מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי אילת פתוחים כרגיל, לאחר שקיבלה העירייה אישור מפיקוד העורף להשאיר אותם פתוחים. מדיניות ההתגוננות באילת ללא שינוי. סוכות ההצלה בחופים המוכרזים יפעלו כרגיל בין השעות 8:30-16:00 ובששישבת 9:00-16:00.

בצל הלחימה פתחה העירייה מוקד סיוע עירוני זמין בכל זמן ובכל עניין 08-6363990 | 8294* 📞

על רקע המצב הביטחוני וכמענה ראשוני לקליטת מפונים פתחה העירייה את אולם הספורט בית הפועל ואולם בית ספר צאלים

על רקע המצב הבטחוני, תושבי אילת המוכנים לפתוח את ביתם ולארח משפחות בביתם, מוזמנים להירשם במוקד העירוני 106 מכל טלפון 📞

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 4/2023 בדבר –ביטוח כלי הרכב של עיריית אילת

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת לקבל בזאת הצעות לביטוח כלי הרכב של העירייה (לפי הרשימה המצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

להלן מסמכי המכרז להורדה: מסמכי מכרז 4-2023 ביטוחי כלי רכב של עיריית אילת

להלן מסמכי המכרז באופן נגיש

 • כתב הזמנה והנחיות

  1. עיריית אילת מבקשת לקבל בזאת הצעות לביטוח כלי הרכב של העירייה (לפי הרשימה המצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז).
  2. רשאים להגיש הצעות :

  2א'.      סוכני ביטוח בעלי רישיון מורשה בעלי ותק של 3 שנים לפחות ובעלי מחזור פרמיות                   של   1,000,000  ₪ לפחות בכל אחת משלוש השנים האחרונות;

  2ב'.      חברות ביטוח בעלות רישיון מבטח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א – 1981;

  יש לצרף למסמכי ההצעה המוגשים על ידי המציע את הרישיונות והאסמכתאות המתאימות לשם עמידה בתנאי 2א שלעיל.

   

  יש לצרף להצעה ערבות בנקאית מקור בסכום של 20,000 ₪, תוקף הערבות יהיה עד תאריך 15/05/2023, נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח המצ"ב. הערבות תוחזר בסיום הליך המכרז.

   

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו.
   העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

          א. יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים.

  ב. יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).

  ג. על המציע להגיש הצעתו ושאר מסמכי ההצעה על גבי המסמכים שיודפסו מאתר האינטרנט של עיריית אילת, בכתובת www.eilat.muni.il באחריות המציע להדפיס את כל מסמכי ההצעה. על המציע למלא בדיו את כל המחירים, סה"כ סיכומים והפרטים הנדרשים בכל מסמכי ההזמנה. על המציע לחתום בראשי תיבות על כל דף מהמסמכים הנ"ל, לחתום במקום המיועד לכך בכל מסמכי ההזמנה,  ולציין  בכתב ברור את שמו ואת כתובתו כנדרש וכמפורט בהצעת המציע המצורפת למסמכי ההזמנה. כמו כן יש למלא את סכומי הפרמיות. המסמכים יוגשו כשהם חתומים במקור וסגורים במעטפה המצורפת.

  ה.   נוסח הפוליסות יהיו בהתאם לנוסח הפוליסות המצורפות למסמכי המכרז או לחילופין לנוסח הפוליסות הסופי כפי שתפרסם העירייה לאחר הליך ההסתייגויות/הבהרות הקבוע בסעיף 11 להלן.

  .

  ה.   אין לבצע שינויים, תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי ההצעה המקוריים. במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת ההצעה.

  אין לפרק את חוברת ההצעה.

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו-3 לעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיפים אלה וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.

  חתימת המציע _________________

   

  1. כל הסכומים הנקובים במסמכי המכרז, כולל הצעת המציע, כוללים מע"מ על פי הקבוע בחוק.
  2. כל חברת ביטוח רשאית להגיש הצעה אחת בלבד באמצעות סוכן ביטוח אחד וכל סוכן ביטוח רשאי להגיש הצעה אחת בלבד בשם חברת ביטוח אחת בלבד.
  3. וועדת המכרזים תהיה רשאית לזמן את נציגי החברות המציעות ו/או סוכניהן לשם קבלת הבהרות ו/או מידע, התרשמות וקבלת פרטים על ניסיון ביטוחי וסילוק תביעות.
  4. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. מציע שיגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המפרט או בסטייה ממנו יפסל.
  5. הרשות בידי העירייה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את הביטוחים כולם או חלק מהם.
  6. כל משתתף יכול לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד ממפרט הביטוח באתר האינטרנט של עיריית אילת בכתובת: eilat.muni.il.

