות לקבלן אחר לקבלת שרות שיבצע את העבודה על חשבון הקבלן ולשלם לו מתוך הכספים המגיעים לקבלן ו/או לגבות מהקבלן את המחיר ששילם לעובדים או לספקים אחרים בגין קבלת השירות.

   

  1. הסבת ההסכם

   

  הקבלן מתחייב לא להסב לאחר ו/או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיו או שליחיו, במתן השירות לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך הסכמת העירייה בכתב ומראש. העסקת עובדים לשם ביצוע השירותים נשוא הסכם זה לא תחשב כהסבת ההסכם.

   

  הרשות המקומית לא תאשר העסקת קבלן משנה שאינו עומד בתנאי הסף שנקבעו במכרז בו זכה הקבלן.

   

  אם וככל שאשרה הרשות המקומית העסקת קבלן משנה, לא יהיה באישור זה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לקיום התחייבויותיו החוזיות ו/או על פי כל דין. הקבלן ימשיך לעמוד מול הרשות המקומית בכל פניה ו/או דרישה הנוגעת ליישום הוראות חוזה זה לרבות בדבר עמידה בתשלום תנאי שכר ונלוות על פי כל דין וכן שיתוף פעולה מלא עם בודק השכר מטעם הרשות המקומית.

   

  חתימת המציע ___________________

  1. הפרה יסודית

   

  16.1.   הפרת אחד או יותר מהסעיפים 3,5,6,10,11,12,13,14 של הסכם זה תיחשב הפרה יסודית, היורדת לשורשו של ההסכם.

   

  16.2.  בכל מקרה שאחד הצדדים יבצע הפרה יסודית של ההסכם יזכה הדבר את הצד השני, בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי ההסכם או על פי כל דין, לכל תרופה או סעדים אחרים נוספים, בזכות לבטל הסכם זה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לצד השני ובמקרה כזה יהיה הסכם זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לצד השני.

   

  1. תקופת ההסכם

   

  17.1. תוקפו של חוזה זה יהיה ל- 24 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה, ואם לא נמסר צו כאמור – ממועד החתימה על ההסכם בכפוף לקבוע בחוזה זה, (להלן – "תקופת החוזה").

   

  17.2. שלושת החודשים הראשונים לביצוע החוזה ייחשבו כתקופת ניסיון, בסיומם רשאית העירייה להפסיק את עבודת הקבלן ולהתקשר עם קבלן אחר כראות עיניה.

   

  17.3. באם יתרשל הקבלן במתן שירותיו או לא יספק השירותים כנדרש ממנו על פי תנאי החוזה כולם או חלקם, תהיה העירייה רשאית להפסיק את שרותיו של הקבלן בכל עת בתוך תקופת החוזה, לאחר מתן הודעה של חודש ימים מראש ולמסור את ביצוע השירותים לאדם אחר, אם בקבלנות ואם באופן אחר, ובתנאים שתחליט עליהם העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט. כל ההוצאות שתעלנה על הוצאות העירייה אילו היה ממשיך הקבלן לעבוד, תחולנה על הקבלן והעירייה ולא תהיה חייבת לפצות את הקבלן בגין הפסקת החוזה למעט תשלומי בגין השירותים שכבר בצע הקבלן עבורה.

   

  17.4. בכדי להסיר כל ספק, הוסכם בין הצדדים כי בתום תקופת החוזה לא תהיה העירייה חייבת במתן כל הודעה על הפסקת שרותיו של הקבלן ושירותיו של הקבלן יפסיקו מיד עם גמר תקופת החוזה ללא כל הודעה מראש.

   

  17.5. לעירייה תהא האופציה להאריך את החוזה בשתי תקופות של  12 חודשים נוספים כ"א ועוד תקופה נוספת של 11 חודשים ובסה"כ 59 חודשים והכל בכפוף לעמידת הקבלן בכל בהתחייבויותיו בתנאי חוזה זה על נספחיו. תנאי חוזה זה יחולו על תקופת האופציה בשינויים המחייבים.

   

  17.6  הארכת ההתקשרות במסגרת האופציה הקיימת בהסכם זה תמומש רק לאחר שהקבלן ימציא לעיריית אילת, לפני תחילתה של כל תקופת אופציה, תצהיר כי בתקופת החוזה או האופציה עמד הקבלן בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה, ההסכמים הקיבוצים, צווי ההרחבה וחוזה זה כלפי העובדים המועסקים על ידו וכן שיתף פעולה עם בודק השכר, ככל שנתבקש לעשות כן. לאחר המצאת המסמכים האמורים תשלח הודעה מטעם העירייה על הארכת האופציה בהתאם, ככל שהעירייה ביקשה לממש את האופציה כאמור. העירייה תהיה רשאית שלא לאשר את תקופות האופציה ככל שהקבלן סרב ו/או נמנע מלשתף פעולה עם בודק השכר.

   

  1. הפסקה או צמצום העבודה בשל כוח עליון

  לצורכי סעיף זה "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.

   

  18.1      ניתנה לקבלן הודעה המחייבת את הפסקתה או ביטולה או צמצומה של העבודה או מתן השירותים בנסיבות של כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן ו/או לעירייה שליטה עליהם, תופסק או תצומצם העבודה בהתאם לקבוע בהודעה ובהתאם להוראות סעיף זה.

   

  18.2      ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו או צומצמו באופן חלקי או זמני והקבלן יבקש להשתחרר מהתחייבויותיו החוזיות  ולסיים את תקופת ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם, יאפשר המזמין לקבלן לעשות כן מבלי שהדבר יהווה הפרה חוזית וזאת בכפוף למתן הודעה מראש המאפשרת לרשות זמן סביר למסור את ביצוע העבודה לקבלן שירותים אחר. ככל והקבלן יבחר להמשיך ולספק את מתן השירותים באופן חלקי כפי שהתבקש על ידי המזמין, ישולם לו באופן יחסי בהתאם להיקף השירותים שיתן. הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי בגין צמצום השירותים ו/או העבודה כאמור.

  חתימת המציע ___________________

  18.3      ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסק וההתקשרות לא בוטלה, עם סיום תקופת ההפסקה וככל וההתקשרות עודנה בתוקף, רשאי הקבלן לבקש ארכה באשר לתקופת ההסכם התואמת ככל שניתן את משך תקופת ההפסקה והמנהל יקבע בשיקול דעתו הבלעדי האם לתת את הארכה המבוקשת וכן את משכה בין היתר בהתחשב באופי ההתקשרות וצורכי העירייה ובתנאי והבקשה הוגשה לא יאוחר מ-14 יום מסיום תקופת ההפסקה. היה והחליט המנהל שלא לתת ארכה, לא תהיה לקבלן כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין ולא יהיה זכאי לכל פיצוי.

   

  18.4      ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו בנסיבות שהן בבחינת כוח עליון ובמהלכה הגיעה תקופת ההסכם לכדי סיום או לחילופין נמסרה הודעה על ביטול ההתקשרות בגין נסיבות שהן בבחינת כוח עליון, ישולם לקבלן בגין שירותיו כפי שניתנו עד למועד קבלת ההודעה כאמור לעיל ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין הפסקתה המוקדמת של ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם ולא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקתה המוקדמת.

  1. שונות

   

  19.1  כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.

   

  19.2   כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

   

  19.3   כל מכתב אשר ישלח למשנהו בדואר רשום יחשב כאילו נתקבל כעבור 48 שעות מעת הבאתו למשלוח למשרד הדואר, אם נשלח באמצעות הפקס יחשב כנתקבל באותו יום בכפוף להמצאת אישור על קבלתו בתוספת שם המקבל ושעת קבלת הפקס ואם בדואר אלקטרוני בכפוף לרישום שם המקבל ושעת קבלת הדואר בנוסף לאישור קבלה או קריאה אלקטרוני.

   

  19.3   הצדדים מצהירים בזה כי קראו את ההסכם, מבינים אותו ומסכימים  לתוכנו בהיותו ביטוי נאמן לרצונם ההדדי.

   

  19.4   סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצדדים לגבי הסכם זה תהיה לבית המשפט השלום באילת או המחוזי בבאר שבע לפי העניין.

   

   

   

  ________________

                                      חתימה וחותמת הקבלן

   

   

  המנהל האחראי על המשימה : מנהל אגף שירותים עירוניים

   

  1. "אנו מאשרים כי נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים  הדרושים לפי כל דין.

   

  1. כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי _____________ לשנת הכספים ________________". התחייבות תקציבית מספר _________________.

   

  ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן:

   

  בשם עיריית אילת:

   

   

   

  __________                          ____________                          _________

  ראש העיר                               חותמת הרשות                             גזבר העירייה

   

   

  אני הח"מ המשמש/ת  כיועץ/ת המשפטי/ת של הרשות המקומית מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה

  ___________ ת.ז. מס' ___________ ו ____________ ת.ז. מס' ____________ אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

  ___________________

   

 • מכרז / חוזה מס' 18/2021

  בדבר – איסוף ופינוי אשפה מאזורי תיירות ותעשיה

  בתחום שיפוט העיר אילת

   

        כתב הזמנה הנחיות ודרישות סף

   

  1. עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות איסוף ופינוי אשפה מאזור התיירות ומאזור התעשייה כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו לרבות במפרט המיוחד.

   

  1. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות רק מי שעומד בכל דרישות הסף המפורטות :

   

  • א. מי שהינו תאגיד או עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.

   

  • ב. מי שהינו קבלן לביצוע עבודות ניקיון שיש בידו רישיון קבלן שירות בתוקף מכוח חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם התשנ"ו 1996.

   

  • ג. מי שביצע במהלך כל אחת משלוש השנים האחרונות עבודות איסוף ופינוי אשפה ברשויות מקומיות ו/או מועצות מקומיות ו/או אזוריות מסוג, בסדר גודל ובהיקף כספי בדומה לדרישות מכרז זה.

   

  • ד. מי שהינו בעל רישיון מוביל תקף מטעם משרד התחבורה, על פי חוק שירותי הובלה התשנ"ז – 1997.

   

  • ה. מי שהינו בעל רישיון תקף לניהול עסק לאיסוף והובלת אשפה ופסולת על פי פריט רישוי מספר

  5.1 ב בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי),התשע"ג-2013.

   

  • ו. מי שהוא כמציע, או מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים האחרונות בעברה אחת או יותר מבין העברות המנויות בחוקי העבודה המפורטים בנספח יג.

   

  • ז. מי שיצרף להצעתו נספח תמחירי מפורט כאמור בסעיף 2.5 להלן.

   

  • ח. מי שרכש את מסמכי המכרז.

   

  • ט. מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית מקור כמפורט במסמכי המכרז.

   

  2.1        יש לצרף להצעה ערבות בנקאית אוטונומית מקור על סכום של 200,000 ₪, תוקף הערבות עד תאריך 31/01/2022, נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח המצ"ב.

   

  2.2        יש לצרף העתק רישיון קבלן שירות כאמור בסעיף 2 ב', העתק רישיון מוביל כאמור בסעיף 2 ד' וכן העתק רישיון לניהול עסק כמפורט בסעיף 2 – ה.

   

  2.3        יש לצרף אסמכתאות על ביצוע עבודות כמצוין בסעיף 2 – ד ולהגישן בחוברת נפרדת אשר תצורף למסמכי ההצעה המוגשים על ידי הקבלן. אסמכתאות כאמור יהיו מגורמים רשמיים ויכולים להיות גם העתקי הזמנות, חוזים, אישורים, מכתבים, חשבוניות מאושרות, אישור רואה חשבון וכד'. המציע אינו יכול להעיד על עצמו.

   

  2.4        יש לצרף דו"ח קנסות, כתבי אישום ופעילויות של המציע בשלוש השנים האחרונות מאת מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת וכן לחתום על ההצהרה בנספח יג'.

   

  2.5        יש לצרף להצעה נספח תמחיר שיוכן על ידי המציע המפרט את כל מרכיבי השכר לעובדיו בהתאם לנספח המופיע בהוראות התכ"ם  (ראה הוראה של החשב הכללי בדבר הודעה "עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הניקיון", מס' ה.7.3.9.2.2).

   

  חתימת המציע ___________________

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

                

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא עומדת בתנאים הבאים ו/או שלא הוגשה כמפורט להלן:

   

  • העירייה רשאית לפסול מציע או בעל זיקה שהורשע ביותר משתי עברות על חוקי העבודה המפורטים בנספח המצורף להסכם – רשימת החוקים המפורטים בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב – 2011 בשלוש השנים האחרונות ממועד ההרשעה האחרונה ועד מועד ההתקשרות (במידה ויש אי התאמה בין החוקים המפורטים בנספח לתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 2011, יגבר האמור בחוק)

  ו/או

  • מציע שהוטלו עליו או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר מ 6 הפרות בשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.

  ו/או

  • הצעה ממנה עולה כי בקיום ההתקשרות המוצעת לא יצליח המציע לעמוד בחובות ובתשלומים של מעסיק כלפי עובדיו ובכך ייפגעו זכויות העובדים.

  למען הסר ספק יובהר כי הצעה שעולה ממנה כי בקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים תפסל על הסף. ועדת המכרזים תבחן תנאי זה בהצעה בין היתר בהתאם לעלויות השכר המפורטות בנספח התמחיר והשוואתם אל מול אומדן העירייה, עלויות נוספות בהתאם לדרישות שנקבעו במסמכי המכרז ועם קיומו של רווח למציע וזאת בהתאם להוראות התכ"ם המצורפות כחלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה והוראות משרד הפנים כאמור בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 9/2016.

  • יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים.
  • יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).
  • יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.

  ז.  יש להגיש את כל חוברת המכרז בטפסים המקוריים בלבד כשהיא חתומה בהתאם להוראות. המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.

   

  ח.  אין לבצע שינויים,  תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים. במידה ולמגיש ההצעה      ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.

   

                                                  אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו-3 שלעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור לעיל וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.

   

  1. כל הסכומים במכרז זה, כולל הצעת הקבלן, כוללים מע"מ על פי הקבוע בחוק.

   

  1. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

   

  חתימת המציע ___________________

   

  1. הצעה של מציע שלגביו או שלגבי בעלי השליטה בו קיימת חוות דעת שלילית בכתב או דוח ביקורת לרבות בדבר זכויות עובדים, של אחד ממשרדי הממשלה, גוף ציבורי אחר או של העירייה עצמה, איתם התקשר המציע בהסכם התקשרות במהלך שלוש השנים האחרונות, רשאית העירייה לפסול ההצעה.

   

  1. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.

   

  1. העירייה רשאית שלא לבחור במציע הזול ביותר ולהעדיף הצעתו של מציע שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום שיפוט העיר אילת על פני הצעה של מציע שאינו מקומי ובלבד שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה יקרה מלמעלה מ-5% מהצעתו של המציע שאינו מקומי.

   

  1. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו.

   

  בחתימתו של המציע על הסכם זה ונספחיו, נותן המציע הסכמתו  אישורו לאמור לעיל.

   

  1. שאלות הבהרה למסמכי המכרז ניתן לשלוח לכתובת דוא"ל sami@eilat.muni.il  עד תאריך 15/10/2021, תשובות ישלחו בכתב לכל משתתפי המכרז.

  השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד סעיף נושא פרוט ההבהרה
           

   

  1. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל המשתתפים במכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי מציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.

   

  1. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ב' 25/10/2021 בשעה 12:00 במשרד מח'  המכרזים בעיריית אילת, במסירה ידנית. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור לא תובא לדיון.

   

  1. ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת ההצעות למכרז זה נקבעה ליום ב' 25/10/2021 בשעה 12:00 ופתוחה לכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

   

  1. את מסמכי המכרז ניתן להזמין ולרכוש במשרד מח' מכרזים תמורת 5,000שלא יוחזרו.

   

  חתימת המציע ___________________

 •  

   

  1. למפרט זה מצורף מפרט מיוחד וכתב כמויות המהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

   

  1. כל החומרים יסופקו ע"י הקבלן ויהיו מסוג מעולה ויעמדו בכל הדרישות התקן הישראלי העדכני כאמור בהסכם על נספחיו.

   

  1. הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ו-או השירותים בתחום שיפוט העיר אילת כמפורט במפרט המיוחד בתאום מלא ועל פי הוראות המפקח ו-או גורמים נוספים ככל שיידרש ולאפשר גישה חופשית לשטח העבודה לבעלי מקצוע נוספים עפ"י הוראות המפקח ו-או מי מטעמו כאמור בהסכם על נספחיו.

   

  1. הקבלן ימנע גישת עוברים ושבים לשטח העבודה ואבטחת שלומם תוך מהלך העבודה במקום תהיה על הקבלן כאמור בהסכם הרצ"ב על נספחיו.

   

  1. הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו במהלך ביצוע העבודה ברשות הרבים כהגדרתה בנספח הוראות בטיחות לרבות אזהרת הולכים ושבים וכן בעלי נכסים ו-או תושבים במקום העבודה ובסמוך לה, הן לפני ביצוע העבודה ובמהלכה והן לאחריה.

   

  1. העבודה תבוצע בסדר שייקבע ע"י המפקח כאמור בהסכם הרצ"ב על נספחיו.

   

  1. בסיום כל עבודה ו-או שירות יבצע הקבלן ניקיון כללי של שטח העבודה ויסלק כל פסולת ו-או כל חומר שסיים לעשות בו שימוש לאתר שייקבע ע"י העירייה.

   

  1. העירייה רשאית להגדיל או להקטין את היקף העבודה ב25%- ו/או לבטל סעיפים בהתאם לצרכים, כמו כן העירייה רשאית למסור את ביצוע העבודה במלואה או חלקים ממנה ו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מציעים שונים.

   

  1. התשלום יבוצע עפ"י חשבוניות שיגיש הקבלן כאמור בנספח התשלומים המצ"ב כחלק בלתי נפרד מההסכם.

   

  1. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם הרצ"ב על נספחיו.

   

  1. לא תשולם תוספת עבור עבודת ידיים ו/או עבודות נוספות והתמורה הנקובה בהסכם זה הינה התמורה הכוללת.

   

  1. הקבלן לא יורשה לאחסן ציוד ו-או כלים ו-או חומרי עבודה בשטח ציבורי, למעט חניית כלי רכב במקומות המאושרים.

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

 • מפרט מיוחד

  במסגרת התחייבות הקבלן כאמור בהסכם על נספחיו, על הקבלן להחזיק במשך תקופת ההסכם במשאיות לפינוי אשפה כמפורט להלן. המשאיות יהיו בבעלותו ו/או  בחזקתו של הקבלן במשך כל תקופת הסכם והוא יהיה אחראי לתקינותן ועבודתן השוטפת בכל תקופת ההסכם לרבות החלפתן אם וככל שיידרש והכל בהתאם להוראות העירייה או מי מטעמה.

  במהלך כל תקופת ההסכם יהיה בבעלות הקבלן או בחזקתו מקום מתאים בתחום שיפוט העיר אילת לצורך מתן השירותים נשוא הסכם זה הכולל מקום או מקומות להעמדת/חניית המשאיות ומשרד מתאים והכל כאמור בהסכם על נספחיו. לקבלן ברור וידוע כי מקום כאמור חייב להתאים לשימוש הקבוע בתב"ע החלה על המקרקעין. ככל והמקום אינו מתאים לייעודים המתאימים בתב"ע לא יפעל הקבלן ללא אישור לשימוש חורג ובאחריותו הבלעדית להשיג אישור כאמור והכל על חשבונו. הקבלן לא יחל במתן השירותים לפי ההסכם על נספחיו אלא אם יש בידו את כל האישורים הדרושים כאמור לעיל.

