מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי אילת פתוחים כרגיל, לאחר שקיבלה העירייה אישור מפיקוד העורף להשאיר אותם פתוחים. מדיניות ההתגוננות באילת ללא שינוי. סוכות ההצלה בחופים המוכרזים יפעלו כרגיל בין השעות 8:30-16:00 ובששישבת 9:00-16:00.

בצל הלחימה פתחה העירייה מוקד סיוע עירוני זמין בכל זמן ובכל עניין 08-6363990 | 8294* 📞

על רקע המצב הביטחוני וכמענה ראשוני לקליטת מפונים פתחה העירייה את אולם הספורט בית הפועל ואולם בית ספר צאלים

על רקע המצב הבטחוני, תושבי אילת המוכנים לפתוח את ביתם ולארח משפחות בביתם, מוזמנים להירשם במוקד העירוני 106 מכל טלפון 📞

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז פומבי מס' 13/2022 בדבר – מתן שירותי הדברה וטיפול במזיקים עבור עיריית אילת – מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ד' 08/06/2022 בשעה 12:00

פרטי מכרז

עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע שירותי הדברה וטיפול במזיקים כאמור במפרט המיוחד ובשאר מסמכי המכרז על נספחיו.

להלן מסמכי המכרז בקובץ PDF מסמכי מכרז 13-2022 מתן שירותי הדברה וטיפול במזיקים ובמכרסמים עבור עיריית אילת

להלן מסמכי המכרז באופן נגיש

 • מכרז פומבי מס' 13/2022

  בדבר  מתן שירותי הדברה וטיפול במזיקים עבור עיריית אילת

   

        כתב הזמנה והנחיות

   

  1. עיריית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע שירותי הדברה וטיפול במזיקים כאמור במפרט המיוחד ובשאר מסמכי המכרז על נספחיו.

   

  1. רשאים להשתתף בהגשת ההצעות :

   

  • א. מי שהינו עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.
  • ב. מי שהינו בעל עסק מורשה על פי כל דין לספק שירותי הדברה.
  • ג. מי שהינו בעל רישיון תקף להדברה במבנים ובשטח פתוח או רישיון איוד תקף על שם המשתתף, מהמשרד להגנת הסביבה.
  • ד. מי שעומדים לרשותו הציוד וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודה.
  • ה. מי שהינו בעל ניסיון של שנתיים לפחות בעבודות מסוג, בסדר גודל ובהיקף כספי בדומה לעבודה זו.
  • ו. מי שצרף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט להלן.
  • ז. מי שרכש את מסמכי המכרז.

   

  2.1        יש לצרף להצעה ערבות בנקאית בסכום של 25,000 ₪, תוקף הערבות יהיה עד תאריך 31/08/2022, נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח המצ"ב.

  2.2        יש לצרף העתקי תעודות ואישורים המעידים על האמור בסעיף 2-ג, וכן אסמכתאות על ביצוע עבודות כמצוין בסעיף 2 – ה ולהגישן בחוברת נפרדת אשר תצורף למסמכי ההצעה המוגשים על ידי הספק. יודגש כי בנוגע לאסמכתאות הנדרשות בסעיף 2-ה על המציע לצרף אישורים מצדדים שלישים (הזמנות, הסכמים, חשבונות, מכתבים, אישור רואה חשבון וכד'). מציע לא יכול להעיד על עצמו.

  2.3        לא ניתן להגיש הצעה משותפת של מספר גופים משפטיים ו-או ליחס למציע הסמכה, ניסיון והיקפי עבודה של אדם או גוף משפטי אחר.

   

  אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

                

  1. להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמפורט להלן:

   

          א. יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין, אישור מס הכנסה וניכוי מס, אישור ניהול ספרים.

   

  ב. יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד (אין למלא בעיפרון).

   

  ג. יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.

   

  ד. יש להגיש את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה בהתאם להוראות וכן את דף הצעת הספק הנמצא בחוברת. המסמכים יוגשו כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.

   

  ה. יש להגיש את ההצעה על גבי הטפסים המקוריים בלבד.

   

  ו. אין לבצע שינויים,  תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים.

  במידה ולמגיש ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא – יצרף מסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת המכרז.

   

  • מציע שהצעתו תתקבל מתחייב להפקיד ערבות ביצוע, בנוסח ובסכום כמפורט בנספח המצורף להסכם, בתוקף לכל תקופת הביצוע.

   

                                                  אין לפרק את חוברת המכרז/ההצעה.

   

  חתימת המציע: ________________

  1. את ההצעה יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 ו-3 לעיל. מציע העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיפים אלה וכן בהתאם למפרט המצ"ב ושאר מסמכי המכרז.
  2. כל הסכומים במכרז זה, כולל הצעת הקבלן, כוללים מע"מ על פי הקבוע בחוק.
  3. בהתאם לקבוע בתקנה 19 לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987 רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לזמן מציע לברור פרטים, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי (העירייה תהיה רשאית לשקול ניסיון קודם שיש לה עם מציע), לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו. העירייה אף תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה אם מתנהלת חקירה פלילית כנגד המציע ו/או מי מבעלי מניותיו (בגין עבירות של טוהר המידות כגון מרמה או שוחד אך לא רק) ו/או אם מתנהלת חקירה פלילית בנושא רלוונטי הנוגע למתן השירותים במכרז. המציע יהיה חייב להמציא הפרטים ו/או ההבהרות שנדרשו ככל ונתבקשו כאלה. סרב המציע למסור מסמך או הסבר כאמור, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה להסיק מסקנות בהתאם לראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
  4. העירייה תהיה רשאית לבצע את העבודה במלואה או חלקים ממנה ו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מספר מציעים שונים. העירייה אף רשאית שלא לקבל אף הצעה.
  5. במידה ויימצא כי התקבלו שתי הצעות מחיר זולות זהות, יבוצע הליך תחרותי נוסף בו המציעים שהגישו הצעות מחיר זהות יתנו במועד שתורה הוועדה, הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים לעומת הצעתם המקורית, לא הגיש מציע הצעה נוספת תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.
  6. על אף האמור לעיל, מצאה ועדת המכרזים כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.
  7. העירייה רשאית שלא לבחור במציע הזול ביותר ולהעדיף הצעתו של מציע שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום שיפוט העיר אילת על פני הצעה של מציע שאינו מקומי ובלבד שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה גבוהה למעלה מ-5% מהצעתו של המציע שאינו מקומי.
  8. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו.
  9. שאלות הבהרה למסמכי המכרז ניתן לשלוח לכתובת דוא"ל sami@eilat.muni.il  עד תאריך 20/05/2022,  תשובות ישלחו בכתב לכל משתתפי המכרז.

  השאלות יועברו בקובץ Word ובהתאם למבנה המפורט:

  מס"ד עמוד סעיף פרוט ההבהרה
         

   

  1. כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז, אם וככל שיעשו על ידי העירייה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל משתתפי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה. לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או הסברים שניתנו בעל פה כאמור.
  2. מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום ד' 08/06/2022 בשעה 12:00 במשרד מח'  המכרזים בעיריית אילת, במסירה ידנית. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור לא תובא לדיון.
  3. פתיחת תיבת המכרזים במשרדי מחלקת המכרזים תעשה ביום ד' 08/06/2022 בשעה 12:00. כל מי שמעוניין להשתתף בעת פתיחת התיבה, רשאי לעשות כן.
  4. ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת ההצעות למכרז זה נקבעה ליום ד' 08/06/2022 בשעה 12:00 ופתוחה לכל.
  5. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרד מח' מכרזים תמורת 1,000 ₪ שלא יוחזרו.

  בחתימתו של המציע על הסכם זה ונספחיו, נותן המציע הסכמתו  אישורו לאמור לעיל.

   

  חתימת המציע: ________________

 • הסכם שרות

  ( עפ"י  מכרז פומבי מס' 13/2022)

   

  בדבר  מתן שירותי הדברה וטיפול במזיקים ומכרסמים עבור עיריית אילת

   

   

  שנערך ונחתם באילת ביום ___ בחודש _____ בשנת _____

   

   

   

  ב י ן

   

   

  עיריית אילת

  באמצעות ראש העיר וגזבר העירייה

  בית התמר, ת"ד 14, אילת

                                                             

                                                                                 ( להלן – "העירייה")                                    מצד אחד ;

   

   

   

  ל ב י ן

   

   

  שם: _____________________

   ע.מ./ח.פ. מס': _______________

  כתובת : _______________________

  דוא"ל: ____________________________

  טלפון : ______________

   

                                                         ( להלן – "הספק" ו/או "הקבלן" בהתאמה)                    מצד שני ;                                                                                                                                            

   

   

  ה ו א י ל              ועיריית אילת פרסמה מכרז פומבי לשם קבלת שירותי הדברה וטיפול במזיקים ומכרסמים בתחום שיפוט העיר אילת הכל בהתאם להוראותיו של ההסכם על נספחיו לרבות המפרט המצורף בזאת כחלק בלתי נפרד מההסכם (להלן: "השירותים" ו/או "העבודות" בהתאמה).

   

  ו ה ו א י ל            וקבלן השירות מצהיר כי הינו בעל ההכשרה, הידע והניסיון המקצועי, היכולת והאמצעים לספק השירותים האמורים לעיל.

   

  ו ה ו א י ל             והקבלן הגיש הצעתו למכרז והעירייה הכריזה עליו כזוכה.

   

  ו ה ו א י ל             והעירייה מסכימה למסור לקבלן את עבודות השירותים בהתאם לתנאי חוזה זה.

   

   

   

    אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. מבוא ומפרט

   

  1.1. המבוא לחוזה זה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד  מחוזה זה.

   

  1.2. המפרט המצורף לחוזה זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד מן החוזה ויפורש ביחד עימו.

   

   

  1. מונחים

   

  בחוזה זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב  פירוש אחר.

   

  "עבודה/עבודות/שירותים" – שירותי הדברה וטיפול במזיקים ומכרסמים כמפורט במפרט המיוחד.

   

  "עיריית אילת" – באמצעות מורשי החתימה החתומים על הסכם זה.

   

  "המנהל" – מנכ"ל עיריית אילת או מי שיימנה לאחראי על ביצוע פעולות אלו.

   

  " המפקח " – פירושו – מי שהוסמך על ידי העירייה להיות המפקח מטעמה על ביצוע מתן השירותים על פי חוזה זה.

