מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי אילת פתוחים כרגיל, לאחר שקיבלה העירייה אישור מפיקוד העורף להשאיר אותם פתוחים. מדיניות ההתגוננות באילת ללא שינוי. סוכות ההצלה בחופים המוכרזים יפעלו כרגיל בין השעות 8:30-16:00 ובששישבת 9:00-16:00.

בצל הלחימה פתחה העירייה מוקד סיוע עירוני זמין בכל זמן ובכל עניין 08-6363990 | 8294* 📞

על רקע המצב הביטחוני וכמענה ראשוני לקליטת מפונים פתחה העירייה את אולם הספורט בית הפועל ואולם בית ספר צאלים

על רקע המצב הבטחוני, תושבי אילת המוכנים לפתוח את ביתם ולארח משפחות בביתם, מוזמנים להירשם במוקד העירוני 106 מכל טלפון 📞

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 9/2023 בדבר – אספקת שירותי כוח אדם זמני עבור עיריית אילת

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר לאספקת שירותי כוח אדם זמני עבור עיריית אילת כמפורט בהסכם ובנספחים המצורפים להסכם.

מסמכי מכרז 9-2023 לאספקת שירותי כח אדם זמני לעיריית אילת – קובץ להורדה

להלן מסמכי מכרז 9/2023 בדבר – אספקת שירותי כוח אדם זמני עבור עיריית אילת

 • מכרז פומבי מס' 9/2023

  בדבר  אספקת שירותי כוח אדם זמני עבור עיריית אילת

   

        כתב הזמנה והנחיות

   

  1. עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר לאספקת שירותי כוח אדם זמני עבור עיריית אילת כמפורט בהסכם ובנספחים המצורפים להסכם.

   

  1. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות :

   

  • א. מי שהינו תאגיד או עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.
  • ב. מי שהינו בעל רישיון בר תוקף לעסוק כקבלן כוח אדם, עפ"י חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם התשנ"ו – 1996.
  • ג. מי שהינו בעל ניסיון בשלוש השנים האחרונות לפחות בגיוס, ניהול ואספקת שירותי כוח אדם זמני מסוג בסדר גודל ובהיקף כספי בדומה לעבודה זו.
  • ד. מי שרכש את מסמכי המכרז.
  • ה. מי שהוא כמציע, או מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים האחרונות בעברה

  אחת או יותר מבין העברות המנויות בחוקי העבודה המפורטים בנספח טז.

  • ו. מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט להלן.

   

  2.1        יש לצרף להצעה ערבות בנקאית מקור בסכום של 60,000 ₪. תוקף הערבות עד תאריך 30/08/2023, נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח המצ"ב.

   

  2.2        יש לצרף העתק רישיון בר תוקף, על שם המשתתף, לעסוק כקבלן כוח אדם כמצוין בסעיף 2 – ב.

   

  2.3        יש לצרף אסמכתאות על ביצוע עבודות כמצוין בסעיף 2 – ג. יובהר כי המציע אינו יכול להעיד על עצמו ועליו לצרף מסמכים מתאימים של גופים עימם התקשר או נתן שירות.

   

  2.4        יש לצרף דו"ח קנסות, כתבי אישום ופעילויות של המציע בשלוש השנים האחרונות מאת מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת.

   

  את כל המסמכים והאסמכתאות המפורטים בסעיפים 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, יש להגיש בנוסף למסמכי ההצעה המוגשים על ידי הקבלן.

   

  מובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי הסף על המציע לעמוד בכל תנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט/אישור/רישיון אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו

   

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

                

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

   

          א. יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים.

   

  ב. יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).

   

  ג. יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.

   

  • ז. יש להגיש את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה בהתאם להוראות וכן את דף הצעת הקבלן הנמצא בחוברת.      המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.

   

  חתימה וחותמת הקבלן__________________

   

  ה. יש להגיש את ההצעה על גבי הטפסים המקוריים בלבד. (לא יתקבלו מסמכים מצולמים או מודפסים מאתר האינטרנט !).

   

  ו.   אין לבצע שינויים,  תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים.  במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.

   

  ז.   אם המציע או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ב – 2 קנסות או יותר, בגין העברות המנויות בחוקי העבודה המפורטים בנספח טז בשלוש השנים האחרונות, תפסל ההצעה על הסף.

   

  ח.    הצעה של מציע שלגביו או שגבי בעלי השליטה בו קיימת חוות דעת שלילית בכתב או דוח ביקורת של אחד ממשרדי הממשלה, איתם התקשר המציע בהסכם התקשרות במהלך שלוש השנים האחרונות, שעניינם זכויות העובדים שהועסקו על ידו, רשאית העירייה לפסול ההצעה.

   

                                                  אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו-3 לעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיפים אלה וכן בהתאם למפרט ושאר מסמכי המכרז.
  2. כל הסכומים במכרז זה, כולל הצעת הספק, כוללים מע"מ על פי הקבוע בחוק.
  3. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן    מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו            המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים נוספים           להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה     פלילית או הוגש כתב אישום כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה        או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום בנושא רלוונטי הנוגע למתן    השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב            המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
  4. העירייה תהיה רשאית לבצע את העבודה במלואה או חלקים ממנה ו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מספר מציעים שונים. העירייה אף רשאית שלא לקבל אף הצעה.

   

  1. במידה ויימצא כי התקבלו שתי הצעות מחיר זולות זהות, יבוצע הליך תחרותי נוסף בו המציעים שהגישו הצעות מחיר זהות יתנו במועד שתורה הוועדה, הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים לעומת      הצעתם המקורית, לא הגיש מציע הצעה נוספת תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.
  2. על אף האמור לעיל, מצאה ועדת המכרזים כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה          ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה",       "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת       המכרזים, התשנ"ב-1992.
  3. העירייה רשאית שלא לבחור במציע הזול ביותר ולהעדיף הצעתו של מציע שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום שיפוט העיר אילת על פני הצעה של מציע שאינו מקומי ובלבד שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה גבוהה למעלה מ-5% מהצעתו של המציע שאינו מקומי.
  4. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו.

   

   

   

  חתימת המציע___________________

   

   

   

  1. שאלות הבהרה למסמכי המכרז ניתן לשלוח לכתובת דוא"ל sami@eilat.muni.il  עד תאריך 14/05/2023       תשובות ישלחו בכתב לכל משתתפי המכרז.

  השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד סעיף פרוט ההבהרה

   

  1. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל        פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.

   

  1. 14. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ד' 31/05/2023 בשעה 12:00 במשרד מח'  המכרזים בעיריית אילת,        במסירה ידנית. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור לא תובא לדיון.
  2. פתיחת תיבת המכרזים במשרדי מחלקת המכרזים וישיבת ועדת מכרזים קבועים ליום ד' 31/05/2023 בשעה 12:00. כל מי שמעוניין להיות נוכח בעת פתיחת התיבה ובישיבת הוועדה, רשאי לעשות כן.
  3. את מסמכי המכרז ניתן להזמין ולרכוש במשרד מח' מכרזים תמורת 2,500שלא יוחזרו.

  בחתימתו של המציע על הסכם זה ונספחיו, נותן המציע הסכמתו  אישורו לאמור לעיל.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימה וחותמת הקבלן_________________

   

 • הסכם שירות

   

  ( עפ"י  מכרז פומבי מס' 9/2023)

   

  בדבר  אספקת שירותי כוח אדם זמני עבור עיריית אילת

   

  שנערך ונחתם באילת ביום ___ בחודש ___ בשנת 2023

   

   

  ב י ן

   

   

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העיר וגזבר העירייה

  בית התמר, ת"ד 14, אילת

                                                                                                                    

                                                                            ( להלן – "העירייה")                                              מצד אחד ;

   

   

   

  ל ב י ן

   

   

  שם: _____________________

  ע.מ./ח.פ. מס': _______________

  כתובת : _______________________

  דוא"ל: ____________________________

  טלפון : ______________

                                                        

                                                                 ( להלן – "הקבלן" )                                                 מצד שני ;

   

   

   

   

  ה ו א י ל            ועיריית אילת מעוניינת בקבלת שירותי העסקת כוח אדם זמני בהתאם למפרט המצורף                            בזאת כחלק בלתי נפרד מההסכם (להלן: "השירותים").