  1. כלים – משאיות  ואחזקתן

      א.   לצורך ביצוע העבודה נשוא מסמכי ההסכם על נספחיו , יחזיק הקבלן בכמות מספיקה של משאיות באמצעותן יבצע  הקבלן את העבודה בהיקף הנדרש ממנו בכל  תקופת קיום ההסכם. סוגי המשאיות הנדרשים הינם כמפורט להלן:

  • א.1. הקבלן יחזיק במשאיות דחס במשקל מינימאלי של 27 טון (כולל) משנת ייצור 2021 ואילך, המצוידות בזרועות היפוך מתאימות לפינוי מכולות היפוך דחס וזרועות להרמה והיפוך עגלות 1100 ליטר מאתרי העבודה באזורי תיירות ותעשייה והובלת האשפה למטמנת נימרה או לכל אתר אחר במרחק של עד 50 ק"מ מהעיר אילת, וזאת, בהתאם להוראות העירייה. (להלן: "משאיות דחס").
  • א.2. הקבלן יחזיק במשאיות מגבהי – נוע במשקל מינימאלי של לפחות 18 טון (כולל) משנת ייצור 2021 ואילך, מתאימות לפינוי מכולות רם – סע עד 14 מ"ק מאזורי תיירות ותעשייה ופינוי הדחסניות עד 14 מ"ק כולל, מכל תחום שיפוט העיר אילת  ופריקת האשפה מהן בתחנת המעבר. (להלן: "משאיות מגבהי – נוע").
  • א.3. הקבלן יחזיק במשאיות פול טריילר משנת ייצור 2020 ואילך, המצוידות במגבה-נוע ובעגלה נגררת המתאימים להובלת 2 מכולות ו/או קסטות רם – סע עד 40 מ"ק כל אחת הנמצאות ברשות העירייה , כשמשקל האשפה בכל אחת מהן 13 טון לפחות. (להלן: "פול טריילר").
  • א.4. הקבלן יחזיק במשאיות דחס ייעודיות המצוידות במנוף במשקל מינימאלי של 26 טון לפחות, לטעינה עצמית משנת ייצור 2021 ואילך, מצוידת במנוף בעל יכולת צידוד של 360 מעלות, עם זרוע בעלת כושר נשיאה של 14-16 טון למטר, מתופעל באמצעות שלט רחוק. פתח ריקון הפסולת יהיה פתח עליון. המשאית תהיה מצוידת באמצעי שטיפה בלחץ (גרניק) פנימית וחיצונית – צינור גמיש, מדחס ליצירת לחץ וראש מתכת מצויד בידית התזה או אמצעי יעיל אחר שיאושר על ידי המנהל. בכול משאית לפינוי טמונים יותקנו שני מתקני שטיפה (גרניק), אחד בכול צד של המשאית. בעל כושר הרמה מתאים לפינוי וקליטת האשפה ממכולות מוטמנים ומונחי קרקע בנפח של עד 8 מ"ק.
  • ב. כלל המשאיות כולל החלופיות והזמניות יצוידו במערכות קריאת תגים שתתוקן על חשבון העירייה , היה והמערכת לא תעבוד מכל סיבה שהיא הקבלן יעבוד עם ערכת תגים ניידת ויקרא את התג לאחר פינוי המכולה.

   

  חתימת המציע ___________________

  • ג. הקבלן מתחייב כי בכל מקרה לאורך כל תקופת החוזה לא יעלה גיל המשאיות בהן ישתמש הקבלן לצורך ביצוע העבודות במשאיות שגילן עולה על 5 שנים.
  • ד. הקבלן ירכוש ערכת קריאת תגים ניידת. הערכה תשמש את הקבלן לשימוש במשאיות חלופיות/זמניות. הנהג יסמן ידנית את המכולות לאחר פינוי.
  • ה. הקבלן יוכל להשתמש בכלים חלופיים עד לחצי שנה מתחילת מכרז זה , ובתנאי שהם מבצעים את העבודה לשביעות רצון המנהל, וזאת עד לאספקת הכלים בהתאם למפרט. לאחר מכן, הקבלן ישתמש בכלים העומדים בדרישות מכרז זה בלבד.
  • ו. המשאיות של הקבלן לביצוע העבודה במכרז זה יהיו קבועות. הקבלן יעביר את רשימת הרכבים עם כל הפרטים שלהם למנהל לקבלת אישור. בכל מקרה לא יכניס הקבלן משאית חדשה ללא ידיעת ואישור המנהל.
  • ז. כל הכלים המפורטים בסעיף זה ( 1 ) יעמדו לרשות עיריית אילת בלבד לביצוע העבודות נשוא מכרז זה החל משעת תחילת יום העבודה  ועד לסיום המלא והמושלם של כל המשימות שהוטלו עליהם.
  • ח. במידה וכתוצאה משינויים בהיקפי העבודה הקבלן יידרש להוסיף משאית נוספת לצורך עמידה בתנאי מכרז זה, תהייה העירייה זכאית לחייב את הקבלן להעמיד משאית זו לטובת מכרז זה בתוך 120 ימים ממועד קבלת הודעת המנהל.
  • ט. משאיות הדחס תהיינה בעלות שלדות מתאימות לנסיעה באזורי תיירות ותעשייה ומרכבי הדחס יהיו תעשייתיים ומתאימים לפינויי אשפה ופסולת מכל סוג שהוא לרבות פסולת תעשייתית ופסולת בניה באמצעות מכולות היפוך דחס. משאיות הדחס יצוידו במערכת שטיפה עצמאית כולל מיכל מים, צינור ואקדח שטיפה בלחץ. כמו כן המשאיות תהיינה בעלות זווית היגוי טובה לנסיעה ברחובות צרים.
  • י. מרכבי הדחס יהיו אטומים מפני נזילת נוזלים למניעת קורוזיה וזיהום סביבתי.
  • יא. משאיות הדחס של הקבלן יתאימו להרמה ופריקת מכולות 6-8 מ"ק וכן לפינוי עגלות 1100 ליטר . משאיות מגבהי – נוע יהיו בעלי כושר הרמה מתאים לפינוי מכולות רם – סע  ודחסניות 6-16 מ"ק.
  • יב. על הקבלן לוודא כי משאיות הדחס הייעודיות להרמת מוטמנים ומונחי קרקע ( א.4. ) מתאימים להרמת כל סוגי המוטמנים הקיימים באילת ומונחי הקרקע המיועדים להצבה, וזאת ע"י החלפה מהירה של ראש המנוף. המשאיות יהיו בעלי שוקת ומערכת דחס מותאמות להכנסת אשפה ידנית ומפגעי גרוטאות.
  • יג. המשאיות יצוידו באופן קבוע בכלי עבודה הדרושים לביצוע העבודה לרבות אתים, מטאטאי כביש, דלי, יעה, מגרפה וכלים אחרים שידרשו לניקיון סביב מכולות האשפה בכל פינוי. משאיות מגבהי-נוע יצוידו בנוסף גם ביריעת ברזנט מתאימה לכיסוי מכולות מגבהי-נוע פתוחות, בעת הובלתן לתחנת מעבר.
  • יד. כל רכבי הקבלן יתייצבו נקיים ושטופים באופן יסודי בתחילת כל יום עבודה, לאחר שעברו חיטוי וניקוי בחומרים של הקבלן ועל חשבונו. חומרים אלו יקבלו את אישור המנהל מטעם העירייה.
  • טו. פעולות המשאיות לא תלווה ברעש מעבר לקבוע בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) תשנ"ג – 1992.
  • טז. המנהל רשאי להורות לקבלן השבתת משאיות, בגין תקלה כלשהי או בגין כל סיבה אחרת לרבות נזילת נוזלים ממנה. עד לתיקונה של המשאית המושבתת יבצע הקבלן את העבודה באמצעות משאית נוספת שברשותו והקבלן יתקן את המשאית המושבתת ויחזירה לעבודה עד 2 ימי עבודה.
  • יז. במקרה של תקלה טכנית באחת ממשאיותיו, יחליף הקבלן את המשאית המקולקלת במשאית אחרת בעלת נתונים כמפורט בס"ק א' לעיל וזאת תוך שעתיים מהרגע בו אירעה התקלה, הכול ובלבד שהמשאית המקולקלת תוחזר תקינה לביצוע העבודה תוך 2 ימי עבודה. בכל מקרה בו התיקון מחייב זמן ארוך יותר יתאם זאת הקבלן ויקבל לכך אישור מהמנהל.

  חתימת המציע ___________________

  • יח. מובהר בזאת, כי עמידתו של הקבלן במחויבויות אלו ( טז-יז. ) הינה חיונית ואי עמידה בה תחייב את הקבלן בתשלום פיצוי מוסכם וקבוע במפרט זה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה להם זכאית העירייה מכוח דין או הסכם .
  • יט. כל המשאיות והציוד עליהם, יהיו במצב תקין במשך כל תוקפו של ההסכם ויהיו להם רישיונות וביטוחים מתאימים וברי – תוקף וזאת עפ"י כל דין.
  • כ. בכל המשאיות יותקנו מכשירי טלפון סלולארי. הקבלן יהיה בקשר מתמיד עם המנהל ו/או מי שימונה מטעמו ויודיע לו על כל בעיה ו/או תקלה במשך כל שעות העבודה כולל שימוש באפליקציות ( תמונות, וידאו וכו' ).
  • כא. הקבלן מצהיר בזאת כי כל המשאיות שברשותו מטופלות במוסך ושיש בידו רישיון הובלה מטעם המפקח על התעבורה כנדרש על – פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), התשל"ט -1978.
  • כב. הקבלן יתקין שילוט על כל המשאיות שלו ועל כל רכב אחר המשמש אותו לביצוע העבודות עפ"י ההסכם. השילוט יותקן  משני צידה  המשאיות. גודל השילוט יהא כגודל דפנות משאיות הדחס, ובמשאיות מגבהי-נוע, הפרסום יהיה על דלתות תא הנהג. תוכן השילוט יהא כפי שיורה המנהל לקבלן מפעם לפעם. מובהר כי הקבלן יישא בכל הוצאות רכישה, התקנה ואחזקת שילוט זה. כמו כן הקבלן יציב במשאיותיו פנס צהוב מהבהב על גג תא הנהג ומעל החלק האחורי של ארגז הדחס. הפנסים יעבדו במשך כל שעות העבודה.
  • כג. הקבלן יבצע את העבודה ע"י נהגים מקצועיים ומיומנים, המכירים היטב את העבודה הנדרשת, היקפה, כלי הרכב והציוד המופעל על ידם.
  • כד. הקבלן ידאג שעובדיו יהיו לבושים בתלבושת אחידה במדים נקיים ותקינים, סוג התלבושת תאושר אל מול מנהל מטעם העירייה טרם הרכישה. הקבלן ידאג שכל עובדיו המועסקים בביצוע הסכם זה יהיו לבושים באפוד זוהר עם כיתוב "שם החברה, פינוי אשפה – בשירות עיריית אילת".
  • כה. הקבלן מתחייב להחנות את כל הרכבים/משאיות שבאחריותו במקרקעין הייעודים כאמור לעיל.

   

  1. התקנת מערכת שליטה ובקרה במערך פינוי האשפה.

   

  • כל המשאיות יצוידו במכשיר טכוגרף-מד מהירות לרכב. במידה ויעלה חשד לכאורה כי אחת המשאיות של הקבלן הנ"ל נסעה במהירות מעבר למותר בחוק, הקבלן יעמיד לרשות המנהל את כרטיס הטכוגרף, ואם ימצא שהמשאית אכן נסעה במהירות מעבר למותר בחוק כאמור, יוטל על הקבלן קנס בשיעור המפורט בסעיף 8  (טיב ביצוע העבודות, הפרות וסעדים ) להלן והעירייה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן את החלפתו של הנהג.

   

  • בכל כלי הרכב ( כולל הטרקטור ורכב השטיפה ) שיפעיל הקבלן לביצוע מכרז זה, תותקן על ידי הקבלן ועל חשבונו, מערכת איתור מעקב ובקרה (GPS), מאושרת על ידי המנהל, המאפשרת לעקוב אחר תנועת כלי הרכב, לאסוף ולקבל נתונים מכלי הרכב ברציפות מדי יום, לרבות זמנים, תפוקות, חריגות, וכל נתון נוסף שתדרוש העירייה, ולהעבירם למערכת ניהול ממוחשבת במשרדי העירייה, ומאפשרת הפקת דו"חות יומיים.  במועד חתימת החוזה, הקבלן יחתום על מכתב הרשאה לחיבור כלי הרכב לאשכול העירייה באתר חברת איתורן, הכוללת אפשרות חיבור מלאה לעירייה ON-LINE  בצורה שוטפת ומידית זאת לצורך בקרה ומעקב אחר מסלולי המשאיות בכל רגע נתון.

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

   

   

  • באחריות הקבלן להעביר למנהל על פי דרישה דוחות מפורטים של מסלולי הנסיעה של המשאיות הכוללים בין היתר את הנתונים הבאים:
   1. שחזור עד שלושה חודשים אחורה של מסלול הנסיעה על גבי מפה וקטורית עם פרוט זמנים, שעות התחלה וסיום כולל עצירות.
   2. מספר הקילומטר ביום ובמצטבר לתקופה.
   3. הקבלן יתחבר לתוכנות/אפליקציות מתאימות ככל שיתבקש וידווח באמצעותם על ביצוע המטלות ו/או המשימות. העלויות הנדרשות לשם ביצוע האמור בסעיף זה על חשבון הקבלן.
   4. הקבלן יספק לעירייה גישה מלאה למערכת מסוג איתורן או ש"ע, לעירייה ו/או מי מטעמה תינתן הרשאת גישה לאיתורן הכוללת שם משתמש וסיסמא מאת הקבלן/ים לעיון ו/או שימוש תקין ורציף במערכת, וזאת ללא כל הגבלה.
   5. קוד צפייה בנתוני איתורן יסופק ע"י הזוכה למנהל מיד עם הפעלת כל משאית, אי התקנתן והפעלתן של המערכות בכלי הרכב יהווה הפרת הסכם ההתקשרות, על כל המשתמע מכך.

   

  • בהתאם להוראותיה ו/או דרישותיה של העירייה יאפשר הקבלן לעירייה ו/או מי מטעמה, התקנת מערכת שליטה ובקרה באמצעות מצלמות  שיותקנו  על גבי משאיות האיסוף והפינוי המפורטים בסעיף 1 א'-ג' . הקבלן יעמיד את המשאיות שלו בתוך פרק זמן של עד חצי שעה מדרישה לבדיקת וטיפול במערכת ועד לסיום הטיפול אי עמידה בדרישה זו תגרור קנסות.

   

  • בהתאם להוראותיה ו/או דרישותיה של העירייה יאפשר הקבלן לעירייה ו/או מי מטעמה, התקנת מערכת שליטה ובקרה באמצעות הצמדה של תג פאסיבי ואקטיבי המבוסס על טכנולוגיית שליטה ובקרה במערך פינוי האשפה (להלן: "הטכנולוגיה") לכל כלי אצירה, וכן התקנה של קורא תגים על גבי משאיות האיסוף והפינוי המפורטים בסעיף 1 א'. הקבלן יעמיד את המשאיות שלו בתוך פרק זמן של עד חצי שעה מדרישה לבדיקת וטיפול במערכת ועד לסיום הטיפול. במקרה בו יעשה שימוש במשאית חלופית ו/או תגבור מעל 7 ימי עבודה ברצף, יידרש הקבלן להתקין מערכת איתור וקורא תגים גם על גבי משאית זו.

   

  • הקבלן מתחייב להפעיל את מערכת הבקרה ( סעיף ב' ), את מערכת הבקרה באמצעות מצלמות ( סעיף ד' ) ואת מערכת השליטה ובקרה באמצעות התג הפסיבי ( סעיף ה' ) בכל עת ולשמור על תקינותם. אם ימצא כי רכיב מרכיבי המערכת  ניזוק, נפגע או נעלם  ( במזיד או בתום לב ) – הקבלן יישא בהוצאות תיקון/החלפת  רכיב זה ויידרש להחליפו/לתקנו עד 48 שעות מרגע הידיעה, וזאת  בנוסף לקנס של 1,000 ₪.

   

  • לקבלן ברור וידוע כי באמצעות הטכנולוגיה האמורה וביצוע דיווחים ממוחשבים הן של התגים מחד (על גבי כלי האצירה) והן של קורא התגים מנגד (על גבי משאיות איסוף ופינוי האשפה והפסולת) ייעשו ע"י העירייה פעולות בקרה על עבודות הקבלן, לרבות על תכולת כלי האצירה, שליחת התראות ע"פ הגדרות העירייה  ובדיקה של פינוי כלי האצירה ע"י הקבלן בהתאם לתוכנית העבודה.

   

  • התמורה לקבלן תשולם בהתאם לממצאים הממוחשבים והעירייה אף תהא רשאית בהתאם לממצאים אלה להלן לקנוס הקבלן באם לא ביצע הפינויים כאמור בטבלת הקנסות המפורטת בנספחים לחוזה ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין כך כלפי העירייה.

   

  • הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם העירייה ביישום הטכנולוגיה בתחום שיפוטה, לשם יישומה היעיל והתקין. לשם כך מתחייב הקבלן להשתתף בכל הליך לצורך הטמעת הטכנולוגיה בשטח השיפוט של העירייה (כולה או חלקה) והקבלן או נציג מטעמו מחויב להשתתף בכל ההרצאות ו/או הישיבות ו/או סדנאות חינוכיות של העירייה או של המשרד להגנת הסביבה או של כל גוף אחר עליו תורה העירייה, וזאת טרם הטמעת הטכנולוגיה בשטחי השיפוט של העירייה ולאחריה.

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

   

   

   

  1. אופן ביצוע עבודות איסוף ופינוי האשפה במכולות ובדחסניות.

   

  הקבלן יבצע עבור העירייה, עבודות איסוף ופינוי אשפה ופסולת כהגדרתה בהסכם, באמצעות מכולות ודחסניות מאתרי העבודה באזורי תיירות, תעשייה, בתי מלון, תחנת המעבר ומכל תחום השיפוט של העיר לתחנת המעבר, מטמנת נימרה או לכל אתר אחר בתחום שיפוט העיר אילת, כפי שיקבע על ידי העירייה, והכל בהתאם לתנאי ההסכם על נספחיו.

  ביצוע פינוי האשפה יתבצע מכל שטח בתחום שיפוט העיר אילת ובכל שטח שהעירייה אחראית לפינוי האשפה כמו בסיסי הצבא במרחב העיר, מחסום הכניסה לעיר, שדה התעופה רמון וכו'

  הקבלן יבצע עבור העירייה, עבודות פינוי של כל סוגי מכולות היפוך דחס, מוטמנים, מונחי קרקע,  כל סוגי מכולות רם-סע, פינוי כל סוגי הדחסניות ופינוי מכולות רם –סע עד 40 מ"ק.

  עבודות פינוי האשפה ממכולות היפוך הדחס באמצעות משאיות דחס, מוטמנים ומונחי קרקע  ופינוי מכולות מתחנת המעבר באמצעות פול טריילר, תעשה ישירות למטמנת נימרה או לכל אתר אחר בתחום שיפוט העיר אילת כפי שיקבע על ידי העירייה. פינוי מכולות רם-סע מאזורי תיירות ותעשייה ופינוי דחסניות מכל תחום שיפוט העיר אילת באמצעות משאיות מגבהי-נוע תעשה לתחנת המעבר.

  פינוי מכולות 14 קוב ומעלה ( כולל דחסניות ) מרחבי העיר, בתי מלון ומרכזי קניות יהיו לתחנת המעבר ו/או לנימרה, וזאת בהתאם להחלטת המנהל.

  בכל כניסת/יציאת אשפה מתחנת המעבר חובה לבצע שקילה ולקבל אסמכתא מתאימה. את דוחות השקילה יש לצרף לחשבון החודשי שהקבלן מעביר למנהל – אי שקילה בתחנת המעבר תגרור קנסות ותשלום החשבון לא יתקבל.

  בכל פינוי אשפה מכל סוג שהוא ( כולל הדחס והמוטמנים ) לנימרה, חובה לבצע שקילה בתחנת המעבר ושקילה בנימרה. את דוחות השקילה יש לצרף לחשבון החודשי שהקבלן מעביר למנהל.

  אחריות הקבלן לוודא כי העמסת האשפה במשאיות תהיה בהתאם לחוק, הקבלן יישא בכל ההוצאות שיגרמו לו בגין עבירות מסוג זה ו/או כל עבירת חוק שתבוצע ע"י  עובדיו.

  מובהר כי אפיון המערכת לשקילת משאיות הפסולת יקבע בהתאם לשיקול דעתה של העירייה בלבד, כולל צורת העבודה, שיטות השקילה והדוחות שיש להגיש למנהל. על הקבלן להתאים את העבודה ע"פ דרישות המנהל.

