מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי אילת פתוחים כרגיל, לאחר שקיבלה העירייה אישור מפיקוד העורף להשאיר אותם פתוחים. מדיניות ההתגוננות באילת ללא שינוי. סוכות ההצלה בחופים המוכרזים יפעלו כרגיל בין השעות 8:30-16:00 ובששישבת 9:00-16:00.

בצל הלחימה פתחה העירייה מוקד סיוע עירוני זמין בכל זמן ובכל עניין 08-6363990 | 8294* 📞

על רקע המצב הביטחוני וכמענה ראשוני לקליטת מפונים פתחה העירייה את אולם הספורט בית הפועל ואולם בית ספר צאלים

על רקע המצב הבטחוני, תושבי אילת המוכנים לפתוח את ביתם ולארח משפחות בביתם, מוזמנים להירשם במוקד העירוני 106 מכל טלפון 📞

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

להלן פירוט התלונות, שהתקבלו בלשכת מבקר העירייה, בשנת 2021

 • רקע

  מועצת העירייה מישיבתה מן המניין מס' 72/13 (1073) מ-13 ביוני 2018 אישרה את מינוי מבקר העירייה לתפקיד ממונה על תלונות הציבור בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח – 2008 (להלן: החוק). הממונה מתוקף תפקידו משמש כתובת נגישה, אמינה ואובייקטיבית לכל אדם המבקש להגיש תלונה על העירייה ומוסדותיה, על עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד בה וכן הגופים הנתונים לביקורתו של מבקר העירייה ועל עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד בהם.

   

  הגשת תלונה (סעיף 5 לחוק)

   

  בחוק נקבע, כי כל אדם רשאי להגיש תלונה על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובדיה, על נושאי משרה או ממלאי תפקיד בה וכן על כל גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170א(ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש) בעניינים הנוגעים למילוי תפקידם. נקבע, כי הממונה יבדוק תלונה עפ"י חוק כאשר מתקיימים שני התנאים יחדיו כדלהלן:

   

  1. "המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע, במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;

   

  1. המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט".

   

  דרך הגשת התלונה (סעיף 6 לחוק):

   

  תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מי המתלונן תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.

   

   

   

   

   

   

  תלונות שאין לבררן (סעיף 7 לחוק):

   

  • לא יהיה בירור בתלונות אלה:
  1. תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו.
  2. תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית.
  3. תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית.
  4. תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, ואולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין.
  5. תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר מדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 (נוסח משולב).

   

  • לא יהיה בירור בתלונות אלה, אלא אם כן מצא הממונה על תלונות הציבור שיש סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורן:

   

  1. תלונה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר, או היה אפשר, להגיש על פי דין השגה, ערר או ערעור, והוא אינו מסוג העניינים שסעיף קטן (א) (1) דן בהם.

   

  1. תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או מיום שהמעשה נודע למתלונן, לפי המאוחר יותר.

   

  • הוגשה תלונה שלפי סעיף 5 או לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) אין לברר אותה, יודיע הממונה על תלונות הציבור למתלונן, בכתב, שלא יטפל בה ויציין את הנימוקים לכך.

   

  דרכי בירור תלונה (סעיף 8 לחוק):

  • הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון, והוא אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות.
  • הממונה על תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת הנילון, ואם היה עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד (כאמור בסעיף 5 לחוק) – גם לידיעת הממונה עליו, ייתן להם הזדמנות נאותה להשיב עליה, והוא רשאי לדרוש מהם כי ישיבו על התלונה בתוך תקופה שיקבע בדרישתן.
  • הממונה על תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלונן, את הנילון וכל אדם אחר, אם ראה בכך תועלת.
  • לצורך הבירור רשאי הממונה על תלונות הציבור –
  1. לדרוש מכל אדם למסור לו, בתוך תקופה שיקבע בדרישה ובאופן שיקבע, כל ידיעה או מסמך העשויים לדעת הממונה על תלונות הציבור לעזור בבירור התלונה.
  2. לדרוש מכל עובד של גוף מן הגופים המנויים בסעיף 5 (א) לחוק, להתייצב לפניו במועד שיקבע לשם מסירת ידיעות או מסמכים כאמור בפסקה (1).
  • אין בהוראות סעיף קטן (ד) כדי לגרוע מכללי חסיונות עדים או כללי ראיות חסויות.
  • הוגשה תלונה על הממונה על תלונות הציבור או על עובדים הכפופים לו, לרבות בעניין הנוגע למילוי תפקידיהם האחרים ברשות המקומית, יברר היועץ המשפטי של הרשות

  המקומית את התלונה האמורה. בבירור תלונה כאמור יהיו ליועץ המשפטי של הרשות המקומית סמכויות הממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה.

  • בירור התלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה.

   

  דין וחשבון (סעיף 15 לחוק):

  על מנת להגביר את אמון הציבור ברשויות המקומיות וכדי לתרום לשקיפות עבודתו של הממונה נקבע בחוק, כי הממונה יגיש לראש העירייה ולמועצה דוח שנתי על פעולותיו לא יאוחר מ-1 במאי בכל שנה והמועצה תקיים בעניין הדוח דיון בתוך חודשיים מיום שהוגש לה. הדוח יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט העירוני.

   

  חומר שאינו ראיה (סעיף 16 לחוק):

  דוחות הממונה או כל מסמך שהוציא או הכין בעת מילוי תפקידיו, לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי או משמעתי וכנ"ל לגבי הודעה שנתקבלה במסגרת מילוי תפקידיו.

