מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי אילת פתוחים כרגיל, לאחר שקיבלה העירייה אישור מפיקוד העורף להשאיר אותם פתוחים. מדיניות ההתגוננות באילת ללא שינוי. סוכות ההצלה בחופים המוכרזים יפעלו כרגיל בין השעות 8:30-16:00 ובששישבת 9:00-16:00.

בצל הלחימה פתחה העירייה מוקד סיוע עירוני זמין בכל זמן ובכל עניין 08-6363990 | 8294* 📞

על רקע המצב הביטחוני וכמענה ראשוני לקליטת מפונים פתחה העירייה את אולם הספורט בית הפועל ואולם בית ספר צאלים

על רקע המצב הבטחוני, תושבי אילת המוכנים לפתוח את ביתם ולארח משפחות בביתם, מוזמנים להירשם במוקד העירוני 106 מכל טלפון 📞

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 8/2023 מתוקן, בדבר – מתן שירותים לרשות החנייה בעיריית אילת, מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ב' 19/06/2023 בשעה 12:00

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר למתן שירותים לרשות החנייה בעיריית אילת, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו

מסמכי מכרז 8-2023 בדבר – מתן שירותים לרשות החנייה בעיריית אילת, קובץ לצפייה

 

מסמכי מכרז 8/2023 בדבר – מתן שירותים לרשות החנייה בעיריית אילת

 • כתב הזמנה והנחיות

   

  1. עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר למתן שירותים לרשות החנייה בעיריית אילת, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

   

  1. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות מי שעומד בכל תנאי הסף המפורטים להלן :
  • א. בעל ניסיון מוכח של שלוש (3) שנים לפחות (במהלך השנים 2020-2022), במתן שירותים למערך חניה ו/או בניהול מערך גביית דוחות חנייה ו/או קנסות עירוניים לשלוש רשויות מקומיות לפחות, בהיקף שלא יפחת מ-30,000 דו״חות/קנסות בשנה עבור כל רשות לה הוא נתן/נותן שירותים.
  • ב. מי שהינו עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.
  • ג. מי שעומדים לרשותו הציוד, כוח האדם, הידע והניסיון הדרושים לביצוע העבודה.
  • ד. מי שיצרף להצעתו ערבות בנקאית מקור, בסכום ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.
  • ה. מי שרכש את מסמכי המכרז.

   

   

  2.1        יש לצרף להצעה ערבות בנקאית מקור בסכום של 200,000 ₪, תוקף הערבות יהיה עד תאריך 30/08/2023,  נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח המצ"ב.

   

  2.2        יש למלא את טופס ההמלצה המצורף למסמכי המכרז. ניתן  אף לצרף אסמכתאות נוספות מגורמים חיצוניים המעידים על ניסיון קודם בביצוע השירותים כמצוין בסעיף 2 – ג' ולהגישן בחוברת נפרדת אשר תצורף למסמכי ההצעה המוגשים על ידי המציע. המציע לא יכול להעיד על עצמו.

   

  2.5        לא ניתן להגיש הצעה משותפת של מספר גופים משפטיים ו-או ליחס למציע ניסיון והיקפי עבודה של אדם או גוף משפטי אחר.

   

   

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

                

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

   

          א. יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים.

   

  ב. יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).

   

  ג. יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.

   

  ד. יש להגיש את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה בהתאם להוראות. המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.

   

  ה. יש להגיש את ההצעה על גבי הטפסים המקוריים בלבד.

   

   

   

   

  חתימת המציע___________________

   

   

   

   

   

  ו. אין לבצע שינויים,  תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים. במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.

   

  ז. מציע שהצעתו תתקבל מתחייב להפקיד ערבות ביצוע אוטונומית מקור, בנוסח ובסכום כמפורט בנספח המצורף להסכם, בתוקף לכל תקופת הביצוע ובטרם חתימת ההסכם והפעלתו.

   

                                                  אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

   

   

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו-3 לעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיפים אלה וכן בהתאם למפרט ושאר מסמכי המכרז.
  2. כל הסכומים במכרז זה, כולל הצעת הספק, כוללים מע"מ על פי הקבוע בחוק.
  3. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
  4. העירייה תהיה רשאית לבצע את העבודה במלואה או חלקים ממנה ו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מספר מציעים שונים. העירייה אף רשאית שלא לקבל אף הצעה.
  5. במידה ויימצא כי התקבלו שתי הצעות מחיר זולות זהות, יבוצע הליך תחרותי נוסף בו המציעים שהגישו הצעות מחיר זהות יתנו במועד שתורה הוועדה, הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים לעומת הצעתם המקורית, לא הגיש מציע הצעה נוספת תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.
  6. על אף האמור לעיל, מצאה ועדת המכרזים כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.
  7. העירייה רשאית שלא לבחור במציע הזול ביותר ולהעדיף הצעתו של מציע שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום שיפוט העיר אילת על פני הצעה של מציע שאינו מקומי ובלבד שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה גבוהה למעלה מ-5% מהצעתו של המציע שאינו מקומי.
  8. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו.
  9. שאלות הבהרה למסמכי המכרז ניתן לשלוח לכתובת דוא"ל sami@eilat.muni.il  עד תאריך 14/05/2023 תשובות ישלחו בכתב לכל משתתפי המכרז.

  השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד סעיף פרוט ההבהרה

   

  חתימת המציע___________________

   

  1. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.

   

  1. 14. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ב' 19/06/2023 בשעה 12:00 במשרד מח'  המכרזים בעיריית אילת, במסירה ידנית. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור לא תובא לדיון.
  2. פתיחת תיבת המכרזים במשרדי מחלקת המכרזים וישיבת ועדת מכרזים קבועים ליום ד' 31/05/2023 בשעה 12:00. כל מי שמעוניין להיות נוכח בעת פתיחת התיבה ובישיבת הוועדה, רשאי לעשות כן.
  3. את מסמכי המכרז ניתן להזמין ולרכוש במשרד מח' מכרזים תמורת 5,000שלא יוחזרו.

  בחתימתו של המציע על הסכם זה ונספחיו, נותן המציע הסכמתו  אישורו לאמור לעיל.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע___________________

 • על פי מכרז פומבי מס' 8/2023

   

  בדבר – מתן שירותים לרשות החנייה בעיריית אילת

   

  שנערך ונחתם באילת ביום ______ לחודש _____ שנת 2023

   

   

   

   

   

  בין:      עיריית אילת

  בית התמר, אילת

   

  (להלן: "העירייה") –                                                מצד אחד

   

   

   

   

   

  לבין:    שם פירמה: ______________________________

   

              ע.מ./ח.פ. מס': ___________________________

   

              כתובת : ________________________________

   

              דוא"ל: _________________________________

   

              טלפון : _________________________________

   

  (להלן: "הקבלן")                                                     מצד שני

   

   

   

   

  הואיל    והעירייה במסגרת תפקידיה וסמכויותיה על פי דין מנהלת "רשות חנייה" שעניינה בין היתר אכיפת הסדרי החנייה עפ"י דין בתחום שיפוט העיר אילת לרבות מכירת כרטיסי חנייה, התקנת מדחנים, חלוקת תווי חנייה, גביית דוחות חנייה, מתן דוחות חנייה וכיוצב' שירותי חנייה עירוניים.

   

  והואיל   והקבלן מצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון, היכולת והאמצעים לספק את השירותים כמפורט בהסכם זה להלן.

   

  והואיל   הקבלן הציע לעירייה לבצע עבורה את השירותים כאמור בהסכם זה על נספחיו במסגרת מכרז פומבי מס' 8/2023 והינו מצהיר כי הינו בעל היכולת, הניסיון והאמצעים לבצע שירותים אלו.

   

  והואיל   והעירייה מסכימה כי הקבלן יבצע עבורה את השירותים בהתאם לתנאי הסכם זה על נספחיו. למען הסר ספק יובהר כי ניהול מחלקת רשות החניה בעירייה, עבודת הפיקוח ותהליך קבלת ההחלטות בנושא חנייה לרבות קביעת מדיניות אכיפת הסדרי החנייה בעיר וגבייה ועדכונם מעת לעת, יוותר בידי העירייה לרבות תיקוני חקיקה ככל שיידרש.

   

   

  לפיכך  הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:-

   

   

  1.                   המבוא

   

  • המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי להתקשרות.
  • הכותרות בהסכם זה הינן לנוחות הקורא בלבד ואין ליחס להן משמעות כלשהי בפירושו של הסכם זה.

   

  2.                   מטרת ההסכם ותקופתו

   

  תוקף הסכם זה הינו לתקופה של 60 חודשים מיום חתימתו (להלן: "תקופת ההתקשרות").

   

  מטרת הסכם זה הינו קבלת כלל השירותים הנדרשים לצורך הפעלת וניהול מערך שירותי חניה עירוניים, שירותי גביית דוחות חניה בהנחיית ועל פי החלטת הגורמים הרלוונטיים בעירייה כקבוע בדין ולרבות אספקת כלל הציוד הנדרש במסמכי המכרז, ובכלל זה תוכנות, מסופונים, יחידות חיבור; הדפסה ואספקת תווי חניה; אספקת ותחזוקת מדחנים; תשלומים למשרד התחבורה, למשרד הפנים ולדואר ישראל, ובכלל זה ביצוע כל הפעולות הנדרשות לשם גביית דוחות חניה וזאת בין היתר בהתאם ובכפוף לקבוע בפקודת העיריות והכל כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

   

  יובהר כי העירייה תהיה רשאית לקבוע מדיניות פיקוח אכיפה וגבייה, ותהיה רשאית להורות על אכיפת חוקי החנייה וחוקי העזר או על אי אכיפתם, באזורים או לתקופות; וכן תהיה רשאית להמיר דוחות באזהרה או לבטל דוחות באמצעות התובע העירוני המוסמך של העיריה בלבד, על פי שיקול דעתו ובהתאם לדין ולהנחיות היועץ המשפטי לממשלה ולמחלקה להנחית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה, ולזוכה לא תהיה כל טענה או תביעה בעניין.

   

  3.                   הגדרות

   

  "העירייה"-                      עיריית אילת או מי מטעמה.

   

  "הקבלן"-                       עובדיו של קבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששירותיהם יושכרו או יירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו לביצוע השירות ו/או הסכם זה או בקשר אליהם לרבות קבלני משנה וכל מי שספק השירות אחראי על פי כל דין למעשיו או מחדליו.

   

  "מפקחי חנייה"-              עובדי העירייה אשר הוסמכו מכוח הדין לשמש כמפקחים על פי חוק העזר לאילת (העמדת רכב וחנייתו) תשמ"ג-1983.

   

  "השירותים"-                   כל העבודות ו/או הפעולות ו/או התחייבויות של הקבלן בהתאם להסכם זה שעל הקבלן לבצע לרבות כל עבודה שתוטל על הקבלן לפי הסכם זה בין אם מפורשות ובין אם לאו לרבות עבודות ארעיות הנדרשות לביצועו של ההסכם ולרבות כל ציוד, אמצעים, עזרים, כרטיסי חנייה. מבלי לפגוע באמור לעיל, השירותים יכללו  את כל הטיפול בדוחות חנייה למעט מתן הדוחות בפועל ו/או מתן החלטה לבקשה לביטול ו/או להישפט שהינה בסמכות תובע עירוני בלבד. השירותים כוללים גם הצבת מדחנים, תחזוקתם, תפעולם וריקונם, הנפקת והפצת כרטיסי חנייה, גביית חובות בגין דוחות חנייה בכפוף להוראת כל דין, מתן שירותי משרד לרבות קבלת קהל, טיפול בהליכים משפטיים הנובעים מדוחות החנייה ו/או ממתן השירותים על ידי הקבלן.  העירייה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן תוספת שירותים, אפיונים ומערכות במהלך תקופת ההתקשרות, וזאת בהתאם להיקף פעילות האכיפה והגביה, ולהתקדמות הטכנולוגית, והזוכה מתחייב לקיים דרישות אלו לרבות יצירת הממשקים המתאימים תוך שיתוף פעולה מלא עם העירייה וללא כל תוספת מחיר מעבר לתמורה כמפורט בהסכם.

  חתימת המציע___________________

   

  "ההסכם"-               ההסכם על נספחיו לרבות כל מסמכי המכרז, מפרטים כללים, מיוחדים, תוכניות וכל מסמך שיצורף להסכם בעתיד על פי הוראות העירייה מזמן לזמן ככל שתבקש לעשות כן.