   

  עבודת פינוי המכולות כוללת בין היתר:

  • טעינת מכולות היפוך דחס עד 8 מ"ק באתרי העבודה שבנספח ב'-2 וב'-3 להסכם ופריקת האשפה מהן למשאיות הדחס והובלת האשפה למטמנת נימרה או לכל אתר אחר כפי שיקבע על ידי העירייה.
  • טעינה והרמת מכולות רם-סע ודחסניות מאתרי העבודה שבנספחים ב'-4, ב'-5, להסכם באמצעות משאיות מגבהי-נוע, והובלתן לפריקת האשפה בתחנת המעבר ו/או בנימרה  בהתאם לשיקול דעתו של המנהל.
  • טעינת והרמת מכולות מוטמנים ומונחי קרקע מאתרי העבודה שבנספח ב'-6 להסכם, באמצעות משאיות הדחס כולל המנוף הייעודי והובלת האשפה למטמנת נימרה או לכל אתר אחר כפי שיקבע על ידי העירייה.
  • טעינת והרמת 2 מכולות ו/או קסטות עד 40 מ"ק בתחנת המעבר, נספח ב'-7 להסכם, באמצעות פול טריילר ועגלה נגררת והובלתן לפריקת האשפה מהן במטמנת נימרה או בכל אתר אחר כפי שיקבע על ידי העירייה.
  • הצבה ופינוי רם-סע והיפוך דחס מכל רחבי העיר ע"פ דרישת המנהל.
  • ניקוי סביב אתרי העבודה כולל טיאוט בהם מוצבות המכולות/המוטמנים/מונחי הקרקע ברדיוס של 5 מטר וסילוק האשפה לתוך המכולות ו/או לתוך משאיות הפינוי, טרם הפינוי ואחריו. בעת הרמת המכולות, יש לוודא שכל האשפה החיצונית שעל המכולה תוכנס קודם למשאית או למכולה למניעת  פיזור האשפה לאורך הרחוב.

   

  חתימת המציע ___________________

  • מכולות היפוך דחס ומכולות המוטמנים/מונחי הקרקע ינוקו וישטפו בכל פינוי לתוך משאיות הדחס/המוטמנים  ע"י מכונת שטיפה בלחץ (עם צינור גמיש ואקדח שטיפה בלחץ גבוה), המותקנת על משאיות הדחס/מוטמנים שברשות הקבלן. כולל  ריסוס וחיטוי ע"פ דרישות ותכנית שתתקבל מהמנהל. במידה ושטיפת הטמון ע"י הגרניק אינה מספקת ישתמש הצוות גם במטאטא קש ובמסיר שומן תעשייתי לשם הורדת הלכלוך
  • במכולות המוטמנים/מונחי הקרקע תתבצע שטיפה פנימית של המוטמנים כולל ניקיון פנים המוטמן, כולל פיר המוטמן עד לקרקעית, כולל גירוד הקלפה ( המשטח התחתון של המוטמן ) אחת לחודש וע"פ תכנית שתתקבל מהמנהל.
  • במידה ונקוו תשטיפים או נוזלים מכל סוג שהוא בתחתית מעטפת המוטמן מכל סיבה שהיא, באחריות הקבלן לבצע שאיבה של מים מתחתית פיר המוטמן וזאת ע"י משאבה וצינור מתאימים לשאיבת מים שתותקן כחלק אינטגרלי על גבי המשאית, וזאת מיד עם גילוי המפגע ו/או בקשת המנהל.
  • במידה וכתוצאה מפתיחת המוטמן בעת הרמתו, האשפה נשפכה לפיר ו/או מחוץ למוטמן, נדרש לפנות את האשפה במידי כולל שטיפת הפיר. פינוי תחתית מיכל הבטון מפסולת מוצקה ותשטיפים יעשה באופן שלא יפגע במעטפת הבטון. פינוי האשפה, גם במקרה של כשל בטמון הקרקע, יבוצע בתוך שעתיים מרגע ההודעה לקבלן. הקבלן יחזיק לצורך כך כף קטנה למנוף שתאפשר פינוי אשפה מתוך פירי הטמונים מבלי לפגוע בפיר עצמו.
  • במקרה של תקלה במיכל טמון וכל עוד אינו בשימוש, יציב הקבלן על חשבונו ובאופן מיידי ולא יאוחר משעתיים מרגע הידיעה על המקרה כלי אצירה חלופי, שיפונה ע"י הקבלן במסגרת תכנית העבודה השוטפת וזאת עד לתיקון הטמון. תיקון והחלפת הטמון למעט שבר במעטפת הבטון לא תיארך יותר מ- 24 שעות.
  • לדרישת המנהל, הקבלן יפנה מפגעים מסביב למוטמן/מונח קרקע גם בימים שאינם ימי הפינוי המיועדים. במקרה זה, הקבלן יבצע פינוי של המוטמן/מונח קרקע וזאת על מנת לקבל תשלום בהתאם על פינוי המפגעים.
  • במידה וכתוצאה מתקלה בכלי אצירה, לא ניתן לפנות ממנו את האשפה, יציב הקבלן על חשבונו כלי אצירה חלופי ( כולל פינויים ) וזאת עד לתיקון התקלה.
  • פינוי והחזרת רם – סע סגורות באמצעות משאיות מגבהי –נוע, ייעשה רק לאחר הכנסת כל האשפה מסביב למכולה ברדיוס של 5 מטר למכולה, וסגירת כל הסוגרים והדלתות בכלי האצירה לפני הובלתו.
  • הקבלן יפנה את המכולות השונות ע"פ הנחיות העבודה של העירייה, כולל פינוי אשפה בשבתות ובחגים וזאת ע"פ הנחיות מנהל אגף שפע או מי מטעמו בעירייה.
  • בעת פינוי מכולות היפוך הדחס חובה שימוש בפינים למניעת נפילת המכולה לשוקת.
  • אחריותו של הקבלן לפנות מכולות האשפה גם אם הושלכה לתוכן פסולת בניה או פסולת כבדה אחרת.
  • באחריות הקבלן לפנות כלי אצירה של פחמים הפזורות בשטח. על הקבלן לוודא כי הפחמים בכלי האצירה כבויים ( רצוי לדאוג להרטבת תכולת כלי האצירה לפני הפינוי ).
  • באחריות הקבלן לפנות גם מצבורי אשפה, שקיות, מפגעי פסולת וגרוטאות הנמצאים בשטח העבודה (אזורי התיירות והתעשייה) ויענה לפניות בקשר לפינויים כאמור אל תוך המשאית.
  • הקבלן יפנה את המוטמנים, המכולות ו/או הדחסניות בהתאם ללו"ז המצוין בסידורי העבודה וביומני העבודה היומיים. המנהל יהיה רשאי לשנות מעת לעת את שיטת הפינוי, מיקום הצבת המכולות, ימי הפינוי, שעות הפינוי ותדירות הפינוי. הקבלן מתחייב לפעול עפ"י קביעת המנהל מטעם העירייה. פינוי האשפה יתבצע לתחנת המעבר, למטמנת נימרה או לכל אתר אחר בתחום העיר אילת.

  חתימת המציע ___________________

   

  • שיטת העבודה של צוותי המשאיות יהיו בהתאם לדרישות המנהל.
  • פינוי האשפה ממכולות היפוך דחס באמצעות משאיות דחס מאזורי תיירות ותעשייה, תעשה ישירות למטמנת נימרה הנמצאת במרחק ממוצע של כ- 30 ק"מ (צד אחד) מאזורי הפינוי הנ"ל.
  • פינוי האשפה במכולות ו/או בקסטות רם-סע עד 40 מ"ק מתחנת המעבר באמצעות פול טריילר תעשה למטמנת נימרה, הנמצאת במרחק של כ- 25 ק"מ (צד אחד) מתחנת המעבר.
  • באחריות הקבלן אספקת ברזנטים לכיסוי המכולות וכל ציוד הדרוש לפינוי מושלם של המכולות והדחסניות לאתר ההטמנה.
  • פינוי האשפה במכולות רם-סע עד 14 מ"ק מאזורי תיירות ותעשייה ובדחסניות עד 14 מ"ק מבתי-מלון ומרכזי המסחר ברחבי העיר באמצעות משאיות מגבהי-נוע, תעשה מאזורי הפינוי כמפורט בנספחים להסכם לתחנת המעבר, ו/או לנימרה וזאת בהתאם לקביעת המנהל.
  • פינוי הדחסניות משדה התעופה רמון יתבצע ישירות לאתר ההטמנה נימרה.
  • עבודת פינוי המכולות והדחסניות מאתרי העבודה המפורטים בנספחים להסכם כוללת הובלת האשפה לתחנת המעבר או למטמנת נימרה כמפורט לעיל. הקבלן לא זכאי לתשלום ו/או לפיצוי נוסף בגין הובלת האשפה למטמנת נימרה או למטמנה אחרת חליפית עד 50 קילומטר, כפי שתקבע העירייה הכול עפ"י הוראות המנהל.
  • אגרת ההטמנה והיטל ההטמנה בגין טיפול באשפה או פסולת של העיר אילת, נשוא מכרז זה, במטמנת נימרה או בכל אתר אחר, יחולו וישולמו ע"י עיריית אילת למפעיל מטמנת נימרה או לכל מפעיל אחר.
  • הקבלן יבצע על חשבונו, תחזוקה שוטפת ותקופתית של מכולות היפוך דחס ומכולות רם-סע אשר נמצאים באתרי העבודה אותם הוא מפנה במסגרת התחייבויותיו נשוא הסכם זה.
  • לא ביצע הקבלן את האמור בס"ק 27 לעיל, רשאי המנהל לבצע במקומו את הטעון ביצוע ולחייבו בעלותו בתוספת 15% תקורה. חיוב כאמור יכול שיהא באמצעות קיזוז סכום עלות התיקון מסכום התמורה המגיע לקבלן. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית העירייה מכוח דין או ההסכם.
  • דחסניות עד 14 מ"ק המוצבות בבתי מלון ובעסקים אחרים, הינם רכוש בתי המלון והעסקים האחרים ואחזקתן השוטפת והתקופתית באחריות בעליהן ועל חשבונן. היה וגרם הקבלן נזק כלשהו לדחסניות תוך ביצוע העבודה באמצעותן, יציב הקבלן מכולה/דחסנית חלופית ויתקן על חשבונו את הנזק שגרם עד 48 שעות מזמן אירוע הנזק, לשביעות רצון המנהל ו/או בעלי הדחסניות לפי העניין. בכל מקרה של חלוקי דעות בעניינים הנ"ל, יבדוק המנהל את הנושא וקביעתו של המנהל בעניין זה סופית ומוחלטת.

   

  • מכולות רם-סע פתוחות וקסטות עד 40 מ"ק המוצבות בתחנת המעבר, הינם רכוש העירייה ואחזקתן השוטפת והתקופתית באחריות הקבלן ועל חשבונו. היה וגרם הקבלן נזק כלשהו למכולות/דחסניות המוצבות באתרי העבודה שבנספחים להסכם ו/או למכולות הרם-סע עד 40  מ"ק המוצבות בתחנת המעבר תוך ביצוע העבודה באמצעותן, יתקן הקבלן על חשבונו את הנזק שגרם ויחזיר תוך 48 שעות מזמן אירוע הנזק את הדחסניות/ מכולות עד 40 מ"ק לעבודה לשביעות רצון המנהל. בכל מקרה של חלוקי דעות בעניינים הנ"ל, יבדוק המנהל את הנושא וקביעתו של המנהל בעניין זה סופית ומוחלטת.
  • הקבלן יתקן על חשבונו, כל נזק שנגרם לרכוש פרטי או ציבורי, לתשתיות, לגינון או לריהוט רחוב במיקום הצבת המכולות ובסביבתו, עקב גרירתן או הזזתן של המכולות באופן רשלני ו/או לא זהיר. הקבלן יעשה כן תוך 48 שעות מקרות אירוע הנזק. במידה ולא ניתן לעשות כן במועד האמור יעדכן הקבלן את המנהל ויקבל את אישורו בכתב לתיקון הנזק במועד אחר. במידה ולא יתקן הנזק כאמור, עיריית אילת תתקן ותקזז את עלות התיקון מהתשלומים המגיעים לקבלן.

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

  1. היקף עבודות הפינוי ושינויים בהיקף העבודה ובמתכונתה

   

  • א. היקף העבודה הממוצע לו מחויב הקבלן מפורט בנספח ב'-1. העירייה תהא רשאית להורות לקבלן על שינויים במתכונת העבודה לרבות לגבי שינויים בנפח כלי האצירה ובמיקומן, הכול כקבוע בהסכם על נספחיו ובהתאם לכל דין.
  • ב. המנהל רשאי לדרוש מהקבלן בכל עת לבצע שינויים מכל סוג שהוא בכל הקשור לביצוע עבודת הפינוי, הכול כפי שיורה המנהל, והקבלן מתחייב למלא אחר דרישותיו תוך פרק זמן סביר ולא יותר מ-24 שעות ממועד הדרישה. ביצוע השינויים כמפורט להלן לא יזכו את הקבלן בתמורה נוספת, למעט התמורה הנקובה בהסכם.
  • ג. שינוי מיקום הצבת המכולות.
  • ד. הורדת /הוספת מכולות
  • ה. שינוי ימי הפינוי של כל מכולה ודחסנית מכל סוג ונפח.
  • ו. שינוי סדר פינוי המכולות והדחסניות.
  • ז. שינוי תדירות פינוי המכולות והדחסניות

  כל שינוי כאמור בסעיפים  ג', ד', שינוע המכולות לשינוי מיקום/הוספה/הורדה יהיו ע"י ועל חשבון הקבלן.

  על הקבלן לספק מכולות פתוחות  תוך שעה מרגע הבקשה בין השעות: 6 בבוקר עד 16:00.

  כל שינוי כאמור בסעיפים  ג', ד', ה', ו', ז, ימסור המנהל לקבלן הודעה במייל בהתראה של יום לפחות.

  • ח. כל שינוי מיקום כלי אצירה מהמקום אותו קבעה העירייה מבלי לקבל את אישור המנהל וזאת על דעתו העצמאית של הקבלן או מי מטעמו יגרור קנס, מיקומי כלי האצירה יועברו על גבי טבלה או/ו קאורדינטות על גבי מפה – כל שינוי יתועד ויבוצע באישור המנהל.

   

  1. מתכונת צוות העבודה והעסקת עובדים

   

  • א. העבודה במשאית הדחס תתבצע בצוותים המונים לפחות שלושה עובדים: נהג ושני עובדים המסייעים לנהג בפינוי המכולות. פינוי האשפה על ידי הקבלן כולל את הוצאת האשפה ממתקני האשפה, ריקונם המלא, ניקוי יסודי של סביבת המתקן, וכן איסוף מפגעי פסולת וגרוטאות  שונים, העמסת האשפה לרכב, סגירת מכסה כלי האצירה, סגירת מתקן האשפה ( במידה וקיים ), שטיפת המכולה והובלתה והורקתה באתר  עליו תורה הרשות המזמינה.
  • ב. העבודה במשאית המנוף תתבצע בצוות המונה לפחות נהג ועובד המסייע לנהג בפינוי המוטמנים/מונחי הקרקע, ניקיון סביבת המוטמנים, כולל מפגעי פסולת וגרוטאות, שטיפת המכולה ומשטח הדריכה והורקתה באתר עליו תורה הרשות המזמינה.
  • ג. העבודה במשאיות מגבהי-נוע לפינוי המכולות והדחסניות תתבצע ע"י נהג, ויכלול: ניקיון סביבת המכולה (טרם הפינוי ואחריו), הכנסת האשפה והגרוטאות לתוך המכולה, סגירת דלתות המכולה, פריקתם בתחנת המעבר, שטיפת המכולות וריסוסן בתחנת המעבר ( במועדים שנקבעו לכך ) והחזרת המכולות למיקומן הקבוע.
  • ד. פינוי האשפה באמצעות משאית הסמיטריילר תתבצע ע"י דחסנית מעמדת הדחסן בתחנת המעבר ו/או ממכולת רם – סע 39 מ"ק או קסטות 32 מ"ק אשר יועמסו בעמדות הנמצאות בתחנת המעבר, או מכל מקום אחר ברחבי העיר בהתאם לדרישות המנהל.
  • ה. העמסת ודחיסת המכולות בדחסן תחנת המעבר תתבצע ע"י העירייה או מי מטעמה.
  • ו. העמסת ודחיסת המכולות בעמדת המכולות הפתוחות בתחנת המעבר תתבצע ע"י העירייה או מי מטעמה
  • ז. הכנת הדחסנית /מכולה לפינוי לנימרה כולל כיסוי בברזנט, תהיה באחריות הקבלן.
  • ח. הצבת/פינוי הדחסניות ממסוע הדחסן  הינה באחריות הקבלן, על הקבלן לדאוג לפינוי הדחסניות המלאות מהדחסן ( עד מקסימום שעה מרגע סיום העמסת הדחסנית ) ולדאוג לכך שהדחסניות הריקות בתחנת המעבר יוצבו באופן שוטף על מסוע הדחסן כך שלא יהיה מצב שהדחסן מושבת עקב חוסר  בדחסן למילוי או מכולות מלאות המפריעות להמשך הפעלתו.

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

  • ט. הצבת/פינוי מכולות פתוחות בעמדות פינוי האשפה הרגילות הינה באחריות הקבלן, על הקבלן לדאוג לכך שמכולות מלאות יכוסו בברזנט ויועברו להמתנה לקראת פינוי לנימרה בהתאם לתכנית. המכולות הריקות בתחנת המעבר יוצבו באופן שוטף בעמדות הפינוי  כך שלא יהיה מצב שאין מכולה זמינה לפינוי האשפה.
  • י. הקבלן יציב את המכולות והדחסניות המלאות והריקות שאינן על המסוע או בעמדות הרגילות, במקום שיוקצה להם בתחנת המעבר בלבד.
  • יא. הקבלן ינהל את העבודה בעצמו או באמצעות מנהל עבודה מטעמו (להלן: "מנהל העבודה"). מנהל העבודה יעבוד בתיאום מלא עם המנהל וימצא עמו בקשר מתמיד במהלך שעות העבודה ולאחריהן. הקבלן מתחייב להתייצב במשרדי המנהל בכל מקרה ובכל שעה שיקרא לכך וזאת לצורך ביצוע תקין ומושלם של העבודה.
   מנהל העבודה יצויד ברכב עבודה ובמכשיר נייד ויהיה זמין לקבלת הודעות טלפוניות מהשעה 6:00 ועד השעה 21:00 וזאת לצורך ביצוע התיאום מול המנהל והפעלת הנהגים וצוותי הפינוי במשאיות הדחס ובמשאיות מגבהי-נוע.
  • יב. הקבלן יחזיק משרד ומחסן בעל רישיונות ו/או היתרים כדין בעיר אילת ממנו הוא ינהל את העבודה ובו הוא מאחסן את המשאיות ומטפל באחזקת המכולות והכול כמפורט במסמכי ההסכם על נספחיו.
  • יג. המשרד שיהיה פתוח וזמין בשעות העבודה 6:00 – 15:00, ינהל את המעקב אחר הצבות ופינויים של המכולות, קבלת מפגעים, ותיאומים שונים מול המנהל או מי מטעמו.
  • יד. הקבלן מתחייב בזה להימנע מגרימת לכלוך או נזק כלשהו לרחובות או לסביבתם, ולהנחות את עובדיו לצמצם את ההפרעות בעת ביצוע השירותים למינימום הכרחי ולנהוג בנימוס ובאדיבות כלפי העוברים ושבים.
  • טו. הקבלן מתחייב לבצע את השירותים בזהירות, תוך שמירה על אי פיזור פסולת ברחוב ומניעת נזילת מיצי אשפה מרכב הפינוי. אם נשפכה או פוזרה פסולת או נשפכו  מיצי אשפה ברחוב, הקבלן מתחייב לנקות את הרחוב מידית  ועל חשבונו. היה ולא ינוקה השטח מידית, העירייה תנקה ותחייב את הקבלן במלוא עלות ביצוע הניקיון.
  • טז. הקבלן ינהל יומן עבודה הכולל רישום מדויק ומפורט של העבודות, כולל פרטי העובדים בכל יום עבודה והרכבים להם העובדים המצוותים. הרישום יהיה ממוחשב ויינתן לעירייה על פי דרישה.
  • יז. המנהל יהא רשאי לדרוש מהקבלן הרחקת ו/או החלפת כל עובד מעובדי הקבלן, כולל מנהל העבודה, שהפגין התנהגות בלתי הולמת ו/או אינה ראויה בעת מתן שירות לציבור. לקבלן תהא אפשרות לתת הבהרותיו בטרם הוחלף עובד כאמור אולם שיקול הדעת בעניין זה יהיה של העירייה.
  • יח. הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו כוח אדם מתאים ובמספר מספיק, לביצוע העבודה באופן שוטף וסדיר, וכן הינו מתחייב לכך כי הוא ועובדיו יתייצבו במועדים ובמקומות שנקבעו לביצוע העבודה.
  • יט. הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודה נשוא ההסכם רק עובדים ישראלים או בעלי אישור עבודה וכי בשום מקרה לא יעסיק עובדים בלתי חוקיים או שוהים בלתי חוקיים.
  • כ. הקבלן ידאג כי בביצוע העבודות, יועסקו עובדים אך ורק בהתאם להוראת חוק שירות התעסוקה, תשי"ט – 1959.
  • כא. הקבלן יבטיח הדרכת כל עובד המועסק על ידו, בעניין דרישות הבטיחות בעבודה, הקבועות בנוהלי העירייה כאמור בנספח הבטיחות והנדרשות על-פי כל דין, ויבטיח את קיומן על-ידי עובדיו כמפורט להלן:
  • הקבלן יחתום על נספח הבטיחות המצורף כנספח להסכם וימסור לממונה הבטיחות בעירייה את כל האישורים והמסמכים הנדרשים בדבר כשירות ובטיחות כלי הרכב והציוד המצויים ברשותו.
  • הקבלן ימסור לממונה על הבטיחות בעירייה טופסי הצהרת בטיחות, על-פי הנוסח המצורף החתום על-ידי עובדיו והמאשרים כי הובאו לידיעתם, על-ידי הקבלן, כל הוראות ונוהלי הבטיחות כאמור לעיל.
  • הקבלן ימסור למנהל טופס הצהרה על ביצוע הדרכת בטיחות לכלל העובדים ע"י ממונה בטיחות שאושר לכך על ידי המשרד לבטיחות בעבודה. וכן, ביצוע ריענון בטיחות אחת לשנה לכלל העובדים.
  • הקבלן יספק ויצייד את עובדיו במדים אחידים ובכל אביזרי המיגון האישיים הנדרשים, לרבות פרטי ביגוד, אפוד זוהר, כפפות ונעלי עבודה בטיחותיים וכל אביזר ו/או פריט ציוד אחר שיידרש ע"י הממונה על הבטיחות בעירייה.