   

  ו ה ו א י ל          ועיריית אילת פרסמה מכרז פומבי לאספקת שירותי כוח אדם זמני והקבלן הגיש הצעה                           למכרז והצעתו התקבלה.

   

  ו ה ו א י ל          והקבלן מצהיר כי הינו בעל הידע, היכולת, הניסיון והאמצעים לבצע שירותים אלו.

   

  ו ה ו א י ל          והעירייה מסכימה למסור לקבלן את עבודות השירותים בהתאם לתנאי הסכם זה על נספחיו.

   

   

    אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

   

   

  1. מבוא ומפרט

   

  1.1. המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד  מהסכם זה.

   

  1.2. המפרט המצורף להסכם זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד מן ההסכם ויפורש ביחד עימו.

   

  חתימת הקבלן___________________

   

   

   

   

   

  1. מונחים

   

  בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב  פירוש אחר.

   

  "המנהל" – פירושו – מי שהוסמך להיות נציג העירייה לגבי קיום ההתחייבויות נשוא חוזה זה.

   

  " עובד הקבלן " – פירושו – עובדיו של קבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששירותיהם יושכרו או יירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו לביצוע השירות ו/או הסכם זה או בקשר אליהם לרבות קבלני משנה וכל מי שקבלן השירות אחראי על פי כל דין למעשיו או מחדליו.

   

   

  1. הצהרות הקבלן

   

  • הקבלן מצהיר כי השירותים הנדרשים בהסכם זה ברורים לו וכי הוא מתחייב לספק את השירותים כמפורט במפרט המצורף להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו במקצועיות וביעילות ולשביעות רצון העירייה.

   

  • הקבלן מצהיר כי הוא בעל הידע המקצועי, הניסיון, כוח האדם, הכישורים המקצועיים והרישיונות המתאימים לצורך מתן השירותים המפורטים בהסכם זה על נספחיו לרבות במפרט המצורף להנחת דעת העירייה או מי מטעמה.

   

  • הקבלן מתחייב לבצע את כל ההכנות והסידורים לשם ביצוע השירותים נשוא הסכם זה לשביעות רצונה המלא של הרשות המקומית בעיר אילת לרבות הקמת משרד בעיר אילת, ככל שאין לו כזה, כמפורט בהסכם על נספחיו.
  • הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהזמנת השירותים תלויה בצרכי העירייה וכי היא אינה חייבת להזמין מהקבלן שירותים בכלל או מסוג או בהיקף כלשהו.
  • הקבלן מצהיר כי הוא חתם על הסכם זה לאחר שבחן והבין היטב את נוסח המכרז על נספחיו, קיבל מהעירייה או מי מטעמה את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו במסגרת גיבוש הצעתו ואין לו כל טענה כלפי העירייה בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות במתן השירותים לרבות באשר להיקפם.
  • הקבלן מצהיר כי אין בחוזה זה כדי להבטיח לו עבודה בהיקף כלשהו או בכלל וכי הפנייה אליו תהיה בהתאם לצורכי העירייה מעת לעת. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

   

  1. משרד וציוד

   

  על הקבלן להיות בעל משרד בתחום שיפוט העיר אילת, ציוד, כוח אדם ומכשור המתאימים לצורך מתן השירותים המפורטים בהסכם להנחת דעת העירייה או מי מטעמה והינו מצהיר כי ברשותו הכלים והאמצעים לצורך ביצועם.

   

   

  1. עובדים

   

  5.1.       לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ידאג הקבלן להעסקת עובדים על פי כל דין ובהתאם להסכם זה ולקיים את כל חוקי העבודה המפורטים בנספחי מכרז זה וכל דין החל לעניין העסקת עובדים.

   

  5.2.       מוצהר ומוסכם כי הקבלן אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו וליושרם האישי ויפצה את העירייה ו/או את עובדיה ו/או את מבקריה בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מגניבה ו/או חבלה ו/או הפרת אמון שנגרמה על ידי אחד מעובדיו של הקבלן.

   

   

  חתימת הקבלן___________________

   

   

   

   

  5.3        בנוסף לחתימת הקבלן על הצהרת שמירת סודיות מתחייב הקבלן להחתים את עובדיו שישובצו לעבודה בעיריית אילת על הצהרת שמירת סודיות בנוסח זהה לזה שבנספח.

   

  5.4        העירייה לא תאשר הצבת עובד הקבלן שיש לו קרבת משפחה מדרגה ראשונה לאחד או יותר מעובדי העירייה ולאחד או יותר מחברי מועצת העיר. קרבה ראשונה תחשב: אב, אם, בן/בת זוג, אח, אחות, בן או בת.

   

  5.5        במסגרת הסכם זה מתחייב הקבלן לפעול על פי החלטת ממשלה מס 2003 מיום 15/7/2010 בדבר איסור העסקת עובדים זרים.

   

  5.6        על הקבלן לאתר ולגייס עובדים מתאימים ובעלי כישורים על פי דרישת העירייה, שמקום מגוריהם נמצא במרחק נסיעה מקומית בתחבורה הציבורית.

   

  5.7        באם תחליט העירייה להמשיך ולהעסיק עובדי הקבלן בתום תקופת ההצבה המותרת בחוק וזאת לאחר קליטת העובד כנדרש על פי דין, יוכל העובד להתקבל ולהתחיל לעבוד בעיריית אילת ללא כל תמורה לקבלן.

   

   

  1. תיאור העבודה

   

  6.1.       הפניה לקבלן לשם העסקת עובדים זמניים תעשה על גבי טופס ההזמנה המצורף כנספח להסכם זה כשהוא חתום על ידי ראש העירייה וגזבר העירייה. ההזמנה תכלול בין היתר את הפרטים הבאים סוג העובדים הנדרשים, העבודה שעליהם לבצע, היקף העבודה, כפיפות, עלות שכר, מועד התחלת עבודה, משך זמן העסקה.

   

  6.2.       השירותים ו/או העבודות יבוצעו באתרים, בימים ובשעות שיחליט המנהל.

   

  6.3.       סוגי העובדים שיידרשו על ידי העירייה יהיו עובדים כלליים וממלאי מקום לעובדי העירייה בתחומים שונים על פי צרכי העירייה.

   

  6.4.       העירייה תהייה רשאית להחליט על סיום תקופת העסקת העובדים הזמניים גם לפני המועד המפורט בהזמנה על דעתה הבלעדית בלבד.

   

  6.5.       הקבלן מתחייב לספק עובדים מתאימים לדרישות העירייה תוך פרק זמן של 7 ימים. לא עמד הקבלן במועד האמור לעיל ולא קיבל אורכה מהמנהל תהיה העירייה רשאית למסור את עבודת השירות המסוימת לקבלן אחר ולגבות את הוצאות העבודה מהקבלן. העירייה תהא רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי הסכם זה את הסכום ששולם לקבלן האחר בשל אי ביצוע העבודה על ידו כאמור לעיל. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות העירייה להתייחס לאי ביצוע כאמור כאל הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של ההסכם.

   

  6.6        לפני הצבת עובד יעביר הקבלן לעיון העירייה העתק מטופס ראיון שערך עם העובד, קורות חיים ופרטים אישיים מלאים. בדיקת כשירות גופנית לעבודה באחריות הקבלן.

   

  6.7        הקבלן אחראי להדרכת בטיחות ראשונית לפני ההצבה. למען הסר ספק ביצוע הדרכה והכשרה כלשהי על ידי העירייה אינה מסירה אחריות להדרכת הבטיחות של המעסיק על פי כל דין.