   

  "הקבלן " – פירושו – לרבות עובדיו של קבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששירותיהם יושכרו או יירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו לביצוע השירות ו/או חוזה זה או בקשר אליהם לרבות קבלני משנה וכל מי שקבלן השירות אחראי על פי כל דין למעשיו או מחדליו.

   

   

  1. הצהרות הקבלן

   

  בחתימתו על חוזה זה מצהיר ומאשר הקבלן כדלקמן:

   

  3.1             כי הוא יכול ומסוגל לבצע את השירותים כנדרש לפי הסכם זה. כן מצהיר הקבלן כי העבודות במסגרת השירותים הנדרשים בחוזה זה בהירים לו, וכי הוא מתחייב לבצען במירב הקפדנות והיעילות המקצועית ולשביעות רצון העירייה.

   

  3.2             כי הצעת המחיר כפי שהוצעה לרשות המקומית ונתקבלה על ידה במסגרת המכרז בו זכה, מאפשרת לו לבצע באופן מלא את כל ההתחייבויות המוטלות עליו בהתאם לחוזה זה וכן על פי כל דין.

   

  3.3             כי הוא ו/או מי מעובדיו שיועסק על ידו במסגרת חוזה זה, הינם בעלי כל הרישיונות, התעודות וההיתרים הדרושים על פי כל דין, לרבות החוק להסדרת העיסוק בהדברה תברואתית, 2016-התשע"ו וחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג- 1993 ,לשם ביצוע השירותים, לרבות רישיון עסק בר תוקף ורישיון לכל ציוד אחר הטעון רישוי שישמש אותו ו/או את עובדיו לביצוע השירותים, והוא מתחייב לדאוג לכך כי כל הרישיונות, התעודות וההיתרים האמורים יהיו בני תוקף, כל תקופת תוקפו של חוזה זה ויוצגו לביקורת העירייה, ככל שיידרש.

   

  3.4                 כי הוא ועובדיו ימלאו אחר הוראות כל דין ו/או רשות מוסמכת, בכל הקשור בביצוע השירותים, כפי שיעודכנו, מעת לעת, לרבות, תקנות הבטיחות בעבודה, עובדים בחומרי הדברה התשכ"ה – 1964, חוק רישוי עסקים, תשכ"ה – 1992 , החוק להסדרת העיסוק בהדברה תברואתית התשע"ו 2016, חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג – 1993 ותקנותיו, חוק הגנת הצומח, התשט"ז – 1956 ותקנותיו ולרבות ההוראות וההנחיות שתתפרסמנה, מעת לעת, על ידי המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים כגון: המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ומשרד החקלאות.

   

  3.5             מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שכל פעולה הקשורה בביצוע השירותים ואשר ביצועה מחייב קבלת רישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין, תבוצע רק לאחר קבלת אותו רישיון / היתר / מילוי אותו תנאי על ידי הקבלן ו/או מי מעובדיו.

   

  3.6             כי יישא עמו את רישיונו בעת ביצוע ההדברה, ויציגו לפי דרישה.

   

   

  חתימת המציע: ________________

   

   

   

  3.7             כי בטרם ביצוע הדברה יבחן אם התקיימו הנסיבות המנויות בתוספת הראשונה לחוק להסדר העיסוק בהדברה תברואתית התשע"ו 2016 לעניין אותו מזיק, אם נקבעו, או אם ניתן אישור להדברת אותו מזיק לפי סעיף 22 לחוק במקרה של אישור חריג, בנוסף תבחן הדברה נוספת על פי צו הסדרת העיסוק בהדברה תברואית (היתר מיוחד לביצוע פעולות הדברה), התשע"ח – 2018, כי בביצוע הדברה יפעל המדביר בהתאם להוראות כל דין החל עליו לעניין ביצוע ההדברה ובהתאם להוראות אלה.

   

  3.8             כי ימסור לעירייה לפני ביצועה של העבודה מידע לעניין טיבה של ההדברה, ובכלל זה שם תכשיר ההדברה שנעשה בו שימוש, הסיכונים הכרוכים בהדברה, יעילותה והפעולות הנדרשות טרם ביצועה, במהלכה ובסיומה, בין השאר לפי ההוראות הקבועות בתווית התכשיר. כי לא יבצע הדברה אלא בתכשיר הדברה רשום, ובהתאם למטרות השימוש ולהוראות הקבועות בתווית התכשיר.

   

   

  3.9             כי יעשה שימוש באמצעים המתאימים ביותר להצלחת ההדברה, אשר פגיעתם באדם, בבעלי חיים אחרים ובסביבה קטנה ככל האפשר ואשר אין בהם כדי לגרום סבל מיותר למזיקים.

   

  3.10           כי ינקוט את כל האמצעים הדרושים למניעת פגיעה באדם ובסביבה, ובכלל זה בסביבה טבעית, במגוון הביולוגי, בבעלי חיים אחרים ובצומח, לרבות בערך טבע מוגן ובחיית בר מוגנת, טרם ביצוע ההדברה, במהלכה ובסיומה.

   

  3.11           כי לא יבצע הדברה בתחום שמורת טבע בלא היתר לכך מאת מנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, לפי חוק גנים לאומיים.

   

  3.12           כי לאחר ביצוע ההדברה יבדוק נוכחות מזיקים ואת הצלחת פעולת ההדברה, בין השאר באמצעות ניטור אם נדרש, ויבצע ככל הנדרש פעולות נוספות להשלמת ההדברה.

   

  3.13           כי יתעד את הפעולות שביצע טרם ביצוע ההדברה, במהלכה ובסיומה, ובכלל זה את פעולות הניטור וכן ימסור העתק מהתיעוד לעירייה וישמור את התיעוד.

   

  1. ציוד

   

  על הקבלן להיות בעל ציוד ומכשור מקצועי המתאים לצורך מתן השירותים המפורטים במפרט המצורף, להנחת דעת העירייה או מי מטעמה והינו מצהיר כי ברשותו כלי-עבודה וחומרי עזר וכל ציוד אחר כנדרש לצורך ביצועם. למען הסר ספק מוצהר בזה כי כל הציוד הקיים ו/או שיירכש בעתיד לצורך ביצוע השירותים הינו בבעלות הקבלן ועל חשבונו, ולקבלן לא יהיו כל תביעות ו/או דרישות לתשלום מהעירייה בגין רכישת ציוד זה.

   

  1. עובדים-אספקת כוח אדם ותנאי עבודה

   

  5.1           הקבלן מצהיר ומאשר כי בחתימתו על חוזה זה הוא מבצע את החוזה כקבלן עצמאי וכל זכות הניתנת לעירייה ו/או מי מטעמה להורות, לפקח או להדריך את הקבלן ו/או מי מטעמו המחייבת פיקוח שוטף על הקבלן, לא תראה כבאה ליצור יחסי עובד ומעביד, אלא כדי לגרום לקיום מלא של התחייבויותיו של הקבלן כמפורט בחוזה זה על נספחיו ועל פי כל דין.

   

  5.2           הקבלן ישלם את שכרם של העובדים שיועסקו על ידו ויישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשאת בהם לפי הדין או הנוהג.

   

  5.3           הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה על כוח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום העבודה וממנו, וכל דבר אחר הכרוך בכך והכל בהתאם לכל דין.

   

  5.4           הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, על פי ההכשרה המתאימה במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה/העבודות ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע לכל עבודה ועבודה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך שבא-כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודה במשך כל שעות העבודה. הקבלן יתאים את כוח האדם שברשותו בהתאם לעבודות שימסרו לו מהעירייה מעת לעת.

   

   

   

  חתימת המציע: ________________

   

   

  5.5           לביצוע העבודה יעסיק הקבלן עובדים על-פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, ו/או על-פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה מלא ובהתאם לכל דין ויקיים את תנאי העבודה הנדרשים, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל-פי כל דין.

   

  5.6           הקבלן מתחייב כי בביצוע השירותים לא יועסקו על ידו עובדים שהינם עובדי הרשות המקומית וכי כל העובדים שיועסקו על ידו הינם מגיל 18 ומעלה. כמו כן מתחייב הקבלן כי לא יועסקו עובדים זרים שאין בידם היתר עבודה כדין.

   

  5.7           הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודה הפרשות לקרנות פנסיה וגמל וכן מסים לקרנות אלה בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על-פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין.

   

  5.8           הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על-פי על דין, ובאין דרישה חוקית – כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,  התשי"ד – 1954.

   

  5.9           היה ותתבע העירייה ו/או מי מטעמה על ידי הקבלן ו/או עובד מעובדיו של הקבלן, ישפה ו/או יפצה הקבלן את העירייה, מיד עם דרישה, בגין כל סכום שזו תשלם או תחויב לשלם עקב כל חיוב שיוטל על העירייה. כל סכום כאמור יחשב בבחינת חוב של הקבלן לעירייה על פי חוזה זה על נספחיו.

   

   

  1. שעות עבודה

   

  6.1. הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בתאום ובשיתוף פעולה מלא עם המפקח ולפעול בהתאם להוראותיו והנחיותיו.

   

  6.2. השירותים ו/או כל עבודה אחרת הנוגעת להם לא יבוצעו בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל ו/או בניגוד לחוק שעות העבודה ומנוחה ו/או חוק העזר למניעת רעש, למעט מקרים מיוחדים שיקבלו את אישור המפקח והכל בהתאם למסמכי החוזה ולהוראות הדין.

   

  6.3. הקבלן יעשה כל מאמץ על מנת שההפרעות העלולות להיגרם על ידו לציבור יהיו מועטות ככל האפשר.

   

  6.4. המפקח יהיה רשאי במקרים מיוחדים לדרוש מהקבלן ביצוע עבודות השירותים גם בשעות מוקדמות או מאוחרות, אם יהיה צורך בכך.

   

  6.5. הקבלן מתחייב ליתן כל שרות שיידרש תוך פרק זמן הזמן לטיפול בתקלות כמפורט במפרט המיוחד המצורף. לא עמד הקבלן במועד האמור לעיל ולא קיבל אורכה מהמפקח תהיה העירייה רשאית למסור את עבודת השירות המסוימת לקבלן אחר ולגבות את הוצאות העבודה מהקבלן. העירייה תהא רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה את הסכום ששולם לקבלן האחר בשל אי ביצוע העבודה על ידו כאמור לעיל. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות העירייה להתייחס לאי ביצוע כאמור כאל הפרה יסודית המזכה את העירייה בביטולו של החוזה.

   

  6.6  העירייה אינה מתחייבת למסור מספר מסוים ו/או היקף עבודות מסוים במהלך תקופת החוזה ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תלונה בעניין זה.