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

  1. מועדים ושעות ביצוע עבודות פינוי המכולות והדחסניות.
  • א. הקבלן מתחייב לבצע את העבודה במועדים ובשעות שנקבעו בהסכם על נספחיו. הקבלן יהיה בקשר מתמיד עם המנהל ויבצע את העבודה בתאום ובשיתוף פעולה מלא עם המפקח ולפעול בהתאם להוראותיו והנחיותיו.
  • ב. מבלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה (א) לעיל, מובהר כי הקבלן לא יעזוב את שטח העבודה, טרם סיום העבודה ו/או שעות העבודה וקבלת אישורו של המנהל לכך.
  • ג. שעות ביצוע פינוי המכולות בימי העבודה עפ"י הגדרתם בהסכם הם:
   • ג.1. 05:45: התייצבות משאיות הפול טריילר בנימרה, לאחר שקילה בתחנת המעבר ולצורך שקילה והטמנת המכולות ודחסניות האשפה המלאות שהצטברו בתחנת המעבר   מסוף יום קודם.
   • ג.2. 06:00: תחילת ביצוע פינוי המכולות, והדחסניות עד סיום מלא ומושלם של כל המשימות שהוטלו עליו.
   • ג.3. 04:00: באזור התעשייה   –  מועד התחלת פעילות פינוי האשפה תיעשה החל משעה 4:00 .
   • ג.4. 05:00: פינוי המוטמנים ומונחי הקרקע מאזור התעשייה והתיירות.
  • ד. למנהל שמורה הזכות, משך כל תוקפו של ההסכם לשנות את תחילת שעות העבודה ו/או סיומן ואת סדר פינוי המכולות. הכול בהתאם לקביעתו אשר תהיה סופית ומוחלטת.
  • ה. המנהל יהיה רשאי במקרים מיוחדים לדרוש מהקבלן ביצוע עבודות השירותים גם בשעות מוקדמות או מאוחרות או במועדים אחרים כגון בערבי שבתות, חופשות ומועדי ישראל, אם יהיה צורך בכך. אין באמור לעיל כדי להוות הנחיה בניגוד לאמור בחוק שעות עבודה ומנוחה ועל הקבלן החובה להיערך בהתאם לרבות השגת כל האישורים הדרושים על פי דין.
  • ו. תדירות פינוי המכולות והדחסניות תקבע לגבי כל מכולה וכל דחסנית כמפורט בסידורי העבודה שבנספחי ההסכם. המנהל יהיה רשאי לעשות שינויים בסידורי עבודה היומיים לפינוי המכולות והדחסניות.
  • ז. במידה ומכולה או דחסנית לא פונתה במועד שנקבע לפינויה עפ"י סידור העבודה, מחויב הקבלן לעשות כן עוד באותו היום, ולא יאוחר מ- 2 שעות מפניית המנהל. במידה ומכולה או דחסנית לא פונתה במועד, יועבר דיווח מידי למנהל על כך.
  • ח. הקבלן מתחייב לבצע במקרים חריגים, הצבת מכולות ודחסניות ופינוים נוספים שלהן במידה והדבר יידרש עפ"י הוראת המנהל, זאת משעת תחילת העבודה ועד לשעה 22:00 (להלן: "פינויים חריגים").
  • ט. מובהר בזאת שביצוע פינויים נוספים יהיו בנוסף לתוכנית העבודה הרגילה וביצוען לא יגרום לתקלות בביצוע הפינויים ע"פ התוכנית המקורית.
  • י. הקבלן יעמוד לרשות העירייה לביצוע פינויים  דחופים של מכולות ודחסניות  וזאת  עד חצי שעה מבקשת הפינוי. "פינוי דחוף"  יקבע על פי שיקול דעתו של המנהל מטעם העירייה.
  • יא. המנהל רשאי לבקש ביצוע הצבת מכולות ופינויים של מכולות ודחסניות באופן חד פעמי או באופן קבוע גם מכול רחבי העיר ( גם כאלו שאינם נכללים בתיירות או בתעשייה ). הקבלן יבצע את הצבת המכולות והפינויים הנ"ל בנוסף למטלות הקבועות. סדר הפינוי והיקף הפינוי יקבע ע"י המנהל.
  • יב. מובהר, כי בגין ביצוע עבודת פינויים חריגים ופינויים דחופים של מכולות ודחסניות כמתואר בסעיף ה', ו', ז', ח' , ט' י', יא' שלעיל, הקבלן יהא זכאי לתשלום עפ"י המחירים הקבועים בהסכם על נספחיו בגין פינוי חד-פעמי או בגין כל הובלה.
  • יג. הקבלן מתחייב לספק כל שרות שיידרש תוך פרק זמן של עד שעתיים או על פי לוחות הזמנים המצוינים במפרט זה. לא עמד הקבלן במועד האמור לעיל ולא קיבל אורכה מהמנהל תהיה העירייה רשאית למסור את עבודת השירות המסוימת הזו לספק אחר ולגבות את הוצאות העבודה מהקבלן. העירייה תהא רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי הסכם זה את הסכום ששולם לקבלן האחר בשל אי ביצוע העבודה על ידו כאמור לעיל, וזאת בנוסף לקנס בגין אי אספקת השירות בזמן הנדרש.  אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות העירייה להתייחס לאי ביצוע כאמור כאל הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של ההסכם. שעות העבודה של המשרד יהיו זמינים לסיפוק השירות משעה 6:00-15:00.
  • יד. על הקבלן לספק מכולות פתוחות תוך שעה מרגע הבקשה בין השעות: 6 בבוקר עד 16:00.
  • טו. מובהר בזאת, כי חילוקי דעות מכל סוג שהוא בין הקבלן לעירייה לא יהוו עילה להפסקת העבודה מצד הקבלן או לעיכוב אחר מכל סוג שהוא לביצועה הסדיר של העבודה על ידו.
  • טז. במידה וכתוצאה משינויים ביטחוניים ו/או בטיחותיים ו/או משברים כלכליים פנימיים ועולמיים ו/או עקב החלפת שיטת פינוי האשפה ו/או מכל סיבה אחרת ותופחת כמות הפינויים עקב כך לא יהיה הקבלן זכאי לכל פיצוי או תמורה.

  חתימת המציע ___________________

   

  1. אספקה, תחזוקה והצבת מכולות לאצירת אשפה ופסולת
   • א. במסגרת התחייבויות הקבלן כאמור בהסכם על נספחיו, על הקבלן לספק לעירייה מכולות לאצירת אשפה כמפורט להלן:

   

  מס' סוג המכולה כמות הערות
  1 מכולות היפוך דחס 8 מ"ק סגורות 90 חדשות
  2 מכולות היפוך דחס 8 מ"ק פתוחות 50

   

  חדשות
  3 מכולות  רם-סע 8 מ"ק סגורות 10 חדשות
  4

   

  מונחי קרקע  בנפח 4.3 קוב לפחות 50 חדשות

   

  • ב. המכולות בסעיף 7.א. יהיו בהתאם למפרט הנמצא בנספח ב'-8. הקבלן מחויב להעביר למנהל את המפרט והדגם של כל סוג כלי אצירה טרם רכישתו ולקבל אישור מהמנהל.
  • ג. כל המכולות של הקבלן שהקבלן נדרש לספק בסעיף זה ( 7 ) יהיו עם מספר מזהה בין 4 ספרות מוטבע ומוצמד על דופן המכולה. המספר יהיה בהתאם לדרישת המפקח.
  • ד. בנוסף, הקבלן יספק ויתקין מספר מזהה בהתאם לדרישת המפקח בכל המכולות של העירייה שהקבלן מפנה במסגרת מכרז זה, וזאת עד שלושה חודשים מתחילת מכרז זה.
  • ה. הקבלן יספק ויציב את מכולות היפוך הדחס החדשות   ( סעיפים 7.א.1  עד 7.א.3 ) באתרי העבודה עפ"י הנחיות המנהל,  וזאת תוך 180 יום מהתאריך הקבוע בצו התחלת העבודה, כל חריגה בזמנים תחייב את הקבלן בעלות של 400 שח לחודש לכל מכולה שלא הוצבה במיקום הנדרש בהתאם לתוכנית.
  • ו. הקבלן יספק ויציב את  מונחי הקרקע  החדשות   ( סעיף  א.4) ) באתרי העבודה עפ"י הנחיות המנהל,  וזאת תוך 120 יום מהתאריך הקבוע בצו התחלת העבודה, כל חריגה בזמנים תחייב את הקבלן בעלות של 400 שח לחודש לכל מכולה שלא הוצבה במיקום הנדרש בהתאם לתוכנית.
  • ז. מובהר בזאת כי כלי האצירה מסוג היפוך דחס, רם-סע ומונחי קרקע החדשים שעל הקבלן לספק ( סעיף 7.א. 1-4 ) יהיו רק לאחר אישור הדגם המוזמן ע"י המנהל או מי מטעמו.
  • ח. על הקבלן לבדוק כי המשאיות העומדות לרשותו במכרז זה, מתאימות לביצוע הפינויים של כלי האצירה החדשים והקיימים.
  • ט. כל המכולות ( סעיף 7.א. ) יהיו באחזקת הקבלן במשך כל תקופת ההסכם והוא יהיה אחראי להצבתן במקומות המיועדים לכך ולפי הנחיות המנהל. לתקינותן ותחזוקתן השוטפת בכל תקופת ההסכם לרבות החלפתן ככל שיידרש מעת לעת, צביעתם, החלפת דלתות, תיקוני בלאי או ונדליזם ע"פ הצורך, בהתאם להוראות העירייה או מי מטעמה.
  • י. כל המכולות בסעיף 7 הינם רכוש הקבלן
  • יא. התשלום בגין השימוש במכולות יגולם במחיר הפינוי שבהצעת הקבלן.
  • יב. עם סיום ההסכם או הבאתו המוקדמת לידי סיום כמפורט בהסכם, יאפשר הקבלן לעירייה להמשיך ולעשות שימוש במכולות שבבעלותו או באחזקתו, בעצמה או באמצעות קבלן אחר, עד להחלפת קבלן פינוי אשפה או עד להודעה אחרת מטעם העירייה, ולכל המאוחר עד 8 חודשים מסיום המכרז ללא תמורה.
  • יג. במידה ונדרש להשתמש במכולות הקבלן גם לאחר 8 חודשים מסיום המכרז, תשלם העירייה לקבלן דמי שכירת בסך 100 ₪ בחודש עבור כל כלי אצירה השייך לקבלן הנדרש ע"י העירייה לטובת המשך השימוש השוטף.  למען הסר ספק מובהר כי אם ימשיך הקבלן לפנות את מכולות האשפה גם  לאחר סיום תקופת החוזה, לא יהיה זכאי לדמי שימוש בגין השימוש במכולות והתמורה היחידה שיקבל היא מחיר הפינוי כמפורט בהצעתו.
  • יד. לשם הבטחת קיום התחייבותו של הקבלן כאמור בסעיף יב. שלעיל תיוותר ערבות הביצוע בתוקף לתקופה של שמונה חודשים לאחר סיום ההסכם והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות גם בנסיבות בהן הפר הקבלן את התחייבותו כאמור לעיל. לקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין חילוט כאמור והוא מהווה פיצוי הרשות המקומית על כל נזק שיגרם לה בגין אי עמידת הקבלן בהתחייבותו זו.

   

   

  חתימת המציע ___________________

  • טו. אם יגרעו מכולות במהלך ביצוע החוזה עקב החלפת שיטת פינוי האשפה (מוטמנים) או מכל סיבה אחרת, ותופחת כמות הפינויים עקב כך לא יהיה הקבלן זכאי לכל פיצוי או תמורה והסכום שישולם לו יהיה מכפלת כמות הפינויים שבוצעה בפועל.
  • טז. באחריות הקבלן לעדכן את המנהל בסוף כל חודש קלנדארי על כמות ומיקום כלי האצירה שהוצבו ע"פ דרישת המנהל בטבלת אקסל ומפה על בסיס קואורדינטות וזאת בהתאם לבקשת מנהל מטעם העירייה, אי העברת המיקומים תגרור קנסות.

   

  תנאים כללים.

  • א. עם סיום ביצוע אספקת והצבת כל המכולות באתרי העבודה, לשביעות רצון המנהל, ימציא המנהל לקבלן אישור בכתב על כך. ממועד אספקתן של המכולות והצבתן באתרי העבודה ידאג הקבלן לתחזוקתן השוטפת, הכול עפ"י מסמכי ההסכם על נספחיו.
  • ב. הקבלן יבצע פינויים גם במכולות ודחסניות השייכות לעירייה ו/או לגורמים פרטיים בהתאם לתוכנית העבודה או/ו אישור מטעם המנהל. על הקבלן לוודא ולבדוק כי כל המכולות בתחילת מכרז זה תקינות, וכי בחתימתו על מכרז זה מקבל הקבלן את האחריות המלאה לתחזוקת ותקינות מכולות האשפה הנ"ל. במידה ויגרם נזק לכלי אצירה של גוף פרטי בעת הפינוי או לסביבת המכולה, על הקבלן לתקן את הנזק ולהשיב את המצב לקדמותו.
  • ג. האחריות האמורה לטיבן, איכותן ותחזוקתן של המכולות תחול על הקבלן במשך כל תקופת ההסכם, והיא כוללת בין היתר גם את חלקי המכולות.
  • ד. במשך כל תקופת ההסכם יחליף הקבלן על חשבונו חלקים פגומים בחלקים חדשים מקוריים או יתקן על חשבונו, עפ"י דרישת המנהל, כל פגם ו/או ליקוי ו/או קלקול אשר נתגלה במכולות ו/או בחלקיהן אשר מקורו לדעת המנהל פגם בייצור ו/או איכות ירודה ו/או חוסר התאמה לדרישות ההסכם וזאת במסגרת התחייבויות הקבלן כאמור בהסכם זה על נספחיו. הקבלן יעשה כן תוך 24 שעות מגילוי הנזק.
  • ה. במשך כל תקופת ההסכם יבצע הקבלן את כל התיקונים הדרושים במכולות ו/או בחלקיהן בין היתר בגין ליקויים שמקורם בפגם בייצור ו/או שימוש במכולות ויעשה כן מיד עם דרישת העירייה או מי מטעמה.
  • ו. לקבלן אחריות מוחלטת שהמכולות שבבעלותו יהיו איכותיות ויתאימו לאצירת אשפה לאורך שנים.
  • ז. מובהר בזאת כי אחריות הקבלן הרשומה בסעיפים א-ו לעיל הינה לתחזוקת כל המכולות שהוא מפנה בהתאם למכרז זה.

                מכולות נוספות

  לצורך החלפת מכולות ו/או אספקת מכולות נוספות על הקבלן להחזיק בבעלותו ו/או בחזקתו במשך כל תקופת ההסכם את סוג וכמות המכולות הבאה:

   

  • א. כאמור, הקבלן יחזיק לפחות 5 מכולות חלופיות עם דלת ממתכת ו-4 מכסים מפלסטיק, אשר קיבולן הנומינלי 8 מ"ק והמיועדות לאצירת אשפה ופסולת (להלן: "אשפה") שניתן לפרוק אותן למשאיות דחס.
  • ב. לפחות 10 מכולות חלופיות פתוחות, אשר קיבולן הנומינלי 8 מ"ק והמיועדות לאצירת אשפה ופסולת (להלן: "אשפה") שניתן לפרוק אותן למשאיות דחס.
  • ג. לפחות 10 מכולות חלופיות פתוחות מסוג רם-סע, אשר קיבולן הנומינלי לפחות 12 מ"ק והמיועדות לאצירת אשפה ופסולת (להלן: "אשפה") שניתן לשנע אותן מכל מקום ברחבי העיר לתחנת המעבר.
  • ד. לפחות 5 מכולות חלופיות סגורות מסוג רם-סע, אשר קיבולן הנומינלי לפחות 12 מ"ק  עם 4 מכסים מפלסטיק והמיועדות לאצירת אשפה ופסולת (להלן: "אשפה") שניתן לשנע אותן מכל מקום ברחבי העיר לתחנת המעבר.
  • ה. לפחות 5 מכולות חלופיות פתוחות מסוג רם-סע, אשר קיבולן הנומינלי 4 מ"ק והמיועדות לאצירת אשפה ופסולת (להלן: "אשפה") שניתן לשנע אותן מכל מקום ברחבי העיר לתחנת המעבר.
  • ו. לצורך טיפול בתחזוקת המכולות ובמקרים שנדרש גם החלפת מכולות לא תקינות, על הקבלן להחזיק בבעלותו ו/או בחזקתו במשך כל תקופת ההסכם כמות מספיקה של חלפים ומכולות נוספות שיאפשרו לו לתקן ולהחליף את המכולות בפרק הזמן שנקבע במפרט זה.

   

                                                                                                                       חתימת המציע ___________________

   

  • ז. על הקבלן להתקין תג פסיבי לצורך שליטה ובקרה על כל המכולות המצוינות בסעיף 7 להלן כולל על המכולות החלופיות.
  • ח. המכולות יעברו צביעה ( לאחר שטיפה לפני וריסוס בסיום הצביעה ) פעם בשנה ע"פ תכנית ולוז שיקבע המנהל. הצביעה תהא בגוון שיקבע על ידי הרשות המזמינה. כמו-כן, הקבלן יבצע צביעה נוספת לכלי אצירה במקרה של שריפת כלי אצירה וע"פ דרישת המנהל.
  • ט. הקבלן יהיה אחראי לכל הנזקים שיגרמו לכלי האצירה בעת ריקונם / הוצאתם החזרתם למקומם וידאג לתיקונם או החלפתם, על חשבונו, בהתאם להוראות הרשות המזמינה. היה והקבלן לא יתקן או יחליף את כלי האצירה, כאמור, תוך 48 שעות ממועד דרישת הרשות המזמינה, תהיה הרשות המזמינה רשאית לבצע זאת במקומו, ולנכות מכל תשלום המגיע לקבלן או הוצאות התיקון או ההחלפה, כאמור, בתוספת תקורה בשיעור 15% מכל תשלום המגיע לקבלן.
  • י. החלפת או העברת מכולה לשיפוץ תתבצע רק לאחר קבלת אישור מהמנהל והעברת עדכון לגבי פרטי המכולה היוצאת והמכולה החלופית.
  • יא. מוטמנים – על הקבלן לבדוק ולאשר את תקינות כל המוטמנים הקיימים טרם מסירת העבודה לקבלן. וכי בחתימתו על חוזה זה מקבל הקבלן את האחריות המלאה לתחזוקת ותקינות המוטמנים במשך כל תקופת ההסכם, והיא כוללת בין היתר גם את חלקי המכולות, כל פגם ו/או ליקוי ו/או קלקול אשר נתגלה במוטמנים, וזאת במסגרת התחייבויות הקבלן כאמור בהסכם זה על נספחיו. הקבלן יעשה כן תוך 24 שעות מגילוי הנזק.
  • יב. הקבלן יכין רשימת מכולות, על פי מספרם הסידורי ומיקומם הגיאוגרפי על בסיס מפה (קאורדינטות), גודל וסוג המכולה. בעת פינוי המכולות, על הקבלן לדאוג להחזרת כל מכולה למקום המיועד לה על פי מספרה הסידורי. מספור המכולות נועד לשייך את המכולה למיקום מדויק שיוגדר על פי שם רחוב ומספר הבית הקרוב למכולה, או כל הגדרה אחרת שתבחר הרשות המזמינה. הקבלן יידרש להקפיד על כך.
  • יג. האחריות האמורה לטיבן, איכותן ותחזוקתן של המכולות תחול על הקבלן במשך כל תקופת ההסכם, והיא כוללת בין היתר גם את חלקי המכולות, החלפת מכסים, צביעה וכו' במשך כל תקופת ההסכם יבצע הקבלן את כל התיקונים הדרושים במכולות ו/או בחלקיהן מיד עם דרישת העירייה או מי מטעמה. צביעת המכולות תתבצע עד 72 שעות מדרישת העירייה או מי מטעמה.