   

  "הוצאות גביה"-      הוצאות אשר נגבו מסרבן תשלום קנסות שניתנו בגין דוחות חנייה כאמור בסעיף 12 ט' לפקודת המיסים (גביה) ותקנות המיסים (גביה) קביעת הוצאות מירביות) התשע"א 2011 ולהוראות פקודת העיריות בהתאמה.

   

  "חניון לטווח ארוך"-מתחם חניה מיוחד אשר נועד במהותו לחניון לשהות ממושכת ונקבע ככזה על ידי העירייה. העירייה תהיה רשאית לשנות את מיקומם של מתחמים אלה או להוסיף עליהם.

   

  "מדחנים"-             כל מכשיר מכאני / אלקטרוני / דיגיטאלי, אשר יאושר על ידי העירייה שמטרתו קבלת תשלום עבור אגרת חנייה במקום חנייה מוסדר כהגדרתו בחוק עזר לאילת (העמדת רכב וחנייתו) התשמ"ג 1983. יובהר כי על המדחנים להיות בעלי מקור מתח עצמאי.

   

  "חנייה סלולארית"- קבלת תשלום עבור אגרת חנייה, באמצעות טלפון סלולארי, במקום חנייה מוסדר כהגדרתו בחוק עזר לאילת (העמדת רכב וחנייתו) התשמ"ג 1983.

   

  "נקודות מכירה-       מדחנים אזוריים שיוצבו על ידי הקבלן ברחבי העיר בהתאם להוראות העירייה ויאפשרו רכישת כרטיסי חנייה.

   

  "רחבי העיר"-         כל מקומות החניה המוסדרים בתחום שיפוט העיר אילת למעט חניונים לטווח ארוך כפי שיקבעו מעת לעת על ידי העירייה. למען הסר ספק אין ברשימה המפורטת בנספח מפוי המדחנים כדי למנוע שינוי מיקומם של חניונים אלה ו/או קביעתם של חדשים.

   

  "רשות חנייה"-        היחידה המספקת את כל השירותים בהתאם לחוק עזר לאילת (העמדת רכב וחנייתו) התשמ"ג 1983 המצויה במשרדי עיריית אילת.

   

   

  4.                   התמורה

  4.1        הגדרות

  לצורך סעיף זה, תהא הגדרת המונחים הבאים, כדלקמן:

  "קנסות שוטפים" – קנסות שישולמו עבור דו"חות חנייה, כולל תוספות פיגורים שהושתו בהתאם לסעיף 67 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, עליהם לא הושתו הוצאות גביה.

  "קנסות בגביה" – קנסות שישולמו עבור דו"חות חנייה, כולל תוספות פיגורים שהושתו בהתאם לסעיף 67 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, עליהם כן הושתו הוצאות גביה.

  "חשבון קנסות שוטפים" – חשבון אליו יוכנסו תשלומים עבור קנסות שוטפים.

  "חשבון קנסות בגביה" – חשבון אליו יוכנסו תשלומים עבור קנסות בגביה"

   

  חתימת המציע___________________

  4.2        כללי

  4.2.1           בכפוף ובתמורה למילוי כל התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה, יהא הקבלן זכאי לתמורה בשיעור ההצעה שנתן  מתוך כל הקנסות שניתנו בתקופת תוקפו של ההסכם ושישולמו בפועל במשך תקופת תוקפו של ההסכם, כולל פיגורים שהושתו בהתאם לסעיף 67 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: "תמורת הקבלן").

  4.2.2           הוצאות הגביה שישולמו ע"י סרבני תשלום יגיעו במלואם לקבלן.

  4.2.3           בנוסף לתמורת הקבלן, כאמור בס"ק 4.2.1 לעיל, הקבלן יהיה זכאי לקבל 20% מהסכומים ששולמו במדחנים ברחבי העיר בין אם שולמו במזומן ובין אם בכרטיסי אשראי עבור אגרת חנייה בחנייה מוסדרת שהצטברה במדחנים.

  4.2.4           בנוסף לתמורה האמורה בס"ק 4.2.1 ו- 4.2.3 הקבלן יהיה זכאי לקבל 7% מהסכומים ששולמו בחניון לטווח ארוך עבור אגרת חנייה בחנייה מוסדרת באמצעות מדחנים (בין אם שולמו במזומן ובין אם שולמו בכרטיס אשראי).

  4.2.5           ברור וידוע לקבלן כי הוא אינו זכאי לכל תמורה מגביית דו"חות חנייה שניתנו לפני החתימה על הסכם זה גם אם התמורה בגינן התקבלה בתקופת הסכם זה.

  4.2.6           יובהר, כי תמורת הקבלן כמו גם סכומים האמורים להשתלם לקבלן מתשלום אגרת חנייה, כוללים מע"מ ולפיכך הקבלן יהיה אחראי לתשלום מע"מ בגין הכנסותיו, ככל שקיימת לו חובה כזו. למען הסר הספק יובהר, כי התשלומים לקבלן לא יהיו צמודים ולא ישאו ריבית כלשהי ממועד קבלתם ועד מועד העברתם לקבלן.

  4.3        חשבונות בנק

  4.3.1           לצורך גביה וחלוקת הכספים בין הקבלן לעירייה, ייפתחו שני חשבונות בנק, ע"י הקבלן ועל חשבונו: האחד: חשבון קנסות שוטפים; והשני, חשבון קנסות בגביה (להלן ביחד: "חשבונות העירייה").

  4.3.2.          תשלומים עבור קנסות שוטפים יופקדו בחשבון קנסות שוטפים. הכספים שיופקדו בחשבון זה יחולקו בין העירייה לקבלן באמצעות הוראת קבע, בהתאם לאחוזים הקבועים בסעיף 4.2.1 לעיל. הוראת הקבע תהא חודשית ובין לבין יושקעו הכספים בפיקדונות שקליים.

  4.3.3           תשלומים עבור קנסות בגביה יופקדו בחשבון קנסות בגביה. חשבון זה יהיה חשבון נאמנות שינוהל ע"י רו"ח בעל ניסיון של שנתיים לפחות בניהול חשבונות נאמנות. רואה החשבון יחלק, אחת לחודש, את הכספים באופן הבא: הוצאות הגביה יועברו במלואן לקבלן ואילו יתרת הסכום (קנסות + תוספות פיגורים) יחולקו בין הקבלן לעירייה, בהתאם לאחוזים הקבועים בסעיף 4.2.1 לעיל. בין לבין, יושקעו הכספים בפיקדונות שקליים.

  4.3.4           חשבונות העירייה ייפתחו על שם העירייה בלבד. כל העלויות וההוצאות בגין פתיחת החשבון וניהולו, לרבות תשלום לרואה החשבון, יחולו על הקבלן.

   

   

  חתימת המציע___________________

  4.3.5           כל סכום, אשר ייגבה ע"י הקבלן במסגרת קנסות דו"חות חנייה, לפי הסכם זה בכל אמצעי תשלום שהוא, ייגבה לפקודת העירייה ויופקד ישירות ע"י הקבלן לחשבונות העירייה כאמור לעיל ועל שם העירייה וזאת באותו יום עסקים ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 24 שעות ממועד ביצוע התשלום, הכול בהתאם להנחיות והוראות שייקבעו מעת לעת על ידי נציג העירייה.

  4.3.6           עד להפקדת כל סכום גביה בחשבון העירייה, יחזיק בו הקבלן  כנאמן עבור העירייה, יופקד בחשבון העירייה בבוקר יום העסקים הראשון שלאחר יום הגביה.

  4.3.7           כל העמלות וההוצאות הכרוכות בפתיחה של חשבון הגביה ובביצוע פעולות בחשבון, לרבות דמי ניהול – יחולו וישולמו ע"י הקבלן.

  4.3.8           למען הסר ספק מובהר, כי חשבונות העירייה יירשמו ע"ש העירייה בלבד, ולנציגי העירייה תהיה הסמכות הבלעדית בכל דבר ועניין הקשור בניהול חשבון העירייה ו/או בביצוע פעולות בחשבונות העירייה ולרבות זכויות החתימה בו, ניהול החשבון והכספים שיופקדו בו וכל דבר ועניין אחר הנוגע לחשבון.

  4.3.9           הקבלן מתחייב להנפיק על חשבונו שוברי תשלום, בהם יצוין חשבון העירייה הרלוונטי. הקבלן ימציא שובר תשלום כאמור לכל החייבים וידרוש מהם לשלם את חובם באמצעות שובר זה. בכל מכתבי הדרישה שיישלחו לחייבים, יורה הקבלן לחייבים להפקיד את התשלום בחשבון העירייה הרלוונטי.

  4.3.10         הסכומים ששולמו עבור אגרת חנייה בחנייה מוסדרת שהצטברו במדחנים יועברו מידית עם ריקון המדחנים לפקודת העירייה ובכל מקרה הסכומים שהצטברו בחודש אחד יופקדו באותו חודש לרבות התשלומים שבוצעו באמצעות כרטיסי אשראי. המדחנים ירוקנו בתדירות של לא פחות מפעם בשבועיים ובמידת הצורך עם הודעה על מדחן מלא וזאת על מנת לאפשר המשך הפעלתו הסדירה. מדי חודש בחודשו יעביר הקבלן את חלקה של העירייה בהכנסות מהמדחנים (בין מזומן ובין אשראי) בהתאם לדו"ח חודשי שיגיש הקבלן.

  4.4        הגשת חשבונות

  4.4.1           אחת לחודש, עד ה- 10 בכל חודש, יגיש הקבלן לעירייה חשבון חודשי בגין התמורה המגיעה לו, בדוח יכלול פירוט הוצאות קבועות ופירוט הוצאות משתנות, לדוח יצורפו אסמכתאות המפרטות את ההוצאות הקבועות וכן דוח מפורט של הדוחות שנקלטו במערכת. כמו כן, יצורף דוח מפורט בגין גביית קנסות דוחות חנייה שבוצעו על ידו בחודש החולף. הדוח יפרט רשימה של כל החייבים ולגבי כל אחד מדו"חות החנייה את הסכום שנגבה בקשר לדו"ח בחדש החולף; הסכום שנגבה בגין קרן, ריבית וקנסות; הסכום שנגבה בגין ההוצאות לצורכי גביה, בצרוף רשימת פעולות הגביה שבוצעו בחודש החולף וכן תקבולים מכל מין וסוג שהוא שנתקבלו בגין ביצוע השירותים עפ"י הסכם זה וכן פרטים נוספים כפי שיידרשו על ידי נציג העירייה (להלן:"הדו"ח)

  4.4.2           הדו"ח והחשבון יאושרו על ידי נציג העירייה תוך 20 יום ממועד הגשתם לעירייה. למען הסר ספק מובהר כי נציג העירייה יהיה רשאי לערוך כל שינוי בחשבון ולהביאו לידיעת הקבלן.

  4.4.3           כל חשבון, אשר יוגש ע"י הקבלן, ייפרע בסכום המאושר ע"י נציג העירייה, בתנאי תשלום של שוטף 30+ מיום הגשת החשבון והדו"חות הנדרשים וכנגד חשבונית מס.

  חתימת המציע___________________

   

  4.4.4           למרות האמור לעיל, מובהר כי חשבון אשר לא יוגש במועדו ו/או אשר לא צורפו אליו הדו"חות הנדרשים – ייחשב כחשבון שהוגש ב- 10 לחודש שלאחר מועד הגשתו או מועד הגשת הדו"חות החסרים, לפי המאוחר ומועד התשלום יידחה בהתאמה.

  4.4.5           איחור בתשלום לקבלן אשר לא יעלה על 30 יום, לא יהווה הפרה של הסכם זה והקבלן לא יהא זכאי לכל סעד כספי או אחר בגין איחור, כאמור.

  4.4.6           לא שילמה העירייה את החשבונות המאושרים על ידה במועדים הנקובים לעיל, ישא כל סכום לתשלום, החל מהיום ה- 31 של האיחור בתשלום ועד למועד ביצוע התשלום בפועל, הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית בשיעור הקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, וזאת מהמועד הקובע לסילוק אותו תשלום על פי ההסכם ועד הסילוק בפועל.

   

  5.                   הוצאות הקבלן

   

  מוסכם בזאת כי כל ההוצאות שיוציא הקבלן לביצוע השירותים שבגדר הסכם זה תחולנה על הקבלן ועליו בלבד לרבות כל ההוצאות בגין השקעות אשר יהיו לקבלן בהקמת מערך שירותי חנייה (להלן: הוצאות בגין השקעות") – והוצאות אלו תשולמנה ע"י הקבלן על חשבונו.

   

  6.                   הצהרות הקבלן

   

  הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  א.                  הוא ביקר במקומות המיועדים לביצוע השירותים, בחן את תנאי הביצוע ומצא אותם מתאימים לקיום ומילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה על תנאיו.