   

  1. אי ביצוע העבודה כיאות

   

  א. קבע המפקח כי עבודת השירות או חלק ממנה אינו מבוצע כנדרש תהא קביעתו סופית ועל הקבלן לשוב מיד ולתקן עבודתו.

   

  ב. קבע המפקח כי טיב ביצוע העבודה כאמור לעיל אינו לשביעות רצונו יזהיר המפקח את הקבלן בכתב ואם לא שופר המצב תוך 24 שעות לאחר מתן אזהרה זו, רשאית העירייה לפנות לקבלנים אחרים שייבצעו את השירותים כולם או מקצתם ולשלם עבור ביצוע השירותים מתוך הכספים המגיעים לקבלן.

   

   

   

  חתימת המציע: ________________

   

   

   

  1. התמורה

   

  8.1. תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן בהתאם להסכם זה מתחייבת, העירייה לשלם לקבלן את הסכום שיתקבל ממכפלת הכמויות שבוצעו בפועל במחירים הנקובים בהצעת הקבלן ושהוזמנו ואושרו על ידי המנהל בכתב (להלן – "התמורה").

   

  8.2. התמורה המגיעה לספק מהעירייה עבור השירותים (ותיקונים) שבוצעו על ידי הקבלן בחודש מסוים, תשולם לו תוך 45 יום מהיום שבו יגיש הקבלן חשבון וחשבונית כדין לעירייה ובתנאי כי החשבון אושר ע"י העירייה.  תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא כל חבות עד לבירורם הסופי ואישורם ע"י העירייה ואי תשלום חשבון לא מאושר לא ייחשב כהפרת חוזה מצד העירייה.

   

  8.3   ככל והעירייה תאריך את תקופת ההתקשרות בהתאם להוראות חוזה זה, פעם אחת בשנה יתבצע עדכון מדד. מדד הבסיס יחשב המדד האחרון הידוע במועד החתימה על החוזה  והעדכון יהיה למדד המחירים הכללי בכל שנה באותו החודש.

   

  8.4. מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לקבלן לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים וכן יתר התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין והקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עליות שכר עבודה, שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל גורם נוסף אחר. סכום התמורה הינו הסכום המלא והיחיד שתידרש העירייה לשלם לקבלן השירות תמורת השירותים ותמורת ביצועו של חוזה זה.

   

  8.5. כל המחירים בחוזה זה, כולל הצעת הקבלן, כוללים מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.

   

  8.6. כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים או על העסקה שעל פי חוזה זה יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. העירייה תנכה מהסכומים שיגיעו לקבלן כל סכומים שעליו לנכות לפי כל דין ובכלל זאת מיסים היטלים ותשלומי חובה והעברתם לזכאי תהווה תשלום לקבלן.

   

  8.7. מבלי לפגוע באמור לעיל מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהעירייה תנכה מכל תשלום שישולם לו עפ"י הסכם זה, מיסים ו/או תשלומי מלווה חובה ו/או היטלים בשעורים שהעירייה תהיה חייבת לנכותם במקור לפי הדין, אלא אם ימציא הקבלן לעירייה לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שעור הניכוי כאמור.

   

  8.8  הרשות המקומית תהיה רשאית לעכב לספק  כספים מכספי התמורה המגיעים לו במסגרת חוזה זה, אם וככל שבביקורת שבוצעה לספק  התגלה כי ספק השירות מפר זכויות עובדים ו/או לא משלם להם את תנאי השכר כפי שנקבע על פי דין או הסכם. לספק  לא תהיה שום טענה ו/או תביעה בעניין זה והרשות המקומית רשאית לעכב הכספים עד להסדרת הליקויים בדבר זכויות העובדים והמצאת אישור על הסדרה כאמור.

   

   

  1. אי תחולת יחסי עובד מעביד

   

  9.1    הקבלן מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעירייה ו/או לרכושה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע – או אי ביצוע – התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה.

   

  9.2    הקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן או מישהו מטעמו לבין העירייה יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן, במתן השירות, ובביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדים של הקבלן בלבד ולא יהיו בינם ובין העירייה כל יחסי עובד ומעביד.

   

  9.3  האחריות המלאה לתשלום מלוא שכר העבודה ונלוות לעובדי ספק השירות לרבות שכר העבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות יחולו על הקבלן וישולמו על ידו, והעירייה לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ודרך.

   

   

  חתימת המציע: ________________

   

   

   

  1. אחריות לנזקים

   

  10.1   הקבלן מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שיגרמו לרכוש העירייה, ו/או לגופם ו/או לרכושם של כל אדם אחר לרבות, עובדי העירייה ו/או מי מטעמם, או כל צד שלישי עקב מעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה, וכן הוא מתחייב לפצות את העירייה על כל סכום שתחויב העירייה לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.

   

  10.2  הקבלן ישפה את העירייה בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או רשלנותו ו/או הפרת חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים ו/או ציוד לקוי. אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שבוצע על ידי קבלני המשנה מטעמו.

   

  10.3  הקבלן מתחייב לטפל בכל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל, מיד או במועד קרוב ביותר לקרותם לרבות נשיאה בכל עלות הכרוכה בטיפול כאמור כולל הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין.

   

  10.4  העירייה תודיע לקבלן על כל דרישה לתשלום ו/או תביעה שתגיע אליה והקבלן יהיה חייב לטפל על חשבונו בכל הקשור בדרישה ו/או בתביעה לרבות נשיאה מלאה בטיפול משפטי. אין באמור לעיל כדי למנוע מהעירייה לטפל ו/או להתגונן באמצעות באי כוחה ולדרוש שיפוי מלא מהקבלן בגין הוצאות אלה. הקבלן ישפה את העירייה באופן מלא מיד עם דרישה.

   

  10.5  סיומו של הסכם זה ו/או השלמת השירותים לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה ו/או מהעבודה ו/או מהציוד ו/או הקשורים אליהם.

   

   

  1. ערבות לקיום החוזה

   

  להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על-פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי העירייה, ימציא הקבלן לעירייה, בטרם חתימת החוזה, ערבות בנקאית – בנוסח ובסכום שנקבע בנספחים לחוזה. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בחוזה זה. הערבות תישאר בתוקף עד לסיומו של החוזה על הארכותיו ככל שיהיו כאלה.

  חילוט הערבות, ככל שתעשה על ידי העירייה, לא יהא בה כדי למנוע ו/או לגרוע מזכותה של העירייה  לקבל כל סעד לו היא זכאית הן על פי חוזה זה והן על פי דין, בגין כל נזק אשר נגרם ו/או יגרם לה בשל הפרה של תנאי מתנאי חוזה זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

   

  1. ביטוח
   • מבלי לגרוע מאחריות ספק השירות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב ספק השירות לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח ו' (להלן: "דרישות ביטוח") המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות.
   • היה ולדעת ספק השירות יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב ספק השירות לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

   

  חתימת המציע: ________________

   

  • ביטוחי ספק השירות יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי ספק השירות לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העיריה, 30 יום מראש.
  • ספק השירות מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.
  • מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי ספק השירות, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי ספק השירות כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את ספק השירות מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.
  • אם לא יבצע ספק השירות את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא העיריה רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת ספק השירות ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והעיריה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה למציע בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מספק השירות בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על העיריה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור ספק השירות, וספק השירות מוותר בזה על כל טענה נגד העיריה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.
  • מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.
  1. אי מתן שירות

  מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדים או שיעמדו לעירייה על פי חוזה זה ועל פי כל דין, מסכימים הצדדים, כי כל מקרה של אי-מתן שירות ע"י הקבלן ו/או עובדי הקבלן כמוסכם בחוזה זה, יהווה הפרת חוזה והעירייה תהא זכאית אך לא חייבת לפנות לקבלן אחר לקבלת שרות שיבצע את העבודה על חשבון הקבלן ולשלם לו מתוך הכספים המגיעים לקבלן ו/או לגבות מהקבלן את המחיר ששילם לעובדים או לספקים אחרים בגין קבלת השירות.

   

  1. הסבת ההסכם

  הקבלן מתחייב לא להסב לאחר ו/או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיו, במתן השירות לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך הסכמת העירייה בכתב ומראש. העסקת עובדים לשם ביצוע השירותים נשוא הסכם זה לא תחשב כהסבת ההסכם.

   

  הרשות המקומית לא תאשר העסקת קבלן משנה שאינו עומד בתנאי הסף שנקבעו במכרז בו זכה הקבלן.

   

  אם וככל שאשרה הרשות המקומית העסקת קבלן משנה, לא יהיה באישור זה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לקיום התחייבויותיו החוזיות ו/או על פי כל דין. הקבלן ימשיך לעמוד מול הרשות המקומית בכל פניה ו/או דרישה הנוגעת ליישום הוראות חוזה זה.

   

  1. שינויי הסכם

  כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

   

  1. הפרה יסודית

  16.1.   הפרת אחד או יותר מהסעיפים 3,4,5,6,7,10,11,12,13,15 של חוזה זה תיחשב הפרה יסודית, היורדת לשורשו של החוזה.

   

  • בכל מקרה שאחד הצדדים יבצע הפרה יסודית של החוזה יזכה הדבר את הצד השני, בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי החוזה או על פי כל דין, לכל תרופה או סעדים אחרים נוספים, בזכות לבטל החוזה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לצד השני ובמקרה כזה יהיה חוזה זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור.

  חתימת המציע: ________________

  1. תקופת החוזה

   

  17.1. תוקפו של חוזה זה יהיה ל- 12 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה, ואם לא נמסר צו כאמור – ממועד החתימה על החוזה בכפוף לקבוע בחוזה זה, (להלן – "תקופת החוזה").

   

  17.2. שלושת החודשים הראשונים לביצוע החוזה ייחשבו כתקופת ניסיון, בסיומם רשאית העירייה להפסיק את עבודת קבלן השירות ולהתקשר עם קבלן שירות אחר כראות עיניה.

   

  17.3. באם יתרשל קבלן השירות במתן שירותיו או לא יספק השירותים כנדרש ממנו על פי תנאי החוזה כולם או חלקם, תהיה העירייה רשאית להפסיק את שרותיו של ספק השירות בכל עת בתוך תקופת החוזה, לאחר מתן הודעה של חודש ימים מראש ולמסור את ביצוע השירותים לאדם אחר, אם בקבלנות ואם באופן אחר, ובתנאים שתחליט עליהם העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט. כל ההוצאות שתעלנה על הוצאות העירייה אילו היה ממשיך ספק השירות לעבוד, תחולנה על ספק השירות והעירייה לא תהיה חייבת לפצות את ספק השירות בגין הפסקת החוזה למעט תשלומים בגין השירותים שכבר בצע ספק השירות עבורה ושאושרו על ידי המנהל.