   

   

  1. טיב ביצוע העבודות, הפרות וסעדים
  • א. קביעת טיב ורמת ביצוע העבודות והתחייבות הקבלן עפ"י הסכם זה – תהא בסמכותו הבלעדית ולפי שיקול דעתו הבלעדית של המנהל. קבע המנהל כי העבודות או חלק מהן לא בוצעו כראוי, ינוכה מכל תשלום המגיע לקבלן, עפ"י המפורט והמוסכם בחוזה זה ונספחיו.
  • ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קבע המנהל כי טיב או רמת ביצוע העבודות ע"י הקבלן אינם לשביעות רצונו, יזהיר את הקבלן בכתב ואם לא שופר המצב תוך פרק הזמן שיקצוב המנהל בעת מתן אזהרה, ייחשב הדבר להפרה יסודית של ההסכם.
  • ג. הפסיק הקבלן לבצע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על נספחיו, כולן או מקצתן ו/או לא ביצע העבודות ברמה ובטיב לפי שיקול דעת המנהל לאורך זמן או לסירוגין ייחשב הדבר הפרה יסודית של ההסכם. למען הסר ספק, יובהר כי, אין רשימת ההפרות היסודית הנ"ל מהווה רשימה סגורה.
  • ד. מבלי לגרוע או לפגוע בכל הוראה אחרת בהסכם זה, ובנוסף לה, אם הקבלן לא ימלא התחייבות כלשהי שקיבל על עצמו עפ"י ההסכם, רשאית העירייה לפעול למילוי ההתחייבות ע"י צד ג' לפי בחירתה, וכל עלויות הכרוכות בכך יחולו וישולמו ע"י הקבלן בתוספת תקורה של 15%, וזאת בנוסף לאמור בסעיף קטן (ו) להלן.
  • ה. הפרה של אחד או יותר מהתחייבויות הקבלן על פי סעיפים במפרט זה מהווים הפרה של ההסכם המזכה את העירייה בביטולו של ההסכם וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית העיריה על פי דין או הסכם.
  • ו. בלי לגרוע בכל סעד ו/או תרופה המוקנים לעירייה עפ"י חוזה זה, מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרת סעיף כמפורט להלן תהא העירייה זכאית לפיצויים מוסכמים:

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

   

   

  ההפרה פיצוי מוסכם
  אי התייצבות פועלים כנדרש 500 ₪ לכל פועל ליום
  אי התייצבות רכב פינוי 3,000 ₪ לכל רכב ליום
  אי שימוש בערכת התגים הניידת בעת הפעלת רכב חליפי 100 ₪ לכל מכולה
  איחור בהחלפת רכב פינוי לא תקין 300 ₪ לכל שעת איחור
  אי פינוי כלי אצירה  על פי סידור העבודה 300 ₪ לכל כלי אצירה
  אי פינוי/הצבה של כלי אצירה בתוך פרק הזמן הנדרש 300 ₪ לכל כלי אצירה
  דחסן מושבת מעל 20 דקות בגלל חוסר בדחסנית ריקה במתקן הדחס 500 ₪ למקרה
  עמדת פינוי אשפה יבשה/גזם מושבתת מעל 20 דקות בגלל חוסר במכולה ריקה בעמדה 500 ₪ למקרה
  אי הצבת מכולה/דחסנית באזור ההקצאה המיועד 500 ₪ למכולה/דחסנית
  אי אספקת השירות בזמן הנדרש 500 ₪ לכל פרק שירות נפרד
  פסולת סביב כלי האצירה שלא פונתה 300 ₪ לכל כלי אצירה
  התייצבות פועל ללא בגדי עבודה וציוד בטיחות כנדרש 150 ₪ לכל פועל
  חניית רכב עבודה שלא במקום החנייה המוגדר 500 ₪
  אי התייצבות משאית בנימרה במועד שנקבע 500 ₪ למקרה
  משאית שלא עלתה למשקל בעת  הכנסת/הוצאת אשפה לתחנת המעבר 500 ₪ למקרה
  משאית הקבלן שנמצאה פועלת בשעות העבודה במסגרת מכרז זה בעבודות אחרות 2,000 ₪ לאירוע
  התייצבות משאית פינוי שאיננה לפי המפרט בחוזה זה 1,000 ₪ ליום לכל רכב
  הפרה של הוראה במכרז זה שאינו מופיע ברשימת ההפרות 500 ₪ למקרה
  אי שטיפה של כלי אצירה  ע"פ התכנית 300 ₪ לכל כלי אצירה
  אי שימוש בחומרים בעת שטיפת מכולה 300 ₪ לכל כלי אצירה
  היעדרות מנהל העבודה מטעם הקבלן 500 ₪ לכל יום
  נזילה של נוזלים מהמשאית  או מכלי אצירה 2,000 ₪ לאירוע ועלות הניקוי
  אי כיסוי מכולה פתוחה או פינוי רם-סע עם דלתות פתוחות 300 ₪ לאירוע
  אי ביצוע אחזקה מונעת ותחזוקה של כלי האצירה 400 ₪ לכלי אצירה למקרה
  פסולת שהתפזרה ברחוב מכלי האצירה לאחר העמסתו 500 ₪ למקרה
  יציאה לפינוי מוקדם ללא אישור המנהל 2,000 ₪ לכל פינוי
  אי שליחת סיכום דוחות פינוי יומיים של פינוי פחים 500 ₪ לכל מקרה
  אי שליחת דוחות חודשיים עם מיקום מכולות על בסיס מפה וקאורדינטות 500 ₪ לכל מקרה
  שינוי מיקום כלי אצירה ללא קבלת אישור כתוב ממנהל 500 ₪ לכל מקרה
  אי סיפוק גישה למערכת איתורן בצורה שוטפת 500 ₪ לכל יום
  • ז. למען הסר ספק, ברור ומסוכם כי, העירייה רשאית לנכות את הפיצויים מכל תשלום המגיע לקבלן או לחלטם מהערבות הבנקאית, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

   

   

 • רשימת אתרי העבודה לביצוע פינוי מכולות מוטמנים ודחסניות

  הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לרשימת אתרי העבודה באזורי תיירות, תעשייה, בתי מלון ותחנת המעבר העירונית בהם מוצבות או יוצבו מכולות ו/או דחסניות כמפורט להלן:

  על בסיס הרשימות להלן, יומצאו לקבלן, סידורי עבודה יומיים.

  רשימת אתרים בהם מוצבים מכולות רם-סע  עד 12 מ"ק לשם פינוי והובלה במשאיות מגבהי – נוע לפריקת האשפה מהן בתחנת המעבר העירונית. המנהל רשאי כאמור להוסיף ולהוריד אתרי עבודה במשך כל תקופת המכרז. רשימה עדכנית תועבר לקבלן לפני תחילת ביצוע מכרז זה. סה"כ כ- 50 מכולות רם-סע , כשמספר הפינויים הכולל בחודש לגביהן הינו כ- 500.

  בנוסף לאתר העבודה ומספר הפינויים המופיעים בנספחים הנ"ל, הקבלן יידרש מעת לעת לפינויים נוספים של היפוך דחס מרחבי העיר, פינוי מכולות רם-סע בנפחים של 4 עד 16 מ"ק, פינוי עגלות אשפה 1,100 ליטר ופחי אשפה בנפחים של עד 500 ליטר. כל זאת בהתאם לצרכי העירייה.

  הקבלן יקבל רשימות עדכניות מהמנהל  כולל ימי פינוי ושעות הפעילות ויפעל על פי התכניות ובהתאם לדרישות המנהל.

  נספח ב'-2   –     רשימת אתרי העבודה באזורי התיירות ובסיסי צה"ל בהם יציב הקבלן מכולות  היפוך דחס 8 מ"ק ויפנה באמצעות משאיות דחס למטמנת נימרה. המנהל רשאי כאמור להוסיף ולהוריד אתרי עבודה במשך כל תקופת המכרז. רשימה עדכנית תועבר לקבלן לפני תחילת ביצוע מכרז זה.  סה"כ כ- 100 מכולות כשמספר הפינויים הכולל בחודש לגביהן הינו  כ-  1,250.

  נספח ב'-3   –     רשימת אתרי העבודה באזורי התעשייה, בהם יציב הקבלן מכולות היפוך דחס 8 מ"ק ויפנה באמצעות משאיות דחס למטמנת נימרה. המנהל רשאי כאמור להוסיף ולהוריד אתרי עבודה במשך כל תקופת המכרז. רשימה עדכנית תועבר לקבלן לפני תחילת ביצוע מכרז זה. סה"כ כ- 124 מכולות, כשמספר הפינויים הכולל בחודש לגביהן הינו כ- 1,000.

  נספח ב'-4   –     רשימת בתי המלון ועסקים אחרים בהם מוצבות דחסניות עד 14 מ"ק לשם פינוי והובלה במשאיות מגבהי – נוע לפריקת האשפה מהן בתחנת המעבר העירונית. המנהל רשאי כאמור להוסיף ולהוריד אתרי עבודה במשך כל תקופת המכרז. רשימה עדכנית תועבר לקבלן לפני תחילת ביצוע מכרז זה. סה"כ כ- 94 דחסניות, כשמספר הפינויים הכולל בחודש לגביהן הינו כ- 650.

  נספח ב'-5–        פינוי מכולות רם-סע.

  נספח ב'-6   –     רשימת אתרים ברחבי התיירות והעיר בהם מוצבים מוטמנים ומונחי קרקע לפינוי באמצעות משאית ייעודית לפינוי מוטמנים ומונחי קרקע למטמנת נימרה. לאחר הצבת מונחי הקרקע תעודכן רשימה זו. מס' הפינויים הכולל של המוטמנים ומונחי הקרקע הוא כ- 600 ( לאחר הצבת מונחי הקרקע כמות הפינויים תגדל לעומת קיטון קל בפינוי היפוך לדחס ).

  נספח ב'-7   –     אופן ותדירות הובלת האשפה מתחנת המעבר העירונית באמצעות משאית פול טריילר הנדרשת לביצוע העבודה אל מטמנת נימרה, כשמספר הפינויים הכולל בחודש הינו כ- 450.

   

  יובהר ויודגש כי המספרים המובאים בנספח זה הינם ממוצעים משנה קודמת והינם לצורכי הערכה בלבד ואין בהם כדי לחייב את העירייה. העירייה תהיה רשאית להוסיף ו/או להפחית מהאתרים המפורטים ו/או מספר הפינויים המפורטים ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

  נספח ב'-2
  מספר מיכל סוג מיכל כתובת תאור מיקום מסלול אזור בעיר
  8526 מכולה 8 קוב אנטיב 1 מתחם שייט לנוער 15 מלונות
  8589 מכולה 8 קוב בית העלמין הצבאי 16 בית עלמין
  8590 מכולה 8 קוב בית העלמין האזרחי  למטה 16 בית עלמין
  8591 מכולה 8 קוב בית העלמין האזרחי למעלה 16 בית עלמין
  8302 היפוך לדחס 8 קוב ליד מלון נפטון 15 מלונות
  8304 היפוך לדחס 8 קוב נסיכה 1 15 חוף דרומי
  8301 היפוך לדחס 8 קוב מול סנובה – נסיכה 2-  חוף דרומי 15 חוף דרומי
  8305 היפוך לדחס 8 קוב נסיכה 3 15 חוף דרומי
  8307 היפוך לדחס 8 קוב הנסיכה 4 – חוף דרומי 15 חוף דרומי
  8308 היפוך לדחס 8 קוב נסיכה 5 מול כפר הצוללים – חוף דרומי 15 חוף דרומי
  8337 היפוך לדחס 8 קוב כפר הצוללים 15 חוף דרומי
  8309 היפוך לדחס 8 קוב נסיכה 6 / מול כפר הצוללים 15 חוף דרומי
  8310 היפוך לדחס 8 קוב מגדלור 15 חוף דרומי
  8350 היפוך לדחס 8 קוב מצפה תת ימי דרום 15 חוף דרומי
  ללא מספר היפוך לדחס 8 קוב מצפה תת ימי צפון 15 חוף דרומי
  8318 היפוך לדחס 8 קוב שמורת האלמוגים 15 חוף דרומי
  8320 היפוך לדחס 8 קוב בן הרוש 15 חוף דרומי
  8330 היפוך לדחס 8 קוב קלאב מד חוף 1 15 חוף דרומי
  8326 היפוך לדחס 8 קוב חוף צפוני מערב 3 (ליד קינט) 15 חוף צפוני
  8575 היפוך לדחס 8 קוב המאהל של יוסוף/ שביל ישראל – חוף דרומי 15 חוף דרומי
  8323 היפוך לדחס 8 קוב חנויות אלמוג שוק דגים 15 חוף דרומי
  8331 היפוך לדחס 8 קוב חוות הגמלים 15 חוף דרומי
  8329 היפוך לדחס 8 קוב דולפין ריף צפון 15 חוף דרומי
  8335 היפוך לדחס 8 קוב דולפין ריף דרום 15 חוף דרומי
  8339 היפוך לדחס 8 קוב החוף של מוש- חוף הדקל 15 חוף דרומי
  8346 היפוך לדחס 8 קוב חוף הדקל 1 15 חוף דרומי
  8338 היפוך לדחס 8 קוב חוף הדקל 2 15 חוף דרומי
  8336 היפוך לדחס 8 קוב חוף החשמל ליד גדר הבסיס 15 חוף דרומי
  8340 היפוך לדחס 8 קוב חוף החשמל 1 15 חוף דרומי
  8319 היפוך לדחס 8 קוב חוף החשמל 2 15 חוף דרומי
  8322 היפוך לדחס 8 קוב מול מגורי קלאב הוטל (הסלע האדום) 15 מלונות
  8343 היפוך לדחס 8 קוב מרכז תיירות/אדומית 15 תיירות
  8341 היפוך לדחס 8 קוב איימקס/מרכז צעירים 15 תיירות
  8352 היפוך לדחס 8 קוב בצל ירוק – אואזיס 15 מלונות
  ללא מספר היפוך לדחס 8 קוב טיילת בחנייה ליד מתקני שעשועים 15 מלונות
  ללא מספר היפוך לדחס 8 קוב טיילת בחנייה ליד מתקני שעשועים 15 מלונות
  8347 היפוך לדחס 8 קוב  מתחם השוק 15 מלונות
  8348 היפוך לדחס 8 קוב  מתחם השוק 15 מלונות
  8349 היפוך לדחס 8 קוב  מתחם השוק 15 מלונות
  8348 היפוך לדחס 8 קוב מרכז שיט לנוער 15 מלונות
  8526 היפוך לדחס 8 קוב הילטון / ארומה 2 15 מלונות
  ללא מספר היפוך לדחס 8 קוב ארומה נביעות 15 מלונות
  8356 היפוך לדחס 8 קוב מכולת שלי / דן 15 מלונות
  8365 היפוך לדחס 8 קוב שביל גישה ללגונה 15 חוף צפוני
  8360 היפוך לדחס 8 קוב קראוונים 15 חוף צפוני
  8362 היפוך לדחס 8 קוב מפרץ השמש  מערב 15 חוף צפוני
  8325 היפוך לדחס 8 קוב מערב 1 מפרץ השמש 15 חוף צפוני
  8361 היפוך לדחס 8 קוב חוף הדתיים 15 חוף צפוני
  8328 היפוך לדחס 8 קוב לפני הקינט 15 חוף צפוני
  8327 היפוך לדחס 8 קוב אחרי הקינט 15 חוף צפוני
  8359 היפוך לדחס 8 קוב חוף צפוני מזרח 1 מתחם קראוונים 15 חוף צפוני
  8358 היפוך לדחס 8 קוב חוף צפוני מזרחי 2 15 חוף צפוני
  8357 היפוך לדחס 8 קוב לגונה דרום 15 חוף צפוני
  8344 היפוך לדחס 8 קוב לגונה מזרח 15 חוף צפוני
  8366 היפוך לדחס 8 קוב לגונה צפון 15 חוף צפוני
  8351 היפוך לדחס 8 קוב מגרש הכדורגל 15 חוף צפוני
  8363 היפוך לדחס 8 קוב פארק צפרות 15 חוף צפוני
  אין מספר היפוך לדחס 8 קוב בסיס צהלה 15 בסיסים
  8415 היפוך לדחס 8 קוב שדה תעפה – פז 15 תיירות
  8416 היפוך לדחס 8 קוב מסוף רבין 15 חוף צפוני
  אין מספר היפוך לדחס 8 קוב בית ספר שדה 15 חוף דרומי
  אין מספר היפוך לדחס 8 קוב בית ספר שדה חניון לילה 15 חוף דרומי
  אין מספר היפוך לדחס 8 קוב בית ספר שדה חניון לילה 15 חוף דרומי
  אין מספר היפוך לדחס 8 קוב מעבדה ימית 15 חוף דרומי
  אין מספר היפוך לדחס 8 קוב מעבדה ימית 15 חוף דרומי
  אין מספר היפוך לדחס 8 קוב מוצב צביה 15 בסיסים
  8385 היפוך לדחס 8 קוב חיל הים- מחנה מערי- מגורי בנות 15 בסיסים
  8386 היפוך לדחס 8 קוב חיל הים – מחנה מערבי – בית כנסת 15 בסיסים
  8387 היפוך לדחס 8 קוב חיל הים – מחנה מערבי מטבח 15 בסיסים
  8388 היפוך לדחס 8 קוב חיל הים – מחנה מערבי – בית כנסת 15 בסיסים
  8389 היפוך לדחס 8 קוב חיל הים – מחנה מזרחי – תחבורה 15 בסיסים
  8390 היפוך לדחס 8 קוב חיל הים – מחנה מזרחי – מנופיה 15 בסיסים
  8391 היפוך לדחס 8 קוב חיל הים – מחנה מזרחי – ממשה דרום 15 בסיסים
  8392 היפוך לדחס 8 קוב חיל הים – מחנה מזרחי – ממשה צפוני 15 בסיסים
  8393 היפוך לדחס 8 קוב חיל הים – מחנה מזרחי – מחלקת מכונה 15 בסיסים
  8394 היפוך לדחס 8 קוב חיל הים – מחנה מזרחי – מרינה צפון 15 בסיסים
  83941 היפוך לדחס 8 קוב חיל הים – מחנה מזרחי – מרינה דרום 15 בסיסים
  8390 היפוך לדחס 8 קוב חיל הים 15 בסיסים
  8397 היפוך לדחס 8 קוב מה"ס משטרה צבאית 15 בסיסים
  8398 היפוך לדחס 8 קוב מה"ס מרחב מוגן 15 בסיסים
  8399 היפוך לדחס 8 קוב מה"ס – מפקדת גדוד ברדלס 15 בסיסים
  8401 היפוך לדחס 8 קוב מה"ס 15 בסיסים
  8402 היפוך לדחס 8 קוב מה"ס 15 בסיסים
  8403 היפוך לדחס 8 קוב מה"ס 15 בסיסים
  8404 היפוך לדחס 8 קוב מה"ס – בסיס תחמודת 15 בסיסים
  8405 היפוך לדחס 8 קוב מה"ס 15 בסיסים
  8406 היפוך לדחס 8 קוב מה"ס 15 בסיסים
  84071 היפוך לדחס 8 קוב מה"ס סדנא 15 בסיסים
  8408 היפוך לדחס 8 קוב אוגמ"ר 80 15 בסיסים
  8409 היפוך לדחס 8 קוב אוגמ"ר 80 15 בסיסים
  8411 היפוך לדחס 8 קוב אוגמ"ר 80 15 בסיסים
  8412 היפוך לדחס 8 קוב אוגמר 80 – מתקן מתנדבים 15 בסיסים
  8413 היפוך לדחס 8 קוב אוגמ"ר 80 15 בסיסים
  1113 1100 מסוף טאבה 15 חוף דרומי
  1114 1100 מסוף טאבה 15 חוף דרומי
  8418 היפוך לדחס 8 קוב לימור חיות 15 שחורת
  8420 היפוך לדחס 8 קוב מחסן ישרוטל 15 שחורת
  8427 היפוך לדחס 8 קוב תנובה 15 שחורת
  8421 היפוך לדחס 8 קוב אל ארצי/תנובה 15 שחורת
  8439 היפוך לדחס 8 קוב בקרבת משרדי שיש ארז 15 שחורת
  אין מספר היפוך לדחס 8 קוב דלק טן 15 שחורת
  8423 היפוך לדחס 8 קוב נופי/מרוואן 15 שחורת
  8429 היפוך לדחס 8 קוב משב 15 שחורת
  8428 היפוך לדחס 8 קוב נגריית חזן 15 שחורת
  8426 היפוך לדחס 8 קוב אחרי טופ 94 15 שחורת
  8430 היפוך לדחס 8 קוב טופ 94 15 שחורת
  8427 היפוך לדחס 8 קוב אילת קרוואנס 15 שחורת
  8419 היפוך לדחס 8 קוב שרוני לוגיסטיקר/קבוצת ממן 15 שחורת
  8425 היפוך לדחס 8 קוב חזן מאחורה 15 שחורת
  8431 היפוך לדחס 8 קוב צ'יטה 15 שחורת
  8442 היפוך לדחס 8 קוב מוסך סירות 15 שחורת
  8441 היפוך לדחס 8 קוב אלפא/שחף 15 שחורת
  אין מספר היפוך לדחס6 קוב ראיד  נופי 15 שחורת
  אין מספר היפוך לדחס 8 קוב רדימקס 15 שחורת
  אין מספר היפוך לדחס 6 קוב רחוב הרצף 15 שחורת
  8446 היפוך לדחס 8 קוב רחוב האדריכל 15 שחורת