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת הקבלן___________________

   

   

   

   

   

   

  1. אי ביצוע העבודה כיאות

   

  7.1.       קבע המנהל כי עבודת השירות או חלק ממנה אינו מבוצע כנדרש תהא קביעתו סופית.

   

  7.2        קבע המנהל כי העובד שסופק על ידי הקבלן אינו מתאים לביצוע העבודה, ידאג הקבלן לספק עובד אחר במקומו תוך פרק זמן של 24 שעות.

   

  7.3        בכל מקרה בו לא יבצע הקבלן את הפעילות באיכות הנדרשת ולשביעות רצונו המלאה של המנהל, או יפר הקבלן הוראות הסכם זה על פי המפורט, תהיה העירייה רשאית לדרוש פיצוי מוסכם כמפורט, והקבלן יהיה מחויב בתשלום פיצוי כאמור.

   

  המקרים בהם תהיה העירייה רשאית לדרוש פיצוי מהקבלן:

  1. איחור באספקת עובד מתאים לדרישה 100 ₪ ליום.
  2. אי התאמת עובד לדרישות העירייה 200 ₪ למקרה (בטרם קבלתו לעבודה).
  3. אי התאמת השכר להתחייבות הקבלן 2,000 ₪ למקרה.
  4. איחור עובד להתייצבות לעבודה 50 ₪ לשעה.
  5. היעדרות עובד מיום עבודה 500 ₪ ליום.
  6. קביעת המנהל על אי התאמת עובד לאחר שלושה ימי עבודה לא תזכה את הקבלן

  בתשלום והקבלן יידרש להציב בתוך 48 שעות עובד בעל כישורים מתאימים.

   

  7.4        העירייה תוכל לנכות מחשבונות הקבלן את סכומי הפיצוי שלעיל או לגבותם בכל דרך חוקית  אחרת בין על פי ההסכם ובין על פי דין.

   

  7.5        תשלום הפיצוי או ניכוי הסכומים מהתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מכל התחייבויותיו על פי הסכם זה.

   

  7.6        הקבלן אינו רשאי לגרוע סכום הפיצוי משכר עובדיו.

   

   

  1. אי מתן שירות

   

  מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדים או שיעמדו לעירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מסכימים הצדדים, כי כל מקרה של אי-מתן שירות ע"י קבלן השירות ו/או עובדי הקבלן כמוסכם בהסכם זה, יהווה הפרת חוזה והעירייה תהא זכאית אך לא חייבת לפנות לקבלן שירות אחר לקבלת שרות שיבצע את העבודה על חשבון הקבלן ולשלם לו מתוך הכספים המגיעים לקבלן ו/או לגבות מהקבלן את המחיר ששילם לעובדים או לקבלנים אחרים בגין קבלת השירות.

   

   

  1. התמורה

   

  9.1.       חשבון בעבור שירותים שסופקו על ידי הקבלן בחודש מסוים במסגרת הסכם זה יוגש בצרוף דו"ח פעילות מפורט ומלא, בהתאם למחירי החוזה ולהזמנת העירייה. מתכונת הדיווח תותאם לדרישות העירייה.

   

  9.2        תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן בהתאם להסכם זה מתחייבת, העירייה לשלם לקבלן את סכום מכפלת הכמויות שבוצעו בפועל בהסתמך על הצעת הקבלן ושהוזמנו ואושרו על ידי המנהל בכתב (להלן – "התמורה").

   

  9.3.      התמורה המגיעה לקבלן מהעירייה עבור השירותים שבוצעו על ידי הקבלן בחודש מסוים, תשולם לו תוך 45 ימים מהיום שבו יגיש הקבלן חשבון וחשבונית כדין לעירייה ובתנאי כי החשבון אושר ע"י העירייה. תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא כל חבות עד לבירורם הסופי ואישורם ע"י העירייה ואי תשלום חשבון לא מאושר לא ייחשב כהפרת חוזה מצד העירייה.

   

  9.4.      מוסכם בין הצדדים כי התמורה תהה צמודה לתוספת היוקר כפי שתשולם לעובדים השכירים במשק בשיעור ובמועד שנקבע.

   

   

  חתימת הקבלן___________________

   

  9.5       הקבלן אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לעובדיו בקבלת תשלומים מהעירייה.

   

  9.6       כל הסכומים במכרז זה כוללים מע"מ בשיעורו על פי חוק.

   

  9.7.      מוצהר ומוסכם כי התמורה בכפוף לאמור בס"ק 9.4 הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לקבלן לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים וכן יתר התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין והקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עליות שכר עבודה למעט תוספת יוקר כאמור בסעיף 9.4 לעיל, שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל גורם נוסף אחר. סכום התמורה הינו הסכום המלא והיחיד שתידרש העירייה לשלם לקבלן השירות תמורת השירותים ותמורת ביצועו של הסכם זה.

   

  9.8.      כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים או על העסקה שעל פי הסכם זה יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. העירייה תנכה מהסכומים שיגיעו לקבלן כל סכומים שעליו לנכות לפי כל דין ובכלל זאת מיסים היטלים ותשלומי חובה והעברתם לזכאי תהווה תשלום לקבלן השירות.

   

  9.9.      מבלי לפגוע באמור לעיל מצהיר קבלן השירות כי ידוע לו שהעירייה תנכה מכל תשלום שישולם לו עפ"י הסכם זה, מיסים ו/או תשלומי מלווה חובה ו/או היטלים בשעורים שהמזמין יהיה חייב לנכותם במקור לפי הדין, אלא אם ימציא הקבלן לעירייה לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שעור הניכוי כאמור.

   

   

  1. תקופת ההסכם

   

  10.1.     תוקפו של חוזה זה יהיה ל- 12 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה, ואם לא נמסר צו כאמור – ממועד החתימה על ההסכם בכפוף לקבוע בחוזה זה, (להלן – "תקופת החוזה").

   

  10.2.     שלושת החודשים הראשונים לביצוע החוזה ייחשבו כתקופת ניסיון, בסיומם רשאית העירייה להפסיק את עבודת קבלן השירות ולהתקשר עם קבלן שירות אחר כראות עיניה.

   

  10.3.     באם יתרשל קבלן השירות במתן שירותיו העירייה תהיה רשאית להפסיק את שרותיו של קבלן השירות בכל עת בתוך תקופת החוזה, לאחר מתן הודעה של חודש ימים מראש ולמסור את ביצוע השירותים לאדם אחר, אם בקבלנות ואם באופן אחר, ובתנאים שתחליט עליהם העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט. כל ההוצאות שתעלנה על הוצאות העירייה אילו היה ממשיך הקבלן לעבוד, תחולנה על הקבלן והעירייה ולא תהיה חייבת לפצות את הקבלן בגין הפסקת החוזה למעט תשלומים בגין השירותים שכבר ביצע הקבלן עבורה.

   

  10.4.     לעירייה תהא האופציה להאריך את החוזה בשלוש תקופות של 12 חודשים כל אחת  ובתנאי שקבלן השירות עמד בהתחייבויותיו בתנאי חוזה זה. תנאי חוזה זה יחולו על תקופת האופציה בשינויים המחייבים.

   

   

  אי תחולת יחסי עובד מעביד

   

  11.1.     קבלן השירות מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעירייה ו/או לרכושה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע – או אי ביצוע – התחייבויות קבלן השירות עפ"י הסכם זה.

   

  11.2      קבלן השירות מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן או מישהו מטעמו לבין העירייה יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן, במתן השירות, ובביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדים של הקבלן בלבד ולא יהיו בינם ובין העירייה כל יחסי עובד ומעביד.

   

  11.3      כל הוצאות התשלום לעובדי קבלן השירות לרבות שכר העבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות יחולו על הקבלן וישולמו על ידו, והעירייה לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.