   

  1. שאלות הבהרה בנוגע למסמכי המכרז ו/או ההסתייגויות ממפרט הביטוחים/נוסח הפוליסות המצורפים למכרז יש להפנות עד ליום 27/01/2023 כולל באמצעות דואר אלקטרוני Irisak@eilat.muni.il. ככל שתחליט העירייה לקבל אי אלו מההסתייגויות למפרט הביטוחים, תשיב העירייה בכתב לשאלות ההבהרה. המענה יחול באופן אחיד על כל ההצעות. המציעים יהיו מנועים להעלות כל טענה המסתמכת על מידע שניתן בע"פ.

   

  השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד סעיף פרוט ההבהרה

   

  המציע בחתמו על מסמכי ההזמנה על נספחיה מצהיר בזאת כי ראה ובדק את כל פרטיה והצעתו כוללת את כל המחירים ואת כל הפרטים והמפרטים לרבות נוסח הפוליסות.

   

  1. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום א' 12/02/2023 בשעה 12:00 בתיבת המכרזים אשר במחלקת המכרזים של עיריית אילת, בית התמר קומה ב'.

   

  1. המציע שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה מתחייב למסור למח' הביטוח של העירייה את תעודות החובה, תוך 7 ימים מיום קבלת הודעה על הזכייה. הפוליסות ימסרו לא יאוחר מחודש מאותו יום.
  2. כל התנאים שבמפרט המיוחד, הינם חלק בלתי נפרד מפוליסת הביטוח ומהאחריות הביטוחית שתינתן על ידי הזוכה.
  3. העירייה שומרת לעצמה להגדיל ו/או להקטין את מספר כלי הרכב המבוטחים במשך תקופת הביטוח באותם תנאים כאמור במסמכים אלה ובפוליסות וללא שינוי בפרמיות השנתיות. במקרה של צמצום תקופת הביטוח חישוב הפרמיה יעשה יחסית לתקופה.
  4. העירייה תהיה רשאית שלא לקבל הצעות של מציעים ו/או סוכנים אשר לא ביצעו בעבר התחייבויותיהם לשביעות רצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספקים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  בהשתתפותו של המציע בהליכי המכרז הוא נותן הסכמתו  ואישורו לאמור לעיל.

   

   

 • מפרט מיוחד

  ההצעה תהיה תקפה לשנה עם אופציה לחידוש לשתי תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת.

  מצ"ב:   רשימת כלי הרכב וסוג הכיסוי המבוקש.

  ניסיון תביעות: פירוט התביעות ברשימה המצורפת.

   הנושאים לביטוח:

  • א. ביטוח מקיף:

  יש לציין הפרטים הבאים:

  פרמיה לתשלום לביטוח חובה ולביטוח מקיף, בכפוף להרחבות כדלקמן:

  השתתפות עצמית – פרוט ההשתתפויות העצמיות בכפוף.

  • הרחבת הכיסוי לנזקי גוף (במידה ולא מכוסה בביטוח חובה) 1,000,000 ₪.

  ביטוח הוצאות משפטיות עד לסך 50,000 ₪.

  • ירידת ערך כתוצאה מתאונה – השתתפות עצמית צ"ל 1.5%.
  • הגדלת גבול האחריות בגין נזק צד ג' רכוש לכדי 550,000 ₪.
  • מערכות המיגון המפורטות בפוליסות (בהתאם למצב הקיים), יכללו בביטוח.
  • נזקי פרעות מהומות ושביתות.
  • נזקי רעידת אדמה וטבע.
  • הביטוח לא יכלול כל חריג לגבי נזק לרכב אשר נגרם מחוץ לדרכים רגילות.
  • הכיסוי לתוספות ואביזרים – עד 5% מערך הרכב יינתן כיסוי ללא חיוב פרמיה.
  • ביטוח שמשות לרכב (עד 24 חודש – שמשה מקורית) כולל במקרה שבר, ללא השתתפות עצמית.