                                                                                 

                                                                                                                    חתימת המציע ___________________

   

  נספח ב'-3

  מספר מיכל סוג מיכל כתובת תאור מיקום מסלול אזור בעיר
  8501 מכולה 8 קוב האומן 871 אור 87 16 א.ת
  8502 מכולה 8 קוב האומן 5 ברק המפרץ 16 א.ת
  8503 מכולה 8 קוב יוזמה 1 אור 87 מחסן 16 א.ת
  8504 מכולה 8 קוב האורגים 1 האורגים מול רהיטי חזן -אורבך 16 א.ת
  8505 מכולה 8 קוב החרש 1 אחד לבניין 16 א.ת
  8506 מכולה 8 קוב התוכנה 1 איציק חשמל (מקלט בבר) 16 א.ת
  8507 מכולה 8 קוב התושיה 1 אל גאוצ'ו מאחור 16 א.ת
  8508 מכולה 8 קוב המוצר אלפסי 16 א.ת
  8509 מכולה 8 קוב ליסה דגים (היה בעבר אמתל 3) 16 א.ת
  ללא מספר מכולה 8 קוב שיבולים – יוסי אברהמי – אמתל 2 16 א.ת
  8511 מכולה 8 קוב הבלן 1 אמתל 1 סלטי 16 א.ת
  ללא מספר מכולה 8 קוב רתמים 1 אמתל 4 שיווק אלמוגית 16 א.ת
  8513 מכולה 8 קוב הבלן 3 אמתל 5 – רכש עיריית 16 א.ת
  8514 מכולה 8 קוב יוזמה 1 דרבי מאחור 16 א.ת
  8515 מכולה 8 קוב המוצר 1 אריקור/גל תעשיות שלטים 16 א.ת
  8516 מכולה 8 קוב המלאכה 14 ארמונות לב 16 א.ת
  8517 מכולה 8 קוב החרש 1 נגב קרמיקה 16 א.ת
  ללא מספר מכולה 8 קוב ברנע 1 ביג 1 – צד דרומי 16 א.ת
  ללא מספר מכולה 8 קוב פוקס  מאחור – ביג 2 16 א.ת
  8522 מכולה 8 קוב האומן 1 ביג 3 16 א.ת
  ללא מספר מכולה 8 קוב האומן 1 ביג 4 – סופר פארם 16 א.ת
  ללא מספר מכולה 8 קוב הסתת 1 ביג 5 מאחורי שילב ריבוק וקרביץ 16 א.ת
  ללא מספר מכולה 8 קוב ביג 6 – ליד טרקלין חשמל 16 א.ת
  8523 מכולה 8 קוב האורגים 1 גיגי שלטים 16 א.ת
  8524 מכולה 8 קוב האחות 1 דפוס נורית 16 א.ת
  8525 מכולה 8 קוב חטיבת גולני 1 דרבי כביש שירות 16 א.ת
  8527 מכולה 8 קוב המסגר 1 חן רהיטים 16 א.ת
  8528 מכולה 8 קוב המסגר (הום סנטר) טובלי /הום סנטר 16 א.ת
  ללא מספר מכולה 8 קוב הספן 1 פנימי – טרקטורונים במדבר 16 א.ת
  8530 מכולה 8 קוב חטיבת גולני 10 יד רוזה 16 א.ת
  8531 מכולה 8 קוב סמטת התושייה אשכרה/אל גאוצו 16 א.ת
  8532 מכולה 8 קוב המסגר 2 ליאור טקסטיל 16 א.ת
  8533 מכולה 8 קוב מאפיית דודו 16 א.ת
  8534 מכולה 8 קוב התוכנה 1 שירז קייטרינג 16 א.ת
  8535 מכולה 8 קוב הבורסקאי 4 מול בית עפר – מוניות המלך 16 א.ת
  8537 מכולה 8 קוב הנפח 1 מוסך א.צ. ירוחם 16 א.ת
  8538 מכולה 8 קוב הדייג 1 מוסך אדומית 16 א.ת
  8539 מכולה 8 קוב התבונה 1 מוסך בזק 16 א.ת
  8540 מכולה 8 קוב זעת אפיך 1 מוסך ערבה פחחות 16 א.ת
  8541 מכולה 8 קוב התוכנה 1 מוסך מור 16 א.ת
  8542 מכולה 8 קוב הספן 1 מוסך רום – רח' השפן – מוסך שחם 16 א.ת
  8544 מכולה 8 קוב הספן 3 פנימי בתוך הבניין / סלובטיק 16 א.ת
  8545 מכולה 8 קוב כרמל 1 מטיילי אילת 16 א.ת
  8546 מכולה 8 קוב דרך הערבה 1 מכבסת מלונות 16 א.ת
  8547 מכולה 8 קוב הדייג 1 מכון דרום 16 א.ת
  8548 מכולה 8 קוב האחות 1 מול אמא אדמה/מאחורי יד רוזה 16 א.ת
  8549 מכולה 8 קוב הנגר  ליד מוסך ישראל 16 א.ת
  8550 מכולה 8 קוב החרש 1 מעדניית גורמה ליד טובלי 16 א.ת
  8551 מכולה 8 קוב כרמל 1 מפעלי תובלה בפנים 16 א.ת
  8552 מכולה 8 קוב הסתת 1 מקור הזכוכית 16 א.ת
  8553 מכולה 8 קוב הסתת 1 מקס אלימלך 16 א.ת
  8554 מכולה 8 קוב הבורסקאי 1 האורגים פינת הספן 16 א.ת
  8555 מכולה 8 קוב המוצר 1 מרכז המצברים 16 א.ת
  8556 מכולה 8 קוב חטיבת גולני 1 המחסן למקצוען 16 א.ת
  8557 מכולה 8 קוב הסנדלר 5 משתלת צביקה 16 א.ת
  8558 מכולה 8 קוב  משתלת צמחים 16 א.ת
  8559 מכולה 8 קוב התושיה 15 יוסי קרבורטורים עידן הברזל 16 א.ת
  8560 מכולה 8 קוב הדייג 1 נופי מול מוטורולה 16 א.ת
  8563 מכולה 8 קוב המוצר 1 ניצת דודבן/גיורא מצברים 16 א.ת
  8564 מכולה 8 קוב התבונה 1 התבונה, ליד תחנת דלק סונול 16 א.ת
  8565 מכולה 8 קוב הסתת 1 עולם הצבעים 16 א.ת
  8566 מכולה 8 קוב הבורסקאי 15 מוטושופ 16 א.ת
  8568 מכולה 8 קוב הבורסקאי 1 מול פלאפון  – אמיר בירן/פאזל 16 א.ת
  8569 מכולה 8 קוב האורגים 1 כביש פנימי מהאורגים – פרי ארצנו 16 א.ת
  8570 מכולה 8 קוב המלאכה  צמיגי אילת 16 א.ת
  8571 מכולה 8 קוב המלאכה בחניית משרד בקרת הגבול / קורל 16 א.ת
  8572 מכולה 8 קוב הדייג 1 קוקה קולה בפנים 16 א.ת
  8573 מכולה 8 קוב חטיבת גולני 50  ברחבת חול – קזה דו ברזיל 16 א.ת
  8574 מכולה 8 קוב המלאכה 1 קניון העיר בחניה/באולינג 16 א.ת
  8575 מכולה 8 קוב דרך מצריים המאהל של יוסוף/שביל ישראל חוף דרומי 15 א.ת
  8576 מכולה 8 קוב התבונה 1 שלומי אופנועים 16 א.ת
  8577 מכולה 8 קוב התבונה 1 מול דני ולדמן 16 א.ת
  ללא מספר מכולה 8 קוב שמי בר 16 א.ת
  8579 מכולה 8 קוב הצלחה 1 סופרמרקט גורמה/שפע מאחורה 16 א.ת
  8580 מכולה 8 קוב תחנת דלק דלק – תחנת דלק בר שף 16 א.ת
  8581 1100 תחנת  דלק סונול עוקף 1100 16 א.ת
  8582 מכולה 8 קוב רחוב כרמל – תחנת דלק פז עוקף 16 א.ת
  8583 מכולה 8 קוב כרמל 1 תחנת דלק צוף ים 16 א.ת
  8585 מכולה 8 קוב הספן 1 מחסני השוק 16 א.ת
  8586 1100 כרמל 1 מטיילי קשת ( בתוך התובלה ) 1100 16 א.ת
  8588 מכולה 8 קוב מול הסלינה בעפר 16 א.ת
  8594 מכולה 8 קוב דרך ההרים מתחם אלבר 16 א.ת
  ללא מספר 1100 כרמל חניון מכוניות – כרמל 16 א.ת
  ללא מספר 1100 כרמל חניון מכוניות – כרמל 16 א.ת
  ללא מספר 1100 הסוור סונול 16 א.ת

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

  נספח ב'-4

                                                  דחסניות – בתי מלון ועסקים                                                      

  מס'

  סד'

  מס'

  ברזל

  מס'

  מסלול

  כתובת המכולה מס'

  סד'

  מס'

  ברזל

  מס'

  מסלול

  כתובת המכולה
  1 9002 17 אכסניית הנוער 41 9047 17 עיר המלכים
  2 9005 17 מקס סטוק 42 9048 17 רמי לוי
  3 9006 17 יינות ביתן 43 9049 17 צנזורה
  4 9007 17 יינות ביתן ברקת 44 9050 17 קואופ יותם
  5 9008 17 מגדלי אילת 45 9051 17 קואופ רזין
  6 9011 17 מלון אורכידאה 46 9052 17 K2
  7 9012 17 מלון אלמוג ים 47 9053 17 קמפוס
  8 9013 17 מלון אמבסדור 48 9054 17 קניון האדום
  9 9014 17 מלון אמריקנה 49 9055 17 שדה תעופה רמון – דרומי
  10 9015 17 מלון בקעת הירח 50 9056 17 בית התמר ( שער העיר 1 )
  11 9016 17 מלון פריויליג' 51 9057 17 בית הארז  ( שער העיר 2 )
  12 9017 17 מלון דן פנורמה 52 9058 17 שופר סל דיל חדש
  13 9018 17 מלון אקספרס (לה פלאיה) 53 9059 17 מחסני השוק
  14 9020 17 מלון הרודס פורום 54 9060 17 מול הים
  15 9021 17 מלון הרי אדום 55 9061 17 פארק הקרח
  16 9022 17 מלון הריף 56 9062 17 מלון אגמים
  17 9023 17 מלון ויסטה 57 9063 17 מלון גולדן טוליפ
  18 9024 17 מלון טופז (נירוונה) 58 9064 17 מלון דן (1)
  19 9025 17 מלון לגונה 59 9065 17 מלון דן (2)
  20 9026 17 לגונה הייאט 60 9066 17 מלון הולידי אין
  21 9027 17 מלון בי קלאב (סיאסטה) 61 9067 17 מלון הילטון (1)
  22 9028 17 מלון אוויה (מרידיאן) 62 9068 17 מלון הילטון (2)
  23 9029 17 מלון מרינה קלאב 63 9069 17 מלון המלך
  24 9030 17 אברהם הוסטל 64 9070 17 מלון הרודס פאלאס (1)
  25 9031 17 מלון נפטון 65 9071 17 מלון הרודס פאלאס (2)
  26 9032 17 מלון סנטרל פארק 66 9072 17 מלון מוריה
  27 9033 17 מלון ספורט 67 9073 17 מלון רויאל ביץ(1)
  28 9034 17 מלון עדי 68 9074 17 מלון רויאל ביץ(2)
  29 9035 17 מלון פטיו (מרקש) 69 9075 17 מלון רויאל גארדן A
  30 9036 17 מלון פטרה 70 9076 17 מלון רויאל גארדן C
  31 9037 17 מלון קלאב אין 71 9077 17 מלון מג'יק פאלאס
  32 9038 17 מלון קלאב הוטל (1) 72 9078 17 מלון פלמירה
  33 9039 17 מלון קלאב הוטל (2) 73 9079 17 מלון קיסר
  34 9040 17 מלון קלאב הוטל (3) 74 9080 17 שדה תעופה רמון – צפוני
  35 9041 17 מלון קלאב מד 75 9081 17 ביג חדש
  36 9042 17 מלון אריאה 76 9082 17 פוזה
  37 9043 17 מלון שלום פלאזה 77 9083 17 בית החולים יוספטל
  38 9044 17 מלון רוייאל פארק 78 9084 17 שופר סל – שדרות ששת הימים
  39 9045 17 מסוף טאבה 79 9085 17  
  40 9046 17 מעונות מכבי 80 9086 17  

   

  נספח ב'-5

  מכולות רם-סע

  מספר מיכל סוג מיכל כתובת תאור מיקום
  6043 8 קוב דרך מצרים נמל אילת
  6044 8 קוב דרך מצרים נמל אילת
  6045 8 קוב דרך מצרים נמל אילת
  6046 8 קוב דרך מצרים נמל אילת
  6047 8 קוב דרך מצרים נמל אילת
  6048 8 קוב   שיש גרניט
  6049 8 קוב   שיש דרום
  6050 8 קוב בית העלמין – גניזה קטנה להעביר לגדולה
  6051 8 קוב בית העלמין – גניזה גדולה – לקחת לנימרה
  6052 8 קוב דרך מצריים בסיס חיל הים
  6053 8 קוב דרך מצריים מספנה ( ליד דולפין ריף )

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • מוטמנים ומונחי קרקע

   

     
  סוג מיכל כתובת תאור מיקום מסלול אזור בעיר
  מוטמן תרשיש אופרה ( מול פסטורי) 19 מלונות
  מוטמן סמטת חיל ההנדסה אכסניית הנוער 19 מלונות
  מוטמן סמטת חיל ההנדסה אכסניית הנוער 19 מלונות
  מוטמן דרך מצרים תיירות למטה 19 מלונות
  מוטמן דרך מצרים תיירות למטה 19 מלונות
  מוטמן רחוב עגור תיירות מאחור 19 מלונות
  מוטמן רחוב עגור תיירות מאחור 19 מלונות
  מוטמן רחוב תרשיש מלון דליה 19 מלונות
  מוטמן רחוב תרשיש מלון דליה 19 מלונות
  מוטמן רחוב קאמן חמאם 19 מלונות
  מוטמן רחוב קאמן חמאם 19 מלונות
  מוטמן רחוב הים בין מלון דן לרויאל ביץ ( מיקה ) 19 מלונות
  מוטמן רחוב תרשיש מגורי עובדים ישרוטל 19 מלונות
  מוטמן רחוב קאמן הולידי אין 19 מלונות
  מוטמן דרך מצרים קיסוסקי 19 מלונות
  מוטמן שביל המים פאגו פאגו 19 מלונות
  מוטמן שביל המים פאגו פאגו 19 מלונות
  מוטמן רחוב הים בין מלון דן לרויאל ביץ ( מיקה ) 19 מלונות
  מוטמן רחוב תרשיש פארק אבניו 19 מלונות
  מוטמן רחוב הים מצילים 19 מלונות
  מוטמן רחוב הים מצילים 19 מלונות
  מוטמן רחוב קאמפן רויאל פארק 19 מלונות
  מוטמן רחוב קאמפן רויאל פארק 19 מלונות
  מוטמן ויליג' 19 חוף דרומי
  מוטמן ויליג' 19 חוף דרומי
  מוטמן ויליג' 19 חוף דרומי

   

  חתימת המציע ___________________

 • הובלת האשפה מתחנת המעבר העירונית למטמנת נימרה.

  על הקבלן להוביל מכולות דחסניות, רם–סע 39 מ"ק או קסטות 32 מ"ק מתחנת המעבר העירונית ו/או מרחבי התיירות/תעשייה  למטמנת נימרה כמפורט להלן: 

  1. הובלת 2 מכולות דחסנית, רם–סע 39 מ"ק או קסטות 32 מ"ק, בהובלה אחת, כשמשקל האשפה בהן הינו 12-14 טון לפחות בכל מכולה.
  2. הובלת המכולות / הקסטות כאמור בס"ק 1 לעיל, תעשה ע"י משאית פול טריילר כמופיע במפרט (סעיף 1.  א.3 ) ובעגלה נגררת מתאימים להובלת 2 מכולות /2 קסטות בהובלה אחת.
  3. הובלת האשפה הרטובה תעשה ע"ג מכולות האשפה הקיימות בתחנת המעבר ואשר שייכות לעירייה
  4. הובלת האשפה היבשה והגזם תעשה ע"ג מכולות של הקבלן.
  5. מספר הובלות בחודש, (כשבכל הובלה משנעים 2 מכולות / 2 קסטות), הינו כ – 450 הובלות בחודש.
  6. במידה והקבלן ישנע מכולות בודדות לנימרה, עלות ההובלה תהיה לפי מחיר הובלת מכולה אחת בלבד.
  7. הכנת המכולה להובלה לנימרה ( כיסוי/סגירה/חיבור לרכב ההובלות ) תעשה ע"י הקבלן.
  8. הקבלן ידאג לפינוי קסטות מהדחסן או מעמדות הפסולת היבשה/גזם מיד עם סיום העמסתם והכנתם לפינוי, ולהצבת מכולות ריקות במקום, וזאת על מנת שלא לפגוע במהלך השוטף של העבודה.
 • מפרטים טכניים

   

  מפרט טכני מכולות אשפה היפוך דחס

  1. תיאור המכולות – מפרט זה חל על אספקת מכולות לאצירת אשפה בנפח 8 מ"ק ופריקתן למשאיות דחס.
   • מבנה המכולה –   הקבלן יוודא כי מבנה המכולות יתאים לזרועות ההרמה וההיפוך במשאיות הדחס של הקבלן ובמשאיות העירייה ויעמדו בכל הכוחות הפועלים, עקב טעינה, פריקת האשפה מהמכולות, שטיפתן והחזרתן למקומן.
   • דלת ומכסים –   דלת הגלילה  ממתכת במכולות סגורות, משמשת לכיסוי פתח השלכת חפצים גדולים למכולות וכן לפריקת האשפה מהמכולות למשאיות הדחס. על הדלת יהיו 2 דלתות פלסטיק, כאשר 4 מכסים נוספים מפלסטיק, סוגרים בעד 4 פתחים נוספים המיועדים להשלכת האשפה בגוף המכולה.  דפנות  פתחי השלכת האשפה למכולה, ימוגנו בהיקפם ע"י פסי גומי למניעת רעש. צבע הדלתות – שחור
   • נתונים כלליים של דגמי המכולות היפוך לדחס 8 מ"ק
  פירוט ה. דחס 8 מ"ק סגורה ה. דחס פתוחה 8 מ"ק שיפועית
  1.  אורך כללי                         (ס"מ) 410 416
  2. רוחב כללי לא כולל פינים     (ס"מ) 190 189
  3.  גובה כללי                          (ס"מ) 126 130
  4. נפח נומינלי של המכולה  (מ"ק) 8 8
  5. משקל   עצמי           ( ק"ג ) 900 780
  6. משקל מקסימום מותר ( ק"ג ) 3,200 3,200
  7.       סוג המתכת פח  37-ST פח   37-ST
  8.       עובי פח המכולה              (מ"מ ) 3 3
  9.      עובי רצפת המכולה          (מ"מ) 4 3
  10.  פתחי השלכת  אשפה

  11.
  האשפה למכולה ומכסיהם

  6
  11.    גלגלים + פינים ונעילות 4  
  1. גימור
   המכולות שיסופקו יהיו חדשות, נקיות מאבק, ומלכלוך. המכולות יהיו נקיות מפגמים כגון: סדקים, שברים, פינות חדות וחלקים שהורכבו שלא במקומם, או לא חוזקו כיאות.