   

  17.4. לעירייה תהא האופציה להאריך את החוזה בשתי תקופות של 12 חודשים כל אחת ובתנאי שהקבלן עמד בהתחייבויותיו בתנאי חוזה זה. תנאי חוזה זה יחולו על תקופת האופציה בשינויים המחייבים.

   

  17.5. בכדי להסיר כל ספק, הוסכם בין הצדדים כי בתום תקופת החוזה לא תהיה העירייה חייבת במתן כל הודעה על הפסקת שרותיו של ספק השירות ושירותיו יפסיקו מיד עם גמר תקופת החוזה ללא כל הודעה.

   

   

  1. הפסקת עבודה בשל כוח עליון

   

  לצורכי סעיף זה "כוח עליון" – פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות – בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו וכן כל תופעת טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם.

   

  18.1 ניתנה לספק הודעה המחייבת את הפסקתה או ביטולה של העבודה או מתן השירותים בנסיבות של כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה לספק ו/או לעירייה שליטה עליהם, תופסק העבודה בהתאם לקבוע בהודעה ובהתאם להוראות סעיף זה להלן.

   

  18.2 ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו באופן חלקי בשל כוח עליון והספק יבקש להשתחרר מהתחייבויותיו החוזיות ולסיים את תקופת ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם, יאפשר המזמין לספק לעשות כן מבלי שהדבר יהווה הפרה חוזית וזאת בכפוף למתן הודעה מראש המאפשרת לרשות זמן סביר למסור את ביצוע העבודה לספק שירותים אחר. ככל והספק יבחר להמשיך ולספק את מתן השירותים באופן חלקי כפי שהתבקש על ידי המזמין, ישולם לו באופן יחסי בהתאם להיקף השירותים שנתן. הספק לא יהיה זכאי לפיצוי בגין צמצום השירותים ו/או העבודה כאמור.

   

  18.3 ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסק בשל כוח עליון וההתקשרות לא בוטלה, עם סיום תקופת ההפסקה וככל וההתקשרות עודנה בתוקף, רשאי הספק לבקש ארכה באשר לתקופת ההסכם התואמת ככל שניתן את משך תקופת ההפסקה והמנהל יקבע בשיקול דעתו הבלעדי האם לתת את הארכה המבוקשת וכן את משכה בין היתר בהתחשב באופי ההתקשרות וצורכי העירייה ובתנאי והבקשה הוגשה לא יאוחר מ-14 יום מסיום תקופת ההפסקה. היה והחליט המנהל שלא לתת ארכה, לא תהיה לספק כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין ולא יהיה זכאי לכל פיצוי.

  18.4 ככל והעבודה ו/או מתן השירותים הופסקו בשל כוח עליון ובמהלכה הגיעה תקופת ההסכם לכדי סיום או לחילופין נמסרה הודעה על ביטול ההתקשרות בגין נסיבות שהן בבחינת כוח עליון, ישולם לספק בגין שירותיו כפי שניתנו עד למועד קבלת ההודעה כאמור לעיל ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין הפסקתה המוקדמת של ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם ולא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקתה המוקדמת.

   

   

   

  חתימת המציע: ________________

   

   

   

  1. שונות

  19.1  כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.

   

  19.2  כל מכתב אשר ישלח למשנהו בדואר רשום יחשב כאילו נתקבל כעבור 48 שעות מעת הבאתו למשלוח למשרד הדואר ואם נשלח באמצעות הפקס או הדואר האלקטרוני יחשב כנתקבל באותו יום בכפוף להמצאת אישור על קבלתו בתוספת שם המקבל ושעת קבלת הפקס (אין די באישור מערכת על קבלת המייל).

   

  19.3  הצדדים מצהירים בזה כי קראו את ההסכם, מבינים אותו ומסכימים  לתוכנו בהיותו ביטוי נאמן לרצונם ההדדי.

   

  19.4   סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצדדים לגבי הסכם זה תהיה לבית המשפט השלום באילת או המחוזי בבאר שבע לפי העניין.

   

  19.5   כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

   

   

   

   

   

   

  _____________________

                                                                                        חתימה וחותמת ספק השירות

   

   

   

  1. "אנו מאשרים כי נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים  הדרושים לפי כל דין.

   

  1. כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי _____________ לשנת הכספים ________________". התחייבות תקציבית מספר _________________.

   

  ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן:

   

   

   

  בשם עיריית אילת:

   

   

  ____________                          ________________________

  חותמת הרשות                                              העירייה

   

   

  אני הח"מ המשמש/ת  כיועץ/ת המשפטי/ת של הרשות המקומית מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה

  ______________ ת.ז. מס' _______________ו_________________ ת.ז. מס' _______________ אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין. הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.

   

  ___________________

   

 • מפרט כללי (אספקת שירותים)

   

   

  1. למפרט זה מצורף מפרט מיוחד המהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה.
  2. כל החומרים שיסופקו ע"י הספק ויהיו מסוג מעולה ויעמדו בכל הדרישות התקן הישראלי העדכני כאמור בהסכם על נספחיו.
  3. הספק מתחייב לבצע את העבודה ו-או השירותים ככל שיידרש (להלן: "שטח העבודה") בתאום מלא ועל פי הוראות המפקח ו-או גורמים נוספים ככל שיידרש ולאפשר גישה חופשית לשטח העבודה לבעלי מקצוע נוספים עפ"י הוראות המפקח ו-או מי מטעמו כאמור בהסכם על נספחיו.
  4. הספק ימנע גישת עוברים ושבים לשטח העבודה ואבטחת שלומם תוך מהלך העבודה במקום תהיה על הספק כאמור בהסכם הרצ"ב על נספחיו.
  5. הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו במהלך ביצוע העבודה ברשות הרבים כהגדרתה בנספח הוראות בטיחות לרבות אזהרת הולכים ושבים וכן בעלי נכסים ו-או תושבים במקום העבודה ובסמוך לה, הן לפני ביצוע העבודה ובמהלכה והן לאחריה.
  6. העבודה תבוצע בסדר שייקבע ע"י המפקח כאמור בהסכם הרצ"ב על נספחיו.
  7. בסיום כל עבודה ו-או שירות יבצע הספק ניקיון כללי של שטח העבודה ויסלק כל פסולת ו-או כל חומר שסיים לעשות בו שימוש לאתר שייקבע ע"י העירייה.
  8. העירייה רשאית להגדיל או להקטין את היקף העבודה ב25%- ו/או לבטל סעיפים בהתאם לצרכים, כמו כן העירייה רשאית למסור את ביצוע העבודה במלואה או חלקים ממנה ו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מציעים שונים.
  9. התשלום יבוצע עפ"י חשבוניות שיגיש הספק כאמור בנספח התשלומים המצ"ב כחלק בלתי נפרד מההסכם.
  10. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם הרצ"ב על נספחיו.
  11. לא תשולם תוספת עבור עבודת ידיים ו/או עבודות נוספות והתמורה הנקובה בהסכם זה הינה התמורה הכוללת.

   

   

   

   

   

   

   

  ______________                                        __________________

  תאריך                                                        חתימה וחותמת הספק

   

   

 • מכרז פומבי מס' 13/2022

  בדבר  מתן שירותי הדברה וטיפול במזיקים עבור עיריית אילת

   

  מפרט מיוחד

   

   

  הגדרות:

   

  במפרט זה-

   

  "חוק ההדברה"- כל דין ובכלל זה ולא רק, גם חוק העיסוק בהדברה תברואתית, התשע"ו-2016, ותקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים),התשל"ה-1975  בהתאמה.

   

  "מדביר" – בעל רישיון הדברה תקף מהמשרד להגנת הסביבה להדברה במבנים ובשטח פתוח או איוד.

   

  "המפקח" – עובד עיריית אילת באגף תברואה ורישוי עסקים כפי שייקבע על ידי המנהל.

   

  1.כללי

   

  • השירותים יינתנו על ידי מדביר בעל רישיון הדברה במבנים ובשטח פתוח או בעל רישיון איוד בתוקף.
  • הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מתאימים על פי דין לביצוע העבודה.
  • העבודה תעשה לשביעות רצון המפקח.
  • הקבלן ידאג לרישיון תקף על שמם לאורך כל תקופת ההסכם. בעת חידוש רישיון ההדברה יעבירו למנהל עותק מהרישיון המחודש.
  • השירותים יינתנו בכל מקום שיוגדר על ידי המפקח ובכל תנאי שטח בתחום השיפוט של העיר אילת. כל זאת בכפוף למגבלות הדברה בסביבה טבעית כאמור בחוק ההדברה.
  • כל חומרי ההדברה יסופקו על ידי העירייה. הקבלן ישתמש בחומרי ההדברה אך ורק על פי ההנחיות המפורטות על תווית החומר והנחיות המשרד להגנת הסביבה.
  • העירייה תהא רשאית לבצע פעולות הדברה בעצמה ו/או באמצעות קבלנים אחרים גם ללא הסכמת הקבלן. הפעלת קבלנים אחרים תעשה במקרים הנקובים בהסכם המאפשרים קבלת השירותים על ידי קבלנים אחרים בשל הפרות שנעשו על ידי הקבלן או לפי שיקול דעת המנהל.
  • בכל הקשור לנוהל תיעוד בצוע עבודה לצורך קבלת עבודה, בצועה ודיווח בגינה הקבלן חייב לפעול בהתאם להוראות המפקח. כל הטפסים וחומרי העזר לניהול רישום ודיווח לרבות רישום ממוחשב על גבי תוכנה יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו.
  • למען הסר ספק מדביר נושא באחריות כוללת בכל הקשור לבצוע העבודה נגד מזיקים ומכרסמים בתברואה תוך כדי קיום פעולות בחן ומצא, פעולות מניעה, אמצעי טיפול, תיעוד ודיווח לאחראי במקום לגבי ממצאים אלו ושיקול דעת בביצוע פעולת הדברה הכל בהתאם לחובותיו בחוק ההדברה.
  • ככל שהקבלן יידרש לעשות שימוש ברעלים מעבר לכמות הקבועה בדין הפטורה מהיתר לשימוש ברעלים ו/או ישתנו הוראות הדין בעניין זה, יהיה על הקבלן להוציא היתר לשימוש ברעלים בהתאם.
  • מובהר ומודגש כי בעת מתן שירותים לעיריית אילת במסגרת הסכם זה לא יהיה רשאי הקבלן לבצע עבודות נוספות או אחרות לגורמים אחרים אלא אך ורק לבצע משימות שהוגדרו לביצוע על ידי המנהל בפרק זמן שייקבע.