   

  חתימת הקבלן___________________

  1. 12. אחריות והתחייבות הקבלן

   

  12.1      קבלן השירות מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שיגרמו לרכוש העירייה, ו/או לגופם ו/או לרכושם של כל אדם אחר לרבות, עובדי העירייה ו/או מי מטעמם, או כל צד שלישי עקב מעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע הסכם זה, וכן הוא מתחייב לפצות את העירייה על כל סכום שתחויב העירייה לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל, מיד עם דרישה ראשונה של העיריה, לרבות כל ההוצאות שהעירייה עמדה בהן בקשר לכל תביעה ו/או דרישה כזו, אזרחית ו/או פלילית, ובשל הצורך להתגונן בפני תביעה כזו.

   

  12.2.     אם תחויב העירייה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל שהקבלן אחראי להם על פי כל דין או על פי חוזה זה, ישפה הקבלן את העירייה באופן מיידי בגין כל סכום שחויבה העירייה לשלם.

   

  12.3.     סיומו של הסכם זה ו/או השלמת השירותים לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות הקבלן לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה ו/או מהעבודה ו/או הקשורים אליהם.

   

  12.4.     על הקבלן להיות בעל רישיון בר תוקף מטעם משרד התמ"ת לעסוק כקבלן כוח אדם על פי חוק העסקת עובדים על ידי חברות כ"א, התשנ"ו 1996 במשך כל תקופת ההסכם והארכותיו.

   

  12.5      הקבלן ידווח לעירייה לפי דרישתה על כל עניין הנוגע למתן השירותים. כמו כן ועל פי דרישת הרשות ישתתף נציג הקבלן בישיבות בעירייה הנוגעות למתן השירותים. הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת בגין ישיבות אלה.

   

  12.6      הקבלן יתעד את כל התשלומים לעובדיו המעניקים שירות לעירייה באופן ממוכן ומפורט שיאפשר לעירייה או נציגה מעקב מלא אחר פעילותו.

   

  12.7      הקבלן ימסור אחת לרבעון דו"ח מפורט לגבי כל עובדיו המעניקים שירות לעירייה לגבי השכר המשולם להם וכלל התנאים הנלווים במתכונת שתקבע העירייה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה העירייה רשאית לדרוש דיווחים נוספים והקבלן מתחייב לעשות כן עם דרישה.

   

   

  1. ערבות לקיום החוזה

   

  להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על-פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי המזמין, ימציא הקבלן למזמין, עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית מקור- בנוסח ובסכום שנקבע בנספחים לחוזה. הערבות תישאר בתוקף עד לסיומו של החוזה על הארכותיו ככל שיהיו כאלה.

   

  חילוט הערבות, ככל שתעשה על ידי המזמין, לא יהא בה כדי למנוע ו/או לגרוע מזכותו של המזמין  לקבל כל סעד לו הוא זכאי הן על פי חוזה זה והן על פי דין, בגין כל נזק אשר נגרם ו/או יגרם למזמין בשל הפרה של תנאי מתנאי חוזה זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

   

   

  1. ביטוח  

   

  • מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח ו' (להלן: "דרישות ביטוח") המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת מתן השירותים עפ"י הסכם זה. הקבלן מתחייב לחדש את בטוח האחריות המקצועית שלו מידי שנה, לאחר סיום עבודתו עבור העירייה, למשך 3 שנים נוספות לפחות.
  • לפני תחילת מתן השירותים וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הקבלן להמציא לידי העיריה אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם להנחיות הביטוח המופיעות בנספח ו' להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.
  • בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בהסכם זה ולדרישת העיריה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.

  חתימת הקבלן___________________

   

  • היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
  • ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הקבלן לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העיריה, 30 יום מראש.
  • הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העיריה ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את העיריה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.
  • הקבלן מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.
  • לבקשת העיריה יעביר הקבלן עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.
  • מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי הקבלן כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.
  • אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא העיריה רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הקבלן ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והעיריה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על העיריה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור הקבלן, והקבלן מוותר בזה על כל טענה נגד העיריה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.
  • מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.
  • הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני המשנה שלו. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים וקבלני משנה בקשר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח המתאימות לסוג עיסוקם. הקבלן מתחייב להמציא לעירייה לפני תחילת העבודות לפי הסכם זה את אישורי הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם זה.
  • מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.
  1. הסבת ההסכם

   

  קבלן השירות מתחייב לא להסב לאחר ו/או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיו או שליחיו, במתן השירות לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך הסכמת העירייה בכתב ומראש.

   

   

  חתימת הקבלן___________________

   

   

   

   

  1. שינויי הסכם

   

  כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

   

  1. הפסקת עבודה בשל כוח עליון

   

  לצורכי סעיף זה "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.

   

  17.1 ניתנה לספק הודעה המחייבת את הפסקתה או ביטולה של העבודה או מתן השירותים בנסיבות של כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה לספק ו/או לעירייה שליטה עליהם, תופסק העבודה בהתאם לקבוע בהודעה ובהתאם להוראות סעיף זה להלן.

   

  17.2 ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו באופן חלקי בשל כוח עליון והספק יבקש להשתחרר מהתחייבויותיו החוזיות ולסיים את תקופת ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם, יאפשר המזמין לספק לעשות כן מבלי שהדבר יהווה הפרה חוזית וזאת בכפוף למתן הודעה מראש המאפשרת לרשות זמן סביר למסור את ביצוע העבודה לספק שירותים אחר. ככל והספק יבחר להמשיך ולספק את מתן השירותים באופן חלקי כפי שהתבקש על ידי המזמין, ישולם לו באופן יחסי בהתאם להיקף השירותים שנתן. הספק לא יהיה זכאי לפיצוי בגין צמצום השירותים ו/או העבודה כאמור.

   

  17.3 ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסק בשל כוח עליון וההתקשרות לא בוטלה, עם סיום תקופת ההפסקה וככל וההתקשרות עודנה בתוקף, רשאי הספק לבקש ארכה באשר לתקופת ההסכם התואמת ככל שניתן את משך תקופת ההפסקה והמנהל יקבע בשיקול דעתו הבלעדי האם לתת את הארכה המבוקשת וכן את משכה בין היתר בהתחשב באופי ההתקשרות וצורכי העירייה ובתנאי והבקשה הוגשה לא יאוחר מ-14 יום מסיום תקופת ההפסקה. היה והחליט המנהל שלא לתת ארכה, לא תהיה לספק כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין ולא יהיה זכאי לכל פיצוי.

   

  17.4 ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו בשל כוח עליון ובמהלכה הגיעה תקופת ההסכם לכדי סיום או לחילופין נמסרה הודעה על ביטול ההתקשרות בגין נסיבות שהן בבחינת כוח עליון, ישולם לספק בגין שירותיו כפי שניתנו עד למועד קבלת ההודעה כאמור לעיל ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין הפסקתה המוקדמת של ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם ולא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקתה המוקדמת.

   

   

  1. הפרה יסודית

   

  18.1.   הפרת אחד או יותר מהסעיפים 3,5,6,10,11,12,13,14 של הסכם זה תיחשב הפרה יסודית, היורדת לשורשו של ההסכם.

   

  18.2.  בכל מקרה שאחד הצדדים יבצע הפרה יסודית של ההסכם יזכה הדבר את הצד השני, בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי ההסכם או על פי כל דין, לכל תרופה או סעדים אחרים נוספים, בזכות לבטל הסכם זה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לצד השני ובמקרה כזה יהיה הסכם זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לצד השני.

   

   

   

   

   

  חתימת הקבלן___________________

   

   

   

   

   

  1. שונות

   

  19.1.     כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.

   

  19.2      כל מכתב אשר ישלח למשנהו בדואר רשום יחשב כאילו נתקבל כעבור 48 שעות מעת הבאתו למשלוח בדואר ואם נשלח באמצעות הפקס או דוא"ל יחשב כנתקבל באותו יום בכפוף להמצאת אישור על קבלתו בתוספת שם המקבל ושעת קבלת הפקס או דוא"ל.

   

  19.3      הצדדים מצהירים בזה כי קראו את ההסכם, מבינים אותו ומסכימים  לתוכנו בהיותו ביטוי נאמן לרצונם ההדדי.