   

  ב.                  יש ברשותו את כל האמצעים, העזרים בציוד, כוח אדם והשליטה כדי לספק ולמלא את כל התחייבויותיו בהתאם להסכם זה ובמידת הצורך וככל ויידרש יוסיף על חשבונו ממשקים נדרשים לכל פיתוח טכנולוגי הנוגע לחניה, שהעירייה תבחר ליישם.

   

  ג.                    לבצע את השירותים במקצועיות, מיומנות, נאמנות, הגינות, שוויון, ובזהירות מירביים הנדרשים ממי שנותן שירותים לגוף ציבורי.

   

  ד.                  ידוע לקבלן כי התקשרות העירייה בהסכם זה עמו לא תגביל בדרך כלשהי את סמכות העירייה לפעול על פי שיקול דעתה ובהתאם לסמכויות הנתונות לה על פי כל דין בין השאר תהא רשאית לבטל בכל עת הסדרי חנייה, דוחות חנייה (באמצעות נציגי היועץ המשפטי לממשלה בלבד), הליכים לאכיפת הגביה וכל פעולה העשויה לצמצמם את ההכנסות מחנייה הקבועות בהסכם.

   

  ה.                  ברור וידוע לו שנציגי היועץ המשפטי לממשלה יהיו רשאים אף להפחית או לבטל כל סכום שהוא לרבות הוצאות גביה ו/או גרירה וכיוצב' ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

  ו.                    הקבלן מוותר בזאת על כל טענת אי התאמה, פגם, הימנעות מהפעלה, הפחתת הכנסות כתוצאה מהפעלת סמכות מסמכויותיה של העירייה בהתאם להוראות הסכם זה ולהוראות כל דין.

   

   

  חתימת המציע___________________

   

  ז.                   כל הפעולות והעבודות המוטלות על הקבלן, לרבות רכישת כל הציוד הנדרש, הפעלת כוח אדם, אספקה, הובלה, תחזוקה וכל פעולה מכל מין וסוג שהוא יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

   

  ח.         הקבלן מצהיר ומתחייב כי כל התחייבויותיו במסגרת הסכם זה יהוו תנאים יסודיים בהסכמים ככל שיחתמו כאלה עם קבלני משנה. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של הקבלן כלפי העירייה בהתאם לתנאי ההסכם על נספחיו ואין באמור כדי לאשר התקשרות עם קבלן משנה.

  ט.         הקבלן מתחייב לכבד כל הסדר חנייה ארצי כאמור בסעיף 70 ב' לפקודת התעבורה [נוסח חדש] לרבות כל הסדר חניה סלולארי ו/או הסדר חניה מקומי אחר וכי המסופונים שיונפקו על ידו יזהו תשלום אגרת חנייה באמצעות כל הסדרי החנייה הארציים, סלולאריים ואחרים. בעניין זה יובהר ויודגש כי העירייה מותירה בידה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי את הסדרי החניה אשר יופעלו בעיר אילת והקבלן יהא חייב לכבד כל הסדר חניה כאמור.

  י.          הקבלן מתחייב להעמיד, על חשבונו, לרשות העירייה עמדות ממוחשבות מהן ניתן יהיה להפיק דו"חות עדכניים בנוגע לדו"חות החנייה ובנוגע לגביה בפועל. יובהר, כי בעמדות ממוחשבות אלה, ניתן יהיה להפיק דו"חות על מצב הגביה הן של דו"חות חדשים והן של דו"חות בהליכי גביה.

  י"א.      הקבלן מתחייב כי יפעל על חשבונו להתקנת התוכנה עמה יעבדו ברשות החנייה עבור התביעה העירונית גם במשרדי הלשכה המשפטית.

   

   

  7.                   טיפול בנושאי חנייה ו"מדיניות אכיפת חנייה"

   

  א.                  במסגרת הסכם זה מאפשרת העירייה לקבלן לבצע עבורה את כל שירותי החנייה בתחומי העיר אילת, אשר הינם כיום בטיפולה הבלעדי של העירייה ונותני שירותים מטעמה, לרבות בעניין אכיפת הגבלות החנייה כאמור בחוק עזר לאילת (העמדת רכב וחניתו) התשמ"ג 1983, על תיקוניו לרבות כל תיקון עתידי ו/או כל חוק עזר אחר אשר יבוא במקומו ו/או פקודת התעבורה ו/או תקנות התעבורה ו/או חוק חנייה לנכים ו/או כל דין אחר.

   

  ב.                  הקבלן ו/או עובדיו מתחייבים לבצע את פעולות האכיפה ו/או הגביה ו/או כל פעולה אחרת בהתאם להנחיות העירייה כפי שיועברו מעת לעת לרבות לעניין טיב ואופי השירות הניתן על ידם בעת ביצוע התחייבויותיהם כאמור בהסכם זה על נספחיו ותוך הקפדה על הוראות כל דין .

   

  ג.                    על אף האמור בהסכם זה ולמען הסר ספק, העירייה מותירה בידה את סמכויותיה וחובותיה עפ"י דין אשר אינן ניתנות להעברה לקבלן לרבות העסקת פקחי אכיפה, פעולות תכנון חנייה וחניונים עפ"י חוק התכנון והבניה התשכ"ה- 1965 על תקנותיו וצוויו, מינוי גובה מס, וכן ביטול ו/או הפחתת קנסות ו/או עיכוב שהסמכות לבצעם נתונה בידי עורכי הדין בלשכה המשפטית בעיריית אילת המשמשים כנציגי היועץ המשפטי לממשלה .

   

  ד.                  העירייה מותירה בידה עפ"י שיקול דעתה המוחלט את קביעת מדיניות  החנייה ורשות החנייה ובכלל זאת החלטות בדבר הוספת או גריעת מקומות חנייה מוסדרים אם בהחלטה כללית, אם בהחלטה על בסיס אזורים גיאוגרפיים ואם בהחלטה בדבר מיקומים פרטיים בהתייעצות עם הקבלן. למען הסר ספק אין בהתייעצות כדי לחייב את העירייה לקבל את עמדת הקבלן ושיקול דעתה הוא שיכריע.

   

   

   

  חתימת המציע___________________

   

   

  ה.                  העירייה מותירה בידה עפ"י שיקול דעתה המוחלט את האפשרות ליתן הוראות בדבר מדיניות אכיפה אם לגבי אזור מסוים ואם לגבי מועדים, עונות או תקופות מסוימות וכן לגבי הליכי גביה והנחיות ביצוע והכל כאמור בדין. למען הסר ספק אין בהתייעצות עם הקבלן כדי לחייב את העירייה לקבל את עמדת הקבלן ושיקול דעתה הוא שיכריע. עם שינוי המדיניות וקבלת הנחיות בדברי הליכי גבייה חייב הקבלן להתאים את מתן השירותים להנחיות אלה ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בעניין זו.

   

  ו.                    העירייה מותירה בידה ע"פ שיקול דעתה המוחלט את האפשרות העתידית להפעיל מערך אכיפה באמצעות מצלמות ניידות ונייחות או כל מערכת אחרת שיש בה כדי לייעל את עבודת העירייה בתחום זה (להלן: "המערכת") במהלך תקופת ההסכם ועל הקבלן יהיה להתאים את עצמו להפעלת המערכת לרבות יצירת ממשקים מתאימים עם המערכות עימן הוא עובד. הקבלן ישתף פעולה באופן מלא עם כל בעל מקצוע ו/או זוכה שיספק את המערכת וזאת ללא כל תמורה נוספת. למען הסר ספק יובהר כי אין באמור כדי להשית על הקבלן את עלויות רכישת המערכת אלא אך את עלויות ההתממשקות לתוכנה זו לרבות עם התוכנות איתן הוא עובד.

   

  ז.                   העירייה מותירה בידה ע"פ שיקול דעתה המוחלט את האפשרות העתידית לשלב טכנולוגיות חדשות במסגרת מתן השירותים ועל הקבלן יהיה להתאים את עצמו להפעלת טכנולוגיות אלה ככל שיידרש לרבות יצירת ממשקים מתאימים עם המערכות עימן הוא עובד, ככל שיהיה צורך בכך וזאת ללא כל תמורה נוספת.

   

  ח.                  יובהר כי מכרז זה אינו כולל מתחמי חניה/חניונים סגורים אשר יוקמו, ככל שיוקמו, על ידי העירייה ו/או מי מטעמה בין בעצמה ובין באמצעות אחרים בתחום שיפוט העיר ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

   

  8.                   משרדי רשות חנייה

   

  א.                  לצורך ביצוע התחייבויותיו של הקבלן בהתאם להסכם זה על נספחיו מעמידה העירייה לטובת מתן השירותים משרדים הכוללים 5 עמדות קבלת קהל לפחות כאשר אחת מהן תהא עמדה נגישה לאנשים עם מוגבלויות. במשרדים אלה נמצאת באופן קבוע ס. מנהל אגף הכנסות של עיריית אילת וממונה על הגבייה. באחריות הקבלן לספק את כלל הציוד, האביזרים, הריהוט, המחשוב, הטפסים וכיוצב' הנדרשים לביצוע מתן השירותים לרבות קבלת הקהל כאמור, לרבות עמדות ממוחשבות ובכלל זה לתובע/ת העירוני/ת הן במשרדי החניה והן בלשכה המשפטית.

   

  ב.                  לקבלן ברור וידוע כי על המשרדים לעמוד בכל דרישות החוק לרבות הסדרת נגישות נכים, מערכות גילוי אש ועשן, רישיונות עסק וכיוצב'.

  ד.          לטובת ביצוע השירותים יעמיד הקבלן על חשבונו, 2 רכבים פרטיים, אשר יהיו בחזקת העירייה כל העת, כמו כן ישא בכל העלויות הכרוכות בכך, לרבות דלק, טיפולים וכיוצב'.   סעיף זה מבוטל.

   

  9.                   כרטיסי חנייה

   

  הקבלן מתחייב לספק לעירייה על חשבונו כרטיסי חנייה בהתאם לתנאים שלהלן:

   

  א.   תוך 14 יום מיום החתימה על ההסכם, מתחייב הקבלן לספק לעירייה לא פחות מ-20,000 כרטיסי חנייה.

   

  ב.   לאחר אספקת כמות הכרטיסים שלעיל, מתחייב הקבלן לספק לעירייה מעת לעת וככל שיידרש על ידה, כרטיסי חנייה נוספים באופן שבידי העירייה יהיו בכל עת במהלך תוקפו של הסכם זה מלאי של 10,000 כרטיסי חנייה.

   

  חתימת המציע___________________

   

  • הכרטיסים יהיו בהתאם לדרישות העירייה והנחיותיה.

   

  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על גב הכרטיס ידפיס הקבלן הוראות שימוש, שמות וכתובות תחנות הפצה וכן ידפיס על פי הוראות העירייה בחלק מגב הכרטיס פניות מטעם העירייה לציבור (להלן: "פרסומי העירייה").

   

  • הקבלן מתחייב למספר את כרטיסי החנייה באופן שלכל כרטיס תהא ספרת ביקורת.

   

  • שיטת המספור, הפיקוח על כרטיסי החנייה, דרך הפצתם ושיטת אחסונם והחזקתם כפופים לאישורה של העירייה מראש ובכתב והקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה שתינתן בעניין זה. דוחות מעקב על כרטיסי החנייה ומספורם יופקו ע"י הקבלן וישמרו לביקורת במהלך כל תקופת ההסכם על הארכותיו. העתק מדוחות אלה יומצא לעירייה מדי רבעון.

   

  • הקבלן ידאג לקבלת כל האישורים הדרושים לשם הדפסתם, הפצתם ומכירתם בהתאם לכל דין לרבות הוראות דין לעניין סימני מסחר, פטנטים וזכויות יוצרים.

   

  • הכרטיסים יופצו ב- 30 מוקדים לפחות על ידי הקבלן בין בנקודות מכירה שונות ובין באמצעות נקודות מכירה אוטומטיות. ההכנסות ממכירת כרטיסי חנייה אלה יישארו במלואם ברשות העירייה.

   

  • הקבלן ימסור לעירייה את כל כרטיסי החנייה בהתאם להוראות העירייה, הקבלן אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו בכרטיסים למעט לשם העברתם לעירייה לשימושה בלבד בהתאם להוראות הסכם זה.

   

  • מחיר הכרטיס וזמן החנייה יקבעו על ידי העירייה מזמן לזמן בהתאם לחוק העזר העירוני ויקבעו בין השאר מקומות שבהם החנייה תהיה לשעה וכן מקומות שבהם התשלום בעד חנייה יהיה יומי.
  • הקבלן מתחייב להדפיס כרטיסי חנייה מתוקנים ו/או חדשים באם ישונה מחיר כרטיס חנייה על ידי העירייה ו/או אם תשונה מדיניות האכיפה.