   

  2.תנאי העבודה

   

  2.1        העבודה תתבצע על ידי מדביר מוסמך בכפוף לדרישות חוק ההדברה, בהתאם להפניות ו/או תלונות שיקבל ממוקד העירייה  ו/או מי מטעמה ו/או מהמפקח. לא תבוצע עבודת הדברה שלא על ידי מדביר מוסמך על פי דין, לפיכך אם וככל ונדרשת הדברה מיוחדת שלגביה אין לקבלן הסמכה, באחריות הקבלן להעמיד לרשות העירייה בכל עת ועל חשבונו מדביר אחר בעל רישיון הדברה מתאים תקף על פי חוק ההדברה לבצוע העבודה.

  2.2        באחריות הקבלן ו/או מדביר לנקוט בכל אמצעי הזהירות כנדרש על פי הוראת כל דין לרבות ובמיוחד  קיום הנחיות המשרד להגנת הסביבה.

  2.3        על הקבלן מוטלת האחריות הבלעדית לשלום עובדיו ובטיחותם וכן לכל אדם שיגרם לו נזק כתוצאה מפעולות הדברה שבוצעו על ידי הקבלן ו/או עובד הקבלן.

   

   

  חתימת המציע: ________________

   

   

  2.4        העבודה השוטפת תתבצע בימים שיקבע המפקח בין השעות 06:00-14:00. הקבלן יענה  לקריאות מיוחדות גם מעבר לשעות אלו. המפקח רשאי לשנות את זמן תחילת יום העבודה תוך מתן הודעה מוקדמת של 7 ימים לקבלן. אין באמור כדי להוות הוראה בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה.

  2.5        בכל תחילת יום עבודה הקבלן יגיע למפקח בשעה שתקבע על ידו לקבלת משימות נוספות למשימות מוקד  ויגיש לידיו דוח יומי בדבר בצוע עבודות הדברה לגבי יום עבודה קודם.

  2.6        אין העירייה מתחייבת להעסיק את הקבלן במשך כל השבוע או לנצל את מלוא מכסת ימי העבודה כמצוין בהצעת הקבלן אלא לפי צורכי המזמין בלבד.

   

  2.7        פעולות ההדברה ופעולות אחרות כפי שיקבע המפקח שעל הקבלן לבצע הם בתחום הדברת מזיקים ומכרסמים כהגדרתם בחוק ההדברה ובכלל זה גם איסוף פגרים ופינוים למכולת אשפה ו/או  ביצוע גיזום ו/או איסוף ופינוי של צמחייה לצורך יצירת גישה לניטור במקומות העלולים להוות בתי גידול. בנוסך יידרש הקבלן גם לעבודות הדברה בשוחות ביוב, תעלות, שטחים פתוחים, מבנים, מקלטים, פירים וכל אתר או שטח או מבנה אחר.

  2.8        הקבלן יספק על חשבונו מודעות אזהרה בהתאם לנוסח הקבוע על פי דין. הקבלן ימלא פרטים נדרשים ויחתום על גוף המודעה וידביק אותה במקום ביצוע ההדברה.

  2.9        לפני כל ביצוע פעולת הדברה במבנים, דירות, משרדים ורכוש משותף במבנה סגור ו/או בכל חלל סגור אחר יתאם המדביר את ביצוע ההדברה אל מול המזמין האחראי במקום ביצוע ההדברה, יתדרך אותו בכל הקשור לכללי הזהירות שעליו לנקוט בהם לרבות שעת החזרה למקום ההדברה וימסור לו דף הנחיות בטיחות כנדרש על פי דין. מדביר לא יבצע הדברה בדירות, משרדים ורכוש משותף במבנה סגור ו/או בכל חלל סגור אחר עד אשר המקום יהיה  פנוי מכל אדם ו/או חיית מחמד וניתנה/נתלתה על ידו הודעה מתאימה במקום המיועד לביצוע ההדברה.

   

  3.רכב, ציוד וכלים

   

  3.1        על הקבלן להצטייד על חשבונו באמצעי קשר נייד מסוג שיאושר על ידי המפקח, הקבלן מתחייב להיות זמין בכל עת וערוך לבצע כל עבודה על פי מפרט זה.

  3.2        על הקבלן להיות בעל ציוד מתאים לשם מתן השירותים לרבות (אך לא רק) רכב, ציוד וכלים המפורטים להלן:

  3.2.1    רכב עם ארגז והתקן גרירה. המתאים לבצוע עבודות הדברה ותנועה בשטחי עפר. בצידי הרכב תוצג מדבקה עם הכתוביות "מדביר בשירות עיריית אילת".

  3.2.2  באם יידרש הקבלן יבצע גם פעולות הדברה באמצעות מערפל המצוי ברשות העירייה יבוצעו העבודות בכפוף להנחיות המשרד להגנת הסביבה. הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה טרם קבלת ההנחיות האמורות.

  3.2.3  מרססים ידניים בנפח מינימאלי של 15 ליטר וחלקי חילוף. מוט ריסוס ארוך לצורך ריסוס בגובה.

  3.2.4  מרסס הדברה מכני נגרר או מותקן לרכב, המונע באמצעות דלק בעל מיכל בנפח 250-300 ליטר וחלקי חילוף.

  3.2.5  מאבקי גב וחלקי חילוף.

  3.2.6  חליפות גומי, סרבלים, מגפיים, כפפות בלתי חדירות לנוזלים וכפפות עבודה.

  3.2.7  כלי עבודה וכלי גיזום נדרשים.

  3.2.8 כלים נדרשים לניטור ופתיחת שוחות ביוב.

  3.2.9 שקיות לפינוי פגרי מכרסמים.

  3.2.10 מלכודות ללכידת וניטור מזיקים ומכרסמים.

  3.2.11 כובעים, כפפות ומשקפי מגן.

  3.2.12 מכלי מים, ומיכל מדיד להכנת חומר ההדברה.

  3.2.13 קלקרים למי שתייה.

  3.2.14 מסכות פנים ופילטרים נדרשים להגנת מערכת הנשימה בזמן בצוע העבודה.

  3.2.15 ציוד אזהרה נדרש לסגירה וסימון מפגעי בטיחות.

  3.2.16 פנסי תאורה ניידים.

  3.2.17 ספרי צבע לסימון שוחות ככל שיידרש.

  3.2.18 כל כלי נדרש וחומר איטום (סיליקון) לטיפול בטרמיטים.

  3.2.19 אביזרים סרטי בטיחות לסגירת אזורים בהם קיימת סכנה בטיחותית.

  3.2.20 בגד סימון ועליו הכתוביות "מדביר בשרות עיריית אילת".

   

  הקבלן יצטייד בכל ציוד וכלי אחר הנדרשים להשלמת בצוע יעיל ובטיחותי של העבודה ולשם עמידה בהתחייבויותיו בהתאם לחוזה.

   

  3.3  הקבלן מתחייב להחזיק את הרכב והציוד במצב תקין וזמין לעבודה ולספק ציוד חלופי בעת תקלה.

   

   

   

  חתימת המציע: ________________

   

   

  4.תנאים מיוחדים

   

  4.1 הקבלן מצהיר כי יש בידו את כל האמצעים ו/או הכלים הדרושים על מנת לתת מענה לעירייה ו/או מי מטעמה בזמן אמת וחריג. כמו כן הקבלן מתחייב לתת פתרון לבעיות דחופות שיוגדרו על ידי המפקח בכל שעה מעבר לשעות העבודה הרגילות ובכל יום מעבר לימי העבודה שנקבעו על ידי המפקח. במקרים דחופים יהיה זמן התגובה לאירוע מידי. החיוב בגין קריאה לטיפול בזמן אמת וחריג יהיה כאמור בכתב הכמויות המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההסכם.

   

  4.2 הקבלן יהיה אחראי לפנות פגרי מזיקים ומכרסמים מכל אתר ולסלקם לאתר שיורה לו מפקח.

   

  4.3 הקבלן מתחייב לכך שפעולות ההדברה שיבוצעו על ידי מדביר ייעשו באופן מקצועי בהתאם לכללי המקצוע בענף הדברה תברואית ובשילוב כל אמצעי נדרש על מנת להשיג את התוצאה הרצויה לשביעות רצונה של העירייה.

   

  4.4 המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע פעולות הדברה תוך שימוש בחומרי הדברה ו/או חומרים אחרים המוספים לחומר ההדברה השייכים לקבלן. התמורה בגין שימוש בחומרים של הקבלן תהיה בהתאם למחיר הנקוב עליהם.

   

  4.5 המפקח רשאי להורות לקבלן לדאוג להשכרת מנוף הרמה עם סל בעל זרוע מתאימה לבצוע הדברה בגובה. הקבלן ידאג להשכרת המנוף ובאחריותו לדאוג לבטיחות עובדיו. הקבלן יחייב את העירייה בגין עלות השכרת המנוף.

   

  4.6 הקבלן ועובדיו לא יקיימו שום קשר ו/או סיור בשטח ו/או מתן אינפורמציה ו/או מתן מסמכים בכל דרך שהיא עם גורם אחר בהקשר לעבודתו בעירייה ללא אשור המנהל.

   

  4.7 ככל שהקבלן יידרש לעשות שימוש ברעלים מעבר לכמות הקבועה בדין הפטורה מהיתר לשימוש ברעלים ו/או ישתנו הוראות הדין בעניין זה, יהיה על הקבלן להוציא היתר לשימוש ברעלים בהתאם. כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת היתר כאמור יהיו על חשבונו של הקבלן.

   

  5.קשר לדיווח בצוע עבודה ידני וממוחשב

   

  5.1 הקבלן מצהיר כי יש בידו ו/או בחזקתו המכשור המתאים לקבלת קריאות ממוקד העירייה הן באמצעות מכשירים ניידים והן קבועים.

   

  5.2 באחריות הקבלן לתאם את מועד בצוע העבודה עם כל גורם נדרש. מהנהל יהיה רשאי לבדוק מידת שביעות רצון.