   

  19.4      סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצדדים לגבי הסכם זה תהיה לבית המשפט השלום באילת או המחוזי בבאר שבע לפי העניין.

   

   

   

   

   

  ________________

  חתימה וחותמת הקבלן

   

  הנני מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ___________________________ אשר יש בחתימתו/ם בתוספת חותמת המציע כדי לחייב את הספק לכל דבר ועניין.

   

   

  __________________

  עורך דין

   

   

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

  1. "אנו מאשרים כי נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים  הדרושים לפי כל דין.

   

  1. כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי _____________ לשנת הכספים

   

  _______ התחייבות תקציבית מספר _________________.

   

  ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן:

   

  בשם עיריית אילת:

   

   

   

  _______________                             ___________________

  חותמת הרשות                                                 העירייה

   

  אני הח"מ המשמש/ת  כיועץ/ת המשפטי/ת של הרשות המקומית מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה __________ ת.ז. מס' _____________ ו-____________ ת.ז. מס' _____________ אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

   

  _______________

   

   

   

 • נספח ב'

  מפרט מיוחד לאספקת שירותי כוח אדם זמני

   

  א. גיוס והצבה

   

  1.הקבלן יחל בהליך גיוס עובד/ת זמני רק לאחר שיקבל מהעירייה הזמנה חתומה על ידי גזבר העירייה בה יפורטו פרופיל העובד הנדרש, תקופת ההעסקה, מתכונת ההעסקה, כפיפות ושכר.

   

  1. פרטי העובד בצרוף העתק ראיון שנערך עימו יועברו לאישור העירייה.

   

  1. הקבלן מתחייב להחתים כל עובד על טופס שמירת סודיות בנוסח זהה למצורף להסכם זה.

   

  1. הקבלן מתחייב לידע את עובדיו כי הינם עובדיו ולא עובדי העירייה.

   

  1. הקבלן יפיק וימסור לעובדיו דפי הסבר הכוללים את כל זכויותיהם וחובותיהם במהלך תקופת הצבתם לעבודה זמנית בעיריית אילת, בהתאמה לתנאי הסכם זה.

   

  1. לא תאושר הצבת עובד זמני שיש לו קרובים מדרגה ראשונה העובדים בעיריית אילת.

   

  1. הקבלן מתחייב להודיע לעירייה באם העובד המוצע על ידו עובד גם במקום אחר.

   

   

  ב. ניהול עובדים.

   

  1. הקבלן מתחייב לנהל תיק עובד הכולל גם פרוט ימי חופשה ומחלה, תנאים סוציאליים ותנאי שכר.

   

  1. ידוע לקבלן כי העירייה תהה רשאית להנפיק לעובד הקבלן כרטיס נוכחות מגנטי, או לדרוש מהעובד החתמת נוכחות באמצעות טביעת אצבע, טלפון, או בכל דרך אחרת.

   

  1. ברור וידוע לקבלן כי חישוב שעות העבודה של עובדיו המוצבים לשירות העירייה יעשה על ידי המנהל וכל קביעה שלו בעניין זה תהיה סופית ומוחלטת.

   

  1. העירייה רשאית להורות על הפסקת עבודה של עובדי הקבלן לאלתר עקב אי התאמה, עברת משמעת או סיבה אחרת המונעת המשך העסקת העובד.

   

  1. הקבלן יפעיל משרד בו ישב נציגו על מנת לספק מענה לכל שאלה של עובדיו, בכל תחום.

   

  1. תקופת העסקה של עובד זמני תהיה לשישה חודשים ובאישור מיוחד החתום על ידי גזבר העירייה – עד תשעה חודשים. במקרה של עובד הממלא מקום של עובד במחלה תוכל העירייה לבקש מהקבלן לפנות כחוק לקבלת אישור העסקה עד 15 חודש. כך גם בהעסקת עובד בפרויקט.

   

   

  ג. מעקב, בקרה ודיווח.

   

  1. הקבלן יאפשר לנציגי העירייה לבדוק את מערכת השכר שלו הנוגעת לניהול והעסקת עובדיו בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

   

  1. הקבלן מתחייב ליידע את העירייה על כל פרט הנוגע לתפקודו במהלך תקופת הצבתו של העובד בעבודה הזמנית בעירייה.

   

   

   

  ______________                                                   __________________

  תאריך                                                              חתימה וחותמת הקבלן

 • מכרז  פומבי מס' 9/2023

   

  בדבר  אספקת שירותי כוח אדם זמני עבור עיריית אילת

   

   

   

   

  הצעת הקבלן

   

  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות החוזה על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

   

   

   

  אחוז תקורה לעלות שעת עבודה אחת ברוטו % _______ כולל מע"מ.

   

  במילים: _________________________________________ אחוזים, כולל מע"מ.

   

   

   

   

  הצעת המחיר כוללת את כל הוצאות המציע והאמצעים שיסופקו מטעמו, הוצאות ישירות ועקיפות וכן כל המיסים ישירים ועקיפים כולל מס ערך מוסף ותהיה בתוקף משך כל תקופת ההסכם

                               

   

   

   

   

   

   

  ______________                          __________________

  תאריך                                          חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נספח ד'

   

  הצהרת קבלן

   

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז, החוזה הרצ"ב וכל נספחיו, כתב הכמויות ונספחים אחרים לו וכי הדרישות המקצועיות ברורות וידועות לי וכי השירותים הנדרשים על ידי והיקפם ברורים ונהירים לי.

   

  ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה ומחייבים כמותו.

   

  ידוע לי כי העירייה אינה מתחייבת לרכוש שירותים מהקבלנים הזוכים בהיקף מסוים או בכלל,  אלא על פי צרכיה ושיקול דעתה בלבד.

   

  הנני מכיר את כל הוראות הדין החלות על מעביד כלפי עובדיו ומתחייב לפעול בהתאם להן.

   

  הנני מתחייב כי יש בידי את כל ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים לשם הגשת הצעתי למכרז זה ועמידה בתנאיו ויהיו בידי כל האישורים והרישיונות הדרושים אם וככל שאצטרך רישיונות ו/או היתרים נוספים לשם קיום התחייבויותיי על פי ההסכם על נספחיו.

   

  הנני מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות בעניין הבטחת תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך מתן השירותים.

   

  בלי לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותיי על פי ההסכם על נספחיו הנני מתחייב להמציא אישור על כיסוי ביטוחי מתאים, בהתאם לנספח הביטוחי המצורף למסמכי המכרז, שיכסה כל נזק שייגרם לעירייה, לעובדיה ולצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מביצוע העבודה על ידי ו/או מטעמי, בטרם אתחיל לספק שירות.

   

  כן הנני מתחייב להחליף בטרם החתימה על ההסכם, את הערבות האוטונומית שצרפתי להצעתי, ל"ערבות ביצוע" אוטונומית מקור בנוסח ובסכום המפורט במסמכי המכרז. ערבות ביצוע כאמור תופקד על ידי ספק השירות ותהיה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע ההסכם.

  מובהר בזה במפורש כי שחרור הערבות יבוצע רק לאחר מילוי כל התחייבויותיו של ספק השירות בגין חוזה זה, אישור המנהל לשחרור הערבות וחתימת ספק השירות על נספח " הצהרת העדר תביעות".

  התנאים האמורים הינם תנאים מצטברים.

   

  ברור וידוע לי כי במידה והעירייה תכריז עלי כזוכה במכרז, ואין לי משרד באילת, יהיה עלי להציב איש קשר מטעמי  בתחום השיפוט המוניציפאלי של העיר אילת שיפעל ויעמוד באופן שוטף עם נציג העירייה לשם מתן השירותים במסגרת ההתקשרות נשוא מכרז זה והכל בהתאם לתנאי ההסכם על נספחיו. ברור לי כי הפרת תנאי זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם המזכה את העירייה בביטולו.