   

  10.               תוויות חנייה ותונה לניהול חלוקת תוויות חנייה

   

  הקבלן מתחייב לספק לעירייה על חשבונו במשך תקופת ההסכם, במהלך חודש ספטמבר של כל שנה, תוויות חנייה דו שנתיות לתושבי אילת כאמור בסעיף 3 ב לחוק עזר לאילת (העמדת רכב וחנייתו) תשמ"ג 1983 במספר שתקבע העירייה. כל עוד לא נקבע אחרת הקבלן ינפיק בתוך המועד הנקוב 20,000 תוויות חנייה שנתיות באופן הבא:

  • תוויות החנייה הדו שנתיות יהיו כדוגמת התווית הנהוגה בשנת 2023 ובצבעים שונים לכל שנה. העירייה רשאית לשנות את עיצוב התווית ו/או צבעה מדי שנה ובתנאי כי הודיעה לקבלן לא יאוחר מהיום הראשון בחודש אוגוסט של אותה שנה.
  • הקבלן יחלק את תוויות החנייה הדו שנתיות בין תושבי העיר אילת בהתאם לפניות התושבים ועל פי הוראות חוק עזר לאילת (העמדת רכב וחנייתו) התשמ"ג 1983.
  • מחירן של תוויות החנייה הדו שנתיות הינו בהתאם לקבוע בחוק עזר לאילת (העמדת רכב וחנייתו) תשמ"ג 1983.
  • הקבלן מתחייב לספק תוכנה לניהול רישום וחלוקת תוויות החנייה הדו שנתיות לתושבים.
  • יובהר, כי על הקבלן לספק תוויות חנייה הדו שנתיות, בהתאם לדרישת העירייה וזאת על פי כמות הרכבים של תושבי אילת והמספר הנקוב ברישא לסעיף זה יכול להשתנות בהתאם.
  • על הקבלן להצטייד בתוכנה שתאפשר חלוקת תווי החניה גם בצורה מקוונת.

   

   

  חתימת המציע___________________

   

   

   

  • הקבלן יהיה ערוך לחלוקת תווי החניה במסירה ידנית באמצעות שליח לבית התושב ככול והעירייה תחפוץ בכך .

   

  יובהר, כי כל ההכנסות ממכירת תוויות חנייה דו שנתיות לתושבי אילת יכנסו במלואן לקופת העירייה והקבלן לא יהא זכאי לתמורה מאספקת ומכירת תוויות אלה.

   

  11.               מדחנים

   

  • א. לקבלן ידוע כי עם סיום ההתקשרות של העירייה עם קבלן שירותי החנייה הקודם, יפנה הקבלן הקודם את כל המדחנים מרחבי העיר. הקבלן מתחייב, תוך 60 יום מיום חתימת הסכם זה, לספק, להתקין, למקם ולתחזק מדחנים חדשים ברחבי העיר בכמות ובמיקומים אשר יידרשו לצרכי החנייה המוסדרת והכול בהתאם למסמכי ההסכם על נספחיו. למען הסר ספק יובהר כי חובת ההחלפה חלה בין אם הקבלן עבד עבור העירייה במסגרת ההתקשרות החוזית הקודמת ובין אם לאו.
  • ב. לקבלן ידוע כי בכוונת העירייה להפעיל אך ורק מדחנים המנפיקים כרטיס חנייה אלקטרוניים בניגוד למדחני צג ובשלב ראשון העירייה תדרוש הצבה של כמות מדחנים בהתאם לנספח מצב קיים המצ"ב כחלק בלתי נפרד מההסכם.
  • ג. הקבלן מתחייב להציב מדחנים נוספים חדשים כאמור בהתאם לדרישות העירייה מעת לעת וזאת לא יאוחר מ-30 יום ממועד דרישה כאמור.
  • ד. כל המדחנים יאפשרו רכישת כרטיס חניה עד ל-48 שעות למעט לגבי מקומות מיוחדים בהם יידרש הקבלן לאפשר רכישת כרטיסי חניה גם לזמנים ארוכים מהאמור לעיל.
  • ה. המדחנים יוצבו על ידי בעלי מקצוע מיומנים אשר יבצעו את הצבת המדחנים, תחזוקתם וריקונם באופן שלא יפריע לזרימת התנועה והולכי הרגל וכן לבטיחותם, מעבר לדרוש לשם ביצוע העבודות.
  • ו. מחירי אגרת החנייה יהיו כקבוע בחוק עזר לאילת (העמדת רכב וחנייתו) תשמ"ג 1983.
  • ז. הקבלן יהיה אחראי לדאוג לתקינות פעולתם של המדחנים במשך כל תקופת ההסכם וכן מתחייב לתקן כל מדחן מיד עם קילקולו ולהחליף מדחן שניזוק, על חשבונו, באופן שבמשך כל תקופת ההסכם יהיו מדחנים תקינים ושמישים על פי הוראות העירייה. לשם הבטחת האמור לעיל יופעל מוקד לפניות הציבור. מוקד זה יפיק דו"ח חודשי בנוגע לתלונות על מדחנים תקולים וימציאו לעירייה אחת לחודש.
  • ח. הקבלן מתחייב ליידע בזמן אמת, מיד עם קבלת הודעה כאמור בסעיף קטן ה', את פקחי החנייה על קלקולו של מדחן ובד בבד לפעול לתיקונו ו/או החלפתו של המדחן התקול.
  • ט. הקבלן מתחייב להעתיק מדחנים ממקום למקום על פי דרישת העירייה תוך 7 ימים ממועד דרישה כאמור.
  • י. עם סיום ההתקשרות הקבלן ידאג לסילוק המדחנים, תוך השבת המצב לקדמותו לרבות תיקון המדרכות ככל שיידרש לעשות כן.
  • יא. ריקון המדחנים יעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו במידה ומבצע הריקון הוא קבלן משנה יעשה הריקון בליווי נציג מוסמך מטעם הקבלן. דוחות מעקב על פדיון המדחנים בהתאם למספור המדחנים ישמרו לביקורת במהלך כל תקופת ההסכם. העתק מדוחות אלה יומצא לעירייה מדי רבעון. בטרם ריקון המדחנים כאמור, תינתן הודעה מראש לנציג עירייה שימונה לשם כך.
  • יב. המדחנים שיסופקו יהיו בעלי יכולת לקבל תשלום באמצעות כל המטבעות שהונפקו על ידי בנק ישראל נכון לתאריך פרסום המכרז וכרטיסי אשראי , אפשרות תשלום ורכישת חניה למספר ימים בהתאם להנחיות רשות החניה, הקלדת מס' רכב לזיהוי המשלם ויכולת להפקת דוחות כספיים ואינפורמטיביים באמצעות משדר סלולארי למערכת.
  • יג. המדחנים יהיו בעלי יכולת ייצור חשמלי באמצעות פנל סולארי.

   

  חתימת המציע___________________

   

  12.               מערכת פקח ניידת (מסופונים)

   

  הקבלן מתחייב לספק על חשבונו ערכות מסופונים אשר יהיה בהם כדי לתת מענה כולל ומקיף לשימוש פקחי העירייה בין היתר כמפורט להלן:

  • א. מספר ערכות המסופונים יהיה כמספר פקחי העירייה בכל זמן נתון בתוספת 5 ערכות נוספות, סוללות רזרביות ומטענים מהירים ובכל אופן מספר ערכות המסופונים לא יפחת מ- 13 בכל העת.
  • ב. איכות, טיב ומגוון הפונקציות של המסופונים יהיו מתקדמים ולא פחות מאיכות, טיב וסוג המסופונים המצויים בשימושה של העירייה עובר לחתימה על הסכם זה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יענו המסופונים גם לדרישות הבאות:
   • ב.1. המסופונים יהיו בעלי יכולת עבודה ותאום נתונים עם התוכנה הקיימת בעירייה עובר לחתימה על הסכם זה או כל תוכנה דומה אחרת אשר נבחנה ופעלה בהצלחה ברשויות מקומיות אחרות והכול בהתאם לדרישות העירייה .התוכנה תהיה עדכנית וניתן יהיה לעדכן אותה מעת לעת בהתאם לצורך.
   • ב.2. רישיונות לשימוש באפליקציה והתקנתה בניידים שבבעלות העיריה ושהינם בשימושם הבלעדי של הפקחים, אפליקציה מתקדמת המסייעת בניהול משימות פקח (רישום התראות, מתן דוח"ות, טיפול ומענה לאירועים ועוד)
   • ב.3. ערכת המסופון תכלול תיק פקח, מארז פונקציונאלי לפקח, מכשיר נייד, חבילת גלישה, אפלקציה ומדפסת תואמת וקלת משקל הנותנת מענה להדפסת תדפיס דו"ח בשטח להדבקה על גבי פנקס יעודי.
   • ב.4. המסופון יעבוד לפחות 12 שעות עבודה רצופות ללא טעינה.
   • ב.5. משקל הערכה יהיה לא יותר מ- 750 גרם וערכת המסופון תהא נוחה לנשיאה באופן שיאפשר תנאי עבודה אופטימלים.
   • ב.6. המסופונים יהיו מדגם מתקדם (לא פחות משנת 2021) אשר נבחן והופעל בהצלחה ברשויות מקומיות אחרות.
   • ב.7. המסופונים יאפשרו איתור לפי סוג העבירה, מילת חיפוש, סעיף העבירה, המספר הסידורי של העבירה בטבלת העבירות, הקלטה וצילום תמונות כחלק מהדו"ח וישמרו במערכת הניהול באופן אוטומטי.
   • ב.8. המסופונים יהיו מתאימים לעבודה ותנאי סביבה ומזג אויר קשים ויהיו מותאמים לעבודה בשמש, גשם, לחות ואבק וכן יהיו עמידים בפני נפילה.
   • ב.9. תוכנת המסופון תספק בקרה מלאה על מספרי הדוחות באופן שימנע טעויות וכפילויות ותכלול ספרת ביקורת ממוחשבת.
   • ב.10. תוכנת המסופון תכלול שעון זמן אוטומטי המדפיס את התאריך והשעה כאשר אלו אינם ניתנים לשינוי על ידי מפעיל המסופון.
   • ב.11. תוכנת המסופון תכלול בקרה מלאה על פריקת הנתונים למחשבי רשות החנייה לפי מספר המסופון ושם הפקח.
   • ב.12. טבלאות המסופון יכללו פרטים בדבר מקום ביצוע העבירה, פרטי הרכב (דגם, צבע ומספר רישוי) מועד מתן הדוח, השעה, סעיף העבירה, תמונת הרכב החונה, שם הפקח וכן כל פרט נוסף שיידרש על ידי העירייה.
   • ב.13. המסופון יהיה מסונכרן עם מאגרי מידע משיקים כדוגמת מאגר נתונים בנוגע לתוויות חנייה שנתיות של תושבי אילת, רכבי נכים, רכבים גנובים ותשלום אגרת חנייה באמצעים סלולאריים.
  • ג. התוכנה שיתקין הקבלן תכלול גם "ניהול חיי הדו"ח" לרבות ערעורים, בקשות לביטול דו"ח, בקשות להישפט, החלטות תובע, תשלומים, החלטות וטפסים מובנים והעברה לגביה מנהלית. התכנה תכלול פונקציה למתן התייחסות של מנהל הפיקוח עבור כל בקשה ופונקציה לתובע העירוני למתן החלטות.