   

   

   

  חתימת המציע _________________

   

  • השתתפויות עצמיות :
   משאית – 5,000 ₪
   פרטי – 1,500 ₪
   מסחרי עד 3.5 טון 2,000 ₪
   נגררים צד ג' – 800 ₪
   אופנועים – 2,000 ₪.
  • ביטוח שירותי דרך וגרירה.
  • כיסוי "רכב חילופי" וקבלתו מהיום הראשון לגבי עד 4 מנהלים אשר שמם יימסר לפני מועד תחילת הביטוח.
  • נזק בשיעור 45% (מערך הרכב) ומעלה ייחשב נזק כליל.
  • במקרה של אובדן כללי או גניבה של כלי רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון שגילו אינו עולה על 12 חודש יחושבו תגמולי הביטוח על פי עלות הרכישה של רכב חדש מאותו סוג ודגם ובהעדר רכב זהה – רכב של אותו יצרן הקרוב אליו ככל האפשר.
  • בנזק חלקי ברכב פרטי ומסחרי עד 4 טון משנת 2008 ואילך: המבוטח יהא זכאי לתקן את כלי הרכב תוך שימוש בחלפים מקוריים חדשים, מאושרים ע"י יבואן הרכב. ברכב מעל 4 טון: החברה תפצה את המבוטחים עבור הערך המלא של נזק חלקי ללא ניכוי בלאי וזאת לכלים שגילם עד 5 שנים.
  • תשלום תגמולי ביטוח בגין גניבת כלי רכב יתבצע תוך 30 יום מיום הגניבה, ויחשב לאובדן כללי.
  • פיצוי עבור נזק חלקי יתבצע עד 14 יום מיום הגשת החשבון למבטח ע"י העירייה.
  • במקרה תאונה בה מעורב יותר מכלי רכב אחד של המבוטח, יחשבו כלי הרכב המעורבים כצדי ג' האחד כלפי השני ותשולם רק השתתפות עצמית אחת.
  • שיעור הניכוי בגין רכב עירייה וזאת לרכב שגילו עד 12 חודש לא יעלה על 10% ורכבים מעל 24 – 12 חודש לא יעלה על 15%.
  • כינון אוטומטי מלא של סכום הביטוח לאחר נזק, ללא תוספת פרמיה.
  • תיקון נזק בחלפים מקוריים – יינתן לרכב עד גיל 24 חודש כאשר רכב מעל גיל 24 חודש יינתנו חלפים מקוריים לחלפים הבטיחותיים.
  • ההגנות שהיו מקובלות על המבטח הנוכחי יהיו מקובלות על המציעים ולא יידרשו הגנות נוספות.

  חתימת המציע _________________

   

  • רכב של העירייה ייחשב צד ג' אחד כלפי השני.
  • העירייה תקבל חינם שירות טיפול תביעות כנגד צד ג'.
  • רשימת השמאים שיטפלו ברכבי העירייה תתואם עם העירייה מראש לכל תקופת הביטוח.

   

  ביטוח צד ג':

  • סה"כ סכום ביטוח לרכוש צד ג' 750,000 ₪.
  • נא לציין גובה הפרמיה לתשלום בטבלה המצ"ב לכל כלי רכב בנפרד וסה"כ.
  • הביטוח מורחב לכיסויים הבאים:
  • הרחבת הכיסוי לנזקי גוף (במידה ולא מכוסה בביטוח החובה) עד 500,000 ₪.
  • ביטוח הוצאות הגנה משפטית עד לסך 50,000 ₪.
  • רכב של העירייה ייחשב צד ג' אחד כלפי השני.
  • העירייה תקבל חינם שירות טיפול תביעות כנגד צד ג'.
  • המציע ימנה גורם מוסמך מטעמו, שיפעל ישירות מול העירייה בכל הכרוך במתן שרות במסגרת הביטוח האמור, לרבות טיפול בתביעות צד ג'.
  • התעריף שיוצע יהיה בתוקף במשך כל תקופת הביטוח ויחול גם על כלי רכב שיתווספו במהלך התקופה וכן יחול על כלי רכב שיחליפו כלי רכב קיימים, בחישוב פרמיה יחסית לתקופה.

   

  ביטוח חובה:

  • נא לציין גובה הפרמיה לתשלום וסה"כ לכל כלי רכב בנפרד, בטבלה המצ"ב.
  *        הפרמיה תשולם ב  –4 תשלומים החל מ – 01.03.2023  ללא דמי אשראי והצמדה.