   

  כללי

  במקביל לממונה על הטיפול בתלונות הציבור, קיימת בעיריית אילת יחידה המטפלת בפניות הציבור. האבחנה בין תלונות הציבור לבין פניות הציבור קשה ובצדק.

  חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) התשס"ח-2008 מגדיר במפורש (כאמור לעיל) שני תנאים לתלונה, שתטופל בידי הממונה על תלונות הציבור. הראשון: פגיעה במתלונן, השני: נעשתה בניגוד לדין ו/או למינהל תקין.

 • בחודש ינואר 2021, פנה תושב העיר ללשכת מבקר העירייה והלין כי בסמוך לביתו, בכביש גישה לבניין, באזור המסומן באדום לבן, והמיועד לכוחות ביטחון והצלה, חונים רכבים, שלא כדין, ו"מסתירים" את שדה הראיה ביציאה מכביש הגישה.

   

  מבדיקה שנערכה ברשות החניה עלה כי במקום מתבצעת אכיפה, מעת לעת, ו"נותנים" דו"חות חניה (מונח שגור להודעה על תשלום קנס, בגין עבירת חניה). פקחי העירייה מבצעים באזור סיורים באופן יזום וכן עפ"י קריאות מוקד שמקבלים.

   

  תשובה ברוח דברים אלו נמסרה (בע"פ) למתלונן. כמו כן התבקש לפנות למוקד העירוני ולדווח כאשר רכב חונה "בסימון אדום לבן".

   

   

  בחודש מאי 2021, פנתה תושבת הישוב שוהם ללשכת מבקר העירייה והלינה על כך שבביתה התקבל כתב הרשאה לתפוס ולמכור מטלטלין עפ"י סעיף 4 ו-5 לפקודת המיסים (גביה) עקב אי תשלום "דו"ח חניה" שניתן בחודש דצמבר 2018, באילת.

   

  לדבריה, למיטב זיכרונה, שילמה את דו"ח החניה, אך אינה מוצאת אסמכתא לכך. בבדיקה שערכה המתלוננת, מצאה אסמכתא בנקאית המעידה על העברה של 222 ₪ לפקודת עיריית אילת.

   

  מבדיקה שנערכה ברשות החניה, עלה כי המתלוננת "קיבלה" שני "דו"חות חניה" בתאריכים שונים. דו"ח חניה שלגביו המציאה אסמכתא להעברה בנקאית מתייחס לתאריך 17/10/2018, אולם  הדו"ח "שקיבלה" בחודש דצמבר 2018, לא שולם.

   

  תשובה ברוח דברים אלו נשלחה למתלוננת, שהשיבה, כי לאחר "שחזרו אליה מהבנק" התברר לה  "שמדובר בטעות שלה".

   

 • בחודש פברואר 2021, פנתה תושבת העיר ללשכת מבקר העירייה והלינה ששכנה, הנכה, "השתלט" (בלשונה) על חניה ציבורית לנכה (סימון כביש ללא שילוט ספציפי) ומחנה את כלי הרכב שלו במקום, למרות שיש לו חניה פרטית גדולה (כהגדרתה) בחצר ביתו.

   

  מבדיקה שנערכה במחלקת תחבורה עלה כי השכן אמור היה ל"קבל" רכב נכים גדול (וואן) ולכן התבקש לצרף מסמכים רלוונטיים לכך. משלא עשה כן מחקו אנשי המחלקה את סימון חניית הנכים בכביש.

  בתאריך 18/03/2021, שלחה המתלוננת "מייל" ובו הודתה לכולם "על הטיפול המהיר והצודק".

 • בחודש פברואר 2021, פנה תושב העיר ללשכת מבקר העירייה והלין על כך שפנייתו לקבלת אישור "תושב אילת" לשנת 2019, נענתה בשלילה מכוון שלא שינה את כתובת מגוריו בתעודת הזהות במועד המקנה זכאות לקבלת אישור תושב אילת לשנת 2019.

   

  המתלונן צירף לפנייתו תלושי שכר המעידים, לכאורה, על תחילת עבודה באילת בשנת 2019.

   

  מבדיקה שנערכה באגף הכנסות העירייה עלה כי קיימת הנחיה של רשות המיסים בישראל ולפיה;

   

  "זכאי לאישור תושבות מי שמולאו לגביו כל התנאים המצטברים כמפורט להלן:

  • רישום במרשם התושבים.
  • תשלומי ארנונה.
  • חשבון מים פעיל.
  • ילדי המבקש/ת רשומים במחלקת החינוך ביישוב (כאשר רלוונטי).
  • המבקש הציג לרשות חוזה שכירות, באם התגורר בשכירות.

  במידה ולא מתקיימים התנאים כאמור אין לתת את אישור התושב ולהפנות את העובד לפקיד שומה".

  המתלונן לא מילא אחר התנאים המצטברים, שהוכתבו על ידי רשות המיסים לישראל ולכן לא קיבל את אישור התושבות לשנת 2019.

   

  מכתב תשובה ברוח דברים אלו, נשלח למתלונן והוא התבקש לפנות לפקיד השומה להסדרת פנייתו.

   

   

  בחודש יוני 2021, פנה עורך דין ללשכת מבקר העירייה והלין כי פנייתו ב"מייל" לאגף ההכנסות לקבלת ארכה ל"אישור לטאבו" לא נענתה.

   

  בבדיקה שנערכה באגף הכנסות העירייה, התברר כי "מייל" הפונה זוהה ב-outlook כ"ספאם" ולכן לא טופל (גם ב"מייל" לשכת מבקר העירייה, "מייל" הפונה זוהה כ"ספאם").

   

  הוסבר לפונה מהות העיכוב, ולעצם העניין, פנייתו טופלה לשביעות רצונו.