   

  5.3  הקבלן מתחייב להצטייד על חשבונו באופן מיידי עם תחילת העבודה בכל אמצעי אלקטרוני נדרש לרבות בציוד ממוחשב לקלט ופלט נתונים כל זאת על מנת לאפשר קשר ישיר מהיר ויעיל לתקשורת ממוחשבת/אפליקציה בין הקבלן, המפקח והמוקד העירוני. הקבלן מתחייב להזין את התוכנה שתותקן בעמדה זו בנתוני אמת לגבי כל עבודה נדרשת שבוצעה על ידו ולהפיק טפסים ודוחות ממוחשבים על  פי הנחיות המפקח.

   

  5.4 לקבלן ברור וידוע כי התוכנה הממוחשבת עם המוקד העירוני שתותקן אצל הקבלן לצורך תיעוד ומעקב פעולות במסגרת הסכם זה הינה בבעלות העירייה והזכות לשימוש בה לתקופת ההסכם בלבד. הקבלן יעשה שימוש בתוכנה לצרכי הסכם זה בלבד ולא לשום מטרה אחרת. למען הסר ספק, כל הנתונים שיאספו בתקופת ההסכם הינם של העירייה בלבד. על הקבלן חל איסור מוחלט להעביר כל מידע לגורם אחר מלבד העירייה.

   

  5.5 הקבלן יכין טופס תיעוד עבודה מרוכז (להלן: הטופס) בו ירשמו כל הפרטים הנחוצים בקשר לכל פעולת ניטור והדברה שבוצעה. אופן הכנת הטופס, הנתונים שיצוינו בו, אופן ותדירות העברתו למפקח ולמוקד העירוני יקבעו על ידי המפקח. המפקח רשאי אם מצא לנכון לפטור את הקבלן מקיום סעיף זה ולהסתפק בדיווח הממוחשב.

   

  5.6 פרוט עבודות מדביר שבוצעו על ידו יאושרו על ידי המפקח על גבי חשבון חודשי שאותו יגיש הקבלן בתחילת כל חודש על פי לוח השנה הלועזי בגין חודש העבודה הקודם בצרוף דוח חודשי המרכז את כל פעולות הקבלן.

   

   

   

   

  חתימת המציע: ________________

   

   

   

  1. איכות השרות

   

  6.1 עבודת הקבלן תעשה במסגרת פרק הזמן אותו קבעה העירייה במסגרת התחייבותה למתן  שרות הולם אדיב ומהיר לתושב      וכמפורט.

   

  6.2 המפקח רשאי לחייב את הקבלן ואת עובדיו ברכישת לבוש מזהה על פי הנחיות המפקח ובסימון רכבו של הקבלן בזמן     עבודתו בעירייה. הלבוש והסימון שיותקן על הרכב יהיה על חשבונו של הקבלן בלבד ולא תשולם תמורה נוספת מעבר     לתמורה הנקובה בהסכם על נספחיו.

   

  6.3 בכל מקרה בו  יקבע על ידי המפקח כי ההדברה שבוצעה הינה לקויה ו/או אינה יעילה, יחזור הקבלן על ביצוע הפעולה     ללא חיוב נוסף. קביעתו של המפקח תהייה סופית ומוחלטת. לא תשולם כל תוספת מחיר בעבור עבודות אלו.

   

  6.4 במקרים בהם קבלן יפעל בניגוד להנחיות המפקח ו/או ייווצר נזק סביבתי או סכנה לבריאות הציבור בעקבות פעולת        הדברה עקב שימוש לא נכון בחומרים ו/או אי נקיטה באמצעי זהירות ו/או קיום שיטות עבודה לא יעילות        ובטיחותיות. ייקנס הקבלן בסכום של 1,500 (אלף וחמש מאות) ₪ למקרה בנוסף לזכותה של העירייה להפסיק        ההסכם לאלתר.

   

  6.5 הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם כל מיזם מטעם העירייה בתחום נשוא השירותים.

   

  מפורט להלן לוח זמנים מחייב לטיפול ותגובות לביצוע משימות וטיפול במפגעי הדברה מהמוקד העירוני:

   

  הדברת מכרסמים או מזיקים: סיום טיפול לא יאוחר מ24- שעות מרגע העברת פניה (לא כולל שישי שבת או חגים או קריאות פתע)

   

  מפרט מיוחד זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד מההסכם אליו הוא מצורף ויפורש ביחד עימו. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההסכם לבין מפרט מיוחד זה, יגבר האמור במפרט מיוחד זה על האמור בהסכם.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ____________________

  חתימת הקבלן

   

   

   

   

   

 • הצעת מחיר

   

  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות החוזה על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה ובכפוף להצהרתי המצ"ב – הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

   

   

  מס'

  סידורי

  תיאור העבודה יחידת

  מידה

  כמות

  מוערכת

  לשנה

  מחיר

  ליום עבודה בש"ח (כולל מע"מ)

  סה"כ

  בש"ח

  (כולל מע"מ)

  1 בצוע עבודות הדברה

  וטיפול במזיקים ומכרסמים כמפורט

  בחוזה בנספחים ובמפרט המיוחד המצורף

  על ידי צוות אחד (מדביר, רכב, ציוד וכלים)

   

  יום עבודה

   

   

  240 ימי עבודה

     
  2 לבצוע עבודות הדברה מיוחדות וקריאות דחופות מעבר לשעות העבודה ישולם סכום של מאתיים ושלוש שקל לשעת עבודה נטו לצוות אחד בלבד.

   

   

  שעת עבודה

   

  לפי ביצוע

   

   

  203

   

  לא

  לחישוב

   

   

   

  סך הכל במילים:__________________________________ ליום עבודה אחד כולל מע"מ

   

   

   

   

   

  המציעים במכרז זה יתחרו על מחיר בצוע עבודות הדברה כאמור בסעיף 1 שלעיל בלבד.

  הסכום בסעיף 2 הינו עלות שעת עבודה לעבודות מיוחדות או קריאות דחופות והינו סכום שלגביו לא תתבצע התמחרות.

   

  מובהר ומודגש בזה כי הקבלן יידרש להפעיל בעת ובעונה אחת שני צוותי עבודה במקביל ברוב ימי העבודה.

  כל צוות יורכב ממדביר, רכב, ציוד וכלי עבודה כמפורט במפרט זה.

   

   

   

   

   

   

  __________________                             ____________________

  תאריך                                              חתימה וחותמת המציע

 • מכרז  פומבי מס' 13/2022

  בדבר  מתן שירותי הדברה וטיפול במזיקים ומכרסמים עבור עיריית אילת

   

  הצהרת ספק/קבלן

   

   

  אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכרז, ההסכם הרצ"ב וכל נספחיו, כתב הכמויות ונספחים אחרים לו וכי הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי, כי ביקרתי במקום ביצוע העבודה ומכיר את תנאי המקום והגישה אליו וכי העבודה המוצעת והיקפה ברורים ונהירים לי ואין ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות בקשר עם האמור לעיל.

   

  הנני מצהיר כי יש לי את כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הדרושים על פי כל דין לביצוע השירותים ומבלי לגרוע מכלליות האמור אני בעל היתרים מתאימים מהמשרד להגנת הסביבה כנדרש על פי מסמכי המכרז על נספחיו.

   

  הנני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ומחייבים כמותו.

   

  ברור וידוע לי כי התחרות במכרז זה הינה על המחיר המבוקש לגבי בצוע עבודות הדברה וטיפול במזיקים ומכרסמים כאמור בסעיף 1 בטבלה שבהצעת המחיר בלבד וכי הסכום הנקוב בסעיף 2 בטבלה שבהצעת המחיר לא יהווה מרכיב בבחירת ההצעה הזוכה.

   

  הנני מתחייב בזה להמציא תוך 7 ימים אישור המבטח על קיום פוליסות ביטוח כמפורט וכנדרש על פי מכרז זה כשאקבל, אם אקבל הודעה כי זכיתי במכרז וכי קיבלתי את כל המסמכים הלוטים לתנאי המכרז.

   

  כן הנני מתחייב להחליף לפני חתימתי על ההסכם את הערבות שצרפתי להצעתי, ל"ערבות ביצוע" בסכום ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. ערבות זו תהיה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע ההסכם.

  מובהר בזה במפורש כי שחרור הערבות יבוצע רק לאחר מילוי כל התחייבויותיו של הספק בגין חוזה זה, אישור המנהל לשחרור הערבות וחתימת הספק על נספח " הצהרת העדר תביעות".

  התנאים האמורים הינם תנאים מצטברים.

   

  ככל ואזכה במכרז הנני מתחייב להתקין לספק ולהחזיק על חשבוני בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתרים בהם יבוצעו השירותים ו/או בסביבתם ובכל מקום שיידרש על ידי העירייה או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה של רשות מוסמכת כלשהי. כמו כן הנני מתחייב להשתמש אך ורק בחומרים המאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה ובמינון הדרוש בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה ו/או הוראות היצרן ו/או הוראות כל דין. אף ברור לי כי היה ולא אעשה כן, אני נושא באחריות המלאה לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש.

   

  הנני מצהיר בזה כי לצורך מתן שירותי ההדברה בעבור עיריית אילת לפי הסכם זה אינני מאחסן ו-או מחזיק ו-או משתמש בכמות העולה על – 50 ק"ג חומרי הדברה בזמן נתון וכי ככל ואדרש לעשות שימוש ברעלים מעבר לכמות הקבועה בדין הפטורה מהיתר לשימוש ברעלים ו/או ישתנו הוראות הדין בעניין זה, יהיה עלי להוציא היתר לשימוש ברעלים בהתאם.

   

   

  למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת שלי עפ"י ההסכם הנני מצהיר ומתחייב בזה כי לא אבצע כל הגדלה או שינוי בעבודה אלא אם קיבלתי מראש ובכתב את הסכמת גזבר העירייה וראש העירייה.

   

  ברור לי שמועד תחילת בצוע העבודה עשוי להדחות. דחייה כזאת לא תהיה עילה לתביעה כלשהי מצידי כנגד העירייה, למעט עדכון מחירים בהתאם לתנאי ההסכם.

   

  ולראיה באתי על החתום :

   

  שם המציע :                   ______________________                מס' עוסק מורשה : ________________

   

  כתובת המציע :              ______________________                כתובת דוא"ל:   ___________________

   

   

  חתימת המציע :             ______________________                תאריך :            ___________________

   

   

   

 •  

  להגשה עם ההצעה למכרז

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (לא צמודה)

  "ערבות מכרז"

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד.      14

  אילת

   

   

  ערבות מס' _______________

   

  הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של  25,000 ₪ (עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים)  להלן המגיע או העשוי להגיע לכם מאת : __________________שייקרא (להלן – "החייב") בקשר עם מכרז  מס' 13/2022 בדבר מתן שירותי הדברה וטיפול במזיקים ומכרסמים עבור עיריית אילת.