   

   

   

  חתימת המציע _________________

   

   

  פרטי מגיש ההצעה  ואישור השתתפות בהצעת מחיר לביטוח צי כלי הרכב של העירייה:

   

  שם המבוטח : _______________________

   

  שם הסוכנות:    ­­­­­­­­­­­­­­­_______________________

   

  שם הסוכן:        _______________________

   

  טלפן בעסק:      _______________________

   

  טלפון נייד:        _______________________

   

  כתובת העסק:   _______________________

   

  כתובת דוא"ל: ________________________

   

   

  מאשר את השתתפותי בהגשת הצעות לביטוחי כלי הרכב ונגררים של עיריית אילת, ומקבל עלי את כל התנאים הנלווים אשר במפרט כחלק בלתי נפרד ממרכיבי הפוליסה.

   

 • הצהרת מציע

   

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי ההצעה על נספחיה וכי הדרישות ברורות וידועות לי וכי טרם הגשת הצעתי בדקתי ו/או ידעתי ו/או היה עלי לדעת את המצב לאמיתו וידוע לי כי אהיה מנוע מלטעון כלפי המזמין טענות כגון "תיאור בלתי נכון" או "אי גילוי עובדות בעניין מהותי" וכיו"ב.

  הנני מצהיר ומתחייב כי יש בידי את כל ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים לשם הגשת הצעתי ועמידה בתנאיה.

  עוד ברור וידוע לי כי ככל ואשנה תנאי כלשהו בתנאי הפוליסה תהיה הצעתי פסולה.

  ולראיה באתי על החתום :

   

  שם המציע :                   _______________________

   

  מס' עוסק מורשה :         _______________________

   

  כתובת המציע :              ________________________________

   

  חתימת המציע :             ______________________

   

  תאריך :                        _____________________

 • הצעת מחיר

  לאחר שעיינתי במסמכי הצעת המחיר על נספחיה, והבנתי את הנדרש ממני בהזמנת עבודה זו ובכפוף להצהרתי המצ"ב – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

   

  סה"כ העלות הנדרשת על ידי לביטוחי חובה הינה בסך  __________ ₪ כולל מע"מ לשנה אחת.

   

  במילים: ______________________________________________ ₪ כולל מע"מ לשנה.

   

  סה"כ העלות הנדרשת על ידי לביטוחי צד ג מקיף הינה בסך  ________ ₪ כולל מע"מ לשנה אחת.

   

  במילים: ______________________________________________ ₪ כולל מע"מ לשנה.

   

  סה"כ כולל חובה צד ג ומקיף: _____________ ₪ כולל מע"מ לשנה אחת

   

  במילים: ______________________________________________ ₪ כולל מע"מ לשנה.

   

   

  ___________________                                                 ________________

  תאריך                                                                      חתימה וחותמת המציע

   

   

  הנני מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה ___________________________ אשר יש בחתימתו/ם בתוספת חותמת המציע כדי לחייב את הספק לכל דבר ועניין.

   

   

  __________________

  עורך דין

   

 • לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד 14

  אילת

   

  הנדון : הצהרה והתחייבות

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד לעירייה שליטה בו, הנני מצהיר
  כלהלן :

   

  • אינני נמנה על אחד מאלה :

   

  1. קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.
  2. בן/בת זוגו של עובד /ת עיריית אילת.
  3. תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה 1 – 2 לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה 1 – 2 לעיל מנהל/ת או עובד/ת בתאגיד.

   

  • הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודת העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר /ת מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות בפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

   

   

  ___________                                        ______________________

  תאריך                                                      חתימה וחותמת חברת הביטוח

   

   

   

   

   

   

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

   

  אני הח"מ __________________ מרח'______________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

  אני נציג חב' _________________  (להלן – הקבלן) ואני מכהן כ__________________ ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה כי –

   

  • עד מועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, להלן – החוק) הקבלן ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002).