   

   

  חתימת המציע___________________

  • ד. התוכנה תכלול גם אפשרות לניהול משרדי – ניהול טפסים לשימוש של מנהלים ומזכירות ללא הגבלה במספר המשתמשים.
  • ה. הקבלן מתחייב לתת רישיון לאפלקציית מנהל אשר תותקן על גבי מכשיר הסמרטפון שבידי מנהל הפיקוח שבבעלות העיריה.
  • ו. הקבלן יספק לעירייה על חשבונו פנקסי התראות ודוחות ירוקים כדוגמת פנקסי הדוחות הקיימים בעירייה עובר לחתימה על הסכם זה וכן כל ציוד נלווה אחר לרבות סרטי הדפסה וגלילי נייר למדפסות בכמות שתידרש על ידי העיריה.
  • ז. הקבלן מתחייב להדריך את הפקחים על חשבונו בתפעול המסופונים והתוכנה הנלווית לרבות הדרכת כל פקח חדש ו/או כל גורם רלוונטי אחר בעירייה כגון התובע העירוני.
  • ח. במהלך ביצוע הסכם זה מתחייב הקבלן לספק על חשבונו שירותי אחזקה לערכות המסופון ולכל הציוד הנלווה. מבלי לגרוע מכלליות ההתחייבות, יבצע הקבלן את התחזוקה שלהלן.
   • ח.1. לתקן כל קלקול או פגם בציוד לרבות קלקול כתוצאה משבר, חבלה או בלאי רגיל.
   • ח.2. לספק שירותי אחזקת תוכנה הכוללים תיקון טעויות תוכנה.
   • ח.3. הקבלן מתחייב שזמן ההיענות לקריאת שירות לתוכנת המסופונים יהיה לא יותר מ-24 שעות ממועד דרישת העירייה.
   • ח.4. תיקון התקלות יעשה בשעות העבודה הרגילות (08:00 – 20:00) למעט מקרים שלדעת העירייה מחייבים תיקון דחוף מחוץ לשעות העבודה.
   • ח.5. הקבלן מתחייב לבצע את כל שירותי מערכות המסופונים באמצעות בעלי מקצוע מומחים, מיומנים והינו מצהיר בזאת כי עומדים לרשותו מומחים כאמור.
   • ח.6. הקבלן מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת על כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים שהגיעו לידיו במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ו/או עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת, למעט מידע ו/או מסמך ו/או נתונים שהם בבחינת נחלת הכלל. הקבלן ישפה ו/או יפצה את העירייה בגין כל נזק ו/או חיוב כספי או אחר אשר יגרם לו בשל אי עמידת הקבלן או מי מטעמו בחובת סודיותו כאמור לעיל. חובת הסודיות תמשיך לחול גם עם סיומו של הסכם זה.

   

  13.               פעולות אכיפה וגביית דוחות

   

  הקבלן יבצע את כל פעולות האכיפה והגבייה של דוחות החנייה בהתאם להוראות כל דין והסכם. מבלי לפגוע בכלליות התחייבות זו יפעל כדלקמן:

  • א. יפנה למשרד התחבורה ו/או למשרד הפנים כדי לקבל כל פרט ו/או מידע הדרוש לשם ביצוע התחייבויותיו כאמור לעיל. הוצאות פניות ו/או שאילתות לגורמים שונים יחולו על הקבלן.

   

  • ב. ישלח הודעת תשלום קנס בגין דוח החנייה תוך 90 יום מיום ביצוע העבירה (הצמדת הדוח לחלון), בהתאם להוראות הדין.

   

  • ג. טרם נקיטת כל פעולת אכיפה לרבות הליכי גביה, חייב הקבלן לבצע בדיקת אימות כתובות במשרד הפנים לשם עמידה בהוראות הדין. בעניין זה יובהר ויודגש כי ככל ויגרם נזק לצד שלישי בגין אי עמידה באמור לעיל, יהיה הקבלן האחראי הבלעדי לנזק זה לרבות כל טיפול משפטי שיידרש בגין נזק זה וכן כל תשלום שיהיה עליו לשלם בגין נזק זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

   

   

   

   

  חתימת המציע___________________

   

   

   

  • ד. הקבלן יפעל לגביית דוחות החנייה לרבות שליחת התראות והכול בהתאם להוראות הסכם זה ועל פי כל דין. בהתאם להוראות הדין כל פעולה הנוגעת לגבייה ומחייבת הפעלת שיקול דעת שניתן לעירייה או לעובד העירייה או לבעל תפקיד בה לפי דין, לא תבוצע בידי הקבלן אלא בידי העירייה או הממונה על הגביה לפי העניין. בביצוע פעולות הגבייה לא יבצע הקבלן פעולות גבייה הכרוכות בכניסה לחצרים או בתפיסת מיטלטלין שהם נכס מוחשי, למעט מסירת דרישות והודעות לחייבים, ויהיה רשאי לבצע עיקול ברישום במרשם המתנהל על פי דין. למען הסר ספק יובהר כי החלטה בדבר עיקול חשבונות יעשה על ידי הגורם המוסמך בעירייה (הממונה על הגבייה) בלבד.

   

  • ה. יובהר ויודגש כי כל הפניות אשר יתקבלו בנוגע לדוחות חניה אשר ננקטו לגביהם הליכי גביה על ידי הקבלן, יועברו להחלטת נציגי היועץ המשפטי לממשלה (התובע העירוני) בלשכה המשפטית בעירייה, רק לאחר בדיקת תיק הגביה על ידי עורך דין מטעם הקבלן והמלצה משפטית מטעמו ובחתימתו המפרטת את השתלשלות הפעולות בתיק לרבות זמנים ואסמכתאות נלוות.

   

  • ו. הקבלן ינהל מערך גבייה ממוחשב ויעיל. במשרדי העירייה יוצבו שתי עמדות לפחות לשם ביקורת על מערך הגביה ודוחות החנייה. המערכת תאפשר משלוח שובר חכם המנגיש לתושב את הדוחות באמצעות "שובר חכם" הנשלח לנייד ומאפשר לשלם את הדו"ח בכל זמן לבחירתו.

   

  • ז. לעירייה ו/או לתובע העירוני תהא שמורה הזכות להורות לקבלן מעת לעת על נקיטת פעולות גבייה או חדילה מנקיטתן ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או תלונה בעניין זה.

   

  14.               כוח אדם

   

  • לקבלן ידוע כי למעט הפקחים העירוניים וכן התובע כהגדרתו בחוק סדר הדין הפלילי תשמ"ב 1982 אשר כמתחייב מהחוק, עליהם להיות עובדי העירייה, על הקבלן להעסיק עובדים מטעמו לשם ביצוע כל התחייבויותיו כאמור בהסכם זה על נספחיו לרבות פקידי קבלת קהל, פקידי גביה, מענה טלפוני וכיוצב'.

   

  • העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש החלפתו של עובד הקבלן בשל אי שביעות רצון העירייה. לקבלן תינתן האפשרות להשמיע דברו טרם החלפת עובד כאמור.

   

  15.               תביעות כנגד העירייה והקבלן

   

  • לקבלן ברור וידוע כי כל התביעות שיוגשו כנגד העירייה בגין התקופה שלפני מועד חתימת הסכם זה הינן באחריות הקבלן הקודם.

   

  • כל תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה שתוגש כנגד העירייה ו/או הקבלן בנושא מהנושאים אשר יטופלו על ידי הקבלן במסגרת מתן שירותיו כאמור בהסכם זה על נספחיו, יטופלו על ידי הקבלן באמצעות עורכי דינו ועל חשבונו. הקבלן ישא בכל העלויות הכרוכות בניהול הליכים משפטיים אלה לרבות כל סכום שיפסק בעניין זה נגד העירייה ו/או הקבלן. הקבלן יידע את העירייה מיד עם קבלתה של תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה כאמור וכן יידע את העירייה בדבר תוצאות הטיפול בעניינים אלה. הקבלן לא יסכים לכל פשרה בכל תביעה או דרישה שבגינה נדרש שיפוי הכוללת הודאה בחבות של העירייה ו/או מי מטעמה לרבות בגין רשלנות רבתי ו/או כל מעשה או מחדל שהודאה בו עשויה להוות עבירה פלילית ללא קבלת הסכמת העירייה מראש ובכתב.

   

  • למען הסר ספק יובהר כי הקבלן יהיה אחראי ויטפל באופן מלא ומידי בכל הליך משפטי הנוגע לדוחות חנייה על חשבונו לרבות נשיאה בתשלום הוצאות שכר טרחת עורך דין.

  חתימת המציע___________________

   

   

  • כל ההליכים המשפטיים יבואו לידיעת הלשכה המשפטית של העירייה בזמן אמת ויפוקחו על ידה. הקבלן ו/או מי מטעמו לא יקבלו החלטות בהליכים משפטיים בטרם קיבלו אישור הלשכה המשפטית מראש ובכתב. כל הוצאה שנפסקה לטובת העירייה תועבר לקופת העירייה. הקבלן לא יהיה רשאי להשאיר בידו הוצאות שנפסקו לטובת העירייה כאמור אף אם קיים חוב של העירייה כלפיו.

   

  • מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל תביעות שתהיינה לפקחים העירוניים ו\או לעובדי עירייה אחרים שיועסקו במסגרת מתן השירותים כלפי הקבלן בגין יחסי עובד-מעביד, יהיה הטיפול בהן באחריות העירייה ועל חשבונה.

   

  • במקרה בו עילת התביעה הינה הקבלן ו\או מי מעובדיו וזאת לגבי התקופה שלאחר מועד חתימת הסכם זה הקבלן ישפה את העירייה בגין התוצאות שיהיו בשל כך.

   

  16.               אי תחולת יחסי עובד מעביד

   

  א.     הקבלן מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה היא פועל כקבלן עצמאי וכי אין ולא יתקיימו בינו או מי מטעמו לבין העירייה יחסי עובד מעביד. הקבלן ישפה ו/או יפצה את העירייה מיד עם דרישתה הראשונה בגין תשלום אותו שילמה העירייה בגין יחסי עובד מעביד כאמור.

   

  ב.      כל הוצאות התשלום לעובדי הקבלן לרבות שכר העבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות יחולו על הקבלן וישולמו על ידו, והעירייה לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.

   

  17.               אחריות לנזקים

   

  א.      הקבלן יהיה אחראי בגין כל נזק ואובדן שיגרמו לעירייה ו/או מי מטעמה ו/או לרכושה ו/או לגופם ו/או לרכושם של כל צד שלישי, בין במישרין ובין בעקיפין והנובע ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או הבאים מטעמו והקשורים בביצוע הסכם זה, וכן מתחייב לפצות את העירייה מיד עם דרישתה הראשונה בכל סכום שתחוייב העירייה לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל והכל כאמור בנספח הביטוח המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

   

  ב.       סיומו של הסכם זה ו/או השלמת מתן השירותים לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות הקבלן לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה ו/או השירותים ו/או מהציוד הקשורים אליהם.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע___________________

   

   

   

   

   

   

  18.              ביטוח

  א.                  מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח ו' (להלן: "דרישות ביטוח") המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת מתן השירותים עפ"י הסכם זה.

  ב.                  לפני תחילת מתן השירות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הקבלן להמציא לידי העיריה אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם להנחיות הביטוח המופיעות בנספח ו' להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.

  ג.                    בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח  לבין האמור בהסכם זה ולדרישת העיריה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.

  ד.                  היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

  ה.                  ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הקבלן לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העיריה, 30 יום מראש.

  ו.                    הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העיריה ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את העיריה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.

  ז.                   הקבלן מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.

  ח.                  לבקשת העיריה יעביר הקבלן עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

  ט.                  מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי הקבלן כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

  י.                    אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא העיריה רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הקבלן ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והעיריה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על העיריה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור הקבלן, והקבלן מוותר בזה על כל טענה נגד העיריה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.

  יא.               מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

   

   

   

   

   

  חתימת המציע___________________

   

   

   

   

   

   

  יב.                הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני המשנה שלו. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים וקבלני משנה בקשר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח המתאימות לסוג עיסוקם. במידה ויידרש, הקבלן מתחייב להמציא לעירייה לפני תחילת העבודות לפי הסכם זה את אישורי הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם זה.

  יג.                 מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

  יד.                אין בסעיף זה כדי לשחרר את הקבלן מאחריות כלשהי בגין נזק כלשהו המכוסה או שאינו מכוסה בפוליסת הביטוח.

  19.         הסבת ההסכם

   

  1. אין הקבלן רשאי להסב לאחר את זכויותיו או התחייבויותיו עפ"י ההסכם או כל חלק ממנו, אלא אם כן קיבל הסכמת העירייה מראש ובכתב.
  2. אין הקבלן רשאי למסור לאחר את הביצוע של העבודות, כולן או מקצתן, אלא אם כן הסכימה לכך העירייה מראש ובכתב ואולם העסקת עובדים אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען של העבודות, או של חלק מהן לאחר.
  3. נתנה העירייה את הסכמתה כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי הסכם זה ולפי דין. הקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה של מבצעי העבודות, באי כוחם ועובדיהם.