  אנו נשלם לכם תוך 10 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותינו זו לא יעלה על סך 25,000 ש"ח. ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 31/08/2022 ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצעות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

   

   

  ____________________

  חתימה וחותמת הבנק

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  להגשה רק לאחר הודעת זכייה

  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

  "ערבות ביצוע"

   

  לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14,

  אילת

   

  א.נ.,

  הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

   

   

  על פי בקשת ______________ [המציע] (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 50,000 ₪ (במילים: חמישים אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר להסכם מס 13/2022 בדבר מתן שירותי הדברה וטיפול במזיקים ומכרסמים עבור עיריית אילת (להלן: "ההזמנה").

   

  אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

  "מדד הבסיס" – המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו: _____ נקודות.

  "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

  אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

  הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______ [יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצעות פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

   

  בכבוד רב,

  בנק __________

  כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________

   

   

   

   

   

   

   

 • נספח ו'

   

   

  דרישות ביטוח

   

  על הקבלן להמציא לידי עיריית אילת בכתובת בית התמר, ת"ד 14, עיריית אילת (להלן "מבקש האישור") אישור קיום ביטוחים (אק"ב) בנוסח הטבלה המופיעה בסוף נספח זה, הכולל את הביטוחים המפורטים להלן:

   

  א.         ביטוח רכוש

  וכן ציוד נלוה בבעלותו ו/או באחריותו של הקבלן, במלוא ערכם, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה (316), נזקי טבע (313), נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על-ידי כלי טיס, שביתות, פרעות, נזק בזדון, וכן פריצה (314). מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש, במלואו או בחלקו, ואולם הפטור יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו.

   

  ב.         ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

  1. לכיסוי אחריותו של הקבלן על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לצד שלישי לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) מבקש האישור (322).
  2. הביטוח אינו הגבלה בדבר חבות הנובעת מ:
   • הרעלה,
   • כל דבר מזיק במאכל או במשקה המוגש ככיבוד במקום,
   • זיהום תאונתי פתאומי,
   • נזק לרכוש שהמבוטח או כל אדם אחר בשירותו פועלים או פעלו בו ו/או עליו שלא במישרין בעת קרות מקרה הביטוח,
   • חבות המבוטח בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם (307)
   • תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי (315).
  3. הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח (302) (304) (321).
  4. הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור (309).
  5. ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו (328).
  6. רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' (329).
  7. גבולות האחריות: 5,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

   

  ג.          ביטוח אחריות מקצועית

  1. לכיסוי אחריותו של הקבלן על פי דין בגין אובדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) מבקש האישור כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של הקבלן ו/או עובדיו.
  2. כיסוי לאחריותו של הקבלן בגין מי מטעמו .
  3. הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:
   • אובדן מסמכים (301).
   • אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח (327).
   • דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע (303).
   • מרמה ואי יושר של עובדים (325).
   • פגיעה בפרטיות (326).
  4. הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום חתימת ההסכם בין מבקש האישור לבין הקבלן (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי") .
  5. הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור (309).
  6. הביטוח כולל תקופת גילוי מורחבת של 12 חודשים (332).
  7. הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור בגין אבדן או נזק שנגרם ממעשה או מחדל רשלני של הקבלן (304) (321).
  8. ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו (328).
  9. גבולות האחריות: -.2,000,000 ₪ , למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

   

   

   

   

  חתימת המציע: ________________

   

   

  ד.         ביטוח חבות מעבידים

  1. לכיסוי חבות הקבלן על פי דין כלפי כל המועסקים על ידו, בגבולות אחריות כנקוב להלן.
  2. הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:

  2.1.       עבודות בגובה ובעומק,

  2.2.       פיתיונות ורעלים,

  2.3.       העסקת נוער כחוק,

  2.4.       קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח.

  1. מבקש האישור הינו מבוטח נוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי הקבלן (319).
  2. ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו (328).
  3. הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור (309).
  4. גבולות האחריות: 6,000,000 ₪ לתובע, 20,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

   

  ה.         כללי לכל הביטוחים

  1. במידה והמבוטח נדרש להחזיק כלי רכב לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה משולמים ותקפים לכלל הרכבים המשמשים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, בתוקף, בגבול אחריות שלא יפחת מ-500,000 ₪.
  2. על מבטחי הקבלן לאשר כי לא תפגענה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה על נזק ו/או איחור בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל,
  3. סייג רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל, בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח ובכפוף לזכויות המבטח עפ"י דין.
  4. ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינויים לרעה, לא ייעשה אלא במשלוח הודעה מראש של 30 יום למבקש האישור, בדואר רשום.

   

  לתשומת לב הקבלן ומבטחיו:

  על יד כל דרישה בביטוחים הנ"ל מופיע בסוגריים קוד כיסוי/ביטול חריג כנדרש ע"י הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, אותו יציין המבטח של הקבלן באק"ב של הקבלן. בדרישה שלא מופיע קוד בצידה, ניתן שלא לציינה באק"ב, אך יש לכלול כיסוי/ביטול חריג זה בפוליסת הביטוח של הקבלן (הרחבה של הפוליסה לטובת המבוטח).

   

   

   

   

  לאחר קבלת הודעת זכייה, יש להעביר את אישור קיום הביטוחים, ע"פ הנוסח בטבלה בעמוד הבא, לחתימת מבטחי הקבלן, בהתאם לאמור בנספח דרישות הביטוח הנ"ל.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  חתימת המציע: ________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  לחתימת המציע בעת הגשת ההצעה

  לאישור המבטח לאחר זכייה

   

   

   

   

   

   

   

   

  אישור קיום ביטוחים   תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מבקש האישור* המבוטח אופי העסקה* מעמד מבקש האישור
  שם: עיריית אילת שם: ☐נדל"ן

  ☒שירותים

  ☐אספקת מוצרים

  ☐אחר: ______

  שירותי הדברה וטיפול במזיקים ומכרסמים עבור עיריית אילת

  ☐משכיר

  ☐שוכר

  ☐זכיין

  ☐קבלני משנה

  ☒מזמין שירותים

  ☐מזמין מוצרים

  ☐אחר: ______

  ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:
  מען:  בית התמר, ת"ד 14, עיריית אילת מען:
  כיסויים
  סוג הביטוח

  חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

  מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  סכום מטבע
  רכוש   ביט       309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 313- כיסוי בגין נזקי טבע, 314- כיסוי גניבה פריצה ושוד, 316- כיסוי רעידת אדמה, 328- ראשוניות
  צד ג'   ביט     5,000,000 302- אחריות צולבת, 304- הרחבת שיפוי, 307- צד ג'- קבלנים וקבלני משנה, 309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 315- כיסוי לתביעות המל"ל, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, 322- מבקש האישור ייחשב כצד ג' בפרק זה, 328- ראשוניות, 329-רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
  אחריות מעבידים   ביט     20,000,000 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 319- מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח, 328- ראשוניות
  אחריות מקצועית   ביט     2,000,000 301- אובדן מסמכים, 303- דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 304- הרחבת שיפוי,  309- ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 321- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור, , 325- מרמה ואי יושר עובדים, 326- פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 327- עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח, 328- ראשוניות , 332- תקופת גילוי  (12 חודשים)
  פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
  033 חומרים מסוכנים
  ביטול/שינוי הפוליסה*
  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
   חתימת האישור
  המבטח:
 • מסמכים ותשלומים

   

  1. נספח זה בא לפרט נוהל מסירת מסמכים וכן נוהל הגשת חשבונות לעירייה.

   

  א.         כללי

   

  1. שם מגיש החשבון בהסכם בחשבון ובחשבוניות חייב להיות זהה ואם מדובר בחברה בע"מ יוגשו החשבונות ע"ג ניירות החברה בשמה המלא, וחשבוניות של החברה.

   

  1. במידה והחותם הינו חברה בע"מ, יש לצרף אשור עורך דין או רו"ח כי החותמים על ההסכם הם מורשי החתימה של החברה.

   

  1. עם החתימה על ההסכם יגיש הספק אשור מס הכנסה על % ניכוי במקור וניהול ספרים בתוקף.

   

  ב.         חתימת ההסכם

   

  יש לחתום על ההסכם בחתימת יד מורשה חתימה + חותמת בכל המקומות המסומנים ובנוסף  בתחתית כל דף חתימה מלאה.

   

  ג.          ערבות בנקאית

   

  הספק יגיש עם הצעתו "ערבות מכרז" בסכום ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. בטרם חתימת ההסכם ימציא הספק ערבות בנקאית מקור להבטחת בצוע השירותים ("ערבות ביצוע") בשיעור ובנוסח המפורט במסמכי ההסכם למשך כל תקופת הביצוע כמפורט בנספח ערבות בנקאית.

   

  ד.         נזיקין ובטוח

   

  בטרם חתימת ההסכם ימציא הספק אישור על קיום פוליסת בטוח עפ"י הנוסח המפורט בהסכם, חתום כדין.

   

  ה.         נוהל הגשת חשבונות

   

  1. לכל חשבון יצורפו כל המסמכים הנדרשים.
  2. לא צורפו המסמכים ע"י הספק כנדרש, יחושב מניין הימים לעניין התשלום מיום השלמת כל המסמכים.
  3. את החשבונות וכתב הכמויות יש להגיש בהתאם להוראות ההסכם למשרד היחידה המזמינה בעיריית אילת, למנהל היחידה.
  4. חשבונות וחישוב כמויות אשר יתוקנו ע"י המפקח, יגישם הספק למפקח שוב כשהם מתוקנים.

  (א)  לכל חשבון חלקי יש לצרף צילום הדף הראשון של ההסכם וכן עמוד התמורה בהסכם וכן צילומי חשבונות  קודמים אשר אושרו בגין השירותים הנ"ל.

   

  (ב)  לחשבון חד פעמי ו/או סופי יש לצרף את העתק ההסכם ולחתום על הצהרת העדר תביעות (ראה מסמך מצ"ב). ע"ג כל חשבון יופיע: מס' הסכם כפי שמופיע ע"ג ההסכם ומהותו.

   

  נא להקפיד ולמלא את ההוראות הנ"ל, אי מילוי קפדני של הנ"ל יגרום לעיכובים ואיחורים מיותרים בתשלום.

   

   

   

  ___________________

  חתימה וחותמת הספק

   

 • פרטי הספק  / נתוני בנק

   

   

   

   

   

  לכבוד

  עיריית אילת

   

  א.נ.,

   

  הנדון : פרטי הקבלן בהנהלת חשבונות.