  המכולות יעברו ניקוי בממס כימי להסרת שומנים לפני הצביעה. צביעת פנים המכולות והמעטפת החיצונית של המכולות, תעשה  בצבע יסוד למניעת קורוזיה  ו- שתי שכבות צבע עליון. הצבע של המכולות יהיה מתוצרת יצרן מאושר בעל תו תקן  ומערכת אבטחת איכות. גוון הצבע לפי בחירת העירייה.

  עובי מוט הברזל המחזיק את הדלת הנגררת בעת הרמת המכולה יהיה לפחות 12 מ"מ.

  1. סימון
   על הדופן הקדמית של כל מכולה צריכה להיות מוצמדת, בריתוך או במסמור, לוחית מתכת שתאשר

  כשירותה והתאמתה לזרועות ההיפוך במשאיות דחס של העירייה  ושל הקבלן.

   

   

   

   

  חתימת המציע ___________________

   

   

   

   

            בלוחית המתכת יוטבעו הפרטים הבאים באופן ברור ובר-קיימא:

  • שם היצרן וכתובתו או סימון המסחרי הרשום שלו ( בעל רישיון עסק לייצור מכולות. )
  • מספר רישיון יצרן לייצור מוצרי תעבורה. – אישור עמידה בתקן ממכון התקנים
  • סימון על דפנות המכולה:
   • כל מכולה תסומן באמצעות 4 מספרים ( בהתאם לדרישת המזמין ) ממתכת מרותכים משני צדדי המכולה בגודל 15 ס"מ במרכז המכולה.
   • על דפנות המכולה, בין פיני ההרמה ייכתב – "נא לשמור על הניקיון" וגם "אין להשליך פסולת בניה – העבריין ייענש".
   • על הדופן הקדמית והאחורית של המכולה ייכתב , "החנייה לפני/אחרי המכולה אסורה", וכן "זהירות בשעת טעינה ופריקה". גודל האותיות יהיה 15-12 ס"מ.
   • על דפנות המכולות יוצמדו 2 פסים מחזירי אור לפי תקן משרד התחבורה, החל לגבי מכולות.

   

  מפרט טכני מכולות אשפה מסוג רם-סע

  1. תיאור המכולות- מפרט זה חל על אספקת מכולות לאצירת אשפה מסוג רם-סע
   • מבנה המכולה – הקבלן יוודא כי מבנה המכולות ( תפס ורוחב השלדה ) יתאים למשאיות העירייה ויעמדו בכל הכוחות הפועלים, עקב טעינה, פריקת האשפה מהמכולות, שטיפתן והחזרתן למקומן.
   • דלת ומכסים –  במכולות הסגורות יהיו על גוף המכולה 4 פתחים להשלכת האשפה ו- 4 מכסי פלסטיק HPDA  בצבע שחור כאשר הפתיחה והסגירה יהיו מימין לשמאל.

  דפנות  פתחי השלכת האשפה למכולה, ימוגנו בהיקפם ע"י פסי גומי למניעת רעש.

  דלת ריקון המכולה – תוצב מאחור ותכלול צירים אופקיים עיליים  ותינעל ע"י 2 נעילות ופין אבטחה.

  • נתונים כלליים של דגמי המכולות

   

  פירוט רם-סע  8 מ"ק מלבנית סגורה רם-סע 8 מ"ק שיפועית סגורה רם-סע  8 מ"ק שיפועית פתוחה רם-סע  12 מ"ק מלבנית פתוחה רם-סע 12 מ"ק מלבנית סגורה רם-סע 5 מ"ק  פתוחה
  אורך כללי  ( ס"מ )                        (מ"מ) 458 422

   

    450 458 400
  רוחב כללי  ( ס"מ ) 209 198   230 255 200
  גובה כללי   ( ס"מ ) 162 175

   

    115 182 60
  משקל   עצמי  ( ק"ג ) 1207 1060   1500 1407 650
  משקל עומס מותר ( ק"ג ) 3200

   

  3020   4800 4800 4500
  סוג המתכת 37ST 37ST 37ST 37ST 37ST 37ST
  עובי פח המכולה        ( מ"מ ) 3 מ"מ 3 מ"מ 3 מ"מ 3 מ"מ 3 מ"מ 3 מ"מ
  עובי רצפת המכולה    ( מ"מ ) 4 מ"מ 4 מ"מ 4 מ"מ 4 מ"מ 4 מ"מ 4 מ"מ
  פתחי  אשפה ודלתות  פלסטיק

  12.
  האשפה למכולה ומכסיהם

  4 4 6  
  עובי ( מ"מ ) וסוג מתכת וו הרמה 40, 52ST

   

  40, 52ST

   

  40, 52ST

   

  40, 52ST

   

  40, 52ST

   

  40, 52ST

   

  סוג פלדת המתכת בשלדה 160U 160U 160U 160U 160U 160U
  סוג מתכת – דלת ריקון 37ST 37ST   37ST  
  גלגלים מפלדה 6" 2 2 2 2 2 2

   

  חתימת המציע ___________________

  1. גימור – המכולות שיסופקו יהיו חדשות, נקיות מאבק, ומלכלוך. המכולות יהיו נקיות מפגמים כגון: סדקים, שברים, פינות חדות וחלקים שהורכבו שלא במקומם, או לא חוזקו כיאות.

  המכולות יעברו ניקוי בממס כימי להסרת שומנים לפני הצביעה. צביעת פנים המכולות והמעטפת החיצונית של המכולות, תעשה  בשתי שכבות צבע יסוד למניעת קורוזיה  ו- שתי שכבות צבע עליון. הצבע של המכולות יהיה מתוצרת יצרן מאושר בעל תו תקן  ומערכת אבטחת איכות. גוון הצבע לפי בחירת העירייה.

  1. סימון – על הדופן הקדמית של כל מכולה צריכה להיות מוצמדת, בריתוך או במסמור, לוחית מתכת שתאשר  כשירותה והתאמתה לזרועות ההיפוך במשאיות דחס של העירייה  ושל הקבלן.

            בלוחית המתכת יוטבעו הפרטים הבאים באופן ברור ובר-קיימא:

  • שם היצרן וכתובתו או סימון המסחרי הרשום שלו ( בעל רישיון עסק לייצור מכולות. )
  • מספר רישיון יצרן לייצור מוצרי תעבורה. – אישור עמידה בתקן ממכון התקנים
  • סימון על דפנות המכולה:
   • כל מכולה תסומן באמצעות 4 מספרים ( בהתאם לדרישת המזמין ) ממתכת מרותכים משני צדדי המכולה בגודל 15 ס"מ במרכז המכולה.
   • על דפנות המכולה, בין פיני ההרמה ייכתב – "נא לשמור על הניקיון" וגם "אין להשליך פסולת בניה – העבריין ייענש".
   • על הדופן הקדמית והאחורית של המכולה ייכתב , "החנייה לפני/אחרי המכולה אסורה", וכן "זהירות בשעת טעינה ופריקה". גודל האותיות יהיה 15-12 ס"מ.
   • על דפנות המכולות יוצמדו 2 פסים מחזירי אור לפי תקן משרד התחבורה, החל לגבי מכולות.

   

  מפרט טכני מכולות מונחי קרקע                                                                 

  1. תיאור המכולות – מפרט זה חל על אספקת מכולות מונחי קרקע  ופריקתן למשאיות דחס מצוידות מנוף.
   • מבנה המונח קרקע – מפלדה מגולוונת, כולל רגלית פתיחה. הקבלן יוודא כי מבנה המכולות ושיטת הריקון תואמת למשאיות הדחס/מנוף  של הקבלן והעירייה ויעמדו בכל הכוחות הפועלים, עקב טעינה, פריקת האשפה מהמכולות, שטיפתן והחזרתן למקומן. עיצוב המכולות יהיה מעוגל
   • מכסה הפח – כולל מנגנון טריקה שקטה, פתחים מ- 2 הצדדים,  מניעת כניסת בעלי חיים,  דפנות  פתחי השלכת האשפה למכולה, ימוגנו בהיקפם ע"י פסי גומי למניעת רעש.
   • נפח אשפה – 4 מ"ק מינימום, עומס עבודה 1,500 ק"ג לפחות,
   • מונח הקרקע יהיה אטום למים כך שלא תוכל להיווצר דליפה
   • מונח הקרקע מיוצר על פי תקנות ISO.
   • מונח הקרקע – מותאם לפסולת מעורבת, אורגנית, נייר וקרטון, ועוד.
   • על המכולה משני הצדדים יוטבע מספר בין 4 ספרות בהתאם לדרישת העירייה.
   • עיצוב – בהתאם לדרישת העירייה.

   

  חתימת המציע ___________________

 • כתב כמויות – מחירים לפני הנחה

   

   

  מס'

  סד'

     ת  י  א  ו  ר     ה  ע  ב  ו  ד  ה מחיר יחידה

  לפני הנחה

  כמות פינויים

  שנתית מוערכת

  סה"כ

  לשנה

  לפני הנחה

   

  1.

   

  פינוי חד – פעמי בפועל של מכולת היפוך דחס עד  8 מ"ק מאזורי תיירות ותעשייה, באמצעות משאיות דחס 26 טון (כולל) והובלת האשפה למטמנת נימרה, 70 27000 1,890,000
  2. פינוי חד – פעמי בפועל של מכולת רם –סע  עד 14 מ"ק באמצעות משאיות מתאימות להרמה והובלת מכולות אלו לפריקת האשפה מהן בתחנת המעבר 110 6000 660,000
  3. פינוי חד – פעמי  בפועל של  דחסניות/רם-סע  16  מ"ק באמצעות משאיות מתאימות להרמה והובלת דחסניות אלו לפריקת האשפה מהן לתחנת המעבר, 120 7800 936,000
  4. פינוי חד – פעמי בפועל של דחסניות/מכולת רם –סע  14-16 מ"ק באמצעות משאיות מתאימות להרמה והובלת מכולות אלו לפריקת האשפה מהן באתר נימרה, 400 1200 אופציונאלי

  לא לסיכום

  5. פינוי חד פעמי של מוטמן בנפח של מעל 3 קוב באמצעות משאית דחס ייעודית המצוידת במנוף והובלת האשפה למטמנת נימרה, 60 7200 432,000
  6. פינוי חד פעמי של מוטמן בנפח של מתחת  3 קוב באמצעות משאית דחס ייעודית המצוידת במנוף והובלת האשפה למטמנת נימרה, 60 2400 אופציונאלי

  לא לסיכום

  7. פינוי חד פעמי של מונח קרקע  בנפח של מעל 3 קוב באמצעות משאית דחס ייעודית המצוידת במנוף והובלת האשפה למטמנת נימרה, 60 9000 540,000
  8. פינוי חד פעמי של מונח קרקע בנפח של מתחת  3 קוב באמצעות משאית דחס ייעודית המצוידת במנוף והובלת האשפה למטמנת נימרה, 60 2400 אופציונאלי

  לא לסיכום

  9. הובלה חד – פעמית בפועל בה מובילים מכולת רם  –סע 39 מ"ק כל אחת מתחנת המעבר או מרחבי העיר באמצעות משאיות פול טריילר ופריקת האשפה מהן במטמנת נימרה, 500 4800 2,400,000
  10. פינוי חד-פעמי של כלי אצירה בנפח של עד  1100 ליטר ( כולל )  באמצעות משאית דחס  והובלת האשפה למטמנת  נימרה, 25 1200 30,000

   

   

   

  חתימה וחותמת הקבלן__________________

   

   

 • מכרז פומבי מס 18/2021

  בדבר – איסוף ופינוי אשפה מאזורי תיירות ותעשיה בתחום שיפוט העיר אילת

   

   

  הצעת קבלן

   

   

  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות החוזה על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה ובכפוף להצהרתי המצ"ב – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

   

  שיעור ההנחה המוצע על ידי למחירים הנקובים בכתב הכמויות הינו %__________.

   

   

  במילים:____________________________________ אחוזי הנחה.

   

   

   

   

  הצעתי זאת כוללת את עלות השכר למעביד ואת כל העלויות והתקורות הנוספות לפי ההסכם כולל רווח קבלני למתן השירותים המבוקשים במכרז זה על נספחיו וכולל מע"מ

   

   

   

   

   

   

  _____________                                     ________________

  תאריך                                               חתימה וחותמת

 • הצהרת קבלן

   

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז, ההסכם הרצ"ב וכל נספחיו, וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי, כי ביקרתי במקום ביצוע העבודות ומכיר את תנאי המקום והגישה אליהם וכי העבודות המוצעות והיקפן ברורים ונהירים לי. אין לי ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

   

  הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ומחייבים כמותו.

   

  הנני מתחייב בזה לחתום על הסכם ולצרף אישור חתום מאת חברת הביטוח על קיום פוליסת ביטוח כנדרש וזאת תוך 7 ימים ממועד משלוח הודעה כי זכיתי במכרז,  באם אזכה, הכל כמפורט בתנאי המכרז וכי קיבלתי את כל המסמכים הלוטים לתנאי המכרז.

   

  כן הנני מתחייב להחליף, בטרם חתימת ההסכם, את הערבות שצרפתי להצעתי, ל"ערבות ביצוע" אוטונומית מקור בנוסח ובסכום המפורט במסמכי המכרז. ערבות זו תהיה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע ההסכם.

  מובהר בזה במפורש כי שחרור הערבות יבוצע רק לאחר מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בגין חוזה זה, אישור המנהל לשחרור הערבות וחתימת הקבלן על נספח " הצהרת העדר תביעות".

  התנאים האמורים הינם תנאים מצטברים.

   

  הנני מצהיר כי ככל ואזכה, יהיה בבעלותי או בחזקתי במהלך כל תקופת ההסכם מקום מתאים בתחום שיפוט העיר אילת לצורך מתן השירותים נשוא הסכם זה הכולל מקום או מקומות להעמדת/חניית המשאיות ומשרד מתאים והכל כאמור בהסכם על נספחיו. ברור וידוע לי כי מקום כאמור חייב להתאים לשימוש הקבוע בתב"ע החלה על המקרקעין. ככל והמקום אינו מתאים הנני מתחייב כי לא אפעל ללא אישור לשימוש חורג וכי באחריותי הבלעדית להשיג אישור כאמור והכל על חשבוני. אין לי ולא תהיה לי כל טענה בעניין זה לעירייה

   

  למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת שלי עפ"י ההסכם הנני מצהיר ומתחייב בזה כי לא אבצע כל הגדלה או שינוי בעבודה אלא אם קיבלתי מראש ובכתב את הסכמת גזבר העירייה וראש העירייה.

   

  בחתימתי על הצהרה זו אני מצהיר כי הצעתי כוללת את עלות השכר למעביד וכן עלויות נוספות בגין ההסכם, כולל רווח למתן השירותים המבוקשים במסגרת המכרז.

   

  הנני מצהיר בזאת כי ככל ואזכה במכרז זה, אני מתחייב לעמוד בכל החובות והתשלומים הנדרשים ממעביד כלפי עובדיו לפי הסכמים קיבוצים ו/או צווי הרחבה ו/או חוקי העבודה לרבות תשלום שכר והפרשות לקרנות ו/או קופות גמל במועד, וברור וידוע לי כי אי עמידה בתנאים הקבועים במסגרות חוקיות אלה כדי להוות הפרה יסודית של החוזה עליו אני חתום המאפשרת לרשות המקומית לבטלו לאלתר וזאת בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי ההסכם וכל דין.

   

  ברור וידוע לי כי על ידי הגשת ההצעה אני מתחייב לשלם לכל עובד האמור לבצע את העבודות נשוא מכרז זה, כל תשלום ו/או הטבה על פי הוראת הדין ובכלל זה, אך לא רק, על פי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים תשע"ג 2013 ועל פי צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים תשע"ג 2013 ועל פי צו ההרחבה בענף הניקיון בנוגע להסכם הקיבוצי ובהתאם להוראות התכ"ם בנוגע לעלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הניקיון )הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה האבטחה והניקיון). הנני מתחייב להחיל על עובדי תנאי עבודה אשר לא יפחתו מתנאי העבודה המפורטים במסגרת כל ההוראות בדבר תנאי עבודה לעובד. מובהר במפורש כי הפרת הוראות בדבר תנאי עבודה לעובד תחשב לכל דבר ועניין כהפרה יסודית של החוזה המאפשר לעירייה לבטל אותו לאלתר.

   

  ברור לי שמועד תחילת בצוע העבודה עשוי להידחות. דחייה כזאת לא תהיה עילה לתביעה כלשהי מצידי כנגד העירייה.

   

  ולראיה באתי על החתום :

   

  שם המציע :                   ______________________                מס' ע.מ/ח.פ :    _______________

   

  כתובת המציע :              ______________________                כתובת דוא"ל:   _________________

   

  תאריך :                        _____________________                  חתימת המציע : _______________

   

 • נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

  להגשה עם ההצעה למכרז

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.      14

  אילת

   

   

  ערבות מס' _______________

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  200,000 ₪ (מאתיים אלף שקלים חדשים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת_______________ שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 18/2021 בדבר – איסוף ופינוי אשפה מאזורי תיירות ותעשיה בתחום שיפוט העיר אילת.

  אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך __________ש"ח. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 31/01/2022 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הבנק

   

 • נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

  להגשה לאחר הודעה על זכייה

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 400,000 ₪ (במילים: ארבע מאות אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס 18/2021 בדבר – איסוף ופינוי אשפה מאזורי תיירות ותעשיה בתחום שיפוט העיר אילת.

  (להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

 • סעיפי ביטוח בהסכם

  עם קבלן לאיסוף ופינוי אשפה

  1. ביטוח

   

  1.1   מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הקבלן כי בטרם החתימה על ההסכם ולפני התחלת ביצוע העבודות ובמשך כל תקופת ההסכם יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על שמו ועל חשבונו, הכל כמפורט ב"אישור עריכת ביטוח – קבלן לאיסוף ופינוי אשפה" המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן להלן: אישור עריכת הביטוח – קבלן לאיסוף ופינוי אשפה (להלן: "אישור עריכת הביטוח").

   

  1.2   ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב הקבלן להמציא לידי העירייה, בטרם החתימה על ההסכם ולפני התחלת ביצוע העבודות, את אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מורשית בישראל.
  כמו כן, ללא צורך בדרישה מצד העירייה, ימציא הקבלן לעירייה בטרם פקיעת תוקפו של אישור עריכת הביטוח, אישור עריכת ביטוח חדש לתקופת ביטוח נוספת וזאת במשך כל תקופת ההסכם.

  הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת קשריו עם העירייה והעירייה תהיה רשאית למנוע ממנו להתחיל בביצוע ההסכם כל עוד האישור האמור לא הומצא לה במועד.

   

  1.3   למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד, כאמור בסעיף 1.2 לעיל, לא תפגע בהתחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.

   

  1.4   העירייה רשאית לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא ע"י הקבלן כאמור בסעיף 1.2 לעיל והקבלן מתחייב לפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויותיו. הקבלן מצהיר כי זכות הביקורת של העירייה ביחס לאישור הביטוח כאמור וזכותה של העירייה להורות על תיקון ביטוחי הקבלן כמפורט לעיל, אינה מטילה על העירייה או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור הביטוח כאמור, טיבו, היקפו ותקפו, או לגבי העדר ביטוח, ואין בו כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה.

   

  1.5   מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הקבלן כי, בנוסף לביטוחים להם מחוייב הקבלן כאמור בסעיף 1.1 לעיל, לפני תחילת ביצוע עבודתו ובמשך כל תקופת ההסכם תהיינה בידיו פוליסות ביטוח תקפות כמפורט להלן. לדרישת העירייה, הקבלן יציג לעירייה העתק מהפוליסות וזאת תוך שני ימי עסקים.