   

  20.  ערבות ביצוע לקיום ההסכם

   

  להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי ההסכם על נספחיו ימציא הקבלן לעירייה, בטרם חתימת ההסכם, ערבות בנקאית בלתי מותנית (אוטונומית) מקור, צמודת מדד, בגובה של 200,000 ₪ לתקופת ההסכם. הערבות תשאר בתוקף עד לשישה חודשים לאחר סיום תקופת ההסכם. הערבות תוארך מעת לעת וכל עוד ההסכם בעינו עומד. הערבות שתינתן כאמור לעיל תכסה בין היתר מקרים כמפורט להלן:

   

  • כל נזק או הפסד העלול להיגרם לעירייה עקב או בקשר עם כל הפרה או מילוי תנאי כלשהו מתנאי ההסכם.
  • כל ההוצאות והתשלומים שהעירייה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם הסכם זה, או בקשר עם כל תביעת צד ג' שהעירייה תתבע בה והקשורה בדרך כל שהיא לביצוע העבודות או למעשה או למחדל שהקבלן עשה או נמנע מעשייתו.
  • כל ההוצאות, תיקונים, השלמות וכיוצב' תשלומים שהעירייה עלולה לשאת בהן בשל מעשה ו/או מחדל של החברה במסגרת מתן השירותים נשוא הסכם זה.

   

   

  אין באמור בסעיף זה על תתי סעיפיו כדי להוות רשימה סגורה שבגינה רשאית העירייה לחלט את הערבות. היה וחולטה הערבות או חלק ממנה ישלים הקבלן את הערבות שחולטה לסכום הערבות המקורי כאמור בהסכם זה. אין בחילוט הערבות על מנת למנוע מהעירייה לעשות שימוש בכל סעד נוסף העומד לרשותה על פי דין ו/או הסכם לשם גביית נזקיה.

   

   

  21.  קיזוז

   

  העירייה רשאית לקזז, כל סכום שמגיע ממנה לקבלן על פי הסכם זה, כל חוב המגיע לה מהקבלן על פי הסכם זה או על פי כל הסכם אחר שבינה לבין הקבלן.

   

   

   

   

  חתימת המציע___________________

   

   

  22.  סיום ההסכם

   

  • הקבלן יהיה זכאי לקבל תמורה עבור דו"חות חנייה שניתנו במהלך תקופת ההסכם ונגבו תוך 24 חודשים מתום תקופת ההסכם. בתום תקופת השנתיים, מתחייב הקבלן להעביר לעירייה או מי מטעמה את כל הנתונים הנוגעים לדו"חות חנייה שלא נגבו, בהתאם להוראות העירייה ובפורמט שייקבע על ידה. אין ולא תהיה לקבלן כל טענה בדבר חובות אלה שלא הצליח לגבות ושהועברו לגביית קבלן אחר.
  • העירייה שומרת לעצמה הזכות להעביר דו"חות חנייה, אשר לא נגבו ע"י הקבלן הקודם תוך 24 חודשים מיום חתימת הסכם זה, לגביית הקבלן. באם העירייה השתמשה בזכות זו, יהיה זכאי הקבלן לקבלת תמורה בגין גביית דו"חות אלה, בשיעור המשתלם עבור גביית דו"חות שניתנו במהלך תקופת ההסכם.

   

  23.  הפסקה או צמצום העבודה בשל כוח עליון

   

  לצורכי סעיף זה "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.

   

  טו.               ניתנה לקבלן הודעה המחייבת את הפסקתה או ביטולה או צמצומה של העבודה או מתן השירותים בנסיבות של כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן ו/או לעירייה שליטה עליהם, תופסק או תצומצם העבודה בהתאם לקבוע בהודעה ובהתאם להוראות סעיף זה להלן.

  טז.               ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו או צומצמו באופן חלקי או זמני והקבלן יבקש להשתחרר מהתחייבויותיו החוזיות  ולסיים את תקופת ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם, יאפשר המזמין לקבלן לעשות כן מבלי שהדבר יהווה הפרה חוזית וזאת בכפוף למתן הודעה מראש המאפשרת לרשות זמן סביר למסור את ביצוע העבודה לקבלן שירותים אחר. ככל והקבלן יבחר להמשיך ולספק את מתן השירותים באופן חלקי כפי שהתבקש על ידי המזמין, ישולם לו באופן יחסי בהתאם להיקף השירותים שיתן. הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי בגין צמצום השירותים ו/או העבודה כאמור.

   

  יז.                 ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסק וההתקשרות לא בוטלה, עם סיום תקופת ההפסקה וככל וההתקשרות עודנה בתוקף, רשאי הקבלן לבקש ארכה באשר לתקופת ההסכם התואמת ככל שניתן את משך תקופת ההפסקה והמנהל יקבע בשיקול דעתו הבלעדי האם לתת את הארכה המבוקשת וכן את משכה בין היתר בהתחשב באופי ההתקשרות וצורכי העירייה ובתנאי והבקשה הוגשה לא יאוחר מ-14 יום מסיום תקופת ההפסקה. היה והחליט המנהל שלא לתת ארכה, לא תהיה לקבלן כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין ולא יהיה זכאי לכל פיצוי.

   

  יח.               ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו בנסיבות שהן בבחינת כוח עליון ובמהלכה הגיעה תקופת ההסכם לכדי סיום או לחילופין נמסרה הודעה על ביטול ההתקשרות בגין נסיבות שהן בבחינת כוח עליון, ישולם לקבלן בגין שירותיו כפי שניתנו עד למועד קבלת ההודעה כאמור לעיל ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין הפסקתה המוקדמת של ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם ולא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקתה המוקדמת.

   

   

   

   

   

  חתימת המציע___________________

   

   

  24. שמירה על סודיות

   

  הספק מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת על כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות שהגיעו לידיו במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ו/או עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת, למעט מידע ו/או מסמך ו/או נתונים שהם בבחינת נחלת הכלל. הספק ישפה ו/או יפצה את העירייה בגין כל נזק ו/או חיוב כספי או אחר אשר יגרם לה בשל אי עמידתו בחובת סודיותו כאמור לעיל. הספק יחתום על טופס התחייבות לסודיות הרצ"ב כחלק בלתי נפרד מן ההסכם ויחתים על עובד מטעמו על טופס זה. מחויבותו של הספק ועובדיו לסודיות תמשיך לחול גם עם סיומו של הסכם זה.

   

  25. שונות

   

  יט.               כל שינוי בתנאי ההסכם יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

   

  כ.                  הפרת אחד או יותר מהסעיפים 4,5,7,8,9,10,11,15,18,19,20,24  של הסכם זה תחשב הפרה יסודית היורדת לשורשו של ההסכם. בכל מקרה שאחד הצדדים יבצע הפרה יסודית של ההסכם יזכה הדבר את הצד השני בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי ההסכם או על פי כל דין וכל תרופה או סעדים אחרים נוספים, בזכות לבטל הסכם זה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לצד השני ובמקרה כזה יהיה הסכם זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לצד השני.

   

  כא.              מוסכם על ידי הצדדים כי לבית משפט השלום באילת או לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפי העניין תהא הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל תובענה אשר תתגלע בין הצדדים בכל הכרוך בהסכם זה.

   

  כב.               כל הודעה שתשלח בין הצדדים להסכם זה, תינתן בכתב בהתאם לכתובת כאמור בכותרת ההסכם. הודעה שנשלחה בדואר רשום, דינה כדין הודעה שנמסרה ביד כעבור 72 שעות מזמן מסירתה בדואר. הודעה שנמסרה באמצעות מכשיר הפקסימליה תחשב כנתקבלה באותו יום וזאת בכפוף לתרשומת טלפונית הכוללת את שם מקבל הפקס, שעת הקבלה וכן אישור אלקטרוני על קבלתו.

   

  ובזאת באנו על החתום

   

  _______________

                                                                                                       "הקבלן"

   

   

  הנני מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה _____________, ת.ז. ____________ אשר יש בחתימתו בתוספת חותמת המציע כדי לחייב את הקבלן לכל דבר ועניין.

   

   

   

   עורך דין

   

  ________________

                                                                                                                     "העירייה" 

  הנני מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה __________, ת.ז. ___________ ו- ___________, ת.ז. ______________ אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

   

  עורך – דין
 • נספח ב'

   

   

   

  מפרט כללי (אספקת שירותים)

   

   

  1. למפרט זה מצורף מפרט מיוחד המהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

   

  1. כל החומרים שיסופקו ע"י הספק ויהיו מסוג מעולה ויעמדו בכל הדרישות התקן הישראלי העדכני כאמור בחוזה על נספחיו.

   

  1. הספק ימנע גישת עוברים ושבים לשטח העבודה ואבטחת שלומם תוך מהלך העבודה במקום תהיה על הספק כאמור בחוזה הרצ"ב על נספחיו.

   

  1. הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו במהלך ביצוע העבודה ברשות הרבים כהגדרתה בנספח הוראות בטיחות לרבות אזהרת הולכים ושבים וכן בעלי נכסים ו-או תושבים במקום העבודה ובסמוך לה, הן לפני ביצוע העבודה ובמהלכה והן לאחריה.

   

  1. העבודה תבוצע בסדר שייקבע ע"י המפקח כאמור בחוזה הרצ"ב על נספחיו.

   

  1. העירייה רשאית להגדיל או להקטין את היקף העבודה ב25%- ו/או לבטל סעיפים בהתאם לצרכים, כמו כן העירייה רשאית למסור את ביצוע העבודה במלואה או חלקים ממנה ו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מציעים שונים.

   

  1. התשלום יבוצע עפ"י חשבוניות שיגיש הספק כאמור בנספח התשלומים המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהחוזה.

   

  1. תנאי התשלום יהיו כמפורט בחוזה הרצ"ב על נספחיו.

   

  1. לא תשולם תוספת עבור עבודת ידיים ו/או עבודות נוספות והתמורה הנקובה בחוזה זה הינה התמורה הכוללת.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע___________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נספח ב'-1

   

   

   

  נתוני חנייה

   

   

  מקומות החנייה המוסדרים בעיר נכון ל- 2/2023 כ- 4,000.

   

  נתונים לשנים 2020-2022

   

  שנה          כרטיסי  חניה         תווי חנייה             הכנסות                 הכנסות מחניה        

                      שנמכרו                  שהופקו               ממדחנים                  סלולארית

   

   

  2020             3,482                   8,532                   687,715 ₪                5,443,618 ₪

   

  2021             3,194                   12,289                 762,064 ₪                10,168,810 ₪

   

  2022             1,784                   10,528                 1,357,942 ₪             10,182,508 ₪

   

   

  שנה          מספר דוחות שנרשמו       הכנסות מדוחות שוטפים      הכנסות מדוחות בפיגורים

          

   

  2020                     15,009                              2,472,573 ₪                        1,362,951 ₪

   

  2021                     30,933                              2,993,019 ₪                        1,407,565 ₪

   

  2022                     48,620                             4,662,137 ₪                         1,448,935 ₪

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע___________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נספח ב'- 2

   

   

  כמות ומיפוי מדחנים – מצב קיים

   

   

  1 רחבת קלאב-הוטל
  2 כניסה לרחבת קלאב- הוטל
  3 ניופארם אמריקן דיוטי ספורט
  4 מול מועדון אקווה ספורט
  5 חוף אלמוג אקווה ספורט
  6 רחבת מלון הריף
  7 חוף וויליג'
  8 רחבת קניון מול הסלע האדום
  9 עיריית אילת
  10 עיריית אילת
  11 מלון ויסטה
  12 שדרות התמרים
  13 שדרות התמרים 2
  14 חניון מלון אסטרל סיסייד
  15 רחבת מלון דליה
  16 ליד מלון הריף
  17 בית הגשר
  18 שמורת האלמוגים
  19 מלון קיסר פיצה דומינו
  20 מרכז צלילה
  21 רחבת מלון רויאל גארדן
  22 מלון מג'יק פאלאס
  23 מלון קראון פלאזה
  24 מול מלון אמריקנה
  25 רחוב אנטיב מול מלון ריביירה
  26 רחוב אנטיב אחרי המלך שלמה
  27 הילטון
  28 מול מלון רויאל ביץ
  29 מלון רויאל גארדן
  30 מלון ויסטה
  31 מלון דן מול הסופרמרקט
  32 חניון בין הרודס למלון  דן
  33 חניון מלון הרודס
  34 מסעדת דודא
  35 מלון לאונרדו
  36 נסיכת הים
  37 אגד אילת
  38 דן פנורמה
  39 מלון עדי
  40 מול הסלע האדום

   

  חתימת המציע___________________

  41 רחבת סופר סל בכניסה
  42 רחבת סופר סל בצד מערב
  43 רחבת סופר סל בצד מזרח
  44 רחבת השוק מול תחנה מרכזית
  45 קלאב הוטל
  46 חוף נביעות ליד ארומה
  47 גן בנימין מפעל הפיס
  48 מלון לאונרדו
  49 מול הים (מאחורי מדחן 13)
  50 חוף קצאא
  51 מול הנמל 1
  52 מול הנמל 2
  53 קצא"א
  54 רחבת רחוב אנטיב
  55 דן פנורמה
  56 אחרי עיר המלכים
  57 קניון מול הים סופר פארם
  58 קניון מול הים-הכניסה לקניון
  59 שמורת האלמוגים
  60 קניון מול הים-קלאסיק נעליים
  61 קניון מול הים-כניסה צפונית
  62 פארק הקרח
  63 מתחם פוזה מול תרשיש
  64 חוף קצאא
  65 קניון הקרח
  66 וילג' מדחן חדש
  67 חדש
  68 דרך דורבן
  69 רחוב כרמל
  70 חוף הדקל
  71 דרך מצרים
  72 חניון ארוך טווח
  73 חניון ארוך טווח

  74 חניון ארוך טווח

   

   

  אין באמור כדי לגרוע מזכותה של הרשות להוסיף מיקומים נוספים, לשנות מיקום או לגרוע מהקיימים.