   

  ולראיה באתי על החתום :

   

   

  שם המציע :       _______________________              מס' עוסק מורשה :         _______________

   

   

  כתובת המציע : ______________________________________

   

   

  כתובת דוא"ל : __________________________        מספר טלפון :    ______________________

   

   

   

  חתימת המציע : ______________________                תאריך :            _____________________

   

 •  

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

  ערבות מקור להגשה עם ההצעה

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.      14

  אילת

   

   

  ערבות מס' _______________

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  60,000 ₪ (שישים אלף שקלים חדשים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת : __________________שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 9/2023 בדבר – אספקת שירותי כוח אדם זמני לעיריית אילת. אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך 60,000 ש"ח. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 30/08/2023 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

  ערבות מקור להגשה לאחר זכייה

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 120,000 ₪ (במילים: מאה ועשרים אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס 9/2023 בדבר – אספקת שירותי כוח אדם זמני לעיריית אילת (להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

   

   

   

 • נספח ו'

  אישור עריכת ביטוח – קבלן לאספקת שרותי כח-אדם

  לחתימת המציע בשלב הגשת ההצעה

  לאישור המבטח מיד לאחר הודעת זכייה

   

   

   

   

  אישור קיום ביטוחים   תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור* המבוטח אופי העסקה* מעמד מבקש האישור
  שם: עיריית אילת ו/או חברות עירוניות שם: ☐נדל"ן

  ☒שירותים

  ☐אספקת מוצרים

  ☒אחר: ______

   

  שירותי העסקת כוח אדם זמני עבור עיריית אילת

  ☐משכיר

  ☐שוכר

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☒מזמין שירותים

  ☐מזמין מוצרים

  ☐אחר: ______

  ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:
  מען:  בית התמר, ת"ד 14, עיריית אילת מען:
  כיסויים
  סוג הביטוח

   

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  רכוש

   

  ביט   309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 313- כיסוי בגין נזקי טבע, 314- כיסוי גניבה פריצה ושוד, 316- כיסוי רעידת אדמה, 328- ראשוניות
  צד ג' ביט 3,000,000 302- אחריות צולבת, 304- הרחבת שיפוי, 305-  הרחבת צד ג' – כלי ירייה,  307- צד ג'- קבלנים וקבלני משנה, 309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 315- כיסוי לתביעות המל"ל, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, 322- מבקש האישור ייחשב כצד ג' בפרק זה, 328- ראשוניות, 329-רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
  אחריות מעבידים ביט 20,000,000 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 319- מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח, 328- ראשוניות
  אחריות מקצועית ביט 1,000,000 301- אובדן מסמכים, 303- דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, , 325- מרמה ואי יושר עובדים, 326- פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 327- עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח, 328- ראשוניות , 332- תקופת גילוי  (12 חודשים)
  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
  039 כוח אדם
  ביטול/שינוי הפוליסה*
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
   חתימת האישור
  המבטח:

   

  חתימת הקבלן___________________

 • נספח ז'

  הוראות בטיחות

   

  1. הקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות בעניין הבטחת תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה.

   

  1. מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן, את עובדיו וכל אדם אחר מטעמו.

   

  1. הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – 1954, פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל – 1970, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח – 1988, תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז – 1997, תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח – 1988, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה במקום מוקף) התשנ"ח – 1998, וכן כל והצווים והתקנות שפורסמו לפיהם; הוא מתחייב לנהוג על פיהם ועל פי הוראות כל דין כפי שיהיו בתוקף מעת לעת בקפדנות והוא לוקח על עצמו את האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד העירייה וכל מי מטעמה עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.

   

  1. בנוסף ובלי לגרוע מהאמור, יקיימו הקבלן, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות כל ההוראות וההנחיות שתינתנה ע"י כל רשות מוסמכת, לרבות משרד העבודה והרווחה, משרד התחבורה ועיריית אילת.

   

  הקבלן יבצע את העבודות תוך מילוי מדויק של כל הוראות הדין, התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות, תוך עמידה בתקנים ישראלים בתחום העבודות.

   

  הקבלן מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם, ואחראים לעבודתם. בשום אופן לא יהיה הקבלן רשאי להציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים.

   

  1. הקבלן יספק לעובדיו, לשלוחיו ולכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק, התקנות, הצווים והנוהג, אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא ההסכם (לרבות נעלי עבודה, בגדי עבודה, אוזניות, כובעי מגן, משקפי מגן וכד') ויוודא כי נעשה שימוש בציוד זה.

  הצהרה והתחייבות

   

  1. הנני מאשר בזה שקראתי בעיון את הוראות הבטיחות הבנתי היטב את משמעות האמור בהן ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלה.

   

  1. הנני מאשר, כי קיבלתי ונתתי הדרכת בטיחות כללית לעובדי.

   

  1. הנני מתחייב להקפיד על קיום כל ההוראות, ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי הבטיחות והגהות בכל הקשור לביצוע העבודה נשוא ההסכם.

   

  1. הנני מתחייב להעביר את כללי הבטיחות לכל המועסקים אצלי ישירות ובעקיפין ולדאוג לכך שיבצעו את ההוראות כלשונן.

   

  1. הנני מתחייב בזאת להקפיד על קיום הוראות הדין, הכללים, ההוראות וההנחיות לרבות הוראות והנחיות הגורמים המוסמכים למען שמירת בטיחותי האישית, בטיחות העובדים וכל הבא מטעמי וכל צד שלישי על מנת למנוע פגיעה בהם, באחרים ובציוד.

   

  1. בלי לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותיי הנני מתחייב לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים, להנחת דעתו של הממונה על הביטוח בעירייה, שיכסה כל נזק שייגרם לעירייה, לעובדיה ולצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מביצוע העבודה על ידי ו/או מטעמי.

   

  1. הנני מתחייב להעביר העתקים מפוליסת הביטוח ואישורים על תשלום הפוליסות מיד עם חתימתי על ההסכם וידוע לי כי אלה ימסרו ויבדקו ע"י הממונה על הביטוח בעירייה עוד טרם התחלת ההתקשרות.

   

   

  שם חתימה וחותמת הקבלן: ___________________.     תאריך:______________.

 • נספח ח'

   

  מסמכים ותשלומים

   

   

  1. נספח זה בא לפרט נוהל מסירת מסמכים וכן נוהל הגשת חשבונות לעירייה.

   

  א.         כ ל ל י

   

  1. שם מגיש החשבון בהסכם בחשבון ובחשבוניות חייב להיות זהה ואם מדובר בחברה בע"מ יוגשו החשבונות ע"ג ניירות החברה בשמה המלא, וחשבוניות של החברה.

   

  1. במידה והחותם הינו חברה בע"מ, יש לצרף אשור עורך דין או רו"ח כי החותמים על ההסכם הם מורשי החתימה של החברה.

   

  1. הקבלן יגיש עם חתימת ההסכם טופס תשלומים באמצעות מסלקה, המצ"ב.

   

  1. עם החתימה על ההסכם יגיש הקבלן אשור מס הכנסה על % ניכוי במקור וניהול ספרים בתוקף.

   

  ב.         חתימת ההסכם

   

  יש לחתום על ההסכם בחתימת יד מורשה חתימה + חותמת בכל המקומות המסומנים כמפורט:

   

  1. באם מצורפות תוכניות יש לחתום עליהן.

   

  1. בכל עמוד ואם חברה בע"מ בנוסף חותמת החברה.

   

  1. ע"ג המפרט הכללי ובסוף המפרט המיוחד במקום שמצוין.

   

  1. בדף האחרון של כתב הכמויות כולל כל הפרטים הנדרשים.

   

  1. בתחתית כל דף חתימה מלאה. אם מדובר בחברה בע"מ יש להטביע חותמת החברה + חתימת מורשה החתימה.

   

   

  ג.          ערבות בנקאית

   

  מיד עם הודעה על זכייה במכרז הקבלן יגיש ערבות בנקאית להבטחת בצוע העבודה ("ערבות ביצוע") בשיעור ובנוסח המפורט במסמכי ההסכם למשך כל תקופת הביצוע כמפורט בנספח ערבות בנקאית.