  ביטוח רכב – כולל ביטוח חובה כנדרש על פי הדין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב
  שבבעלותו או בשימושו של הקבלן ו/או של מי מטעמו.
  ביטוח אחריות בגין פגיעה ברכוש של צד ג' עקב השימוש בכלי רכב, בסכום שלא יפחת מ- 500,000 ₪ בגין ארוע אחד.

  הגדרה: כלי רכב לענין סעיף זה משמע – כלי רכב ממונעים מכל וסוג לרבות רכבי טאוט ורכבי יעודים אחרים המשמשים (אם משמשים) בביצוע העבודות נשוא הסכם זה, טרקטורים, גוררים ונגררים.

   

  1.6   הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם.

  בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהיא והקבלן לא המציא אישור עריכת ביטוח אחר, או לא חידש ביטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם זה, תהיה העירייה רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח אם לא ישלמם לדרישתה. העירייה תהיה רשאית לנכות תשלומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא או לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.

   

  1.7   הקבלן מתחייב לקיים את נהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי העירייה ו/או על ידי המבטחים. כן מתחייב הקבלן שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם ו/או לגרום נזק לרכוש.

   

  1.8   למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט בסעיף 1.5 לעיל ובאישור עריכת הביטוח הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ועליו לבחון את החשיפה לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור.

   

       הפרת סעיף 1 לעיל על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

   

   

  אישור עריכת ביטוח – קבלן לאיסוף ופינוי אשפה

  לחתימת הקבלן בשלב הגשת ההצעה

  לאישור חברת הביטוח לפני חתימת חוזה

   

   

  אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור המבוטח אופי העסקה מעמד מבקש האישור
  שם

  עיריית אילת ו/או גופים עירוניים

  שם

   

  ☐נדל"ן

  ☒שירותים

  ☐אספקת מוצרים

  ☒אחר: שירותי איסוף ופינוי אשפה ברחבי העיר אילת

  ☐משכיר

  ☐שוכר

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☒מזמין שירותים

  ☐מזמין מוצרים

  ☐אחר:

   

  ת.ז./ח.פ.

   

  ת.ז./ח.פ.

   

  מען

  בית התמר, ת.ד. 14, אילת

   

  מען

   

   

  כיסויים
  סוג הביטוח

   

  חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  רכוש              
  צד ג'         4,000,000 ש"ח 302, 307, 309, 312, 315, 321, 322, 328, 329
  אחריות מעבידים         6,000,000 לעובד
  ו-20,000,000 למקרה ולתקופת הביטוח
  ש"ח 309, 319, 328
  אחר              

   

  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'):
  004 (אשפה), 057 (ניקיון)

   

  ביטול/שינוי הפוליסה
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

   

  חתימת האישור
  המבטח:

   

 • מחלקת בטיחות וגיהות

  אגף מינהלה, מינהל משא"ן ומינהלה

   

  בטיחות וגהותנספח להסכם עם קבלן חוץ

   

  .1 כללי

  1.1      הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות.

   

  1.2    הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי העירייה והציבור כיוצא   פועל של עבודתו, ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה, תקלה או אירוע חריג כלשהו.

   

  1. 2. חקיקה

  2.1 הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד לרבות:

   

  א. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש – תש"ל( 1970  ותקנותיה.

  ב. חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ג. חוק החשמל התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ד. חוק עבודת הנוער התשי"ג – 1953 ותקנותיו.

  ה. כל דין אחר החל על עבודתו.

   

  2.2     הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של העירייה או של כל גוף אחר החלות היום ואשר יחולו בעתיד.

   

   .3 הכרת העבודה

  הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו, והינו מודע לאופי

  העבודה, לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית.

   

   .4 איסור מעשה מסוכן

  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה

  או מחדל, העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.

   

  1. השגחה על העבודה

  5.1   הקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה, אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק  דורש ימנה מנהל עבודה מוסמך                 ומהנדס ביצוע.

   

  5.2      הקבלן יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה ע"י קבלני משנה באם תאושר העסקתם ע"י העירייה, תתבצע     באופן בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת של בא כוחו,אשר מינה כמפורט בתת סעיף קודם.

   

  1. אתר העבודה

  6.1  הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה.

   

  6.2   הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות.

   

  1. גידור, שילוט ואמצעי אזהרה

  הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, תמרורי  אזהרה לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה, ולבטיחותם ונוחיותם של הציבור והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש ע"י בא כח העירייה, או שיהיה דרוש עפ"י דין או עפ"י הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

   

  1. עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים

  עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים( התשמ"ו- .1986

   

  1. עבודה בגובה

  הקבלן יכשיר את עובדיו לביצוע משימות בגובה וינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה) נוסח חדש) תש"ל –  1970 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה( התשמ"ח – 1988 , לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה ) התש"ז – 2007  ולכללי הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה.

   

  1. עבודה במקום מוקף

  עבודה במקום מוקף (כניסה לכוכי ביוב, תאי ביקורת, מיכלים וכד' (תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה תש"ל – 1970 ועפ"י הוראות הבטיחות – עבודה במקום מוקף מתוך קובץ הוראות הבטיחות לעבודות ביוב שבאתר הבטיחות של העירייה .

   

  1. עבודות חשמל ו/או עבודות שיש עימן סיכון התחשמלות.

  11.1 עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק החשמל.

   

  11.2 הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח-חי. במקרה הצורך יש לנתק את הזרם.

   

  11.3   ניתוק זרם החשמל, חיבור/החזרת זרם החשמל, התחברות למקור חשמל ניתוק/חיבור מכשירי חשמל,                  תיעשה אך רק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה האחראי במקום.

   

  11.4   הקבלן יוודא טרם תחילת העבודה, שסביבת העבודה  יבשה, נקייה ממוליכים גלויים ומוארקת.

   

  11.5   הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים מטלטלים תקינים העומדים בתקני בידוד כפול.

   

  11.6   כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת( בין שהלוח              קבוע ובין שהוא נייד.

   

  11.7   הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש במוליכי חשמל                 גלויים במקום העבודה.

   

  1. עבודה בדרכים

  הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים, אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים מאת עיריית אילת ומשטרת ישראל ועפ"י תנאיו ובהתאם להוראות כל דין.

   

   

  1. עבודה באש גלויה

  בעת ביצוע עבודות כגון: חימום, חיתוך, ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש גלויה,  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש/פיצוץ,לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים, הרחקה וניטרול של חומרים דליקים, חציצה וכד'.

   

  1. מקצועיות, כשירות והדרכת עובדי הקבלן

  14.1 הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה,  מספר מספיק של עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם ע"פ צורך.

   

  14.2  הקבלן מתחייב טרם תחילת העבודה להדריך את עובדיו ו/או מי מטעמו על  חשבונו בכל הקשור לעבודה בטיחותית  ע"פ דין והסכם זה ע"י באמצעות בעל מקצוע מתאים כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים),התשנ"ט – 1999  הקבלן יוודא כי עובדיו הבינו את ההדרכה והסיכונים בעבודה אליהם חשופים וכי הם פועלים על פיה. הקבלן יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצרכי העובדים ולפחות אחת לשנה.

   

  14.3  הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין.

   

  1. ציוד מגן אישי

  הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, כנדרש

  בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי( התשנ"ז 1997- ויוודא שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם

  לרבות: נעלי בטיחות, ביגוד, קסדות מגן,  כובעים,כפפות, משקפי מגן, אוזניות, מעילי גשם, ציוד למניעת

  נפילה מגובה וביגוד זוהר.

   

  1. ציוד, מכונות, כלים, חומרים ופסולת

  16.1 הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.

   

  16.2       הקבלן מתחייב להשתמש במכונות וכלים המוגנים לבטח, ולקיים את התקני הבטיחות והמיגונים

  כך שלא תיווצר אפשרות לפגיעה בנפש.

   

  16.3 הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה, הציוד, הפסולת והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך

  ויונחו באופן ובמקום שימנע כל נזק אפשרי לאדם או לרכוש.

   

  16.4 הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכאני-הנדסי, כלי התעבורה, כלי ההרמה, אביזרי הרמה וכו' יהיו

  תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.

   

  16.5 הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכאני-הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג  בכלי תעבורה אחר

  יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.

   

   

   

   

   

   

   

  1. 17. תאונות עבודה ומקרים מסוכנים

  17.1 הקבלן מתחייב לדווח לאגף הפיקוח על העבודה במשרד הכלכלה על כל תאונת עבודה, שבגינה נעדר עובד מטעמו מעל 3 ימים ומיידית במידה וגרמה חו"ח למותו.

   

  17.2 הקבלן מתחייב לדווח מיידית לבא כוח העירייה שהזמינו, על כל תאונת עבודה או מקרה מסוכן תוך כדי ביצוע העבודה.

   

  17.3 הקבלן מתחייב למסור את כל המידע הידוע לו לרבות מסמכים כתובים ולשתף פעולה עם בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות בעת תחקיר תאונות ומקרים מסוכנים.

   

  1. משמעת והטלת סנקציות

  18.1 הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה או בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או רכוש.

   

  18.2 הקבלן ימסור, לפי דרישת בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, את רשימת  כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג ע"פ דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך לו או להם, לרבות ציוד, מכונות וכלי רכב.

   

  18.3       הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת העירייה.

   

  18.4  נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן – הקבלן מסכים כי הערכת שווי  הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם העירייה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו.

   

  18.5 לא מילא הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו, או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה – רשאית העירייה להטיל קנס בשווי של עד 1,000 ₪ לכל יום ו/או מקרה, וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן ע"פ ההסכם.

   

   

   

   

  הצהרת הקבלן

   

  אני הח"מ מצהיר בזאת, כי קראתי והבנתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבוד

  על פיו וע"פ הוראות כל דין.

   

   

   

   

  _____________              _______________                        ___________________

  שם הקבלן                                               חתימת הקבלן                              תאריך

   

   

   

 • מסמכים ותשלומים

   

  1. נספח זה בא לפרט נוהל מסירת מסמכים וכן נוהל הגשת חשבונות לעירייה.

   

  א.  כ ל ל י

   

  1. שם מגיש החשבון בהסכם בחשבון ובחשבוניות חייב להיות זהה ואם מדובר בחברה בע"מ יוגשו החשבונות ע"ג ניירות החברה בשמה המלא, וחשבוניות של החברה.

   

  1. במידה והחותם הינו חברה בע"מ, יש לצרף אשור עורך דין או רו"ח כי החותמים על ההסכם הם מורשי החתימה של החברה.

   

  1. הקבלן יגיש עם חתימת ההסכם טופס תשלומים באמצעות מסלקה, המצ"ב.

   

  1. עם החתימה על ההסכם יגיש הקבלן אשור מס הכנסה על אחוז ניכוי במקור וניהול ספרים בתוקף.

   

  ב.  חתימת ההסכם

   

  יש לחתום על ההסכם בחתימת יד מורשה חתימה + חותמת בכל המקומות המסומנים ובנוסף

  בתחתית כל דף חתימה מלאה.

   

  ג. ערבות בנקאית

   

  בטרם חתימת ההסכם ימציא הקבלן הזוכה במכרז ערבות בנקאית להבטחת בצוע העבודה ("ערבות ביצוע") בשיעור הקבוע במסמכי המכרז, למשך כל תקופת הביצוע כמפורט בנספח ערבות בנקאית.

   

  ד.  נזיקין ובטוח

   

  בטרם חתימת ההסכם ימציא הקבלן הזוכה פוליסת בטוח עפ"י הנוסח המפורט בהסכם, חתום כדין.

   

  ה.  נוהל הגשת חשבונות

   

  1. לכל חשבון יצורפו כל המסמכים הנדרשים.

   

  1. לא צורפו המסמכים ע"י הקבלן כנדרש, יחושב מניין הימים לעניין התשלום מיום השלמת כל המסמכים.

   

  1. את החשבונות וכתב הכמויות יש להגיש בהתאם להוראות ההסכם למשרד היחידה המזמינה בעיריית אילת, למנהל היחידה.

   

  (א)  לכל חשבון חלקי יש לצרף צילום הדף הראשון של ההסכם וכן את הדף בו מצוי סעיף התמורה וכן צילומי חשבונות  קודמים אשר אושרו בגין העבודה הנ"ל.

   

  (ב)  לחשבון חד פעמי ו/או סופי יש לצרף את העתק ההסכם ולחתום על הצהרת העדר תביעות (ראה מסמך מצ"ב).

   

  1. ע"ג כל חשבון יופיע: מס' הסכם כפי שמופיע ע"ג ההסכם ומהותו.

   

  נא להקפיד ולמלא את ההוראות הנ"ל, אי מילוי קפדני של הנ"ל יגרום לעיכובים ואיחורים מיותרים בתשלום.

   

   

 • פרטי הקבלן / נתוני בנק

   

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  גזברות

   

  א.נ.,

   

  הנדון : פרטי הקבלן בהנהלת חשבונות.

   

   

  לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

   

  שם/הבנק ___________________ מס'/הבנק _____________

   

  שם/הסניף___________________מס'/הסניף_____________

   

  שם/החברה/הקבלן/הפירמה_________________________

   

  מס'/החשבון________________

   

  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום _______________________________________

   

  טלפון לברורים________________

   

   

   

  ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

   

   

  בכבוד רב,

   

   

   

   

   

  ________                   _____________                   __________                     _________

  תאריך                          מס' עוסק מורשה                        חותמת                                חתימה

   

   

 • הצהרת העדר תביעות

  (לחתימה רק בתום תקופת החוזה)

   

   

   

  אני הח"מ ___________ ת.ז. __________ אשר ביצעתי עבודות עבור עיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר ומצהיר בזה כי עם קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע עבודות/י בהתאם לחוזה/ביצוע עבודות כמפורט בחשבון סופי מס' _____________ בהתאם לחוזה על נספחיו כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצע חוזה זה על נספחיו.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

   

   

 • לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

   

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.

   

  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.

   

  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת הקבלן

 • תצהיר בדבר אי תאום מכרז

   

   

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז ____________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

   

   

  __________     ______________    ________________         ________

  תאריך              שם המשתתף          שם המצהיר ותפקידו       חתימת המצהיר

   

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

   

   

   

   

  _______________                                                                        __________________________

  תאריך                                                                                         שם מלא + חתימה + חותמת

 • נספח עלות שכר למעביד

   

   

  הצהרת מעביד

  1. השכר שישולם על ידינו לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מ- _______ שקלים חדשים לשעה.
  2. עלות השכר למעביד לשעת עבודה, כולל כל המרכיבים המפורטים בנספח התמחיר שצירפנו, לא תפחת מ-_______ שקלים חדשים לשעה. בהתאם לנקבע בתקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת העבודה עובדי קבלן), התשע"ב 2012, המתעדכנים על ידי שר התמ"ת.

   

   

  פרטי המעביד:_____________________________

   

  תאריך:__________________________________

   

  חתימה:_________________________________

   

 • הגנה על זכויות עובדים המועסקים בידי קבלני שירותים

   

   

  על פי החלטת ממשלה מס' 1134 מתאריך 04/02/2007 וחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 6/2007 הנני מצהיר ומתחייב כי:

   

  • לא הורשעתי בדין פלילי בשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.
  • אעביר, אחת ל – 6 חודשים, אישור חתום על ידו ומאושר על ידי רואה חשבון על כי עמדתי בכל החובות והתשלומים החלים עלינו על פי חוקי העבודה והסכם ההתקשרות כלפי העובדים נותני השירותים מטעמנו המוצבים באתרי ומתקני העירייה וכן לפני כל תקופת הארכה של ההסכם ככל שתהיה כזו.
  • ידוע לי כי אי קיום חובותי בעניין זכויות עובדים על פי חוקי העבודה כמפורט להלן, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף והסכם ההתקשרות יהווה הפרה יסודית של ההסכם.
  • הארכת ההתקשרות במסגרת אופציה הקיימת בהסכם זה תמומש רק לאחר שהקבלן ימציא לעיריית אילת תצהיר כאמור בנספח "הצהרה בדבר תשלום שכר והיעדר עבירות בדיני עבודה" שלהלן, ביחס לתקופה שממועד הגשת ההצעה למכרז ועד למועד ההארכה. היו לקבלן הרשעות כמפורט בסעיף א' לעיל או קנסות בהתאם לדוח קנסות ממנהל האכיפה במשרד התמ"ת אותו יצרף לתצהירו, לא תמומש האופציה להארכת ההסכם.
  • שיתוף פעולה עם ביקורות – הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיבוצעו על ידי יחידת הביקורת במינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת, משרדי ממשלה ו/או בודק השכר מטעם העירייה ו/או עם כל גורם מקצועי אחר. במסגרת הביקורת יידרש הקבלן להמציא, בין היתר, אישורים על תשלומים למס הכנסה, לביטוח הלאומי, לקרנות פנסיה גמל ועוד, תלושי שכר של עובדים המועסקים על ידו וכל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת.
  • טיפול בממצאי ביקורת – נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים בכתב לקבלן עם העתקים למוסד בו התבצעה העבודה. הקבלן מתחייב להמציא בתוך 14 ימים תצהיר בכתב בחתימת רואה חשבון, המפרט את תיקון הממצאים במלואם. התשלום הבא לקבלן יושהה עד למילוי תנאי זה. מובהר בזאת כי בהפסקת ההתקשרות לא יהיה משום ויתור כלשהו על טענה או תביעה למיצוי כל זכויות העירייה על פי תנאי ההתקשרות וכל דין.

   

   

   

   

  ______________________

  חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

   

 • חוקי העבודה

   

  הנני מתחייב בזה לקיים בתקופת הסכם ההתקשרות את כל ההסכמים הקיבוצים ו/או צווי ההרחבה בתחום הניקיון לרבות לגבי הקבוע בחוקים הבאים:

   

  • החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב-2011;
  • צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים תשע"ג-2013;
  • פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה), 1945;
  • פקודת הבטיחות בעבודה, 1946;
  • חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תשי"א-1951;
  • חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951;
  • חוק חופשה שנתית, תשי"א-1950;
  • חוק החניכות, תשי"ג-1953;
  • חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953;
  • חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954;
  • חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954;
  • חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958;
  • חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959;
  • חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967;
  • חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה-1995;
  • חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957;
  • חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;
  • חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988;
  • חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), תשנ"א- 1991;
  • חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ן-1996;
  • חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח-1998, פרק ד;
  • חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, סעיף 8;
  • חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001;
  • חוק מידע גנטי, תשס"א-2000, סעיף 29;
  • חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002;
  • חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006;
  • חוק הגנה על עובדים (חשיפת עברות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין, תשנ"ז-1997, סעיף 5א'

   

  אין באמור לעיל כדי להוות רשימה סגורה ואני מתחייב לעמוד בתנאי כל דין בין אם נרשם ובין אם לא נרשם.

   

   

  ______________________

  חתימה וחותמת הקבלן

 • הצהרה בדבר תשלום שכר והיעדר הפרות בדיני עבודה

   

  אנו הח"מ________________________ מנכ"ל

  ו- ______________________________סמנכ"ל הכספים/ רו"ח של חברת

  ________________________________________________ (להלן : "החברה ")

  מצהירים בזאת כדלקמן:

  • החברה ח.פ. מספר _____________ שילמה בקביעות לכל עובדיה שכר שאינו נמוך משכר המינימום לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987 ותקנותיו לרבות הבראה, גמל ופיצויים/פנסיה וכן כל תשלום נוסף המוטל על מעביד כלפי עובדיו על פי דין והכל כקבוע בהסכם ההתקשרות עם עיריית אילת.

   

  • בנוסף, החברה לא הפרה את חוק חובת עבודת הנוער, התשי"ג-1953 במסגרת ההתקשרות.

   

  • החברה לא נתבעה ו/או נקנסה ו/או שילמה סכום כלשהו בגין הפרה של חוק מן החוקים המפורטים בנספח חוקי העבודה המצורף להסכם שבין הצדדים וכאמור בדוח קנסות ו/או הרשעות עדכני נכון למועד הצהרה זו מטעם מנהל האכיפה בתמ"ת מצורף כחלק בלתי נפרד מהצהרה זו.

   

  על החתום:

  מנכ"ל: _______________________

  סמנכ"ל כספים/רו"ח: _________________________

  תאריך: _______________

  אישור

  אני הח"מ, _________ עו"ד, מ.ר.__________ מאשר/ת בזאת כי ביום_________, הופיע בפני המצהיר, המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו שעליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

  _____________________

                          , עו"ד