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע___________________

   

   

   

   

 • נספח ג

   

  מכרז פומבי מס' 8/2023

             בדבר – מתן שירותים לרשות החנייה בעיריית אילת

   

   

   

   

   

  הצעת מחיר

   

   

  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות החוזה על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה ובכפוף להצהרתי המצ"ב – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

   

  סך הכל התמורה המבוקשת על ידי הינה  %_____ (אחוזים בספרות)

   

  __________________________________________ (אחוזים במילים)

  מסך כל הקנסות שניתנו ונרשמו במערכת בתקופת תוקפו של ההסכם ושישולמו בפועל במשך תקופת  ההסכם, כולל סכומי פיגורים שהושתו בהתאם לסעיף 67 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: "תמורת הקבלן").

   

  הצעת המחיר המוגשת בזה על ידי המציע כוללת מע"מ.

   

   

   

   

  _________                                               ______________        תאריך                                                חתימה וחותמת הקבלן

   

   

   

  הצעת המחיר תעמוד בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם, בכפוף לאמור בסעיף התמורה בהסכם.

   

  הצעת המחיר תשקף את כל התמורה לה יהא זכאי הקבלן וזאת עבור כלל השירותים בהם מחויב הספק על פי הסכם זה .

   

   

   

   

   

   

  לכבוד

  ועדת המכרזים –עיריית אילת

   

  הנדון: נוסח המלצה על ביצוע שירותים נשוא המכרז ברשויות נוספות

  עבור מכרז פומבי מס' ________

  אני החתום מטה באשר בזה כי_________________________ (שם מלא)   ח.פ.______________ (להלן: ״המציע״),סיפק עבורנו______________________________ (שם הרשות המקומית), שירותים בתחום הפעלה וגביה של מערך חניה, גביית דו״חות ו/או קנסות וגביית קנסות מכח גז"ד של בימ"ש לעניינים  מקומיים  בתקופה שבין ה____­______ ועד ה_____________________________________________ .

   

  1. פירוט השירותים:
  2. היקף השירותים והיקפם הכספי:
  3. חוות דעת על ביצוע:

  פרטי המאשר

   

  שם ושם משפחה _________טלפון_________ תפקיד______ שם הרשות __________

  חתימה_______________

 • נספח ד'

   

  הצהרת קבלן

   

   

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז, החוזה הרצ"ב וכל נספחיו, וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי וכי השירותים הנדרשים על ידי והיקפם ברורים ונהירים לי. כמו כן אני מתחייב לפעול על פי הוראות כל דין במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה לרבות הוראות פקודות העיריות בנושאי גביה ומגבלותיה.

   

  ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה ומחייבים כמותו.

   

  כמו כן בחתימתי על הצהרה זו הריני לאשר כי הנני בעל איתנות פיננסית ויכולת כלכלית  וכי יש ביכולתי הכספית לקיים את כל התחייבויותיי ע״פ המכרז.

   

  הריני להצהיר כי לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע, תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע.

   

  הריני להצהיר כי אין ולא הוגשו כנגד המציע ו/או מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע, הרשעה פלילית או כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון.

   

  ידוע למציע שאם לא תתקיים התחייבויות זו, כולה או מקצתה, תהא זו הפרה יסודית של תנאי המכרז והחוזה והעירייה תהא רשאית לבטל את הזכייה במכרז, בלא שתידרש ליתן התראה על כך וכן תהא רשאית בין היתר ולא רק, לחלט את הערבות הבנקאית, כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק, להתקשר עם גורם אחר לביצוע העבודות נשוא ההצעה ולחייב אותנו בכל העלויות וההוצאות הכרוכות בעקבות ההפרה ולא יהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת התחייבויות זו.

   

  הנני מתחייב בזה להמציא אישור על קיום ביטוח כנדרש על פי נספח ו' (להלן: "דרישות הביטוח") בתוך 7 ימים ממועד קבלת הודעה על זכייה במכרז.

   

  כן הנני מתחייב להחליף, בטרם החתימה על ההסכם, את הערבות שצרפתי להצעתי, ל"ערבות ביצוע" אוטונומית מקור בנוסח ובסכום המפורט במסמכי המכרז. ערבות ביצוע כאמור תופקד על ידי ספק השירות ותהיה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע ההסכם.

  מובהר בזה במפורש כי שחרור הערבות יבוצע רק לאחר מילוי כל התחייבויותיו של ספק השירות בגין חוזה זה, אישור המנהל לשחרור הערבות וחתימת ספק השירות על נספח " הצהרת העדר תביעות".

  התנאים האמורים הינם תנאים מצטברים.

   

  למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת שלי עפ"י החוזה הנני מצהיר ומתחייב בזה כי לא אבצע כל הגדלה או שינוי בעבודה, אלא אם קיבלתי מראש ובכתב את הסכמת גזבר העירייה וראש העירייה.

   

  ברור לי שמועד תחילת בצוע העבודה עשוי להדחות. דחייה כזאת לא תהיה עילה לתביעה כלשהי מצידי כנגד העירייה.

   

   

  ולראיה באתי על החתום :

   

   

  שם המציע :                   _______________________

   

  מס' עוסק מורשה :         _______________________

   

  כתובת המציע :              ______________________________________

   

  כתובת דוא"ל :              ______________________________________

   

  מספר טלפון :                ______________________

   

   

   

  חתימת המציע :             ______________________

   

  תאריך :                        _____________________

   

   

   

  אישור

  אני הח"מ ____________ עו"ד מ.ר. __________, בכתובת: ___________, מאשר בזאת כי ביום _______ התייצב בפני: שם________________ ת.ז. __________________ וחתם על הצהרה והצעה זו בפני.

   

   

  ______________                                                             ___________
  תאריך                                                                        חתימת עו"ד

   

   

 •  

  נספח ה'

   

   

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

  להגשה מקור עם ההצעה למכרז

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.      14

  אילת

   

   

  ערבות מס' _______________

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של 200,000 ₪ ( מאתיים  אלף שקלים חדשים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת : __________________שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 8/2023 בדבר – מתן שירותים לרשות החנייה בעיריית אילת.

  אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך 200,000 ש"ח. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 30/08/2023 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

   

  לאחר הודעה על זכייה

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 400,000 ₪ (במילים: ארבע מאות אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס 8/2023 בדבר – מתן שירותים לרשות החנייה בעיריית אילת (להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

   

   

 • נספח ו

   

  דרישות ביטוח

  לחתימת המציע עם הגשת ההצעה,

  לאישור המבטח לאחר הודעת זכייה

   

  אישור קיום ביטוחים   תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור* המבוטח אופי העסקה* מעמד מבקש האישור
  שם: עיריית אילת ו/או חברות עירוניות שם: ☐נדל"ן

  ☒שירותים

  ☐אספקת מוצרים

  ☒אחר: ______

   

  מכרז/חוזה למתן שירותים לרשות החנייה בעיריית אילת

  ☐משכיר

  ☐שוכר

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☒מזמין שירותים

  ☐מזמין מוצרים

  ☐אחר: ______

  ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:
  מען:  בית התמר, ת"ד 14, עיריית אילת מען:
  כיסויים
  סוג הביטוח

   

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  רכוש

   

  ביט   309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 313- כיסוי בגין נזקי טבע, 314- כיסוי גניבה פריצה ושוד, 316- כיסוי רעידת אדמה, 328- ראשוניות
  צד ג' ביט 2,000,000 302- אחריות צולבת, 304- הרחבת שיפוי, 305-  הרחבת צד ג' – כלי ירייה,  307- צד ג'- קבלנים וקבלני משנה, 309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 315- כיסוי לתביעות המל"ל, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, 322- מבקש האישור ייחשב כצד ג' בפרק זה, 328- ראשוניות, 329-רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
  אחריות מעבידים ביט 20,000,000 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 319- מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח, 328- ראשוניות
  אחריות מקצועית ביט 2,000,000 301- אובדן מסמכים, 303- דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, , 325- מרמה ואי יושר עובדים, 326- פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 327- עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח, 328- ראשוניות , 332- תקופת גילוי  (12 חודשים)
  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
  081 שירותי משרד, 088  שירותי תחזוקה ותפעול
  ביטול/שינוי הפוליסה*
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
   חתימת האישור
  המבטח:

   

   

   

   

  חתימת המציע___________________

 • נספח ז'

  מסמכים ותשלומים

   

  1. נספח זה בא לפרט נוהל מסירת מסמכים וכן נוהל הגשת חשבונות לעירייה.

   

  א.         כללי

   

  1. שם מגיש החשבון בהסכם בחשבון ובחשבוניות חייב להיות זהה ואם מדובר בחברה בע"מ יוגשו החשבונות ע"ג ניירות החברה בשמה המלא, וחשבוניות של החברה.

   

  1. במידה והחותם הינו חברה בע"מ, יש לצרף אשור עורך דין או רו"ח כי החותמים על ההסכם הם מורשי החתימה של החברה.

   

  1. עם החתימה על ההסכם יגיש הספק אשור מס הכנסה על % ניכוי במקור וניהול ספרים בתוקף.

   

  ב.         חתימת ההסכם

   

  יש לחתום על ההסכם בחתימת יד מורשה חתימה + חותמת בכל המקומות המסומנים ובנוסף  בתחתית כל דף חתימה מלאה.

   

  ג.          ערבות בנקאית

   

  הספק יגיש הצעתו "ערבות מכרז" בסכום ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. בטרם חתימת ההסכם ימציא הספק ערבות בנקאית מקור להבטחת בצוע השירותים ("ערבות ביצוע") בשיעור ובנוסח המפורט במסמכי ההסכם למשך כל תקופת הביצוע כמפורט בנספח ערבות בנקאית.

   

  ד.         נזיקין ובטוח

   

  הספק יגיש עם חתימת ההסכם המצ"ב אישור על קיום פוליסת בטוח עפ"י הנוסח המפורט בהסכם, חתום כדין.

   

  ה.         נוהל הגשת חשבונות

   

  1. לכל חשבון יצורפו כל המסמכים הנדרשים.
  2. לא צורפו המסמכים ע"י הספק כנדרש, יחושב מניין הימים לעניין התשלום מיום השלמת כל המסמכים.
  3. את החשבונות וכתב הכמויות יש להגיש בהתאם להוראות ההסכם למשרד היחידה המזמינה בעיריית אילת, למנהל היחידה.
  4. חשבונות וחישוב כמויות אשר יתוקנו ע"י המפקח, יגישם הספק למפקח שוב כשהם מתוקנים.

  (א)  לכל חשבון חלקי יש לצרף צילום הדף הראשון של ההסכם וכן עמוד התמורה בהסכם וכן צילומי חשבונות  קודמים אשר אושרו בגין השירותים הנ"ל.

   

  (ב)  לחשבון חד פעמי ו/או סופי יש לצרף את העתק ההסכם ולחתום על הצהרת העדר תביעות (ראה מסמך מצ"ב). ע"ג כל חשבון יופיע: מס' הסכם כפי שמופיע ע"ג ההסכם ומהותו.

   

  נא להקפיד ולמלא את ההוראות הנ"ל, אי מילוי קפדני של הנ"ל יגרום לעיכובים ואיחורים מיותרים בתשלום.

  ___________________

  חתימה וחותמת הספק

   

   

  נספח ח'

   

  פרטי הספק  / נתוני בנק

   

   

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

   

  א.נ.,

   

  הנדון : פרטי הקבלן בהנהלת חשבונות.