   

   

  לבקשתכם, להלן הפרטים של חשבוננו בבנק שבו נקבל את הזיכוי על כספים שיגיעו לנו מאתכם :

   

  שם/הבנק ________________מס'/הבנק ___________שם/הסניף__________________

   

  מס'/הסניף_________שם/החברה/הקבלן/הפירמה__________________________________

   

  מס'/החשבון__________________  כתובת/למשלוח הודעה על ביצוע התשלום _____________

   

  _______________________________________________________________________

   

  טלפון לברורים________________

   

   

   

  ידוע לנו כי התשלום יעשה על ידכם גם באמצעות המסלקה הבנקאית (מס"ב).

   

   

  בכבוד רב,

   

   

   

   

   

  ________                   _____________                   __________      _________

  תאריך                          מס' עוסק מורשה                        חותמת                  חתימה

   

   

 • מכרז מס' _______

   

  _________________________

   

   

  הצהרת העדר תביעות

   

  (לחתימה בסיום ההסכם)

   

   

   

  אני הח"מ ___________ ת.ז. __________ אשר סיפקתי שירותים לעיריית אילת עפ"י חוזה מס' _______ מיום _________ (להלן – "החוזה") שנחתם ביני ובין עיריית אילת מאשר בזה את קבלת הסך של ___________ ₪ (במילים : ______________________________ ) מאת עיריית אילת, בגין ביצוע השירותים בהתאם לחוזה כמפורט בחשבון סופי מס' _____________.

   

  עם קבלת הסכום הנ"ל הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיריית אילת ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולביצוע חוזה זה על נספחיו.

   

  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת עיריית אילת בנוגע לביצוע החוזה על נספחיו.

   

  ולראיה באתי על החתום

   

   

   

   

  _________________                             ________________

  תאריך                                                                 המצהיר

   

   

   

  אישור עד לחתימה

   

   

   

   

  הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

   

   

   

  _________________                                 _______________

  תאריך                                                                      חתימה

   

   

   

 • לכבוד

  עיריית אילת

  ת.ד. 14

  אילת

   

   

  הנדון: הצהרה והתחייבות

   

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

   

  • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

   

  • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.

   

  • בן זוגו של עובד עיריית אילת.

   

  • סוכנו או שותפו של עובד עיריית אילת.

   

  • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1) – (2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1) ו – (2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד.

   

  • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

   

  • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי.

   

   

   

   

   

  _________                                ________________

  תאריך                                      חתימה וחותמת הספק

   

   

   

 • תצהיר בדבר אי תאום מכרז

   

   

  אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן: "המשתתף"), למכרז ______________________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

   

  1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
  2. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
  3. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
  4. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
  5. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
  6. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.
  7. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
  8. הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
  9. המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

  אם לא נכון, נא פרט:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה). אם לא נכון, נא פרט:             ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

   

   

  ____________     ____________    _______________          ______________

  תאריך                       שם המשתתף       שם המצהיר ותפקידו         חתימת המצהיר

   

  אישור

   

  אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני ____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

   

   

  _______________                                                                        __________________________

  תאריך                                                                                         שם מלא + חתימה + חותמת

   

 • מחלקת בטיחות וגיהות

  אגף מינהלה, מינהל משא"ן ומינהלה

   

  בטיחות וגהותנספח להסכם עם קבלן חוץ

   

  .1 כללי

   

  1.1      הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות.

   

  1.2    הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי העירייה והציבור כיוצא   פועל של עבודתו, ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה, תקלה או אירוע חריג כלשהו.

   

  1. 2. חקיקה

   

  2.1 הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד לרבות:

   

  א. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש – תש"ל( 1970  ותקנותיה.

  ב. חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ג. חוק החשמל התשי"ד – 1954 ותקנותיו.

  ד. חוק עבודת הנוער התשי"ג – 1953 ותקנותיו.

  ה. כל דין אחר החל על עבודתו.

   

  2.2     הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של העירייה או של כל גוף אחר החלות היום ואשר יחולו בעתיד.

   

   .3 הכרת העבודה

   

  הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו, והינו מודע לאופי

  העבודה, לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית.

   

   .4 איסור מעשה מסוכן

   

  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה    או מחדל, העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.

   

  1. השגחה על העבודה

   

  5.1   הקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה, אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק  דורש ימנה מנהל עבודה מוסמך ומהנדס ביצוע.

   

  5.2      הקבלן יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה ע"י קבלני משנה באם תאושר העסקתם ע"י העירייה, תתבצע     באופן בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת של בא כוחו,אשר מינה כמפורט בתת סעיף קודם.

   

  1. אתר העבודה

   

  6.1  הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה.

   

  6.2   הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות.

   

  1. גידור, שילוט ואמצעי אזהרה

   

  הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, תמרורי  אזהרה לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה, ולבטיחותם ונוחיותם של הציבור והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש ע"י בא כח העירייה, או שיהיה דרוש עפ"י דין או עפ"י הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

   

  1. עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים

   

  עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים( התשמ"ו- .1986

   

  1. עבודה בגובה

   

  הקבלן יכשיר את עובדיו לביצוע משימות בגובה וינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה) נוסח חדש) תש"ל –  1970 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה( התשמ"ח – 1988 , לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה ) התש"ז – 2007  ולכללי הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה.

   

  1. עבודה במקום מוקף

   

  עבודה במקום מוקף (כניסה לכוכי ביוב, תאי ביקורת, מיכלים וכד' (תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה תש"ל – 1970 ועפ"י הוראות הבטיחות – עבודה במקום מוקף מתוך קובץ הוראות הבטיחות לעבודות ביוב שבאתר הבטיחות של העירייה .

   

  1. עבודות חשמל ו/או עבודות שיש עימן סיכון התחשמלות.

   

  11.1 עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק החשמל.

   

  11.2 הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח-חי. במקרה הצורך יש לנתק את הזרם.

   

  11.3   ניתוק זרם החשמל, חיבור/החזרת זרם החשמל, התחברות למקור חשמל ניתוק/חיבור מכשירי חשמל, תיעשה אך  ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה האחראי במקום.

   

  11.4   הקבלן יוודא טרם תחילת העבודה, שסביבת העבודה בה הוא מתכוון לעבוד,  יבשה, נקייה ממוליכים גלויים ומוארקת.

   

  11.5   הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים העומדים בתקנים לעניין בידוד כפול.

   

  11.6   כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת( בין שהלוח קבוע ובין שהוא נייד.

   

  11.7   הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש במוליכי חשמל גלויים במקום העבודה.

   

  1. עבודה בדרכים

   

  הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים, אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים מאת עיריית אילת ומשטרת ישראל ועפ"י תנאיו ובהתאם להוראות כל דין.

   

  1. עבודה באש גלויה

   

  בעת ביצוע עבודות כגון: חימום, חיתוך, ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש גלויה,  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש/פיצוץ,לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים, הרחקה וניטרול של חומרים דליקים, חציצה וכד'.

   

  1. מקצועיות, כשירות והדרכת עובדי הקבלן

   

  14.1 הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה,  מספר מספיק של עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם ע"פ צורך.

   

  14.2  הקבלן מתחייב טרם תחילת העבודה להדריך את עובדיו ו/או מי מטעמו על  חשבונו בכל הקשור לעבודה בטיחותית  ע"פ דין והסכם זה ע"י באמצעות בעל מקצוע מתאים כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים),התשנ"ט – 1999  הקבלן יוודא כי עובדיו הבינו את ההדרכה והסיכונים בעבודה אליהם חשופים וכי הם פועלים על פיה. הקבלן יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצרכי העובדים ולפחות אחת לשנה.

   

  14.3  הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין.

   

  1. ציוד מגן אישי

   

  הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי( התשנ"ז 1997- ויוודא שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם לרבות: נעלי בטיחות, ביגוד, קסדות מגן,  כובעים,כפפות, משקפי מגן, אוזניות, מעילי גשם, ציוד למניעת

  נפילה מגובה וביגוד זוהר.

   

  1. ציוד, מכונות, כלים, חומרים ופסולת

   

  16.1 הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.

   

  16.2       הקבלן מתחייב להשתמש במכונות וכלים המוגנים לבטח, ולקיים את התקני הבטיחות והמיגונים כך שלא תיווצר אפשרות לפגיעה בנפש.

   

  16.3 הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה, הציוד, הפסולת והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך ויונחו באופן ובמקום שימנע כל נזק אפשרי לאדם או לרכוש.

   

  16.4 הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכאני-הנדסי, כלי התעבורה, כלי ההרמה, אביזרי הרמה וכו' יהיו תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.

   

  16.5 הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכאני-הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג  בכלי תעבורה אחר יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.

   

  1. 17. תאונות עבודה ומקרים מסוכנים

   

  17.1 הקבלן מתחייב לדווח לאגף הפיקוח על העבודה במשרד הכלכלה על כל תאונת עבודה, שבגינה נעדר עובד מטעמו מעל 3 ימים ומיידית במידה וגרמה חו"ח למותו.

   

  17.2 הקבלן מתחייב לדווח מיידית לבא כוח העירייה שהזמינו, על כל תאונת עבודה או מקרה מסוכן תוך כדי ביצוע העבודה.

   

  17.3 הקבלן מתחייב למסור את כל המידע הידוע לו לרבות מסמכים כתובים ולשתף פעולה עם בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות בעת תחקיר תאונות ומקרים מסוכנים.

   

  1. משמעת והטלת סנקציות

   

  18.1 הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה או בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או רכוש.

   

  18.2 הקבלן ימסור, לפי דרישת בא כוח העירייה/הממונה על הבטיחות, את רשימת  כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג ע"פ דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך לו או להם, לרבות ציוד, מכונות וכלי רכב.

   

  18.3       הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת העירייה.

   

  18.4  נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן – הקבלן מסכים כי הערכת שווי  הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם העירייה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו.

   

  18.5 לא מילא הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו, או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה – רשאית העירייה להטיל קנס בשווי של עד 1,000 ₪ לכל יום ו/או מקרה, וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן ע"פ ההסכם.

   

  הצהרת הקבלן

   

  אני הח"מ מצהיר בזאת, כי קראתי והבנתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבוד

  על פיו וע"פ הוראות כל דין.

   

  _______________                    ___________________

  תאריך                                         חתימה וחותמת הקבלן