   

  ד.         נזיקין ובטוח

   

  מיד עם הודעה על זכייה במכרז הקבלן יגיש פוליסת בטוח עפ"י הנוסח המפורט בהסכם, חתום כדין.

   

  ה.         נוהל הגשת חשבונות

   

   

  לחשבון חד פעמי ו/או סופי יש לצרף עותק מהזמנת העבודה שנמסרה לקבלן ולחתום על הצהרת העדר תביעות (ראה מסמך מצ"ב).

   

   

  נא להקפיד ולמלא את ההוראות הנ"ל, אי מילוי קפדני של הנ"ל יגרום לעיכובים ואיחורים מיותרים בתשלום.

   

   

   

  ___________________

  חתימה וחותמת הקבלן

   

  נספח ט

   

  פרטי הקבלן / נתוני בנק

   

   

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

   

  א.נ.,

   

  הנדון : פרטי הקבלן בהנהלת חשבונות.

   

   

  לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

  שם/הבנק ____________מס'/הבנק ___________שם/הסניף_______________

  מס'/הסניף_________שם/החברה/הקבלן/הפירמה_____________________________

  מס'/החשבון_____________  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום ________

  ______________________________________________________________

   

  טלפון לברורים________________

   

   

   

  ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

   

   

  בכבוד רב,

   

   

   

   

   

  ________                   _____________                   __________      _________

  תאריך                          מס' עוסק מורשה                      חותמת                  חתימה

   

   

   

   

 • נספח י

   

   

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

   

   

  אני הח"מ __________________ מרח'______________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

  אני נציג חב' _________________  (להלן – הספק) ואני מכהן כ__________________ ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה כי –

   

  • עד מועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, להלן – החוק) הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002).

  או

   

   

  • הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002), אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

   

   

   [למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי]

   

   

   

   

  __________________

  שם וחתימה

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  .

   

   

   

   

   

  נספח יא

   

   

   

  מכרז מס' _______

   

  _________________________

   

   

  הצהרת העדר תביעות

  לחתימה בסיום ההסכם

   

   

  אני הח"מ ___________ ת.ז. __________ אשר נתתי שירותים לעיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע השירותים בהתאם לחוזה/ביצוע עבודות כמפורט בחשבון מס' _____________.

   

  עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצע חוזה זה על נספחיו.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

   

   

   

   

   

  נספח יב

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

   

   

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.

   

  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.

   

  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                             

                                                                                                                                                              נספח יג'

  תצהיר בדבר אי תאום מכרז

   

   

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז ______________________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים –  נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

   

  ____________     ____________    _______________          ______________

  תאריך                       שם המשתתף       שם המצהיר ותפקידו         חתימת המצהיר

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

  _______________                                                                        __________________________

  תאריך                                                                                         שם מלא + חתימה + חותמת

 •                                                                                                 נספח יד

   

   

  טופס התחייבות לשמירת סודיות – ספקים

   

  אני הח"מ ______________________ ת.ז. _________________ מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:

   

  לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות ו/או פרטים (להלן: "החומר") אשר הגיעו אליי במסגרת מתן השירותים הניתנים על ידי לעיריית אילת ולצרכיו בלבד בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת לרבות לאחר סיום מתן השירותים כאמור.

  הנני מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לנהליי הגישה והרשאות הגישה למאגרי המידע ולמערכת המחשב, לשם קבלה, עדכון והפצה של מידע בעירייה. הנני מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע חסוי הנוגע גם לענייניו הפרטיים של כל אדם, המצוי או שיהיה מצוי במאגר המידע, וכן כל מידע חסוי אחר המצוי ברשותי או שיהיה ברשותי ואשר מקורו במאגרי המידע בעירייה.

   

  לא אעתיק ו/או אבצע שיכפול ו/או העתקה ו/או צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת למעט לצורכי מתן השירותים הניתנים על ידי, ככל שיש צורך בכך, ולצורך זה בלבד. על כל עותק שהוכן לצורכי מתן השירותים יחולו הוראות התחייבות זו.

  הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם שמירה על החומר שנמסר ו/או הגיע לידי במסגרת מתן השירותים לרבות לשם מניעת אובדן ו/או הרס ו/או העברה לידי צד ג'.

  למעט לצורכי מתן השירותים כאמור לא אעשה כל שימוש בחומר בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא אעביר ו/או אמסור כל מידע לצד ג' לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

  בחתימתי על התחייבות זו הנני מתחייב להביא תוכנו של כתב התחייבות זו לכל עובד מטעמי וכן לדאוג להחתימו על טופס התחייבות בנוסח שיועבר על ידי העירייה. על אף האמור לעיל, ברור וידוע לי כי כלפי העירייה הנני ממשיך להיות אחראי כלפי מחויבויותיהם של עובדי לשמירה על סודיות החומר שהועבר לידיהם במסגרת הסכם זה.

  הנני מצהיר כי אין בעצם מסירת החומר לידי ו/או לידי מי מטעמי כדי להעניק לי ו/או למי מטעמי זכות בעלות ו/או רשות למעט כמפורט בהסכם זה.

  הח"מ מכיר את המגבלות החוקיות המוטלות על העירייה לרבות האמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 על תקנותיו וכן מודע לנזק שעלול להיגרם לעירייה ע"י העברת החומר כולו או חלקו ומקבל עלי אחריות מוחלטת בעניין זה. הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה על כל נזק שעלול להיגרם לה על ידי הפרת התחייבותי זו וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה.

  התחייבותי זו תמשיך ותעמוד בעינה גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים.

  עם סיום ההסכם הנני מתחייב להשיב לידי העירייה כל חומר שהגיע אליי במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.

   

  אין בכתב התחייבות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות המוקנית לכם על פי דין או על פי הסכם.

   

  שום פעולה או מחדל מצדכם, בשום זמן שהוא, לא יחשבו כוויתור על זכות מזכותכם על פי כתב התחייבות זה, אלא אם נעשו בכתב חתום.

   

  אני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי וכי כל תוכן התחייבות כתב זה ידוע, ברור ומקובל עלי.

   

   

   

   

  ________________                                               ________________

  תאריך                                                                         חתימה

   

  במידה והמצהיר הינו תאגיד יחתום על ההצהרה מי שהוא מורשה החתימה של התאגיד בהתאם להחלטה של התאגיד שנתקבלה כדין. על נוסח הצהרת סודיות זו יחתום כל עובד של התאגיד המבצע עבודה או נותן שירותים לרשות המקומית במסגרת ההתקשרות החוזית שבין הצדדים.‏

 • נספח טז

   

   

   

  הגנה על זכויות עובדים המועסקים בידי קבלני שירותים

   

   

  על פי החלטת ממשלה מס' 1134 מתאריך 04/02/2007 וחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 6/2007 הנני מצהיר ומתחייב כי:

   

  • לא הורשעתי בדין פלילי בשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.
  • לא נתבעתי ו/או נקנסתי ו/או שילמתי סכום כלשהו בגין הפרה של חוק מן החוקים המפורטים להלן בנספח זה בשלוש השנים האחרונות.
  • להעביר על פי דרישת העירייה, אישור חתום על ידי ומאושר על ידי רואה חשבון על כי עמדתי בכל החובות והתשלומים החלים עלינו על פי חוקי העבודה והסכם ההתקשרות כלפי העובדים נותני השירותים מטעמנו המוצבים באתרי ומתקני העירייה.
  • ידוע לי כי אי קיום חובותיי בעניין זכויות עובדים על פי חוקי העבודה כמפורט להלן, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף והסכם ההתקשרות יהווה הפרה יסודית של ההסכם.
  • הארכת ההתקשרות במסגרת אופציה הקיימת בהסכם זה תמומש רק לאחר שהקבלן ימציא לעיריית אילת תצהיר כאמור בסעיף ג' לעיל, ביחס לתקופה שממועד הגשת ההצעה למכרז ועד למועד ההארכה. היו לקבלן הרשעות או קנסות כמפורט בסעיפים א', ב' לעיל, לא תמומש האופציה להארכת ההסכם.
  • שיתוף פעולה עם ביקורות – הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיבוצעו על ידי יחידת הביקורת במינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת, משרדי ממשלה ו/או עם כל גורם מקצועי אחר. במסגרת הביקורת יידרש הקבלן להמציא, בין היתר, אישורים על תשלומים למס הכנסה, לביטוח הלאומי, לקרנות פנסיה גמל ועוד, תלושי שכר של עובדים המועסקים על ידו וכל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת.
  • טיפול בממצאי ביקורת – נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים בכתב לקבלן עם העתקים למוסד בו התבצעה העבודה. הקבלן מתחייב להמציא בתוך 30 ימים תצהיר בכתב בחתימת רואה חשבון, המפרט את תיקון הממצאים במלואם. התשלום הבא לקבלן יושהה עד למילוי תנאי זה. מובהר בזאת כי בהפסקת ההתקשרות לא יהיה משום ויתור כלשהו על טענה או תביעה למיצוי כל זכויות העירייה על פי תנאי ההתקשרות וכל דין.