   

   

  לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

   

  שם/הבנק ________________מס'/הבנק _________שם/הסניף__________________

   

  מס'/הסניף_________שם/החברה/הקבלן/הפירמה__________________________________

   

  מס'/החשבון__________________  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום

   

  _______________________________________________________

   

   

   

  טלפון לברורים________________

   

   

   

  ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

   

   

  בכבוד רב,

   

   

   

   

   

  ________                   _____________                   __________      _________

  תאריך                          מס' עוסק מורשה                        חותמת                  חתימה

 • נספח ט'

   

   

   

  מכרז מס' _______

   

  _________________________

   

   

  הצהרת העדר תביעות

   

  (לחתימה בסיום ההסכם)

   

   

   

  אני הח"מ ___________ ת.ז. __________ אשר סיפקתי שירותים לעיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע השירותים בהתאם לחוזה כמפורט בחשבון סופי מס' _____________.

   

  עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולביצוע חוזה זה על נספחיו.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

   

   

   

   

   

  נספח י'

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

   

   

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.

   

  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.

   

  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת הספק

   

   

 • נספח יא'

  תצהיר בדבר אי תאום מכרז

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), מכרז ______________________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים –  נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

   

  ____________     ____________    _______________          ______________

  תאריך                       שם המשתתף       שם המצהיר ותפקידו         חתימת המצהיר

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

  _______________                                                                        __________________________

  תאריך                                                                                         שם מלא + חתימה + חותמת

   

 • נספח יב

  מחלקת בטיחות וגיהות

  אגף מינהלה, מינהל משא"ן ומינהלה

  בטיחות וגהותנספח להסכם עם קבלן חוץ

   

  .1 כללי

  1.1      הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות.

   

  1.2    הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי העירייה והציבור כיוצא   פועל של עבודתו, ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה, תקלה או אירוע חריג כלשהו.

   

  1. 2. חקיקה

  2.1 הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד לרבות:

   

  א. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש – תש"ל( 1970  ותקנותיה.

  ב. חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ג. חוק החשמל התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ד. חוק עבודת הנוער התשי"ג – 1953 ותקנותיו.

  ה. כל דין אחר החל על עבודתו.

   

  2.2     הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של העירייה או של כל גוף אחר החלות היום ואשר  יחולו בעתיד.

   

   .3 הכרת העבודה

  הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו, והינו מודע לאופי

  העבודה, לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית.

   

   .4 איסור מעשה מסוכן

  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה או מחדל, העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.

   

  1. השגחה על העבודה

  5.1   הקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה, אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק  דורש ימנה מנהל עבודה מוסמך ומהנדס ביצוע.

   

  5.2         הקבלן יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה ע"י קבלני משנה באם תאושר העסקתם ע"י העירייה, תתבצע באופן בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת של בא כוחו,אשר מינה כמפורט בתת סעיף קודם.

   

  1. אתר העבודה

  6.1                    הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה.

  6.2                     הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות.

   

   

   

  1. גידור, שילוט ואמצעי אזהרה

  הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, תמרורי  אזהרה לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה, ולבטיחותם ונוחיותם של הציבור והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש ע"י בא כח העירייה, או שיהיה דרוש עפ"י דין או עפ"י הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

   

  1. עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים

  עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים( התשמ"ו- .1986

   

  1. עבודה בגובה

  הקבלן יכשיר את עובדיו לביצוע משימות בגובה וינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה) נוסח חדש) תש"ל –  1970 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה( התשמ"ח – 1988 , לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה ) התש"ז – 2007  ולכללי הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה.

   

  1. עבודה במקום מוקף

  עבודה במקום מוקף (כניסה לכוכי ביוב, תאי ביקורת, מיכלים וכד'(תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה תש"ל – 1970 ועפ"י הוראות הבטיחות – עבודה במקום מוקף מתוך קובץ הוראות הבטיחות לעבודות ביוב שבאתר הבטיחות של העירייה .

   

   

  1. עבודות חשמל ו/או עבודות שיש עימן סיכון התחשמלות.

   

  11.1 עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק החשמל.

   

  11.2 הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח-חי. במקרה הצורך יש לנתק את הזרם.

   

  11.3 ניתוק זרם החשמל, חיבור/החזרת זרם החשמל, התחברות למקור חשמל ניתוק/חיבור מכשירי חשמל, תיעשה אך  ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה האחראי במקום.

   

  11.4 הקבלן יוודא טרם תחילת העבודה, שסביבת העבודה בה הוא מתכוון לעבוד,  יבשה, נקייה ממוליכים גלויים ומוארקת.

   

  11.5 הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים העומדים בתקנים לעניין בידוד כפול.

   

  11.6 כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת( בין שהלוח קבוע ובין שהוא נייד.

   

  11.7 הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש במוליכי חשמל גלויים במקום העבודה.

   

   

  1. עבודה בדרכים

  הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים, אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים מאת עיריית אילת ומשטרת ישראל ועפ"י תנאיו ובהתאם להוראות כל דין.

   

  1. עבודה באש גלויה

  בעת ביצוע עבודות כגון: חימום, חיתוך, ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש גלויה,  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש/פיצוץ,לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים, הרחקה וניטרול של חומרים דליקים, חציצה וכד'.

   

  1. מקצועיות, כשירות והדרכת עובדי הקבלן

  14.1 הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה,  מספר מספיק של עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם ע"פ צורך.

   

  14.2  הקבלן מתחייב טרם תחילת העבודה להדריך את עובדיו ו/או מי מטעמו על  חשבונו בכל הקשור לעבודה בטיחותית  ע"פ דין והסכם זה ע"י באמצעות בעל מקצוע מתאים כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים),התשנ"ט – 1999  הקבלן יוודא כי עובדיו הבינו את ההדרכה והסיכונים בעבודה אליהם חשופים וכי הם פועלים על פיה. הקבלן יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצרכי העובדים ולפחות אחת לשנה.

   

  14.3 הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין.

   

  1. ציוד מגן אישי

  הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי( התשנ"ז 1997- ויוודא שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם לרבות: נעלי בטיחות, ביגוד, קסדות מגן,  כובעים,כפפות, משקפי מגן, אוזניות, מעילי גשם, ציוד למניעת

  נפילה מגובה וביגוד זוהר.

   

  1. ציוד, מכונות, כלים, חומרים ופסולת

  16.1 הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.

   

  16.2                   הקבלן מתחייב להשתמש במכונות וכלים המוגנים לבטח, ולקיים את התקני הבטיחות והמיגונים כך שלא תיווצר אפשרות לפגיעה בנפש.

   

  16.3 הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה, הציוד, הפסולת והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך ויונחו באופן ובמקום שימנע כל נזק אפשרי לאדם או לרכוש.

   

  16.4 הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכאני-הנדסי, כלי התעבורה, כלי ההרמה, אביזרי הרמה וכו' יהיו תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.

   

  16.5 הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכאני-הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג  בכלי תעבורה אחר יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.

   

  1. 17. תאונות עבודה ומקרים מסוכנים

  17.1 הקבלן מתחייב לדווח לאגף הפיקוח על העבודה במשרד הכלכלה על כל תאונת עבודה, שבגינה נעדר עובד מטעמו מעל 3 ימים ומיידית במידה וגרמה חו"ח למותו.

   

  17.2 הקבלן מתחייב לדווח מיידית לבא כוח העירייה שהזמינו, על כל תאונת עבודה או מקרה מסוכן תוך כדי ביצוע העבודה.

   

  17.3 הקבלן מתחייב למסור את כל המידע הידוע לו לרבות מסמכים כתובים ולשתף פעולה עם בא      כוח העירייה/הממונה על הבטיחות בעת תחקיר תאונות ומקרים מסוכנים.

   

  1. מתן הוראות והטלת סנקציות

  18.1 הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה או בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או רכוש.

   

  18.2 הקבלן ימסור, לפי דרישת בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, את רשימת  כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג ע"פ דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך לו או להם, לרבות ציוד, מכונות וכלי רכב.

   

  18.3       הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת העירייה.

   

  18.4  נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן – הקבלן מסכים כי הערכת שווי  הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם העירייה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו.

   

  18.5 לא מילא הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו, או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה – רשאית העירייה להטיל קנס בשווי של עד 1,000 ₪ לכל יום ו/או מקרה, וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן ע"פ ההסכם.

   

   

  הצהרת הקבלן

   

  אני הח"מ מצהיר בזאת, כי קראתי והבנתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבוד על פיו וע"פ הוראות כל דין.

   

   

  _____________                                                           ___________________

  שם הקבלן                                                                             חתימת הקבלן

 • נספח יג'

  טופס התחייבות לשמירת סודיות – ספקים

   

  אני הח"מ ______________________ ת.ז. _________________ מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:

   

  לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות ו/או פרטים (להלן: "החומר") אשר הגיעו אליי במסגרת מתן השירותים הניתנים על ידי לעיריית אילת ולצרכיו בלבד בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת לרבות לאחר סיום מתן השירותים כאמור.

  הנני מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לנהליי הגישה והרשאות הגישה למאגרי המידע ולמערכת המחשב, לשם קבלה, עדכון והפצה של מידע בעירייה. הנני מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע חסוי הנוגע גם לענייניו הפרטיים של כל אדם, המצוי או שיהיה מצוי במאגר המידע, וכן כל מידע חסוי אחר המצוי ברשותי או שיהיה ברשותי ואשר מקורו במאגרי המידע בעירייה.

   

  לא אעתיק ו/או אבצע שיכפול ו/או העתקה ו/או צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת למעט לצורכי מתן השירותים הניתנים על ידי, ככל שיש צורך בכך, ולצורך זה בלבד. על כל עותק שהוכן לצורכי מתן השירותים יחולו הוראות התחייבות זו.

  הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם שמירה על החומר שנמסר ו/או הגיע לידי במסגרת מתן השירותים לרבות לשם מניעת אובדן ו/או הרס ו/או העברה לידי צד ג'.

  למעט לצורכי מתן השירותים כאמור לא אעשה כל שימוש בחומר בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא אעביר ו/או אמסור כל מידע לצד ג' לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

  בחתימתי על התחייבות זו הנני מתחייב להביא תוכנו של כתב התחייבות זו לכל עובד מטעמי וכן לדאוג להחתימו על טופס התחייבות כאמור. על אף האמור לעיל, ברור וידוע לי כי כלפי העירייה הנני ממשיך להיות אחראי כלפי מחויבויותיהם של עובדי לשמירה על סודיות החומר שהועבר לידיהם במסגרת הסכם זה.

  הנני מצהיר כי אין בעצם מסירת החומר לידי ו/או לידי מי מטעמי כדי להעניק לי ו/או למי מטעמי זכות בעלות ו/או רשות למעט כמפורט בהסכם זה.

  הח"מ מכיר את המגבלות החוקיות המוטלות על העירייה לרבות האמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 על תקנותיו וכן מודע לנזק שעלול להיגרם לעירייה ע"י העברת החומר כולו או חלקו ומקבל עלי אחריות מוחלטת בעניין זה. הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה על כל נזק שעלול להיגרם לה על ידי הפרת התחייבותי זו וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה.

  התחייבותי זו תמשיך ותעמוד בעינה גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים.

  עם סיום ההסכם הנני מתחייב להשיב לידי העירייה כל חומר שהגיע אליי במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.

   

  אין בכתב התחייבות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות המוקנית לכם על פי דין או על פי הסכם.

   

  שום פעולה או מחדל מצדכם, בשום זמן שהוא, לא יחשבו כוויתור על זכות מזכותכם על פי כתב התחייבות זה, אלא אם נעשו בכתב חתום.

   

  אני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי וכי כל תוכן התחייבות כתב זה ידוע, ברור ומקובל עלי.

   

   

   

   

  ________________                                               ________________

  תאריך                                                                         חתימה

   

  במידה והמצהיר הינו תאגיד יחתום על ההצהרה מי שהוא מורשה החתימה של התאגיד בהתאם להחלטה של התאגיד שנתקבלה כדין. על נוסח הצהרת סודיות זו יחתום כל עובד של התאגיד המבצע עבודה או נותן שירותים לרשות המקומית במסגרת ההתקשרות החוזית שבין הצדדים.‏

   

   

   

  נספח יד'

   

   

   

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

   

  אני הח"מ __________________ מרח'______________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

  אני נציג חב' _________________  (להלן – הספק) ואני מכהן כ__________________ ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה כי –

   

   

  • עד מועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, להלן – החוק) הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002).

   

  או

   

  • הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002), אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

   

   [למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי]

   

   

   

   

   

  __________________

  שם וחתימה