  או

  • הקבלן ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעברה לאחר יום 31.10.2002), אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

   

   

                  [למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי]

   

   

   

   

  __________________

  שם וחתימה

   

   

 • נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

  להגשה מקור עם ההצעה

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.      14

  אילת

   

   

  ערבות מס' _______________

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  20,000 ₪ (ובמילים: עשרים אלף ₪ )  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת : __________________שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 4/2023 בדבר – ביטוחי רכב של עיריית אילת. אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך 20,000 ש"ח. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 15/05/2023 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

 • פרטי החברה / נתוני בנק

   

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  גזברות

   

  א.נ.,

   

  הנדון : פרטי החברה בהנהלת חשבונות

   

   

  לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

  שם/הבנק ______________מס'/הבנק ___________שם/הסניף__________________

  מס'/הסניף_________ שם/החברה____________________________

   

  מס'/החשבון_______________

   

  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום  _____________________________________

   

  טלפון לברורים________________

   

   

   

  ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

   

   

  בכבוד רב,

   

   

   

   

   

  ________                   _____________                   __________      _________

  תאריך                          מס' עוסק מורשה                    חותמת                  חתימה

   

   

   

 • תצהיר בדבר אי תאום מכרז

   

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז ____________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             _________________________________________________________________
  2. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

  __________    __________    __________________            ______________

      תאריך            שם המשתתף         שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

  _______________                                                            __________________________                           

           תאריך                                                                                    שם מלא + חתימה + חותמת          

   

   

 • מס'

  רישוי

  דגם סוג שנת

  יצור

  קוד

  דגם

  סוג ביטוח נפח מנוע משקל מסחרי הערות
  421-91-302  FAG CF340AD משאית דאף 2021 16-3121 מקיף 26 טון היפוך דחס
  421-91-402 FAG CF340AD משאית דאף 2021 16-3121 מקיף 26 טון היפוך דחס
  69-975-33 FAG CF  330 משאית דאף 2016 16-3104 צד ג' 26 טון היפוך דחס
  69-976-33 FAG CF  330 משאית דאף 2016 16-3104 צד ג' 26 טון היפוך דחס
  85-047-52  FA  55250G18 משאית דאף 2014 13-3163 צד ג' 18 טון דחס
  36-701-78 FES 42 משאית וולוו 2012 12-1052 צד ג' 18 טון דחס
  36-702-78 FES 42 משאית וולוו 2012 12-1052 צד ג' 18 טון מנוף
  56-172-60          18        GT משאית מאן 2007 X צד ג' 18 טון דחס
  26-724-15 F10 משאית וולוו 1998 X צד ג' 27 טון רמ-סע מנוף גרף
  57-987-51   FM9 משאית וולוו 2003 X צד ג' 27 טון היפוך דחס
  369-20-301 FA LF260I19 משאית דאף 2018 16-3224 מקיף 18 טון מנוף
  154-34-802 FA LF260I19 משאית דאף 2020 16-3224 מקיף 18 טון רמ סע + מנוף
  97-932-59 וולבו  FM9 משאית וולוו 2005 X צד ג' 27 טון היפוך דחס
  41-322-14 HIACE

  25L        KLH

  מסחרי טויוטה 2006 413-2300 צד ג' 2500
  53-150-52 היילקס

  25L KUN

  טנדר טויוטה 2013 187-0028 צד ג' 2500 4X4 וו גרירה
  14-886-60 היילקס טנדר טויוטה 2006 863-0015 צד ג' 2690 וו גרירה 4X4
  88-089-14 CONNECT מסחרי פורד 2006 776-0012 צד ג' 1800
  99-293-63            86    TFR

  די מקס  B

  טנדר איסוזו 2008 X צד ג' 2900
  316-74-301 X-TWN 125 קטנוע קימקו 2017 17-2082 צד ג' 125
  414-81-102 3              LFA קטנוע סאן יאנג 2021 20-2100 צד ג 125
  144-10-502 X-TWN 125 קטנוע קימקו 2021 20-2013 צד ג' 125
  144-10-402 X-TWN 125 קטנוע קימקו 2021 20-2013 צד ג' 125
  94-482-30 קואנג יאנג קטנוע קימקו 2015 15-2027 צד ג' 125
  320-68-601 X-TWN 125 קטנוע קימקו 2018 20-2013 צד ג' 125
  320-68-701 X-TWN 125 קטנוע קימקו 2018 20-2013 צד ג' 125
  320-68-801 X-TWN 125 קטנוע קימקו 2018 20-2013 צד ג' 125
  356-66-001 3              LNB קטנוע סאן יאנג 2018 18-2083 צד ג' 125
  356-66-701      3           LNB קטנוע סאן יאנג 2018 18-2083 צד ג' 125
  654-65-201        3         LFA קטנוע סאן יאנג 2019 19-2001 צד ג' 125
  144-10-202 X-TWN 125 קטנוע קימקו 2021 20-2013 צד ג' 125