   

   

   

   

   

   

   

   

  ______________________

  חתימה וחותמת הקבלן

 • חוקי העבודה

   

   

  הנני מתחייב בזה לקיים בתקופת הסכם ההתקשרות אחר האמור בחוקים הבאים או כל חוק אחר שיבוא במקומם:

  • החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב-2011
  • צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים תשע"ג-2013
  • פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה), 1945;
  • פקודת הבטיחות בעבודה, 1946;
  • חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תשי"א-1951;
  • חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951;
  • חוק חופשה שנתית, תשי"א-1950;
  • חוק החניכות, תשי"ג-1953;
  • חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953;
  • חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954;
  • חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954;
  • חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958;
  • חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959;
  • חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967;
  • חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה-1995;
  • חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957;
  • חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;
  • חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988;
  • חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), תשנ"א- 1991;
  • חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ן-1996;
  • חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח-1998, פרק ד;
  • חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, סעיף 8;
  • חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001;
  • חוק מידע גנטי, תשס"א-2000, סעיף 29;
  • חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002;
  • חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006;
  • חוק הגנה על עובדים (חשיפת עברות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין, תשנ"ז-1997, סעיף 5א'

   

  אין באמור לעיל כדי להוות רשימה סגורה ואני מתחייב לעמוד בתנאי כל דין בין אם נרשם ובין אם לא נרשם.

   

   

  ______________________

  חתימה וחותמת הקבלן

   

 • נוסח הזמנת עובד/ת זמני

  בהתאם לחוזה מס' 9/2023

  בדבר  אספקת שירותי כוח אדם זמני עבור עיריית אילת

   

   

   

  לכבוד ________________

   

   

  א.נ.,

   

  בהתאם להסכם בין עיריית אילת לבין_________________ מיום __________הרינו מזמינים בזאת הצבת עובד/ת זמני ל: ____________________________________

  מועד התחלה מתוכנן: ________________________________________

  תקופת העסקה: ____________________________________________

  תנאי העסקה וכפיפות: _______________________________________

  תנאי שכר: _______________________________________________

   

  הכול כמפורט במסמכי החוזה והנספחים המהווים חלק בלתי נפרד מהזמנה זו.

   

  תנאים מיוחדים המהווים חלק בלתי נפרד מהזמנה זו –

   

  1. על הקבלן להוציא לפועל את ההזמנה, לאתר, לגייס ולהציע עובד לשביעת רצונו של המנהל, הכול בהתאם לדרישות המנהל ו/או מסמכי החוזה המהווים חלק בלתי נפרד ממנה.
  1. המונח מנהל כולל את המנהל או בא כוחו.
  1. הקבלן מתחייב לספק את השירותים עם קבלת הוראה על כך מאת המנהל, להמשיך  בהם

  בהתמדה ולסיימם כפי שמופיע במסמכי ההזמנה המצ"ב.

   

  1. המנהל רשאי להפסיק את אספקת השירותים אם לדעתו אין עבודה זו מוצאת לפועל בהתאם לתנאי ההזמנה הן בגין טיב העבודה והן בגין התאמת העובד שהוצב על ידי הקבלן מבלי שתהיה לקבלן תביעה כלשהי לעירייה לתשלום בעד זמן נוסף ו/או הפסד כלשהו אשר נגרם ע"י הפסקה זו.

   

  כמו כן על הקבלן להחליף על חשבונו הוא את העובד שנמצא לא מתאים בעיני המנהל

  מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המנהל.

   

  1. על הקבלן להגיש למנהל רשימה מפורטת של שעות העבודה יחד עם חישוב מפורט וחשבון. ברור וידוע לקבלן כי לצורך חישוב התמורה יחשב דוח הנוכחות המצוי בידי העירייה ושיאושר על ידי המנהל.

   

  1. כל האחריות בגין כל נזק שייגרם לאנשים ו/או לרכוש עקב ביצוע העבודה חלה על הקבלן ועליו להיות מבוטח כנדרש במסמכי החוזה על נספחיו.

   

  1. על הקבלן לנהוג בהתאם לכל דין.

   

  1. העירייה לא תשלם לקבלן כל תוספת עבור התייקרות בעבודה ו/או בחומרים ו/או מסיבה אחרת כל שהיא.

   

  1. שום דבר האמור בהזמנה זו אינו בא לגרוע מזכויות העירייה לבטל החוזה במקרה של הפרת חוזה זה ע"י הקבלן ו/או לדרוש פיצויים ו/או נזקים בהתאם לחוק. הרשות בידי העירייה לקזז כל נזק ו/או כל פיצוי ו/או חוב המגיע לה מהקבלן כנגד סכום כלשהו המגיע לקבלן בהתאם לחוזה זה או בדרך אחרת.

   

  1. ערבות הביצוע שניתנה על ידי הקבלן במסגרת החוזה, תחול לגבי כל הזמנת עבודה לרבות הזמנה זו. העירייה תהא רשאית לעשות שימוש בערבות זו ולחלטה במידה ולא יעמוד הקבלן בהתחייבויות מהתחייבויותיו כאמור בחוזה. ככל וחולטה הערבות במהלך תקופת החוזה או האופציה מתחייב הקבלן להמציא ערבות חלופית תחתיה. אי המצאת ערבות כאמור תהווה הפרה יסודית של ההסכם על כל הכרוך בכך.

   

  1. תנאי תשלום :

   

  תמורת ביצוע העבודה תשלם העירייה לקבלן את סכום מכפלת הכמויות שהוזמנו, בוצעו

  בפועל ואושרו על ידי המנהל ולא יותר מהסכום הנקוב בהזמנה זו.

   

  1. הריני מאשר בזאת, שקיבלתי עלי את ביצוע העבודה לפי הזמנה זו והריני מסכים למלא אחר כל תנאיה. ברור וידוע לי כי כל תנאי החוזה מהווים חלק בלתי נפרד מהזמנה זו.

   

   

   

  _________________              __________________

  תאריך                                        חתימה וחותמת הקבלן

   

  הנני מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה _____________, ת.ז. ____________ אשר יש בחתימתו בתוספת חותמת המציע כדי לחייב את הקבלן לכל דבר ועניין.

   

  ____________________

  עורך דין

   

  …………………………………………………………………………………………………………………………

   

   

  1. אנו מאשרים כי נתקיימו בחוזה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין.

   

  1. כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי ___________ לשנת הכספים ______ומשוריין בהתחייבות תקציבית מס' ____________.

   

  ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן

   

  בשם עיריית אילת :

   

   

   

  __________________                        ____________________

   

   

  אני הח"מ המשמש/ת  כיועץ המשפטי של הרשות המקומית מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה _________ ת.ז. מס' ____________ ו- ____________ ת.ז. מס' ___________ אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין.

   

   

                                                                                   _______________________

                                                                                         שם, חותמת וחתימה